Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00808 012719 8010397 na godz. na dobę w sumie
Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eskportu cz.3 Ameryka Północna - ebook/pdf
Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eskportu cz.3 Ameryka Północna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 37
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-93-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• USA – szansa dla produktów innowacyjnych

• Kanada – wymagający rynek

• Źródła informacji/instytucje wspierające przedsiębiorców

Filarem naszej gospodarki jest eksport. Nie rezygnując z chęci utrzymania pozycji polskich firm na rynku rosyjskim czy ukraińskim, rząd podejmuje liczne działania na rzecz wsparcia współpracy gospodarczej i wzrostu eksportu także na inne rynki. Realizuje m.in. projekt systemowy „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. W opracowaniu tym podajemy informacje o światowych rynkach, pomagamy je poznać i zdobyć. Omawiamy najbardziej perspektywiczne kierunki ekspansji polskich firm. Podajemy źródła informacji oraz instytucje wspierające przedsiębiorców. W części 3 przedstawiamy wybrane kraje AMERYKI PÓŁNOCNEJ.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eksportu cz. 3: Ameryka Północna Patronat honorowy Przedsiębiorcze wtorki w Dzienniku Gazecie Prawnej ▪ Gazeta Prawna ze specjalną sekcją dla przedsiębiorców oraz 2 tygodniki: Moja Firma oraz Firma i Prawo – tylko dla prenumeratorów ▪ Podpowiadamy dobre rozwiązania dla firm ▪ Sprawdzamy, jak zyskać na zmianach w prawie i nie pogubić się w gąszczu przepisów l o j a l n o ś c i o w e w a p t e k a c h i n t e r n e t o w y c h i ▪ Prezentujemy przedsiębiorców, którzy odnieśli rynkowy sukces ▪ Jesteśmy najbliżej źródeł prawa – korzystamy z wyjaśnień urzędników ł t j e s o d F i r M A n E l e k t e j c i n a w t o r e k ś n i a 2 0 1 4 e z 9 w r 3 8 1 ( 7 4 1 n r 5 ) i r ą c i ć k i e d y m o ż n a p o t p r a c o w n i k o w i z p e n s j p o d w ł a d n e g o p o b r a ć z w y n a g r o d z e n i a P r a c o d a w c a m o ż e b e z z g o d y t a ł a w s z c z ę t a e g z e k u c j a z a z a l e g ł e a l n a l e ż n o ś c i j e ż e l k r e d y t u , i m e n t y a l b o r a t y z o s W i ę j c i n f o r m a d z i ś d o d a t e k t y l k o d l a p r e n u m e r a t o r ó w j e d n o r a z o w e k o m u p r z y s ł u g u j e o d s z k o d o w a n i e z z U s r z y m u j e ś w i a d c z e n i e r ó ż n y s p o s ó b o b l t o o s o b a , k t ó r a u l e g ł a w y p a d k o w i t e g o , k t o o t z u b e z p i e c z e n i a w y p a d k o w e g o , w i s c y u b e z p i e c z o n e g o , k t ó r y z m a r W z a l e ż n o ś c i j e g o w y s o k o ś ć . C z y p r z y p r a c y , c z y b l r o n i c z n e e t y k i e t y e n e r g e t y c z n e n i e b a w e m w s k l e p a c h P r A w O n B ę d ą k a r y z a p r o g r a m y p r z e d s i ę b i o r c z y w t o r e k z e n i a z n e s c h c e z j e d n o c c h t k i g a z e t a p r a w n a . p l z y s , a l e w s e l p r o j e k t u u s B i z m a w ł a s n e p r o p o z t w a ż y w n o ś c i – i n s p e k c j z w i ę k s z y ć c n i e f u n k c j o n u j ą c y c h s T a k i p r o j e k t p o w i n i e n p r z y g o - r o l n y c h d l a p o p r a w y b e z p i e c z e ń s c j a k z a , l e d o d a - o b e i . B r a n ż a j e i – w y j a ś n i a K a r o l S t e c t o w a ć r z ą d , a n i e p o s w i n n a b y ć w n i m u w z g l ę d n i o - ż e p r o p o n o w a n y p r o j e k t t a n u . i i Ż y w n o ś t a w y n i e z m i e n i t e g o s i ą h a n d l o w ą p r z y w r ó c e n i e p e ł n e j k o n t n a p i o n i z a c j a w s j e , - z e N a d z ó r n a d j a k o ś i b ę d z i e b o w i e m p r u s t a n i e i W e k a z a n y d o I H , k t ó r a p o z o s i g ł ó w n y c h o r g a n e m n i e z a l e ż n y m o d n o - j ż y w n o ś r o z p a - S c a l e n i e s i ę r z e n i e p r z e z S e j m , b o r z ą d s s P r o j e k t w c - r z y m u j e p r z e d j e g o z a o p i i . o P a ń s i w e j i n s p e k c j y n k u p r o d u c e n t ó w t i ę n i e C h a o s n a r t w s s n i o w a n i e m . i ę t a k - s z y . C o w i ę c e j , m o ż e c z b a k o n t O r g a n i z a c j e i h a n d l o w c ó w o b a w i a j ą s P a t r y c j a O t t o i o w y p r z e - i ę o k a z a ć , ż e b ę d z i e m y n a r a - t a ć z p o - – L i i c a l e n i e i n s p e k c j N o w y u r z ą d m a p o w s r o l e . T y l k o ż e , ż e o k r e s p r z e j i W e t e r y n a - z m n i e j p a t y n k u , t a n i e ż e n i n a z b ę d n e k o n t i I n s p e k c j m o ż e w y w o ł a ć c h a o s n a r w i d z i a n y n a s I n s p e k c j i P I S z o s f a - s b o w i e m z e s p o l o n y c h z n o w y m k t ó r y p o z b a w i p r a c y w i e l u t w o w e j i e n n i c - ł ą c z e n i a ć k o m p e t e n c j c h o w c ó w , a d z i a ł a j ą c e o b e c n i e r y j n e j , P a ń s N a s o r g a n e m . T o o z n a c z a , ż e n a - H a n - i i n l O c h r o n y R o ś t a n ą n i e w y - i c J a k o ś d a l b ę d z i e m o g ł a w y k o n y w a ć t y k u ł ó w R o l n o - S p o - i I n s p e k c j f o r m u l e . i a p o z o s r o l ę z z a k r e s u w a r u n k ó w i a i p r z e j ę c t w a , t a n e w n o w e j l a b r a n ż a , l a b o r a t o r t u , p r z e - d l o w e j A r t w o - J H A R S ) i P a ń s t w i e , p o d k r e ś I r a n s p o r ż y w c z y c h ( k o r z y s c h o w y w a n i a i s p r z e d a ż y ż y w - t a r n e j ( P I S ) . i ę n a b e z p i e c z e ń s i k o m p e t e n c j k o n t T o z k o l e i z k o l e n i e n o w y c h p r o d u k c j i . N i e z a l e ż n i e d z i a ł a l n o ś i S a n i c z ę ś ł a l a t a m i I n s p e k c j s j a z ć t e ż b ę d z i e I n s p e k c j a j e o d b i i , b o s r w a w e j r o f a l n e a l c p r a c o w n i k ó w p o t e ż y w n o ś I H ). Z a t e m t o t y l k o y , r r e d - ł d o b r c t n o ś – M i a ł b y p o d l e g a ć b e z p o ś t o k a t a s s k i e g o e k s p o r s p r o w a d z i r o z w i ą z a n i e – z a - P o m y - n i o p o d p r e z e s a R a d y M i n i M o ż e m i e ć H a n d l o w a ( t a - t a ć n i e z a - , k t ó r e j j a k o ś d l a p o l S t e c z d e p a r c z n e i o n u j ą o d b i o r s k u t k i s k i e j O r z d r o w i a p o z o s p o ł o w i Wejdź: www.gazetaprawna.pl/oferta2014 i c t u ż y w n o ś u w a ż a K a r o l m e n t u p r a w n e g o P o l i c z y l i . r a t w a i r o z w o j u y b u c j t z C z e c h , W ę g i e r c z y R o s r ó w , t s t e r a z k w e s l e ż n y o d m i n i r t i H a n d l u i D y s H a n d l o w c y p r z y p o m i n a j ą , i . T o m i a ł o b y m u z a g w a r a n - c r a r o l n i – D l a t e g o z a m i a s t k o d o g ó r y s k l e p ó w g a n i z a c j Tel.: 22 761 31 27, e-mail: prenumeratadgp@infor.pl ć i z a p e w n i t i m i n i t e r a z k a ż d y z e i w y w r a c a ć w s z y s r e d - t ą i n t e r p r e t a c j ę p r z e p i t o w a ć n i e z a l e ż n o ś r o k u i ę z a s w s i . i r o l s k a l n o g a m i , l e p i e j ż e j u ż n i o p i ę ć u r z ę d o w y c h k o n t s ó w n a k a ż d y m s z c z e b l u – t p r z e c h o d z i w i h a n d l o w y c h ł a n k a P O D o r o t a j e d n o l d z i ś w G P P o d a t k i k s i ę g o w o ś ć z a m i e r z a d y s k r y - i m i n o w a ć d ł u ż n i k ó w , k t ó r z y F i s k u s n a d a l Z o b o w i ą - m a j ą n i e r u c h o m o ś c i z a n i a z a b e z p i e c z o n e h i p o t e k ą m a j ą s i ę w p r a w d z i e p r z e d a w n i a ć , t e r m i n u p r z e d u p ł y w e m p r z e d a w n i e n i a u r z ę d n i c y p o d e j m ą j ą d e c y z j ę w y m i a r o w ą , b ę d ą e g z e k w o w a ć b e z o g r a n i - m o g l c z e ń w c z a s i e . r m a i p r a w o r z y g n i ę c i e s p o r u . F i li n i i fi r m a – k o n s u m e n t 9 0 d n i n a r o z s t t a n i e j K o n fl i k t y n a r o z w i ą z y w a n e s z y b c i e j – p r z e w i d u j e p r o j e k t m a j ą b y ć t a w y . B 4 – 5 z a ł o ż e ń d o n o w e j u s i S a m o r z ą d r a c j a t a d m i n i s w i ę k s z o ś ć o p i e k u n ó w o d z y - i o s ó b . N a j w i ę c e j s i ę n i e p e ł n o s p r a w - ł k i s k a ł a z a s i s i ę d o z g ł a s z a ł o z a j m u j ą c y c h c z e r w c u . B 8 k r e w n y m i n y m i u r z ę d ó w w m a j u p ł a c e i K a d r y i c z a s o w - k o n i e c d y s k r y m i n a c j n i k ó w . R z ą d c h c e z r ó w n a ć i w z d ł u ż c a ł e g o ł a ń c u - t a n ą z e s p o l o n e u r z ą d r o l k o n t t a w z o s . T a k i s p r a w o w a ł n a d z ó r n i e c h a d o s j e d e n p o d m i o t t y l k o n a d p r o d u c e n t a m i ż y w - w c z n y m , b ę d z i e i , h a n d l e m d e t a l z e m u t o w y m , d z i ę k i c i m i n o w a ć i c n o ś , b ę d z i e m o ż n a w y e l z i h u r i w e p r a k t y k i l e c r y n k u n i e u c z c i . s z o w a n i a ż y w n o ś - s y s f u n k c j o n u j ą c y m z I H t a k , ż e f a ł n p . t o b y w a i h a n d l o w e z a o f e r o - – W t e m i e c z ę s s k l e p a c h p r o d u k - i e c i o w e , p o d c z a s g d y k a r z e s c h J H A R S n i e p o d e j m u j e ż a d n y c h i w a n e w c ł u ż b k o n t I n s p e k c t w o w e j i y n a r r e i ą ż c z e k a n a t o @ i n f o r t o ć - ł u - r y c j a . o t z ę ś r o l t , i i j e ś l i a l e c a z i t s c t s s i i B 2 . p l ć - ś c c . c c ś t c l s c c i i i patrzymy obiektywnie. piszemy odpowiedzialnie BIBLIOTEKA Jeśli nie to co? Rosja,Alternatywne kierunki eksportucz. 3: Ameryka Północna Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Agnieszka Pawełkowska Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2014, październik 2014 r. ISBN: 978-83-64085-93-2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jeśli nie Rosja, to co? Alternatywne kierunki eskportu cz.3 Ameryka Północna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: