Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003657 18788060 na godz. na dobę w sumie
Kabaret – poważna sprawa? - ebook/pdf
Kabaret – poważna sprawa? - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 228
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2714-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media >> teatr
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
Kabaret – poważna sprawa? to kolejna publikacja poświęcona rozważaniom nad kabaretem jako znaczącym zjawiskiem najnowszej kultury. Znalazły się w niej artykuły oświetlające kabaret pod różnym kątem, sytuujące go w różnych sferach współczesnego życia. Zaczynamy – tak w końcu wypada – od historii; co znamienne – od historii lokalnych, od dziejów kabaretowych scenek działających niezwykle prężnie w takich miastach jak Łódź, Gdańsk i Lwów. Następnie, analizując historyczną rolę konferansjera kabaretowego, płynnie przechodzimy do jego współczesnych wcieleń, co stanowi tło dla dyskusji o kabarecie dzisiejszym. Od próby usystematyzowania całego zjawiska, jakim ostatnio jest popularność warszawskiego Pożaru w Burdelu, poprzez polityczność kabaretu OT.TO oraz kulturotwórczy potencjał trójmiejskiej formacji Limo, aż po obecność współczesnego kabaretu w mediach społecznościowych oraz jego strategie autopromocyjne – staraliśmy się ukazać współczesny kabaret w jego wieloaspektowości, nie zapominając jednocześnie o jego podstawowej funkcji rozrywkowej, której mechanizmy usiłujemy zgłębić na przykładzie dowcipu językowego w tekstach kabaretu Paranienormalni. Wreszcie, skupiamy się na tym, jak estetyka kabaretu (czy raczej kabaretów) wpływa na polski teatr – bardziej i mniej współczesny.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T KABARET K A B A R E (cid:51) (cid:50) (cid:58) (cid:36) (cid:297) (cid:49) (cid:36) (cid:54) (cid:51) (cid:53) (cid:36) (cid:58) (cid:36) (cid:34) (cid:3) (cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:297)(cid:49)(cid:36)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:53)(cid:36)(cid:58)(cid:36)(cid:34) pod redakcją Doroty Fox i Jacka Mikołajczyka Więcej o książce Cena 20 zł (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-714-2 KABARET 5 Kabaret – poważna sprawa? NR 3359 Kabaret – poważna sprawa? pod redakcją Doroty Fox i Jacka Mikołajczyka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Tomasz Stępień Spis treści Wstęp: Kabaret – na poważnie? (Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk) . . . . 7 Część I. Historyczne reminiscencje: jak to drzewiej bywało Anna Kuligowska-Korzeniewska Kabaret w „złym mieście” podczas Wielkiej Wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mariola Szydłowska Gwiazdy i meteory lwowskiego „Ula” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Jan Ciechowicz Kabaret a początki teatru studenckiego w PRL-u (sekwencja gdańska) . . . . 51 Dorota Fox Konferansjer – persona (non) grata kabaretu współczesnego . . . . . . . . . . . . 59 Część II. Kabaret w przestrzeni kultury: między polityką, zabawą a marketingiem Jacek Mikołajczyk Podpalacze: „Pożar w Burdelu” i powrót kabaretu politycznego . . . . . . . . . . 75 Bogna M. Dominiak „Co jest ważniejsze i co dłużej przetrwa – władza czy sztuka?” – apolityczny kabaret „OT.TO” o polityce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Agnieszka Tarwacka-Dama Kabareciarz – twórca w okowach, czyli kilka uwag o kulturotwórczej funkcji kabaretu (na podstawie niektórych projektów trójmiejskiej formacji „Limo”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6 Spis treści Karolina Bożek Mechanizmy dowcipu językowego w tekstach kabaretu „Paranienormalni” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Robert Pysz Komunikacja autoreklamowa współczesnych polskich kabaretów – na przykładzie plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Katarzyna Walotek-Ściańska „Kabaret Moralnego Niepokoju” w przestrzeni sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Część III. W teatrze jak w kabarecie: kabaretowe transgresje Ewa Łubieniewska „Cabaret Voltaire” – zakopiańska Atlantyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Aneta Głowacka Transpozycje kabaretowe w teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego 177 Marek Bielacki Estetyka widowiska kabaretowego w „Listach śpiewających” Skaldów i Agnieszki Osieckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Wstęp: Kabaret – na poważnie? Kabaret dzisiaj zmienia się gwałtownie, z czego zdają sobie spra- wę zarówno jego twórcy, jak i miłośnicy, krytycy oraz badacze. Opa- nował estradę, dokonał rozległych podbojów w telewizji, zagnieździł się w teatrze, a przede wszystkim stał się jako kabaret masowy do- minującą formą rozrywki, słowem – odniósł sukces, którego pewnie nie spodziewali się jego pierwsi twórcy z przełomu XIX i XX stule- cia. Triumfy te nie były bez wpływu na liczne zmiany w estetyce ka- baretowych widowisk oraz na eksplorowanie przez „kabareciarzy” nowych tematów. Do pewnego stopnia kabaret stał się, niestety, ofia- rą własnego sukcesu, zyskał niespotykaną dotąd popularność i by tę popularność utrzymać, musi wielokroć respektować wymogi maso- wej rozrywki i zaspokajać oczekiwania każdego typu widza. Niektó- rzy określają to zwyczajnie jako „obniżanie lotów”. Parafrazując tytuł monografii Izoldy Kiec Wyprzedaż teatru, w ręce arlekina i błazna…, czyli o kabarecie, można by powiedzieć, iż na naszych oczach dokona- ła się wyprzedaż kabaretu do telewizji i Internetu. Istotnie, potoczne kojarzenie kabaretu z czczą rozrywką, wygłupem, zapychaczem tele- wizyjnych pasm wieczornych nie wydaje się całkiem bezpodstaw- ne. Dlatego właśnie zadaliśmy sobie pytanie: Czy kabaret to poważ- na sprawa? Współczesny kabaret to przecież nie tylko telewizyjno-estradowa elita; to również odrębne zjawisko w kulturze, osobny nurt widowisk, odmiennych od teatru – z jednej strony, z drugiej – od koncertów mu- zyki popularnej czy estradowych popisów. Kabaret współczesny ma własne ośrodki, festiwale, gwiazdy, nisze – jest niezwykle różnorod- ny i złożony, o wiele bardziej niż mogłoby się wydawać, sądząc z afi- szy masowych kabaretowych „spędów”. 8 Wstęp: Kabaret – na poważnie? „Niszowość” kabaretu w wielu współczesnych wydaniach być może jest odpowiedzią, re-akcją na jego niedawno zdobytą szeroką popu- larność. Straciwszy nieco na świeżości w wyniku „umasowienia”, za- czyna powoli wracać do własnych korzeni, restytuować dawną trady- cję. Dlatego właśnie odnotowano ostatnio pozornie niespodziewaną popularność spektakli „piwnicznych” – powrót do ciasnych scenek, klubów, do bliskiego kontaktu z widzem, którego czyni się współtwór- cą programów, oraz organizowanie sobie własnej, stałej publiczności. Kabaret staje się ponownie „miejski” – zaczyna dotyczyć spraw istot- nych dla społeczności lokalnej, zabierać głos w dyskusjach toczonych na niższym niż wcześniej szczeblu, celować w aktualność „krótkoter- minową”. Rozeznany w świecie, wymienia też doświadczenia ze swoi- mi anglosaskimi kuzynami w rodzaju stand-upu, jednocześnie nie za- pominając o bogatej rodzimej tradycji i historii. Ta historia polskiego kabaretu stała się ponownie źródłem inspira- cji dla samych kabareciarzy. Ale nie tylko, gdyż jako istotny fragment naszej kultury w ogóle nieustannie stymuluje artystycznie również twórców teatralnych i filmowych. Widać to zwłaszcza w teatrze, któ- rego środowisko niemal od początku nie stroniło od mniej lub bar- dziej zażyłych związków z kabaretem, chętnie korzystając z jego do- robku, wymieniając się z nim technikami oraz strategiami twórczymi, szukając bliskiego kontaktu z widzem. Ta bezustanna osmoza z jed- nej strony przydaje współczesnemu teatrowi aktualności oraz pozwa- la mu na nowo stać się narzędziem dyskusji w sprawach bieżących i publicznych, z drugiej – przywraca nieco zagubioną teatralność sa- memu kabaretowi, również jemu dodając nowej, choć zakorzenionej przecież w jego własnej tradycji energii twórczej. Te wszystkie zagadnienia omawialiśmy w ramach konferencji nauko- wej poświęconej kabaretowi, zorganizowanej po raz drugi przez Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, tym razem wspólnie z Akade- mią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Odbyła się ona w paź- dzierniku 2014 roku, w ramach Festiwalu Kabaretowego „Fermenty”. Zatytułowaliśmy ją: „Kabaret – poważna sprawa?”, stawiając na końcu pytajnik, który miał sprowokować dyskusję na temat stanu polskiego kabaretu, kierunków jego rozwoju, medialnej obecności oraz komer- cyjno-ekonomicznych aspektów działalności kabaretów współczesnych. Pokłosiem tej dyskusji jest książka, którą niniejszym oddajemy w ręce Czytelnikom. Znalazły się w niej artykuły, dla których punk- Wstęp: Kabaret – na poważnie? 9 tem wyjścia były referaty wygłoszone na konferencji przez przedsta- wicieli wielu ośrodków uniwersyteckich, szkół badawczych i dziedzin, oświetlających kabaret pod różnym kątem, sytuujących go w różnych kontekstach i sferach współczesnego życia. Omawiane tematy pogru- powaliśmy w trzy bloki. Zaczynamy – tak w końcu wypada – od hi- storii; co znamienne – od historii lokalnych, od dziejów kabaretowych scenek działających niezwykle prężnie w takich miastach, jak Łódź, Gdańsk i Lwów. Następnie, analizując historycznie zmienną rolę kon- feransjera kabaretowego, płynnie przechodzimy do zaprezentowania współczesnych form widowisk kabaretowych i kabaretopochodnych, rzecz jasna w wyborze. Tę część tomu inicjuje interesująca próba cha- rakterystyki warszawskiego „Pożaru w Burdelu”, grupy podejmującej międzywojenne tradycje stołecznego kabaretu, zorientowanej na ak- tualia i niestroniącej od politycznej satyry. Działalności artystycznej konkretnych zespołów i kabaretów poświęcone zostały także kolej- ne artykuły, których autorki tropią związki kabaretu „OT.TO” z po- lityką oraz zgłębiają kulturotwórczy potencjał trójmiejskiej formacji „Limo”. W części poświęconej omówieniu sytuacji współczesnego pol- skiego kabaretu nie mogło zabraknąć problematyki nowej przestrze- ni medialnej oraz wszechobecnej dziś reklamy. Prezentując obecność współczenego kabaretu w mediach społecznościowych oraz stosowa- ne najczęściej przez zespoły strategie autopromocyjne – staraliśmy się ukazać współczesny kabaret w jego wieloaspektowości, nie zapomi- nając jednocześnie o jego podstawowej funkcji rozrywkowej, której mechanizmy usiłujemy zgłębić na przykładzie dowcipu językowego w tekstach kabaretu „Paranienormalni”. Wreszcie, w części trzeciej skupiamy się na tym, jak estetyka kabaretu wpływa na polski teatr – bardziej i mniej współczesny. Mamy nadzieję, że proponowane w tomie studia, analizy i gawędy – w połączeniu z tekstami, które zgromadziliśmy w naszej pierwszej książce Jaki jest kabaret? – wzbogaci akademicką refleksję nad kaba- retem jako kulturowym zjawiskiem. Chcemy ją kontynuować, orga- nizując kolejne spotkania oraz – przede wszystkim – kolejną edycję „kabaretowej” serii. Teraz jednak zapraszamy do dyskusji o kabare- cie – niekoniecznie czy może raczej nie tylko poważnym, ale z pew- nością traktowanym „na poważnie”. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk Indeks nazwisk Abramowicz Mieczysław 51, 52, 54 Adler Wacław 33 Afanasjew Alina 51, 52 Afanasjew Jerzy 51–54, 56, 57 Alibabki 203, 204, 207, 208 Anczyc Władysław 21 Andrus Artur 68, 114 Ans. [Andrzej Nullus] Appignanensi Lisa 61, 121 Arp Hans 167 Awerczenko Arkadij 30, 33 Babicki Jan Czesław 48 Babula Monika 78 Bal Stanisław (właść. Stanisław Kem- pner-Chruszczewski, pseud. Poli Chinel) 25, 26, 28 Balcerowicz Leszek 101, 104 Balijew Nikita 65 Ball Hugo 167 Bałakier Alicja 13 Bałtroczyk Piotr 68, 69, 107, 114 Bandrowski Jerzy (pseud. Tersytes) 41, 42 sander Bandrowski Juliusz 41 Banzaj (tekściarz) zob. Bieliński Alek- Barącz Władysław 46 Bartkiewicz Zygmunt 15, 16 Bednarzewska Konstancja 49 Bełza Władysław 133 Bernhardt Sedie 21 Beseler von Hans 32 Bettauer Hugon 41 Betty Q (właść. Ciszewska Anna) 79 Białoszewski Miron 54 Bibrowski Mieczysław 165 Bielacki Marek 207 Bielicki Włodzimierz (pseud. Wowo Bielicki) 52, 55, 56, 199 Bieliński Aleksander (Banzaj) 25, Birenfeldówna Jadwiga 28 Blancard Adam 34 Bliziński Józef 16 Bluszcz Przemysław 79 Błachnio Ewa 107, 109, 114, 115, 28, 29 117–119 Boczkowski Jerzy 16 Bohuszówna Zofia 49 Bolesta Stefan 17 Borkowski Jan 197, 202, 208 Borkowski Przemysław 149, 153, 160 Borończyk Mateusz 79 Borowska Józefa 17, 45 Borowski Mateusz 189 Borzęcki Artur 88 Bożek Karolina 121 Brecht Bertold 81, 192 Broniecki (aktor) 21 Bruant Aristide 42, 61, 89 Bruno (tancerz) 30 Brzechwa Jan 89 Brzeziński Łukasz 192 Brzost – zob. J. Tuwim Budziaszek Jan 199, 202–204 Burban Jacek 182, 183 Burska Antonina 22 Butenko Bohdan 202 Buttler Danuta 122, 128, 134 Bystroń Jan Stanisław 121, 130 212 Indeks nazwisk Castorf Frank 193 Chałupnik Agata 112 Chiroco Giorgio de 167 Chłopicki Władysław 121 Chojka Joanna 53 Chojnacki Maciej Chopin Fryderyk 201 Choromański Leon 26 Chruściński Jerzy 165, 171 Chyła Tadeusz 52, 57 Ciechowicz Jan 53, 109 Ciepielewska Anna 203 Cieślak Mikołaj 149, 153, 160 Cieślak Tomasz 24 Ciszewska Anna (Betty Q) Cliff Richard 207 Cybulski Andrzej 54 Cybulski Zbigniew 52–54, 57 Czajkowski Piotr 55 Czapliński Jan 192 Czarnecka Karolina 79 Czarnik Milena 177, 181–183 Czechow Anton 183 Daniec Marcin 69, 111 Danielewski Cyryl 22, 35, 48, 49 Daukszewicz Krzysztof 88 Dawison Bogumił Dąbrowski Piotr 165, 174 Dejczer Stanisław 52 Delius Józefa 49 Demirski Paweł 177–187, 189–191, Dewer Mateusz 109, 118 Dobosz-Markowska Waleria 34 Dobrzański Stanisław 22 Dominiak Bogna M. 87 Dorsey Jack 160 Drabek Tomasz 78 Dracz Krzysztof 186 Drewniak Łukasz 178 Dunin Janusz 18 Duszak Anna 138 Dymecki Dobromir 186 Dziewoński Edward 197 Dziuk Andrzej 165, 166, 168, 170, 193, 194 174, 175 144, 148 Eluard Paul 165, 167, 169 Fairclough Norman 138 Fal Michał 79 Falski Maciej Faun (dziennikarz) 37 Fedorowicz Jacek 52–57 Ficoń Dorota 165, 168, 170–173 Figurski Bartosz 81 Fleischer Michael 65–66, 137, 139, Fo Dario 185, 191, 192 Fox Dorota 53, 55, 62, 101 Franke (prokurator) 46 Fredro Aleksander 198 Frejer Romuald 52, 54, 55 Frenkiel Henryk 17, 18 Freschel (Freszel) Franciszek (pseud. Ef-Ef) 44 57 Fronczek Monika 192 Fukś Józef 57 Fułek Wojciech 109 Gałczyński Konstanty Ildefons 53, Garlikowski Jan 25, 28, 35 Gawroński Henryk (Hg.) 17 Gierasieński Romuald 18, 31, 33 Giza Abelard 104, 108, 111–115, 120 Giza Hugo 115, 120 Glisczyński Artur 15 Głowacka Helena 66 Głuch Wojciech 203 Gogosz Tadeusz 199 Goleń Paweł 150 Gołaszewska Maria 121 Gombrowicz Witold 99, 203 Gorazdowski Jerzy 204 Gounod Charles 172 Gowin Sławomir 44 Górecki A. (aktor) 25, 26 Górny Zbigniew 96 Górska Helena 47 Górski Robert 149, 160 Gronkiewicz-Waltz Hanna 75, 76, 188, 189 Gronowski Jerzy 192 Indeks nazwisk Groński Ryszard Marek 55, 121 Grzebałkowska Magdalena 189 Grześkowiak Kazimierz 57 Gumkowski Czesław 33 Guział Piotr 75 Hajdun Janusz 52 Halama Grzegorz 111 Halpern Franciszek 31, 33 Hamerski Oscar 79 Haneman M. 17 Hanusz Karol 34 Hanuszkiewicz Adam 51, 57 Hemar Marian 43, 69 Hennings Emma 167 Henryk (autor wspomnień) 45 Hertz Benedykt 33, 47, 48 Hertz Mieczysław 19 Hg. [Henryk Gawroński] 17 Hoffman Jerzy 103 Holubówna Irena 26 Huelsenbeck Richard 167 Huizinga Johan 116 Humperdinck Engelbert 207 Ihar Janusz 17 Ionesco Eugène 165 Jachimek Szymon 106, 107, 109, 114, 115, 117, 119, 120 Jamrozy Marek 199 Jan Wim – zob. J. Tuwim Janco Marcel 167 Janicz (reżyser) 21 Jankowska Aldona 107 Jankowski Czesław 26 Januszewski Tadeusz 13, 35 Jaracz Stefan 62 Jarosik Jerzy 179, 180, Járosy Fryderyk 61–66, 69 Jarszewska Wanda 21 Jaruzelski Wojciech 188 Jastrzębiec-Zalewski Władysław 17 Jedlicka Wanda 34 Jesionek Andrzej 165, 168, 173 Jędrusik Kalina 198 Johnston Keith 106 213 Jones Tom 207 Jotes – zob. Siemaszko Józef Jóźwiak Jarosław 80 Junod Teodor 14 Jus Władysław (właśc. Jubiler W.) 34 Kaczyński Jarosław 88, 92 Kaczyński Lech 88 Kaden Czesław 41 Kaden-Bandrowski Juliusz 42 Kaliciński Wacław 17, 41, 44–46 Kaliszówna Alina 23 Kamys Dariusz 108 Kandinsky Ernst 167 Kant Immanuel 121 Kantor Leon 33 Karaś Dorota 189 Katarzyna II Wielka (caryca) 189 Kempa Andrzej Władysław 18, 26, 32 Kern Ludwik Jerzy 57 Kiec Izolda 7, 32, 51, 53, 64, 99, 100 Kiedrzyński Stefan 16, 21 Kisielewski Jan August 61 Kitrasiewicz Paweł 42 Kitschmann Anda 31, 34, 38 Klee Paul 167 Kłak Andrzej 186 Kłos Anna 186 Knendlich Rajmund 21 Kobiela Bogumił 52, 54, 198 Kobuszewski Jan 203 Kolberg Oskar 101 Kolberger Krzysztof 51 Kolenda-Zaleska Katarzyna 80 Kołaczkowska Helena 201 Komarzeniec Aleksandra 177, 178, 181–183 35 Komasa Jan 76 Kon Izydor (Ignacy Stanisław von Kon) Konopka Andrzej 78, 80 Kończyc Tadeusz 62 Kopaliński Władysław 60 Korchowiec Michał 178, 179, 181, 184, 187 Kordas Mariusz 88 Kordel Jan 53 214 Indeks nazwisk Korwin-Korlakowski Stanisław 47 Kościuszko Tadeusz 27 Kott Jan 54, 63 Kotlicki (restaurator) 31 Kowalik-Kaleta Zofia 138, 139 Kowalski Leszek 57 Kowalski Wiesław 79 Kozłowski F. (choreograf) 23 Koźmian Stanisław 21 Krajewska Hanna 14 Krajewski Seweryn 97 Krasiński Edward 100 Kraszewski Marek 75 Krauz Bartłomiej 149 Krechowicz Jerzy 52 Kreczmar Agnieszka 61 Kristeva Julia 190 Królikowski Antoni 107 Kruszczyński Piotr 180 Kryszak Jerzy 69, 111 Krzemiński Ireneusz 51 Książek Stanisław 26, 33, 34 Kukulska Natalia 95 Kuligowska-Korzeniewska Anna 14– 16, 21, 24 Kunicka Halina 201 Kuśmierczyk Justyna 150 Kwaśniewski Aleksander 88 Kwiatkowski Remigiusz 23 Kwietniewska Agnieszka 186 Lacan Jacques 191 Laluchová Juliána 156 Laskowik Zenon 101 Laskowski Mariusz 78 Latajner Ludwik (pseud. Kiwdul Tale- iner, Talajner) 44–46 Lawiński Ludwik – zob. Latajner L. Lemański Jan 47 Lepper Andrzej 88 Lewandowski Grzegorz 77, 80 Lin Władysław 31 Lipińska Olga 87, 88, 166, 197, 199, 204 Lisowski Jerzy 165 Liszka Sebastian 189 Lohner-Beda (autor) 41 Lubaszenko Olaf 104 Lubelski Alfred 17 Lwowski (artysta estradow) 22 Łabędzki (aktor) 24 Łakomik Krzysztof 175 Ławski Jarosław 111 Łazarew Jerzy 29 Łazuka Bohdan 66, 203–206 Łąpiński Stanisław (X) 18 Łubieniewska Ewa 166, 168, 174 Łubieński Maciej 77, 79, 84 Machalski Józef 23, 24, 26 Madziarówna Janina 35 Maeterlinck Maurice 48 Maj Maria 79 Majchrowski Zbigniew 110 Majczak Michał 150 Makowski Ryszard 90 Makuszyński Kornel 42, 44, 47 Manet Èdouard 169, 172 Manoli (tancerka) 21 Mark Marceli 47 Matejko Jan 62, 142 Maykowski Stanisław 46 Mayol 23 Mereżkowski Dmitrij 27–28 Meyer Michał 107 Michalczewski Tomasz 181 Michalik Jan 46 Michałowski Seweryn 22, 34 Michnikowski Wiesław 57 Miciński Stanisław 20 Mickiewicz Adam 20, 97, 110, 119 Mierzicki Marcin 178 Mikołajczyk Jacek 53, 57, 75 Mikruta Kuba 192 Miłaszewski Stanisław 23 Minkiewicz Marcin 111 Mir Otto 47 Mirecka I. (aktorka) 25 Mirska Maria 21 Mistrík Miloš 156 Mleczko Andrzej 80 Młynarski Wojciech 207 Moczulski Leszek Aleksander 202 Indeks nazwisk 215 Modliński K. 28 Modrzejewski Teofil 26 Momro Jakub 192 Morgenstern Janusz 54, 55 Morozowicz Henryk 22 Mościcki Tomasz 64 Mrozińska Stanisława 196 Mrożek Sławomir 54 Mrówczyński Grzegorz 51 Najbor Krzysztof 165, 174 Nałęcz Irena 39 Nawara Paweł 199 Nimstein (autor?) 28 Nieżychowski Jacek 57 Niziołek Grzegorz 170 Nowaczyński Adolf 62 Nowakowska Maria(?) 25 Nullus Andrzej 13, 20, 22–24, 26 Ofierski Jerzy 57 Ogińska Antonina 46 Olejnik Monika 188 Olędzki Aleksander 23, 24 Orwicz Wacław 28 Osiecka Agnieszka 54, 195–199, 202, 203, 205, 206, 208, 209 Owczarski Wojciech 52, 53 Ozga Andrzej 201 Pajdzińska Anna 127, 129 Pakosińska Katarzyna 149 Palikot Janusz 91 Paliwoda Krzysztof 202–204 Parandowski Jan 42 Parvi Zenon 20, 21, 27 Pasewicz Edward 109, 118 Passent Agata 202, 208 Pawlikowski Tadeusz 49 Pawłowicz Krystyna 188 Pazura Cezary 111 Peck Gregory 57 Peer – zob. J. Tuwim Pekiński Roch – zob. J. Tuwim Petersburski Jerzy 33 Petranová Dana 156 Petz Juliusz 188 Pffeiffer Tomasz 149 Piasecka Katarzyna 111 Picasso Pablo 165, 167 Piekarczyk Andrzej 93, 94, 97 Pietrzak Jan 66, 101, 143, 144, 166 Piękniewska Lena 78 Piniński Leon hr. 49 Pleśniarowicz Krzysztof 52 Pobratymiec Jan Szczęsny 26 Pociecha Józef 63 Podlaski Arkadiusz 154, 158 Podsiadło Tomasz 109, 117, 118 Pollesch René 193 Połomicki Leon 20 Poniedzielski Andrzej 68, 69, 114 Popiel Jacek 46 Poraj (śpiewaczka) 47 Prus Łucja 208 Przepiórska Agnieszka 78, 192 Przybylska Sława 105 Przybylski Wacław 17 Przybylski Zygmunt 22 Przymanowski Janusz 178 Puzyna Konstanty 100, 101 Pysz Robert 137 Rachmaninow Siergiej 173 Rakowiecki Zbigniew 62 Rapacki Wincenty syn 17, 23 Raszewska Magdalena 65 Raszewski Zbigniew 64 Ratajska Krystyna 24 Ratold Stanisław 31, 33 Ratyński Konrad 202–204 Rebenda Karolina 149 Ribemont-Dessaignes Georges 165, 167 Roch Pekiński – zob. J. Tuwim Rode-Jasińska (tancerka) 29, 30 Rokita Jan Maria 88 Ronczewski Ryszard 51 Roszkowski Jakub 108 Rozbicki Soter 18 Rucińska Karolina 116 Ruciński Kacper 111, 112 Rudziński Łukasz 109 Rudzki Kazimierz 34, 54, 65–67 216 Indeks nazwisk Rumas Robert 177 Rutkowski Rafał 78, 107 Rutowski Tadeusz 49 Sabatini Gabriela 131 Salis Rodolphe 61 Sachs Marceli 18 Sapryk Tomasz 107 Sarazac Jean-Pierre 189 Schechner Richard 112 Schiller Leon 100, 196 Sellin Fryderyk 15 Semadeni (restaurator) 31 Sempoliński Ludwik 36 Seweryn Andrzej 79, 82 Sforza Bona 142 Siemaszko Józef (pseud. Jotes) 47 Siemaszkowie Wanda i Antoni 47 Sienkiewicz Henryk 103, 106 Sienkiewicz Krystyna 203, 204 Sieradzka Lili Sieradzki Jacek 178 Sierosławski Stanisław (pseud. Stasi- nek) 61 Sierpiński Jan 17 Sikora Władysław 101, 112, 115, 116 Siwek Ewa 188 Skaldowie 195–209 Skaruch Witold 203 Skonieczny Czesław 31 Sławińska Zofia 23, 29, 30, 49 Sławiński Adam 197–199, 202, 208 Sławiński Janusz 131 Słobodzianek Tadeusz 82 Słonimski Antoni 64 Słowacki Juliusz 109 Smoleń Bohdan 101 Smołowik Anna 78 Sokolicz Antonina 25 Soupault Philippe 165 Spolin Viola 106, 107 Standzoń Ewa 150 Staniek Jarosław 81 Stankiewicz-Podhorecka Temida 178 Stańczyk 114, 142, 144 Starczewski Dariusz 109, 119 Staruchowicz Piotr 186 Staszczyk Adam 21 Stępień Tomasz 193 Stone Biz 160 Stradecki Julian 32 Strońska Maria 33, 34 Strug Andrzej 43 Struzik Adam 82 Strzępka Monika 177–187, 189–193 Stużyńska Magdalena 149, 153, 160 Sugiera Małgorzata 189 Suświłło Jan 177–185, 187 Swoboda Maria 25 Szaciłło Andrzej 57 Szarkowski Aleksander 24–30 Szczepański Tadeusz 53 Szejdeman Gawriił Pietrowicz Sam- sonow 19 Szejer Ludwik 20 Szekspir William 107 Szenwald Lucjan 193 Szkowron (restaurator) 41, 49 Szmigielska Marta 165, 174 Szosland Stefan 22, 27, 29, 30 Szoslandowa Maria 22, 29, 30 Szutkiewicza Jan 20 Szydłowska Mariola 46 Szyfman Arnold 28, 84 Szyk Artur 17, 25 Szymanowski Piotr 165 Szymańska Izabela 76, 77, 79 Szyszka Michał 156 Śleszyńska Hanna 107 Śpiewak Tadeusz 57 Tadwin Tadeusz 23, 25, 26 Tarantino Quentin 104, 113 Tarsiński Jerzy 199, 202–204 Tartakowicz Adam Jerzy 24, 26 Tarwacka-Dama Agnieszka 99 The Beatles 207 The Rolling Stones 207 The Shadows 207 Tom Konrad 17, 18, 23, 26, 31–33, 62 Tomanek Andrzej 97 Tomaszewski Cezary 181 Toporowski Marian 34 Indeks nazwisk 217 Tremiszewski Wojciech 106–110, 114–116, 119, 120 Trzebska Agnieszka 150 Tumidalska Sabina 192 Tupaczewski Wiesław 87, 88, 90, 91, 94, 97 Tusk Donald 92, 93, 186 Tuwim Julian (pseud. Roch Pekiński, Jan Wim, Peer, Brzost) 13, 15, 18, 22–28, 30–35, 62, 69 Tzara Tristan 165, 167, 168, 172 Ujejski Kornel 20 Urbacki Rafał 180, 184, 187 Urbaniak Mike 80 Urbański Aureli 21 Urstein Józef – Pikuś 34 Wach-Malicka Henryka 180 Wajda Andrzej 105, 188 Walaszczyk Magdalena 117 Walczak Michał 77–79, 84 Wallek-Walewski Adolf 22 Waligórski Andrzej 57 Walotek-Ściańska Katarzyna 149, 156 Wanat Ewa 82 Warnecki Janusz 62 Waserzug (autor) 28 Wasylewski Stanisław 47, 48 Waszczuk Witold 44 Wawer Paweł 192 Wawrzyńczak J. (Teatry Osobne) 55, Ważyk Adam 165 Weinstein Ignacy 25 Weitz-Klewe Klemens (pseud. Klewe) 40, 41, 48 Wilhelm II Hohenzollern (cesarz) 32 Williams Evan 160 Wisnowska Janina 24, 26 58 203 Wiśniowski Józef 21 Witkiewicz Stanisław Witkacy 166, Witowski Witold 23 Wojciechowski Jarosław 114 Wołczyk Lech 165, 168, 173 Wołowski Tadeusz 17 Woźniak Kazimierz 22 Wroczyński Kazimierz 22, 32–34 Wyrwicz Leon 47 Wyspiański Stanisław 20 Wyszomirski Piotr 109 Wyszowski Michał 180 Zagórski Adam (pseud. Ost) 48, 49 Zakrzewski Andrzej 57 Zalesiński Jarosław 109 Załęcka Agata 150 Załęski Dawid 182, 183 Zamiłło Michalina 49 Zapolska Gabriela 61 Zarzecki Benedykt 16 Zbieć Rafał 149, 150, 160 Zbierzchowski Henryk 42–44, 47–49 Zbucki Leopold 48, 49 Zieliński Andrzej 195, 197–199, 201– 204, 207–208 Zieliński Jacek 199, 200, 202, 203 Ziemianek Stanisław 165 Zimajer Adolfina 16 Zimmerman Henryk 22 Zupančič Alenka 190–192 Zygmont Katarzyna 149 Żebrowski Michał 82 Żeleński Tadeusz – Boy 63, 65 Żeromski Tadeusz 34 Żółkowski Alojzy 28 Żurowski Andrzej 52 Noty biograficzne Marek Bielacki Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Dramatu Uni- wersytetu Łódzkiego; wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi; były wy- kładowca Uniwersytetu w Amsterdamie. Badacz kultury muzycznej i tea- tralnej – ze szczególnym uwzględnieniem dawnych i współczesnych form dramatu i teatru muzycznego oraz muzyki jazzowej i rockowej. Członek za- łożyciel Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych; członek Stowarzyszenia „Terapia i Teatr”. Edytor, twórca fi lmowy i radiowy. Autor pierwszej w Pol- sce monografi i musicalu – dwukrotnie wydanej książki Musical. Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, oraz monografi i Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów. Karolina Bożek Doktorantka w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz redaktor w Sekcji Informacji Naukowej Zespołu Wydawniczego Dowództwa Gene- ralnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań znajdują się m.in. etnolingwistyka, kultura języka oraz komunikacja języ- kowa w mass mediach. Jan Ciechowicz Profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Kultury i Sztuki Uni- wersytetu Gdańskiego. Badacz historii dramatu i teatru polskiego XIX i XX wieku, m.in. dziejów teatru gdańskiego. Autor rozpraw poświęconych m.in. Kalidasie, Szekspirowi, Mickiewiczowi, Wyspiańskiemu, Schulzowi, Mroż- kowi i Wojtyle. Zajmuje się zarówno teatrem małych form, jak i teatrem monumentalnym. Redaktor publikacji: Współczesne formy teatru muzycz- nego; Teatr i okolice; Futbol w świecie sztuki (współred.), Dramaturgia Janu- sza Głowackiego – trochę teatru. Członek licznych towarzystw naukowych, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. 220 Noty biograficzne Bogna Maria Dominiak Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, absolwentka fi lologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie studentka humanistyki drugiej generacji, dzięki której poszerza swoje pa- sje humanistyczne i bada miejsce tradycyjnej polonistyki w cyfrowym świe- cie. Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia związane z komu- nikacją w social mediach. Kabaret jest jej sposobem na odreagowanie; ceni w nim dobrze wyważony humor i zaskakujące puenty. Dorota Fox Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, doktor ha- bilitowany kulturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zasadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwu- dziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Autorka dwóch monografi i: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archi- wum Dwudziestolecia oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914–1939. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Pol- skiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Aneta Głowacka Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk humanistycznych. Autorka rozprawy doktorskiej o estetyce popkul- tury w polskim teatrze po 1989 roku. Przedmiotem jej zainteresowań są te- atr i dramat współczesny. Teatrolog i krytyk teatralny. Współpracuje z „No- tatnikiem Teatralnym”, „Teatrem” i Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”. Redaktorka działu „Teatr” w Kwartalniku Kulturalnym „Opcje”. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie zajmuje się impresariatem. Anna Kuligowska-Korzeniewska Emerytowana profesor Uniwersytetu Łódzkiego i wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1992–2012 prezes Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, członek Łódzkiego To- warzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Judaistycznego, Rady Arty- stycznej Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, redakcji „Pamiętnika Tea- tralnego” i „Tygla Kultury”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Specjalizuje się w historii teatru łódzkiego, historii teatru ży- dowskiego, historii szkolnictwa teatralnego i biografi styce teatralnej. Ostat- nie publikacje: Teatr Kazimierza Dejmka (red., 2010); Dwóchsetlecie Szkoły Dramatycznej Wojciecha Bogusławskiego 1811–2011 (red., 2011); Dramaty Szaloma Asza – wybór (wstęp i współred., 2013); Aleksander Fredro, Ko- medie (wstęp i wybór, 2014); Faktomontaże Leona Schillera, Dzieła drama- tyczne Wojciecha Bogusławskiego (w druku). Noty biograficzne 221 Ewa Łubieniewska Profesor zwyczajny w Katedrze Literatury XIX wieku Uniwersytetu Peda- gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Pra- cowni Dramatu i Teatru w Instytucie Filologii Polskiej (specjalność: hi- storia literatury; literaturoznawstwo). Autorka książek: Fantazy Juliusza Słowackiego czyli komedia na opak obrócona; Laseczka dandysa i płaszcz proroka; Upiorny anioł. Wokół osobowości Juliusza Słowackiego; Czysta For- ma i bebechy; Piekielne pomysły i dusza anielska Teatru Witkacego w Zako- panem. Współautorka podręcznika To lubię dla II i III klasy liceum, re- daktorka i współautorka podręcznika W świecie literatury i teatru. Sztuka współuczestnictwa dla uczniów szkół średnich i studentów kierunków hu- manistycznych. Jacek Mikołajczyk Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002–2014 kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego. Tłumacz i reżyser teatralny. Autor książek Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Pol- sce w latach 1957–1989 oraz Zabójczy fl irt – literatura i terroryzm. Stypen- dysta Fulbrighta; w latach 2012–2013 gościnny wykładowca University of Washingon w Seattle. Prowadził również zajęcia w Kolegium Artes Libera- les Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii musicalu i tea- tru muzycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Robert Pysz Adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania naukowe obejmu- ją następujące zagadnienia: dyskursy promocji w nowych mediach, internet jako narzędzie w działaniach public relations, kształtowanie się obiegów li- teratury w przestrzeni nowych mediów, ludologia (wielokontekstowe bada- nie gier). Od 1999 roku jest związany z ogólnopolskim festiwalem kabare- tów „Fermenty” w Bielsku-Białej, w ramach którego od wielu lat prowadzi panel popularnonaukowy poświęcony polskiemu życiu kabaretowemu. Mariola Szydłowska Historyk teatru, doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w bada- niach nad życiem teatralnym w Galicji (głównie we Lwowie), któremu po- święciła kilka książek (Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej, współautorstwo trzech tomów Repertuaru teatru lwowskiego) oraz rozpra- wy opublikowane na łamach „Pamiętnika Teatralnego” i w wydawnictwach zbiorowych. Drugim obszarem jej zainteresowań jest działalność polskich artystów w Stanach Zjednoczonych, której poświęciła książkę Między Broad- wayem a Hollywood. Szkice o artystach z Polski w Stanach Zjednoczonych. 222 Noty biograficzne Agnieszka Tarwacka-Dama Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, autorka rozprawy doktorskiej Figura we współczesnych inscenizacjach polskich. Od Kazimierza Dejmka do Krystyny Jandy. Jako animator kultury współpracowała z Cen- trum Kultury w Gdyni. Publikowała w „Dyskursie. Roczniku Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego”, tomie pokonferencyjnym Retoryka ciała / cielesności we współczesnym polskim dyskursie publicznym, jubileuszowym tomie Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku Kul- tura zdrowie, edukacja. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z kondycją współczesnej kultury widzianej przez pryzmat widowisk, żywienia i religii, edukacji, rewizji humanizmu. Katarzyna Walotek-Ściańska Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk humanistycz- nych. Od 2010 roku redaktor naczelna „Magazynu Kultury Most”; współ- redaktor serii „Kultura–Literatura–Komunikacja” w Pradze, redaktor tema- tyczny „Rocznika Prasoznawczego”, współpracownik miesięcznika „Śląsk”. Autorka kilku monografi i naukowych: Teatry publiczne w województwie śląskim a social media, Homo poeticus, W świecie reklamy i reklamożerców, New media in the social spaces. Strategies of infl uence. Cabaret – a serious matter? S u m m a r y Cabaret – the Book – is it a serious matter? This second entry in the series about the history and the modern state of cabaret in Poland published by the Publisher of the University of Silesia. The starting point was for the discus- sion and texts presented within the framework of a scientific conference or- ganised by the Department of Theatre and Drama of the University of Silesia and the Department of Theory and Practice of Communication of the Uni- versity of Technology and Humanities in Bielsko-Biała. All the texts gathered there were comprised in three thematic blocks. The first, entitled Historical Reminiscences: how it used to be in days of yore, is dedicated to selected aspects of the twentieth-century history of cabaret in Poland. Anna Kuligowska-Ko- rzeniewska described in her article the early history of cabaret in Łódź, focus- ing especially on the stages performing in the city during the War II. Mariola Szydłowska addressed the phenomenon of the Lvov cabaret of the University of Lvov, the first of local literary cabarets, functioning since 1911. Jan Ciecho- wicz described associations of the cabaret with student life in Gdansk in the period of PRL, and Dorota Fox dedicated her text to the history of the role of an announcer in Polish cabaret, both former and modern. The second part of the book – Cabaret in the space of culture: between politics, fun and marketing – comprises articles on the contemporary cabaret and its cultural, medial and linguistic contexts. Jacek Mikołajczyk described the specificity of the Warsaw Fire in a Brothel, a group taking up the interwar traditions of the metropoli- tan cabaret, and thus placing them simultaneously in the space of the contem- porary culture – both urban and medial. Bogna Dominiak took on the top- ic of political plots in the performances of OT.TO cabaret, while Agnieszka Tarwacka described various images of the artists of Limo cabaret, being at the meeting point of high culture and popular culture. Karolina Bożek analysed the texts of Paranienormalni cabaret, focusing on linguistic mechanisms cre- ating their linguistic wit. Robert Pysz and Katarzyna Walotek-Ściańska ad- dressed medial and promotional aspects of the functining of contemporary cabarets. Pysz analysed advertising posters of the contemporary cabarets, uti- lising the tools of the theory of communication, whereas Walotek-Ściańska de- scribed the presence of Moral Anxiety Cabaret in social media. The authors 224 Summary of the articles collected in the third part of the book – In the theatre just like in the cabaret: Cabaret transgressions – made an analyses of associations of select- ed playwrights and composers with cabaret. With regard to this aspect, Ane- ta Głowacka investigated the works of Monika Strzępka and Paweł Demirski, Ewa Łubieniewska focused on the performance Cabaret Voltaire of Witkacy Theatre, which was inspired by the activities of the twentieth century Dadaists, whereas Marek Bielacki dedicated his article to the cabaret poetics of Singing Letters by Agnieszka Osiecka and the music group Skaldowie. Tomasz Stępień, in his review of the book made a summary of the issues the book deals with: „Cabaret (not exclusively in Poland) has been in the time of modernity (from the turn of the nineteenth and the twentieth centuries) a form of art and en- tertainment (art of entertainment?), a satirical review of the news, and some- times a political tribune – its audience was primarily the then middle class – wide circles of the intelligentsia and the middle class. Popular in the inter- war period cabaret was an announcement, and later on one of elements of lu- dic model of popular art, which, together with the development of audiovis- ual media, transformed into popular culture (pop culture). Contemporary cabaret is a varied, both semantically and formally, quasi-theatrical specta- cle, which is one of the important segments of the broadly understood mass entertainment. Former and contemporary cabaret, cabaret as art and enter- tainment, its relationship with aesthetics of the theatre and the ideology and politics – all these issues (as I have tried to demonstrate above) appear in the reviewed collective work. It is worth emphasising once more cognitive quali- ties of the book – this is yet another item published on the initiative of »caba- retologists” from the University of Silesia which significantly expands knowl- edge about ludic aspects of modern Polish culture. This book is even the more valuable because of the fact that ludic culture and its literary and paraliterary forms are not of great interest to Polish humanities”. Kabarett – eine ernst gemeinte Sache? Z u s a m m e n f a s s u n g Das Buch Kabarett- eine ernst gemeinte Sache ist der zweite Band aus der, der Geschichte des Kabaretts und dessen Istzustand in Polen gewidmeten Reihe, die von dem Verlag der Schlesischen Universität veröffentlicht wurde. Der Ausgangspunkt dafür waren Diskussionen und Texte, die während der vom Institut für Theater u. Drama der Schlesischen Universität und vom Ins- titut für Theorie u. Kommunikationspraktiken der Technisch-Humanistischen Akademie in Bielsko-Biała (dt.: Bielitz-Biala) veranstalteten wissenschaftli- chen Konferenz präsentiert wurden. Die hier beinhalteten Texte wurden in drei Themenblöcken zusammengefasst. Der erste von ihnen unter dem Titel: Historische Reminiszenzen: wie war’s früher?, ist den ausgewählten Aspekten der 20-jährigen Geschichte des Kabaretts in Polen gewidmet. Anna Kuligow- ska-Korzeniewska schildert in ihrem Artikel frühe Geschichte des Kabaretts in Łódź (dt.: Lodz), indem sie sich besonders auf die in der Stadt während des ersten Weltkriegs vorhandenen Bühnen konzentriert. Mariola Szydłowska be- fasst sich mit dem Phänomen des Lembergischen Kabaretts Ul (dt.: Bienen- stock), dem 1911 gegründeten ersten literarischen Kabaretts dort. Jan Ciecho- wicz schilderte die Beziehungen des Kabaretts zum Studentenleben in Gdańsk (dt.: Danzig), und Dorota Fox stellt in ihrem Text die Geschichte der Insti- tution eines Conférenciers im polnischen Kabarett früher und heute dar. Im zweiten Teil des Buches – Kabarett im Kulturraum: zwischen Politik, Spaß und Marketing – befinden sich Texte über den gegenwärtigen Kabarett und dessen kulturelle, mediale und sprachliche Zusammenhänge. Jacek Mikołajczyk prä- sentiert das Warschauer Pożar w Burdelu (dt.: Brand im Bordell), eine auf die Tradition des hauptstädtischen Kabaretts der Zwischenkriegszeit anknüpfen- de Gruppe und lokalisiert sie im heutigen Stadtkultur- u. Medienraum. Bogna Dominiak beschreibt politische Motive in der Tätigkeit des Kabaretts OT.TO, und Agnieszka Tarwacka präsentiert verschiedene Rollen des Kabarettisten der Gruppe LIMO, die sich auf dem Berührungsgebiet von hoher und popu- lärer Kultur platzieren lassen. Karolina Bożek analysiert die Texte des Kaba- 226 Zusammenfassung retts Paranienormalni (dt.: Die Paraanormalen) und konzentriert sich dabei auf die seinen spezifischen Sprachhumor erzeugenden sprachlichen Mecha- nismen. Robert Pysz und Katarzyna Walotek-Ściańska beschäftigen sich mit medialen Aspekten und Werbeaspekten der Tätigkeit von gegenwärtigen Ka- baretts. Pysz analysiert Werbeplakate der Kabaretts von heute, indem er sich die Mittel der Kommunikationstheorie zunutze macht, und Walotek-Ściańska stellt die Präsenz des Kabaretts Kabaret Moralnego Niepokoju (dt.: Kabarett der Moralischen Unruhe) in sozialen Medien vor. Die Verfasser der Texte, die im dritten Teil des Buches – Im Theater wie im Kabarett: Kabaretttransgressionen – veröffentlicht wurden, analysieren die Beziehungen der ausgewählten The- aterkünstler und Musiker zum Kabarett. Aus der Sicht analysiert Aneta Gło- wacka die künstlerische Tätigkeit von Monika Strzępka und Paweł Demirski. Ewa Łubieniewska dagegen konzentriert sich auf die im Witkacy-Theater auf die Bühne gebrachte und von dem Werk der im 20.Jh. schöpfenden Dadaisten inspirierte Cabaret Voltaire. Marek Bielacki widmet seinen Text der kabaret- tistischen Poetik der Singenden Briefe von Agnieszka Osiecka und dem Werk von Musikgruppe Skaldowie. Tomasz Stępień schreibt eine Verlagsrezension, wo er die in dem Buch be- rührten Themen folgendermaßen zusammenfasst: In der Neuzeit (seit der Wende des 19. zum 20.Jh.) war das Kabarett (nicht nur in Polen) eine Form der Kunst und der Unterhaltung (der Unterhaltungskunst?), ein satirischer Nachrichtenüberblick und manchmal auch eine politische Tribüne – sein Pu- blikum bildeten vor allem die damalige Mittelklasse – weite Kreisen der Intelli- genz und des Bürgertums. Das in der Zwischenkriegszeit beliebte Kabarett war Vorbote und dann eins der Elemente des verspielten Modells der populärem Kunst, das sich mit der Entwicklung von audiovisuellen Medien in eine Mas- senkultur (Popkultur) verwandelte. Das heutige Kabarett – das sind seman- tisch und formal unterschiedliche paratheatralische Schauspiele, die ein wich- tiges Segment der Massenunterhaltung darstellen. Kabarett gestern und heute, Kabarett als Kunst und Unterhaltung, seine Beziehungen zur Theaterästhetik als auch zur Ideologie u. Politik – alle diese Fragen kommen in dem Sammel- band zum Vorschein. Man muss nochmals die kognitiven Eigenschaften des Buches zur Geltung bringen – es ist die weitere, auf Anregung der „Kabarett- kenner“ aus der Schlesischen Universität veröffentlichte Publikation, die die Kenntnisse über verspielte Aspekte der zeitgenössischen polnischen Kultur er- weitert. Das Buch ist umso wertvoller, als die verspielte Kultur und deren lite- rarische und paraliterarische Formen nicht im Mittelpunkt der Aufmerksam- keit der polnischen Geisteswissenschaften stehen. Redakcja Olga Nowak Projekt okładki Hanna Olsza Korekta Agnieszka Niewdana Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-713-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-714-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,25. Ark. wyd. 13,5 Sora Matt Plus 90 g vol. 1.2 Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek T KABARET K A B A R E (cid:51) (cid:50) (cid:58) (cid:36) (cid:297) (cid:49) (cid:36) (cid:54) (cid:51) (cid:53) (cid:36) (cid:58) (cid:36) (cid:34) (cid:3) (cid:51)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:297)(cid:49)(cid:36)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:53)(cid:36)(cid:58)(cid:36)(cid:34) pod redakcją Doroty Fox i Jacka Mikołajczyka Więcej o książce Cena 20 zł (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-714-2 KABARET 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kabaret – poważna sprawa?
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: