Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 010552 20699150 na godz. na dobę w sumie
Jerzy Liebert. Lektury - ebook/pdf
Jerzy Liebert. Lektury - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3834-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Tom zbiorowy Jerzy Liebert. Lektury to wielogłosowa i wielowymiarowa monografia twórczości poety międzywojennego, podejmująca nowe możliwości czytania tej poezji, tradycyjnie łączonej z nurtem religijnym, odkrywająca jej aktualny i uniwersalny potencjał interpretacyjny i różnorodne powiązania z tradycją liryki polskiej. Książka jest świadectwem wielorakich autorskich lektur, przyjmujących różne metodologiczne podstawy, mnożących interpretacyjne konteksty. Przynosi pierwszy tak wielostronny opis fenomenu dzieła, myśli i wyobraźni Jerzego Lieberta, wzbogacony o refleksję nad jego twórczością przekładową. Kluczem do opisania swoistości dorobku poety jest zdarzenie interpretacyjne, mikrologiczna lektura, fascynujące i odkrywcze spotkanie z tekstem, dlatego tak ważną rolę pełnią w tomie analizy i interpretacje pojedynczych utworów, za każdym razem na nowo oświetlające całość dzieła poety. Książka Jerzy Liebert. Lektury przeznaczona jest zarówno dla badaczy i studentów literatury, jak i wszystkich osób zainteresowanych dwudziestowieczną poezją.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzentka Anna Węgrzyniak Spis treści Anna Szóstak Marcin Całbecki Ewa Bartos Katarzyna Niesporek Beata Mytych-Forajter Magdalena Kokoszka Obsesje Jerzego Lieberta. Poetycka projekcja symbolicznych treści podświado- Wprowadzenie (Joanna Kisiel, Elżbieta Wróbel) . 7 mości a metafizyczny światopogląd poety . 11 Demon Jerzego Lieberta . 29 Lisy Jerzego Lieberta, czyli jak kluczyć, sznurować i chodzić chyłkiem . 43 Owady w poezji Jerzego Lieberta . 55 „Wiara przed religijnością”. O wierszu Romantyczność Jerzego Lieberta . 71 Towarzysze modlitwy. Wiersze anielskie Jerzego Lieberta . 89 Liryki dramatyczne Jerzego Lieberta . 117 Pytania stawiane sobie? Do poety Jerzego Lieberta – próba lektury . 139 Gorycz wina. O wierszu Colas Breugnon Jerzego Lieberta . 153 O rzeczach. Interpretacyjne „obroty” wokół wiersza Jerzego Lieberta . 163 Wiersze ostatnie. Gorzkie wióry Jerzego Lieberta . 177 poetycka . 195 „Skądże słowo tak biegnie do dźwięku…”. Jerzego Lieberta refleksja meta- Ryszard Knapek Katarzyna Janus Joanna Warońska Jan Piotrowiak Iwona Gralewicz-Wolny Aleksander Nawarecki 6 Spis treści Marian Kisiel Elżbieta Hurnik Elżbieta Wróbel Janusz Pasterski Bartosz Małczyński Liche drewienko Lieberta . 211 Co ukrywa jarzębina, czyli o wierszu Przed domem jarzębina . 223 Achmatowa i Liebert. Wokół wiersza Высокие своды костела… . 235 Litanie poetyckie Jerzego Lieberta i Tadeusza Chabrowskiego . 249 do biografii Jerzego Lieberta . 263 Bibliografia (wybór) . 277 Noty o Autorach . 289 Indeks osobowy (oprac. Joanna Kisiel i Elżbieta Wróbel) . 295 Wykaz ilustracji . 303 Słonimski, Liebert i Samozwaniec, czyli historia pewnego żartu. Przyczynek Wprowadzenie Droga literacka Jerzego Lieberta została niespodziewanie przerwana przedwczesną śmiercią w czasie, gdy poeta dopiero rozpoczął dojrzałość twórczą. Na jego dorobek liryczny składają się trzy niewielkie tomiki: Druga ojczyzna (1925), Gusła (1930) oraz Kołysanka jodłowa (tom po- śmiertny z 1932 roku), które stanowią pasjonujący zapis kształtowania się poety i człowieka. Niezwykle istotnym dopełnieniem książek poetyc- kich jest zbiór listów do Bronisławy Wajngold – młodzieńczej powier- niczki i przyjaciółki, bardziej znanej w literaturze polskiej pod imieniem Agnieszka, które przyjęła, wstępując do klasztoru, co miało ważne kon- sekwencje dla rozwoju ich relacji oraz wyraźnie wpłynęło na treść i kli- mat duchowych poszukiwań Lieberta. Jeszcze tylko kilkanaście szkiców i recenzji drukowanych w „Wiadomościach Literackich” i  w  „Drodze” uzupełnia spuściznę po młodym poecie. Jednak ta skromna ilościowo twórczość wystarczyła, aby zdobył on wyraziste miejsce w XX-wiecznej liryce, a przede wszystkim zyskiwał coraz to nowych czytelników, zain- trygowanych religijnym niepokojem wierszy oraz przykuł uwagę badaczy, chętnych poznawać jego dzieło w kolejnych, lekturowych odsłonach. Poeta zaczął pisać w bardzo młodym wieku, od razu próbując okreś- lać swoją twórczość wobec zagadnień fundamentalnych – Boga i sensu egzystencji człowieka. Przez krytyków literackich został zaliczony do kręgu poetów religijnych, bo też jego wiersze ujmowane jako liryczna refleksja o relacji człowieka do Boga pozwalają powiedzieć o Jerzym Liebercie zapewne najwięcej. Tym traktem podążały też najważniejsze odczytania badaczy, między innymi Stefana Frankiewicza i Stefanii Skwarczyńskiej oraz ujęcia monograficzne Anny Szczepan-Wojnarskiej czy ks. Stefana Misińca, które w sposób kompleksowy ukazują to naj- ważniejsze oblicze twórcy. W tomie zbiorowym Jerzy Liebert. Lektury na różne sposoby opisy- wana liryka niepokoju religijnego wyznacza ważny temat badawczych 8 Wprowadzenie dociekań i lekturowych przybliżeń. Nic w tym dziwnego, skoro odsłania każdorazowo nowe sensy, nie zastyga w dogmatycznym objaśnieniu, lecz ujawnia swą wielowymiarowość, wewnętrzne splątanie, niejednoznacz- ność. W otwierającym tom szkicu Anny Szóstak metafizyczne poszuki- wania autora Kołysanki jodłowej zyskują wymiar tęsknoty za Absolutem, rozumianym jako idea boskości uniwersum, i jawią się jako zdecydowa- nie odległe od ortodoksyjnej wiary w osobowego Boga. Marcin Całbecki analizuje doświadczenie zła i negatywności werbalizowane w pismach poety i dostrzega lokowanie źródeł demonizmu w zmysłowym, biolo- gicznym życiu. Beata Mytych-Forajter i Magdalena Kokoszka sięgają po motywy zwierzęce (lisy, owady), by z tej perspektywy tropić nieoczywiste sploty tego, co animalne, ludzkie i metafizyczne. Interpretacje skupione wokół wybranego tekstu poetyckiego pokazują mniej znane cechy i czę- sto niespodziewane sensy liryki Lieberta. Jej religijność okazuje się pro- blematyczna i ustępuje miejsca pełnej dramatycznych napięć wierze, jak przekonuje Ewa Bartos pisząca o Romantyczności. W rozpoznaniu Kata- rzyny Niesporek doświadczenie religijne przybiera postać walki ducho- wej, której towarzyszy obecność anielskich istot. Z kolei Joanna Waroń- ska na niektóre z wierszy z aniołami patrzy z perspektywy genologicznej, włączając je do liryków dramatycznych, dialogów pozbawionych komen- tarza literackiego podmiotu. Innego typu colloquium liryczne odsłania Jan Piotrowiak w pastiszowym utworze Do poety, w którym dostrzega konfrontację dwóch konterfektów: autoportretu i portretu Jana Lechonia. Wierszem z lektury jest także Colas Breugnon, odczytywany przez Iwonę Gralewicz-Wolny jako wyraz dramatycznej niemożności pogodzenia po- trzeby wiary w Boga z pragnieniem radości życia. Aleksander Nawarecki, piszący o wierszu O rzeczach, dostrzega w nim natomiast niezwykłą filo- zoficzną i historycznoliteracką rangę, poświadczoną antycypacją refleksji o rzeczach Martina Heideggera i Jacques’a Derridy, a także nieoczekiwa- nie bogatą literacką recepcją liryku Lieberta. Utwór Gorzkie wióry dla Ryszarda Knapka jest powodem do śledzenia w twórczości autora Guseł gestów testamentalnych, poszukiwania w niej wierszy ostatnich. Kata- rzyna Janus podjęła namysł nad refleksją metapoetycką, która w lirykach autora Kołysanki jodłowej splata się ściśle z medytacją religijną. Muzycz- ność w poezji Jerzego Lieberta i jej kulturowe konteksty analizują Bartosz Małczyński (Na fujarce) i Janusz Pasterski (Przed domem jarzębina). Ma- rian Kisiel zagląda do warsztatu tłumacza, zmagającego się z wierszem Anny Achmatowej, a Elżbieta Hurnik zestawia poetyckie litanie Lieberta i Tadeusza Chabrowskiego. Na koniec Elżbieta Wróbel przedstawia auto- ra Guseł w zupełnie niecodziennej dla niego roli humorysty. Tak odczytywany poeta rozbłyskuje niespodziewanymi tropami, ujawnia mało oczywiste związki kontekstowe. W ten sposób jego twór- Wprowadzenie 9 czość zostaje wprowadzona w nowe, czasami zaskakujące przestrzenie tradycji literackiej (przykładowo Miron Białoszewski czy Tadeusz Cha- browski). Wielogłosowość interpretacji składających się na tom sprawia, że otrzymujemy różnorodne i niejednoznaczne spojrzenie na twórczość autora Drugiej Ojczyzny. Osobowość liryka zderza się bowiem z różny- mi temperamentami i fascynacjami badawczymi zaproszonych do tomu Autorów. Książkę naszą traktujemy nie tylko jako dopowiedzenie, ale też – mamy nadzieję – istotne uzupełnienie refleksji literaturoznawczej poświę- conej Jerzemu Liebertowi. To w pewnym sensie również sprawdzian, jak konkretyzują się jego liryki w świadomości literaturoznawców i w spotka- niu z wrażliwością uważnych czytelników poezji, w jakim stopniu podda- ją się nowym odczytaniom i co mają nam dziś do powiedzenia. Tom Jerzy Liebert. Lektury jest rezultatem Ogólnopolskiej Sesji Na- ukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się we wrześniu 2016  roku w Częstochowie, miejscu urodzenia poety, choć warto od razu zaznaczyć, że miasto to nie odegrało znaczącej roli w biografii Lieberta. W  zamierzeniu organizatorów formuła sesji bliższa była se- minarium skupionemu wokół twórczości poety, w którym dominowały rozmowy ukazujące szerokie możliwości interpretacyjne poezji autora Guseł. Unikanie formuł „gotowych i zamkniętych” pozwoliło na żywą konfrontację odkryć i propozycji interpretacyjnych z sugestiami wy- suwanymi przez innych badaczy. Za ważne i cenne w książce, będącej rezultatem tamtego spotkania, uznajemy zatem krzyżowanie się lektu- rowych szlaków, powroty tych samych utworów lirycznych w coraz to nowych odsłonach i odczytaniach, jednoczesną spójność i różnorodność proponowanych perspektyw badawczych. Było to już drugie spotkanie zorganizowane w tej formule, boha- terem pierwszego z nich był Władysław Sebyła, a wydany w 2018 roku tom Władysław Sebyła. Lektury zainicjował serię poświęconą wartym przypomnienia i ponownego odczytania poetom dwudziestolecia mię- dzywojennego. Mamy nadzieję, że również wieloautorska monografia Jerzy Liebert. Lektury okaże się atrakcyjnym i wartym podjęcia zapro- szeniem do odkrywania na nowo twórczości nieco zapomnianych po- etów ubiegłego wieku, kierowanym zarówno do badaczy literatury, jak i wszystkich czytelników zainteresowanych poezją. Joanna Kisiel i Elżbieta Wróbel Wykaz ilustracji Fot. 1–2. Jerzy Liebert. Autor zdjęcia nieznany. Źródło: „Wiadomości Literackie” 1931, nr 40 [numer specjalny poświęcony poecie], s. 2. Fot. 3. Rękopis Curriculum vitae Jerzego Lieberta. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 969, k. 35. Fot. 4. Rękopis wiersza Colas Breugnon Jerzego Lieberta. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 970, k. 2. Fot. 5. Rękopis wiersza Jeździec Najsłodszy Jerzego Lieberta. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 970, k. 5. Fot. 6. Fragment rękopisu listu Jerzego Lieberta do Agnieszki z 26 X 1925. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 974, k. 126 r. Fot. 7. Fragment rękopisu listu Jerzego Lieberta do Agnieszki z 26 X 1925. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 974, k. 126 v. Fot. 8. Rękopis wiersza Obrazek Madonny Jerzego Lieberta. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 970, k. 11. Fot. 9. Rękopis wiersza Kolęda Jerzego Lieberta. Źródło: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rps 970, 6. Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki, stron: przedtytułowej, tytułowej Anna Krasnodębska-Okręglicka Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Adriana Szaforz Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3833-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3834-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 19,0 + 4 wklejki. Ark. wyd. 20,0. PN 3938 Papier offset. kl. III, 90 g Cena zł 64,90 (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jerzy Liebert. Lektury
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: