Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00570 011135 20691380 na godz. na dobę w sumie
Joseph von Eichendorff w Polsce. Bibliografia (1989-2018). Wydania - czasopisma - media - ebook/pdf
Joseph von Eichendorff w Polsce. Bibliografia (1989-2018). Wydania - czasopisma - media - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 222
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3808-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa poświęcona Josephowi von Eichendorffowi dotyczy działalności wydawniczej i medialnej w Polsce w latach 1989–2018. W prezentowanych wykazach uwzględniono publikacje książkowe, czasopisma, rozprawy doktorskie, druki ulotne, a także filmy, widowiska teatralne, festiwale i inne przedsięwzięcia o charakterze medialnym. Całość zamyka szkic na temat recepcji twórczości poety i pisarza urodzonego w Łubowicach koło Raciborza w prasie śląskiej po 1989 roku. [...\ W niniejszej książce podjęto próbę określenia miejsca Josepha von Eichendorffa w świadomości krytyków, tłumaczy, literaturoznawców, historyków, historyków literatury, kulturoznawców, folklorystów i etnologów, na podstawie wyszukanych w polskiej prasie artykułów, not i omówień. Uważny czytelnik z łatwością odnajdzie wśród odnotowanych pozycji nazwiska niemieckich badaczy oraz tłumaczenia ich tekstów na język polski dostępne w polskich czasopismach lub w wydanych w Polsce tomach zbiorowych. (fragmenty wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joseph von Eichendorff w Polsce Bibliografia (1989–2018) Michał Skop Joseph von Eichendorff w Polsce Bibliografia (1989–2018) Wydania – czasopisma – media Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2020 Redaktor serii: Historia Literatur Obcych Magdalena Wandzioch Recenzent Krzysztof A. Kuczyński Spis treści Wstęp 7 Ogólne skróty bibliograficzne Skróty tytułów czasopism 15 13 175 177 181 Wydawnictwa zwarte 21 Wydania twórczości Josepha von Eichendorffa 21 Monografie 23 Przyczynki i artykuły 34 Czasopisma 47 Rozprawy doktorskie Druki ulotne Media Radio 181 Telewizja 184 Teatr Film 187 Nagrania Festiwale, koncerty, występy muzyczne Recepcja twórczości Josepha von Eichendorffa w prasie śląskiej po 1989 roku 190 199 183 187 Indeks nazw osobowych 205 Zusammenfassung 219 Summary 221 Wstęp Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa poświęcona Josephowi von Eichen- dorffowi dotyczy działalności wydawniczej i medialnej w Polsce w latach 1989–2018. W prezentowanych wykazach uwzględniono publikacje książ- kowe, czasopisma, rozprawy doktorskie, druki ulotne, a także filmy, wido- wiska teatralne, festiwale i inne przedsięwzięcia o charakterze medialnym. Całość zamyka szkic na temat recepcji twórczości poety i pisarza urodzonego w Łubowicach koło Raciborza w prasie śląskiej po 1989 roku. Pierwsze z prezentowanych zestawień obejmuje antologie poezji, dzieła prozatorskie i inne utwory Eichendorffa. Do autorów przekładu wierszy na język polski, które wyszły spod pióra niemieckiego romantyka, należą między innymi Wiktor Bugla, ks. Tomasz Horak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Waleria Kędzierska, Jan Koprowski, Margarethe Korzeniewicz, Friedrich Wilhelm Kremser, Janusz Krosny, Adolf Kühnemann, Andrzej Lam, Bolesław Lubosz, Rafał Nakonieczny, Stefan Napierski, Zenon „Miriam” Przesmycki, ks. Jerzy Szymik. Wybrane utwory prozatorskie, nowele, szkice autobiograficzne, eseje o zjawiskach społecznych i problemach politycznych, fragmenty zapisów wspomnień poety są dostępne polskiemu odbiorcy dzięki tłumaczeniom między innymi Jacka Stanisława Burasa, Ryszarda Kincla, Margarethe Ko- rzeniewicz, Mieczysława Kuli, Wojciecha Kunickiego, Stefana Napierskiego, Barbary Tarnas. Publikacje te uzupełniają tłumaczenia przyczynków niemiec- kich badaczy życia i dorobku twórczego Eichendorffa. Autorami przekładu są między innymi Jan Goczoł, Janusz Krosny, Adolf Kühnemann, Paweł Newerla, Joanna Rostropowicz, Przemysław Rostropowicz. W kolejnych podrozdziałach odnotowano publikacje książkowe w ca- łości poświęcone Eichendorffowi, wraz z informacją o ich zawartości, oraz W s t ę p 7 dotyczące poety opracowania w wydawnictwach zbiorowych. Zamieszczone w poszczególnych tomach artykuły, studia i przyczynki stanowią nierzad- ko pokłosie debat, konferencji, sympozjów, sesji naukowych i odczytów organizowanych z okazji rocznic urodzin i śmierci barona z łubowickiego zamku. Wydarzenia te – szczególnie związane ze sto pięćdziesiątą rocznicą śmierci, w 2007 roku, i zorganizowanym wówczas Rokiem Eichendorffa, z Rokiem Pamięci Eichendorffa w 2013 roku, jak również sto sześćdziesiątą rocznicą śmierci w 2017 roku – wywoływały ożywioną dyskusję przedsta- wicieli ośrodków akademickich z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych nad aktualnością i różnymi sposobami odczytywania jego dzieła, skłaniającą do spojrzenia na całokształt dorobku literackiego Eichen- dorffa z wielu perspektyw, z wykorzystaniem narzędzi badawczych i teorii różnych dyscyplin naukowych. Autorzy poszczególnych publikacji rejestrują, analizują i komentują poglądy autora Z życia nicponia na literaturę, kulturę, historię, religię, politykę, muzykę zawarte w jego prozie, poezji, publicystyce, listach, fragmentach wspomnień, dzienników i tekstów autobiograficznych. Odnotowane tomy, artykuły i przyczynki naukowe pozwalają także określić zmieniające się techniki narracyjne i strategie tłumaczeniowe, kierując uwagę użytkownika bibliografii na zagadnienia recepcji i podkreślając znaczenie utworów Eichendorffa dla polskiej prasy i literatury. Najobszerniejszy rozdział dotyczy tekstów, które ukazywały się na łamach roczników, kwartalników, dwumiesięczników, miesięczników, dwutygodni- ków, tygodników, pism społeczno-kulturalnych, naukowych, popularno- naukowych, czasopism branżowych oraz lokalnych periodyków wydawa- nych nakładem urzędów gmin i miast, związków i stowarzyszeń, organów mniejszości niemieckiej w Polsce1. Tę część książki tworzy lista ponad stu czterdziestu czasopism z ostatnich trzech dekad, która oprócz poszczególnych opisów bibliograficznych zawiera też ogólne informacje o profilu pisma (tytuł i podtytuł, częstotliwość ukazywania się, miejsce wydania i wydawca, język publikacji, numer ISSN). W przypadku periodyków, które po jakimś czasie zaczęły funkcjonować pod nowym tytułem, a nie dokonano zmiany nakładcy ani grona adresatów czy linii programowej pisma, w metryczce został podany 1 Należy wspomnieć, że na łamach niektórych pism ukazujących się w krajach nie- mieckiego obszaru językowego, a więc nie uwzględnionych w niniejszej bibliografii, autor noweli Marmurowy posąg (1818, wyd. polskie 2003, w przekładzie Margarethe Korzeniewicz, z ilustracjami Ruty Molin) zajmuje istotne miejsce. Jest to na przykład „Oberschlesisches Jahrbuch” (Stiftung Haus Oberschlesien, Ratingen), „Schlesien. Kunst – Wissenschaft – Volkskunde”, „Schlesischer Kulturspiegel” (Stiftung Kulturwerk Schlesien, Würzburg), a przede wszystkim rocznik „Aurora. Eichendorff-Almanach”, organ Eichendorff-Gesellschaft, niemieckiego Towarzystwa im. Eichendorffa w Würz- burgu. W s t ę p 8 także poprzedni lub kolejny tytuł periodyku. Następujące warianty podtytułu danego czasopisma odnotowane zostały w porządku chronologicznym, po- cząwszy od aktualnego do najstarszego. W razie potrzeby według tej samej zasady szeregowano informacje o miejscu wydania i wydawcy. Pod tytułem każdego ujętego w zestawieniu czasopisma i metryczką znaj- duje się wykaz opublikowanych na jego łamach wierszy Eichendorffa w prze- kładzie na język polski oraz artykułów odnoszących się do twórczości poety lub wybranych zdarzeń z jego biografii. W wykazie uwzględniono również artykuły, omówienia oraz noty dostępne jedynie w witrynie internetowej danego pisma. Publikacjom tego rodzaju towarzyszy często bogaty mate- riał fotograficzny zgromadzony w galerii zdjęć. Wyszczególnienie pozycji dostępnych jedynie w internecie wynika z faktu, że teksty te w porównaniu z artykułami prezentowanymi w wersji drukowanej pisma w wielu przypad- kach wykazują istotne różnice w treści lub zawarte w nich informacje nie występują w ogóle w danym numerze periodyku. W bibliografii zrezygnowano z prezentowania wyników kwerend, których celem było zbadanie recepcji Eichendorffa w polskich dziennikach, a które obejmowały obszerny, często nieusystematyzowany i niezdygitalizowany materiał zgromadzony w bibliotekach, archiwach i czytelniach. Ze względu na olbrzymią liczbę artykułów drukowanych w ostatnich trzydziestu latach w regionalnych, ponadregionalnych i lokalnych gazetach zagadnienie to uznaje się za odrębny temat badawczy, warty osobnego opracowania. Zamysł tego rodzaju zasygnalizowany został w podrozdziale prezentującym recepcję twórczości Eichendorffa w prasie śląskiej w ostatnich trzech dekadach. W niniejszej książce podjęto próbę określenia miejsca Josepha von Eichen- dorffa w świadomości krytyków, tłumaczy, literaturoznawców, historyków, hi- storyków literatury, kulturoznawców, folklorystów i etnologów, na podstawie wyszukanych w polskiej prasie artykułów, not i omówień. Uważny czytelnik z łatwością odnajdzie wśród odnotowanych pozycji nazwiska niemieckich badaczy oraz tłumaczenia ich tekstów na język polski dostępne w polskich czasopismach lub w wydanych w Polsce tomach zbiorowych. Wykaz obejmuje zatem nie tylko opublikowane w czasopismach wiersze poety w polskim przekładzie, ale także artykuły, noty, recenzje poświęcone wybranym aspektom twórczości lub biografii barona z Łubowic, redagowa- ne w języku polskim i niemieckim, a także angielskim czy nawet pisane po łacinie i gwarą śląską. Miejsce i znaczenie recenzji jako swoistego gatunku krytycznoliterackiego związane jest z rozwojem prasy w Polsce po 1989 roku. Dorobek Eichendorffa stał się przedmiotem zainteresowania publicystów i redakcji krajowych, regionalnych i lokalnych czasopism, rozpoczynają- cych funkcjonowanie na rynku prasowym u progu lat dziewięćdziesiątych W s t ę p 9 XX wieku lub powołanych do życia w późniejszym okresie. Z tego też powodu przyjęte w bibliografii ramy czasowe, a co za tym idzie wybór roku 1989, nie są przypadkowe. Zmiana paradygmatu stosunków polsko-niemieckich, zainteresowanie nie tylko tym, co na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie- więćdziesiątych XX stulecia wydarzyło się w Polsce i Niemczech, ale także literaturą i kulturą obu narodów, wytworzyła w konsekwencji nowy obraz Polski w Niemczech i Niemiec w Polsce. Skutkiem działań politycznych i de- cyzji z lat 1989–1990 oraz wydarzeń, spośród których warto przywołać wizytę Helmuta Kohla w Polsce w listopadzie 1989 roku, przerwaną pamiętnymi wydarzeniami w Berlinie 9 listopada, wznowioną i zakończoną 14 listopada, spotkanie w Krzyżowej premiera rządu polskiego Tadeusza Mazowieckiego z kanclerzem Niemiec, gest znaku pokoju podczas mszy świętej czy pod- pisanie traktatu potwierdzającego istniejącej granicy między państwami w Warszawie 14 listopada 1990 roku oraz traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w Bonn 17 czerwca 1991 roku – odbierane były jako solidne fundamenty nowego rozdziału stosunków polsko-niemieckich. Wydarzeniom politycznym towarzyszyło między innymi powstanie związków i organizacji kulturalnych, które na swego patrona obrały Josepha von Eichendorffa i które do dziś prowadzą działalność wydawniczą. Większość z nich jest związana, również geograficznie, z miejscowościami znanymi z biografii poety, jak Wrocław, Nysa, Opole, Łubowice, Racibórz, Toszek czy Gdańsk, gdzie pisarz kontynuował rozpoczętą we Wrocławiu pracę nad nowelą Z życia nicponia (1826, wydanie polskie 1924, w przekładzie Kazimierza Karkowskiego 1975)2. Działalność towarzystw z Górnego i Dolnego Śląska oraz Śląska Opolskiego mająca na celu pielęgnowanie pamięci o Eichendorffie w wymiarze ponad- regionalnym i lokalnym opisana została w podrozdziale o recepcji twórczości barona z Łubowic w prasie śląskiej po 1989 roku. Zamysłem autora było zbadanie skali recepcji dokonań twórczych „ostat- niego rycerza niemieckiego romantyzmu” w ciągu ubiegłych trzech dekad. Użytkownik bibliografii dostrzeże z pewnością nie tylko rozliczne przekłady poezji Josepha von Eichendorffa, ale też wiele innych istotnych osiągnięć tłumaczy jego poezji i prozy. Autor Z życia nicponia daje się poznać jako twórca wierszy lirycznych powstałych pod wpływem pieśni ludowych (wybór w języku polskim ukazał się w 1990 roku), a także jako zbieracz górnośląskich baśni i podań (wydanie polskie w 1991 roku). 2 Przekład zawarty w tomie Niemiecka nowela romantyczna. Wybór, wstęp i komen- tarz Gerard Koziełek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 (Biblioteka Narodowa. Seria 2. Nr 181). W s t ę p 10 Jak słusznie zauważa Andrzej Lam w przedmowie najpełniejszego wydania przekładu poezji Eichendorffa, Wiosna i miłość z 2004 roku, rocznica stulecia śmierci pisarza w 1957 roku w polskiej prasie właściwie się nie zaznaczyła. Jedynie w notatkach i artykułach drukowanych na łamach katowickich „Prze- mian” i poznańskiego „Przewodnika Katolickiego” upominano się o pamięć Eichendorffa i opiekę nad jego grobem na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie. Za sprawą artykułów Ireny Sławińskiej, badającej ślady Eichendorffa na Ślą- sku („Przemiany” 1957), szkiców publicysty i pisarza Wilhelma Szewczyka (Literatura niemiecka w XX wieku, 1962 i 1964), studiów historyków litera- tury Mieczysława Urbanowicza (Z dziejów literatury niemieckiej na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, 1964) i Mariana Szyrockiego (Dzieje literatury niemieckiej, 1969) rozpoczął się proces sytuowania twórczości poety i pisarza w kontekście niemieckiego romantyzmu, a jednocześnie rekonstruowania jego związków ze śląską ojczyzną. Celem kwerend bibliotecznych i poszu- kiwań w archiwach było przede wszystkim uzupełnienie treści zawartych w artykułach poświęconych recepcji twórczości Josepha von Eichendorffa po 1989 roku w Polsce: Haliny Białek (Zur Eichendorff-Rezeption in Polen, 1991), Andrzeja Lama (Eichendorff 1788–1857, 2007), Jerzego Pośpiecha (cykl Materiały do dziejów recepcji Josepha von Eichendorffa, 2007), Eugeniusza Klina (na przykład Die Rezeption Joseph von Eichendorffs in Polen nach der Wende / Recepcja Josepha von Eichendorffa w Polsce po okresie przełomu, 2011; Interpretationen und Stellungnahmen. Ein Beitrag der polnischen Germanistik zu Joseph von Eichendorff, 2011) oraz mojego autorstwa (Joseph von Eichen- dorff w prasie górnośląskiej, 2011; „Joseph von Eichendorff Konversatorium. Zeszyty Edukacji Kulturalnej. Hefte für Kultur und Bildung“ – Versuch einer Bilanz / Próba bilansu, 2013)3. W zestawieniu prezentującym zasięg zainteresowania w naszym kraju Eichendorffem bibliografia przedmiotowa została rozszerzona o rozprawy 3 Z publikacji wydanych za granicą warto odnotować pozycje: Gerhard Kosellek: Dichter der Provinz. Verkannt und vergessen. Dresden: Neisse Verlag, 2018, zawierającą między innymi: Idem: Joseph von Eichendorffs sprachliche und literarische Bezüge zu Polen, s. 88–135; Die Eichendorff-Rezeption in Polen – ein Politikum, s. 136–149; Joseph von Eichendorffs Promemoria über die polnische Sprache im Schulunterricht. Aus dem Geheimen Staatsarchiv, s. 150–181; Libor Martinek, Małgorzata Gamrat: Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. Opava: Slezská univerzita v Opavě, KLP – Koniasch Latin Press, 2018, zawierającą między innymi: Grzegorz Supady: Joseph von Eichendorff w Prusach i w Polsce, s. 27–46; Elżbieta Zarych: Ludowe, literackie i romantyczne w górnośląskich baśniach i podaniach („Oberschlesische Märchen und Sagen”) Josepha von Eichendorffa, s. 75–94; Paulina Książek: Joseph von Eichendorff i muzyka polska, s. 127–149. W s t ę p 11 doktorskie, druki ulotne oraz pozycje dokumentujące recepcję twórczości poety w mediach. W przypadku ostatniej z wymienionych grup wzięto pod uwagę audycje radiowe, programy telewizyjne, informacje prasowe między innymi o filmach, festiwalach, koncertach, przedstawieniach, recytacjach poezji, występach muzycznych i wydawnictwach fonograficznych. Bibliografia poświęcona obecności autora Z życia nicponia w książkach, czasopismach i mediach na przestrzeni ostatnich trzech dekad jest z założenia opracowaniem szczegółowym, lecz na pewno nie wyczerpującym. Ewentualny brak informacji o znaczących wydaniach, artykułach, przyczynkach i innych tekstach w części podmiotowej lub przedmiotowej, jak również o autorach przekładu, esejów, szkiców, rozpraw, opracowań krytycznych czy też artystach, muzykach, aktorach i reżyserach nie jest zamierzony, wiąże się ze specyfiką tego typu zestawień, które trudno kiedykolwiek uznać za zamknięte. Przygotowując opracowanie, uwzględniono dane zawarte między innymi w katalogach i bazach: Biblioteki Narodowej, Deutsche Nationalbibliothek, Herder-Institut w Marburgu, Narodowego Uniwersalnego Katalogu Cen- tralnego NUKAT, MLA International Bibliography, Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej, Polskiej Bibliografii Naukowej, Polskiej Bi- bliografii Literackiej, Bibliografii Województwa Śląskiego, Bibliografii Bieżącej Województwa Śląskiego, Bibliografii Województwa Opolskiego, Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, jak również w archiwach wielu placówek badaw- czych, bibliotek, muzeów. Korzystano z zasobów dostępnych w internecie, w postaci cyfrowych archiwów prasowych, zbiorów publikacji, czasopism i gazet, umożliwiających przeprowadzenie dokładnych kwerend w ponad stu czterdziestu repozytoriach i bibliotekach cyfrowych w Polsce. W opisach bibliograficznych, ujednoliconych w obrębie poszczególnych kategorii, zawarto dane pozwalające na łatwą identyfikację danego tekstu lub wydarzenia. Informacje dodatkowe zostały zamieszczone w nawiasach kwadratowych. W rozdziale dotyczącym czasopism tytuły periodyków zastą- piono skrótami, których wykaz znajduje się na końcu książki. W przypadku tekstów opublikowanych w internecie zrezygnowano z podawania dokładnego adresu URL, zdarza się bowiem, że taki adres ulega zmianie, wcześniej więc odnotowany nie kierowałby czytelnika do danej pozycji. Zamieszczono nato- miast adres witryny internetowej, na której dany tekst został opublikowany, co jest informacją wystarczają do odnalezienia właściwego pliku w zasobach archiwalnych czasopisma. Ogólne skróty bibliograficzne adapt. ang. aranż. aut. Bd. choreogr. cz. dod. dyr. dyr. art. dyryg. dźw. ed. et al. fot. fragm. franc. H. Hg. hiszp. il. Ill. j. Jg. kierow. – adaptacja – angielski – aranżacja – autor – Band (tom) – choreografia – część – dodatek – dyrektor – dyrektor artystyczny – dyrygent – dźwięk – editor (redaktor) – et alii (i inni) – fotografie – fragment(y) – francuski – Heft (zeszyt) – Herausgeber (redaktor) – hiszpański – ilustracje – Illustrationen (ilustracje) – język – Jahrgang (rocznik) – kierownictwo – komentarz – koordynacja – kostiumy – muzyka – nagranie – niemiecki – numero (numer) – numer – Nummer (numer) – obsada – odcinek – opus – opracowanie kom. koord. kost. muz. nagr. niem. no nr Nr. obs. odc. op. oprac. oprac. graf. – opracowanie graficzne oprac. muz. – opracowanie muzyczne org. pol. posł. prod. przedm. przygot. R. rec. red. reż. – organizator – polski – posłowie – produkcja – przedmowa – przygotowanie – rocznik – recenzja – redakcja – reżyseria O g ó l n e s k r ó t y b i b l i o g r a f i c z n e 13 rozm. przepr. – rozmowę przeprowadził(a) rys. s. scen. scenogr. sł. t. Tl. tłum. – rysunki – strona – scenariusz – scenografia – słowa – tom – Teil (część) – tłumaczenie Übers. vol. wok. współpr. wyb. wyd. wyk. wyst. z. – Übersetzung (tłumaczenie) – volumen (tom) – wokalista – współpraca – wybór – wydanie – wykonawca – występują – zeszyt Skróty tytułów czasopism – „Argumenta Historica” – „Akademisches Kaleidoskop” – „Akant” – „Almanach Prowincjonalny” – „Arcana” – „Artpunkt” – „Biblioteka Austriacka” – „Brzeski Parafianin” – „Co Jest Grane” – „Convivium” – „Co Tydzień Mysłowice” – „Dialogi Biblioteczne” – „Dolny Śląsk” – „Echo Gmin” – „Ethos” – „Eunomia” – „Fa-art” – „Forum Penitencjarne” – „Fraza” – „Fabryka Silesia” – „Głos Bierawy” – „Głos Głubczyc” – „Gazeta Górnośląska / Ober schlesische Zeitung” – „Gazeta Informator” AH AK Ak. AP Arc. Artp. BA BP CJG Conv. CTM DB DŚ EG Eth. Eun. Fa. FP Fr. FS GB GG GGś GI GMJPE – „Global Media Journal – Polish Edition” S k r ó t y t y t u ł ó w c z a s o p i s m 15 – „Gliwicki Magazyn Kultu ralny” – „Gazeta Malarzy i Poetów” – „Gość Niedzielny” – „Górnoślązak” – „Gazeta Pogranicza” – „Gazeta Prudnik 24” – „Głos Pszczyński” – „Gazeta Rybnicka” – „Gazeta Sławięcicka” – „Germanistische Studien” – „Germanica Wratislaviensia” – „Gospodarka Wodna” – „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” – „Gazeta Żywiecka” – „Informator Gminny” – „Informator Gminy Chrząstowice” – „Indeks” GMK GMP GN Górn. GPo GPr GPs GR GS GSt GW GWo GZRŚ GŻ IG IGC Ind. IŚOIIB – „Informator Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” Jast. JEK JOS JŚ – „Jastrząb” – „Joseph von Eichendorff Konversatorium” – „Języki Obce w Szkole” – „Jaskółka Śląska / Ślōnskŏ Szwalbka / Schlesische Schwalbe / Slezska Vlaštovka / Silesian Swallow” – „Kalendarz Opolski” – „Karkonosze” – „Kronika Bydgoska” – „Kurier Błażowski” – „Kurier Brzeski” – „Kalendarz Cieszyński” – „Kalendarz Głubczycki” – „Kronikarz Gminy Prószków” – „Kurier Marklowicki” – „Kwartalnik Neofilologiczny” – „Krzanowice i Okolice” – „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” – „Kwartalnik Opolski” – „Krajobrazy Zawadzkiego” – „Latarnia Morska” – „List do Pani” – „Metafora” KaO Kark. KB KBł KBrz KC KG KGP KM KN KO KWM KwO KZ LM LP Met. S k r ó t y t y t u ł ó w c z a s o p i s m 16 ML Muz. NGJ NGL NH NK NKr NN NR NRa NRy NW NŻG Od. OGP OL ON Op. OS PB PBM PD PGŚ PJ PoB Pom. PR Prow. Przek. PrzB PrzH PrzP PrzU PrzZ PrzZp PSP PTT RH – „Muzyka i Liryka” – „Muzealnictwo” – „Nowy Głos Jemielnicy” – „Nowa Gazeta Lokalna” – „Nasza Historia” – „Nowe Książki” – „Nowiny” (Krosno) – „Nowiny Nyskie” – „Nasz Racibórz” – „Nowiny Raciborskie” – „Nowiny” (Rybnik) – „Nowiny Wodzisławskie” – „Nasze Życie Głuchołaz” – „Odra” – „Oleska Gazeta Powiatowa” – „Orbis Linguarum” – „Oberschlesische Nachrichten / Wiadomości Górnośląskie” – „Opole” – „Oberschlesische Stimme” – „Panorama Bialska” – „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” – „Poezja Dzisiaj” – „Przyroda Górnego Śląska” – „Prace Językoznawcze / Papers in Linguistic” – „Poradnik Bibliotekarza” – „Pomerania” – „Prosto z Regionu” – „Prowincja” – „Przekrój” – „Przegląd Budowlany” – „Przegląd Humanistyczny” – „Przegląd Powszechny” – „Przegląd Uniwersytecki” – „Przegląd Zachodni” – „Przegląd Zachodniopomorski” – „Pomagamy Sobie w Pracy” – „Po Troszku o Toszku” – „Roczniki Humanistyczne / Annales de Lettres et Sciences Humaines / Annals of Arts” RŁ – „Rocznik Łubowicki / Lubo witzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka” S k r ó t y t y t u ł ó w c z a s o p i s m 17 RMG RP RSŚ RZZ SchW SDG SG SGG SGP SN SNi SO SŚ Str. Sud. Supl. Syc. ŚKHS Śl. ŚO ŚŚ ŚWE TD Top. TP TPr TR 30D TZO WD Wędr. WI WK WL WO Wpl WP ZE ZI – „Rocznik Muzeum w Gliwicach” – „Rocznik Przekładoznawczy” – „Roczniki Sztuki Śląskiej” – „Rocznik Ziem Zachodnich” – „Schlesisches Wochenblatt” – „Skarbiec Ducha Gór” – „Studien zur Germanistik” – „Studia Germanica Gedanensia” – „Studia Germanica Posna niensia” – „Silesia Nova” – „Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde” – „Strzelec Opolski” – „Studia Śląskie” – „Strony” – „Sudety” – „Suplement” – „Sycyna” – „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” – „Śląsk” – „Śląsk Opolski” – „Śpiewak Śląski” – „Śląskie Wiadomości Elektryczne” – „Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs” – „Topos” – „Tygodnik Powszechny” – „Tygodnik Prudnicki” – „Tygodnik Rybnicki” – „30 Dni” – „Tygodnik Ziemi Opolskiej” – „W Drodze” – „Wędrowiec” – „Wiadomości Izbickie” – „Wiadomości Kulturalne” – „Wiadomości Leśnickie” – „Wiadomości Oławskie” – „Wochenblatt.pl” – „Wiadomości znad Piotrówki” – „Zeszyty Eichendorffa / Eichendorff-Hefte” – „Zbliżenia Interkulturowe. Polska–Niemcy–Europa / Interkulturelle Annäherungen. Polen–Deutschland–Europa” S k r ó t y t y t u ł ó w c z a s o p i s m 18 – „Ziemia Jaworska” – „Zeszyty Literackie” – „Znak” ZJ ZL Zn. ZNWSP – „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu – Filologia Germańska” – „Za Pozwoleniem” – „Zbliżenia Polska-Niemcy / Annäherungen Polen-Deutschland” – „Zeszyty Pszowskie” – „Ziemia Raciborska” – „Z Tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki” – „Zeszyty Wydziału Humanistycznego” – „Zwrot” – „Z Ziemi Eichendorffa” – „Życie Bytomskie” – „Życie Głuchołaz” – „Życie Głogówka” – „Życie Muzyczne” ZP ZPN ZPsz ZR ZTZ ZWH Zwr. ZZE ŻB ŻGł ŻGłg ŻM Indeks nazw osobowych (–) 49, 173 (a) 149 a.harz zob. Harz Aleksandra A.R. 167 A.Z. 167 AD zob. Dereń Andrzej Adur 153, 156 ag zob. Groń Agnieszka AK zob. Kerner Andrzej (aka) 72 (AM) 54 Amis 100 ANA zob. Kwaśnicka Anna AW 94 azi 102 Abramović Marina 185 Adamiec Franciszek 84 Adamus Rafał 74 Adenauer Konrad 28 Adorno Theodor W. 39, 88 Affanasowicz Ilona 104 Alefeld Yvonne-Patricia 37 Andersen Hans Christian 188 Andraschke Peter 35, 92 Andrushchak Volodymyr 197 Andruszkiewicz Barbara 130 Antes Zofia 189 Apke Fred 22, 50, 102, 172, 178, 179, 184–186 Arndt Marian Bernard OFM 167 Ausländer Rose 36 B-V/SK 154 BEA 137 bk zob. Krzyżak Bogusław Babuchowska Ewa 157 Babuchowski Andrzej 68 Bałata Marek 194 Banachowicz Joanna Małgorzata 48 Banaszak Hanna 187 Baran Dariusz 67 Baron Bernhard M. 127, 168 Baron Piotr 194 Bartoszek Dawid 82 Bartoszewicz Iwona 63, 64 Bauer Christoph 78 Baumgarten Marie 155, 157 Bąk Roman [rb] 60, 151 Bąkiewicz-Maciejska Marta 31 Bednarek Helmut 178 Beethoven Ludwig van 173, 190 Beisbart Ortwin 22, 38, 40, 56, 178 Belastová Šárka 37, 38, 54 Bellardi Paul 166 Bensch Bożena 84 Bereta Katarzyna 91 Besch Lutz 111 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 205 Bethge Friedrich 28 Białas Andrzej 108 Białek Edward 33, 44, 51, 117, 141, 202 Białek Halina 11, 26, 27, 62, 63, 88, 159 Bielecki Artur 29, 52 Bienek Horst 76, 88, 128, 138, 159 Biły Łukasz 114, 156 Bińkowska Iwona 29 Bischoff Friedrich 32, 130 Bismarck Otto von 130 Bittner Wolfgang 57, 163, 201 Blacha Iwona 193 Blacha Norbert 193 Blažikova Hana 182 Bleiweiss Celino 183, 184 Bleutge Nico 135, 154 Blicharz Gabriela 188, 189 Blidy Monika 31 Blonka Radosław 196 Błaszczok Eugenia 147 Bobrowski Johannes 40, 56, 60, 143 Bodanko Krzysztof 80, 116 Bogacki Jarosław 77 Bogacz Teresa 54 Bogus Danuta 191 Bohnenkamp Anne 30, 164 Bönisch Anna 28 Bopp Willi 185 Borkowski Maciej 145 Born Jürgen 138 Borys Alicja 29 Borzestowski Waldemar 50, 148, 183 Botor Irenäus 36, 69 Brachaczek-Świerkot Beata 43 Brahms Johannes 92, 139, 195, 197 Braungart Georg 135 Breiter Hermann 160 Breuer Jacques 184 Brockmann Dora 190 Brodniewicz Teresa 35 Browarny Wojciech Jan 175 Brückner Ferdinand 162 Brückner Ursula 162 Brustellin Alf 184 Budrecki Lech 39 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 206 Bugla Wiktor 7, 22– 24, 48, 93, 143, 178 Buras Jacek Stanisław 21, 49, 80, 106, 146 Burda Anna 67 Burke Wiliam T. 36 Burmiński Marcin 38 Buszta Julita 33 Byczek Maciej 101 Bzdęga Andrzej Zdzisław 138 Cebula Marek 74 Cebula Sylwia 133 Cedler Katarzyna 33 Cerezo Silva Antonio 36 Chalabala Rafał 197 Chlewicka Jadwiga 193 Chmiel Peter 43 Chodorowicz Barbara 186 Chojnacka Małgorzata 137 Cholewa Krzysztof [K.Ch.] 58, 130, 131 Chołuj Bożena 42 Chopin Fryderyk 182, 188, 189, 194, 195 Choroś Monika 77 Chromik Therese 128, 166 Chromik Resi 167 Chwiłek Agnieszka 189 Chylewska Aleksandra 85 Cichecka Beata 100 Claßen Joseph 178, 154 Cofałka Jan 144 Cyrus Josef 187 Cysarz Herbert 29 Czajkowski Andrzej 146 Czajkowski Paweł 129 Czakański Piotr 186 Czarnecka Mirosława 44 Czarnecki Jarosław 180 Czech Wojciech 57 Czeczil Tomasz 30 Czyszczon Sybilla 103 Czyżak Bogdan 35, 123 (D) 61 D.S. 67 dw zob. Wąsowicz-Hołota Danuta Daiber Jürgen 30 Dampc-Jarosz Renata 31, 33, 82, 90, 140, 144 Darowski Jan 58 Dawidejt-Drobek Ewa 129 Dąbrowicz Elżbieta 45 Dąbrowski Jacek 27 Dąbrowski Janusz 193 Dengel Herbert 51 Dereń Andrzej [AD] 150 Dilk Yvonne Enrica 32 Dittrich Grażyna 46 Dłociok Agnieszka 110, 113, 114 Długosz-Penca Daniela 149 Dobrowolski Wojciech [(wod)] 78, 131–133 Dobrzański Maciej 60 Domino Marcin 150, 166 Dörter-Rehmet Charlotte 82 Drabik Andrzej 36 Drabowicz Wojciech 192 Drob Jan 157 Droń Maciej 172 Drozdowska Joanna 192 Drożdżewska Agnieszka 197 Duda Harry 143 Dudczenko Bogumił 123 Dudzik Lech 188, 189 Durecka Anna 157 Duvier Angelique 194 Dygant Agnieszka 181 Dyngosz Wojciech 192 Dyroff Adolf 29 Dyrszlag Joachim Bernard OFM 92, 164 Dzwonowski Jacek 186 Dzwonowski Marcin 186 E 105 (E.Ż.) zob. Żemełka Ewelina Eberhardt Otto 125–127, 140 Ehlich Konrad 124 Eichendorff Georg Freiherr Graf von Strachwitz 164 Eichendorff Joseph von* 21–23, 47, 49, 54, 55, 58–62, 66–69, 72–74, 76, 77, 79–82, 84, 87, 88, 90–93, 96, 99, 100, 103, 105– 107, 109–112, 118, 119, 122, 124, 131, 135, 141–144, 146, 149, 151, 152, 158–172, 181 Eichendorff Karl 222 Eichendorff Wilhelm von 110 Eigner Gerd-Peter 134 Elsner Hannelore 183, 184 Elsner Józef 194 Emanuiłow Julita 189 Emmerling Danuta 36 Engel Walter 37 Engelking Anna 38 Enzensberger Hans Magnus 28 Erdmann Franz 138 Faber Martin 34 Fac Bolesław 119 Fallersleben Hoffmann von 134 Feilert Emil 32, 77, 134 Feliszewski Zbigniew 31, 43 Fercho Julia 195 Ferensztajn Ariel 33 Freiin von Rottenberg Anna zob. Gott- berg Anna von Fiałek Marek 79 Filipowicz Małgorzata 41 Findeisen Silke 154 Fischer Bernadett 154 Fitzon Justyna 165 Florescu Catalin Dorian 134 Fontane Theodor 24 Franzos Karl Emil 141 Fras Marek 197 Freyer Aleksander von 171 Fronczyk Mateusz 186 Fulneczek Krzysztof 194, 195 Furman Wojciech 99 * Uwzględniono jedynie strony, na których Eichendorff zostaje wymieniony jako autor w zestawieniu bibliograficznym. I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 207 G3 93 gl 103 gn 94 GW zob. Wawoczny Grzegorz Gajos-Mangold Renata 38 Gallwitz Peter 165, 167 Gallwitz Susanne 165 Gałek Piotr 197 Gaweł Arkadiusz 186 Gawlik Magdalena 112 Gembalski Julian 33, 194 Gerkan Florence von 185 Gesche Janina 31 Gesche Jörg 31 Glensk Joachim 36, 39 Globisch Wolfgang 149 Glombik Konrad 67 Glück Friedrich 109, 188, 197 Głogowski Tomasz [(tog)] 35, 143 Gneist Werner 168, 169 Gocman Maciej 197 Goczoł Jan 7, 76, 81, 140, 141 Godlewicz-Adamiec Joanna 41 Godlewska Alicja 61 Goebbels Heiner 185 Goedeking Friedrich 31 Goethe Johann Wolfgang 30, 63, 68, 81, 86, 156, 157, 164, 177, 179, 194, 197 Golawski Johannes 154 Golesz Roman 34 Gondek Elżbieta 45 Gonet Marek 151 Gonschior Josef Julius [Józef] 39, 89, 94, 106, 160–163, 167, 178, 179 Gorzalnik Teresa 75 Gottberg Anna von [ur. Freiin von Rot- tenberg] 166 Górak Krystyna 79 Górska-Zawisłowa Zofia 21 Górski Konstanty Maria 161 Graca Joanna 128 Grajewski Andrzej 70 Greflinger Georg 138 Gregor Josef [Józef], ks. 51 Grieser Dietmar 79 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 208 Griner Grażyna 195 Grodzka-Łopuszyńska Elżbieta 194 Gröger Josef 154 Groń Agnieszka [ag] 100–102 Grot Jan 132, 133 Gruchot Katarzyna 37 Grucza Franiszek 44 Grud Monika 110 Gruda Jarosław 181 Grünberg Klaus 185 Grunewald Eckhard 30 Grüning Uwe 133 Gryboś Joanna 186 Grytner Gabriela 197 Grytz-Jurkowska Karina [KGJ] 71 Grzyb Georg 170 Grzywka Katarzyna 41 H.F. 61 (hal) 149 (HaS) 149 Haberland Deflef 134 Hadała Magdalena 110 Halbe Max 35, 123 Hałub Marek 37, 63, 64, 134 Hanke Rajmund [(raj)] 146, 147 Hankus Piotr 186 Harz Aleksandra [a.harz] 95 Haushofer Marlen 185 Hayduk Alfons 29, 169, 201 Heffner Krystian 35 Heiduk Franz 33, 79, 103, 109, 126–128, 164, 202 Heimann Bodo 159 Hein Christoph 134 Heine Heinrich 27, 189, 194, 196 Heisig Norbert 47, 48 Heller Jerzy 194 Helm Justyna 33 Helwig Jarosław 154 Hensel Fanny 35, 92, 195 Hering Helmut 168 Heska-Kwaśniewicz Krystyna 34–36, 42, 45 Hesse Hermann 129 Hildebrandt Dieter 134 Hildmann Philipp W. 82 Hoffmann-Korth Renate 23 Hölderlin Friedrich 196 Hollender Martin 27, 32, 53, 89, 139 Hollender Ulrike 139 Holtmeier Irmela 36 Holzheimer Gerd 134 Honsza Norbert 37 Horak Tomasz, ks. 7, 25, 26, 67, 71, 79, 81, 100, 200 Hornig Rainer 183, 184 Horst Jerzy Oskar 150 Hossa Iwona 192 Höverkamp Ingeborg 79 Huber Gerold 194 Hupka Herbert 28, 107 Hurek Anna 40, 131 Hyckel Georg 127 Iłłakowiczówna Kazimiera 7, 21, 62, 63, 76, 77, 99, 109, 149, 172, 200 Iżykowska Małgorzata 202 J.R. zob. Rostropowicz Joanna JaGA 93 (JaGA) 105 Jak zob. Jakubiak Marek (JAK) zob. Lazar Jakub Jola 93 jp zob. Pietraszko Jerzy Justyna 182 Jadwiga, św. 170, 180 Jakubek Eva Maria 78–80 Jakubek Mariusz 79 Jakubiak Marek [Jak] 103 Jakubietz Marta 33 Janicka-Słysz Małgorzata 37 Jansen Rudolf 188 Janta Patrycja 186 Janusz Witold 188 Jarczykowa Mariola 32 Jarosz Adriana 137 Jaroszewski Marek 138 Jarosz-Sienkiewicz Ewa 139 Jaseniuk Sławomir 30 Jasińska Danuta 92 Jasińska Kamila 123 Jas-Koziarkiewicz Marta 42, 43 Jastrząb Barbara 197 Jastrząb Przemysław 29 Jaśkiewicz Grzegorz 58 Jaworski Piotr 198 Jelitto-Piechulik Gabriela 73, 78, 83, 125, 127, 162, 164, 179, 202 Jenczelewska Jadwiga 97 Jensen Adolf 195 Jessler Fritz 197 Jezierski Adam 48 Joachimsthaler Jürgen 53 Jokiel Irena 88 Jonca Karol 34 Jungiewicz Andrzej 190 Jung-Kaiser Ute 139, 140 Juozapaitis Vytautas 192 Jurczyk Ewa 31, 32 k-b 100 K.C. 69 K.Ch. zob. Cholewa Krzysztof K.Ż. 132 (kark) 143 Kf 131 KGJ zob. Grytz-Jurkowska Karina KJ 98 /kp/ 59 Kaboth Hans 165 Kaczmar Wiesław [W.K.] 150 Kaczmarek Ryszard 57 Kadłubek Zbigniew 57, 175 Kaergel Hans Christoph 29 Kaintoch Ewa 45 Kaintoch Jan 45 Kalaga Wojciech 25 Kalczyńska Maria 36, 39, 85 Kaluza Victor 79 Kałuziak Michał 41 Kałuża Henryk, SVD 33, 46 Kałuża Zygmunt 106 Kamiński Jerzy 152 Kandzia Klaudia 132, 154, 155 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 209 Kapełuś Magdalena 38 Kapica Gabriela 44 Kapica Marian 44, 56 Kapica-Curzytek Joanna 56 Kaptur Michał 96 Karłowicz Mieczysław 195 Karpeta Joanna 197 Karpeta Piotr 29, 188, 193, 197 Karwat Krzysztof 36, 68, 142, 143, 180, 203 Kasicz Kazimierz 118 Kasprzyk Marcin [(mak)] 104 Kaszyński Stefan 138 Kazanecki Łukasz 188 Kaźmierczak Marta 129 Kerner Andrzej [AK] 68–71 Kesten Hermann 28 Kędzierska Waleria 7, 21, 63, 76, 149, 172, 200 Kicak Izabela 102 Kiehl Ernst 126, 202 Kiermacz Maja 25 Kin Maurycy 188 Kincel Ryszard 7, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 37, 43, 63, 66, 77, 94, 103, 104, 116, 143, 149, 172 Kionczyk Teresa 111 Kisiel Marian 35 Kisiel Robert 145 Kita-Huber Jadwiga 44 Klausnitzer Ralf 30 Kledzik Emilia 120 Kleinschmidt Sebastian 135 Kleist Heinrich von 196 Klich Aleksandra 41, 70, 144, 150 Klich Monika 33 Klin Eugeniusz 11, 31, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 63, 78, 81, 125–128, 140, 160, 161, 163, 165, 201 Klubowicz Marta zob. Klubowicz-Szem- bera Marta Klubowicz-Szembera Marta 22, 48, 50, 95, 96, 102, 107, 172, 178, 182–186 Kluza Marek 192 Kłańska Maria 44 Kłonowska Dorota 181, 182 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 210 Kłosek Agata 45 Kneip Matthias 79 Kociuga Stanisław 166–168 Kocjan Julia 198 Koczwara Ewa 37 Koczwara Michaela 113, 114, 154 Köhler Meinrad 78 Köhler Willibald 29, 201 Koj Jolanta 78, 81 Kolago Lech 41, 139, 140, 175 Kolb Hanna 77 Komarnicki Zbigniew 34 Komorowski Krzysztof 49 Koncur Beata 193 Konieczny Tomasz 196 Kontny Piotr 41 Konwiński Henryk 186 Kopacz Karolina 181, 182 Kopiec Jan bp 82 Kopij Marta 38–40, 42 Koprowski Jan 7, 24, 36, 67, 142 Kopyść Renata T. 139 Korba Żanna 182 Korchut-Łykowska Marzena 197 Korol Maria 112 Koronczok Łukasz 100 Korte Hermann 31, 139 Korus Czesław 54 Korzeniewicz Margarethe 7, 8, 21, 22, 31, 79, 81, 105, 132, 160–165, 200–202 Kosacka Małgorzata 41 Kosak Bruno 113 Koschyk Hartmut 101 Kosellek Gerhard zob. Koziełek Gerard Kosler Alois Maria 26, 68, 72, 145 Koss Krzysztof 132, 133 Kossakowska-Jarosz Krystyna 202 Kossendey Thomas 165 Kostritza Horst 112 Kostrzewska Hanna 35 Kosz Stanisław 37 Kościów Zbigniew 68 Kotarbiński Tadeusz 36 Kotas Waldemar 194, 195 Kotlář Pavel 39 Kotyńska Edyta 29 Kowal Grzegorz 40, 44 Kowalczyk Michał [mk] 102 Kowol Paweł 197 Koziełek Gerard [Kosellek Gerhard] 10, 11, 23, 62, 63, 126, 202 Kozioł Urszula 124 Kozłowska Małgorzata 92 Kozłowski Piotr 181 Koźbiał Jan 175 Kremser Friedrich Wilhelm 7, 76, 77, 109, 200 178, 200 Kukofka Gerhard 168 Kula Dorota 65 Krokowa Iwona 34 Krosny Janusz 7, 32, 163–167, 201 Krüger Michael 135 Krupa Ewa 33 Krupińska Grażyna 32, 163 Kruse Matthias 139, 140 Kryger Urszula 195 Kryk Gabriela 44 Krynicki Ryszard 34, 169 Kryś Marek 32, 82 Krzemińska Izabela 33 Krzewicka Jolanta 87 Krzywicka Beata 29 Krzywon Ernst Josef 33, 134 Krzyżak Bogusław [bk] 101 Krzyżek Karina 93 Krzyżowski Piotr 30 Księżyk Felicja 83 Kubas Maria 33 Kubicz Aleksandra 23, 48 Kubik Katarzyna [sisi, Kubik K.] 94–97 Kubik Romuald 137 Kuc Marta [MK] 23, 48, 123 Küchenmeister Claus 183, 184 Küchenmeister Wera 183, 184 Kuczkowski Wojciech 67 Kuczyński Krzysztof Antoni 31, 34, 37, 43, 44, 117, 139, 175 Kudyba Teresa 58, 59, 143 Kühnemann Adolf 7, 26, 27, 78–83, 143, Kula Mieczysław 7, 23, 33, 71 Kuliś Beata 51 Kunce Aleksandra 57, 175 Kunicki Wojciech 7, 22, 37–40, 42, 44, 45, 49, 56, 57, 178 Kurpanik-Malinowska Gizela 159 Kusior Bartłomiej 197 Kuś Łukasz 39, 143, 145, 150 Kuzio-Podrucki Arkadiusz 97 Kużdżał Natalia 33 Kwaśnicka Anna [ANA] 71 Kwiecińska Grażyna 42 Lew 75 Lach Kornelia 110 Lachur Czesław 42 Lam Andrzej 7, 11, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 39, 58, 66, 72, 76, 79, 80, 82, 90, 99, 105, 122, 141, 142, 144, 147, 148, 152, 159, 171, 181, 200, 203 Larisch Luise von 75, 87, 201 Laslowski Ernst 143 Latajka Zdzisław 47 Lazar Jakub [JAK] 66 Lehmkuhl Tobias 135 Lehnert Christian 135, 155 Leibig Manuela 155 Lemke-Prediger Johanna 165 Lempart Elvira 163 Leniart Anna 29 Lenz Siegfried 40 Leszczyńska Aleksandra 33 Lewandowski Jan Franciszek 56, 142, 203 Libera Piotr Wiktor 23, 24, 28, 146, 147, 187 Linek Bernard 45 Lipiński Krzysztof 58, 147, 175 Lippa Martin 111, 155 Lipski Marek 189 Lis Lidia 65 Lis Michał 44 Lissowski Georg 110–112, 131 Liszt Franz 194 Lompa Józef 45, 53 Lotko Marek 79 Lotsch Manfred 137 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 211 Lubos Arno 32, 80 Lubosz Bolesław 7, 21, 25, 26, 35, 63, 149, 172 Lul Marcin 45 Lutosławski Witold 178, 188, 189, 192 Lysko Alojzy 57 Lyszczyna Jacek 29, 57, 144 ŁB/RU 154 Łagodzińska Jolanta 181 Łozińska Aleksandra 186 Łukaszewicz Olgierd 177, 187 M 107 M.M. 166–168 (MAG) 152 (mak) zob. Kasprzyk Marcin /mf/ 51 MK zob. Kuc Marta mk zob. Kowalczyk Michał MM 137 Maciejewska Beata 48 Maciejska Marta zob. Bąkiewicz-Maciej- ska Marta Maćkowiak Justyna 182 Magen Antonie 30 Magiera Małgorzata 124 Mahler Gustav 189, 194 Mainusch-Buhl Alicja 154 Majdańska Anna 102 Majerski Paweł 144 Malecka Teresa 37 Malesa Witold 181 Maleszewski Tomasz 197 Malicki Jan 32, 34, 35, 82, 199 Malorny Mirella 197 Malz Joanna 64 Małecki Robert 41, 135, 175 Mann Thomas 27 Mańczyk-Krygiel Monika 63 Marcinek Marek 38 Marcol Alojzy 175 Marcol Anna 32, 53 Marek Franciszek Antoni 34, 44, 72 Markowska Bożena 181 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 212 Masarczyk Monika 110–112 Matusik Nina zob. Nowara-Matusik Nina Maślanka Andrzej 36 Mathiak Ryszard 75 Matuschka Michael Graf von 161 Matuszczyk-Kotulska Aleksandra 37 Maurer Ola 50, 102, 185, 186 Mazáčová Kateřina 29 Mazur Aneta 88 Mazurkiewicz Ewa 32 McEwan Ian 185 Meineke Eva Maria 184 Mendelssohn-Bartholdy Felix 188, 193– 195, 197 Michalczyk Andrzej 45 Michalczyk Małgorzata 43 Michaliszyn Monika 188, 197 Michelangelo 91 Michnik Marta 31, 44 Mickiewicz Adam 63, 66, 87, 93, 95, 96, 101, 103–105, 107, 138, 177, 190 Mickiewicz Jakub 118 Mielczarek Zygmunt 31, 40 Mientus Konrad 109 Mieńko Małgorzata 38 Migocz Izabela 197 Mika Norbert 37, 38, 54 Mika Robert 178, 184–186 Mirek Martyna 137 Miszta Anna 172 Miś Engelbert 40, 131–133 Moerig Renate 30 Mohr Matthias 185 Molendzka Wioleta 33 Molin Ruta 8, 21, 22, 105, 132 Mörike Eduard 91 Motyka Benedykt 37 Mozgiel Aleksandra 196 Mrożek Sebastian 63, 117, 134 Mróz Joanna Anna 137 Mucharska Grażyna 32, 122, 159 Mularczyk Magdalena 123 Muschiol Paul 114 Musielok Józef 186 Mykita-Glensk Czesława 78, 83, 145 Nadolski Przemysław 128 Nakonieczny Rafał, ks. 7, 22, 160, 161, 201 Namowicz Tadeusz 88 Napierski Stefan 7, 21, 25, 26, 35, 49, 63, 76, 92, 99, 149, 172, 200 Nastaj Malwina 33 Nawarecki Aleksander 57 Nawrocka Ewelina 197 Nawrot Dariusz 45 Nayhauss Hans-Christoph Graf von 34 Nehring Wolfgang 31 Neiße Max Herrmann 36 Netz Feliks 142, 144, 203 Neuberg Jan 38 Neumann Peter Horst 81 Newerla Paweł 7, 21, 30, 31, 37, 40, 41, 49, 70, 162 Nickel Gerhard 26, 27, 77 Niebudek Dariusz 191 Niedballa Damian 92 Niemann Joachim 126, 160, 162, 179 Niemczura Antoni 76, 77, 80 Niewrzoł Krystian 104 Niezgoda Agnieszka 197 Nogaeva Elena 194, 195 Nosowska Maja 195 Nossol Alfons abp 22, 25, 33, 41, 42, 45, 68, 106, 165, 166, 177, 178 Nowack Alfons 23, 33 Nowak Anna 91 Nowak Grzegorz 93, 96 Nowak Janusz 21, 34 Nowak Zenona Maria 44 Nowak Zygfryd 144 Nowara-Matusik Nina 31, 43, 122, 126, 127, 159, 202 Nowicka Danuta 136 Nowicka Gizela 82 OZ 59 Obłąg Mirella 31, 70 Obrączka Piotr 40, 125, 202 Och Gunnar 30 Ochocki Paweł 193 Okręt Krystian 96, 103 Olbrich-Szafraniec Sabina 195 Olkiewicz Irena 190 Olszewski Michał 149 Opitz Theodor 78, 125 Ordon Konstanty Julian 40 Orłowski Hubert 138 Orzeł Bożena 104 Ossoliński Wojciech 38 Ostrovska Liliya 33 Otlik Alfred 70, 108, 179 Ottlik Joachim 59 Ounterberguer Ekaterina 188 Ożóg Zenon 58 pan 103 Pacholski Jan 134 Pachołek Radosław 197 Paderewski Ignacy Jan 35 Pałasz Maciej 143 Panagl Oswald 140 Pannen August 197 Papst Manfred 134 Pardubicka Gabriela 4 Pasiecznik Olga 192 Pasternak Andrzej 100 Patyniak Alicja 186 Pavić Pintarić Anita 50, 135 Pawelec Mariusz 145 Pawlicki Zbigniew 24, 191 Pawliczek-Błońska Kornelia 147 Pawlik Krzysztof 77, 79, 80, 88, 91, 121, 131 Pawluk Anna 33 Pawlus Iwona 152 Pawłowski Grzegorz 44 Pawłowski Rafał Mietek 186 Pelka Daniela 120 Penderecki Krzysztof 192 Pendziałek Anita 111, 113–115 Perzyński Marek 132 Pethe Aleksandra 36 Petrášková Zuzana 29 Pfitzner Hans 189 Pforte Dietger 134 Piasta Ewa Anna 139 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 213 Pieronkiewicz Ewa 197 Pietraszko Jerzy [jp] 102 Pietrzak Anna 122 Pietrzak Ewa 80, 159 Piirainen Ilpo Tapani 117 Pikulik Lothar 31, 40, 142, 203 Pilz Dirk 135 Pioskowik Stefan 111 Piowczyk Eugeniusz 26 Piszczatowski Andrzej 181 Pixa Józef 23, 33, 71, 80, 82, 119, 200 Plaskota Przemysław 188 Ploch Daniela 180 Plura Monika 112, 113, 115 Płomińska Małgorzata 126 Płoszczyca Daniela 107 Pociej Bohdan 149 Podlecki Jonas 33 Pogoda-Kołodziejak Adriana 175 Pogonowska Barbara 144 Pohl Gerhart 28 Pohl Hertha 201 Polańska-Szostakowska Małgorzata 189 Polheim Karl Konrad 117 Połutrenko Gabriela 38–40 Pomianowski Mariusz 39 Pompecki Bruno 35 Popławska Joanna 175 Pośpiech Jerzy 11, 26, 27, 37, 45, 69, 88–90, Pott Hans-Georg 63 Prégardien Christoph 188, 189 Preiwuß Kerstin 157 Prevert Jacques 25 Przesmycki-Miriam Zenon 7, 21, 63, 76, 143 149, 172, 200 Pszonka Tadeusz 175 Puk Sławomir 69 Pyka Stanisław 146 Pytlos Barbara 45 Q 107 (r) 149 R.U. 108, 172 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 214 (raj) zob. Hanke Rajmund rb zob. Bąk Roman RCK 96, 97 Rachwał Tadeusz 25 Raczyński Krzysztof 55 Radczewski-Helbig Jutta 32 Rademacher Gerhard 88, 159 Radimersky Jarosław 161 Radke Anna Elysia 22, 156, 168 Rajczyk Karolina 198 Rappé Jadwiga 195, 196 Rasim Johannes 154–157 Ratajczak Janusz 175 Ratajczak Robert 46 Raudner Tomasz 100 Reck Albert Christoph 82 Rećko Janusz 36 Reed Dean 183, 184 Regener Ursula 30, 164 Rehlis Agnieszka 192 Richau Martin 127, 165 Richthofen Bolko von 29 Robbe-Grillet Alain 185 Rock Josef Paul [Józef] 101, 102, 131, 132 Roczniak Joanna 41, 138, 139 Roesner-Kraus Walter 78 Rohowski Frank 111 Romanik Henryk 90 Rosik Joanna 42 Rosner Edmund 172 Rossa Manfred 166, 167 Rostropowicz Joanna [J.R.] 7, 26, 27, 32, 36, 39, 40, 57, 77, 78, 89, 131, 132, 139, 153, 160, 161, 163–169, 178, 201 Rostropowicz Przemysław 7, 39, 89, 132, 139, 164 Rother-Burek Małgorzata 37, 51 Rott Dariusz 29, 144 Rousseau Jean-Jacques 185 Różańska Monika 33 Rudolph Andrea 43 Ruland Joseph 63 Rumiński Andrzej 151 Rutkowski Mariusz 195 Ryborz Paul [Paweł] 115, 155, 157, 180 Rymer Magdalena 96 Rzega Henryk, ks. 29, 30–32, 38, 58, 69, 70, 78, 80, 94, 107, 116, 131, 139, 161, 165, 175, 177 S. zob. Stein Stanisław sem 104 Sisi 94 sisi zob. Kubik Katarzyna SW 131 Sadliński Bartosz 86 Salomon Iza 150 Sanocki Janusz 102 Sarnowicz Wojciech 187 Sas Barbara 195 Sauer Christina 30 Sauerland Karol 42 Sawicka-Mierzyńska Katarzyna 45 Schacht Ulrich 135 Scheer Andrzej 34 Scheible Hartmut 31 Scheitler Irmgard 32 Schiwy Günther 64, 81, 82, 134, 200 Schleicher Elżbieta 141 Schleicher Rembert J. 141 Schlesiona Marius 159 Schmidt Andreas 188 Schmilewski Ulrich 154 Schodrok Anneliese 29 Schodrok Karl zob. Sczodrok [Scho- drok] Karl Schodrok Christine 29 Schoeck Othmar 166 Scholtis August 32, 34, 79, 128 Scholtz-Knobloch Till 153, 154, 161 Schopenhauer Johanna 35, 123 Schubert Franz Peter 188, 189, 196, 197 Schulz Hartwig 30, 81 Schulz Thomas 42 Schumann Renata 35, 159, 161, 201 Schumann Robert 139, 182, 187–189, 192– 197 Sczepanek Peter Karl 35, 36, 69 Sczodrok [Schodrok] Karl 29 Sebesta Jadwiga 117, 130, 139 Šebestová Irena 128 Šefčik Erich 161 Seidlin Oskar 80 Seifert-Knopik Gabriela 45 Sempruch Kazimierz 137 Sendecki Stefan 187, 194 Sendecki Władysław 194 Seweryn Maria 181 Sękowski Roman 21 Shilts Dennis 29 Siedlaczek Henryk 163 Siemion Wojciech 191 Sienkiewicz-Miś Teresa 70 Sierakowski Zygmunt 181 Sikora Jadwiga 147, 153, 174 Sikorski Władysław 101, 102 Silbergleit Arthur 167 Šilec Karmina 185 Silesier C.P. 103 Silesius I. 154 Sinkel Bernhard 184 Sitek Marek 120 Skibilski Hanna 184–186 Skibiński Antoni 49 Skoberla Alfons 77 Skop Michał 31–33, 43, 46, 83, 126, 128, 199, 202 Skorupa Magdalena 191 Skotnicka Dorota 120 Skowronek Piotr 42, 126, 202 Skrobak Izabela 45 Skrzyp Tadeusz 66 Sławek Tadeusz 149, 187 Słomianowski Andrzej 82 Smereka Joanna 44, 53 Smolarczyk Krzysztof 161 Smolorz Michał 57, 187 Smołka Emanuel 40, 119 Smykała Piotr 137 Sobeczko Helmut Jan 25, 26, 67 Sobek Adrian 162 Sobociński Wacław 29 Sobolewska Małgorzata 50 Socha Irena 45 Sochoń Jan 25 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 215 Sosna Władysław 83 Sosnowska Lidia 198 Sowa Agnieszka 44 Spinnen Burkhard 134 Springer Jacek 197 Sput Piotr 37 Sput Renata 31, 70, 97 Spytek-Stankiewicz Magdalena 195 Stachów Bolesław 21, 49 Staier Andreas 182, 188 Stajer Ireneusz 100 Staniszewski Andrzej 35 Staniszewski Grzegorz 38 Stankiewicz Barbara 72 Stasiewicz Jerzy 38 Staszków Kazimierz 39 Stefaniak Jolanta 186 Stein Gertrude 185 Stein Stanisław [S.] 69, 70 Stein Volkmar 80, 159, 162, 200 Stieglitz Hanna 58 Stifter Adalbert 88, 185 Strauss Richard 129, 189, 196 Strecke Gerhard 163, 164 Stroheker Tina 32, 116 Stroka Anna 34 Stroka Ewelina 113–115 Stronciwilk Piotr 33 Styś Leszek 186 Supady Grzegorz 11, 155 Surowska Barbara L. 41, 42 Surynt Izabela 170 Sus Urszula 62 Syniawa Mirosław 33, 53, 57, 74, 124 Szafarz Jolanta 45 Szaraniec Lech 173 Szarek Kacper 33 Szaruga Leszek 42, 99 Szatrawski Krzysztof D. 35 Szczygielska Małgorzata 43 Szembera Marta zob. Klubowicz-Szem- bera Marta Szepelawy Michał 44 Szewczyk Grażyna Barbara 31, 33, 34, 36, 45, 81–83, 90, 128, 138, 140, 142–144, 180, 200, 203 Szewczyk Wilhelm 11, 24, 43, 142, 203 Szołtysek Kazimierz 154 Szołtysek Marek 61 Sztoler Grzegorz 144 Szwajgier Krzysztof 37 Szwed Maria 80, 145 Szymani Ewa 42 Szymanowski Karol 40, 192 Szymański Bogusław 152 Szymański Zbigniew 138 Szymczak Wojciech [WSz] 55 Szymik Jerzy, ks. 7, 22, 25–27, 36, 41, 42, 45, 54, 55, 59, 67–70, 73, 74, 77, 90, 91, 96, 107, 118, 126, 142, 144, 147, 157, 158, 170, 175, 187, 191, 194, 203 Szymkowicz Paweł 60 Szypulski Andrzej 40 Szyrocki Marian 11, 24, 63 Szyszka Bernadeta 81 Szywalski Jan 107 Ścigała Wiktoria 186 Śliwiok Józef 32, 33, 82, 199 Światłowska-Prędota Irena 45 Światłowski Zbigniew 34, 58 Świder Józef 187 Świdziński Leszek 189, 197 Świerczek Waldemar 186 Święcicka-Łupiniec Joanna 33 Święs Artur 191 t.b. 95 T.K. 132 T.S.-M. 67 (TER) 67 th 96 (tog) zob. Głogowski Tomasz Tomasz 183 TS 68 Tarnas Barbara 7, 23 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 216 Tatarska Janina 35 Taubitz Monika 133–135, 162, 201 Tobiasz Ewa Aleksandra 32 Tołwiński Lech 189 Tomanek Anita 127 Tomaszewski Mieczysław 37, 91, 92 Tomaszewski Tomasz 196 Tomczyszyn-Harasymowicz Agnieszka 38 Tomiczek Eugeniusz 63, 64, 117 Topolska Halina 54 Tovey Bramwell 192 Trzcielińska-Polus Aleksandra 78 Trzeciakowski Wiesław 148 Trzos Bartłomiej 22, 32 Tschierschke Bruno G. 168 Turwid Krystyna 72 Ulitz Arnold 139 Ullman Pischka Isabella 186, 195 Ungaretti Giuseppe 135 Urban Rudolf 156 Urbanowicz Mieczysław 11, 24 Urbanowska Irena 138 Urbanowska Jowita 33 W 98 w 93, 105 (w) 86, 104, 105 W.K. zob. Kaczmar Wiesław waw zob. Wawoczny Grzegorz (waw) zob. Wawoczny Grzegorz WI 69, 70 WK 182 (wod) zob. Dobrowolski Wojciech woj. 106, 107 wp 103 WSz zob. Szymczak Wojciech wua 173 (wuka) 66 Wachowiak Eugeniusz 56, 60, 143 Wagner Jacquelin 182, 194, 195 Wagner Tomasz 121, 125, 126 Walewski Piotr 50, 102, 185, 186 Waniek Henryk 57 Wardenga Roksana 197 Warszawski Piotr 186 Wasiczek Marian 96 Wawoczny Ewa 104 Wawoczny Grzegorz [GW, waw, (waw)] 31, 37–41, 43, 54, 70, 86, 93–95, 97, 103, 105, 108, 150, 170 Wawrzynek Karin 117, 130, 139 Wawrzyniak Zdzisław 58, 147 Wąsik Zdzisław 43 Wąsowicz-Hołota Danuta [dw] 101, 102 Weber Carl Maria von 167 Weigt Antoni 149 Weltzel Augustyn [Augustin] 33, 38, 51, 70, 93, 105 Wessig Wolfgang 126, 202 Węgrzynek Krystian 72, 175 Węgrzynowska Agnieszka 180 Wiatr Marcin 57, 156 Wicher Andrzej 25, 35 Widawska Barbara 73 Wieczorek Alfons 35 Wieczorek Joanna 182, 183 Wieder Ewa 43 Wierciński Adam 72, 136 Wilk Jolanta 181 Willisch Norbert 47, 79–81 Wiszewski Przemysław 42 Wiśniowska Bożena 25 Witeczek Jerzy 121, 125, 126, 179 Witkowska Justyna 31 Witt Monika 22, 40, 56, 178 Wittwer Christian 136 Wojewoda Ewelina 197 Wolf Hugo 79, 91, 175, 188, 190, 196–198 Wolny Witold 25, 36 Wolska-Szeremeta Bernadeta 83 Wołkowicz Anna 39, 42 Worbs Marcin, ks. 25–27, 46, 67, 69, 178 Woźniak Aleksandra 33 Woźniak Michał 84 Wulffen Barbara von 134 Wysocka Aneta 33 Wysota Kazimierz 181 Wytrążek Paweł 175 Wziątek Anna 158 I n d e k s n a z w o s o b o w y c h 217 Zaczkowski Jakub 189 Zagajewski Adam 135, 154, 169 Zalesińska Lilianna 196 Zalewski Łukasz 121 Zalewski Włodzimierz 175 Zalewski Zbigniew 67 Zaprucki Józef 40 Zarychta Paweł 44 Zatorski Tadeusz 172 Zawadzka Danuta 45 Zelent Adam 102 Zeller Michael 81, 200 Zerkaulen Heinrich 29 Zielińska Teresa 76 Zieliński Adam 141 Zieliński Michał 181 Ziesah Ruth 194 Zimniak Paweł 44 Zimoń Damian abp 45 Zybura Marek 27, 42, 72, 88, 89 żet 53 Żabska Justyna 33 Żarska Natalia 22, 40, 44, 45, 56, 64, 178, 179 Żarski Krzysztof 22 Żemełka Ewelina [(E.Ż.)] 105 Żminkowska Dalia 48 Żok Gerard 23, 24 Żołneczko Wojciech 107, 108 Żukowska Katarzyna 40, 78 Żwak Piotr 80 Michał Skop Joseph von Eichendorff in Polen Bibliografie (1989−2018) Werkausgaben − Zeitschriften − Medien Zusammenfassung Die im Buch zusammengestellte Primär- und Sekundärliteratur über Joseph von Eichen dorff informiert über Verlags- und Medienaktivitäten in Polen zwischen 1989 und 2018. Einen wichtigen Teil des bibliografischen Verzeichnisses bilden Buch- veröffentlichungen, Zeitschriften, Dissertationen, Flugblätter, Filme, Theaterauf- führungen, Festivals und andere Medienprojekte. Ein Beitrag über die Rezeption des Eichendorffschen Werkes in der schlesischen Presse nach 1989 rundet die vorliegende Publikation ab. In der Bibliografie wurde der Versuch unternommen, den Platz von Joseph von Eichendorff in der polnischen Presse aus der Sicht der Kritiker, Übersetzer, Literatur- wissenschaftler, Historiker, Literaturhistoriker, Kulturwissenschaftler und Ethnologen anhand von Artikeln, Notizen und Diskussionen zu bestimmen. Ein aufmerksamer Leser findet leicht Namen deutscher Forscher sowie Übersetzungen ihrer Texte, die in Zeitschriften und Sammelbänden erschienen sind. Der Autor dieser Publikation ist der Hauptidee nachgegangen, das Ausmaß der Rezeption des Werkes „des letzten Ritters der deutschen Romantik“ in Polen in den letzten drei Jahrzehnten zu untersuchen. Der Nutzer dieses Buches wird sicherlich unter den aufgelisteten Beständen zahlreiche Übersetzungen der Poesie und des Prosawerkes von Joseph von Eichendorff finden. Das nun hier vorliegende Verzeichnis der Primär- und Sekundärliteratur umfasst Artikel, Beiträge, Rezensionen, Berichte, Besprechungen, Notizen, die ausschließ- lich nur in über 140 Periodika, in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Monat sheften, Vierteljahresschriften, literarischen Wochenschriften, Fachzeitschriften und in lokalen Zeitschriften publiziert wurden. Die Mehrheit davon bilden Texte in polnischer und deutscher Sprache, ergänzt um Presseartikel, die in englischer und lateinischer Sprache, sowie in schlesischer Mundart verfasst wurden. In der Bibliografie sind sowohl Monographien und Zeitschriften in deutscher Sprache als auch Schriften der deutschen Minderheit in Polen aufgelistet. Z u s a m m e n f a s s u n g 219 Michał Skop Joseph von Eichendorff in Poland A Bibliography (1989−2018) Publications − Journals − Media Summary This bibliography devoted to Joseph von Eichendorff (born in Łubowice near Racibórz) concerns the publishing and media activity in Poland between 1989−2018. The pre- sented listings include book publications, journals, doctoral dissertations, ephemeral publications, as well as films, theater plays, festivals and other media activities. The volume is concluded with an essay on the reception of von Eichendorff’s works in Silesian press post-1989. The monograph attempts to map Joseph von Eichendorff’s place in the conscious- ness of critics, translators, literary scholars, historians, historians of literature, cultural studies scholars, folk studies scholars and ethnologists on the basis of collected articles, notes and reports from the Polish press. An attentive reader will find among the list- ings the names of German scholars as well as translations of their articles into Polish, published in Polish journals or collected volumes. The aim of this monograph has been to study the range of reception of the works of “the last knight of German Romanticism” in the last three decades. The user of this bibliography will notice not only numerous translations of Joseph von Eichendorff’s poetry, but also other accomplishments of the translators of his poetry and prose. The most extensive chapter concerns texts published in yearly, quarterly, monthly, bimonthly, fortnightly and weekly journals, social and cultural journals, scholarly and popular science journals, trade journals as well as local periodical press published by the local government offices and municipal offices, associations and societies, and German minority associations. The listings entail poems published in the Polish trans- lations, as well as articles, notes and reviews devoted to the selected aspects of Joseph von Eichendorff’s creative work, written in Polish and German, but also in English, or even in Latin or the Silesian dialect. S u m m a r y 221 Redakcja: Anna U. Pilśniak Projekt okładki: Marek J. Piwko {mjp} Korekta: Lidia Szumigała Redakcja techniczna: Anna U. Pilśniak Skład i łamanie: Alicja Załęcka Na okładce: miniatura z 1809 roku, autor nieznany, kopia portretu autorstwa Karla Josefa Raabego (1780–1849), w 1810 roku w zbiorach barona Karla von Eichendorffa w Wiesbaden (źródło: Eichendorff Kalender für das Jahr 1910, Regensburg 1910, zasoby Opolskiej Biblioteki Cyfrowej) Nota copyrightowa obowiązująca do 30.11.2021: Copyright © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone Sprzyjamy otwartej nauce. Od 1.12.2021 publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) Wersja elektroniczna monografii zostanie opublikowana w formule wolnego dostępu w Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego www.rebus.us.edu.pl. https://orcid.org/0000-0001-9151-2279 Skop, Michał Joseph von Eichendorff w Polsce : bibliografia (1989–2018) : wydania – czasopisma – media / Michał Skop. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 https://doi.org/10.31261/PN.3916 ISBN 978-83-226-3807-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3808-8 (wersja elektroniczna) Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12b, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 12,5. PN 3916 Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 34,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Joseph von Eichendorff w Polsce. Bibliografia (1989-2018). Wydania - czasopisma - media
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: