Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 007377 20300968 na godz. na dobę w sumie
Joomla! Praktyczne projekty - książka
Joomla! Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3845-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w praktyce jeden z najlepszych CMS-ów świata!

Joomla! jest obecnie jednym z najpopularniejszych na świecie systemów zarządzania treścią. Rozwiązanie to umożliwia tworzenie i prowadzenie profesjonalnie wyglądających serwisów internetowych bez minimalnej nawet wiedzy na temat programowania. Niewątpliwą zaletą systemu jest też fakt, że przechowywana w bazie danych treść jest całkowicie niezależna od sposobu prezentacji stron (za wygląd witryny odpowiadają łatwe w modyfikacji, niezwykle elastyczne szablony). W związku z tym ewentualna zmiana strony graficznej całego serwisu odbywa się bardzo szybko, prosto i bezpiecznie, a przede wszystkim nie ma wpływu na jego zawartość merytoryczną.

Jeśli chcesz dogłębnie poznać ten system i bliżej przyjrzeć się ciekawym przykładom serwisów WWW zbudowanych na jego podstawie, sięgnij po książkę 'Joomla! Praktyczne projekty'. Pozycja ta prezentuje najnowszą obecnie wersję rozwiązania, czyli system Joomla! 2.5. Dowiesz się z niej, jak skompletować niezbędne narzędzia, zainstalować i skonfigurować CMS oraz dodać do niego najbardziej przydatne moduły. Następnie powołasz do życia konkretne projekty oparte na systemie Joomla! - serwis ze zdjęciami lub filmami, witrynę ogłoszeniową, forum dyskusyjne czy sklep internetowy.

Zabłyśnij w sieci, używając Joomla!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciej Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?joompp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3845-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 5 Nie tylko strony prywatne ................................................................................................ 5 Warsztat pracy .................................................................................................................. 7 Wersja instalacyjna Joomla! ....................................................................................... 7 Wersja instalacyjna XAMPP-a ................................................................................... 8 Instalowanie XAMPP-a .............................................................................................. 9 Uruchamianie serwera Apache ................................................................................. 10 Zatrzymywanie serwera Apache .............................................................................. 12 KoĔczenie pracy z pakietem XAMPP ...................................................................... 12 Sprawdzanie dziaáania serwera ................................................................................. 13 Zabezpieczanie serwera ............................................................................................ 14 Uruchamianie bazy danych MySQL ........................................................................ 16 Zabezpieczanie bazy danych .................................................................................... 18 Zabezpieczanie PHP ................................................................................................. 20 Instalowanie Joomla! ................................................................................................ 20 Pakiet jĊzykowy ............................................................................................................. 28 Podsumowanie ................................................................................................................ 32 Rozdziaä 1. Konfiguracja Joomla! ...................................................................... 33 Logowanie do zaplecza .................................................................................................. 33 Ustawienia globalne ....................................................................................................... 34 Zmiana szablonu ............................................................................................................. 45 Menu ............................................................................................................................... 50 Zmiana nazwy .......................................................................................................... 51 Tworzenie nowego ................................................................................................... 54 Artykuáy ......................................................................................................................... 57 Stopka ............................................................................................................................. 59 Moduá Stopka ........................................................................................................... 60 Kod HTML ............................................................................................................... 61 Podsumowanie ................................................................................................................ 63 Rozdziaä 2. Publikacja tekstów ........................................................................ 65 Przypisywanie do kategorii ............................................................................................. 65 Style ................................................................................................................................ 66 Ilustracje ......................................................................................................................... 67 Podziaá strony ................................................................................................................. 69 Czytaj wiĊcej .................................................................................................................. 72 Zmiana autora ................................................................................................................. 73 Podsumowanie ................................................................................................................ 74 4 Joomla! Praktyczne projekty Rozdziaä 3. Artykuäy z kategorii ........................................................................ 75 Podsumowanie ................................................................................................................ 78 Rozdziaä 4. Liczba goĈci ................................................................................... 79 Podsumowanie ................................................................................................................ 81 Rozdziaä 5. Grafika losowa ............................................................................... 83 Podsumowanie ................................................................................................................ 85 Rozdziaä 6. Lista najpopularniejszych artykuäów ................................................ 87 Podsumowanie ................................................................................................................ 89 Rozdziaä 7. Wygodne logowanie ....................................................................... 91 Podsumowanie ................................................................................................................ 94 Rozdziaä 8. Migawki ......................................................................................... 95 Podsumowanie ................................................................................................................ 98 Rozdziaä 9. Galeria zdjöè .................................................................................. 99 Pozyskiwanie dodatków ................................................................................................. 99 Joomla.pl ................................................................................................................ 100 Joomla.org .............................................................................................................. 101 Instalowanie dodatku .................................................................................................... 104 Konfigurowanie dodatku .............................................................................................. 106 Oglądanie galerii .......................................................................................................... 115 Podsumowanie .............................................................................................................. 117 Rozdziaä 10. Filmy ........................................................................................... 119 Pozyskiwanie dodatków ............................................................................................... 119 AllVideos ............................................................................................................... 119 Instalowanie dodatku .................................................................................................... 122 Wáączenie dodatku ....................................................................................................... 123 Publikacja nagrania ...................................................................................................... 124 Inne Ĩródáa multimediów .............................................................................................. 126 Podsumowanie .............................................................................................................. 127 Rozdziaä 11. Ogäoszenia ................................................................................... 129 Pozyskiwanie dodatków ............................................................................................... 129 AdsManager ........................................................................................................... 130 Instalowanie dodatku .................................................................................................... 133 Podsumowanie .............................................................................................................. 136 Rozdziaä 12. Forum dyskusyjne ........................................................................ 137 Pozyskiwanie dodatków ............................................................................................... 137 Kunena ................................................................................................................... 137 Instalowanie .................................................................................................................. 140 Konfiguracja ................................................................................................................. 142 Wpis ............................................................................................................................. 146 Podsumowanie .............................................................................................................. 148 Skorowidz .................................................................................... 149 Rozdziaä 6. Lista najpopularniejszych artykuäów W tym rozdziale dowiesz siĊ:  Do czego moĪna wykorzystaü informacjĊ o liczbie odsáon artykuáu?  Czy moĪna zmieniü nazwĊ moduáu?  Jak ograniczyü wyĞwietlanie tytuáów najpopularniejszych tylko do jednej kategorii? Zapewne zauwaĪyáeĞ, Īe po zalogowaniu do zaplecza po prawej stronie okna widoczne są informacje o artykuáach najnowszych i najpopularniejszych. Mogą one byü uĪyteczne nie tylko dla administratora, ale teĪ dla czytelników. Aby dodaü do serwisu listĊ najpopularniejszych artykuáów: 1. Zaloguj siĊ do zaplecza. 2. Kliknij przycisk Moduáy (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Przycisk Moduáy 3. W prawym górnym rogu okna widoczny jest rząd kolorowych przycisków (rysunek 6.2). Kliknij przycisk Utwórz. Rysunek 6.2. Przycisk Utwórz 4. WyĞwietliáa siĊ lista dostĊpnych moduáów (rysunek 6.3). Kliknij odsyáacz Popularne. 88 Rysunek 6.3. W wyborze moduáu pomaga podpowiedĨ wyĞwietlana po wskazaniu nazwy moduáu kursorem Joomla! Praktyczne projekty 5. WyĞwietliáa siĊ strona konfiguracji moduáu (rysunek 6.4). W polu Tytuá wpisz tekst, który bĊdzie wyĞwietlany u góry moduáu. Rysunek 6.4. Fragment okna konfiguracji moduáu Popularne 6. W wierszu PokaĪ tytuá zaznacz opcjĊ PokaĪ. 7. W wierszu Pozycja kliknij przycisk Wybierz pozycjĊ. Wybierz miejsce, w którym bĊdzie wyĞwietlany moduá. 8. Z listy Status wybierz Opublikowano. Moduá bĊdzie widoczny na stronie. 9. Z listy DostĊp wybierz Public. Moduá bĊdzie dostĊpny dla wszystkich przeglądających witrynĊ. 10. Nie okreĞlaj daty początku ani koĔca publikacji. DziĊki temu moduá bĊdzie widoczny natychmiast po zapisaniu ustawieĔ i nie zniknie z witryny. 11. Po prawej stronie okna znajduje siĊ sekcja Opcje podstawowe (rysunek 6.5). W oknie Kategoria zaznacz, dla jakiej kategorii tematycznej mają byü wyĞwietlane informacje o najpopularniejszych artykuáach. Rozdziaä 6. i Lista najpopularniejszych artykuäów 89 Rysunek 6.5. Nazwy artykuáów moĪna ograniczyü do kategorii tematycznej 12. SprawdĨ, czy dane są kompletne (razie potrzeby uzupeánij je), i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Wprowadzone zmiany naleĪy zapisaü 13. Zaczekaj na wyĞwietlenie komunikatu o zapisaniu ustawieĔ moduáu. WyĞwietl stronĊ gáówną witryny (rysunek 6.7). Odszukaj na niej moduá Top Lista. Rysunek 6.7. Lista najpopularniejszych artykuáów Podsumowanie  Po prawej stronie okna zaplecza widoczne są informacje o artykuáach najnowszych i najpopularniejszych. Mogą one byü wykorzystane do wyĞwietlenia na stronie gáównej listy najczĊĞciej otwieranych artykuáów.  NazwĊ moduáu naleĪy wpisaü w polu Tytuá. Aby byáa ona widoczna na stronie WWW, w wierszu PokaĪ tytuá naleĪy zaznaczyü opcjĊ PokaĪ.  Po prawej stronie okna konfiguracji moduáu znajduje siĊ sekcja Opcje podstawowe. W oknie Kategoria zaznacz, dla jakiej kategorii tematycznej mają byü wyĞwietlane informacje o najpopularniejszych artykuáach. 90 Joomla! Praktyczne projekty Skorowidz .htaccess, 38 A serwisy obsáugiwane, 126 AdsManager, 129 AJAX, 114 AllVideos, 119 Analiza jĊzyka, 40 systemu, 40 Apache, 8 problemy z dziaáaniem, 12 zatrzymywanie, 12 artykuáy kolejnoĞü, 59 najnowsze, 87 najpopularniejsze, 87 z kategorii, 75 Autor, 36 Czas przechowywania, 40 sesji, 40 Czytaj wiĊcej, 72 D debugowanie, 114 description, 35 Diagnostyka, 40 display_errors, 24 dodatek, 99 instalowanie, 104, 122 konfigurowanie, 106 lokalizacja, 107 wáączenie, 123 DomyĞlny, 48 DostĊp, 80, 107 Dozwolone, 43 B Baza danych, 42 MySQL, 8, 16 báĊdy (wyĞwietlanie), 24 buforowanie wyjĞcia, 24 C Captcha, 35 Ciasteczko domeny, 39 Classified Ads, 130 CMS, 5 Content Management System, 5 E edytor (redagowanie treĞci witryny), 35 Email w kanale RSS, 35 F filmy, 119 Filtrowanie tekstu, 44 Folder grafik, 84 Format grafiki, 84 forum dyskusyjne, 137 wpis, 146 FTP, 42 150 Joomla! Praktyczne projekty G Google CDN ze sprawdzaniem wersji, 114 GoĞcimy, 79 GoĞü, 81, 147 Grafika losowa, 83 GruboĞü ramki, 112 htaccess.txt, 38 htdocs, 14 HTML, 61 HTTPS, 41 H I Ikony metadanych, 111 ilustracje, 67 informacje o uĪytkowniku, 93 Inna nazwa autora, 73 instalowanie dodatku, 122 J jĊzyk instalowania, 28 skryptowy PHP, 8 witryny, 28 zaplecza, 28 joomla (znaczenie terminu), 5 K Katalog dzienników, 39 tymczasowy, 41 Kategoria, 65 keywords, 35 Kolor ramki, 112 Kompresja stron, 41 Komunikat o wyáączeniu, 35 Kunena, 137 konfiguracja, 142 lista kategorii, 143 wpis, 146 L Language, 33 legacy, 137 Liczba artykuáów, 77 goĞci, 79 i uĪytkowników, 81 localhost, 13 Logowanie, 91 Lokalizacja, 41 àącze, 84 ã M Menu, 51 Metadane, 35 Migawka, 95 mod_rewrite, 37 Moduáy, 55, 60, 75, 83 miejsce wyĞwietlania, 84 publikowanie, 135 MySQL, 8 problemy z dziaáaniem, 12 N nagranie (publikacja), 124 Nieustawione, 43 O obciąĪenie serwera (zmniejszenie), 120 obrazki w jednym rozmiarze, 84 Obsáuga buforowania, 40 OdnoĞnik w spisie treĞci, 70 Odziedziczone, 43 ogáoszenia, 129 Opcje filtrowania, 77 sortowania, 77 OpóĨnienie pokazu slajdów, 110 output_buffering, 24 P PamiĊü podrĊczna, 40 Password, 33 PHP, 8, 17, 20, 24 phpMyAdmin, 17 Poczta, 42 Podziel stronĊ, 70 pokaz slajdów, 110 Skorowidz 151 PokaĪ grafiki, 96 tytuá, 80 artykuáów, 96 witrynĊ, 48 Popularne, 87 Port 80, 10 Pozdrowienie, 93 Poziom nagáówka, 96 Pozycja, 80 Pozycji w wykazach, 35 Prawa do treĞci, 36 Projektant menu, 51, 54 Proste adresy, 36 Public, 35, 43, 80, 91 R ramka wokóá obrazka, 112 Raportowanie báĊdów, 41 Registered, 35 Rozpocznij publikacjĊ, 76 Rozszerzenia, 105, 122 instalowanie, 140 publikowanie, 124 S Serwer, 41 pomocy, 39 WWW Apache, 8 katalog gáówny, 14 serwis ogáoszeniowy, 129 Sesja, 40 sigplus dokumentacja, 115 rozszerzenie, 102 Skocz po wylogowaniu do, 93 zalogowaniu do, 93 Special, 35 Sposób prezentacji slajdów, 110 SSL, 41 stable, 103 Stopka, 59 Style, 47 System, 39 Szablony, 45 SzerokoĞü obrazka w podglądzie, 109 szkielet strony, 47 ĝcieĪka ciasteczka, 39 Tajny szyfr, 39 title, 34 Tryb debugowania, 114 zgodnoĞci, 137 Tytuá, 80 obrazu, 111 serwisu, 34 strony, 70 Uncategorised, 57 User Name, 33 Utwórz, 83 artykuá, 55 ć T U W WiadomoĞci RSS, 35 Witryna wyáączona, 35 Wáasny HTML, 61 Wprowadzenie, 92 Wstaw podziaá strony, 70 wstawianie filmów, 119 Wygląd galerii, 108 wyjĞcie (buforowanie), 24 wyáączenie witryny, 35 WysokoĞü obrazka w podglądzie, 109 Wyszukiwarki, 36 wyĞwietlanie báĊdów, 24 X XAMPP, 8 Control Panel, 10 koĔczenie pracy, 12 problemy z dziaáaniem, 12 zarządzanie, 10 Y YouTube, 120, 125 152 Joomla! Praktyczne projekty Z đ ħródáo biblioteki AJAX, 114 Zabronione, 43 ZakoĔcz publikacjĊ, 76 ZakoĔczenie, 93 Zapisz, 39 i zamknij, 39 zaplecze, 33 zdjĊcia (parametry techniczne), 111
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla! Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: