Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003786 18767786 na godz. na dobę w sumie
Joomla! 1.5. Prosty przepis na własną stronę WWW - książka
Joomla! 1.5. Prosty przepis na własną stronę WWW - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2323-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z Joomla! i Ty możesz zaistnieć w internecie!

Jeśli nigdy dotąd nie zbudowałeś własnej strony internetowej, pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest Joomla! i jak z niej korzystać. Pod tą tajemniczą nazwą, pochodzącą z języka suahili, kryje się jeden z najefektywniejszych (oraz darmowych!) systemów zarządzania treścią, umożliwiający proste oraz bezproblemowe stworzenie dowolnej strony WWW. Dzięki Joomla! w najnowszej wersji 1.5 uda Ci się zaprojektować zarówno stronę z Twoim własnym blogiem czy galerię zdjęć, jak i profesjonalną witrynę firmową.

Książka 'Joomla! 1.5. Prosty przepis na własną stronę WWW' pozwoli Ci szybko i efektywnie poznać podstawy pracy z systemem Joomla! oraz zapewni mnóstwo praktycznych porad na każdym etapie pracy nad własną witryną. Przy tym nie musisz być wcale komputerowym wirtuozem - w zupełności wystarczą podstawowe umiejętności.

Autor wyczerpująco wyjaśnia, czym jest ten system, w jakiej kolejności należy dodawać poszczególne elementy strony, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i gdzie szukać właściwych poleceń. Omawia także różne aspekty publikacji strony w sieci. Wszystkie zagadnienia opatrzone są zrzutami ekranu, prezentującymi efekty kolejnych podejmowanych działań.

Na co czekasz? Stwórz własną stronę WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! 1.5. Prosty przepis na w³asn¹ stronê WWW Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2323-5 Format: B5, stron: 220 Z Joomla! i Ty mo¿esz zaistnieæ w internecie! (cid:129) Joomla! – czym jest i do czego s³u¿y? (cid:129) Projekt podstawowy – jak odpowiednio zaprojektowaæ stronê WWW? (cid:129) Atrakcyjne dodatki – jak wyró¿niæ swoj¹ witrynê spoœród innych? Jeœli nigdy dot¹d nie zbudowa³eœ w³asnej strony internetowej, pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest Joomla! i jak z niej korzystaæ. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹, pochodz¹c¹ z jêzyka suahili, kryje siê jeden z najefektywniejszych (oraz darmowych!) systemów zarz¹dzania treœci¹, umo¿liwiaj¹cy proste oraz bezproblemowe stworzenie dowolnej strony WWW. Dziêki Joomla! w najnowszej wersji 1.5 uda Ci siê zaprojektowaæ zarówno stronê z Twoim w³asnym blogiem czy galeriê zdjêæ, jak i profesjonaln¹ witrynê firmow¹. Ksi¹¿ka „Joomla! 1.5. Prosty przepis na w³asn¹ stronê WWW” pozwoli Ci szybko i efektywnie poznaæ podstawy pracy z systemem Joomla! oraz zapewni mnóstwo praktycznych porad na ka¿dym etapie pracy nad w³asn¹ witryn¹. Przy tym nie musisz byæ wcale komputerowym wirtuozem – w zupe³noœci wystarcz¹ podstawowe umiejêtnoœci. Autor wyczerpuj¹co wyjaœnia, czym jest ten system, w jakiej kolejnoœci nale¿y dodawaæ poszczególne elementy strony, na co trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê i gdzie szukaæ w³aœciwych poleceñ. Omawia tak¿e ró¿ne aspekty publikacji strony w sieci. Wszystkie zagadnienia opatrzone s¹ zrzutami ekranu, prezentuj¹cymi efekty kolejnych podejmowanych dzia³añ. (cid:129) Witryna w sieci – tworzenie konta WWW (cid:129) Zak³adanie bazy danych (cid:129) Instalacja Joomla! i ewentualne problemy (cid:129) Jêzyk polski w Joomla! (cid:129) Sekcje, kategorie i artyku³y oraz zarz¹dzanie nimi (cid:129) Tworzenie i modyfikacja artyku³ów oraz ich atrybuty (cid:129) Budowa i rozbudowa menu (cid:129) Grafika w artyku³ach i innych elementach witryny (cid:129) Korzystanie z modu³ów i komponentów (cid:129) Szablony – szybka zmiana wygl¹du portalu (cid:129) U¿ytkownicy witryny (cid:129) Atrakcyjne dodatki czyli rozszerzenia dla Joomla! (cid:129) Przegl¹darka grafiki (cid:129) Galeria i blog – popularne funkcje strony WWW Na co czekasz? Stwórz w³asn¹ stronê WWW! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Internet i WWW ............................................................................................................... 7 Jak tworzyü wáasne strony? .............................................................................................. 7 Czym jest Joomla! ............................................................................................................ 8 Co bĊdzie niezbĊdne? ....................................................................................................... 8 Czego dowiesz siĊ z tej ksiąĪki? ....................................................................................... 9 Rozdziaä 1. Przygotowanie konta WWW ............................................................ 11 Witryna w sieci ............................................................................................................... 11 Tworzenie konta WWW ................................................................................................. 12 Zarządzanie kontem WWW ........................................................................................... 14 Zakáadanie bazy danych ................................................................................................. 16 Konto WWW na wáasnym komputerze .................................................................... 18 Pobieranie oprogramowania ..................................................................................... 19 Instalacja XAMPP .................................................................................................... 20 Korzystanie z pakietu XAMPP ................................................................................. 23 Testowanie lokalnego konta WWW ......................................................................... 24 Tworzenie bazy danych ............................................................................................ 26 Rozdziaä 2. Instalacja systemu Joomla! ............................................................ 29 Pobieranie Joomli! .......................................................................................................... 29 Pobieranie Joomli! .................................................................................................... 30 Korzystanie z kreatora wyodrĊbniania ..................................................................... 30 Korzystanie z 7-zip ................................................................................................... 32 Wgranie plików na serwer .............................................................................................. 34 Korzystanie z programu FileZilla ............................................................................. 34 Korzystanie z menedĪera plików .............................................................................. 37 Instalacja pakietu Joomla! .............................................................................................. 40 Pierwsze kroki .......................................................................................................... 40 Baza danych i FTP ................................................................................................... 42 Gáówna konfiguracja i koĔczenie instalacji .............................................................. 44 CzynnoĞci poinstalacyjne ......................................................................................... 45 Problemy z instalacją ...................................................................................................... 46 Wymagana konfiguracja ........................................................................................... 46 Zalecana konfiguracja .............................................................................................. 49 Báąd bazy danych ..................................................................................................... 51 Wáączanie FTP ......................................................................................................... 51 4 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Pierwsze spojrzenie na portal ......................................................................................... 52 Gáówna witryna .............................................................................................................. 52 CzĊĞü administracyjna .............................................................................................. 53 JĊzyk polski w Joomli! ................................................................................................... 55 Instalacja spolszczenia ............................................................................................. 55 Problemy z instalacją ............................................................................................... 57 Wáączanie FTP bez reinstalacji portalu .................................................................... 57 Rozdziaä 3. TreĈè portalu ................................................................................. 61 Sekcje, kategorie i artykuáy ............................................................................................ 61 Zarządzanie sekcjami i kategoriami ............................................................................... 62 Tworzenie sekcji ...................................................................................................... 63 Tworzenie kategorii .................................................................................................. 65 Zarządzanie kategoriami .......................................................................................... 67 Zarządzanie sekcjami ............................................................................................... 70 Tworzenie i modyfikacja artykuáów ............................................................................... 73 Pierwszy artykuá ....................................................................................................... 73 Korzystanie z edytora artykuáów .............................................................................. 76 Artykuá na stronie gáównej ....................................................................................... 84 Zarządzanie artykuáami ............................................................................................ 86 Atrybuty artykuáów ........................................................................................................ 91 Konfiguracja globalna .............................................................................................. 91 Atrybuty artykuáu ..................................................................................................... 92 UĪywanie ikon opcji ................................................................................................. 95 Rozdziaä 4. Menu i grafika .............................................................................. 101 Tworzenie menu ........................................................................................................... 101 Dodawanie pozycji do menu .................................................................................. 102 Kolejne pozycje menu ............................................................................................ 106 Zarządzanie pozycjami menu ................................................................................. 108 Grafika w artykuáach i systemie ................................................................................... 116 Przesáanie grafik na serwer ..................................................................................... 117 Konto na lokalnym komputerze ............................................................................. 119 Wstawianie grafiki do artykuáu .............................................................................. 120 Grafika w opisach ................................................................................................... 126 Przygotowanie strony „O stronie” ................................................................................ 126 Rozbudowa menu (menu podrzĊdne) ........................................................................... 128 Tworzenie pozycji podrzĊdnej ............................................................................... 128 Testowanie pozycji podrzĊdnych ........................................................................... 130 Konfiguracja pozycji podrzĊdnych ......................................................................... 132 Rozdziaä 5. Moduäy i komponenty ................................................................... 133 Elementy skáadowe portalu ........................................................................................... 133 Moduáy menu ............................................................................................................... 136 Ekran moduáów ...................................................................................................... 136 Edycja istniejącego moduáu .................................................................................... 137 Dodatkowe moduáy menu ...................................................................................... 138 Korzystanie z moduáów zawartych w Joomli! .............................................................. 150 Dodawanie moduáów .............................................................................................. 151 NajczĊĞciej czytane ................................................................................................ 152 Kto jest online? ...................................................................................................... 154 NowoĞci ................................................................................................................. 155 ĝcieĪka powrotu ..................................................................................................... 156 Spis treĈci 5 UĪywanie komponentów .............................................................................................. 158 Kontakty ....................................................................................................................... 159 OdnoĞniki ............................................................................................................... 164 Ankieta ................................................................................................................... 170 Rozdziaä 6. Szablony i uĔytkownicy ................................................................. 175 Wygląd witryny ............................................................................................................ 175 Szablony dostĊpne w Joomli! ....................................................................................... 176 Konfiguracja szablonu ............................................................................................ 177 Szybka zmiana wyglądu strony .............................................................................. 178 Wiele szablonów na jednym portalu ...................................................................... 180 Szablony dla czĊĞci administracyjnej ..................................................................... 182 Szablony zewnĊtrzne .................................................................................................... 183 Instalacja nowego szablonu .................................................................................... 184 Problemy z instalacją ............................................................................................. 184 Wáączanie szablonu ................................................................................................ 185 UĪytkownicy witryny ................................................................................................... 185 Ekran zarządzania uĪytkownikami ......................................................................... 186 Dodawanie uĪytkownika ........................................................................................ 188 Edycja konta uĪytkownika ..................................................................................... 189 Inne operacje .......................................................................................................... 190 Rozdziaä 7. Atrakcyjne dodatki ....................................................................... 193 Rozszerzenia dla Joomli! .............................................................................................. 193 Instalacja rozszerzeĔ .............................................................................................. 194 Drobne dodatki ............................................................................................................. 195 Zegar ...................................................................................................................... 196 Prognoza pogody .................................................................................................... 198 Blog .............................................................................................................................. 202 Dodawanie wpisu ................................................................................................... 202 Edycja wpisu .......................................................................................................... 203 Usuwanie wpisu ..................................................................................................... 204 Lista wpisów .......................................................................................................... 205 Uzupeánienie portalu o blog ................................................................................... 205 Przeglądarka grafiki ...................................................................................................... 206 Instalacja komponentu ............................................................................................ 207 Ekran konfiguracji .................................................................................................. 208 Integracja galerii z portalem ................................................................................... 210 Struktura galerii ...................................................................................................... 211 Dodawanie plików graficznych .............................................................................. 215 Zarządzanie plikami i folderami ............................................................................. 218 Galeria i FTP .......................................................................................................... 222 Problemy z obsáugą galerii ..................................................................................... 226 Skorowidz .................................................................................... 231 Rozdziaä 6. Szablony i uĔytkownicy  Jak zmieniaü wygląd witryny?  Czym są szablony?  Szablony dostĊpne w Joomli!  Korzystanie z zewnĊtrznych szablonów  Tworzenie kont uĪytkowników  Zarządzanie kontami Wyglñd witryny Wszystkie wykonywane dotychczas zadania dotyczyáy tworzenia rozmaitych treĞci i roz- mieszczania ich na stronie. TreĞü portalu jest oczywiĞcie najwaĪniejsza, bo to dziĊki niej uĪytkownicy bĊdą odwiedzali Twoją witrynĊ, nie moĪna jednak pominąü sposobu prezentacji. Budowana strona powinna wiĊc mieü równieĪ atrakcyjny wygląd. W Jo- omli! dane oraz sposób ich prezentacji są caákowicie rozdzielone. To oznacza, Īe tĊ samą treĞü moĪna prezentowaü na wiele róĪnych sposobów. O ukáadzie i wystroju portalu decydują bowiem tak zwane szablony (z ang. templates). Jak zostanie to po- kazane w tym punkcie, wygląd witryny moĪna zmieniü za pomocą dosáownie kilku klikniĊü. Co prawda tworzenie szablonów wymaga znajomoĞci programowania i takich technik, jak PHP, HTML i CSS, jednak na rynku dostĊpnych jest wiele (tysiące czy wrĊcz dzie- siątki tysiĊcy) gotowych wzorców, wĞród których kaĪdy znajdzie coĞ dla siebie. CzĊĞü szablonów jest páatna, ale znaczna ich liczba jest równieĪ udostĊpniana za darmo. JeĞli zatem uznasz, Īe to, co znajduje siĊ bezpoĞrednio w Joomli!, to zbyt maáo, zawsze mo- Īesz skorzystaü ze Ĩródeá zewnĊtrznych (mówi o tym podpunkt Szablony zewnĊtrzne). 176 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Szablony dostöpne w Joomli! W Joomli! 1.5 standardowo dostĊpne są trzy szablony pozwalające na zmianĊ wyglądu witryny. Wszelkie operacje na szablonach wykonuje siĊ z poziomu ekranu zarządza- nia szablonami. Zwykle szablony zawierają takĪe opcje konfiguracyjne pozwalające na przystosowanie ich do wáasnych potrzeb (np. zmianĊ kolorystyki witryny). Na po- czątku warto przyjrzeü siĊ czĊĞci zarządzającej szablonami. 1. Aby zarządzaü szablonami, musisz wywoáaü ekran szablonów. Z menu Rozszerzenia wybierz pozycjĊ Szablony (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Wywoáywanie ekranu szablonów 2. Znajdziesz siĊ na ekranie zatytuáowanym Szablony (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Ekran szablonów 3. Zobaczysz listĊ szablonów dostĊpnych dla portalu (wyróĪniony jest odnoĞnik Witryna). Szablony dla czĊĞci administracyjnej zostaną omówione w jednym z kolejnych podpunktów. 4. Gdy najedziesz kursorem myszy na wybraną nazwĊ, zobaczysz niewielki podgląd szablonu (o ile autor szablonu przewidziaá taką moĪliwoĞü — niektóre szablony mogą nie zawieraü podglądu). DziĊki temu moĪesz siĊ zorientowaü, jak bĊdzie wyglądaáa strona po jego uĪyciu. Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 177 5. Gwiazdka widoczna w kolumnie DomyĞlnie okreĞla, który z szablonów jest domyĞlny. Szablon domyĞlny to taki, za pomocą którego jest wyĞwietlana gáówna czĊĞü portalu (moĪe byü tylko jeden taki szablon). 6. Pozostaáe kolumny zawierają informacje o wersji szablonu, dacie jego utworzenia oraz autorze (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Informacje o poszczególnych szablonach 7. Widoczne w prawym górnym rogu ikony pozwalają na ustawienie szablonu domyĞlnego oraz konfiguracjĊ szablonów. Konfiguracja szablonu 1. Portal oparty na Joomli! domyĞlnie korzysta z szablonu o nazwie rhuk_milkway, który jest zaznaczony jako domyĞlny. Ten szablon oferuje pewne moĪliwoĞci konfiguracyjne dotyczące kolorystyki oraz szerokoĞci strony. Aby zmieniü parametry szablonu, zaznacz znajdujące siĊ przy nim pole wyboru (rysunek 6.4) i kliknij ikonĊ ZmieĔ lub teĪ po prostu kliknij nazwĊ rhuk_milkway. Rysunek 6.4. Wybór szablonu do edycji 2. Znajdziesz siĊ na ekranie konfiguracji szablonu (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Ekran konfiguracji szablonu 3. KlikniĊcie ikony Podgląd pozwala uzyskaü poglądowy widok portalu wyĞwietlanego przy zastosowaniu danego szablonu. 178 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW 4. Ikony Edytuj HTML i Edytuj CSS pozwalają na peáną edycjĊ szablonu. KlikniĊcie jednej z nich wywoáuje edytor pozwalający zmieniaü kod HTML i CSS, a tym samym w peáni regulowaü i zmieniaü wygląd witryny. Są to jednak opcje wyáącznie dla osób zaawansowanych w tej dziedzinie, znających jĊzyki HTML i CSS. 5. Pozostaáe ikony sáuĪą do wykonywania typowych czynnoĞci, takich jak zapis konfiguracji czy opuszczenie ekranu edycji. 6. PrzejdĨ do sekcji opisanej jako Parametry (rysunek 6.6). MoĪesz w niej ustaliü podstawowe parametry szablonu. Rysunek 6.6. Edycja sekcji Parametry 7. Z listy Wariant kolorystyczny wybierz wariant kolorystyczny portalu. Do wyboru masz: niebieski (kolor domyĞlny), czerwony, pomaraĔczowy, czarny i biaáy. Za pomocą wybranego koloru bĊdą wyĞwietlane podstawowe elementy witryny: tytuáy artykuáów, odnoĞniki, obwódki menu itp. 8. Z listy Wariant táa wybierz wariant kolorystyczny táa portalu. Wybór opcji jest taki sam jak w przypadku listy z kroku 6. 9. Z listy SzerokoĞü szablonu moĪesz wybraü opcjĊ pozwalającą ustaliü szerokoĞü portalu (maksymalna, Ğrednia, maáa lub páynna). 10. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij ikonĊ Zapisz w celu zapisania konfiguracji. Szybka zmiana wyglñdu strony 1. JeĞli nie odpowiada Ci domyĞlny szablon Joomli!, moĪesz szybko go zmieniü. Na ekranie zarządzania szablonami zaznacz pole wyboru przy pozycji JA_Purity (rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Ustalanie szablonu domyĞlnego Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 179 2. Kliknij ikonĊ DomyĞlnie. 3. ZauwaĪysz, Īe gwiazdka w kolumnie DomyĞlnie zmieniáa swoje poáoĪenie. Znajdzie siĊ ona w wierszu JA_Purity, co oznacza, Īe obecnie to ten szablon jest domyĞlny. 4. PrzejdĨ na gáówną stronĊ witryny i odĞwieĪ ją. Zobaczysz, Īe caákowicie zmieniá siĊ wystrój portalu, ale nadal obecne są w nim wszystkie elementy skáadowe — menu, ankieta i inne moduáy (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Strona wyĞwietlana za pomocą szablonu JA_Purity 5. JeĪeli ten wygląd równieĪ Ci nie odpowiada, do dyspozycji pozostaá jeszcze szablon beez. Wróü do czĊĞci administracyjnej, zaznacz go (rysunek 6.9) i wykonaj czynnoĞci z kroków 2. i 3. Rysunek 6.9. Wybór szablonu beez 6. Ponownie przejdĨ do czĊĞci gáównej portalu i odĞwieĪ ją. Strona znowu diametralnie zmieniáa swoją postaü (rysunek 6.10). 180 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Rysunek 6.10. Strona wyĞwietlana za pomocą szablonu beez 7. JeĞli i ten wygląd Ci nie odpowiada, pozostaje zastanowiü siĊ nad uĪyciem szablonu zewnĊtrznego. Zajrzyj wtedy do podpunktu Szablony zewnĊtrzne. Wiele szablonów na jednym portalu Ciekawym funkcjonalnym rozwiązaniem Joomli! jest moĪliwoĞü przypisywania róĪ- nych szablonów poszczególnym pozycjom menu. Oznacza to, Īe na przykáad pozycja KsiąĪki moĪe byü prezentowana za pomocą jednego szablonu, a pozycja Fotografia — za pomocą innego. Portal musi mieü jednak przypisany jeden szablon domyĞlny, który bĊdzie stosowany wtedy, gdy dane menu nie ma przypisanego innego szablonu oraz bĊdzie obowiązywaáo na stronie gáównej. Przyjmijmy wiĊc, Īe na tworzonym por- talu szablonem domyĞlnym bĊdzie standardowy rhuk_milkway, pozycja KsiąĪki (wraz z pozycjami podrzĊdnymi) bĊdzie wyĞwietlana za pomocą JA_Purity, a Fotografia — za pomocą beez. 1. Wywoáaj ekran zarządzania szablonami (rysunek 6.11). ZmieĔ ustawienie tak, by rhuk_milkway, o ile obecnie nie jest, byá szablonem domyĞlnym (sposób ustawienia szablonu jako domyĞlnego zostaá opisany w podpunkcie „Szybka zmiana wyglądu strony”). Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 181 Rysunek 6.11. Ekran zarządzania szablonami 2. Kliknij nazwĊ szablonu JA_Purity. 3. Znajdziesz siĊ na ekranie edycji szablonu. PrzejdĨ do sekcji Przypisz pozycje menu (rysunek 6.12). Rysunek 6.12. Przypisanie szablonu do wybranych pozycji menu 4. Zaznacz pole wyboru Wybierz z listy. 5. Uaktywniona zostanie lista Pozycje wybrane. 6. Zaznacz na liĞcie pozycjĊ KsiąĪki wraz z jej pozycjami zaleĪnymi. 7. Kliknij ikonĊ Zapisz w celu zapisania konfiguracji. Od tej chwili wszystkie pozycje menu, które zostaáy zaznaczone w kroku 6., bĊdą prezentowane za pomocą szablonu JA_Purity (moĪesz to sprawdziü, przechodząc na stronĊ gáówną witryny). 8. Znajdziesz siĊ ponownie na ekranie zarządzania szablonami (rysunek 6.13). Zwróü uwagĊ, Īe w wierszu szablonu JA_Purity w kolumnie Przypisany . To sygnaá, Īe dany szablon zostaá przypisany wybranym pojawiá siĊ znak pozycjom menu. DziĊki takiemu rozwiązaniu szybko moĪesz siĊ zorientowaü, które z zainstalowanych w portalu szablonów są faktycznie uĪywane przy wyĞwietlaniu witryny. Rysunek 6.13. Ekran zarządzania szablonami po dokonaniu zmian 9. Kliknij nazwĊ szablonu beez. 182 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW 10. Potwórz kroki 3. – 7., zaznaczając tym razem pozycje menu Fotografia wraz z pozycjami zaleĪnymi oraz pozycje dodatkowego moduáu menu menusekcjifotografia (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Przypisanie szablonu beez do menu 11. Po wykonaniu wszystkich dotychczasowych kroków zarówno pozycja KsiąĪki, jak i Fotografia bĊdą prezentowane za pomocą osobnych szablonów, a wszystkie pozostaáe za pomocą szablonu domyĞlnego. Szablony dla czöĈci administracyjnej Stosowanie szablonów nie jest ograniczone jedynie do gáównej czĊĞci portalu. CzĊĞü administracyjna równieĪ moĪe byü zmieniana, choü jest to o wiele rzadziej spotykane. Z reguáy nie ma ku temu potrzeby. Standardowo do Joomli! doáączony jest tylko jeden szablon administracyjny. Ma on nazwĊ Khepri i oferuje trzy podstawowe opcje konfigu- racyjne. 1. Aby przejrzeü szablony dostĊpne dla zaplecza administracyjnego, musisz wywoáaü ekran szablonów dla witryny (tak jak zostaáo to opisane w punkcie „Szablony dostĊpne w Joomli!”, krok 1.), a nastĊpnie kliknąü odnoĞnik Zaplecze (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Ekran szablonów zaplecza administracyjnego 2. Zobaczysz listĊ dostĊpnych szablonów, standardowo bĊdzie na niej tylko jedna pozycja — Khepri. 3. Na ekranie dostĊpne teĪ są takie same ikony jak w przypadku szablonów dla witryny. Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 183 4. Aby zmieniü opcje konfiguracyjne, kliknij nazwĊ Khepri. Znajdziesz siĊ na ekranie edycji szablonu. 5. Spójrz na sekcjĊ Parametry, znajdują siĊ w niej trzy opcje konfiguracyjne (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Modyfikacje szablonu zaplecza administracyjnego 6. Pola wyboru Zaokrąglone naroĪniki pozwalają ustaliü, czy naroĪniki ramek wyróĪniających poszczególne sekcje ekranu mają byü zaokrąglane. 7. Pola wyboru Nazwa witryny pozwalają ustaliü, czy w górnej czĊĞci strony ma byü wyĞwietlana nazwa witryny. 8. Lista wyboru Kolor nagáówka umoĪliwia ustalenie koloru nagáówka. Do wyboru są trzy opcje: h_cherry (wiĞniowy), h_green (zielony), h_teal (niebieskozielony). Szablony zewnötrzne Standardowo w Joomli! dostĊpne są tylko trzy szablony dla witryny. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uĪyü szablonów zewnĊtrznych dostĊpnych w internecie. Jest ich tak wiele, Īe kaĪdy z pewnoĞcią znajdzie coĞ dla siebie. Znaleziony plik najlepiej Ğciągnąü na domowy komputer — tak by moĪna byáo skorzystaü z niego w przyszáoĞci bez koniecznoĞci ponownego przeszukiwania sieci — a nastĊpnie zainstalowaü w Joomli!. Dopiero po instalacji bĊdzie on dostĊpny jako peánoprawny szablon dla witryny. Gdzie szukaè szablonów? Poszukiwanie zewnötrznych szablonów najlepiej zaczñè od popularnej wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wpisaè hasäo szablony dla joomla, joomla templates, templates for joomla lub po- dobne. W ten sposób moĔna znaleĒè wiele stron oferujñcych szablony, a takĔe katalogów szablonów. Godne polecenia sñ takĔe witryny http://www.joomla24.com, http://www. joomlafreetemplates.com, http://www.bestofjoomla.com (podane adresy byäy aktualne w trak- cie pisania ksiñĔki, niestety, nie moĔna zagwarantowaè, Ĕe bödñ aktualne non stop). 184 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Instalacja nowego szablonu 1. Instalacja szablonu odbywa siĊ na takiej samej zasadzie jak instalacja pliku ze spolszczeniem, co zostaáo opisane w rozdziale 2. w punkcie „JĊzyk polski w Joomli!”. W czĊĞci administracyjnej z menu Rozszerzenia wybierz wiĊc Instalator (rysunek 6.17). Rysunek 6.17. Ekran instalacji rozszerzeĔ 2. Na ekranie Rozszerzenia kliknij przycisk Przeglądaj i wskaĪ pobrany z internetu plik z szablonem (pliki instalacyjne szablonów mają rozszerzenie zip). 3. Nazwa pliku wraz ze ĞcieĪką dostĊpu pojawi siĊ w polu tekstowym Plik pakietu. 4. Kliknij przycisk Wczytaj plik Zainstaluj. 5. Zainstalowanie nowego szablonu zostanie potwierdzone komunikatem (rysunek 6.18). Rysunek 6.18. Informacja o pomyĞlnym zainstalowaniu szablonu 6. Pod komunikatem moĪe siĊ pojawiü dodatkowy tekst z opisem szablonu, jego nazwą bądĨ teĪ inną wiadomoĞcią od twórcy danego rozszerzenia. Problemy z instalacjñ 1. MoĪe siĊ zdarzyü, Īe po wykonaniu kroku 4. z punktu „Instalacja nowego szablonu” zamiast potwierdzenia poprawnego wykonania instalacji zobaczysz komunikat o báĊdzie (rysunek 6.19). 2. PoniĪej moĪe pojawiü siĊ dodatkowy opis báĊdu. 3. Z reguáy taka sytuacja zachodzi przy nie w peáni wáaĞciwej dla Joomli! konfiguracji konta WWW (jeĞli korzystasz z XAMPP-a, takie problemy raczej nie wystĊpują). Pomóc moĪe wáączenie obsáugi FTP. Wykonaj wiĊc Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 185 Rysunek 6.19. Báąd w trakcie instalacji szablonu kroki opisane w podpunkcie „Wáączanie FTP bez reinstalacji portalu” w punkcie „JĊzyk polski w Joomli!” z rozdziaáu 2. (zajrzyj teĪ do przedstawionego tam podpunktu „Problemy z instalacją”) oraz ponownie spróbuj zainstalowaü szablon. 4. JeĞli wáączenie obsáugi FTP nie rozwiąĪe problemu, skontaktuj siĊ z pomocą techniczną dostawcy usáug hostingowych. Wäñczanie szablonu 1. Gdy zainstalujesz nowy szablon, znajdzie siĊ on na liĞcie wyĞwietlanej na ekranie zarządzania szablonami (rysunek 6.20) wywoáywanym po wybraniu z menu Rozszerzenia pozycji Szablony. Rysunek 6.20. Nowy szablon na ekranie zarządzania szablonami 2. Zaznacz nowy szablon (kliknij widoczne po lewej stronie nazwy pole wyboru) i kliknij ikonĊ DomyĞlny. 3. Szablon stanie siĊ domyĞlnym, co zostanie zaznaczone gwiazdką w kolumnie DomyĞlnie. 4. PrzejdĨ na gáówną stronĊ witryny i odĞwieĪ ją. Strona znów caákowicie zmieni wygląd (rysunek 6.21). UĔytkownicy witryny JeĞli nie tworzysz rozbudowanego portalu, kwestia rejestracji i zarządzania uĪytkow- nikami nie jest dla Ciebie istotna. Typowe strony prywatne czy firmowe nie zawierają takiej funkcjonalnoĞci, bo i teĪ nie jest ona do niczego potrzebna. Nie moĪna jednak tej kwestii caákowicie pominąü. MoĪe siĊ bowiem okazaü, Īe zechcesz tworzyü stronĊ 186 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Rysunek 6.21. Strona wyĞwietlana za pomocą nowego szablonu wspólnie ze znajomymi. Wtedy dla kaĪdej osoby warto utworzyü osobne konto. W tym punkcie zostanie wiĊc pokazane, jak dodawaü uĪytkowników na prawach administrato- rów, którzy mogą siĊ logowaü do czĊĞci administracyjnej portalu i wprowadzaü zmiany dotyczące artykuáów, moduáów czy menu. Ekran zarzñdzania uĔytkownikami 1. Lista uĪytkowników i narzĊdzia pozwalające na zarządzanie kontami znajdują siĊ na ekranie zarządzania uĪytkownikami (rysunek 6.22). Aby go wywoáaü, w czĊĞci administracyjnej z menu Witryna wybierz pozycjĊ UĪytkownicy. Rysunek 6.22. Wywoáywanie ekranu zarządzania kontami uĪytkowników 2. Znajdziesz siĊ na ekranie zarządzania uĪytkownikami (rysunek 6.23). Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 187 Rysunek 6.23. Ekran zarządzania uĪytkownikami 3. Lista uĪytkowników obecnie zawiera 1 pozycjĊ — jest ona zgodna z Twoim kontem administratora. 4. W kolumnie Nazwa wáasna znajdziesz nazwĊ wáasną uĪytkownika. Nazwa wáasna to Jan Kowalski, Administrator, Zenek, Ola M. itp. 5. W kolumnie UĪytkownik znajdziesz nazwĊ konta uĪytkownika. Ta nazwa jest uĪywana w procesie logowania. 6. Kolumna Zalogowany wskazuje, czy dany uĪytkownik jest zalogowany (jednoczeĞnie moĪe byü zalogowanych wielu uĪytkowników). Ikona okreĞla uĪytkownika zalogowanego, a brak tej ikony — niezalogowanego. 7. W kolumnie Wáączone (rysunek 6.24) znajduje siĊ informacja, czy dane konto jest wáączone (uĪytkownik moĪe siĊ logowaü), czy teĪ nie. Konto wáączone jest symbolizowane za pomocą ikony , a wyáączone — ikony . Rysunek 6.24. Dalsza czĊĞü ekranu zarządzania uĪytkownikami 8. W kolumnie Grupa widnieje informacja o tym, do jakiej grupy uĪytkowników naleĪy dane konto. Od przynaleĪnoĞci do danej grupy zaleĪą prawa uĪytkownika do dokonywania zmian w portalu (patrz teĪ ramka „Grupy uĪytkowników”). Grupy uĔytkowników Grupy uĔytkowników to inaczej typy kont uĔytkowników. Decydujñ o tym, jakie prawa ma da- ny uĔytkownik. W czöĈci administracyjnej moĔna wyróĔniè trzy grupy: MenedĔer, Administrator i Gäówny administrator (spotyka siö teĔ termin Super Administrator). Najmniejsze uprawnienia ma MenedĔer, a najwiöksze — Gäówny administrator. Gäówny administrator moĔe wykonaè dowolnñ czynnoĈè w witrynie, to uprawnienie naleĔy wiöc nadawaè z duĔñ rozwagñ, a najlepiej zarezerwowaè je dla siebie. Dokäadny spis uprawnieþ dla kaĔdej z grup moĔna znaleĒè w oficjalnej dokumentacji dla Joomli!, m.in. pod adresem http://help.joomla.org/content/ view/228/222/1/2/. 188 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW 9. W kolumnie Adres e-mail zawarty jest e-mail danego uĪytkownika. 10. W kolumnie Ostatnia wizyta moĪna odnaleĨü informacjĊ o dacie i czasie ostatniego zalogowania. 11. Widoczna w prawym górny rogu grupa ikon pozwala na wykonywanie róĪnych operacji, takich jak dodawanie, usuwanie czy wylogowanie uĪytkownika. Dodawanie uĔytkownika 1. Aby dodaü nowego uĪytkownika, wywoáaj ekran zarządzania uĪytkownikami oraz kliknij znajdującą siĊ na nim ikonĊ Utwórz. 2. Znajdziesz siĊ na ekranie edycji uĪytkownika. PrzejdĨ do sekcji „Szczegóáy konta uĪytkownika” (rysunek 6.25). Rysunek 6.25. Ustalanie szczegóáów konta uĪytkownika 3. W polu Nazwa wáasna wpisz nazwĊ uĪytkownika, na przykáad Zastúpca administratora, Jan Kowalski itp. 4. W polu UĪytkownik wpisz nazwĊ konta uĪytkownika, na przykáad admin2, jank itp. Ta nazwa bĊdzie uĪywana w procesie logowania. 5. W polu Adres email wpisz adres e-mail uĪytkownika. 6. W polu Nowe hasáo wpisz hasáo, które bĊdzie uĪywane w procesie logowania. 7. W celu weryfikacji poprawnoĞci hasáa powtórz je w polu Powtórz hasáo. 8. Na liĞcie Grupa zaznacz grupĊ, do której bĊdzie naleĪaá uĪytkownik. Wybierz grupy dotyczące zaplecza administracyjnego, na przykáad grupĊ Administrator (patrz teĪ opis w ramce „Grupy uĪytkowników”). 9. Pola wyboru Zablokuj konto pozwalają ustaliü, czy konto ma byü zablokowane (konto wyáączone, brak moĪliwoĞci logowania), czy teĪ nie (konto wáączone, logowanie moĪliwe). 10. PrzejdĨ do sekcji Parametry (rysunek 6.26). Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 189 Rysunek 6.26. Ustalanie parametrów konta 11. Z listy JĊzyk zaplecza wybierz jĊzyk, jaki bĊdzie stosowany w zapleczu administracyjnym po zalogowaniu siĊ tego uĪytkownika. Do wyboru, oprócz angielskiego, masz te jĊzyki, które zostaáy zainstalowane, tak jak zostaáo to opisane w rozdziale 2. 12. Z listy JĊzyk witryny moĪesz wybraü jĊzyk, który bĊdzie stosowany w witrynie po zalogowaniu siĊ tego uĪytkownika w witrynie. Ten temat nie byá jednak omawiany, moĪesz wiĊc pozostawiü tu dowolną opcjĊ. 13. Z listy Edytor moĪesz wybraü edytor tekstowy, który bĊdzie uĪywany przez tego uĪytkownika. W ksiąĪce byá opisywany domyĞlnie stosowany w Joomli! i bardzo wygodny edytor TinyMCE 2.0, skorzystaj wiĊc z tej opcji. 14. Z listy Strefa czasowa moĪesz wybraü strefĊ czasową dla tego uĪytkownika. Dla Polski obowiązuje strefa czasowa UTC +01:00. 15. Kliknij ikonĊ Zapisz w celu zapisania danych w systemie. 16. Utworzenie nowego konta zostanie potwierdzone komunikatem (rysunek 6.27). Rysunek 6.27. Ekran zarządzania po utworzeniu nowego uĪytkownika 17. Nowy uĪytkownik czĊĞci administracyjnej portalu pojawi siĊ na liĞcie. Edycja konta uĔytkownika 1. Aby zmieniü dane dotyczące wybranego uĪytkownika, przejdĨ do ekranu zarządzania uĪytkownikami, zaznacz pole wyboru widniejące przy wybranym koncie i kliknij ikonĊ ZmieĔ (rysunek 6.28). 2. MoĪesz teĪ bezpoĞrednio kliknąü nazwĊ konta — da to taki sam efekt. 3. Znajdziesz siĊ na ekranie edycji uĪytkownika. Ma on taką samą postaü, jaka zostaáa opisana w podpunkcie „Dodawanie uĪytkownika” i moĪna na nim edytowaü takie same parametry. Przyjrzyj siĊ jednak sekcji „Szczegóáy konta uĪytkownika” (rysunek 6.29). 190 Joomla! 1.5. Prosty przepis na wäasnñ stronö WWW Rysunek 6.28. Wybór konta na ekranie zarządzania Rysunek 6.29. Szczegóáy konta uĪytkownika 4. Pola tekstowe dotyczące hasáa są puste. Nie oznacza to jednak, Īe dany uĪytkownik nie ma hasáa — nie jest ono jedynie wyĞwietlane. JeĞli chcesz zmieniü istniejące hasáo, wpisz je do tych pól. 5. ZauwaĪ równieĪ, Īe na samym dole pojawiáy siĊ dwie nowe informacje. Pole Zarejestrowaá siĊ okreĞla datĊ i czas utworzenia konta, natomiast pole Data ostatniej wizyty — datĊ i czas ostatniego logowania. 6. JeĞli zostaáy zmienione jakieĞ dane, musisz zapisaü konfiguracjĊ w standardowy sposób, czyli klikając ikonĊ Zapisz. Inne operacje Usuwanie uĔytkownika 1. Aby usunąü konto uĪytkownika, przejdĨ do ekranu zarządzania i zaznacz pole wyboru znajdujące siĊ przy danej nazwie (rysunek 6.30). MoĪesz teĪ zaznaczyü wiĊcej niĪ jedno konto do usuniĊcia. 2. Kliknij ikonĊ UsuĔ. Rozdziaä 6. i Szablony i uĔytkownicy 191 Rysunek 6.30. Wybór konta do usuniĊcia 3. Konto zostanie usuniĊte. Uwaga: nie zostanie przy tym wyĞwietlone Īadne ostrzeĪenie ani proĞba o potwierdzenie chĊci wykonania operacji. Wylogowanie uĔytkownika 1. Jako gáówny administrator masz prawo wylogowaü kaĪdego innego uĪytkownika. Informacja o tym, czy uĪytkownik jest zalogowany, znajduje siĊ na ekranie zarządzania uĪytkownikami w kolumnie Zalogowany. JeĞli widnieje w niej znak , oznacza to, Īe uĪytkownik jest zalogowany (rysunek 6.31). Rysunek 6.31. Wybór uĪytkownika do wylogowania 2. Aby wylogowaü uĪytkownika, najpierw zaznacz pole wyboru znajdujące siĊ przy nazwie konta (moĪesz zaznaczyü kilka kont naraz). 3. Kliknij ikonĊ Wyloguj. 4. Wylogowanie zostanie potwierdzone komunikatem (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Informacja o wylogowaniu uĪytkownika 5. Zmieni siĊ teĪ stan pola w kolumnie Zalogowany.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! 1.5. Prosty przepis na własną stronę WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: