Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00902 012350 7909629 na godz. na dobę w sumie
Jeśli nie Rosja , to co? Alternatywne kierunki eksportu: Azja, Afryka, Ameryka Połnocna, Ameryka Południowa i Środkowa - ebook/pdf
Jeśli nie Rosja , to co? Alternatywne kierunki eksportu: Azja, Afryka, Ameryka Połnocna, Ameryka Południowa i Środkowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-93-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Filarem naszej gospodarki jest eksport. Nie rezygnując z chęci utrzymania pozycji polskich firm na rynku rosyjskim czy ukraińskim, rząd podejmuje liczne działania na rzecz wsparcia współpracy gospodarczej i wzrostu eksportu także na inne rynki. Realizuje m.in. projekt systemowy „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. W opracowaniu tym podajemy informacje o światowych rynkach, pomagamy je poznać i zdobyć. Omawiamy najbardziej perspektywiczne kierunki ekspansji polskich firm. Podajemy źródła informacji oraz instytucje wspierające przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BiBlioteka Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eksportu ■ Azja ■ Afryka ■ Ameryka Północna ■ Ameryka Południowa i Środkowa Patronat honorowy Przedsiębiorcze wtorki w Dzienniku Gazecie Prawnej ▪ Gazeta Prawna ze specjalną sekcją dla przedsiębiorców oraz 2 tygodniki: Moja Firma oraz Firma i Prawo – tylko dla prenumeratorów ▪ Podpowiadamy dobre rozwiązania dla firm ▪ Sprawdzamy, jak zyskać na zmianach w prawie i nie pogubić się w gąszczu przepisów l o j a l n o ś c i o w e w a p t e k a c h i n t e r n e t o w y c h i ▪ Prezentujemy przedsiębiorców, którzy odnieśli rynkowy sukces ▪ Jesteśmy najbliżej źródeł prawa – korzystamy z wyjaśnień urzędników ł t j e s o d F i r M A n E l e k t e j c i n a w t o r e k ś n i a 2 0 1 4 e z 9 w r 3 8 1 ( 7 4 1 n r 5 ) i r ą c i ć k i e d y m o ż n a p o t p r a c o w n i k o w i z p e n s j p o d w ł a d n e g o p o b r a ć z w y n a g r o d z e n i a P r a c o d a w c a m o ż e b e z z g o d y t a ł a w s z c z ę t a e g z e k u c j a z a z a l e g ł e a l n a l e ż n o ś c i j e ż e l k r e d y t u , i m e n t y a l b o r a t y z o s W i ę j c i n f o r m a d z i ś d o d a t e k t y l k o d l a p r e n u m e r a t o r ó w j e d n o r a z o w e k o m u p r z y s ł u g u j e o d s z k o d o w a n i e z z U s r z y m u j e ś w i a d c z e n i e r ó ż n y s p o s ó b o b l t o o s o b a , k t ó r a u l e g ł a w y p a d k o w i t e g o , k t o o t z u b e z p i e c z e n i a w y p a d k o w e g o , w i s c y u b e z p i e c z o n e g o , k t ó r y z m a r W z a l e ż n o ś c i j e g o w y s o k o ś ć . C z y p r z y p r a c y , c z y b l r o n i c z n e e t y k i e t y e n e r g e t y c z n e n i e b a w e m w s k l e p a c h P r A w O n B ę d ą k a r y z a p r o g r a m y p r z e d s i ę b i o r c z y w t o r e k z e n i a z n e s c h c e z j e d n o c c h t k i g a z e t a p r a w n a . p l z y s , a l e w s e l p r o j e k t u u s B i z m a w ł a s n e p r o p o z t w a ż y w n o ś c i – i n s p e k c j z w i ę k s z y ć c n i e f u n k c j o n u j ą c y c h s T a k i p r o j e k t p o w i n i e n p r z y g o - r o l n y c h d l a p o p r a w y b e z p i e c z e ń s c j a k z a , l e d o d a - o b e i . B r a n ż a j e i – w y j a ś n i a K a r o l S t e c t o w a ć r z ą d , a n i e p o s w i n n a b y ć w n i m u w z g l ę d n i o - ż e p r o p o n o w a n y p r o j e k t t a n u . i i Ż y w n o ś t a w y n i e z m i e n i t e g o s i ą h a n d l o w ą p r z y w r ó c e n i e p e ł n e j k o n t n a p i o n i z a c j a w s j e , - z e N a d z ó r n a d j a k o ś i b ę d z i e b o w i e m p r u s t a n i e i W e k a z a n y d o I H , k t ó r a p o z o s i g ł ó w n y c h o r g a n e m n i e z a l e ż n y m o d n o - j ż y w n o ś r o z p a - S c a l e n i e s i ę r z e n i e p r z e z S e j m , b o r z ą d s s P r o j e k t w c - r z y m u j e p r z e d j e g o z a o p i i . o P a ń s i w e j i n s p e k c j y n k u p r o d u c e n t ó w t i ę n i e C h a o s n a r t w s s n i o w a n i e m . i ę t a k - s z y . C o w i ę c e j , m o ż e c z b a k o n t O r g a n i z a c j e i h a n d l o w c ó w o b a w i a j ą s P a t r y c j a O t t o i o w y p r z e - i ę o k a z a ć , ż e b ę d z i e m y n a r a - t a ć z p o - – L i i c a l e n i e i n s p e k c j N o w y u r z ą d m a p o w s r o l e . T y l k o ż e , ż e o k r e s p r z e j i W e t e r y n a - z m n i e j p a t y n k u , t a n i e ż e n i n a z b ę d n e k o n t i I n s p e k c j m o ż e w y w o ł a ć c h a o s n a r w i d z i a n y n a s I n s p e k c j i P I S z o s f a - s b o w i e m z e s p o l o n y c h z n o w y m k t ó r y p o z b a w i p r a c y w i e l u t w o w e j i e n n i c - ł ą c z e n i a ć k o m p e t e n c j c h o w c ó w , a d z i a ł a j ą c e o b e c n i e r y j n e j , P a ń s N a s o r g a n e m . T o o z n a c z a , ż e n a - H a n - i i n l O c h r o n y R o ś t a n ą n i e w y - i c J a k o ś d a l b ę d z i e m o g ł a w y k o n y w a ć t y k u ł ó w R o l n o - S p o - i I n s p e k c j f o r m u l e . i a p o z o s r o l ę z z a k r e s u w a r u n k ó w i a i p r z e j ę c t w a , t a n e w n o w e j l a b r a n ż a , l a b o r a t o r t u , p r z e - d l o w e j A r t w o - J H A R S ) i P a ń s t w i e , p o d k r e ś I r a n s p o r ż y w c z y c h ( k o r z y s c h o w y w a n i a i s p r z e d a ż y ż y w - t a r n e j ( P I S ) . i ę n a b e z p i e c z e ń s i k o m p e t e n c j k o n t T o z k o l e i z k o l e n i e n o w y c h p r o d u k c j i . N i e z a l e ż n i e d z i a ł a l n o ś i S a n i c z ę ś ł a l a t a m i I n s p e k c j s j a z ć t e ż b ę d z i e I n s p e k c j a j e o d b i i , b o s r w a w e j r o f a l n e a l c p r a c o w n i k ó w p o t e ż y w n o ś I H ). Z a t e m t o t y l k o y , r r e d - ł d o b r c t n o ś – M i a ł b y p o d l e g a ć b e z p o ś t o k a t a s s k i e g o e k s p o r s p r o w a d z i r o z w i ą z a n i e – z a - P o m y - n i o p o d p r e z e s a R a d y M i n i M o ż e m i e ć H a n d l o w a ( t a - t a ć n i e z a - , k t ó r e j j a k o ś d l a p o l S t e c z d e p a r c z n e i o n u j ą o d b i o r s k u t k i s k i e j O r z d r o w i a p o z o s p o ł o w i Wejdź: www.gazetaprawna.pl/oferta2014 i c t u ż y w n o ś u w a ż a K a r o l m e n t u p r a w n e g o P o l i c z y l i . r a t w a i r o z w o j u y b u c j t z C z e c h , W ę g i e r c z y R o s r ó w , t s t e r a z k w e s l e ż n y o d m i n i r t i H a n d l u i D y s H a n d l o w c y p r z y p o m i n a j ą , i . T o m i a ł o b y m u z a g w a r a n - c r a r o l n i – D l a t e g o z a m i a s t k o d o g ó r y s k l e p ó w g a n i z a c j Tel.: 22 761 31 27, e-mail: prenumeratadgp@infor.pl ć i z a p e w n i t i m i n i t e r a z k a ż d y z e i w y w r a c a ć w s z y s r e d - t ą i n t e r p r e t a c j ę p r z e p i t o w a ć n i e z a l e ż n o ś r o k u i ę z a s w s i . i r o l s k a l n o g a m i , l e p i e j ż e j u ż n i o p i ę ć u r z ę d o w y c h k o n t s ó w n a k a ż d y m s z c z e b l u – t p r z e c h o d z i w i h a n d l o w y c h ł a n k a P O D o r o t a j e d n o l d z i ś w G P P o d a t k i k s i ę g o w o ś ć z a m i e r z a d y s k r y - i m i n o w a ć d ł u ż n i k ó w , k t ó r z y F i s k u s n a d a l Z o b o w i ą - m a j ą n i e r u c h o m o ś c i z a n i a z a b e z p i e c z o n e h i p o t e k ą m a j ą s i ę w p r a w d z i e p r z e d a w n i a ć , t e r m i n u p r z e d u p ł y w e m p r z e d a w n i e n i a u r z ę d n i c y p o d e j m ą j ą d e c y z j ę w y m i a r o w ą , b ę d ą e g z e k w o w a ć b e z o g r a n i - m o g l c z e ń w c z a s i e . r m a i p r a w o r z y g n i ę c i e s p o r u . F i li n i i fi r m a – k o n s u m e n t 9 0 d n i n a r o z s t t a n i e j K o n fl i k t y n a r o z w i ą z y w a n e s z y b c i e j – p r z e w i d u j e p r o j e k t m a j ą b y ć t a w y . B 4 – 5 z a ł o ż e ń d o n o w e j u s i S a m o r z ą d r a c j a t a d m i n i s w i ę k s z o ś ć o p i e k u n ó w o d z y - i o s ó b . N a j w i ę c e j s i ę n i e p e ł n o s p r a w - ł k i s k a ł a z a s i s i ę d o z g ł a s z a ł o z a j m u j ą c y c h c z e r w c u . B 8 k r e w n y m i n y m i u r z ę d ó w w m a j u p ł a c e i K a d r y i c z a s o w - k o n i e c d y s k r y m i n a c j n i k ó w . R z ą d c h c e z r ó w n a ć i w z d ł u ż c a ł e g o ł a ń c u - t a n ą z e s p o l o n e u r z ą d r o l k o n t t a w z o s . T a k i s p r a w o w a ł n a d z ó r n i e c h a d o s j e d e n p o d m i o t t y l k o n a d p r o d u c e n t a m i ż y w - w c z n y m , b ę d z i e i , h a n d l e m d e t a l z e m u t o w y m , d z i ę k i c i m i n o w a ć i c n o ś , b ę d z i e m o ż n a w y e l z i h u r i w e p r a k t y k i l e c r y n k u n i e u c z c i . s z o w a n i a ż y w n o ś - s y s f u n k c j o n u j ą c y m z I H t a k , ż e f a ł n p . t o b y w a i h a n d l o w e z a o f e r o - – W t e m i e c z ę s s k l e p a c h p r o d u k - i e c i o w e , p o d c z a s g d y k a r z e s c h J H A R S n i e p o d e j m u j e ż a d n y c h i w a n e w c ł u ż b k o n t I n s p e k c t w o w e j i y n a r r e i ą ż c z e k a n a t o @ i n f o r t o ć - ł u - r y c j a . o t z ę ś r o l t , i i j e ś l i a l e c a z i t s c t s s i i B 2 . p l ć - ś c c . c c ś t c l s c c i i i patrzymy obiektywnie. piszemy odpowiedzialnie BiBlioteka Jeśli nie to co? Rosja,Alternatywne kierunki eksportu■ Azja ■ Afryka ■ Ameryka Północna ■ Ameryka Południowa i Środkowa Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Beata Tomaszkiewicz, Agnieszka Pawełkowska Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, październik 2014 r. ISBN: 978-83-64085-93-2 Spis treści Rozdział 1. Azja Wspieramy polskie firmy także za granicą ................................................. 9 Chiny – gigant, który bierze wszystko ..........................................................11 Perspektywiczne branże ..................................................................................11 Jak wejść na rynek ............................................................................................. 12 Kwestie prawne: biuro albo spółka ........................................................ 12 Sposób na joint venture ............................................................................. 13 Wysokość kapitału ......................................................................................14 Bariery dostępu do rynku ............................................................................... 15 Podatki i cła .........................................................................................................16 Certyfikaty i inne wymogi ........................................................................ 17 Badanie towarów i ich kwarantanna ...................................................18 Nie wszystko wolno wwieźć ....................................................................18 W poszukiwaniu informacji i wsparcia ...............................................19 Jak sprawdzić partnera ....................................................................................19 Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Polsce ..................................................................20 Lista wybranych kancelarii prawniczych i doradczych z siedzibą w Chinach ....................................................................................... 21 Indie – dobre miejsce na inwestycje ............................................................. 29 Perspektywiczne branże .................................................................................29 Jak wejść na rynek .............................................................................................29 Sposoby wejścia na rynek .........................................................................30 Forma prawna firmy .................................................................................. 31 Bariery dostępu do rynku ...............................................................................32 Mentalne ........................................................................................................33 Administracyjne ..........................................................................................33 Podatki, cła i inne ..............................................................................................34 Jak sprawdzić partnera ....................................................................................35 Korea Południowa – tygrys otwierający się na innowacyjność ...........37 Perspektywiczne branże ................................................................................. 37 Jak wejść na rynek .............................................................................................38 Bariery dostępu do rynku ..............................................................................38 3 Cła i podatki .........................................................................................................39 Jak sprawdzić partnera ....................................................................................41 Programy Wsparcia dla Zagranicznych Inwestycji .................................41 Lokalizacja Inwestycji ......................................................................................42 Turcja – tu idzie młodość .................................................................................. 45 Perspektywiczne branże .................................................................................45 Jak wejść na rynek .............................................................................................46 Formy działalności ......................................................................................47 Bariery dostępu do rynku ...............................................................................48 Podatki i cła .........................................................................................................48 Przepisy importowe ....................................................................................49 Jak sprawdzić partnerów .................................................................................49 Gdzie szukać wsparcia ...............................................................................50 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych .................50 ZEA – szansa w świecie luksusu .......................................................................57 Perspektywiczne branże .................................................................................57 Jak wejść na rynek .............................................................................................58 Cła i podatki .........................................................................................................59 Bariery dostępu do rynku ...............................................................................59 Jak sprawdzić partnerów ................................................................................ 60 Gdzie szukać wsparcia ................................................................................... 60 Inne kraje: Arabia Saudyjska, Wietnam, Kazachstan .............................61 Wymagająca Arabia Saudyjska ......................................................................61 Zaniedbany Wietnam .......................................................................................62 Niedoceniany Kazachstan ..............................................................................62 Źródła informacji/instytucje wspierające przedsiębiorców............... 65 Rozdział 2. Afryka Wspomagamy eksporterów na wielu frontach ........................................ 83 RPA – czołowy partner w Afryce .................................................................... 87 Perspektywiczne branże .................................................................................87 Jak wejść na rynek ............................................................................................ 88 Kwestie prawne .......................................................................................... 88 Proces rejestracyjny ................................................................................... 89 4 Bariery dostępu do rynku .............................................................................. 89 Zatrudnianie obcokrajowców ................................................................. 90 Inne utrudnienia ........................................................................................ 90 Podatki i cła .........................................................................................................91 Jakie stawki ...................................................................................................91 Zachęty podatkowe .....................................................................................92 Jak sprawdzić partnerów .................................................................................92 Egipt – kraj po przejściach, ale z ambicjami ............................................. 95 Perspektywiczne branże .................................................................................96 Jak wejść na rynek .............................................................................................96 Zakładanie firmy .........................................................................................97 Sześć etapów do przejścia .........................................................................97 Bariery dostępu do rynku ............................................................................. 98 Podatki i cła ...................................................................................................... 100 PIT i CIT ....................................................................................................... 100 Od sprzedaży 10 proc. ............................................................................... 101 Certyfikaty i inne wymogi ...................................................................... 101 Jak sprawdzić partnera .................................................................................. 101 Algieria – kolos na naftowych nogach, uzależniony od importu .... 103 Perspektywiczne branże ...............................................................................104 Jak wejść na rynek ...........................................................................................104 Zakładanie spółki.......................................................................................104 Komplet dokumentów do rejestracji ...................................................105 Alternatywa: konsorcja ............................................................................106 Biuro łączności ...........................................................................................106 Oddział firmy zagranicznej ...................................................................106 Bariery dostępu do rynku .............................................................................107 Cła i podatki .......................................................................................................107 Regulacje celne ..........................................................................................108 Daniny dla fiskusa ....................................................................................108 Certyfikaty i inne wymogi ......................................................................109 Jak sprawdzić partnera ..................................................................................109 Maroko – w planach olbrzymie inwestycje, a na co dzień wielkie potrzeby ....................................................................... 111 Perspektywiczne branże ................................................................................111 Jak wejść na rynek ........................................................................................... 112 Bariery dostępu do rynku .............................................................................113 5 Podatki i cła ........................................................................................................113 Jak sprawdzić partnera .................................................................................. 114 Tunezja – coraz bardziej atrakcyjna ............................................................117 Perspektywiczne branże ................................................................................117 Jak wejść na rynek .......................................................................................... 118 Cła i podatki ....................................................................................................... 118 Jak sprawdzić partnerów ............................................................................... 119 Inne kraje: Libia, Mauretania ........................................................................121 Trudna Libia ...................................................................................................... 121 Obiecująca Mauretania.................................................................................. 123 Źródła informacji/instytucje wspierające przedsiębiorców..............127 Rozdział 3. Ameryka Północna Wielkie, chłonne rynki USA i Kanady .........................................................133 USA – szansa dla produktów innowacyjnych ...........................................137 Perspektywiczne branże ............................................................................... 137 Jak wejść na rynek ........................................................................................... 137 Forma działalności ..........................................................................................139 Spółka z o.o. .................................................................................................140 Korporacja – spółka akcyjna .................................................................. 141 Bariery dostępu do rynku .............................................................................142 Ochrona własności intelektualnej, patenty i znaki towarowe ...143 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów .........................................144 Warunki i zasady sprzedaży produktów ............................................144 Znalezienie biura na działalność firmy ..............................................145 Biurokracja do pokonania .......................................................................145 Pozwolenia importowe............................................................................146 Dodatkowe certyfikaty i opłaty .............................................................146 Wymogi etykietowania produktów ..................................................... 147 Rozbieżne regulacje federalne i stanowe ..........................................148 Koszty transportu......................................................................................148 Podatki i cła .......................................................................................................149 Przepisy podatkowe ..................................................................................149 Cła i taryfy celne ........................................................................................149 6 Oczekiwania polskich eksporterów ...........................................................150 Zwyczaje i praktyki biznesowe w USA ...................................................... 151 Gdzie szukać wsparcia ...................................................................................154 Kanada – wymagający rynek ...........................................................................157 Perspektywiczne branże ............................................................................... 157 Jak wejść na rynek ........................................................................................... 157 Bariery dostępu do rynku .............................................................................159 Podatki i cła .......................................................................................................160 Jak sprawdzić partnera .................................................................................. 161 Źródła informacji/instytucje wspierające przedsiębiorców............. 163 Rozdział 4. Ameryka Południowa i Środkowa Ameryka Łacińska: rynki wschodzące ........................................................167 Brazylia – rynek trudny, ale wielki.............................................................. 169 Perspektywiczne branże ...............................................................................169 Jak wejść na rynek ...........................................................................................170 Bariery dostępu ...............................................................................................170 Podatki i cła ....................................................................................................... 172 Wiele różnych podatków ........................................................................ 172 Regulacje celne .......................................................................................... 173 Gdzie szukać wsparcia ................................................................................... 173 Argentyna – szansa w niszach ........................................................................175 Perspektywiczne branże ...................................................................................... 175 Jak wejść na rynek .................................................................................................176 Bariery dostępu ...................................................................................................... 177 Podatki i cła .............................................................................................................178 Jak sprawdzić partnera ........................................................................................179 Chile – kraj otwarty na inwestorów .............................................................181 Perspektywiczne branże ...................................................................................... 181 Jak wejść na rynek ................................................................................................. 181 Możliwe formy obecności .............................................................................182 Zakładanie firmy ..............................................................................................182 Bariery wejścia na rynek .....................................................................................183 7 Podatki i cła .............................................................................................................184 Gdzie szukać wsparcia..........................................................................................185 Inne kraje: Meksyk, Kolumbia .......................................................................187 Meksyk: kuszący rynek pełen barier ................................................................187 Kolumbia: bliski koniec ceł .................................................................................187 Źródła informacji/instytucje wspierające przedsiębiorców..............191 8 Rozdział 1. Azja Wspieramy polskie firmy także za granicą W czasie 25 lat transformacji społeczno-gospodarczej Polska bardzo się zmieniła. Wymiernym efektem reform jest blisko czterokrotny wzrost PKB. Mamy silną pozycję na międzynarodowych rynkach i jesteśmy doceniani przez zagranicznych partnerów. Filarem naszej gospodarki jest eksport. W 2013 r. działalność w tym ob- szarze prowadziło ponad 43 tys. firm, a wartość eksportu wzrosła o 11,6 proc. do 206,1 mld dol. Warto pamiętać, że coraz mocniej widoczne są kraje poza- unijne. W 2013 r. udział ten wzrósł do 25,2 proc., co świadczy o coraz większej pewności działania firm polskich na rynkach pozaunijnych. Wydarzenia na wschodzie Ukrainy negatywnie wpływają na dotychczas pozytywne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Dostrzegamy te za- grożenia. Nie rezygnując z chęci utrzymania pozycji polskich firm na rynku rosyjskim czy ukraińskim, podejmujemy liczne działania na rzecz wsparcia współpracy gospodarczej i wzrostu eksportu także na inne rynki. Realizujemy m.in. projekt systemowy „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Dla branż najbardziej dotkniętych spad- kiem eksportu, szczególnie przetwórstwa żywności, przygotowujemy pro- gram „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. We współpracy z inny- mi resortami udało nam się także wdrożyć przez KUKE preferencyjne zasady ubezpieczeń transakcji handlu zagranicznego dla firm dotkniętych przez kry- zys. Finalizujemy również prace nad rozporządzeniami regulującymi zasady przyznawania z budżetu MG pomocy de minimis. Ponadto w ramach per- spektywy finansowej 2014–2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Roz- wój planujemy wsparcie firm rozpoczynających bądź rozwijających działal- ność na rynkach zagranicznych. Jestem głęboko przekonany, iż w naszych przedsiębiorcach wciąż tkwią niewykorzystane możliwości rozwoju działal- ności na zagranicznych rynkach. Gorąco im kibicuję i życzę sukcesów. Janusz Piechociński wicepremier, minister gospodarki 9 AZJA Turcja wyroby motoryzacyjne (m.in. części samochodowe), wyroby chemiczne, papiernicze, kosme- tyczne, maszyny i urządzenia, w tym związane z ochroną środowiska Zjednoczone Emiraty Arabskie Korea Płd. wyroby przemysłu chemiczne- go, spożywczego, maszyny i urządzenia, m.in. związane z ochroną środowiska i OZE sprzęt medyczny i aparaturę pomiarową, wyroby kosmetyczne, mecha- niczne i elektroniczne Wietnam Indie maszyny i urządzenia dla górnictwa oraz związane z ochroną środowiska, dla przetwórstwa spożywczego, wyroby przemysłu farmaceutycznego i medycznego powierzchnia (km2) Chiny maszyny i urządzenia, wyroby mechaniczne i elektroniczne, produkty spożywcze MC ludność (mln.) PKB (bln dol.) eksport z Polski (mld dol.) z ochroną środowiska i OZE, wyroby przemysłu rolno-spożywczego maszyny i urządzenia dla górnictwa oraz związane Chiny – gigant, który bierze wszystko Poznanie i zdobycie chińskiego rynku może zająć nawet kilka lat, a poważ- nymi barierami są odmienność kulturowa i olbrzymia biurokracja. Jednak ci, którym się to udało, twierdzą, że warto uzbroić się w cierpliwość. To wciąż bardzo chłonny rynek Perspektywiczne branże Wartość obrotów handlowych Chin na koniec 2013 roku oszacowano na po- ziomie ok. 4 bln dol., w tym eksport 2,2 bln dol., a import 1,8 bln dol. Wymiana handlowa ze światem wzrosła w zeszłym roku o 3 proc. Największy udział w eksporcie z Polski do Chin miały do tej pory półpro- dukty z metali nieszlachetnych, maszyny, produkty pochodzenia zwierzęce- go. Jeśli chodzi o eksport z Polski do Chin w ujęciu towarowym, to w pierwszej dziesiątce znalazły się w zeszłym roku towary takie, jak: miedź, wieprzowina mrożona i podroby, meble, kauczuk syntetyczny, części i akcesoria samocho- dowe, chemikalia, przełączniki elektryczne, aparatura telefoniczna, samoloty oraz rudy i koncentraty ołowiu. CO WARTO EKSPORTOWAĆ Z POLSKI Wśród branż, które powinny zastanowić się nad eksportem na tamtejszy rynek lub inwestycjami, są m.in.: n Górnictwo: maszyny i urządzenia górnicze oraz urządzenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie; przykład: polsko-chińskie joint venture w prowincji Shandong produkujące obudowy ścianowe do kopalń. n Przemysł metalurgiczny: miedź, maszyny flotacyjne. n Przemysł lotniczy: lekkie samoloty rolnicze i transportowe oraz śmigłowce. n Przemysł chemiczny: chemia nieorganiczna i organiczna, surowce i kompo- nenty chemiczne, technologie, chemia dla budownictwa. n Ochrona środowiska: w szczególności realizacja kompletnych projektów inwestycyjnych, jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, stacje utylizacji odpadów, filtry. n Energetyka: technologie wytwarzania, urządzenia dla elektrowni, kable energetyczne i odgromniki. n Przemysł rolno-spożywczy: sprzedaż towarów masowych (zboża, rzepak), półprodukty dla przemysłu spożywczego (chmiel, słód jęczmienny, kazeina), gotowa żywność (mięso i przetwory mięsne, drób – po uzyskaniu stosow- nych zezwoleń, słodycze, napoje typu instant, alkohole i przetwory mleczar- skie), kompletne linie produkcyjne itp. 11 Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eksportu n Urządzenia medyczne: wyposażenie szpitali. n Budownictwo: (materiały budowlane, jak stolarka budowlana do wykończe- nia wnętrz). n Przemysł papierniczy: papier i wyroby. n Produkty luksusowe: w tym biżuteria srebrna oraz wyroby z bursztynu, ko- smetyki, galanteria skórzana. n Inne: komponenty elektroniczne, specjalistyczne maszyny i urządzenia. Jak wejść na rynek Do Chin wchodzi się długo. Dwa lata – tyle średnio zajmuje firmom roz- poznanie rynku: pobieżne poznanie obowiązujących przepisów, konkurencji na rynku zbytu, nawiązanie kontaktów. Później następuje równie długotrwały proces inwestycji. Choć na skompli- kowane, niezrozumiałe procedury narzekają wszyscy przedsiębiorcy, to i tak chcą być w Chinach, bo to największy rynek świata: 1,3 mld szybko bogacącej się ludności. Magellan Trading Shanghai swoją strategię wejścia na rynek rozpisał na trzy etapy i sześć lat. – Zaczęliśmy od przedstawicielstwa w czystej for- mie, biura bez licencji biznesowej do prowadzenia handlu. Służyło do mo- nitorowania rynku, obserwowania trendów, uczenia się, zbierania informa- cji. Dzięki temu krok po kroku zaczęliśmy się rozwijać – opowiada Radosław Domagalski z Magellan Trading Shanghai. Kolejne dwa lata zajęło firmie zorganizowanie importu z Chin, następnie eksportu do nich. Domagalski wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą wejść do Chin, zaleca… cierpliwość i spokojne uczenie się tego rynku. Zapewnia jednak, że warto. Krzysztof Domarecki z Seleny przekonuje, że korzystanie z lokalnych porad i doradców może się przydać, ale pod warunkiem, że proces wejścia jest kiero- wany na miejscu przez przedstawiciela polskiej firmy, który jest tam na stałe. – Zdaję sobie sprawę, że nie każdy przedsiębiorca może otworzyć przedsta- wicielstwo w Chinach, zbierać informacje bez zarabiania pieniędzy. W tej sy- tuacji należy brać udział w różnego rodzaju seminariach, misjach gospodar- czych, targach branżowych. W końcu korzystać z polskich firm doradczych, które mają tam swoje przedstawicielstwa – zaleca Domagalski. Robert Góralczyk, radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Pekinie, przyznaje, że wejście na rynek chiński to przedsięwzięcie trudne, czasochłonne i kosztowne, do pokonania jest wiele barier. Kwestie prawne: biuro albo spółka Jednym z najtańszych, w fazie zakładania, sposobów prowadzenia działal- ności przez cudzoziemców w Chinach jest utworzenie biura przedstawiciel- skiego. 12 Rozdział 1. Azja Biura te (Representative Offices – RO) często zajmują się np. badaniem miejscowego rynku, nawiązywaniem kontaktów biznesowych czy kontro- lą kontrahentów. Forma ta nie wymaga znacznych nakładów początkowych, np. w postaci zainwestowanego kapitału założycielskiego. Wiąże się jednak z licznymi ograniczeniami. RO nie posiada osobowości prawnej, nie ma za- tem możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem. Występuje tu także brak możliwości bezpośredniego zaangażowania w działalność generującą do- chód, a co za tym idzie, konieczność fakturowania klientów przez przedsię- biorstwo macierzyste. Przedstawicielstwo handlowe opodatkowywane jest na bazie ponoszonych kosztów, a nie na podstawie przychodów. W większo- ści przypadków podatek ten wynosi 10 proc. od ogólnej sumy poniesionych kosztów. Ponadto biuro przedstawicielskie nie może samodzielnie zatrudniać miejscowych pracowników, a jedynie poprzez autoryzowane chińskie agencje pośrednictwa pracy. Pierwszym krokiem przy założeniu biura przedstawicielskiego (RO) jest za- twierdzenie proponowanego opisu projektu przez właściwe władze. Następ- nie należy zarejestrować się w lokalnym oddziale Państwowej Administra- cji ds. Przemysłu i Handlu (State Administration of Industry and Commerce – SAIC). Wydanie certyfikatu zatwierdzającego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Następnie należy wystąpić o sporządzenie oficjalnych pieczęci firmowych oraz rejestrację w lokalnym biurze bezpie- czeństwa publicznego (PSB). Kolejnymi krokami są: wystąpienie do lokalnego biura nadzoru jakościowego i technicznego w celu uzyskania tzw. Enterprise Code, rejestracja w lokalnym urzędzie podatkowym oraz w Centralnym Urzę- dzie Podatkowym, wystąpienie o otwarcie rachunku bankowego, a także reje- stracja w lokalnym urzędzie Foreign Service Ltd. Cały proces rejestracji przedstawicielstwa zajmuje od 2 do 3 miesięcy. Cer- tyfikat zatwierdzający (Approval Certificate) jest ważny przez okres trzech lat. Rejestracja RO jest ważna przez rok i wymaga odnawiania. Sposób na joint venture Inną formą prowadzenia działalności jest zrejestrowanie spółki joint ven- ture, zakładanej zwykle przez jednego lub większą liczbę partnerów chiń- skich z jednym lub większą liczbą partnerów zagranicznych. W Chinach wyróżnia się dwa główne typy spółek joint venture dostęp- nych dla cudzoziemców: kontraktową (Contractual Joint Venture) i kapita- łową (Equity Joint Venture). Zasadnicza różnica między tymi formami polega na podziale zysków oraz partycypacji w ponoszeniu ryzyka i strat. W przy- padku spółki kontraktowej podział ten następuje zgodnie z zapisami kontrak- tu wiążącego obie strony. W przypadku spółki kapitałowej podział następuje w relacji do procentu zainwestowanego kapitału początkowego. Spółki kapitałowe mogą być właścicielami aktywów, mają możliwość do- chodzenia swoich praw przed sądem. Majątek wspólników oddzielony jest od majątku spółki, czyli odpowiedzialność ograniczona jest w większości 13 Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eksportu przypadków do wielkości udziałów. Rozwiązanie to wykazuje zatem podo- bieństwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Inwestor zagraniczny powinien posiadać co najmniej 25 proc. udziałów w spółce. W przypadku kapitałowej spółki nie ma możliwości wycofania za- inwestowanego przez cudzoziemca kapitału początkowego do momentu wy- gaśnięcia jej istnienia. Dla porównania cudzoziemcy zakładający kontraktowe joint venture nie muszą wnosić minimalnego wkładu początkowego. Mają oni także wybór i możliwość zakupu praw do statusu osoby prawnej. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Chinach w formie spółki joint venture jest szczególnie wspierane przez rząd chiński. Wynika to między innymi z ewentualnych korzyści dla lokalnej gospodarki (możliwość transferu nowych technologii, wykształcenie kadr, zdobycie no- wych doświadczeń). Joint venture jest w przypadku pewnych branż jedyną dostępną formą pro- wadzenia przedsiębiorstwa dla cudzoziemców. Dotyczy to np. przedsiębior- stwa budowlanego, firmy oferującej usługi gastronomiczne, produkcji samo- chodów czy produkcji kosmetyków. Wysokość kapitału Wysokość koniecznego kapitału założycielskiego w spółkach joint ventu- re z udziałem zagranicznym zależy od rodzaju działalności firmy. Wynosi od 30 tys. yuanów (oficjalnie renminbi, skrót: RMB) dla sprzedaży detalicznej, 1 mln RMB dla działalności produkcyjnej, po 200 mln RMB dla usług finan- sowych. Procedury rejestracji zależą od rodzaju działalności i wysokości kapi- tału. Mogą potrwać nawet trzy lata. W tym czasie strony muszą zawrzeć list intencyjny zawierający opis projektu, rozłożenie udziałów, wysokość kapita- lizacji spółki. Dokument musi zostać dostarczony do rozpatrzenia przez od- powiednie władze. W zależności od rozmiarów i zakresu projektu są to: Mini- sterstwo Handlu ChRL lub np. w przypadku Szanghaju, Szanghajska Komisja Planowania i Rozwoju. (Shanghai Development and Planning Commision), Szanghajska Komisja Współpracy Zagranicznej i Handlu (Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission (SMERT) lub Szanghajska Komi- sja Inwestycji Zagranicznych (Shanghai Foreign Investment Board). Kolejnym etapem jest przygotowanie umowy spółki, zobowiązań działania oraz wnio- sku o oficjalne zatwierdzenie działalności gospodarczej. Studium wykonalno- ści oraz dokument o wstępnym zatwierdzeniu projektu powinny zostać załą- czone do umowy i przedstawione do oficjalnego zatwierdzenia. Najwięcej swobody w prowadzeniu działalności daje spółka w 100 proc. zależna od zagranicznego przedsiębiorcy – może osiągać dochód z działal- ności gospodarczej prowadzonej na terenie Chin oraz wystawiać tu faktury. W ten sposób może przyjmować zapłatę na terenie w RMB, co ułatwia dzia- łalność związaną z eksportem produktów i usług do Chin. Wiąże się to jed- nak z wysokimi nakładami. Przedstawicielstwo handlowe i firmy z branży 14 Rozdział 1. Azja spożywczej muszą mieć np. kapitał w przedziale 0,5–1 mln RMB, technolo- giczne – 0,1–0,5 mln RMB, produkcyjne – 1 mln RMB. Do niezbędnych dokumentów wymaganych w celu utworzenia spółki na- leżą: pisemny wniosek o utworzenie przedsiębiorstwa ze 100-proc. udziałem kapitału zagranicznego (WOFE), studium wykonalności, zobowiązanie dzia- łania, lista zarządu, pełnomocnictwo przedstawicieli prawnych, certyfikat założenia przedsiębiorstwa inwestora zagranicznego, dowód zdolności kre- dytowej, a także pisemne zatwierdzenie propozycji projektu oraz pozostałe wymagane dokumenty. Na tej podstawie wydawany jest przez odpowiedni urząd certyfikat (Approval Certificate). Ponadto należy zarejestrować się w urzędzie celnym oraz urzędzie skarbo- wym, a także w Urzędzie Wymiany Walutowej oraz w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego, a także w Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej. Na tym etapie na- stępuje otwarcie rachunku bankowego i spółka może zacząć działać. Bariery dostępu do rynku wszechnie, są niezmienne od lat. Główne trudności i bariery w dostępie do rynku chińskiego występują po- – Potrzeba jest bardzo wielu dokumentów, szczególnie w działalności usłu- gowo-gastronomicznej. Najpierw następuje zakwalifikowanie firmy pod względem nazwy, potem wystąpienie o business licence, jeszcze przed tym spełnienie wielu innych warunków – opisuje Filip Kenig z Amber Foods. Opo- wiada, że przed business license należy uzyskać priori approval, czyli wstęp- ną zgodę. Później jeszcze przygotować kilka dokumentów. Następnie trzeba mieć wynajęty lokal, który spełni wymogi business license. Ale by je spełnił, trzeba zainwestować, by mógł być odebrany przez inspekcję sanitarną (jeśli ma być w nim np. restauracja) i komisję pożarową. – Tylko że nie można prze- prowadzić inwestycji bez business license – wskazuje paradoks Filip Kenig. Dobrą ilustracją trudności w wyeksportowaniu towarów do Chin jest też po- równanie liczby eksporterów z Polski do Chin (ponad 2,1 tys. firm) do liczby importerów towarów z tego kraju na nasz rynek (ponad 22 tys. firm). Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że Chiny dysponują znacznie szerszą, a przede wszystkim tańszą ofertą towarową w eksporcie. CO UTRUDNIA DZIAŁALNOŚĆ W CHINACH 1. Bariery o charakterze instytucjonalno-kulturowym, odmienności systemu prawnego, braku przejrzystości i dostępności przepisów regulujących dzia- łalność gospodarczą, trudności we współpracy z chińskimi urzędami i biz- nesmenami. 2. Bariery taryfowe – taryfa celna, procedury celne. 3. Postępowania ochronne, antydumping, reguły standaryzacji, certyfikacji i norm technicznych. 15 Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eksportu 4. Bariery o charakterze technicznym, obejmujące niespójność standardów, szczególne wymogi certyfikacyjne dla towarów importowanych, np. ko- nieczność uzyskania chińskiego certyfikatu CCC (China Compulsory Certi- ficate), bariery w dostępie dla towarów pochodzenia zwierzęcego, w tym wynikające z wymogów fitosanitarnych. 5. Niejasny podział własności i władzy w firmach. Chiny od 30 lat dążą do roz- woju rodzimych zdolności wytwórczych przy wykorzystaniu zagranicznych technologii, surowców i kapitału. Ich celem podstawowym nie jest pomno- żanie kapitału, ale zadbanie o interesy wielopokoleniowej rodziny. Z tego też wynika przydział najważniejszych stanowisk, poczynając od najstarszej oso- by. Dalsza rodzina zakłada własne firmy i wspólnie tworzą holding. Nawet w przypadku przekształcenia w spółkę publiczną kluczowe decyzje podej- muje rodzina. 6. W branżach traktowanych priorytetowo, jak np. przemysł samochodowy, inwestor zagraniczny nie może posiadać większości kapitału. 7. W sektorze budowlanym trzeba wykazać się długoletnim doświadczeniem na rynku, by móc ubiegać się o realizację projektów. Zakładając firmę han- dlową z kapitałem zagranicznym, należy się liczyć z długotrwałą procedurą zatwierdzającą, czasochłonne są także procedury certyfikacji wyrobów prze- mysłowych. Istnieją zakazy importu wielu artykułów rolno-spożywczych. Podatki i cła Zagraniczni eksporterzy często podkreślają sporą niekonsekwencję lokal- nych urzędów celnych. Chodzi o stosowanie właściwej klasyfikacji dla danego towaru i naliczanie opłaty celnej. System taryfowy w imporcie opiera się na regulacjach HSCC (Harmonised System of Classification Codes). W praktyce obowiązują stawki taryfowe dla dostawców z państw objętych klauzulą uprzwilejowania (Most Favoured Na- tion – MFN) i stawki ogólne (General Rates). Taryfy celne zależą od typu pro- duktu, stosowanych składników i komponentów, jak też jego zastosowania. Większość stawek celnych kalkulowana jest ad valorem jako procent od war- tości towaru określonej na bazie CIF. Średni poziom stawek celnych został zredukowany w ostatnich latach do poziomu 9,8 proc., w tym produkty po- chodzenia rolniczego podlegają średniej stawce 15,3 proc., a produkty prze- mysłowe – 8,95 proc. Chiny stosują także politykę zwolnień z naliczania cła w przypadku wybranych importowanych towarów, takich jak sprzęt i wypo- sażenie, która sprzyja postępowi technologicznemu, rozbudowie sektora ba- dawczo-rozwojowego i inwestycjom w branżach nowoczesnych technologii. Zagraniczni eksporterzy podkreślają niekonsekwencję lokalnych urzędów celnych w stosowaniu właściwej klasyfikacji dla danego towaru i, w efekcie, w naliczaniu opłaty celnej. 16 Rozdział 1. Azja JAKIE PODATKI Firmy zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego płacą kilka rodza- jów podatków: n Business Tax (BT) – od 3 proc. do 20 proc. n Value Added Tax (VAT); małe/średnie przedsiębiorstwa – 6 proc.; Commer- cial Business Enterprise – 4 proc.; prywatna osoba – 17 proc. n podatek od dochodów firm (EIT) – 25 proc. n podatek od towarów luksusowych (CT) – dotyczy sprzedaży czy importu ta- kich artykułów, jak wyroby tytoniowe, alkohole, kosmetyki, biżuteria, pro- dukty petrochemiczne, luksusowe zegarki itp. – od 3 proc. do 5 proc. Certyfikaty i inne wymogi Władze chińskie stosują wiele wymogów dotyczących zgód na import, cer- tyfikacji, etykietowania czy zasad w zakresie pakowania towarów. Bardzo ważne jest zaznajomienie się ze szczegółowymi regulacjami odnoszącymi się do poszczególnych produktów, by uniknąć kategorycznej odmowy lub znacz- nego opóźnienia we wprowadzeniu towaru na obszar celny Chińskiej Repu- bliki Ludowej. Główne trudności to czasochłonna procedura w uzyskaniu cer- tyfikatu dopuszczenia konkretnego produktu na rynek i niekonsekwencje urzędów w definiowaniu wymogów co do konkretnej grupy towarowej. W ChRL sprawami certyfikacji produktów, inspekcją i kwarantanną zaj- muje się General Administration for Quality Supervision and Quarantine (AQSIQ). Uzyskanie znaku CCC (China Compulsory Certification) jest wymo- giem w przypadku eksportu bądź produkcji i sprzedaży w ChRL większości produktów z takich branż, jak przemysł elektryczny i elektroniczny, motory- zacyjny, oraz większości produktów związanych z konsumpcją i bezpieczeń- stwem. Spośród wymogów koniecznych do spełnienia przez polskie przed- siębiorstwa, chcące eksportować towary objęte powyższymi kategoriami do Chin, istnieje konieczność wysłania przez te podmioty specyfikacji tech- nicznych oraz próbek produktów do China Quality Certification Center (CQCC). Następnie, po wstępnym zatwierdzeniu specyfikacji i próbek, będzie miała miejsce obligatoryjna wizyta chińskich specjalistów w rodzimych za- kładach produkcyjnym w Polsce. Po uzyskaniu certyfikatu CCC umożliwia- jącego eksport do Chin z reguły corocznie przeprowadzana jest dodatkowa inspekcja w zakładach produkcyjnych. Wszelkie koszty wskazanych działań i wizyt pokrywają polskie przedsiębiorstwa pragnące uzyskać certyfikat. Prowadzona jest także certyfikacja dla wybranych grup produktów, np. eks- porterzy kosmetyków muszą otrzymać świadectwo wydawane przez chińskie ministerstwo zdrowia. Szczegółowe procedury obowiązują też w przypadku towarów spożywczych oraz farmaceutyków. Świadectwo fitosanitarne wymagane jest w ekspor- cie do ChRL roślin i produktów roślinnych. Chiny stosują wymogi dotyczące 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jeśli nie Rosja , to co? Alternatywne kierunki eksportu: Azja, Afryka, Ameryka Połnocna, Ameryka Południowa i Środkowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: