Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00568 012682 20605827 na godz. na dobę w sumie
Joomla! 1.5. Szybki start - książka
Joomla! 1.5. Szybki start - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1597-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dołącz do społeczności Joomla!, aby tworzyć
funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe

Joomla! jest systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System -- CMS). Oznacza to, że dzięki niej zawartością stron internetowych można zarządzać z poziomu przeglądarki. Jednocześnie warstwa administracyjna jest tu oddzielona od warstwy użytkownika -- w taki sposób, że użytkownik ogląda tylko efekt Twojej pracy w postaci informacji znajdującej się na stronie internetowej. Joomla! stanowi wyśmienite połączenie prostoty z atrakcyjnym wyglądem i doskonałą funkcjonalnością. Na dodatek jest darmowa!

Książka 'Joomla! 1.5. Szybki start' jest świetnym przewodnikiem dla wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tym programem. Informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach ułożone zostały w jasny i przejrzysty sposób, aby przyswajanie wiedzy nie sprawiało Ci żadnych trudności. Z podręcznika dowiesz się, jak zainstalować aplikację Joomla!, zarządzać poszczególnymi elementami programu czy dodawać potrzebne rozszerzenia. Po prostu nauczysz się, jak w prosty sposób stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną stronę internetową. Gotowy? A więc Joomla! na start!

Karierę webmastera zacznij od 'Joomla! 1.5. Szybki start'!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! 1.5. Szybki start Autor: Waldemar Howil ISBN: 978-83-246-1597-1 Format: 158x235, stron: 144 Do‡„cz do spo‡eczno(cid:156)ci Joomla!, aby tworzy(cid:230) funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe (cid:149) Jak zarz„dza(cid:230) kontami u¿ytkownik(cid:243)w? (cid:149) Jak dodawa(cid:230) elementy do menu? (cid:149) Jak instalowa(cid:230) potrzebne rozszerzenia? Joomla! jest systemem zarz„dzania tre(cid:156)ci„ (ang. Content Management System (cid:151) CMS). Oznacza to, ¿e dziŒki niej zawarto(cid:156)ci„ stron internetowych mo¿na zarz„dza(cid:230) z poziomu przegl„darki. Jednocze(cid:156)nie warstwa administracyjna jest tu oddzielona od warstwy u¿ytkownika (cid:151) w taki spos(cid:243)b, ¿e u¿ytkownik ogl„da tylko efekt Twojej pracy w postaci informacji znajduj„cej siŒ na stronie internetowej. Joomla! stanowi wy(cid:156)mienite po‡„czenie prostoty z atrakcyjnym wygl„dem i doskona‡„ funkcjonalno(cid:156)ci„. Na dodatek jest darmowa! Ksi„¿ka (cid:132)Joomla! 1.5. Szybki start(cid:148) jest (cid:156)wietnym przewodnikiem dla wszystkich, kt(cid:243)rzy rozpoczynaj„ swoj„ przygodŒ z tym programem. Informacje zawarte w poszczeg(cid:243)lnych rozdzia‡ach u‡o¿one zosta‡y w jasny i przejrzysty spos(cid:243)b, aby przyswajanie wiedzy nie sprawia‡o Ci ¿adnych trudno(cid:156)ci. Z podrŒcznika dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) aplikacjŒ Joomla!, zarz„dza(cid:230) poszczeg(cid:243)lnymi elementami programu czy dodawa(cid:230) potrzebne rozszerzenia. Po prostu nauczysz siŒ, jak w prosty spos(cid:243)b stworzy(cid:230) atrakcyjn„ i funkcjonaln„ stronŒ internetow„. Gotowy? A wiŒc Joomla! na start! (cid:149) CMS (cid:149) Joomla! od strony u¿ytkownika i administratora (cid:149) Rejestrowanie u¿ytkownika i zak‡adanie konta (cid:149) Zarz„dzanie artyku‡ami (cid:149) Menu Content (cid:149) Article Manager i Article Trash (cid:149) Zarz„dzanie mediami i komponentami (cid:149) Rozszerzenia KarierŒ webmastera zacznij od (cid:132)Joomla! 1.5. Szybki start(cid:148)! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci Spis treĞci WstÚp 5 Rozdziaä 1. TrochÚ teorii 7 1.1. Czy CMS? ......................................................................................................... 7 1.2. Dlaczego Joomla!? ........................................................................................... 8 1.3. Wersje Joomla! ................................................................................................. 9 1.4. Joomla! w internecie ........................................................................................ 9 Rozdziaä 2. Instalacja 11 2.1. Co bÚdzie potrzebne? .................................................................................... 11 2.2. Instalacja serwera w Windows ...................................................................... 14 2.3. Instalacja Joomla! ........................................................................................... 22 Rozdziaä 3. 27 Joomla! po instalacji 3.1. Od strony uĝytkownika .................................................................................. 27 3.2. Od strony administratora ............................................................................... 32 S p i s t r e Ă c i Rozdziaä 4. ZarzÈdzanie uĝytkownikami 37 4.1. Rejestrowanie uĝytkownika ........................................................................... 37 4.2. Logowanie uĝytkownika ................................................................................ 41 4.3. Rodzaje uĝytkowników i ich uprawnienia .................................................... 45 Rozdziaä 5. ZarzÈdzanie artykuïami 49 5.1. Struktura artykuïów ....................................................................................... 49 5.2. Menu Content ................................................................................................ 50 Rozdziaä 6. ZarzÈdzanie mediami 69 Rozdziaä 7. ZarzÈdzanie menu 75 7.1. Home .............................................................................................................. 78 7.2. Dodawanie elementu do menu ..................................................................... 83 7.3. Nowe menu .................................................................................................... 87 3 Spis treĂci Rozdziaä 8. ZarzÈdzanie komponentami 91 8.1. Banner ............................................................................................................ 91 8.2. Polls ................................................................................................................. 96 8.3. Inne komponenty ........................................................................................... 96 Rozdziaä 9. Rozszerzenia 97 9.1. Instalator ......................................................................................................... 97 Rozdziaä 10. Rozbudowujemy Joomla! 107 10.1. Calendars Events ................................................................................... 110 10.2. Sports Games ......................................................................................... 114 10.3. Directory Documentation ..................................................................... 116 10.4. Access Security ...................................................................................... 125 10.5. Administration ............................................................................................ 127 Dodatek A Pliki wykorzystywane w ksiÈĝce Skorowidz 131 133 i c Ă e r t s i p S 4 ZarzÈdzanie artykuïami 5 Rozdziaá 5. Zarządzanie artykuáami Rysunek 5.1. Schemat hierarchii zawartoĂci w Joomla! W poprzednim rozdziale poznaïeĂ moĝliwoĂci Joomla! zwiÈzane z zarzÈdzaniem uĝytkownikami zarejestrowanymi na stronie internetowej. KolejnÈ waĝnÈ funkcjÈ Joomla!, a byÊ moĝe najwaĝniejszÈ z punktu widzenia uĝytecznoĂci strony internetowej, jest zarzÈdzanie opublikowanymi artykuïami. W tym rozdziale dowiesz siÚ miÚdzy innymi, w jaki sposób zostaïa uïoĝona caïa zawartoĂÊ w Joomla!. Jest to wiedza podstawowa, bez której nie bÚdziesz mógï skutecznie zarzÈdzaÊ informacjami i publikowaÊ artykuïów na swojej stronie. W dalszej kolejnoĂci poznasz edytor TinyMCE 2.0, bÚdÈcy rozwiniÚtym narzÚdziem sïuĝÈcym do wprowadzania tekstów w sposób ïatwy dla przeciÚtnego uĝytkownika komputera. ZostanÈ ponadto omówione róĝnice miÚdzy artykuïami dynamicznymi i statycznymi oraz sposoby publikowania artykuïów w serwisie. 5.1. Struktura artykuïów Dla poczÈtkujÈcego uĝytkownika Joomla! sposób zarzÈdzania artykuïami moĝe wydawaÊ siÚ skomplikowany i trudny do opanowania. W Joomla! nie jest bowiem tak, ĝe wystarczy napisaÊ tekst, zatwierdziÊ go — i bÚdzie automatycznie wyĂwietlony na stronie gïównej. Tutaj mamy pewnÈ strukturÚ, która porzÈdkuje treĂÊ i w ten sposób uïatwia zarzÈdzanie niÈ. StrukturÚ zawartoĂci przedstawia rysunek 5.1. Widzisz wiÚc, ĝe caïa zawartoĂÊ umieszczona w Joomla! podzielona jest na dziaïy (Sections). Te z kolei dzielÈ siÚ na kategorie (Category). Artykuï moĝna opublikowaÊ dopiero po przypisaniu go do odpowiedniego dziaïu i kategorii. Taka struktura niewÈtpliwie uïatwia zarzÈdzanie artykuïami i publikowanie ich w odpowiednich, np. tematycznych, grupach. PewnÈ wadÈ tego typu rozwiÈzania jest to, ĝe nie moĝna wyjĂÊ poza tÚ dwustopniowÈ strukturÚ, co oznacza, ĝe nie moĝna utworzyÊ poddziaïów lub podkategorii. 49 5 . 1 . S t r u k t u r a a r t y k u ï ó w Rysunek 5.2. Menu Content, czyli centrum zarzÈdzania treĂciami Rysunek 5.3. Ikony w menedĝerze artykuïów Rozdziaï 5. 5.2. Menu Content Content (rysunek 5.2) to menu, dziÚki któremu moĝliwe jest zarzÈdzanie treĂciÈ w Joomla!. Menu Content skïada siÚ z piÚciu elementów: X Article Manager — czyli menedĝer artykuïów, X Article Trash — sïuĝy do zarzÈdzania usuniÚtymi do kosza artykuïami, X Section Manager — menedĝer dziaïów, X Category Manager — menedĝer kategorii artykuïów, X Front Page Manager — menedĝer zarzÈdzania artykuïami znajdujÈcymi siÚ na stronie startowej Joomla!. Przyjrzyjmy siÚ bliĝej poszczególnym skïadnikom menu Content. 5.2.1. Article Manager Po klikniÚciu w menu Content pozycji Article Manager otworzy siÚ strona, dziÚki której bÚdziesz mógï zarzÈdzaÊ wszelkimi opublikowanymi do tej pory artykuïami. Po prawej stronie znajduje siÚ szereg ikon, dziÚki którym moĝliwe bÚdzie wykonywanie czynnoĂci zwiÈzanych z zarzÈdzaniem (rysunek 5.3). 5.2.1.1. Unarchive i Archive Dwie pierwsze ikony, Unarchive i Archive, sïuĝÈ do archiwizacji opublikowanych artykuïów bez umieszczania ich w koszu i w dalszej kolejnoĂci do odzyskiwania zarchiwizowanych artykuïów. Z archiwizowania moĝesz skorzystaÊ w wielu sytuacjach. Jeĝeli tematyka Twojego serwisu zakïada pewnÈ powtarzalnoĂÊ, bo np. jest zwiÈzana z kulinariami i w pewnych miesiÈcach potrzebujesz publikowaÊ przepisy na dania ze Ăwieĝymi owocami i warzywami, a w innych tylko z ziemniaków, wówczas artykuïy zawierajÈce te przepisy mogÈ byÊ zarchiwizowane i w odpowiednim momencie roku ponownie opublikowane. 50 t n e t n o C u n e M . 2 . 5 Rysunek 5.4. Informacja, ĝe artykuï nie jest jeszcze opublikowany Rysunek 5.5. Artykuï zostaï opublikowany, nie jest natomiast widoczny na gïównej stronie witryny Rysunek 5.6. Takie zaznaczenie informuje, ĝe artykuï jest opublikowany i widoczny na pierwszej stronie Rysunek 5.7. Artykuï, który nie jest przypisany do grupy i kategorii Rysunek 5.8. Podstrona Move Articles Rysunek 5.9. Zmiany naleĝy zapisaÊ ZarzÈdzanie artykuïami 5.2.1.2. Publish i Unpublish Kolejne dwie ikony to Publish i Unpublish. Po napisaniu artykuïu przez uĝytkownika majÈcego uprawnienia autora nie jest on jednak od razu widoczny dla zwykïych uĝytkowników. Artykuï przed opublikowaniem powinna przeczytaÊ osoba majÈca uprawniania do publikowania artykuïów autorów. Dopiero po zatwierdzeniu tekstu moĝe dojĂÊ do publikacji. Aby opublikowaÊ artykuï, naleĝy zaznaczyÊ pole po lewej stronie tytuïu (rysunek 5.4), a nastÚpnie kliknÈÊ ikonÚ Publish. W ten sposób artykuï bÚdzie dostÚpny do czytania, nie bÚdzie jednak widoczny na pierwszej stronie (rysunek 5.5). Jeĝeli chcesz, aby artykuï pojawiï siÚ na pierwszej stronie, musisz w kolumnie Front Page kliknÈÊ kóïko z krzyĝykiem, które zostanie zmienione na symbol zaznaczenia — „ptaszek” (rysunek 5.6). 5.2.1.3. Movie PiÈtÈ z kolei ikonÈ jest ikona Movie. KlikajÈc tÚ ikonÚ, moĝesz zmieniÊ grupÚ i kategoriÚ artykuïu, jeĝeli na przykïad zostaïy on ěle okreĂlony przez autora. Zaznacz artykuï, któremu chcesz przypisaÊ innÈ grupÚ i kategoriÚ, czyli inaczej — przenieĂÊ go do innej grupy i kategorii. Na rysunku 5.7 przedstawiona jest sytuacja, w której artykuï nie jest przypisany do ĝadnej grupy i kategorii. Jest to widoczne, poniewaĝ w kolumnie Section i Category nie ma ĝadnego wpisu. Po zaznaczeniu artykuïu i klikniÚciu ikony Move pojawi siÚ strona, na której bÚdziesz mógï wybraÊ grupÚ i kategoriÚ, do jakiej przeniesiesz artykuï (rysunek 5.8). Z lewej strony widoczne jest menu Move to Section/Category, z którego moĝesz wybraÊ najlepiej pasujÈcÈ grupÚ i kategoriÚ dla artykuïu. Musisz jeszcze zatwierdziÊ swój wybór, klikajÈc ikonÚ Save, znajdujÈcÈ siÚ z prawej strony (rysunek 5.9). 51 5 . 2 . M e n u C o n t e n t Rysunek 5.10. Artykuï po zmianie grupy i kategorii Rysunek 5.11. Wybór grupy i kategorii, do której bÚdzie kopiowany tekst Rysunek 5.12. Artykuï skopiowany do dwóch róĝnych kategorii tej samej grupy Rysunek 5.13. Jeden artykuï zostaï przeniesiony do kosza Rozdziaï 5. Po zapisaniu wprowadzonych zmian artykuï bÚdzie przypisany do odpowiedniej grupy i kategorii w Joomla!. W naszym przykïadzie bÚdzie to grupa About Joomla! i kategoria The CMS (rysunek 5.10). 5.2.1.4. Copy Ikona Copy sïuĝy do kopiowania artykuïów do innych grup i kategorii. Oznacza to, ĝe jeden i ten sam artykuï moĝesz skopiowaÊ do róĝnych grup, jeĝeli na przykïad jego treĂÊ odpowiada wielu zagadnieniom poruszanym na Twojej stronie. Podobnie jak w przypadku przenoszenia, takĝe i podczas kopiowania artykuïu najpierw musisz go zaznaczyÊ, a nastÚpnie kliknÈÊ ikonÚ Copy. Zostaniesz wtedy przeniesiony na stronÚ bardzo podobnÈ do strony, którÈ juĝ poznaïeĂ podczas przenoszenia artykuïu (rysunek 5.11). W menu Copy to Section/Category musisz wybraÊ grupÚ i kategoriÚ, do której zostanie skopiowany zaznaczony przez Ciebie artykuï. Gdy wybór zostanie potwierdzony poprzez klikniÚcie ikony Save, artykuï zostanie skopiowany do wybranej grupy i kategorii. W ten sposób ten sam tekst bÚdzie w Joomla! dostÚpny w róĝnych miejscach. Na rysunku 5.12 widoczny jest wynik skopiowania artykuïu, który jest dostÚpny w jednej grupie About Joomla!, ale w dwóch kategoriach. 5.2.1.5. Trash Kiedy chciaïbyĂ pozbyÊ siÚ jakiegoĂ artykuïu, na przykïad tego, który przed chwilÈ skopiowaïeĂ, i okazaïo siÚ, ĝe byïo to dziaïanie zbyteczne, musisz kliknÈÊ ikonÚ Trash. WczeĂniej jednak tradycyjnie musisz zaznaczyÊ artykuï, który bÚdziesz kasowaÊ. Gdy zaznaczysz artykuï i klikniesz ikonÚ, pojawi siÚ komunikat o przeniesieniu zaznaczonego artykuïu lub zaznaczonych artykuïów, jeĝeli byïo ich wiÚcej, do kosza (rysunek 5.13). t n e t n o C u n e M . 2 . 5 52 ZarzÈdzanie artykuïami 5.2.1.6 Edit Za ikonÈ Trash znajduje siÚ jedna z waĝniejszych ikon — Edit. Jeĝeli zaznaczysz artykuï i klikniesz tÚ ikonÚ, otworzy siÚ artykuï gotowy do edytowania (rysunek 5.14). Strona edytowania juĝ napisanych artykuïów nie róĝni siÚ pod wieloma wzglÚdami od strony, na której pisze siÚ nowe artykuïy, zostanÈ wiÚc one opisane jednoczeĂnie. Rysunek 5.14. Artykuï przygotowany do edytowania Rysunek 5.15. Te pola trzeba koniecznie wypeïniÊ przed napisaniem i opublikowaniem artykuïu 5.2.1.7. New Rysunek 5.16. Edytor TinyMCE 2.0 Rysunek 5.17. Przyciski do nadawania tekstowi atrybutów 5 . 2 . M e n u C o n t e n t Aby zaczÈÊ pisaÊ nowy artykuï, musisz kliknÈÊ ikonÚ New. Pisanie artykuïu zaczynamy od wypeïnienia kilku podstawowych pól (rysunek 5.15). Przede wszystkim musisz nadaÊ swojemu artykuïowi tytuï, który wpisujesz w pole Title. Poniĝej znajduje siÚ pole Alias, które moĝe zostaÊ niewypeïnione, ale moĝesz takĝe wpisaÊ w nie alias swojego tytuïu. Na dole znajdujÈ siÚ dwa rozwijane menu Section i Category. Naleĝy je rozwinÈÊ i wybraÊ tÚ grupÚ i kategoriÚ, która bÚdzie najlepiej odpowiadaïa treĂci zawartej w pisanym artykule. Na koniec musisz zdecydowaÊ, czy pisany przez Ciebie artykuï ma zostaÊ zaraz po napisaniu opublikowany oraz wyĂwietlony na stronie gïównej, czy teĝ ma byÊ tylko opublikowany lub po napisaniu ma pozostaÊ tylko szkicem oczekujÈcym na poprawki i publikacjÚ. Kiedy juĝ podaïeĂ podstawowe informacje na temat artykuïu, moĝesz przystÈpiÊ do jego pisania. Poznajmy wiÚc edytor TinyMCE 2.0 i jego moĝliwoĂci (rysunek 5.16). Jak widzisz, edytor ten nie róĝni siÚ wiele od tradycyjnych edytorów tekstu, takich jak chociaĝby OpenOffice Writer czy AbiWord. W górnym pasku narzÚdzi znajdujÈ siÚ przyciski, dziÚki którym bÚdziesz mógï sformatowaÊ tekst. Cztery pierwsze ikony sïuĝÈ do pogrubienia, pochylenia, podkreĂlenia i przekreĂlenia wprowadzonego tekstu (rysunek 5.17). 53 Rozdziaï 5. NastÚpne cztery przyciski pozwalajÈ wyrównaÊ akapit do lewej bÈdě prawej krawÚdzi, do Ărodka albo teĝ wyjustowaÊ go, czyli wyrównaÊ tekst do obu krawÚdzi jednoczeĂnie (rysunek 5.18). W dalszej kolejnoĂci znajdujÈ siÚ trzy rozwijane listy, z których moĝna wybraÊ najbardziej nam odpowiadajÈcy styl, akapit (tutaj mamy miÚdzy innymi dostÚpny Akapit 1, Akapit 2) oraz font (istnieje naprawdÚ spory wybór) — moĝesz uĝyÊ ich w pisanych lub edytowanych artykuïach (rysunek 5.19). Drugi wers z narzÚdziami edytora tekstu TinyMCE 2.0 rozpoczyna siÚ od dwóch przycisków, dziÚki którym moĝna wykonaÊ listy wypunktowane bÈdě numerowane (rysunek 5.20). NaciĂniÚcie jednego z dwóch kolejnych przycisków (rysunek 5.21) spowoduje, ĝe tekst zostanie przesuniÚty do przodu w wersie bÈdě cofniÚty w ramach wersu. Przycisków tych uĝywaÊ moĝesz równieĝ wtedy, gdy Twoje listy skïadajÈ siÚ z wielu poziomów (rysunek 5.22). W dalszej kolejnoĂci znajdujÈ siÚ przyciski sïuĝÈce do cofniÚcia poprzednio wykonanej operacji bÈdě do jej przywrócenia (rysunek 5.23). NastÚpne trzy przyciski majÈ za zadanie pomóc w tworzeniu lub usuwaniu odsyïaczy (rysunek 5.24). Aby dodaÊ odsyïacz do strony internetowej, musisz zaznaczyÊ wczeĂniej tekst, który ma byÊ aktywny, a nastÚpnie kliknÈÊ pierwszÈ z ikon widocznych na rysunku 5.24. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 54 Rysunek 5.18. Przyciski, dziÚki którym moĝna wyrównaÊ tekst w akapicie Rysunek 5.19. Lista dostÚpnych fontów jest dïuga Rysunek 5.20. KlikajÈc przyciski, moĝna wykonaÊ listy Rysunek 5.21. Przyciski, dziÚki którym moĝesz przesunÈÊ tekst Rysunek 5.22. Wielopoziomowa lista numerowana Rysunek 5.23. KaĝdÈ wykonanÈ czynnoĂÊ moĝna cofnÈÊ lub wykonaÊ ponownie Rysunek 5.24. Przyciski do tworzenia odsyïaczy Rysunek 5.25. Zakïadki dodatkowego okna dialogowego Rysunek 5.26. Zakïadka General Rysunek 5.27. Opcje otwierania siÚ nowej strony internetowej Rysunek 5.28. Zakïadka Popup ZarzÈdzanie artykuïami Po zaznaczeniu tekstu i klikniÚciu przycisku otworzy siÚ dodatkowe okno dialogowe, skïadajÈce siÚ z czterech zakïadek (rysunek 5.25). Zakïadka General (rysunek 5.26). W polu Link URL musisz podaÊ adres strony internetowej, do której ma odsyïaÊ odnoĂnik. W polu Anchor moĝesz wpisaÊ nazwÚ, pod którÈ bÚdzie znajdowaï siÚ link do strony. Nazwy te wpisujesz, klikajÈc trzeci przycisk przedstawiony na rysunku 5.24. W polu Target musisz wybraÊ, w jaki sposób bÚdzie otwierana i wyĂwietlana strona, do której tworzysz odsyïacz (rysunek 5.27). Moĝe byÊ ona na przykïad otwarta w tym samym oknie przeglÈdarki lub w nowym. W polu Title musisz wpisaÊ tytuï otwieranej strony, natomiast w polu Class wybraÊ jednÈ z dwu opcji (caption lub system-pagebreak) lub pozostawiÊ puste pole wyboru. DrugÈ zakïadkÈ jest zakïadka Popup (rysunek 5.28). Aby skorzystaÊ z moĝliwoĂci otwarcia strony jako popup, musisz zaznaczyÊ opcjÚ Javascript popup i w polu Popup URL wpisaÊ adres, który bÚdzie otwierany. W dalszej kolejnoĂci powinieneĂ wpisaÊ w pole Window name nazwÚ okna, które bÚdzie siÚ otwieraïo, jego rozmiar w pikselach (Size) oraz pozycjÚ pojawienia siÚ na monitorze komputera (Position (X/Y)).W sekcji Options naleĝy zaznaczyÊ dodatkowe opcje zwiÈzane z nowo otwieranym oknem. Moĝesz zdecydowaÊ, czy okno, które bÚdzie siÚ otwieraïo, bÚdzie miaïo pasek adresu, menu i paski przewijania. Zakïadka Events okreĂla wydarzenia, które zostanÈ wykonane po okreĂlonej czynnoĂci. Na rysunku 5.29 przedstawiona jest sytuacja z zaznaczonym parametrem onclick. Oznacza to, ĝe gdy zostanie klikniÚty przycisk, otworzy siÚ strona www.howil.net. 5 . 2 . M e n u C o n t e n t Rysunek 5.29. Zakïadka Events 55 Rozdziaï 5. OstatniÈ zakïadkÈ jest zakïadka Advanced, w której znajdujÈ siÚ zaawansowane ustawienia (rysunek 5.30). Trzy kolejne przyciski w Ărodkowym pasku narzÚdziowym (rysunek 5.31) umoĝliwiajÈ wstawianie ilustracji, czyszczenie zïego kodu, który mógï powstaÊ podczas edytowania artykuïu, oraz edytowanie artykuïu z zastosowaniem jÚzyka HTML. KlikajÈc przycisk wstawiania obrazków, otworzy siÚ okno dialogowe z trzema zakïadkami (rysunek 5.32). W pierwszej z tych zakïadek, General, musisz podaÊ adres internetowy, pod którym znajduje siÚ plik, oraz wprowadziÊ opis i tytuï obrazka. Poniĝej w sekcji Preview znajduje siÚ pole podglÈdu wstawianego obrazka. W zakïadce Appearance okreĂlisz przede wszystkim poïoĝenie obrazka wzglÚdem tekstu artykuïu (rysunek 5.33). BÚdziesz mógï tutaj równieĝ wpisaÊ wymiary, jakie powinien mieÊ obrazek na stronie z artykuïem. Zaznaczona opcja Constrain proportions oznacza, ĝe majÈ zostaÊ zachowane proporcje wstawianego obrazka. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 Rysunek 5.30. Zakïadka Advanced Rysunek 5.31. Wstawianie obrazków, czyszczenie kodu i edytor HTML Rysunek 5.32. Zakïadka General Rysunek 5.33. Zakïadka Appearance 56 ZarzÈdzanie artykuïami W zakïadce Advanced znajdujÈ siÚ dodatkowe ustawienia (rysunek 5.34). Moĝesz na przykïad ustaliÊ, jakie alternatywne obrazki bÚdÈ siÚ pojawiaïy w artykule, gdy czytelnik najedzie myszkÈ na obrazek i usunie kursor myszy znad niego. DziÚki przyciskowi HTML masz moĝliwoĂÊ zobaczenia, jak wyglÈda kod HTML (rysunek 5.35) edytowanego w TinyMCE 2.0 artykuïu (rysunek 5.36). DziÚki dwóm nastÚpnym przyciskom moĝesz w dïugim artykule wyszukaÊ okreĂlone sïowa (klikajÈc przycisk z lornetkÈ), a takĝe wyszukaÊ je zamieniÊ na inne (rysunek 5.37). Kolejne cztery ikony sïuĝÈ do wstawiania do artykuïu róĝnych dodatkowych elementów (rysunek 5.38). Pierwszy z tych przycisków umoĝliwia wstawienie do artykuïu aktualnej daty, natomiast drugi — godziny. Jeĝeli istnieje wiÚc potrzeba dodania do artykuïu daty i godziny jego utworzenia, wystarczy kliknÈÊ dwa przyciski i mamy sprawÚ zaïatwionÈ. Trzeci z przycisków sïuĝy do wstawiania emotikonów. Joomla! oferuje ich kilkanaĂcie i czasami warto dodaÊ któryĂ z nich do artykuïu, ĝeby go oĝywiÊ (rysunek 5.39). 5 . 2 . M e n u C o n t e n t Rysunek 5.34. Zakïadka Advanced Rysunek 5.35. Kod artykuïu edytowanego w TinyMCE 2.0 Rysunek 5.36. Artykuï pisany w edytorze TinyMCE 2.0 Rysunek 5.37. Wyszukiwanie oraz wyszukiwanie i zamiana sïów Rysunek 5.38. Przyciski, dziÚki którym moĝna wzbogaciÊ tekst artykuïu Rysunek 5.39. Zestaw emotikonów 57 Rozdziaï 5. Przycisk z symbolem taĂmy filmowej sïuĝy do wstawiania do tekstu róĝnych plików multimedialnych. Gdy go klikniesz, otworzy siÚ okno dialogowe z dwoma zakïadkami (rysunek 5.40). W zakïadce General widocznej na rysunku 5.40 musisz najpierw okreĂliÊ w polu Type rodzaj pliku multimedialnego, a nastÚpnie podaÊ jego adres. WĂród obsïugiwanych typów sÈ: X Flash, X QuickTime, X Shockwave, X Windows Media, X Real Media. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 Po wprowadzaniu tych informacji musisz jeszcze okreĂliÊ rozmiar pliku w pikselach. Druga zakïadka, noszÈca nazwÚ Advanced, daje moĝliwoĂÊ okreĂlenia dodatkowych parametrów wyĂwietlanych plików multimedialnych. Dodatkowe ustawienia zmieniajÈ siÚ w zaleĝnoĂci od tego, jaki rodzaj pliku do wstawienia zostaï wybrany w zakïadce General. Na rysunku 5.41 pokazane sÈ dodatkowe ustawienia dla plików Flash, natomiast na rysunku 5.42 widoczne sÈ zaawansowane ustawienia dla plików Windows Media. Za przyciskami sïuĝÈcymi do wstawiania plików do dokumentu znajdujÈ siÚ dwa przyciski pozwalajÈce okreĂliÊ, od której strony bÚdzie wprowadzany tekst artykuïu. Moĝe byÊ on bowiem pisany od lewej do prawej i od prawej do lewej (rysunek 5.43). 58 Rysunek 5.40. Okno dialogowe narzÚdzia do wstawiania i edytowania plików multimedialnych Rysunek 5.41. Dodatkowe ustawienia dla plików Flash Rysunek 5.42. Dodatkowe ustawienia dla plików Windows Media Rysunek 5.43. Wybór kierunku wprowadzania tekstu Rysunek 5.44. Przyciski do operowania warstwami na stronie z artykuïem Rysunek 5.45. Przycisk zmiany koloru tekstu Rysunek 5.46. Przyciski z poczÈtku trzeciego paska narzÚdzi Rysunek 5.47. Przyciski do wstawiania symboli i linii Rysunek 5.48. Okno dialogowe z dostÚpnymi do wstawienia symbolami Rysunek 5.49. Opcje linii poziomej Rysunek 5.50. Wstawianie i formatowanie tabel ZarzÈdzanie artykuïami NastÚpne cztery przyciski sïuĝÈ do wprowadzania nowych warstw do artykuïu oraz przesuwania ich do góry lub pod spód (rysunek 5.44). Ostatnim przyciskiem w Ărodkowym pasku narzÚdzi jest przycisk sïuĝÈcy do zmiany koloru tekstu (rysunek 5.45). Trzeci pasek narzÚdzi rozpoczyna siÚ od przycisków sïuĝÈcych do wstawiania prostych poziomych linii oraz do kasowania formatowania, a takĝe do pokazywania niewidocznych elementów (rysunek 5.46). Kolejne dwa przyciski sïuĝÈ do wstawiania do artykuïu symboli oraz okreĂlonego rodzaju linii (rysunek 5.47). Gdy klikniesz przycisk symbolu, otworzy siÚ okno dialogowe z dostÚpnymi symbolami (rysunek 5.48). Podobnie, gdy klikniesz przycisk sïuĝÈcy do wstawiania linii, otworzy siÚ okno dialogowe z opcjami (rysunek 5.49). Moĝesz wiÚc tutaj sprecyzowaÊ szerokoĂÊ linii, jej wysokoĂÊ oraz okreĂliÊ, czy ma znajdowaÊ siÚ przy niej cieñ. Caïy zestaw przycisków, które nastÚpujÈ po trzech pierwszych przyciskach, sïuĝy wstawianiu i formatowaniu tabel (rysunek 5.50). 5 . 2 . M e n u C o n t e n t 59 Rysunek 5.51. Podstawowe wïaĂciwoĂci wstawianej tabeli Rysunek 5.52. Dwa ostatnie przyciski Rysunek 5.53. Zakïadki okna dialogowego edytora stylów CSS Rysunek 5.54. PrzeglÈdarka powinna mieÊ odblokowane wyskakujÈce okna Rozdziaï 5. Grupa przycisków zwiÈzanych z tabelami zaczyna siÚ od przycisku umoĝliwiajÈcego wstawienie tabeli do artykuïu (rysunek 5.51). Po jego klikniÚciu pojawi siÚ okno dialogowe, w którym musisz okreĂliÊ, ile kolumn i ile wierszy bÚdzie znajdowaïo siÚ w tabeli. Poza tym moĝesz tutaj sprecyzowaÊ, jaka ma byÊ szerokoĂÊ i wysokoĂÊ tabeli i jak ma wyglÈdaÊ jej obramowanie. Pozostaïe przyciski sïuĝÈ do okreĂlania wïaĂciwoĂci wierszy i kolumn tabeli. Za nimi znajdujÈ siÚ przyciski, dziÚki którym moĝna wstawiÊ bÈdě usunÈÊ kolumny i wiersze. Przedostatni przycisk umoĝliwia ïÈczenie kliku komórek tabeli w jednÈ komórkÚ, zaĂ ostatni przycisk daje szansÚ odwrócenia sytuacji i podzielenia juĝ zïÈczonych komórek. Pozostaïy jeszcze do omówienia dwa przyciski (rysunek 5.52). Przedostatni w trzecim rzÚdzie powoduje wyĂwietlanie edytora TinyMCE 2.0 w trybie peïnoekranowym, zaĂ ostatni przycisk umoĝliwia edytowanie stylów CSS. Okno dialogowe, dziÚki któremu moĝesz edytowaÊ style CSS, skïada siÚ z szeĂciu zakïadek, widocznych na rysunku 5.53. W tym miejscu warto zaznaczyÊ, ĝe aby w peïni korzystaÊ z opcji zawartych w edytorze stylów CSS, naleĝy mieÊ w przeglÈdarce internetowej wïÈczonÈ funkcjÚ wyĂwietlania dodatkowych okien. W przeglÈdarce Firefox 3.0 naleĝy skorzystaÊ z menu NarzÚdzia/Opcje, a nastÚpnie wybraÊ zakïadkÚ TreĂÊ i usunÈÊ zaznaczenie pozycji Zablokuj wyskakujÈce okna (rysunek 5.54). Po zapoznaniu siÚ z powyĝszym omówieniem funkcjonalnoĂci edytora TinyMCE 2.0 nie powinieneĂ mieÊ problemów z wprowadzaniem treĂci artykuïu i wzbogacaniem go o ilustracje oraz multimedia. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 60 Rysunek 5.55. Zakïadka Parameters — Article Rysunek 5.56. Zakïadka Parameters — Advanced ZarzÈdzanie artykuïami Zanim jednak napisany i dobrze sformatowany artykuï ukaĝe siÚ w witrynie Joomla!, bÚdziesz musiaï uzupeïniÊ jeszcze kilka informacji. Po prawej stronie edytora znajduje siÚ kolumna z trzema zakïadkami, w których sÈ pola wymagajÈce uzupeïnienia. W zakïadce Parameters-Article (rysunek 5.55), w polu Author, musisz wybraÊ autora tekstu spoĂród zarejestrowanych uĝytkowników, którzy majÈ prawo do pisania artykuïów. DomyĂlnie wyĂwietla siÚ nazwa uĝytkownika, który aktualnie korzysta z edytora, ale moĝna oczywiĂcie wybraÊ innego autora. Moĝe siÚ takĝe zdarzyÊ taka sytuacja, ĝe bÚdziesz chciaï opublikowaÊ tekst kogoĂ, kto nie jest zarejestrowanym uĝytkownikiem, a treĂÊ artykuïu przesïaï pocztÈ elektronicznÈ. Aby jego dane znajdowaïy siÚ w polu mówiÈcym o autorstwie, wpisz je obok napisu Author Alias. Pole Access Level okreĂla, zakres osób, dla których bÚdzie widoczny opublikowany artykuï. W Joomla! dostÚpne sÈ trzy poziomy: Public, Register i Special. Poniĝej znajdujÈ siÚ pola, w których moĝesz okreĂliÊ czas napisania artykuïu i czas rozpoczÚcia jego publikowania. Moĝesz równieĝ wybraÊ datÚ i godzinÚ, kiedy artykuï przestanie byÊ udostÚpniany uĝytkownikom. Zakïadka Parameters — Advanced (rysunek 5.56) sïuĝy do okreĂlenia zaawansowanych ustawieñ artykuïu. Moĝesz wiÚc tutaj zdecydowaÊ, czy ma byÊ widoczny tytuï artykuïu i tekst wprowadzajÈcy. Tutaj równieĝ zaznaczasz opcje, dziÚki którym bÚdzie widoczna nazwa autora artykuïu, a sam artykuï bÚdzie braï udziaï w rankingu najpoczytniejszych artykuïów na stronie. Zdecydujesz teĝ o pojawieniu siÚ lub braku ikon PDF, E-mail i Print obok artykuïu. 5 . 2 . M e n u C o n t e n t 61 Rozdziaï 5. Trzecia zakïadka Metadata Information (rysunek 5.57) to miejsce, w którym moĝesz napisaÊ krótkie streszczenie artykuïu oraz podaÊ kluczowe dla niego sïowa. DziÚki temu ïatwiej bÚdzie go odszukaÊ w wyszukiwarce osobom zainteresowanym tematykÈ, jakÈ porusza publikowany artykuï. W prawym górnym rogu strony, na której piszesz artykuï, znajdujÈ siÚ przyciski umoĝliwiajÈce miÚdzy innymi zapisanie tekstu (rysunek 5.58). Pierwszy z przycisków, Preview, pozwala na bieĝÈco kontrolowaÊ wyglÈd wpisywanego artykuïu. Drugi przycisk, Save, powoduje zapisanie artykuïu, zaĂ przycisk Apply — zastosowanie wprowadzonych zmian. Przycisk Cancel umoĝliwia rezygnacjÚ z pisania i publikowania artykuïu i wyjĂcie z trybu edycji. 5.2.2. Article Trash DrugÈ pozycjÚ w menu Content zajmuje kosz z wykasowanymi artykuïami, czyli Article Trash. ZnajdujÈ siÚ w nim wszystkie napisane artykuïy, które nastÚpnie zostaïy skasowane przez administratorów (rysunek 5.59). Jeĝeli zdecydujesz siÚ na przywrócenie któregoĂ z usuniÚtych artykuïów, musisz go najpierw zaznaczyÊ, a nastÚpnie kliknÈÊ przycisk Restore (rysunek 5.60). Moĝesz równieĝ definitywnie pozbyÊ siÚ niechcianego artykuïu, klikajÈc przycisk Delete, przedstawiony na rysunku 5.60. 5.2.3. Section Manager Jak wspomniaïem na poczÈtku tego rozdziaïu, artykuïy w Joomla! sÈ uïoĝone w pewnej hierarchii. Kaĝdy artykuï jest przypisany do kategorii, a ta z kolei do grupy. Grupa ma wiÚc znaczenie podstawowe. Do zarzÈdzania grupami sïuĝy Section Manager. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 62 Rysunek 5.57. Zakïadka Metadata Information Rysunek 5.58. Przyciski podglÈdu, zapisu, zapamiÚtania i kasowania Rysunek 5.59. Kosz z usuniÚtymi artykuïami Rysunek 5.60. Przyciski do przywracania i definitywnego usuwania artykuïów Rysunek 5.61. PoczÈtkowo w Joomla! zaïoĝone sÈ trzy grupy Rysunek 5.62. Przyciski w menedĝerze grup Rysunek 5.63. Formularz zakïadania nowej grupy artykuïów ZarzÈdzanie artykuïami DomyĂlnie w Joomla! znajdujÈ siÚ trzy grupy artykuïów: About Joomla!, News i FAQs (rysunek 5.61). ListÚ tych grup moĝesz oczywiĂcie modyfikowaÊ wedïug wïasnych preferencji i potrzeb. Na stronie menedĝera znajduje siÚ zestaw przycisków, dziÚki którym moĝliwe jest zarzÈdzanie grupami (rysunek 5.62). ¿eby zaïoĝyÊ caïkowicie nowÈ grupÚ artykuïów, musisz kliknÈÊ przycisk New. Strona, która siÚ otworzy, bÚdzie wymagaïa podania kilku podstawowych informacji o nowej grupie (rysunek 5.63). W polu Title wpisujesz tytuï dla nowej grupy artykuïów. Najlepiej, ĝeby jednoznacznie okreĂlaï ich zakres treĂciowy i jednoczeĂnie byï stosunkowo krótki. NastÚpnie musisz podaÊ Alias, czyli dodatkowÈ, drugÈ nazwÚ grupy. Jeĝeli uwaĝasz, ĝe dana grupa powinna byÊ opublikowana i dostÚpna dla autorów, zaznacz opcjÚ Yes przy Published. JeĂli zaĂ nie chcesz z jakichĂ powodów publikowaÊ tej grupy, zaznacz opcjÚ No. W chwili dodawania nowej grupy nie ma koniecznoĂci, abyĂ wypeïniaï pole Order, oznaczajÈce kolejnoĂÊ grup. Ta opcja bÚdzie dostÚpna póěniej, po zatwierdzeniu nowej grupy. BÚdziesz mógï wtedy wïÈczyÊ edycjÚ grupy i tam zmieniÊ kolejnoĂÊ. W chwili tworzenia grupy jest ona domyĂlnie zapisywana na koñcu. Na liĂcie wyboru obok pozycji Access Level zaznaczasz, jaki ma byÊ poziom dostÚpu do grupy. Standardowo istnieje moĝliwoĂÊ wyboru spoĂród trzech róĝnych poziomów. Pierwszy, Public, oznacza najszerszy poziom dostÚpnoĂci — dla wszystkich, nawet niezarejestrowanych uĝytkowników. Registered oznacza dostÚpnoĂÊ ustawionÈ na poziomie zarejestrowanych uĝytkowników. Natomiast Special jest skierowany do specjalnej grupy odbiorców, a wiÚc autorów, redaktorów itd. Kaĝdy z uĝytkowników ze specjalnymi uprawnieniami bÚdzie mógï w tak utworzonej grupie korzystaÊ ze swoich uprawnieñ. 63 5 . 2 . M e n u C o n t e n t Rysunek 5.64. Na rysunku widaÊ dokonany wybór uprawnieñ, wskazanie obrazka i jego pozycji Rysunek 5.65. Grupa moĝe mieÊ swój opis Rysunek 5.66. Nowa grupa Rysunek 5.67. Opcje edytowania nowej grupy Rozdziaï 5. W polu Image moĝesz wybraÊ obrazek, który bÚdzie symbolizowaï tÚ grupÚ. Moĝesz tutaj z menu rozwijanego wybraÊ jeden z zaproponowanych obrazków. Obrazki, które sÈ dostÚpne, znajdujÈ siÚ w katalogu images/stores, jeĝeli wiÚc nie odpowiada Ci ĝaden z zaproponowanych obrazków, bÚdziesz mógï dodaÊ do tego katalogu wïasnÈ ilustracjÚ i posïuĝyÊ siÚ niÈ przy charakteryzowaniu grupy. O tym, jak zarzÈdzaÊ ilustracjami, dowiesz siÚ z rozdziaïu poĂwiÚconego temu zagadnieniu. OstatniÈ pozycjÈ formularza jest Image Position, w której musisz zdecydowaÊ, w jakim poïoĝeniu bÚdzie znajdowaïa siÚ ilustracja symbolizujÈca tworzonÈ wïaĂnie grupÚ (rysunek 5.64). Dodatkowo nowo tworzona grupa moĝe mieÊ charakterystyczny dla niej opis. Aby go dodaÊ, musisz skorzystaÊ ze znanego juĝ edytora tekstu lub, jeĝeli w opcjach uĝytkownika masz wyïÈczony edytor TinyMCE 2.0, z edytora HTML (rysunek 5.65). Gdy wpisane dane zostanÈ zatwierdzone, nowa grupa bÚdzie widoczna na liĂcie dostÚpnych grup (rysunek 5.66). Aby tÚ nowÈ grupÚ edytowaÊ, musisz skorzystaÊ z przycisku Edit. Przejdziesz wówczas do strony bardzo podobnej do tej, z której korzystaïeĂ, tworzÈc kategoriÚ. BÚdziesz mógï wiÚc zmieniÊ zarówno nazwÚ grupy, jak i obrazek, który jest do niej przypisany. Podczas edytowania bÚdzie juĝ dostÚpna opcja Order, wiÚc bÚdziesz mógï zmieniÊ kolejnoĂÊ wyĂwietlanych grup (rysunek 5.67). KorzystajÈc z odpowiednich przycisków, przedstawionych na rysunku 5.62, moĝesz równieĝ publikowaÊ utworzone grupy lub zaprzestaÊ ich publikowania. Do Twoich kompetencji naleĝy równieĝ kopiowanie i usuwanie grup z listy dostÚpnych. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 64 Rysunek 5.68. Lista kategorii jest dïuga Rysunek 5.69. Przyciski menedĝera kategorii Rysunek 5.70. Formularz dodawania kategorii ZarzÈdzanie artykuïami Zaïóĝmy, ĝe mamy utworzonÈ dodatkowÈ grupÚ o nazwie NowoĂci i ĝe jest ona publikowana; w nastÚpnym podrozdziale zajmiemy siÚ utworzeniem kilku podstawowych kategorii dla tej grupy, tak aby napisany artykuï moĝna byïo dobrze scharakteryzowaÊ. 5.2.4. Category Manager Lista kategorii jest zdecydowanie wiÚksza niĝ lista grup (rysunek 5.68) i w zasadzie wïaĂnie tak powinno byÊ, poniewaĝ kategoria jest podrzÚdna wzglÚdem grupy i to wïaĂnie w grupie powinno mieĂciÊ siÚ kilka kategorii. W poprzednim podrozdziale dodaliĂmy jednÈ nowÈ grupÚ. W tym zaĂ podrozdziale do istniejÈcej juĝ grupy przypiszemy kilka dodatkowych kategorii. Menedĝer kategorii, podobnie jak menedĝer grup, zawiera zestaw przycisków niezbÚdnych do zarzÈdzania kategoriami (rysunek 5.69). Ikony te sÈ juĝ Ci znane i wiesz, za jakie operacje kaĝda z nich odpowiada, dlatego nie bÚdziemy ich omawiaÊ. Podobnie jak w przypadku grup, chcÈc dodaÊ nowÈ kategoriÚ, musisz kliknÈÊ przycisk New znajdujÈcy siÚ na pasku z przyciskami. Otworzy siÚ bardzo podobny formularz dodawania nowych kategorii (rysunek 5.70). Z poprzedniego podrozdziaïu wiesz, co oznaczajÈ pola Title i Alias. Musisz wiÚc w nie wpisaÊ odpowiednie nazwy. W dalszej kolejnoĂci musisz zdecydowaÊ siÚ na opublikowanie (Published) nowej kategorii, a takĝe wybraÊ w polu Section odpowiedniÈ grupÚ spoĂród juĝ istniejÈcych. W formularzu dodawania nowych kategorii nieaktywna jest równieĝ opcja Category Order. BÚdzie ona aktyna dopiero po zapisaniu nowej kategorii. Wtedy teĝ, jeĝeli zdecydujesz siÚ na edytowanie kategorii, bÚdziesz mógï zmieniÊ tÚ opcjÚ. DomyĂlnie nowe kategorie ustawiane sÈ na koñcu listy i widoczne dopiero na jej samym dole. 5 . 2 . M e n u C o n t e n t 65 Rozdziaï 5. Takĝe i tutaj musisz podaÊ poziom dostÚpnoĂci tworzonych kategorii (Access Level) oraz moĝesz zdecydowaÊ siÚ na obrazek charakteryzujÈcy kategoriÚ (Image) i okreĂliÊ pozycjÚ tego obrazka (Image Position). Dodane nowe kategorie bÚdÈ widoczne na stronie menedĝera kategorii. Czasami moĝe siÚ okazaÊ, ĝe utworzonych kategorii jest tak wiele, ĝe trudno odszukaÊ tÚ wïaĂciwÈ, na przykïad po to, aby jÈ edytowaÊ. Uïatwieniem w wyszukiwaniu bÚdzie na pewno menu, dziÚki któremu dokonasz wyselekcjonowania tylko okreĂlonych wpisów (rysunek 5.71). Kategorie moĝesz wiÚc wyszukiwaÊ, posïugujÈc siÚ menu z grupami i stanem (Published, Unpublished). Po wybraniu odpowiednich kategorii tylko one bÚdÈ widoczne na liĂcie kategorii (rysunek 5.72). W naszym przypadku sÈ to kategorie Z kraju i Ze Ăwiata i naleĝÈ one do grupy NowoĂci. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 Wiesz juĝ wiÚc, jak tworzyÊ grupy i kategorie. Teraz, kiedy napiszesz nowy artykuï (lub kiedy napiszÈ go zarejestrowani w Twoim serwisie autorzy), bÚdziesz miaï do dyspozycji nowe moĝliwoĂci kategoryzowania swoich artykuïów (rysunek 5.73). Jeĝeli tylko nie bÚdzie w tej hierarchii zbytniego skomplikowania i braku przejrzystoĂci, na pewno artykuïy bÚdÈ widoczne i czytelne. Nowy artykuï, który jest przypisany do nowej grupy i kategorii, moĝna opublikowaÊ na pierwszej stronie witryny i bÚdzie on wyglÈdaï w tak jak ten przedstawiony na rysunku 5.74. PamiÚtajmy jednak, ĝe dla naszej grupy i przyporzÈdkowanych jej kategorii wybraliĂmy poziom dostÚpu Special. Powoduje to, ĝe nasz artykuï jest widoczny dla wszystkich uĝytkowników tylko w tej czÚĂci, która jest widoczna na stronie gïównej. Po klikniÚciu odsyïacza Read more… pojawi siÚ komunikat o braku dostÚpu do pozostaïej czÚĂci artykuïu (rysunek 5.75). 66 Rysunek 5.71. Kategorie moĝna pokazaÊ juĝ wyselekcjonowane Rysunek 5.72. Widok tylko wyselekcjonowanych kategorii Rysunek 5.73. Edytor pisania artykuïów z zaznaczonÈ nowÈ grupÈ i kategoriÈ artykuïu Rysunek 5.74. Nowy artykuï na stronie gïównej Rysunek 5.75. Brak dostÚpu do artykuïu Rysunek 5.76. Charakterystyka artykuïu znajdujÈcego siÚ na stronie gïównej Rysunek 5.77. WybierajÈc z kolejnych menu okreĂlone pozycje, bÚdziesz filtrowaï dostÚpne na stronie artykuïy ZarzÈdzanie artykuïami 5.2.5. Front Page Manager OstatniÈ pozycjÈ w menu Content jest Front Page Manager. GïównÈ funkcjÈ tego menu, jak sama nazwa wskazuje, jest zarzÈdzanie artykuïami, które znajdujÈ siÚ na stronie gïównej. Po klikniÚciu nazwy menu otworzy siÚ strona z tytuïami artykuïów, które znajdujÈ siÚ na pierwszej stronie, i z dodatkowymi informacjami o nich. Te dodatkowe informacje to (rysunek 5.76): X Published — czyli informacja o tym, czy artykuï jest opublikowany. X Order — pozycja artykuïu na liĂcie. Moĝesz jÈ zmieniÊ, klikajÈc strzaïki znajdujÈce siÚ w tej kolumnie. X Access Level — poziom dostÚpu do artykuïu, który moĝesz zmieniÊ, klikajÈc nazwÚ poziomu, np. Public. BÚdÈ wówczas pojawiaÊ siÚ nazwy kolejnych poziomów (Registered i Special). X ID — numer ID artykuïu w bazie danych. X Section — nazwa grupy, do której przypisany jest artykuï. X Category — nazwa kategorii, do której przypisany jest artykuï. X Author — nazwa autora artykuïu znajdujÈcego siÚ na stronie gïównej. Jeĝeli na stronie gïównej znajduje siÚ wiele artykuïów i szybko bÚdziesz musiaï odnaleěÊ jakiĂ konkretny, moĝesz posïuĝyÊ siÚ wyszukiwarkÈ, która pokaĝe Ci tylko te artykuïy, których w danej chwili bÚdziesz potrzebowaï (rysunek 5.77). Moĝesz wiÚc z jednego lub wiÚkszej liczby menu wybraÊ poszukiwanÈ pozycjÚ — artykuïy zostanÈ przefiltrowane wïaĂnie pod takim kontem. Do wyboru masz filtrowanie przez grupy, kategorie, autorów i stan. 5 . 2 . M e n u C o n t e n t 67 Rozdziaï 5. Drugim sposobem filtrowania dostÚpnych informacji jest skorzystanie z filtra znajdujÈcego siÚ nad tytuïami artykuïów (rysunek 5.78). WpisujÈc w pole filtra sïowo kluczowe, dziÚki któremu odnajdziesz artykuï, i klikajÈc przycisk Go, spowodujesz wyszukanie danego artykuïu. Aby wróciÊ do peïnej listy artykuïów, trzeba kliknÈÊ przycisk Reset. Z tego rozdziaïu dowiedziaïeĂ siÚ, w jaki sposób odbywa siÚ zarzÈdzanie artykuïami w Joomla!. Jak pewnie zdÈĝyïeĂ siÚ przekonaÊ, wbrew poczÈtkowemu przeĂwiadczeniu o skomplikowaniu tego procesu, nie jest on trudny do opanowania, a wrÚcz moĝna powiedzieÊ, ĝe odbywa siÚ w sposób intuicyjny. W starszej wersji Joomla!, z serii 1.0.x, menu zarzÈdzania artykuïami byïo znacznie bardziej rozbudowane (rysunek 5.79). Najnowsza wersja Joomla! ma skromniejsze menu, co uïatwia pracÚ administratorom serwisu. t n e t n o C u n e M . 2 . 5 Rysunek 5.78. Filtr artykuïów Rysunek 5.79. Menu Artykuïy w starszej wersji Joomla! 68
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! 1.5. Szybki start
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: