Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 011380 20237818 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Biblia - książka
Joomla! Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 784
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2720-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Kompletne źródło informacji na temat Joomla!

Joomla! to nowoczesny system zarządzania treścią na stronach WWW. Jego pierwsza wersja ukazała się w 2006 roku. Od tego czasu projekt ten cieszy się rosnącą popularnością. Joomla! jest systemem wyjątkowo prostym w instalacji i konfiguracji, stabilnym i bardzo intuicyjnym. Ponadto dzięki użyciu przez autorów języka PHP oraz bazy danych MySQL system ten można zainstalować na większości dostępnych serwerów. Trafne decyzje, duże możliwości i wspaniały stosunek jakości do ceny (system jest darmowy) sprawiają, że jest to jeden z najlepszych systemów zarządzania treścią (ang. Content Management System).

Niniejsza książka należy do popularnej serii 'Biblia', charakteryzującej się kompleksowym podejściem do wybranych zagadnień. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Autor porusza wszystkie aspekty związane z pracą z systemem Joomla! - począwszy od instalacji, poprzez konfigurację, a na kwestiach bezpieczeństwa skończywszy. W trakcie lektury poznasz wymagania, jakie ten system stawia serwerowi, metody zarządzania użytkownikami, artykułami oraz innymi treściami. Ponadto dowiesz się, jak tworzyć pozycje menu, zarządzać stroną startową oraz instalować dodatki czy nowe moduły. Książka stanowi obowiązkową pozycję w biblioteczce każdego administratora systemu Joomla! oraz każdej osoby, która chce rozpocząć przygodę z tym CMS.

Stwórz szybko i wygodnie witrynę WWW!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla! Biblia Autor: Ric Shreves T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2720-2 Tytu³ orygina³u: Joomla! Bible Format: 172245, stron: 784 Kompletne Ÿród³o informacji na temat Joomla! • Jak zainstalowaæ system Joomla!? • Jak zarz¹dzaæ reklamami? • Jak stworzyæ witrynê przyjazn¹ dla wyszukiwarek? Joomla! to nowoczesny system zarz¹dzania treœci¹ na stronach WWW. Jego pierwsza wersja ukaza³a siê w 2006 roku. Od tego czasu projekt ten cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹. Joomla! jest systemem wyj¹tkowo prostym w instalacji i konfiguracji, stabilnym i bardzo intuicyjnym. Ponadto dziêki u¿yciu przez autorów jêzyka PHP oraz bazy danych MySQL system ten mo¿na zainstalowaæ na wiêkszoœci dostêpnych serwerów. Trafne decyzje, du¿e mo¿liwoœci i wspania³y stosunek jakoœci do ceny (system jest darmowy) sprawiaj¹, ¿e jest to jeden z najlepszych systemów zarz¹dzania treœci¹ (ang. Content Management System). Niniejsza ksi¹¿ka nale¿y do popularnej serii „Biblia”, charakteryzuj¹cej siê kompleksowym podejœciem do wybranych zagadnieñ. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Autor porusza wszystkie aspekty zwi¹zane z prac¹ z systemem Joomla! – pocz¹wszy od instalacji, poprzez konfiguracjê, a na kwestiach bezpieczeñstwa skoñczywszy. W trakcie lektury poznasz wymagania, jakie ten system stawia serwerowi, metody zarz¹dzania u¿ytkownikami, artyku³ami oraz innymi treœciami. Ponadto dowiesz siê, jak tworzyæ pozycje menu, zarz¹dzaæ stron¹ startow¹ oraz instalowaæ dodatki czy nowe modu³y. Ksi¹¿ka stanowi obowi¹zkow¹ pozycjê w biblioteczce ka¿dego administratora systemu Joomla! oraz ka¿dej osoby, która chce rozpocz¹æ przygodê z tym CMS. Stwórz szybko i wygodnie witrynê WWW Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 17 Wprowadzenie ................................................................................................. 19 Czúħè I Pierwsze kroki z systemem Joomla! ................................ 23 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do systemu zarzædzania treħciæ Joomla! ............ 25 Zarządzanie treĞcią za pomocą narzĊdzi o otwartym dostĊpie do kodu Ĩródáowego ...........................25 Decydowanie o zastosowaniu systemu CMS ................................................................................26 Decydowanie siĊ na zastosowanie narzĊdzi o otwartym dostĊpie do kodu Ĩródáowego ...............27 Odkrywanie systemu Joomla! .............................................................................................................29 Decydowanie siĊ na zastosowanie systemu Joomla! ....................................................................31 Licencja open source systemu Joomla! .........................................................................................33 Architektura systemu Joomla! .............................................................................................................34 Stosowane jĊzyki programowania ................................................................................................34 Jak dziaáa spoáecznoĞü? ................................................................................................................35 Uczestnictwo w Īyciu spoáecznoĞci ..............................................................................................36 Podsumowanie ....................................................................................................................................36 Rozdziađ 2. Pobieranie i instalowanie systemu Joomla! ................................. 37 Pobieranie plików instalacyjnych ........................................................................................................37 Przegląd witryny JoomlaCode ......................................................................................................38 OkreĞlanie zestawu potrzebnych plików .......................................................................................39 Wymagania techniczne .......................................................................................................................40 Wymagania dotyczące serwera .....................................................................................................41 Wymagania dotyczące uĪytkowników i administratorów witryny ...............................................42 Instalowanie systemu Joomla! ............................................................................................................42 Tworzenie lokalnej witryny rozwojowej ......................................................................................43 Instalowanie systemu na serwerze firmy hostingowej ..................................................................45 Korzystanie z instalatora systemu Joomla! ...................................................................................46 Przykáadowe dane .........................................................................................................................54 Podsumowanie ....................................................................................................................................55 Rozdziađ 3. Przeglæd systemu Joomla! ............................................................. 57 Wprowadzenie do frontonu (interfejs publiczny) ................................................................................57 Wprowadzenie do struktury organizacyjnej treĞci ........................................................................58 Wprowadzenie do struktury menu ................................................................................................58 Moduáy i pozycje moduáów ..........................................................................................................63 6 Joomla! Biblia Wprowadzenie do zaplecza (interfejsu administracyjnego) ................................................................66 Przegląd interfejsów administracyjnych .......................................................................................67 Menu Witryna ...............................................................................................................................71 Menu Menu ...................................................................................................................................71 Menu Artykuáy .............................................................................................................................73 Menu Komponenty .......................................................................................................................73 Menu Rozszerzenia .......................................................................................................................74 Menu NarzĊdzia ............................................................................................................................74 Menu Pomoc .................................................................................................................................74 Podsumowanie ....................................................................................................................................75 Rozdziađ 4. Wykorzystanie moľliwoħci w zakresie konfigurowania witryny ............................................. 77 Przegląd menedĪera Konfiguracja globalna ........................................................................................77 Korzystanie z zakáadki Witryna ..........................................................................................................78 Ogólne ..........................................................................................................................................78 Metadane ......................................................................................................................................80 Optymalizacja dla wyszukiwarek .................................................................................................80 Korzystanie z zakáadki System ...........................................................................................................82 Ogólne ..........................................................................................................................................82 UĪytkownicy .................................................................................................................................83 Media ............................................................................................................................................84 Diagnostyka ..................................................................................................................................85 PamiĊü podrĊczna .........................................................................................................................85 Sesja ..............................................................................................................................................85 Zarządzanie opcjami z zakáadki Serwer ..............................................................................................86 Ustawienia ogólne ........................................................................................................................87 Ustawienia lokalizacji ...................................................................................................................87 Ustawienia serwera FTP ...............................................................................................................87 Ustawienia bazy danych ...............................................................................................................88 Ustawienia poczty .........................................................................................................................88 Podsumowanie ....................................................................................................................................89 Czúħè II Zarzædzanie treħciæ i uľytkownikami ............................. 91 Rozdziađ 5. Zarzædzanie treħciæ ........................................................................ 93 Wprowadzenie do hierarchii treĞci w systemie Joomla! .....................................................................93 Tworzenie hierarchii treĞci ..................................................................................................................94 Praca z sekcjami i kategoriami .....................................................................................................95 Omówienie roli nieprzypisanych treĞci .......................................................................................108 Tworzenie typowych struktur treĞci ............................................................................................109 Praca z artykuáami .............................................................................................................................113 Korzystanie z menedĪera Artykuáy .............................................................................................113 Tworzenie artykuáów ..................................................................................................................116 Ustawianie parametrów ..............................................................................................................118 Zarządzanie tekstem wprowadzającym .......................................................................................124 Tworzenie artykuáów wielostronicowych ...................................................................................126 Zarządzanie istniejącymi artykuáami ................................................................................................128 Publikowanie i koĔczenie publikowania artykuáów ....................................................................128 Modyfikowanie artykuáów ..........................................................................................................130 Spis treħci 7 Kopiowanie artykuáów ................................................................................................................130 Przenoszenie artykuáów ..............................................................................................................131 Usuwanie artykuáów ...................................................................................................................131 Archiwizowanie artykuáów .........................................................................................................136 Odblokuj wszystkie ....................................................................................................................137 Podsumowanie ..................................................................................................................................138 Rozdziađ 6. Praca z edytorami i multimediami .............................................. 139 Korzystanie z edytorów WYSIWYG ................................................................................................139 Korzystanie z edytora TinyMCE ................................................................................................140 Korzystanie z edytora XStandard ...............................................................................................145 Praca w trybie No Editor ............................................................................................................148 Przegląd menedĪera Media ...............................................................................................................149 Praca z plikami multimedialnymi .....................................................................................................153 WyĞwietlanie informacji o pliku .................................................................................................153 Wczytywanie plików na serwer ..................................................................................................153 Porządkowanie plików ................................................................................................................154 Dodawanie plików do artykuáów ................................................................................................155 Podsumowanie ..................................................................................................................................155 Rozdziađ 7. Stosowanie zaawansowanych technik zarzædzania treħciæ ...... 157 Korzystanie z moduáów do wyĞwietlania treĞci ................................................................................158 Stosowanie moduáu Wáasny kod HTML .....................................................................................158 Korzystanie z moduáu Newsflash ...............................................................................................159 Umieszczanie moduáów w artykuáach ........................................................................................160 Wprowadzanie treĞci zewnĊtrznych do witryny ................................................................................162 Korzystanie z wpinaczy ..............................................................................................................162 WyĞwietlanie rozpowszechnianych treĞci ...................................................................................163 Zarządzanie treĞcią z poziomu frontonu ...........................................................................................163 Wprowadzenie do zalet i ograniczeĔ ..........................................................................................164 UmoĪliwianie dodawania materiaáów przez uĪytkowników .......................................................166 Opcje dotyczące procesu pracy ...................................................................................................167 Rozpowszechnianie artykuáów ..........................................................................................................170 Podsumowanie ..................................................................................................................................170 Rozdziađ 8. Praca z systemem menu .............................................................. 173 Wprowadzenie do Projektanta menu .................................................................................................173 Tworzenie menu i zarządzanie nimi ..................................................................................................175 Wprowadzenie do relacji miĊdzy menu i moduáami ...................................................................175 Tworzenie nowego menu ............................................................................................................176 Kopiowanie menu .......................................................................................................................177 Edytowanie i usuwanie menu .....................................................................................................178 Wprowadzenie do Projektanta pozycji menu ....................................................................................179 Tworzenie pozycji menu i zarządzanie nimi .....................................................................................182 Tworzenie nowych pozycji menu ...............................................................................................182 Typy pozycji menu .....................................................................................................................185 Tworzenie wielopoziomowych menu .........................................................................................234 Edytowanie i usuwanie pozycji menu .........................................................................................237 Kontrolowanie dostĊpu do menu i pozycji menu ..............................................................................241 Podsumowanie ..................................................................................................................................242 8 Joomla! Biblia Rozdziađ 9. Zarzædzanie stronæ startowæ witryny ........................................ 243 Kontrolowanie ukáadu strony startowej ............................................................................................243 Wprowadzenie do domyĞlnych opcji ukáadu zawartoĞci ............................................................244 Stosowanie odrĊbnego szablonu dla strony startowej .................................................................250 Publikowanie artykuáów na stronie startowej ....................................................................................252 Praca z menedĪerem Strona startowa ..........................................................................................252 Praca bez menedĪera Strona startowa .........................................................................................255 Publikowanie danych wyjĞciowych komponentu na stronie startowej ..............................................256 Publikowanie moduáów na stronie startowej .....................................................................................256 Podsumowanie ..................................................................................................................................259 Rozdziađ 10. Praca z menedľerem Uľytkownicy ........................................... 261 Wprowadzenie do menedĪera Zarządzanie uĪytkownikami .............................................................261 Wprowadzenie do hierarchii uĪytkowników w systemie Joomla! ....................................................264 Grupy uĪytkowników publicznego frontonu ...............................................................................265 Kategorie uĪytkowników publicznego zaplecza .........................................................................266 Dodawanie uĪytkowników do systemu .............................................................................................267 Tworzenie nowego uĪytkownika ................................................................................................267 Korzystanie z okna dialogowego UĪytkownik: [Utwórz] ...........................................................268 Zarządzanie uĪytkownikami .............................................................................................................270 Modyfikowanie kont uĪytkowników ..........................................................................................271 Usuwanie kont uĪytkowników ....................................................................................................272 Wymuszanie wylogowania uĪytkownika ....................................................................................272 Blokowanie dostĊpu uĪytkownikom ...........................................................................................272 Tworzenie systemu rejestrowania siĊ uĪytkowników .......................................................................274 Stosowanie moduáu Login Form .................................................................................................274 Konfigurowanie procesu rejestracji uĪytkowników ....................................................................275 Przypominanie nazwy uĪytkownika ...........................................................................................276 Ponowne ustawianie hasáa ..........................................................................................................277 Tworzenie strony logowania .......................................................................................................277 Przekierowywanie uĪytkowników po zalogowaniu lub wylogowaniu .......................................278 Kontrolowanie dostĊpu do treĞci i funkcji ........................................................................................280 DomyĞlne poziomy dostĊpu ........................................................................................................280 Ograniczanie dostĊpu do elementów treĞci .................................................................................280 Ograniczanie dostĊpu do menu i pozycji menu ..........................................................................282 Ograniczanie dostĊpu do komponentów, moduáów i dodatków ..................................................282 Podsumowanie ..................................................................................................................................283 Rozdziađ 11. Korzystanie z menedľera Júzyki ............................................... 285 Funkcje menedĪera JĊzyki ................................................................................................................285 Instalowanie nowych pakietów jĊzykowych .....................................................................................288 Modyfikowanie pakietów jĊzykowych .............................................................................................289 Edytowanie domyĞlnych plików jĊzyka ......................................................................................289 Tworzenie nowego pakietu jĊzykowego .....................................................................................289 OkreĞlanie stosowanego jĊzyka ........................................................................................................290 Zmienianie jĊzyka domyĞlnego ..................................................................................................290 Ustawianie jĊzyka dla uĪytkowników .........................................................................................291 Ustawianie jĊzyka dla poszczególnych artykuáów ......................................................................292 Podsumowanie ..................................................................................................................................293 Spis treħci 9 Czúħè III Praca z komponentami, moduđami i dodatkami ......... 295 Rozdziađ 12. Korzystanie z menedľera Reklamy ............................................ 297 Wprowadzenie do menedĪera Reklamy ............................................................................................297 Przegląd parametrów reklam .............................................................................................................300 Zarządzanie klientami .......................................................................................................................300 Przegląd menedĪera Zarządzanie klientami ................................................................................301 Tworzenie klientów ....................................................................................................................302 Edytowanie i usuwanie klientów ................................................................................................304 Zarządzanie kategoriami ...................................................................................................................304 Przegląd menedĪera Zarządzanie kategoriami ............................................................................304 Tworzenie kategorii ....................................................................................................................306 Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................308 Zarządzanie reklamami .....................................................................................................................309 Tworzenie reklam .......................................................................................................................309 Kopiowanie reklam .....................................................................................................................312 Edytowanie i usuwanie reklam ...................................................................................................312 Korzystanie z moduáu Banners .........................................................................................................313 Parametry moduáu .......................................................................................................................315 Tworzenie dodatkowych moduáów typu Reklama ......................................................................316 Podsumowanie ..................................................................................................................................316 Rozdziađ 13. Praca z menedľerem Zarzædzanie kontaktami ........................ 317 Wprowadzenie do menedĪera Zarządzanie kontaktami ....................................................................317 Ustawianie parametrów kontaktów ...................................................................................................320 Parametry wyĞwietlania kontaktu ...............................................................................................321 Parametry rozszerzone ................................................................................................................322 Parametry poczty elektronicznej .................................................................................................322 Zarządzanie kontaktami i kategoriami ..............................................................................................323 Tworzenie nowej kategorii .........................................................................................................325 Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................327 Dodawanie nowych kontaktów ...................................................................................................328 Edytowanie i usuwanie kontaktów .............................................................................................331 Tworzenie formularzy kontaktowych ...............................................................................................331 Podsumowanie ..................................................................................................................................332 Rozdziađ 14. Korzystanie z komponentu Zarzædzanie kanađami informacyjnymi ..................................... 333 Wprowadzenie do menedĪera Zarządzanie kanaáami informacyjnymi .............................................334 Omówienie parametrów kanaáów informacyjnych ............................................................................336 Zarządzanie kanaáami i kategoriami .................................................................................................337 Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................340 Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................342 Dodawanie nowych kanaáów ......................................................................................................342 Edytowanie i usuwanie kanaáów informacyjnych .......................................................................345 Podsumowanie ..................................................................................................................................346 Rozdziađ 15. Korzystanie z komponentu Zarzædzanie sondami ................... 347 Wprowadzenie do menedĪera Zarządzanie sondami .........................................................................347 Tworzenie sond i zarządzanie nimi ...................................................................................................349 Tworzenie sond ...........................................................................................................................350 Edytowanie i usuwanie sond .......................................................................................................352 10 Joomla! Biblia WyĞwietlanie sond ............................................................................................................................352 Korzystanie z moduáów typu Sonda ...........................................................................................352 WyĞwietlanie wyników sond ......................................................................................................355 Podsumowanie ..................................................................................................................................356 Rozdziađ 16. Korzystanie z komponentu Zarzædzanie katalogiem zakđadek ............................................. 357 Wprowadzenie do menedĪera Zarządzanie katalogiem zakáadek .....................................................357 Ustawianie parametrów zakáadek ......................................................................................................360 Zarządzanie zakáadkami i kategoriami ..............................................................................................361 Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................363 Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................365 Dodawanie nowych zakáadek .....................................................................................................366 Edytowanie i usuwanie zakáadek ................................................................................................368 Podsumowanie ..................................................................................................................................369 Rozdziađ 17. Praca z moduđami witryny ......................................................... 371 Przegląd menedĪera Moduáy .............................................................................................................371 Tworzenie nowych moduáów ......................................................................................................374 Kopiowanie moduáów .................................................................................................................375 Edytowanie i usuwanie moduáów ...............................................................................................376 Wprowadzenie do moduáów witryny ................................................................................................376 Moduá typu Archiwum ................................................................................................................378 Moduá typu Reklama ..................................................................................................................381 Moduá typu ĝcieĪka powrotu ......................................................................................................384 Moduá typu Wáasny kod HTML .................................................................................................386 Moduá typu Kanaá RSS ...............................................................................................................388 Moduáy typu Stopka ...................................................................................................................391 Moduá typu NowoĞci ..................................................................................................................392 Moduá typu Logowanie ...............................................................................................................396 Moduáy typu Menu .....................................................................................................................399 Moduá typu NajczĊĞciej czytane .................................................................................................403 Migawki ......................................................................................................................................406 Sonda ..........................................................................................................................................409 Grafika losowa ............................................................................................................................412 Tematy pokrewne .......................................................................................................................414 Szukaj .........................................................................................................................................417 Sekcje .........................................................................................................................................420 Statystyki ....................................................................................................................................423 Kolporter RSS .............................................................................................................................425 GoĞcimy ......................................................................................................................................428 Wpinacz ......................................................................................................................................430 Podsumowanie ..................................................................................................................................433 Rozdziađ 18. Praca z moduđami administratora ............................................. 435 Przegląd menedĪera Moduáy .............................................................................................................435 Tworzenie nowych moduáów ......................................................................................................438 Kopiowanie moduáów .................................................................................................................438 Edytowanie i usuwanie moduáów ...............................................................................................439 Przegląd moduáów administratora .....................................................................................................440 Moduá typu Menu zaplecza .........................................................................................................442 Podmenu zaplecza ......................................................................................................................444 Spis treħci 11 Moduá typu Wáasny kod HTML .................................................................................................445 Moduá typu Kanaá RSS ...............................................................................................................447 Moduá typu Stopka .....................................................................................................................449 Moduá typu Statystyki menu .......................................................................................................450 Moduá typu Nowe .......................................................................................................................452 Moduá typu Zalogowani ..............................................................................................................453 Moduá typu Logowanie ...............................................................................................................455 Moduá typu Poáączonych ............................................................................................................456 Moduá typu Popularne ................................................................................................................458 Moduá typu Ikony skrótów .........................................................................................................459 Moduá typu Tytuá ........................................................................................................................461 Moduá typu Przybornik ...............................................................................................................462 Moduá typu Masz wiadomoĞü .....................................................................................................463 Moduá typu Wyloguj ...................................................................................................................465 Podsumowanie ..................................................................................................................................466 Rozdziađ 19. Praca z dodatkami ...................................................................... 467 Wprowadzenie do menedĪera Dodatki ..............................................................................................467 Edytowanie i usuwanie dodatków ...............................................................................................469 Przegląd dodatków domyĞlnych .......................................................................................................470 Dodatki z rodziny Authentication ...............................................................................................471 Dodatki z rodziny Content ..........................................................................................................476 Dodatki z rodziny Editor .............................................................................................................482 Dodatki z rodziny Editors XTD ..................................................................................................488 Dodatki z rodziny Search ............................................................................................................490 Dodatki z rodziny System ...........................................................................................................495 Dodatek User — Joomla! ...........................................................................................................502 Dodatki z rodziny XML-RPC .....................................................................................................503 Podsumowanie ..................................................................................................................................505 Czúħè IV Dostosowywanie i wzbogacanie systemu ................... 507 Rozdziađ 20. Dostosowywanie szablonów systemu Joomla! ........................ 509 Wprowadzenie do funkcjonowania szablonów .................................................................................510 Przegląd szablonów domyĞlnych ......................................................................................................510 Beez ............................................................................................................................................511 JA_Purity ....................................................................................................................................513 RHUK_Milkyway .......................................................................................................................516 Khepri .........................................................................................................................................518 CzĊĞci szablonu .................................................................................................................................520 Struktura katalogu .......................................................................................................................520 Kluczowe pliki ............................................................................................................................521 Wprowadzenie do menedĪera Szablony ............................................................................................525 Edytowanie szablonów ...............................................................................................................527 Wybieranie szablonu domyĞlnego ..............................................................................................532 Przypisywanie szablonów ...........................................................................................................532 Dostosowywanie szablonów do potrzeb ...........................................................................................533 Praca z parametrami szablonu ....................................................................................................533 Zmienianie logo ..........................................................................................................................534 Modyfikowanie plików CSS .......................................................................................................537 12 Joomla! Biblia Kontrolowanie wyglądu menu ..........................................................................................................539 Korzystanie z opcji domyĞlnych .................................................................................................539 Tworzenie menu rozwijanych .....................................................................................................540 Praca z dekoracjami moduáów ..........................................................................................................541 Zmienianie formatowania kontrolek paginacji ..................................................................................543 Tworzenie nowego szablonu .............................................................................................................545 Budowanie struktury ...................................................................................................................545 Tworzenie pliku index.php .........................................................................................................546 Tworzenie pliku template.css ......................................................................................................547 Tworzenie pliku templateDetails.xml .........................................................................................547 Tworzenie pliku component.php .................................................................................................548 Pakowanie plików szablonu ........................................................................................................549 Praca z szablonem systemu administracyjnego .................................................................................549 Podsumowanie ..................................................................................................................................551 Rozdziađ 21. Dostosowywanie funkcji systemu Joomla! ............................... 553 Podstawowe zasady ..........................................................................................................................554 Stosowanie odpowiednich narzĊdzi ..................................................................................................554 NarzĊdzia potrzebne przy dostosowywaniu witryny opartej na systemie Joomla! .....................554 Przydatne rozszerzenia wspomagające dostosowywanie ............................................................555 Odkrywanie interfejsu API platformy Joomla! .................................................................................556 Praca z komponentami ......................................................................................................................557 Elementy komponentu ................................................................................................................557 Budowa typowego komponentu .................................................................................................558 ZastĊpowanie danych wyjĞciowych komponentów ....................................................................560 Tworzenie nowego komponentu .................................................................................................565 Praca z moduáami ..............................................................................................................................567 Elementy typowego moduáu .......................................................................................................567 ZastĊpowanie danych wyjĞciowych moduáu ...............................................................................572 Tworzenie nowych moduáów ......................................................................................................575 Praca z dodatkami .............................................................................................................................578 Architektura dodatków ...............................................................................................................578 Tworzenie nowych dodatków .....................................................................................................578 Podsumowanie ..................................................................................................................................583 Rozdziađ 22. Wzbogacanie witryny ................................................................ 585 Wyszukiwanie rozszerzeĔ .................................................................................................................585 Praca z menedĪerem Rozszerzenia ...................................................................................................590 Wprowadzenie do instalatora rozszerzeĔ ....................................................................................590 Przegląd okna dialogowego dla grup rozszerzeĔ ........................................................................591 Instalowanie rozszerzeĔ ..............................................................................................................594 Odinstalowywanie rozszerzeĔ ....................................................................................................595 Znajdowanie rozszerzenia odpowiedniego do zadania ......................................................................596 Usprawnianie zarządzania treĞcią ...............................................................................................596 Usprawnianie administrowania ...................................................................................................599 Wzbogacanie wyszukiwania .......................................................................................................600 Wzbogacanie menu i nawigacji ..................................................................................................600 Budowanie záoĪonych formularzy ..............................................................................................601 Dodawanie galerii .......................................................................................................................601 Dodawanie katalogów .................................................................................................................603 Dodawanie forum .......................................................................................................................603 Spis treħci 13 Dodawanie systemu wymiany plików ........................................................................................604 Zarządzanie treĞcią w wielu jĊzykach .........................................................................................604 Wzbogacanie moĪliwoĞci z zakresu pozycjonowania .................................................................605 Rozbudowane zarządzanie uĪytkownikami ................................................................................605 Dodawanie funkcji z nurtu Web 2.0 ...........................................................................................606 Usprawnianie zarządzania reklamami .........................................................................................607 Podsumowanie ..................................................................................................................................608 Rozdziađ 23. Tworzenie sklepu internetowego za pomocæ narzúdzia VirtueMart .............................................. 609 Wprowadzenie do systemu VirtueMart .............................................................................................610 Funkcje .......................................................................................................................................610 Znajdowanie odpowiedniego zastosowania dla systemu VirtueMart .........................................613 Pozyskiwanie i instalowanie systemu VirtueMart .............................................................................613 Instalowanie od podstaw .............................................................................................................613 Integracja z istniejącą witryną ....................................................................................................617 Przegląd panelu kontrolnego systemu VirtueMart ............................................................................623 Konfigurowanie systemu VirtueMart ................................................................................................623 Konfiguracja globalna sklepu .....................................................................................................623 Podawanie informacji o sklepie ..................................................................................................639 Praca z produktami i kategoriami ...............................................................................................643 Zarządzanie sklepem .........................................................................................................................659 ĝledzenie zamówieĔ ...................................................................................................................659 Generowanie raportów ................................................................................................................660 Podsumowanie ..................................................................................................................................661 Rozdziađ 24. Tworzenie witryn spođecznoħciowych za pomocæ systemu JomSocial .................................................. 663 Wprowadzenie do systemu JomSocial ..............................................................................................664 Funkcje dla odwiedzających .......................................................................................................666 Funkcje dla administratorów witryn ...........................................................................................666 Pozyskiwanie i instalowanie systemu JomSocial ..............................................................................666 Instalowanie komponentu systemu JomSocial ............................................................................667 Instalowanie moduáów systemu JomSocial ................................................................................668 Instalowanie aplikacji systemu JomSocial ..................................................................................670 Przegląd panelu kontrolnego systemu JomSocial .............................................................................673 Konfigurowanie systemu JomSocial .................................................................................................675 Zakáadka Site ..............................................................................................................................675 Zakáadka Media ..........................................................................................................................678 Zakáadka Layout .........................................................................................................................680 Zakáadka Network ......................................................................................................................682 Zakáadka Facebook Connect .......................................................................................................683 Zarządzanie spoáecznoĞcią ................................................................................................................686 Zarządzanie uĪytkownikami .......................................................................................................686 Praca z grupami ..........................................................................................................................691 Podsumowanie ..................................................................................................................................693 14 Joomla! Biblia Czúħè V Konserwowanie witryny i zarzædzanie niæ .................. 695 Rozdziađ 25. Zabezpieczanie i aktualizowanie witryny ................................. 697 Najlepsze praktyki z obszaru bezpieczeĔstwa ...................................................................................697 Zabezpieczanie rdzenia systemu Joomla! ...................................................................................698 Zabezpieczanie rozszerzeĔ niezaleĪnych producentów ..............................................................701 ĝledzenie powiadomieĔ na temat bezpieczeĔstwa ............................................................................702 Zarządzanie konserwowaniem witryny .............................................................................................704 Wyáączanie witryny ....................................................................................................................705 Tworzenie kopii zapasowej witryny ...........................................................................................706 Przywracanie witryny na podstawie kopii zapasowej .................................................................707 Odzyskiwanie dostĊpu do konta administratora ..........................................................................707 Aktualizowanie instalacji systemu Joomla! ......................................................................................709 Podsumowanie ..................................................................................................................................710 Rozdziađ 26. Zarzædzanie wydajnoħciæ i zapewnianie dostúpnoħci .............. 713 Wprowadzenie do zarządzania pamiĊcią podrĊczną .........................................................................713 Ustawianie pamiĊci podrĊcznej dla witryny ...............................................................................714 Ustawianie dodatku System — Cache ........................................................................................714 Ustawianie pamiĊci podrĊcznej dla moduáów .............................................................................716 Czyszczenie pamiĊci podrĊcznej ................................................................................................718 Usuwanie przedawnionych plików z pamiĊci podrĊcznej ...........................................................720 Przyspieszanie wyĞwietlania treĞci ...................................................................................................721 Unikanie duĪych plików .............................................................................................................721 Zapisywanie rysunków w odpowiednim formacie ......................................................................722 Nie naleĪy zmieniaü wielkoĞci rysunków ...................................................................................722 Utrzymywanie przejrzystego kodu .............................................................................................722 Unikanie tabel .............................................................................................................................723 OszczĊdne stosowanie rotatorów rysunków ...............................................................................723 Rzadkie stosowanie wpinaczy (ramek iFrame) ...........................................................................723 Ograniczenie liczby animacji ......................................................................................................724 Ograniczenie korzystania z Flasha ..............................................................................................724 Strumieniowe udostĊpnianie plików wideo tylko na Īądanie .....................................................724 Poprawianie wydajnoĞci systemu Joomla! ........................................................................................724 Stosowanie kompresji po stronie serwera ...................................................................................724 Wyáączanie nieuĪywanych funkcji .............................................................................................724 Kompresja kodu CSS i JavaScript ..............................................................................................725 OstroĪne korzystanie z systemu Google Analytics .....................................................................725 Staranny wybór szablonu ............................................................................................................725 Staranny wybór rozszerzeĔ .........................................................................................................725 Rezygnacja z generowania statystyk na bieĪąco .........................................................................726 Wyáączanie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ........................................................726 Optymalizowanie bazy danych ...................................................................................................726 ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci ...................................................................................................................726 System Joomla! i dostĊpnoĞü ......................................................................................................727 ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci szablonu .............................................................................................729 Tworzenie dostĊpnych treĞci .......................................................................................................730 Podsumowanie ..................................................................................................................................731 Spis treħci 15 Rozdziađ 27. Tworzenie witryn przyjaznych dla wyszukiwarek ................... 733 Tworzenie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ................................................................734 Tworzenie niestandardowych stron báĊdów ......................................................................................736 Praca z metadanymi i tytuáami stron .................................................................................................736 Ustawianie metadanych ..............................................................................................................736 OkreĞlanie tytuáów stron .............................................................................................................737 Podsumowanie ..................................................................................................................................739 Dodatki ....................................................................................... 741 Dodatek A Struktura katalogów instalacji systemu Joomla! ....................... 743 Dodatek B Przewodnik po lokalizacji kluczowych plików ............................ 745 Dodatek C Instalowanie pakietu XAMPP ....................................................... 749 Dodatek D Instalowanie pakietu MAMP ......................................................... 751 Dodatek E Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w internecie ............... 753 Pliki pomocy w systemie Joomla! .....................................................................................................753 Internetowe zasoby związane z pomocą i wsparciem technicznym ..................................................754 Korzystanie ze wsparcia technicznego ze strony spoáecznoĞci .........................................................755 Uzyskiwanie komercyjnego wsparcia technicznego .........................................................................755 Skorowidz ...................................................................................................... 757 Rozdziađ 7. Stosowanie zaawansowanych technik zarzædzania treħciæ W tym rozdziale:  Korzystanie z moduáów wyĞwietlania treĞci  Wprowadzanie zewnĊtrznych treĞci do witryny  Zarządzanie treĞcią za pomocą frontonu  Rozpowszechnianie treĞci W poprzednich rozdziaáach opisano podstawy zarządzania treĞcią w systemie Joomla!. Ten rozdziaá dotyczy bardziej zaawansowanych technik pomagających we wzbogacaniu materiaáów dla odwiedzających. Omówiono tu takĪe narzĊdzia umoĪliwiające konfigura- cjĊ dodatkowych procesów zarządzania treĞcią. Moduáy dostĊpne w domyĞlnym systemie udostĊpniają wiele moĪliwoĞci w zakresie wyĞwietlania treĞci w witrynie. Ponadto takie narzĊdzia jak komponent Newsfeeds, moduá Feed Display i wpinacze umoĪliwiają wprowadzanie zewnĊtrznych materiaáów do witryny. W tym rozdziale opisano, jak zintegrowaü takie treĞci z serwisem i wáączyü je w dostĊpne materiaáy. Za pomocą systemu Joomla! moĪna umoĪliwiü odwiedzającym dodawanie artykuáów do witryny i utworzyü proces pracy związany z przesyáaniem treĞci przy uĪyciu frontonu. System udostĊpnia wiele narzĊdzi w tym obszarze, co zapewnia administratorom dodat- kowy sposób na dodawanie interaktywnych funkcji do witryny i budowanie spoáecznoĞci skáadającej siĊ z uĪytkowników. W tym rozdziale szczegóáowo omówiono zarządzanie treĞcią za pomocą frontonu. 158 Czúħè II  Zarzædzanie treħciæ i uľytkownikami Korzystanie z moduđów do wyħwietlania treħci Moduáy doáączone do witryny systemu Joomla! udostĊpniają wiele opcji z zakresu wyĞwie- tlania treĞci na stron
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: