Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 011109 20696640 na godz. na dobę w sumie
KSR 7 - stosowanie w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
KSR 7 - stosowanie w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 73
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-582-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas.
W Poradniku zostały omówione ogólne zasady stosowania KSR i MSR w polityce rachunkowości jednostek. Ponadto wskazano, jak w praktyce jednostki sektora publicznego powinny stosować zasady wynikające z KSR 7.
Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:
1) jakie obowiązują zasady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości jednostek, w tym:
• jakie przesłanki uzasadniają te zmiany,
• z jakimi datami można wprowadzać zmiany,
• w jaki sposób ujmuje się w księgach rachunkowych skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
• w jaki sposób prezentuje się w sprawozdaniach finansowych dane porównawcze na temat wpływu zmiany polityki rachunkowości na wielkość aktywów i pasywów, aby zapewnić ich porównywalność;
2) jak prawidłowo korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe;
3) jak należy korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w poprzednich latach obrotowych;
4) jak ujmować zdarzenia dotyczące roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, następujące po dniu bilansowym.
Wszystkie omawiane zagadnienia są przedstawione z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora publicznego. Całość ilustrują liczne przykłady.
W Poradniku znalazły się także odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w tym obszarze przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych w mediach społecznościowych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych KSR 7 – stosowanie w jednostkach  sektora publicznego Wstęp Po aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym –  ujęcie i reprezentacja” jed- nostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas. Dotyczy to przede wszystkim samego KSR 7. KSR 7 – obok Stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia rachunkowości – za- wiera najważniejsze wskazówki dotyczące: ■■ prowadzenia rachunkowości jednostek, ■■ zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. W ebooku zostały omówione ogólne zasady stosowania KSR (Krajo- wych Standardów Rachunkowości) i MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) w polityce rachunkowości jednostek. Ponadto wskaza- no, jak w praktyce jednostki sektora publicznego powinny stosować zasady wynikające z KSR 7. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: 1) jakie obowiązują zasady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości jednostek, w tym: ■■ jakie przesłanki uzasadniają te zmiany, ■■ z jakimi datami można wprowadzać zmiany, ■■ w jaki sposób ujmuje się w księgach rachunkowych skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ■■ co powinny obejmować ujawniane w sprawozdaniu finansowym infor- macje o zmianach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ■■ w jaki sposób prezentuje się w sprawozdaniach finansowych dane porównawcze na temat wpływu zmiany polityki rachunkowości na wielkość aktywów i pasywów, aby zapewnić ich porównywalność; 4 lipiec 2019 r. KSR 7 – STOSOWANIE W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 2) jak prawidłowo korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe; 3) jak należy korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w po- przednich latach obrotowych; 4) jak dokonywać zmian wartości szacunkowych; 5) jak ujmować zdarzenia dotyczące roku, za który jest sporządzane spra- wozdanie finansowe, następujące po dniu bilansowym; 6) w jaki sposób prezentować w sprawozdaniach finansowych dane porów- nawcze na temat skorygowanych błędów, zmian wartości szacunkowych i zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, tak aby zapewnić porów- nywalność danych ujętych w sprawozdaniu finansowym w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. Wszystkie omawiane zagadnienia są przedstawione z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora publicznego. Całość ilustrują liczne przykłady. W opracowaniu znalazły się także odpowiedzi na pytania najczęściej zada- wane w tym obszarze przez pracowników jednostek sektora finansów pub- licznych w mediach społecznościowych. 5 lipiec 2019 r. 1. STANDARYZACJA RACHUNKOWOŚCI 1. Standaryzacja rachunkowości Podstawowe przepisy regulujące zasady prowadzenia rachunkowości jednostek sektora publicznego są zawarte w ustawie z 29 września 1994  r. o rachunkowości (dalej: uor) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych. Przepisy te regulują zasady: ■■ ustalania polityki rachunkowości, ■■ prowadzenia ksiąg rachunkowych, ■■ okresowego ustalania lub sprawdzania w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ■■ wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, ■■ sporządzania sprawozdań finansowych, ■■ gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, ■■ badania, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych, ■■ wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Te ogólne uregulowania prawne stanowią ramy prowadzenia rachunkowości przez wszystkie jednostki zobowiązane do stosowania uor. Oprócz nich w prowadzeniu rachun- kowości funkcjonują także: ■■ tzw. praktyka w rachunkowości, ■■ standardy rachunkowości. Praktyka rachunkowości obejmuje rozwiązania stosowane w prowadzeniu rachunko- wości, które przyjęły się zwyczajowo. Obszarami, w których stosuje się takie rozwiązania, są np. zasady przeprowadzania i dokumentowania wyników inwentaryzacji czy gospo- darka i ewidencja druków ścisłego zarachowania. Rozwiązania praktyczne stosowane w rachunkowości danej jednostki muszą być opisane w jej polityce rachunkowości. Duży obszar dowolności w kształtowaniu praktyki rachunkowości może powodować nieporów- nywalność i nieczytelność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych jednostek. Aby temu zapobiec, zostały wprowadzone standardy rachunkowości. Są to propozycje rozwiązań, które jednostki zobowiązane do stosowania uor mogą wyko- rzystywać w prowadzeniu rachunkowości. Zawierają one szczegółowe wskazówki, jak rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości, które nie są przedmiotem regulacji ustawowej. Celem ich wydawania jest ujednolicenie zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych przez różne podmioty zobowiązane do prowadzenia rachunkowości po to, aby informacje zawarte w ich księgach rachunkowych oraz sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach finansowych były porównywalne i zrozumiałe dla odbiorców informacji finansowych. Schemat. Rodzaje standardów rachunkowości Standardy rachunkowości krajowe (KSR) międzynarodowe (MSR) 6 lipiec 2019 r. 1. STANDARYZACJA RACHUNKOWOŚCI Ogólne zasady stosowania standardów rachunkowości w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości na podstawie uor określa art. 10 ust. 3 tej ustawy. Stan- dardy stosuje się: ■■ w sprawach nieuregulowanych przepisami uor, ■■ fakultatywnie (nieobowiązkowo), ■■ pod warunkiem zamieszczenia odpowiednich postanowień w polityce rachunkowości. W większości jednostek zobowiązanych do stosowania uor jest określona także kolej- ność stosowania KSR i MSR. Jeśli uor nie reguluje pewnych kwestii, jednostki mogą sto- sować w tym zakresie Krajowe Standardy Rachunkowości (dalej: KSR). Dopiero w przy- padku braku odpowiedniego standardu krajowego można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej: MSR). 1.1. Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości Krajowe Standardy Rachunkowości są wydawane przez krajowe Komitety Standardów Rachunkowości. Są to wyspecjalizowane organizacje powołane w poszczególnych pań- stwach do ujednolicania rozwiązań stosowanych w rachunkowości. W Polsce podstawą do utworzenia Komitetu Standardów Rachunkowości (dalej: Komitet) jest art. 81 ust. 2 pkt 9 uor w związku z art. 10 ust. 3 uor. Przepis ten przyznaje Ministrowi Finansów kom- petencje do określenia zakresu działania, liczby członków i podmiotów uprawnionych do ich zgłoszenia, a także sposobu organizacji Komitetu. Podstawą działania Komitetu jest rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Komitet działa przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych (obecnie jest to Mi- nister Finansów). Składa się z 18 członków. Powołuje ich Minister Finansów na 2-letnią kadencję. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. UWAGA! Decyzje w sprawie przyjęcia standardów i Stanowisk Komitetu są wyrażane w formie uchwał. Do zakresu działania Komitetu należy: ■■ wydawanie nowych KSR oraz przegląd i aktualizacja już istniejących standardów, ■■ wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości (dalej: Stanowiska), ■■ opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości, ■■ analiza i opiniowanie projektów MSR oraz projektów ich zmian, ■■ współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowo- ■■ podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad ści, rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Stanowiska wydane przez Komitet wraz z krót- kim omówieniem ich treści przedstawia tabela 1. 7 lipiec 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

KSR 7 - stosowanie w jednostkach sektora publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: