Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 007344 20324737 na godz. na dobę w sumie
Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start - książka
Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2236-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> joomla!
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Joomla! jest systemem zarządzania treścią. Jej początki sięgają 2006 roku. Projekt ten wywodzi się bezpośrednio z popularnego systemu Mambo. Od czasu swojej premiery Joomla! cieszy się rosnącą popularnością i coraz większymi możliwościami. Wykorzystanie języka PHP i bazy MySQL było strzałem w dziesiątkę -- instalacja systemu jest teraz niezwykle intuicyjna i możliwa do wykonania na większości dostępnych serwerów.

Bogato ilustrowana książka 'Joomla! Tworzenie stron WWW. Szybki start' w zwięzły i przyjemny sposób wyczerpująco przedstawia metodykę pracy z systemem Joomla 1.5. W trakcie lektury dowiesz się, jak sprawnie zainstalować go i uruchomić oraz jakie zadania możesz wykonać jako administrator. Zaczniesz także swobodnie poruszać się po narzędziach dostępnych w panelu administracyjnym, po czym przejdziesz do bardziej zaawansowanych zagadnień, takich jak praca z modułami czy też modyfikacja ustawień globalnych. Dzięki temu bez trudu samodzielnie zbudujesz dynamiczną witrynę wraz z menu. Ponadto dowiesz się, jak rozbudować swoją witrynę i zaangażować użytkowników w rozwój publikowanych treści.

Odkryj tajemnice popularności systemu Joomla!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start Autorzy: Marni Derr, Tanya Symes T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2236-8 Tytu³ orygina³u: Joomla!: Visual QuickStart Guide Format: B5, stron: 296 (cid:129) Jak zainstalowaæ Joomla! na serwerze? (cid:129) Jak administrowaæ tym systemem? (cid:129) Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci modu³ów? Joomla! jest systemem zarz¹dzania treœci¹. Jej pocz¹tki siêgaj¹ 2006 roku. Projekt ten wywodzi siê bezpoœrednio z popularnego systemu Mambo. Od czasu swojej premiery Joomla! cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ i coraz wiêkszymi mo¿liwoœciami. Wykorzystanie jêzyka PHP i bazy MySQL by³o strza³em w dziesi¹tkê – instalacja systemu jest teraz niezwykle intuicyjna i mo¿liwa do wykonania na wiêkszoœci dostêpnych serwerów. Bogato ilustrowana ksi¹¿ka „Joomla! Tworzenie stron WWW. Szybki start” w zwiêz³y i przyjemny sposób wyczerpuj¹co przedstawia metodykê pracy z tym systemem. W trakcie lektury dowiesz siê, jak sprawnie zainstalowaæ go i uruchomiæ oraz jakie zadania mo¿esz wykonaæ jako administrator. Zaczniesz tak¿e swobodnie poruszaæ siê po narzêdziach dostêpnych w panelu administracyjnym, po czym przejdziesz do bardziej zaawansowanych zagadnieñ, takich jak praca z modu³ami czy te¿ modyfikacja ustawieñ globalnych. Dziêki temu bez trudu samodzielnie zbudujesz dynamiczn¹ witrynê wraz z menu. Ponadto dowiesz siê, jak rozbudowaæ swoj¹ witrynê i zaanga¿owaæ u¿ytkowników w rozwój publikowanych treœci. (cid:129) Instalacja Joomla! (cid:129) Uruchomienie systemu (cid:129) Spolszczenie Joomla! (cid:129) Administracja (cid:129) Tworzenie dynamicznej witryny wraz z menu (cid:129) Wykorzystanie modu³ów (cid:129) Rozbudowa witryny (cid:129) Modyfikacja ustawieñ globalnych oraz ich wp³yw na system (cid:129) Korespondencja masowa (cid:129) Zarz¹dzanie u¿ytkownikami (cid:129) Tworzenie i modyfikacja szablonów dla systemu Joomla! Odkryj tajemnice popularnoœci systemu Joomla! Spis treĂci Rozdziaä 1. Rozdziaä 2. WstÚp 9 Czym jest system zarzÈdzania treĂciÈ WWW?..................................................... 10 Dla kogo przeznaczona jest ta ksiÈĝka? ................................................................ 11 Wymagania systemu Joomla.................................................................................. 11 O ksiÈĝce................................................................................................................. 12 Witryna bÚdÈca uzupeïnieniem ksiÈĝki................................................................ 12 Instalacja systemu Joomla 13 Pobieranie pakietu Joomla..................................................................................... 14 Uruchomienie instalacji Joomla ............................................................................ 16 Zaczynamy 21 Uruchamianie systemu Joomla.............................................................................. 22 Instalacja pakietu jÚzyka polskiego....................................................................... 23 Panel kontrolny ...................................................................................................... 25 PrzeglÈdanie informacji o witrynie ....................................................................... 26 Pasek narzÚdzi........................................................................................................ 28 Menu Witryna........................................................................................................ 29 Menu Menu............................................................................................................ 34 Menu Artykuïy ....................................................................................................... 36 Menu Komponenty................................................................................................ 38 Menu Rozszerzenia................................................................................................ 39 Menu NarzÚdzia..................................................................................................... 45 Menu Pomoc .......................................................................................................... 46 Rozdziaä 3. Dodawanie treĂci 47 Projektowanie witryny WWW .............................................................................. 48 Tworzenie sekcji i zarzÈdzanie nimi ..................................................................... 49 PodïÈczanie sekcji do menu gïównego ................................................................. 57 Tworzenie kategorii i zarzÈdzanie nimi................................................................ 61 Panel zarzÈdzania plikami mediów ....................................................................... 68 Pisanie artykuïów................................................................................................... 71 Przypisywanie pozycji do strony startowej........................................................... 89 S p i s t r e Ă c i 5 Spis treĂci Rozdziaä 4. Rozdziaä 5. i c Ă e r t s i p S Rozdziaä 6. Tworzenie dynamicznej witryny z menu 91 Tworzenie menu .................................................................................................... 92 Parametry moduïu menu..................................................................................... 101 Dodawanie pozycji menu .................................................................................... 103 Wybór typu pozycji menu ................................................................................... 105 Modyfikowanie pozycji menu ............................................................................. 119 Tworzenie menu dla zarejestrowanych uĝytkowników..................................... 124 Tworzenie menu podrzÚdnych ........................................................................... 131 Praca z moduïami 133 Tworzenie moduïów ............................................................................................ 134 Tworzenie moduïu Archiwum ............................................................................ 135 Tworzenie moduïu ¥cieĝka powrotu.................................................................... 138 Tworzenie moduïu Wïasny kod HTML ............................................................. 140 Tworzenie moduïu Kanaï RSS............................................................................ 143 Tworzenie moduïu Stopka................................................................................... 145 Tworzenie moduïu NowoĂci ............................................................................... 146 Tworzenie moduïu NajczÚĂciej czytane ............................................................. 150 Tworzenie moduïu Migawki ............................................................................... 151 Tworzenie moduïu Grafika losowa ..................................................................... 153 Tworzenie moduïu Szukaj................................................................................... 155 Tworzenie moduïu GoĂcimy ............................................................................... 157 Tworzenie moduïu Tematy pokrewne................................................................ 158 Tworzenie moduïu Sekcje................................................................................... 159 Tworzenie moduïu Kolporter RSS ..................................................................... 160 Rozbudowa witryny 163 Dodawanie komponentu Reklama...................................................................... 164 Dodawanie kontaktów ......................................................................................... 170 Dodawanie kanaïów RSS..................................................................................... 176 Tworzenie sond.................................................................................................... 180 Korzystanie z komponentu Wyszukiwanie......................................................... 182 Dodawanie odnoĂników WWW.......................................................................... 184 Korzystanie z niezaleĝnych rozszerzeñ .............................................................. 187 Dodawanie forum................................................................................................. 192 Dodatki ................................................................................................................. 196 199 Modyfikowanie ustawieñ witryny....................................................................... 200 Optymalizacja witryny dla wyszukiwarek .......................................................... 205 Modyfikowanie ustawieñ systemowych.............................................................. 208 Rozdziaä 7. Modyfikowanie ustawieñ globalnych 6 Spis treĂci WïÈczanie rejestracji uĝytkowników .................................................................. 210 Ustawienia dotyczÈce plików mediów................................................................ 212 Diagnostyka systemu Joomla............................................................................... 214 Konfigurowanie ustawieñ serwera...................................................................... 216 Korzystanie z panelu zarzÈdzania jÚzykami ....................................................... 219 Korzystanie z menu NarzÚdzia............................................................................ 220 WiadomoĂci prywatne ......................................................................................... 221 Korespondencja masowa ..................................................................................... 224 Odblokowywanie treĂci ....................................................................................... 225 Czyszczenie pamiÚci podrÚcznej serwera WWW ............................................. 226 Jak zaangaĝowaÊ swoich uĝytkowników? 227 Dodawanie uĝytkowników witryny..................................................................... 228 Modyfikowanie treĂci uĝytkownika z poziomu witryny .................................... 232 Uĝywanie ikon PDF, Email i Drukuj................................................................... 240 241 Tworzenie szablonów dla systemu Joomla Wymagania szablonów dla systemu Joomla ....................................................... 242 Tworzenie pliku index.php.................................................................................. 245 Dodawanie instrukcji jdoc:include do pliku index.php..................................... 255 Tworzenie pliku templateDetails.xml................................................................. 261 Dodawanie funkcji PHP...................................................................................... 266 Tworzenie arkuszy stylów ................................................................................... 270 Tabele podstawowych stylów CSS systemu Joomla .......................................... 273 Serwery lokalne i zdalne 277 Instalacja serwera lokalnego w systemie Windows ........................................... 278 Instalacja serwera lokalnego w systemie Macintosh.......................................... 280 Wysyïanie witryny testowej na serwer zdalny ................................................... 281 Plik configuration.php ......................................................................................... 282 283 Zasoby NowoĂci w systemie Joomla 1.5.x ....................................................................... 284 Adresy witryn z zasobami dla systemu Joomla................................................... 285 Witryny uĝywajÈce systemu Joomla ................................................................... 286 Skorowidz 289 Rozdziaä 8. Rozdziaä 9. Dodatek A Dodatek B S p i s t r e Ă c i 7 Instalacja systemu Joomla 1 Rozdziaá 1. Instalacja systemu Joomla Instalacja systemu Joomla jest prosta, szybka i zabiera okoïo 5 minut. Wystarczy pobraÊ pakiet instalacyjny Joomla i postÚpowaÊ zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Przed rozpoczÚciem instalacji upewnij siÚ, ĝe: X Masz dostÚp do internetu. X Serwer lokalny jest uruchomiony. X Znasz poïoĝenie katalogu gïównego swojego serwera WWW. W tym rozdziale omówiona zostanie instalacja systemu Joomla na serwerze lokalnym. Instrukcje dotyczÈce zainstalowania serwera lokalnego znajdujÈ siÚ w dodatku A, „Serwery lokalne i zdalne”. Wskazówka „ JeĂli po raz pierwszy tworzysz i testujesz witrynÚ, zalecamy uruchomienie na komputerze serwera lokalnego. Umoĝliwi to przetestowanie wszystkich wprowadzonych zmian przed umieszczeniem ich w funkcjonujÈcej witrynie WWW. I n s t a l a c j a s y s t e m u J o o m l a 13 Rozdziaï 1. Pobieranie pakietu Joomla Pliki instalacyjne systemu Joomla udostÚpniane sÈ w postaci pojedynczego skompresowanego pliku. Aby pobraÊ pakiet Joomla: 1. Uruchom przeglÈdarkÚ internetowÈ i przejdě do witryny www.joomla.org. 2. Kliknij przycisk Download Joomla (pobierz pakiet Joomla). 3. Pobierz pakiet Joomla 1.5.x, a nastÚpnie zapisz plik na pulpicie. Wskazówka „ Nie pobieraj ĝadnego z plików, które zawierajÈ sïowo „upgrade” lub „patch”. SïuĝÈ one do aktualizacji istniejÈcych witryn i nie zawierajÈ peïnego pakietu instalacyjnego systemu Joomla. a l m o o J u t e i k a p e i n a r e i b o P 14 Instalacja systemu Joomla Aby rozpakowaÊ pliki Joomla: 1. Znajdě i otwórz katalog gïówny swojego serwera WWW. Nazwa katalogu gïównego serwera WWW moĝe siÚ róĝniÊ w zaleĝnoĂci od uĝywanego rodzaju serwera. Na przykïad: V W lokalnym serwerze WWW Apache jest to zazwyczaj folder o nazwie htdocs. Rysunek 1.1. Struktura katalogu gïównego systemu Joomla V W lokalnym serwerze WWW IIS w systemie Windows folder ten na ogóï ma nazwÚ www lub webroot. V W przypadku serwerów udostÚpnianych musisz to sprawdziÊ u swojego dostawcy usïug. 2. W katalogu gïównym serwera utwórz nowy podkatalog o nazwie mojawitryna. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki bÚdziemy uĝywaÊ nazwy mojawitryna, ale moĝesz jÈ zastÈpiÊ nazwÈ swojej domeny. 3. Skopiuj plik Joomla_1.5.x-Full_Package.zip do podkatalogu mojawitryna w katalogu gïównym serwera WWW. 4. Rozpakuj plik, uĝywajÈc opcji WyodrÚbnij wszystkie z menu kontekstowego lub korzystajÈc z programu do archiwizacji. Masz teraz folder zawierajÈcy wszystkie podstawowe pliki systemu Joomla. Struktura plików powinna wyglÈdaÊ tak jak na rysunku 1.1. P o b i e r a n i e p a k i e t u J o o m l a 15 Rysunek 1.2. Krok 1.: wybór jÚzyka Rozdziaï 1. Uruchomienie instalacji Joomla Kreator instalacji systemu Joomla poprowadzi CiÚ przez proces wprowadzania informacji niezbÚdnych do prawidïowego dziaïania witryny w systemie Joomla. Podczas procesu instalacyjnego potrzebne bÚdÈ nastÚpujÈce informacje: X nazwa uĝytkownika i hasïo Twojej bazy danych MySQL (na ogóï root / root); X nazwa Twojej bazy danych; X prawidïowy adres e-mail, aby uĝytkownicy mogli siÚ z TobÈ skontaktowaÊ; X hasïo administratora. Aby uruchomiÊ kreatora instalacji systemu Joomla: X W pasku adresu przeglÈdarki internetowej wpisz http://localhost/mojawitryna, a nastÚpnie naciĂnij klawisz Enter. Spowoduje to uruchomienie kreatora instalacji. Aby wybraÊ jÚzyk: 1. Wybierz jÚzyk z listy. 2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaÊ (rysunek 1.2). Wskazówka „ System Joomla jest zgodny z kodowaniem UTF-8 i potrafi obsïugiwaÊ wiele jÚzyków. Po dokonaniu wyboru dalsza czÚĂÊ instalacji bÚdzie odbywaÊ siÚ we wskazanym jÚzyku. „ Z witryny Joomla.org moĝesz pobraÊ pakiety jÚzykowe umoĝliwiajÈce uruchomienie interfejsu administracyjnego w rodzimym jÚzyku uĝytkownika. 16 a l m o o J i j c a l a t s n i e i n e i m o h c u r U Rysunek 1.3. Krok 2.: przeglÈd ustawieñ Rysunek 1.4. Krok 3.: umowa licencyjna Instalacja systemu Joomla Aby pomyĂlnie przejĂÊ przeglÈd ustawieñ: 1. Sprawdě, czy wszystkie pozycje na liĂcie przeglÈdu ustawieñ majÈ oznaczenie Tak. JeĂli jakakolwiek pozycja z listy przeglÈdu ustawieñ jest wyróĝniona kolorem czerwonym, instalacja systemu Joomla nie powiedzie siÚ. Aby poprawiÊ te ustawienia, przed kontynuowaniem procesu instalacyjnego zapoznaj siÚ z dodatkiem A, „Serwery lokalne i zdalne”. 2. Przejrzyj zalecane ustawienia. Niektóre z tych ustawieñ sÈ zalecane, ale nie sÈ wymagane. JeĂli Twoje bieĝÈce ustawienia róĝniÈ siÚ od podanych zaleceñ, Joomla wciÈĝ bÚdzie dziaïaÊ normalnie; jednak z przyczyn administracyjnych i ze wzglÚdów bezpieczeñstwa zalecamy dostosowanie tych ustawieñ do listy Joomla, jeĂli tylko jest to moĝliwe. 3. Po poprawieniu wymaganych ustawieñ kliknij przycisk Sprawdě ponownie. 4. Powtarzaj ten proces, dopóki wszystkie pozycje na liĂcie nie zostanÈ oznaczone jako Tak, co przedstawia rysunek 1.3. 5. Kliknij przycisk Dalej. Aby zaakceptowaÊ umowÚ licencyjnÈ: 1. Zapoznaj siÚ z tekstem umowy licencji (rysunek 1.4). 2. JeĂli zgadzasz siÚ z jej postanowieniami, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaÊ. JeĂli nie zgadzasz siÚ na warunki umowy licencyjnej GPL/GNU, instalacja nie bÚdzie kontynuowana. U r u c h o m i e n i e i n s t a l a c j i J o o m l a 17 Rozdziaï 1. Aby skonfigurowaÊ bazÚ danych dla witryny: 1. Z menu Typ bazy danych wybierz opcjÚ mysql. Ustawienia na tej stronie utworzÈ bazÚ danych dla Twojej witryny i umoĝliwiÈ systemowi Joomla komunikacjÚ z bazÈ danych. 2. W polu Nazwa serwera wpisz localhost. 3. W polu Nazwa uĝytkownika wpisz swojÈ nazwÚ uĝytkownika bazy danych MySQL. 4. W polu Hasïo wpisz swoje hasïo do bazy danych MySQL. 5. W polu Nazwa bazy danych wpisz nazwÚ swojej bazy danych. Nie musisz byÊ kreatywny; im krótsza nazwa, tym lepsza. Wykorzystaj czÚĂÊ nazwy domeny; np. jeĂli domena ma nazwÚ www.mojawitryna.pl, moĝesz uĝyÊ nazwy mojawitrynadb (rysunek 1.5). 6. Nie zmieniaj dodatkowych ustawieñ. SÈ one wykorzystywane w przypadku, gdy masz istniejÈcÈ bazÚ danych, którÈ trzeba zastÈpiÊ lub skasowaÊ przed kontynuowaniem instalacji. 7. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaÊ. Wskazówka „ Przedrostek bazy danych wykorzystywany jest wtedy, gdy chcesz uruchomiÊ kilka witryn z pojedynczej instalacji systemu Joomla lub gdy jest to wymagane przez dostawcÚ usïug. Nigdy nie uĝywaj bak jako przedrostka bazy danych. Ten przedrostek jest wykorzystywany przez system Joomla do tworzenia kopii zapasowych tabel bazy danych. a l m o o J i j c a l a t s n i e i n e i m o h c u r U 18 Rysunek 1.5. Krok 4.: konfiguracja bazy danych Nazwy uĝytkowników i hasïa do bazy danych Serwer MySQL instaluje siÚ z nazwÈ uĝytkownika root i hasïem root. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa naleĝy zmieniÊ domyĂlnÈ nazwÚ uĝytkownika i hasïo. Aby uzyskaÊ wiÚcej informacji na temat zmiany nazwy uĝytkownika i hasïa, zapoznaj siÚ z dodatkiem A, „Serwery lokalne i zdalne”. Rysunek 1.6. Krok 5.: konfiguracja FTP Rysunek 1.7. Gïówna konfiguracja Rysunek 1.8. Zakoñczenie instalacji Instalacja systemu Joomla Aby skonfigurowaÊ ustawienia FTP: 1. Kliknij Nie, aby wyïÈczyÊ obsïugÚ plików przez FTP (rysunek 1.6). Ze wzglÚdu na kwestie zwiÈzane z prawami dostÚpu do plików w serwerach Linux i Unix, do systemu Joomla 1.5.x wprowadzono obsïugÚ plików przez FTP. Konkretne ustawienia FTP mogÈ byÊ bardzo róĝne i nie bÚdziemy tu ich omawiaÊ. Informacje dotyczÈce dostÚpu przez FTP do swojego konta uzyskasz u swojego dostawcy usïugi hostingowej. Na razie zostaw te pola niewypeïnione. Informacje te moĝna zmieniÊ póěniej za pomocÈ panelu administracyjnego. 2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaÊ. Aby skonfigurowaÊ ustawienia gïówne: 1. W polu Nazwa witryny wpisz nazwÚ swojej witryny (rysunek 1.7). 2. W polu Twój email wpisz adres e-mail gïównego administratora witryny. 3. W polu Hasïo administratora wpisz hasïo. 4. Pozostaïe informacje dotyczÈ instalowania przykïadowych danych, migracji z wczeĂniejszych wersji lub importowania istniejÈcej bazy danych. W tym przypadku tworzysz nowÈ witrynÚ, wiÚc pozostaw wartoĂci domyĂlne. 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaÊ. Pojawi siÚ okno z komunikatem informujÈcym, ĝe nie zainstalowano ĝadnych przykïadowych danych. Kliknij przycisk OK. System Joomla jest teraz zainstalowany, a tabele bazy danych zostaïy utworzone. Zostaïa jednak jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa musisz usunÈÊ plik install.php oraz folder installation (rysunek 1.8). 19 U r u c h o m i e n i e i n s t a l a c j i J o o m l a Rozdziaï 1. 6. Przejdě do swojego folderu gïównego i usuñ plik install.php, a takĝe folder o nazwie installation (rysunek 1.9). Wskazówka „ PamiÚtaj, aby zapisaÊ swoje hasïo! BÚdzie ono potrzebne, aby zalogowaÊ siÚ do panelu administracyjnego systemu Joomla. DomyĂlnie gïównemu administratorowi przypisana jest nazwa uĝytkownika admin. Moĝesz jÈ póěniej zmieniÊ, ale nie wczeĂniej niĝ po pierwszym logowaniu. Aby zobaczyÊ swojÈ nowÈ witrynÚ: 1. Uruchom przeglÈdarkÚ internetowÈ. 2. Wpisz http://localhost/mojawitryna i naciĂnij klawisz Enter (rysunek 1.10). a l m o o J i j c a l a t s n i e i n e i m o h c u r U 20 Rysunek 1.9. Usuwanie plików instalacyjnych Rysunek 1.10. Twoja nowa witryna WWW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joomla. Tworzenie stron WWW. Szybki start
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: