Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 008323 10501492 na godz. na dobę w sumie
Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP - ebook/pdf
Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 219
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6722-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach – w rozdziale poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela oraz rozdziale poświęconym Sejmowi i Senatowi. Z jednej strony na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów konstytucyjnych wszyscy obywatele posiadają prawo do uzyskania informacji o działalności izb parlamentu. Z dniem wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. prawo to zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Stanowi ono nowy, dodatkowy, do tej pory nie akcentowany wymiar jawności. Z treści art. 61 Konstytucji wynika „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej”, i dotyczy „dostępu do dokumentów oraz wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu”. Z drugiej strony tradycyjne, bo występujące już w poprzedniczkach Konstytucji z 1997 roku ujęcie jawności zostało zawarte w art. 113 Konstytucji.  Zgodnie z normą wyrażoną w tym artykule izby parlamentu dokonują swych prac w sposób jawny.

Na tą samą jawność można zatem spojrzeć z perspektywy dwóch podmiotów – zainteresowanego informacją (obywatela) oraz posiadającego informację (Sejmu oraz Senatu). Zachodzi tu zatem klasyczna korelacja uprawnienia jednej strony do obowiązku drugiej. Jawność nie ma charakteru nieograniczonego, a jej granice wyznaczane są przez przepisy konstytucyjne. Problem jednak w tym, że dwa wskazane wyżej przepisy w różny, a zasadniczo przeciwstawny sposób wskazują ograniczenia jawności. Zastosowanie jednego może wykluczyć zastosowanie drugiego i odwrotnie. Przykładowo ograniczenie jawności w pierwszym z przedstawionych ujęć – obywatelskiego prawa do jawności może nastąpić tylko ze względu na określone w art. 61 ust. 3 przesłanki np. ochronę wolności i praw jednostki, natomiast ograniczenie drugiego ujęcia – jawnych prac parlamentarnych (art. 113 zd. 2) może nastąpić tylko ze względu na dobro państwa. Tym samym ograniczenia tego samego (jawności) mogą stać się nie do pogodzenia ze sobą.

Głównym celem niniejszej pracy jest zatem zaproponowanie takiego rozwiązania dotyczącego ograniczeń jawności, aby stały się one spójne, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na wskazanie precyzyjnego zakresu jawności posiedzeń Sejmu i Senatu.

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P R I J C U T Y T S N O K W A N E Z C N A R G O I I J E J Z A R O U T A N E S I U M J E S Ń E Z D E I S O P Ć Ś O N W A J MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP A K R Ó G . K KATARZYNA GÓRKA Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Praca badawcza skupia się wokół określenia zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie przepi- sów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113), zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki roz- działach – w rozdziale poświęconym prawom człowieka oraz rozdziale poświę- conym Sejmowi i Senatowi. Na tą samą jawność można spojrzeć z perspektywy dwóch podmiotów – za- interesowanego informacją (obywatela) oraz posiadającego informację (Sejmu i Senatu). Zachodzi tu zatem klasyczna korelacja uprawnienia jednej strony do obowiązku drugiej. Jawność ta podlega ograniczeniom. Problem jednak w tym, że dwa wskazane wyżej przepisy w różny, a zasadniczo przeciwstawny sposób wskazują ograni- czenia jawności. Tym samym ograniczenia tego samego (jawności) mogą stać się nie do pogodzenia ze sobą. Głównym celem pracy jest zaproponowanie takiego rozwiązania, aby oba uję- cia stały się spójne, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na wskazanie precyzyjnego zakresu jawności posiedzeń parlamentarnych. Dr Katarzyna Górka – doktor nauk prawnych, magister administracji i ma- gister prawa uzyskany z wyróżnieniem. Związana z Katedrą Prawa Konstytu- cyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była wykładowcą prawa konstytucyjnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Eu- ropejskiego na Ukrainie w Tarnopolskim Narodowym Ekonomicznym Uni- wersytecie. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodo- we Centrum Nauki. Autorka kilkunastu prac w szczególności z zakresu praw człowieka. Współredaktorka książki „Konstytucja RP – próba oceny i podsu- mowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania” (Kraków 2008). Za swoją działalność naukową nagrodzona wieloma stypendiami, m.in. czterokrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6721-7 Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA GÓRKA • JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Beata Rischka-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP KATARZYNA GÓRKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UwB dr hab. Stanisław Bożyk, prof. dr hab. Marian Grzybowski Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji Nr DEC-ODW1-2011/01/N/HS5/04971 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6721-7 ISBN e-book 978-83-255-6722-4 Spis treści Od Autora   .................................................................................................................  Wykaz skrótów    ........................................................................................................  Wykaz literatury   ......................................................................................................  Rozdział 1. Wprowadzenie   ......................................................................................  § 1.  Cel badań  ......................................................................................................  § 2.  Zakres badań ................................................................................................  § 3.  Struktura pracy ............................................................................................  § 4.  Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań ....................................  § 5.  Metodologia badań ......................................................................................  Rozdział 2. Jawność posiedzeń i jej ograniczenia w parlamentach wybranych państw europejskich oraz Parlamencie Europejskim   ..........  Rozdział 3. Jawność posiedzeń jako immanentna cecha polskiego parlamentaryzmu – perspektywa historyczna   ............................................  § 1.  Czasy słowiańskie (I–XIII w.) .................................................................  § 2.  Pierwsza Rzeczpospolita  ............................................................................  § 3.  Epoka porozbiorowa  ...................................................................................  § 4.  Druga Rzeczpospolita .................................................................................  § 5.  Polska Rzeczpospolita Ludowa  .................................................................  § 6.  Okres transformacji ustrojowej  ................................................................  § 7.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział 4. Jawność i jej ograniczenia w pracach nad Konstytucją z 1997 r.   ...  Rozdział 5. Miejsce jawności posiedzeń Sejmu i Senatu w Konstytucji RP   ...  § 1.  Standard jawności w Konstytucji RP – pytanie o konstytucyjną   zasadę jawności posiedzeń Sejmu i Senatu  .............................................  § 2.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu a tekst Preambuły   do Konstytucji RP  .......................................................................................  § 3.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu w demokratycznym państwie   prawnym  .......................................................................................................  § 4.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu a zasada suwerenności Narodu  ...  § 5.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu a wolność środków społecznego   przekazu  ........................................................................................................  II IX XIII 1 1 2 3 5 7 9 17 17 21 45 53 55 60 61 65 75 75 82 83 88 92  97 97 101 110 117 134 139 139 142 148 153 157 164 169 171 171 172 183 189 193 Spis treści Rozdział 6. Charakter jawności posiedzeń Sejmu i Senatu w Konstytucji RP    ...............................................................................................  § 1.  Stopniowalność jawności posiedzeń Sejmu i Senatu .............................  § 2.  Prawo do jawności posiedzeń Sejmu i Senatu jako publiczne prawo  podmiotowe – optyka jednostki  ...............................................................  § 3.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu jako zasada opisująca   funkcjonowanie tych organów – optyka instytucji  ...............................  § 4.  Przedmiot jawności posiedzeń Sejmu i Senatu  ......................................  § 5.  Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu jako sposób informowania   społeczeństwa o działalności innych organów  ......................................  Rozdział 7. Ograniczenia jawności posiedzeń Sejmu i Senatu   .......................  § 1.  Stanowienie a stosowanie norm prawnych o charakterze   ograniczeń  ....................................................................................................  § 2.  Charakter uchwały o tajności obrad Sejmu i Senatu  .............................  § 3.  Pojęcie „dobro państwa”  ............................................................................  § 4.  Relacja norm art. 113 zd. 2 do norm art. 61 ust. 3 Konstytucji RP  .....  § 5.  Relacja norm art. 61 ust. 3 do norm art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  ......  § 6.  Relacja norm art. 113 zd. 2 do norm art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  .....  § 7.  Kryterium „wymagalności” wprowadzenia ograniczeń jawności   posiedzeń Sejmu i Senatu  ...........................................................................  Rozdział 8. Procedury jawnych posiedzeń Sejmu i Senatu i ich ograniczeń   ............................................................................................................  § 1.  Terminy „obrady” a „posiedzenie”  ...........................................................  § 2.  Tryb udostępniania informacji  .................................................................  § 3.  Tryb ograniczeń jawności posiedzeń Sejmu i Senatu  ...........................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  I Od Autora Swoje badania nad jawnością posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczeniami na  gruncie Konstytucji RP prowadziłam w ramach projektu badawczego „Preludium”, finan- sowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekę merytoryczną nad ww. projektem spra- wował Pan Prof. UJ dr hab. Piotr Tuleja. Chciałabym w tym miejscu złożyć mu serdeczne  podziękowania za opiekę naukową oraz wiele cennych wskazówek podczas przygotowy- wania niniejszego opracowania. Chciałabym również złożyć podziękowania recenzentom  pracy za okazaną przychylność – Panu Prof. UwB dr. hab. Stanisławowi Bożykowi oraz  Panu Prof. zw. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu. Praca nie powstałaby dzięki wspar- ciu i życzliwości Pracowników i Doktorantów Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, listopad 2014 Katarzyna Górka  II Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPubU  ......................  ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782) Konstytucja kwietniowa  ...  ustawa konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja marcowa  ........  ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) Konstytucja PRL  ................  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalo- na przez Sejm Ustawodawczy 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33,  poz. 232) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) MandPosłU .........................  ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) MarszSejmuZarz  ................  Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z 9.1.2008 r. w sprawie wstę- pu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu  oraz wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii  Sejmu  MarszSenatuZarz  ...............  Zarządzenie Nr 4 Marszałka Senatu z 18.7.2013 r. w sprawie  zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich NIKU  ...................................  ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.  z 2012 r. poz. 82 ze zm.) OchrInfU  ............................  ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  Nr 182 poz. 1228 ze zm.) PrPras  ..................................  ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24  ze zm.) RegSejmu  ............................  Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r.  (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) RegSenatu  ...........................  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.1990 r. –  Regulamin Senatu (M.P. z 2014 r. poz. 529 ze zm.) RPOU  ..................................  ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SamPowU  ...........................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 595 ze zm.)  IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: