Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 007731 10468458 na godz. na dobę w sumie
Język polski w medycynie - ebook/pdf
Język polski w medycynie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5434-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Język polski w medycynie to publikacja adresowana do studentów anglojęzycznych studiujących medycynę w Polsce. Przeznaczona jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy języka polskiego.

Głównym celem przewodnika jest przedstawienie terminologii medycznej i ułatwienie zastosowania jej w komunikacji z pacjentem. Książka ma przyjazny, klarowny układ z podziałem na 10 tematycznych rozdziałów. Student znajdzie w niej słownictwo i zwroty z zakresu anatomii, chorób i objawów, zbierania wywiadu i badania pacjenta, diagnostyki oraz prezentacji chorób i przypadków medycznych. Publikacja zawiera także słownictwo niezbędne na uczelni, w szpitalu i aptece.
A Guide to Polish in Medical Practice is addressed to English speaking students who are studying medicine in Poland. The guide is intended for those who have completed a foundation level course in Polish.

The guide sets out to introduce medical terminology and help students apply it in doctor-patient communication. The book has a clear, student-friendly, 10-unit structure. The vocabulary and phrases include the anatomy of particular systems, diseases and their manifestations, taking history (dialogues), examining and diagnosing, as well as disease and case presentations. The guide also contains vocabulary indispensable at university, in hospitals and pharmacies.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MAGDALENA ŁAWNICKA-BOROŃSKA JĘZYK POLSKI W MEDYCYNIE A GUIDE TO POLISH IN MEDICAL PRACTICE Warszawa 2013 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marta Kamińska Redakcja, korekta i skład Studio Mediana – www.studiomediana.pl Projekt grafi czny okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce © iStockphoto.com/simon askham © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013. All rights reserved. ISBN 978-83-264-4029-8 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Przedmowa .................................................................................................................13 Rozdział 1. Układy – budowa, choroby, objawy ................................................17 Części ciała ..................................................................................................................................17 Skóra ............................................................................................................................................21 Układ ruchu ................................................................................................................................24 Układ oddechowy ......................................................................................................................30 Układ krwionośny (sercowo-naczyniowy) ............................................................................34 Układ trawienny ........................................................................................................................38 Zęby..............................................................................................................................................42 Układ moczowy .........................................................................................................................44 Układ nerwowy ..........................................................................................................................47 Oko ...............................................................................................................................................51 Ucho .............................................................................................................................................55 Układ dokrewny ........................................................................................................................57 Układ rozrodczy .........................................................................................................................60 Rozdział 2. Praktyczna terminologia kliniczna ..................................................65 Pediatria .......................................................................................................................................65 Geriatria .......................................................................................................................................67 Psychiatria ...................................................................................................................................69 Choroby zakaźne........................................................................................................................71 Choroby zawodowe ...................................................................................................................72 Ginekologia i położnictwo ........................................................................................................74 Typy chorób ................................................................................................................................77 Rodzaje bólu ...............................................................................................................................79 6 Spis treści Rozdział 3. Wizyta u lekarza ...................................................................................80 Przed wizytą ...............................................................................................................................80 Wywiad – pytania ......................................................................................................................81 Badanie – polecenia ...................................................................................................................87 Dane osobowe ............................................................................................................................88 Wywiad internistyczny .............................................................................................................89 Wywiad dermatologiczny ........................................................................................................92 Wywiad ortopedyczny ..............................................................................................................92 Wywiad reumatologiczny ........................................................................................................94 Wywiad pulmonologiczny .......................................................................................................95 Wywiad kardiologiczny ............................................................................................................96 Wywiad gastrologiczny ............................................................................................................98 Wywiad urologiczny ...............................................................................................................100 Wywiad neurologiczny ...........................................................................................................100 Wywiad okulistyczny ..............................................................................................................103 Wywiad otolaryngologiczny .................................................................................................104 Wywiad diabetologiczny .......................................................................................................108 Wywiad ginekologiczny .........................................................................................................110 Wywiad z zakresu położnictwa .............................................................................................111 Wywiad pediatryczny .............................................................................................................113 Wywiad z zakresu chorób zakaźnych .................................................................................114 Wywiad psychiatryczny ........................................................................................................116 Wywiad chirurgiczny .............................................................................................................117 Wywiad urazowy ....................................................................................................................119 Wywiad onkologiczny ...........................................................................................................121 Rozdział 4. Diagnostyka ........................................................................................123 Badania i testy ...........................................................................................................................123 Przygotowanie do badania .....................................................................................................126 Wynik opisowy badania .........................................................................................................128 Wynik badania .........................................................................................................................129 Kącik językowy ........................................................................................................................129 Rozdział 5. Opis choroby – wzory .......................................................................130 Zapalenie spojówek .................................................................................................................130 Zapalenie ucha środkowego (ZUŚ) .......................................................................................131 Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) ..................................................................132 7 Spis treści Rozdział 6. Opisy przypadków ............................................................................133 Przewlekłe zapalenie trzustki ................................................................................................133 Czerniak ....................................................................................................................................134 Zapalenie tkanki łącznej ..........................................................................................................135 Astma oskrzelowa ....................................................................................................................136 Pneumocystoza .........................................................................................................................137 Niestabilne ciśnienie tętnicze .................................................................................................138 Kamica żółciowa ......................................................................................................................138 Rak wątrobowokomórkowy ..................................................................................................139 Dna moczanowa .......................................................................................................................140 Krwotok podpajęczynówkowy ..............................................................................................141 Niedokrwienny udar mózgu ..................................................................................................142 Jaskra ..........................................................................................................................................143 Krwawienia z nosa (epistaxis) .................................................................................................144 Zapalenie ucha środkowego ..................................................................................................144 Cukrzyca ciężarnych ...............................................................................................................145 Ciąża pozamaciczna ................................................................................................................146 Odra ...........................................................................................................................................147 Półpasiec (zoster) .......................................................................................................................147 Wypalenie zawodowe .............................................................................................................148 Zapalenie wyrostka robaczkowego .......................................................................................150 Ciężkie obrażenia .....................................................................................................................151 Drobne obrażenia .....................................................................................................................152 Zatrzymanie akcji serca ...........................................................................................................152 Rak gruczołu sutkowego ........................................................................................................153 Rozdział 7. W aptece ...............................................................................................155 Leki .............................................................................................................................................155 Ulotka – instrukcje i ostrzeżenia ............................................................................................163 Dialogi ........................................................................................................................................164 8 Spis treści Rozdział 8. Na uniwersytecie medycznym ........................................................166 Władze uczelni .........................................................................................................................166 Nauczyciele akademiccy i personel administracyjny .........................................................166 Stopnie naukowe ......................................................................................................................166 Studenci .....................................................................................................................................167 Organizacja studiów ................................................................................................................167 Kącik językowy ........................................................................................................................169 Rozdział 9. W szpitalu ............................................................................................170 Szpitale – typy ..........................................................................................................................170 Personel lekarski ......................................................................................................................170 Personel medyczny średniego szczebla ................................................................................171 Administracja i personel pomocniczy ...................................................................................171 Pomieszczenia szpitalne .........................................................................................................172 Oddział – wyposażenie ...........................................................................................................172 Pierwsza pomoc, opatrunki ....................................................................................................175 Sala operacyjna – wyposażenie ..............................................................................................175 Zespół operacyjny – strój ........................................................................................................176 Narzędzia chirurgiczne ...........................................................................................................176 Cięcia chirurgiczne ..................................................................................................................177 Typy szwów ..............................................................................................................................177 Rodzaje nici ...............................................................................................................................178 Kącik językowy ........................................................................................................................178 Specjalizacje i specjaliści ..........................................................................................................179 Aneksy .......................................................................................................................183 Jednostki miary, wagi, objętości i temperatury ...................................................................183 Układ okresowy pierwiastków ..............................................................................................185 Dokumentacja medyczna ........................................................................................................186 Fonetyka ....................................................................................................................................198 Porównania i idiomy ...............................................................................................................204 Polacy zasłużeni dla medycyny .............................................................................................207 Table of contents Preface ...........................................................................................................................................15 Chapter 1. Systems – structure, diseases, manifestations ...................................................................17 Parts of the body .................................................................................................................................................. 17 Skin.......................................................................................................................................................................... 21 Locomotor system ............................................................................................................................................... 24 Respiratory system .............................................................................................................................................. 30 Circulatory (cardiovascular) system ............................................................................................................... 34 Digestive system .................................................................................................................................................. 38 Teeth ....................................................................................................................................................................... 42 Urinary system ..................................................................................................................................................... 44 Nervous system .................................................................................................................................................... 47 The eye ................................................................................................................................................................... 51 The ear .................................................................................................................................................................... 55 Endocrine system ................................................................................................................................................. 57 Reproductive system ........................................................................................................................................... 60 Chapter 2. Practical medical terminology ..........................................................................................65 Pediatrics ............................................................................................................................................................... 65 Geriatrics................................................................................................................................................................ 67 Psychiatry .............................................................................................................................................................. 69 Infectious diseases ............................................................................................................................................... 71 Occupational diseases ....................................................................................................................................... 72 Gynecology and obstetrics ................................................................................................................................ 74 Types of diseases .................................................................................................................................................. 77 Types of pain ......................................................................................................................................................... 79 10 Table of contents Chapter 3. Visit to a doctor ................................................................................................................80 Before a visit .......................................................................................................................................................... 80 Taking history – questions ................................................................................................................................. 81 Examination – instructions ............................................................................................................................... 87 Personal data ....................................................................................................................................................... 88 History taking in internal medicine ................................................................................................................. 89 History taking in dermatology ......................................................................................................................... 92 History taking in orthopedics ........................................................................................................................... 92 History taking in rheumatology ....................................................................................................................... 94 History taking in pulmonology ........................................................................................................................ 95 History taking in cardiology .............................................................................................................................. 96 History taking in gastrology ............................................................................................................................. 98 History taking in urology ................................................................................................................................. 100 History taking in neurology ............................................................................................................................ 100 History taking in ophtalmology ..................................................................................................................... 103 History taking in otolaryngology ................................................................................................................. 104 History taking in diabetology ......................................................................................................................... 108 History taking in ginecology ........................................................................................................................... 110 History taking in obstetrics ............................................................................................................................. 111 History taking in pediatrics ............................................................................................................................. 113 History taking in infectious diseases ............................................................................................................. 114 History taking in psychiatry ............................................................................................................................ 116 History taking in surgery .................................................................................................................................. 117 History taking in A E ...................................................................................................................................... 119 History taking in onkology .............................................................................................................................. 121 Chapter 4. Diagnostics....................................................................................................................123 Examinations and tests .................................................................................................................................... 123 Preparation for examination .......................................................................................................................... 126 Descriptive result of examination .................................................................................................................. 128 Result of examination ...................................................................................................................................... 129 Language corner ............................................................................................................................................... 129 Chapter 5. Disease presentation – examples ....................................................................................130 Conjunctivitis ...................................................................................................................................................... 130 Otitis media (OM) .............................................................................................................................................. 131 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)........................................................................................ 132 11 Table of contents Chapter 6. Case studies ...................................................................................................................133 Chronic pancreatitis ......................................................................................................................................... 133 Melanoma ........................................................................................................................................................... 134 Connective tissue infl ammation .................................................................................................................... 135 Bronchial asthma .............................................................................................................................................. 136 Pneumocystosis ................................................................................................................................................. 137 Unstable blood pressure .................................................................................................................................. 138 Gallstones ............................................................................................................................................................ 139 Hepatoma ........................................................................................................................................................... 140 Gout ...................................................................................................................................................................... 141 Subarachnoid aneurysm ................................................................................................................................. 142 Cerebral stroke ischemia .................................................................................................................................. 142 Glaucoma ............................................................................................................................................................ 143 Epistaxis ............................................................................................................................................................... 144 Otitis media ........................................................................................................................................................ 145 Gestational diabetes ......................................................................................................................................... 146 Extrauterine (ectopic) pregnancy .................................................................................................................. 146 Measles (rubeola, morbilli) .............................................................................................................................. 147 Herpes zoster (shingles) ................................................................................................................................... 148 Professional burnout ....................................................................................................................................... 149 Appendicitis ........................................................................................................................................................ 150 Major injuries ...................................................................................................................................................... 151 Minor injuries ...................................................................................................................................................... 152 Cardiac arrest ..................................................................................................................................................... 153 Breast cancer ...................................................................................................................................................... 154 Chapter 7. In a pharmacy ...............................................................................................................155 Drugs .................................................................................................................................................................... 155 Leafl et – directions and warnings ................................................................................................................. 163 Conversations ..................................................................................................................................................... 164 12 Table of contents Chapter 8. At medical university .....................................................................................................166 University authorities ....................................................................................................................................... 166 Teaching and administrative staff ................................................................................................................ 166 Academic titles ................................................................................................................................................... 166 Students ............................................................................................................................................................... 167 Organization of studies.................................................................................................................................... 167 Language corner ............................................................................................................................................... 169 Chapter 9. In hospital .....................................................................................................................170 Hospitals – types ................................................................................................................................................ 170 Medical staff ....................................................................................................................................................... 170 Nursing staff ....................................................................................................................................................... 171 Administration and support staff .................................................................................................................. 171 Hospital rooms ................................................................................................................................................... 172 Ward – equipment ............................................................................................................................................. 172 First aid, dressings ............................................................................................................................................. 175 Operating room – equipment ........................................................................................................................ 175 Operating team – scrubs ................................................................................................................................. 176 Surgical equipment ........................................................................................................................................... 176 Surgical incisions ............................................................................................................................................... 177 Types of sutures .................................................................................................................................................. 177 Types of threads ................................................................................................................................................. 178 Language corner ............................................................................................................................................... 178 Specializations and specialists ....................................................................................................................... 179 Appendix.......................................................................................................................................183 Units of length, weight, volume and temperature .................................................................................... 183 Table of elements ............................................................................................................................................... 185 Medical records .................................................................................................................................................. 186 Phonetics ............................................................................................................................................................. 198 Comparisons and idioms ................................................................................................................................. 204 Distinguished Poles in medicine .................................................................................................................... 207 Przedmowa Język polski w medycynie to praktyczne kompendium polskiego słownictwa medycznego przeznaczone głównie dla obcokrajowców studiujących nauki bio- medyczne w Polsce. Formą w pewnym stopniu przypomina leksykon i również w ten sposób można się nim posługiwać. Moim celem było napisanie przewodnika przyjaznego studentom, nieograniczającego się do przedstawienia słownictwa, lecz również zawierającego leksykę w praktycznej komunikacji medycznej. Przewodnik nie jest specjalistycznym podręcznikiem medycznym. Studenci obcojęzyczni studiujący na polskich uczelniach medycznych nabywają wiedzę zawodową w języku angielskim, jednak znajomość polskiego słownictwa medycznego staje się niezbędna na klinicznym etapie edukacji, w kontakcie z pacjentami i personelem szpitala, podczas zapoznawania się z dokumentacją medyczną. Znajomość języka polskiego wśród tej grupy studiujących jest zasadniczo różna, niektórzy pochodzą z polskich środowisk, inni ukończyli krótkie kursy języka polskiego. W niniejszym przewodniku starano się te różnice uwzględnić, pamiętając również, że jego Czytelnicy mogą pochodzić z wielu stron świata i operować językiem angielskim w różnych jego odmianach. Układ grafi czny książki umożliwia szybkie wyszukanie interesującego materiału i wspomaga jego proces przyswojenia. Całość zaprezentowano równolegle w dwóch językach: polskim i angiel- skim, z użyciem najbliższych odpowiedników, jednak nie są to zawsze wyrażenia równoważne. Poszczególne fragmenty przewodnika mogą być wykorzystywane w do- wolnej kolejności, zarówno w nauczaniu zorganizowanym, jak i samodzielnie. Materiał książki zawarty w 10 rozdziałach obejmuje kolejno następujące moduły: słownictwo anatomiczne, choroby i objawy z dodatkowym słownictwem medycznym, części koncentrujące się na komunikacji z pacjentem (zbieranie wy- wiadu), diagnostyka, opisy chorób i przypadków, informacje dotyczące lekarstw i roślin leczniczych używanych w leczeniu. W publikacji zawarto także słownictwo z zakresu uniwersyteckiego, zapre- zentowano kwestie językowe związane z personelem medycznym i ośrodkami służby zdrowia, z którymi Czytelnik być może zetknie się w pracy zawodowej. W aneksie znajdują się praktyczne informacje dotyczące przeliczania jed- nostek, pierwiastków, wyrażeń potocznych i dokumentacji medycznej. Ostatnie rozdziały stanowią wyzwanie dla tych, którzy chcieliby wzbogacić swój język polski w następujących zakresach: wymowy (od alfabetu po łamańce Przedmowa 14 językowe), leksyki (porównania i idiomy) i nauki polskiej (charakterystyki postaci Polaków zasłużonych dla medycyny – lekarzy i uczonych polskiego pochodzenia). Pisząc tę pozycję, korzystałam z licznych cennych uwag zarówno osób uczących języka medycznego, moich byłych studentów, jak i praktykujących lekarzy. Składam im wszystkim serdeczne podziękowania: bez nich, bez pomocy i wsparcia rodziny, ta książka nigdy by nie powstała. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z własnych niedociągnięć, zachęcam do dzielenia się konstruktywnymi uwagami. Proszę je kierować na adres: guidetopolishinmedicalpractice@gmail.com. Preface A Guide to Polish in Medical Practice is a practical compendium of Polish medical vo- cabulary meant mainly for foreign biomedical students in Poland. To some extent it resembles a lexicon in its form; in fact, one can use it this way. My objective was to write a student-friendly guide, not restricted to presentation of vocabulary, but implementing the lexis in practical medical communication. This guide is not a medical textbook, students acquire medical knowledge in English. However, medical Polish is indispensable during residency in order to communicate with patients and hospital staff , and read medical records. The knowledge of Polish varies dramatically among students as some come from a Polish background, others complete short Polish language courses, hence the language divergence you can see in this guide. The Readers’ geographical diversity justifi es the use of several varieties of English. The layout enables the Reader to fi nd the content they need quickly and facilitates me- morization. The whole book is written in two languages side-by-side: Polish and English with the use of the nearest substitutes, however they are not always equivalent expressions. Individual sections of the guide can be used in any sequence, both in a language course or for self-study. The ten parts of the book comprise, in the given order, the following modules: the language of anatomy, diseases and manifestations with additional medical vocabulary, sections focusing on communication with patients (taking history), diagnostics, diseases and case presentation, information concerning drugs and medicinal herbs used in treatment. The publication also contains academic vocabulary, and I present the vocabulary rela- ted to medical personnel and healthcare institutions that the Reader may encounter in their professional work. In the appendix, there is some practical information about unit conversions, elements, colloquialisms, and medical records. The very last chapters are a challenge for those who would like to polish their Polish in: pronunciation (from the alphabet to tongue twisters), vocabulary (comparisons and idioms) and culture (profi les of distinguished Poles in medicine). When writing this book I took advantage of numerous, valuable remarks from Medical English/Polish teachers, my former students and practicing doctors. I would like to thank them cordially; without them, without my family’s help and support, this book would never have been written. However, being fully aware of the discrepancies that the Reader may come across, I welcome any constructive critical remarks. Feel free to send them to: guidetopolishinmedi- calpractice@gmail.com. Rozdział 1 Chapter 1 Układy – budowa, choroby, objawy Systems – structure, diseases, manifestations Części ciała Parts of the body czoło forehead szczęki jaws skroń temple podbródek chin policzek cheek jabłko Adama Addam’s apple sutek nipple pępek navel przedramię forearm dłoń palm kolano knee stopa foot ucho ear szyja neck klatka piersiowa chest łokieć elbow talia/pas waist nadgarstek wrist pachwina groin udo thigh łydka calf kostka ankle 1. Układy – budowa, choroby, objawy/Systems – structure, diseases, manifestations 18 jama czaszki cranial cavity łopatka scapula lędźwie loin pośladek buttock pięta heel Struktura Polish a w o ł G d a e H • włosy • twarz • czoło • oko, oczy (pl.) • ucho, uszy (pl.) • nos • nozdrza • skroń, skronie (pl.) • policzek, policzki (pl.) • usta • warga, wargi (pl.) • szczęka, szczęki (pl.) • podbródek • szyja • jabłko Adama • kark włosy hair kark nape ramię shoulder plecy back biodro hip podudzie leg goleń shin Structure English • hair • face • forehead • eye, eyes (pl.) • ear, ears (pl.) • nose • nostrils • temple, temples (pl.) • cheek, cheeks (pl.) • mouth • lip, lips (pl.) • jaw, jaws (pl.) • chin • neck • Adam’s apple • nape (of the neck) 19 1. Układy – budowa, choroby, objawy/Systems – structure, diseases, manifestations • klatka piersiowa • śródpiersie • mostek • pierś, piersi (pl.) • brodawka sutkowa, sutek • otoczka brodawki • plecy • łopatka • przepona • pępek • talia, pas • lędźwie • biodro • pośladek, pośladki (pl.) • pachwina • łono • penis • moszna • obojczyk • łopatka • ramię • łokieć • przedramię • nadgarstek • dłoń, dłonie (pl.) • kostka ręki • kciuk, kciuki (pl.) • palec, palce (pl.) • paznokieć, paznokcie (pl.) • chest, thorax • mediastinum • sternum • breast, breasts (pl.) • nipple • areola • back • shoulder blade, scapula • diaphragm • navel, umbilicus • waist • loin • hip • buttock, buttocks (pl.) • groin • pubis • penis • scrotum • clavicle • shoulder blade, scapula • shoulder • elbow • forearm • wrist • palm, palms (pl.) • knuckle • thumb, thumbs (pl.) • fi nger, fi ngers (pl.) • nail, nails (pl.) w ó ł u T k n u r T a k ę r , a n r ó g a n y z c ń o K d n a h , b m i l r e p p U 1. Układy – budowa, choroby, objawy/Systems – structure, diseases, manifestations 20 a g o n , a n l o d a n y z c ń o K g e l , b m i l r e w o L • pachwina • udo • kolano • podudzie • goleń, golenie (pl.) • łydka, łydki (pl.) • kostka, staw skokowy, kostki, stawy skokowe (pl.) • stopa, stopy (pl.) • pięta, pięty (pl.) • podeszwa • paluch, paluchy (pl.) • palec, palce (pl.) • paznokieć, paznokcie (pl.) y • jama czaszki • jama ustna • jama nosowa • jama klatki piersiowej • jama brzuszno-miednicza jama brzuszna jama miednicza a ł a i c y m a J d o b e h t f o s e i t i v a C • groin • thigh • knee • lower leg • shin, shins (pl.) • calf, calves (pl.) • ankle, ankles (pl.) • foot, feet (pl.) • heel, heels (pl.) • sole • big toe, big toes (pl.) • toe, toes (pl.) • toe nail, toe nails (pl.) • cranial cavity • oral cavity • nasal cavity • thoracic cavity • abdominopelvic cavity abdominal cavity pelvic cavity 1. Układy – budowa, choroby, objawy/Systems – structure, diseases, manifestations 21 Skóra Skin włos hair naskórek epidermis gruczoł łojowy sebaceous gland gruczoł potowy sweat gland mieszek włosowy hair follicle podskórna tkanka tłuszczowa subcutaneous fatty tissue Struktura Polish • naskórek nabłonek melanina • skóra właściwa gruczoły potowe sutkowy łojowy • tkanka podskórna podskórna tkanka tłuszczowa mieszek włosowy • włos, włosy (pl.) • paznokieć, paznokcie (pl.) skóra właściwa dermis Structure English • epidermis epithelium melanin • dermis glands sweat mammary sebaceous • hypodermis subcutaneous fatty tissue hair follicle • hair • nail, nails (pl.) 1. Układy – budowa, choroby, objawy/Systems – structure, diseases, manifestations 22 Choroby, urazy Polish • albinizm, bielactwo • atopowe zapalenie skóry (AZS) egzema, wyprysk • czerniak złośliwy • czyrak • grzybica • grzybica paznokci • hirsutyzm • łupież • łuszczyca • łysienie plackowate po zatruciach • nadmierna kruchość paznokci • nawracające infekcje opryszczki • nowotwory • odleżyna • odmrożenie • ogryzanie paznokci • ogryzanie paznokci, onychofagia • oparzenia • otarcie • pemfi goid • pokrzywka • poszarpanie, uszkodzenie • potówki • rak kolczystokomórkowy • rak podstawnokomórkowy • rana • rumień • rybia łuska • siniak • skaleczenie • stłuczenie • świerzb • toczeń • trądzik • wyprysk kontaktowy alergiczny • zadrapanie • zanokcica • zapalenie mieszków włosowych • zapalenie skóry • zastrzał Diseases, disorders, defects, injuries English • albinism • atopic dermatitis, eczema • malignant melanoma • furuncle, boil • dermatomycosis • onychomycisis • hirsutism • dandruff • psoriasis • alopecia a. areata toxic a. • onychorrhexis (brittle nails) • recurrent herpes simplex infection • neoplasm • bedsore, pressure ulcer • frostbite • onychotillomania • nail biting, onychophagia • burns and scalds • abrasion, graze • pemphigoid • urticaria, nettle rash, hives • laceration, tear • miliaria, sweat rash • squamous cell carcinoma • basal cell carcinoma • wound, injury • erythema • fi sh skin disease • brusie, ecchymosis • cut • contusion, bruising • scabies • lupus • acne • contact dermatitis • scratch, abrasion • onychia • folliculitis • dermatitis • whitlow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język polski w medycynie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: