Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00380 006837 14078263 na godz. na dobę w sumie
Język C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów - książka
Język C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-935-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Metaprogramowanie to jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w świecie języka C++. Metaprogram to program będący w stanie modyfikować lub generować kod innego programu. Wykorzystanie zasad metaprogramowania pozwala na przykład na dynamiczną modyfikację programu podczas jego kompilacji. Pierwszym językiem pozwalającym na korzystanie z możliwości metaprogramowania jest C++ biblioteką STL.

'C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów' to książka przeznaczona dla tych programistów, którzy korzystają już z biblioteki STL i chcą zastosować ją do tworzenia metaprogramów. Opisano w niej zasady metaprogramowania, typy możliwe do wykorzystania w szablonach przeznaczonych do implementacji funkcji związanych z metaprogramowaniem oraz sposoby tworzenia szablonów modyfikujących programy podczas kompilacji.

Metaprogramowanie to nowość. Poznaj je już teraz, aby być przygotowanym na dzień, w którym stanie się standardem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Jêzyk C++. Metaprogramowanie za pomoc¹ szablonów Autorzy: David Abrahams, Aleksey Gurtovoy T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-7361-935-6 Tytu³ orygina³u: C++ Template Metaprogramming: Concepts, Tools, and Techniques from Boost and Beyond Format: B5, stron: 336 Metaprogramowanie to jedna z nowoġci, które pojawi³y siê ostatnio w ġwiecie jêzyka C++. Metaprogram to program bêd¹cy w stanie modyfikowaæ lub generowaæ kod innego programu. Wykorzystanie zasad metaprogramowania pozwala na przyk³ad na dynamiczn¹ modyfikacjê programu podczas jego kompilacji. Pierwszym jêzykiem pozwalaj¹cym na korzystanie z mo¿liwoġci metaprogramowania jest C++ bibliotek¹ STL. „C++. Metaprogramowanie za pomoc¹ szablonów” to ksi¹¿ka przeznaczona dla tych programistów, którzy korzystaj¹ ju¿ z biblioteki STL i chc¹ zastosowaæ j¹ do tworzenia metaprogramów. Opisano w niej zasady metaprogramowania, typy mo¿liwe do wykorzystania w szablonach przeznaczonych do implementacji funkcji zwi¹zanych z metaprogramowaniem oraz sposoby tworzenia szablonów modyfikuj¹cych programy podczas kompilacji. • Typy i metafunkcje • Operacje, sekwencje i iteratory • Algorytmy biblioteki MPL i tworzenie w³asnych algorytmów • Usuwanie b³êdów w szablonach • Modyfikowanie programu w czasie kompilacji • Jêzyk DSEL Metaprogramowanie to nowoġæ. Poznaj je ju¿ teraz, aby byæ przygotowanym na dzieñ, w którym stanie siê standardem. Spis treści Przedmowa ................................................... .................................... 7 Podziękowania ................................................... ............................... 9 Struktura książki ................................................... ......................... 11 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................... ............................. 13 1.1. Zaczynamy ...................................................m...................................................m....... 13 1.2. Czym jest metaprogram? ...................................................m.................................... 14 1.3. Metaprogramowanie w języku macierzystym ...................................................m..... 15 1.4. Metaprogramowanie w języku C++ ...................................................m.................... 15 1.5. Dlaczego metaprogramowanie? ...................................................m.......................... 18 1.6. Kiedy stosować metaprogramowanie? ...................................................m................ 20 1.7. Dlaczego biblioteka metaprogramowania? ...................................................m......... 20 Rozdział 2. Cechy typu i manipulowanie nim ................................................... ... 23 2.1. Powiązanie typów ...................................................m............................................... 23 2.2. Metafunkcje ...................................................m...................................................m..... 26 2.3. Metafunkcje numeryczne ...................................................m.................................... 29 2.4. Dokonywanie wyborów na etapie kompilacji ...................................................m..... 30 2.5. Krótka podróż po bibliotece Boost Type Traits ...................................................m.. 34 2.6. Metafunkcje bezargumentowe ...................................................m............................ 39 2.7. Definicja metafunkcji ...................................................m......................................... 40 2.8. Historia ...................................................m...................................................m........... . 40 2.9. Szczegóły ...................................................m...................................................m......... 41 2.10. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m........ 44 Rozdział 3. Dokładniejsze omówienie metafunkcji .............................................. 47 3.1. Analiza wymiarowa ...................................................m............................................ 47 3.2. Metafunkcje wyższych rzędów ...................................................m........................... 56 3.3. Obsługa symboli zastępczych ...................................................m............................. 58 3.4. Więcej możliwości lambdy ...................................................m................................. 60 3.5. Szczegóły implementacji lambda ..................................................m......................... 61 3.6. Szczegóły ...................................................m...................................................m......... 64 3.7. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m........ 66 Rozdział 4. Operacje i otoczki typów całkowitych .............................................. 69 4.1. Operacje i otoczki typu logicznego ...................................................m..................... 69 4.2. Operacje i otoczki liczb całkowitych ...................................................m.................. 76 4.3. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m........ 80 4 Spis treści Rozdział 5. Sekwencje i iteratory ................................................... ................... 83 5.1. Pojęcia ...................................................m...................................................m............ . 83 5.2. Sekwencje i algorytmy ...................................................m........................................ 84 5.3. Iteratory ...................................................m...................................................m.......... . 85 5.4. Pojęcia związane z iteratorem ...................................................m............................. 85 5.5. Pojęcia sekwencji ...................................................m................................................ 89 5.6. Równość sekwencji ...................................................m............................................ 94 5.7. Wewnętrzne operacje sekwencji ...................................................m......................... 94 5.8. Klasy sekwencji ...................................................m.................................................. 95 5.9. Otoczki sekwencji liczb całkowitych ...................................................m.................. 99 5.10. Wyprowadzanie sekwencji ...................................................m............................... 100 5.11. Pisanie własnych sekwencji ...................................................m.............................. 101 5.12. Szczegóły ...................................................m...................................................m...... 110 5.13. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 111 Rozdział 6. Algorytmy ................................................... .................................. 115 6.1. Algorytmy, idiomy, wielokrotne użycie i abstrakcja ........................................... 115 6.2. Algorytmy biblioteki MPL ...................................................m............................... 117 6.3. Insertery ...................................................m...................................................m......... 118 6.4. Podstawowe algorytmy sekwencji ...................................................m.................... 121 6.5. Algorytmy zapytań ...................................................m........................................... 123 6.6. Algorytmy budowania sekwencji ...................................................m...................... 123 6.7. Pisanie własnych algorytmów ...................................................m........................... 126 6.8. Szczegóły ...................................................m...................................................m....... 127 6.9. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 128 Rozdział 7. Widoki i adaptery iteratorów ................................................... ...... 131 7.1. Kilka przykładów ...................................................m.............................................. 131 7.2. Pojęcie widoku ...................................................m................................................. 137 7.3. Adaptery iteratora ...................................................m............................................. 137 7.4. Tworzenie własnego widoku ...................................................m............................ 138 7.5. Historia ...................................................m...................................................m.......... 140 7.6. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 140 Rozdział 8. Diagnostyka ................................................... .............................. 143 8.1. Powieść o poprawianiu błędów ...................................................m........................ 143 8.2. Korzystanie z narzędzi do analizy wyników diagnostyki .................................... 152 8.3. Zamierzone generowanie komunikatów diagnostycznych ................................... 156 8.4. Historia ...................................................m...................................................m.......... 167 8.5. Szczegóły ...................................................m...................................................m....... 167 8.6. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 168 Rozdział 9. Przekraczanie granicy między czasem kompilacji i wykonywania programu ................................................... ............ 171 9.1. Algorytm for_each ...................................................m............................................ 171 9.2. Wybór implementacji ...................................................m....................................... 174 9.3. Generatory obiektów ..................................................m.......................................... 178 9.4. Wybór struktury ...................................................m................................................ 180 9.5. Złożenie klas ...................................................m...................................................m.. 184 9.6. Wskaźniki na funkcje (składowe) jako argumenty szablonów ............................ 187 9.7. Wymazywanie typu ...................................................m.......................................... 189 9.8. Wzorzec zadziwiająco powracającego szablonu .................................................. 195 9.9. Jawne zarządzanie zbiorem przeciążeń ...................................................m............. 200 9.10. Sztuczka z sizeof ...................................................m.............................................. 202 9.11. Podsumowanie ...................................................m.................................................. 203 9.12. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 203 Spis treści 5 Rozdział 10. Język osadzony zależny od dziedziny .............................................. 205 10.1. Mały język… ...................................................m...................................................m. 205 10.2. …przechodzi długą drogę ...................................................m................................. 208 10.3. Języki DSL — podejście odwrotne ...................................................m.................. 215 10.4. C++ jako język gospodarza ...................................................m.............................. 218 10.5. Blitz++ i szablony wyrażeń ...................................................m.............................. 220 10.6. Języki DSEL ogólnego stosowania ..................................................m.................... 225 10.7. Biblioteka Boost Spirit ...................................................m..................................... 234 10.8. Podsumowanie ...................................................m.................................................. 240 10.9. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 241 Rozdział 11. Przykład projektowania języka DSEL .............................................. 243 11.1. Automaty skończone ...................................................m........................................ 243 11.2. Cele projektu szkieletu ...................................................m..................................... 246 11.3. Podstawy interfejsu szkieletu ...................................................m........................... 247 11.4. Wybór języka DSL ...................................................m........................................... 248 11.5. Implementacja ...................................................m.................................................. 254 11.6. Analiza ...................................................m...................................................m.......... 259 11.7. Kierunek rozwoju języka ...................................................m.................................. 261 11.8. Ćwiczenia ...................................................m...................................................m...... 261 Dodatek A Wprowadzenie do metaprogramowania za pomocą preprocesora ..... 265 A.1. Motywacja ...................................................m...................................................m..... 265 A.2. Podstawowe abstrakcje preprocesora ...................................................m................ 267 A.3. Struktura biblioteki preprocesora ...................................................m...................... 269 A.4. Abstrakcje biblioteki preprocesora ..................................................m..................... 269 A.5. Ćwiczenie ..................................................m...................................................m........ 286 Dodatek B Słowa kluczowe typename i template ............................................ 287 B.1. Zagadnienia ...................................................m...................................................m.... 288 B.2. Reguły ...................................................m...................................................m............ 291 Dodatek C Wydajność kompilacji ................................................... ................ 299 C.1. Model obliczeniowy ...................................................m.......................................... 299 C.2. Zarządzanie czasem kompilacji ...................................................m......................... 302 C.3. Testy ...................................................m...................................................m.............. . 302 Dodatek D Podsumowanie przenośności biblioteki MPL ................................. 315 Bibliografia ................................................... ................................ 317 Skorowidz ................................................... .................................. 321 Rozdział 1. Wprowadzenie Warto potraktować ten rozdział jako rozgrzewkę przed pozostałą częścią książki. Przećwiczymy tutaj najważniejsze narzędzia, a także zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i terminologią. Pod koniec rozdziału każdy powinien już mniej więcej wie- dzieć, o czym jest niniejsza książka, i być głodnym kolejnych informacji. 1.1. Zaczynamy Jedną z przyjemnych kwestii związanych z metaprogramowaniem szablonami jest współdzielenie pewnej właściwości z tradycyjnymi, starymi systemami. Po napisaniu metaprogramu można go używać bez zastanawiania się nad jego szczegółami — oczywiście o ile wszystko działa prawidłowo. Aby uświadomić każdemu, że przedstawiona kwestia to nie tylko wymyślna teoria, prezentujemy prosty program C++, który po prostu używa elementu zaimplementowa- nego jako metaprogram szablonu. KPENWFGNKDUORNDQQMEJCRVGTDKPCT[JRR KPENWFGKQUVTGCO KPVOCKP ] UVFEQWVDKPCT[ XCNWGUVFGPFN TGVWTP _ Nawet jeśli jest się dobrym w arytmetyce binarnej i od razu można odgadnąć wynik działania programu bez jego uruchamiania, warto zadać sobie ten trud i go skompilo- wać oraz uruchomić. Poza upewnieniem się w kwestii samej koncepcji, jest to dobry test sprawdzający, czy wykorzystywany kompilator potrafi obsłużyć kod przedsta- wiany w książce. Wynikiem działania programu powinno być wyświetlenie na stan- dardowym wyjściu wartości dziesiętnej liczby binarnej 101010: 14 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 1.2. Czym jest metaprogram? Gdy potraktować słowo metaprogram dosłownie, oznacza ono „program o programie”1. Od strony bardziej praktycznej metaprogram to program modyfikujący kod. Choć sama koncepcja brzmi nieco dziwacznie, zapewne nieraz nieświadomie korzystamy z takich rozwiązań. Przykładem może być kompilator C++, który modyfikuje kod C++ w taki sposób, by uzyskać kod w asemblerze lub kod maszynowy. Generatory analizatorów składniowych takie jak YACC [Joh79] to kolejny przykład programów manipulujących programem. Wejściem dla YACC jest wysokopoziomowy opis analizatora składniowego zawierający zasady gramatyczne i odpowiednie pole- cenia umieszczone w nawiasach klamrowych. Aby na przykład przetworzyć i wyko- nać działania arytmetyczne zgodnie z przyjętą kolejnością wykonywania działań, można zastosować następujący opis gramatyki dla programu YACC. GZRTGUUKQPVGTO ^GZRTGUUKQP VGTO] _ ^GZRTGUUKQP VGTO]_ VGTOHCEVQT ^VGTO HCEVQT] _ ^VGTO HCEVQT]_ HCEVQT+06 ) 4 ^ITQWR ITQWR GZRTGUUKQP Program YACC wygeneruje plik źródłowy języka C++ zawierający (poza wieloma innymi elementami) funkcję [[RCTUG , którą wywołuje się w celu przeanalizowania tekstu zgodnie z podaną gramatyką i wykonania określonych działań2. KPVOCKP ] GZVGTPKPV[[RCTUG TGVWTP[[RCTUG _ Użytkownicy programu YACC działają przede wszystkim w dziedzinie projektowa- nia analizatorów składniowych, więc język YACC można nazwać językiem specjali- stycznym (dziedzinowym). Ponieważ pozostała część głównego programu wymaga zastosowania ogólnego języka programowania i musi się komunikować z analizato- rem składniowym, YACC konwertuje język specjalistyczny na język macierzysty, C, który użytkownik kompiluje i konsoliduje z pozostałym kodem. Język specjalistyczny przechodzi więc przez dwa kroki przekształceń, a użytkownik bardzo dobrze zna gra- nicę między nim a pozostałą częścią programu głównego. ć 1 2 W filozofii, podobnie jak w programowaniu, przedrostek „meta” oznacza „o” lub „o jeden poziom opisowy wyżej”. Wynika to z oryginalnego greckiego znaczenia „ponad” lub „poza”. Oczywiście trzeba jeszcze zaimplementować odpowiednią funkcję [[NGZ dokonującą rozbioru tekstu. W rozdziale 10. znajduje się pełny przykład. Ewentualnie warto zajrzeć do dokumentacji programu YACC. 1.4. Metaprogramowanie w języku C++ 15 1.3. Metaprogramowanie w języku macierzystym YACC to przykład translatora — metaprogramu, którego język specjalistyczny różni się od języka macierzystego. Bardziej interesująca postać metaprogramowania jest dostępna w językach takich jak Scheme [SS75]. Programista metaprogramu Scheme definiuje własny język specjalistyczny jako podzbiór dopuszczalnych programów sa- mego języka Scheme. Metaprogram wykonuje się w tym samym kroku przekształceń co pozostała część programu użytkownika. Programiści często przemieszczają się między typowym programowaniem, metaprogramowaniem i pisaniem języków spe- cjalistycznych, nawet tego nie dostrzegając. Co więcej, potrafią w sposób niemalże nierozróżnialny scalić w tym samym systemie wiele dziedzin. Co ciekawe, kompilator C++ zapewnia niemalże dokładnie taką samą użyteczność metaprogramowania jak przedstawiony wcześniej przykład. Pozostała część książki omawia odblokowywanie siły tkwiącej w szablonach i opisuje sposoby jej użycia. 1.4. Metaprogramowanie w języku C++ W języku C++ metaprogramowanie odkryto niemalże przypadkowo ([Unruh94], [Veld95b]), gdy udowodniono, iż szablony zapewniają bardzo elastyczny język metaprogramowania. W niniejszym podrozdziale omówimy podstawowe mechanizmy i typowe rozwiązania używane w metaprogramowaniu w języku C++. 1.4.1. Obliczenia numeryczne Najprostsze metaprogramy C++ wykonują obliczenia na liczbach całkowitych w trakcie kompilacji. Jeden z pierwszych metaprogramów został przedstawiony na spotkaniu komitetu C++ przez Erwina Unruha — w zasadzie był to niedozwolony fragment ko- du, którego komunikat o błędzie zawierał ciąg wyliczonych liczb pierwszych! Ponieważ niedozwolonego kodu nie da się wydajnie stosować w dużych systemach, przyjrzyjmy się bardziej praktycznym aplikacjom. Kolejny metaprogram (który leży u podstaw przedstawionego wcześniej testu kompilatora) zamienia liczby dziesiętne bez znaku na ich odpowiedniki binarne, co umożliwia wyrażanie stałych binarnych w przy- jaznej formie. VGORNCVGWPUKIPGFNQPI0 UVTWEVDKPCT[ ] UVCVKEWPUKIPGFEQPUVXCNWG DKPCT[0 XCNWG dodaje bardziej znaczący bit 0przejście do mniej znaczącego bitu _ 16 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie VGORNCVG specjalizacja UVTWEVDKPCT[ przerywa rekurencję ] UVCVKEWPUKIPGFEQPUVXCNWG _ WPUKIPGFEQPUVQPGDKPCT[ XCNWG WPUKIPGFEQPUVVJTGGDKPCT[ XCNWG WPUKIPGFEQPUVHKXGDKPCT[ XCNWG WPUKIPGFEQPUVUGXGPDKPCT[ XCNWG WPUKIPGFEQPUVPKPGDKPCT[ XCNWG Jeżeli ktoś zastanawia się, gdzie jest program, proponujemy rozważyć, co się stanie w momencie próby dostępu do zagnieżdżonej składowej XCNWG z DKPCT[0 . Two- rzy się egzemplarze szablonu DKPCT[ z coraz to mniejszymi 0 aż do osiągnięcia przez 0 zera. Warunkiem końca jest specjalizacja. Innymi słowy, przypomina to działanie funkcji rekurencyjnej. Czy jest to program czy może funkcja? Ogólnie rzecz biorąc, kompilator zinterpretuje ten krótki metaprogram. Sprawdzanie błędów Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik przekazał do DKPCT[ wartość 678, która nie jest poprawną wartością binarną. Wynik na pewno nie będzie sensowny (zostanie wykonane działanie 6⋅22+7⋅21+8⋅20), a przekazanie wartości 678 na pewno wskazuje błąd użytkownika. W rozdziale 3. przedstawimy rozwiązanie zapewniające, iż DKPCT[0 XCNWG skompiluje się tylko wtedy, gdy reprezentacja dziesiętna 0 będzie się składała tylko z samych zer i jedynek. Ponieważ język C++ wprowadza rozróżnienie między wyrażeniami obliczanymi w trakcie kompilacji i w trakcie działania programu, metaprogramy wyglądają inaczej niż ich tradycyjne odpowiedniki. Podobnie jak w Scheme programista metaprogramów C++ pisze kod w tym samym języku co tradycyjne programy, ale w C++ ma dostęp tylko do podzbioru elementów języka związanych z etapem kompilacji. Porównajmy po- przedni program z prostą wersją DKPCT[ wykonaną jako tradycyjny program. WPUKIPGFDKPCT[ WPUKIPGFNQPI0 ] TGVWTP0!0 DKPCT[ 0 _ Podstawowa różnica między przedstawionymi wersjami polega na sposobie obsługi warunku zakończenia: metaprogram używa specjalizacji szablonu do opisu tego, co dzieje się dla 0 równego zero. Przerywanie za pomocą specjalizacji to element wspólny niemal dla wszystkich metaprogamów C++, choć czasem wszystko ukryte jest za in- terfejsem biblioteki metaprogramowania. Inną bardzo ważną różnicę między językiem C++ tradycyjnym i wykonywanym w trakcie kompilacji obrazuje poniższa wersja DKPCT[, która korzysta z pętli HQT zamiast z rekurencji. WPUKIPGFDKPCT[ WPUKIPGFNQPI0 ] WPUKIPGFTGUWNV HQT WPUKIPGFDKVZ00DKV 1.4. Metaprogramowanie w języku C++ 17 ] KH 0 TGUWNV DKV _ TGVWTPTGUWNV _ Choć ta wersja jest dłuższa od rozwiązania rekurencyjnego, zapewne zastosuje ją większość programistów C++, gdyż jest na ogół wydajniejsza od rekurencji. Część języka C++ związana z czasem kompilacji nazywana jest często „językiem czysto funkcyjnym”, a to z powodu właściwości, jakie współdzieli z językami takimi jak Haskell: (meta)dane są niezmienne, a (meta)funkcje nie mogą mieć efektów ubocznych. Wynika z tego, iż C++ czasu kompilacji nie posiada tradycyjnych zmien- nych używanych w typowym języku C++. Ponieważ nie można napisać pętli (poza pętlą nieskończoną) bez sprawdzania pewnego zmiennego stanu zakończenia, iteracje po prostu nie są dostępne w trakcie kompilacji. Z tego względu w metaprogramach C++ wszechobecna jest rekurencja. 1.4.2. Obliczenia typu Dużo ważniejsza od obliczania wartości liczbowych w trakcie kompilacji jest zdol- ność języka C++ do obliczania typów. W zasadzie w pozostałej części książki domi- nuje obliczanie typu — pierwszy przykład przedstawiamy już na początku kolejnego rozdziału. Choć jesteśmy tutaj bardzo bezpośredni, zapewne większość osób traktuje metaprogramowanie szablonami jako „obliczenia związane z typami”. Choć dla dobrego zrozumienia obliczeń typów warto przeczytać rozdział 2., już teraz zamierzamy przedstawić przedsmak ich siły. Pamiętasz kalkulator wyrażeń wykonany w YACC? Wychodzi na to, iż nie potrzebujemy translatora, aby osiągnąć podobne działa- nie. Po odpowiednim otoczeniu kodu przez bibliotekę Boost Spirit poniższy w pełni poprawny kod C++ działa w zasadzie identycznie. GZRT VGTO=GZRTXCNA?  GZRT=GZRTXCN A? ^ VGTO=GZRTXCNA?  GZRT=GZRTXCNA? ^VGTO=GZRTXCNA? VGTO HCEVQT=VGTOXCNA?  VGTO=VGTOXCN A? ^ HCEVQT=VGTOXCNA?  VGTO=VGTOXCNA? ^HCEVQT=VGTOXCNA? HCEVQT KPVGIGT=HCEVQTXCNA? ^  GZRT=HCEVQTXCNA?  Każde przypisanie zapamiętuje obiekt funkcji, który analizuje i oblicza element grama- tyki podany po prawej stronie. Zachowanie każdego zapamiętanego obiektu funkcyjnego 18 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie w momencie wywołania jest w pełni określone jedynie przez typ wyrażenia użytego do jego wykonania. Typ każdego wyrażenia jest obliczany przez metaprogram związany z poszczególnymi operatorami. Podobnie jak YACC biblioteka Spirit jest metaprogramem generującym analizatory składniowe dla podanej gramatyki. Jednak w odróżnieniu od YACC Spirit definiuje swój język specjalistyczny jako podzbiór samego języka C++. Jeśli jeszcze nie do- strzegasz tego powiązania, nic nie szkodzi. Po przeczytaniu niniejszej książki na pewno wszystko stanie się oczywiste. 1.5. Dlaczego metaprogramowanie? Jakie są zalety metaprogramowania? Z pewnością istnieją prostsze sposoby rozwiąza- nia przedstawionych tutaj problemów. Przyjrzyjmy się dwóm innym podejściom i prze- analizujmy ich zastosowanie pod kątem interpretacji wartości binarnych i konstrukcji analizatorów składniowych. 1.5.1. Pierwsza alternatywa — obliczenia w trakcie działania programu Chyba najprostsze podejście związane jest z wykonywaniem obliczeń w trakcie działania programu zamiast na etapie kompilacji. Można w tym celu wykorzystać jedną z imple- mentacji funkcji DKPCT[ z poprzedniej części rozdziału. System analizy składniowej mógłby dokonywać interpretacji gramatyki w trakcie działania programu, na przykład przy pierwszym zadaniu analizy składniowej. Oczywistym powodem wykorzystania metaprogramowania jest możliwość wykonania jak największej liczby zadań jeszcze przed uruchomieniem programu wynikowego — w ten sposób uzyskuje się szybsze programy. W trakcie kompilacji gramatyki YACC dokonuje analizy i optymalizacji tabeli generacji, co w przypadku wykonywania tych zadań w trakcie działania programu zmniejszyłoby ogólną wydajność. Podobnie, po- nieważ DKPCT[ wykonuje swoje zadanie w trakcie kompilacji, XCNWG jest dostępna jako stała w trakcie kompilacji, a tym samym kompilator może ją bezpośrednio za- mienić na kod obiektu, zaoszczędzając wyszukania w pamięci, gdy zostanie użyta. Bardziej subtelny, ale i ważniejszy argument przemawiający za metaprogramowaniem wynika z faktu, iż wynik obliczeń może wejść w znacznie głębszą interakcję z doce- lowym językiem. Na przykład rozmiar tablicy można poprawnie określić na etapie kompilacji tylko jako stałą, na przykład DKPCT[0 XCNWG — nie można tego zrobić za pomocą wartości zwracanej przez funkcję. Akcje zawarte w nawiasach klamro- wych gramatyki YACC mogą zawierać dowolny kod C lub C++, który zostanie wy- konany jako część analizatora składniowego. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko dlatego, że akcje są przetwarzane w trakcie kompilacji gramatyki i są przekazywane do docelowego kompilatora C++. 1.5. Dlaczego metaprogramowanie? 19 1.5.2. Druga alternatywa — analiza użytkownika Zamiast wykonywać obliczenia w trakcie kompilacji lub działania programu, wykonuje- my wszystko ręcznie. Przecież przekształcanie wartości binarnych na ich odpowiedniki szesnastkowe jest powszechnie stosowaną praktyką. Podobnie ma się sprawa z krokami przekształceń wykonywanymi przez program YACC lub bibliotekę Boost Spirit. Jeśli alternatywą jest napisanie metaprogramu, który zostanie wykorzystany tylko raz, można argumentować, iż analiza użytkownika jest wygodniejsza — łatwiej skonwertować ręcznie wartość binarną na szesnastkową niż pisać wykonujący to samo zadanie me- taprogram. Jeżeli jednak wystąpień takiej sytuacji będzie kilka, wygoda bardzo szybko przesuwa się w stronę przeciwną. Co więcej, po napisaniu metaprogramu można go rozpowszechnić, aby inni programiści również mogli wygodniej pisać programy. Niezależnie od liczby użyć metaprogramu zapewnia on użytkownikowi większą siłę wyrazu kodu, gdyż można określić wynik w formie najlepiej tłumaczącej jego działa- nie. W kontekście, gdzie wartości poszczególnych bitów mają duże znaczenie, znacz- nie większy sens ma napisanie DKPCT[ XCNWG niż lub tradycyjne ZC. Podobnie kod w języku C dla ręcznie napisanego analizatora kodu na ogół zasłania logiczne związki między poszczególnymi elementami gramatyki. Ponieważ ludzie są ułomni, a logikę metaprogramu wystarczy napisać tylko raz, wy- nikowy program ma większą szansę być poprawnym i łatwiej modyfikowalnym. Ręczna zamiana wartości binarnych zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błę- du, bo jest bardzo nudna. Dla odróżnienia ręczne tworzenie tabel analizy składniowej jest tak niewdzięcznym zadaniem, iż unikanie w tej kwestii błędów jest poważnym argumentem za korzystaniem z generatorów takich jak YACC. 1.5.3. Dlaczego metaprogramowanie w C++? W języku takim jak C++, gdzie język specjalistyczny stanowi po prostu podzbiór języka używanego w pozostałej części programu, metaprogramowanie jest szczególnie wy- godne i użyteczne.  Użytkownik może od razu korzystać z języka specjalistycznego bez uczenia się nowej składni lub przerywania układu pozostałej części programu. Powiązanie metaprogramów z pozostałym kodem, w szczególności innymi metaprogramami, staje się bardziej płynne. Nie jest wymagany żaden dodatkowy krok w trakcie kompilacji (jak ma to miejsce w przypadku YACC). W tradycyjnym programowaniu powszechne są starania o odnalezienie złotego środka między wyrazistością, poprawnością a wydajnością kodu. Metaprogramowanie ułatwia przerwanie tej klasycznej szarady i przeniesienie obliczeń wymaganych do uzyskania wyrazistości i poprawności do etapu kompilacji. 20 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 1.6. Kiedy stosować metaprogramowanie? Przedstawiliśmy kilka odpowiedzi na pytanie dlaczego metaprogramowanie i kilka przykładów wyjaśniających, jak działa metaprogramowanie. Warto jeszcze wyjaśnić, kiedy warto je stosować. W zasadzie już przedstawiliśmy większość najważniejszych kryteriów stosowania metaprogramowania szablonami. Jeśli spełnione są dowolne trzy z poniższych warunków, warto zastanowić się nad rozwiązaniem wykorzystującym metaprogramowanie.   Chcesz, aby kod został wyrażony w kategoriach dziedziny problemowej. Na przykład chcesz, by analizator składni przypominał gramatykę formalną, a nie zbiór tabel i podprocedur, lub działania na tablicach przypominały notację znaną z obiektów macierzy lub wektorów, zamiast stanowić zbiór pętli. Chcesz uniknąć pisania dużej ilości podobnego kodu implementacyjnego. Musisz wybrać implementację komponentu na podstawie właściwości jego parametrów typu. Chcesz skorzystać z zalet programowania generycznego w C++, na przykład statycznego sprawdzania typów i dostosowywania zachowań bez utraty wydajności. Chcesz to wszystko wykonać w języku C++ bez uciekania się do zewnętrznych narzędzi i generatorów kodu źródłowego. 1.7. Dlaczego biblioteka metaprogramowania? Zamiast zajmować się metaprogramowaniem od podstaw, będziemy korzystali z wyso- kopoziomowej pomocy biblioteki MPL (Boost Metaprogramming Library). Nawet je- śli ktoś nie wybrał tej książki w celu zapoznania się ze szczegółami MPL, sądzimy, że czas poświęcony na jej naukę nie pójdzie na marne, gdyż łatwo ją wykorzystać w co- dziennej pracy. 1. Jakość. Większość programistów używających komponentów metaprogramowania szablonami traktuje je — całkiem słusznie — jako szczegóły implementacyjne wprowadzane w celu ułatwienia większych zadań. Dla odróżnienia, autorzy MPL skupili się na wykonaniu użytecznych narzędzi wysokiej jakości. Ogólnie komponenty z biblioteki są bardziej elastyczne i lepiej zaimplementowane niż te, które wykonałoby się samemu w celu przeprowadzenia innych zadań. Co więcej, przyszłe wydania z pewnością będą ulepszane i optymalizowane. 1.7. Dlaczego biblioteka metaprogramowania? 21 2. Ponowne użycie. Wszystkie biblioteki hermetyzują kod jako komponent wielokrotnego użytku. Co więcej, dobrze zaprojektowana biblioteka ogólna zapewnia szkielet pojęciowy mentalnego modelu rozwiązywania pewnych problemów. Podobnie jak standardowa biblioteka języka C++ dostarcza iteratory i protokół obiektów funkcyjnych, biblioteka MPL zapewnia iteratory typów i protokół metafunkcyjny. Dobrze wykonany szkielet pozwala programiście skupić się na decyzjach projektowych i szybkim wykonaniu właściwego zadania. 3. Przenośność. Dobra biblioteka potrafi gładko przejść przez niuanse różnic w platformach sprzętowych. Choć w teorii żaden z metaprogramów języka C++ nie powinien mieć problemów z przenośnością, rzeczywistość jest inna nawet po 6 latach od standaryzacji. Nie powinno to jednak dziwić — szablony C++ to najbardziej złożony aspekt tego języka programowania, który jednocześnie stanowi o sile metaprogramowania C++. 4. Zabawa. Wielokrotne pisanie tego samego kodu jest wyjątkowo nudne. Szybkie połączenie komponentów wysokiego poziomu w czytelne, eleganckie rozwiązanie to czysta zabawa! Biblioteka MPL redukuje nudę, eliminując potrzebę powtarzania najbardziej typowych wzorców metaprogramowania. Przede wszystkim elegancko unika się specjalizacji przerywających i jawnych rekurencji. 5. Wydajność wytwarzania. Poza satysfakcją personelu zdrowie projektów zależy również od przyjemności czerpanej z programowania. Gdy programista przestaje mieć frajdę z programowania, staje się zmęczony i powolny — błędny kod jest bardziej kosztowny od kodu pisanego dobrze, ale powoli. Jak łatwo się przekonać, biblioteka MPL jest pisana zgodnie z tymi samymi zasadami, które przyświecają tworzeniu innych bibliotek. Wydaje nam się, że jej pojawienie się jest zwiastunem, iż metaprogramowanie szablonami jest gotowe opuścić pracownie badawcze i zacząć być stosowane przez programistów w codziennej pracy. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na czwarty z przedstawionych punktów. Bi- blioteka MPL nie tylko ułatwia korzystanie z metaprogramowania, ale również czyni je czystą przyjemnością. Mamy nadzieję, że innym osobom uczenie się jej przyniesie tyle radości, co nam przyniosło jej tworzenie i wykorzystywanie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język C++. Metaprogramowanie za pomocą szablonów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: