Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 006664 10201074 na godz. na dobę w sumie
Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo - ebook/pdf
Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 337
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3917-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszej monografii autor zbadał zagadnienie etycznej dopuszczalności kary śmierci za morderstwo. Za odpowiednią metodę rozumowania został uznany  kontekstualizm, w którym z niespornych przesłanek wyprowadza się adekwatną do rozwiązania sytuacji problemowej zasadę etyczną. Jako niesporne zostały przyjęte przesłanki: standardowa definicja pojęcia kary i zasada poszanowania godności człowieka. Na podstawie tych twierdzeń autor wskazuje kolejne konteksty rozważań o karze kryminalnej – zaczynając od przepisów racjonalizujących karę, przez teorie kary, do systemów etycznych uzasadniających karanie. Celem tego rozumowania było wskazanie adekwatnego systemu etycznego do rozstrzygnięcia tytułowego problemu. Karę kryminalną, zgodnie z zasadą poszanowania godności człowieka, uzasadnia się sprawiedliwościowo, zatem kwestię kary śmierci należy rozstrzygnąć na podstawie etyki obowiązku lub etyki doskonałości. Przesłankami finalnego rozstrzygnięcia są sprawiedliwościowa racjonalizacja kary i wyjątkowość wartości życia ludzkiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO TOMASZ  TABASZEWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ TABASZEWSKI • KARA ŚMIERCI. PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO Polecamy nasze publikacje: Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO-KRYMINALISTYCZNA Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Elżbieta Hryniewicz PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA www.ksiegarnia.beck.pl KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO TOMASZ TABASZEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński. © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3916-0 ISBN e-book 978-83-255-3917-7 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................... . XI Wykaz literatury .................................................................................................. . XIII Wstęp ........................................................................................................................... .XXII Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania................................................................................................ . §.1..Określenie.tematu.rozważań.i.uwagi.metodologiczne............ . . I... Określenie.tematu.rozważań.................................................. . .II... Pojęcie.modelu.............................................................................. . .III... Uwagi.o.metodologii.................................................................. . §.2..Pojęcie.godności.człowieka................................................................ . §.3..Analiza.pojęcia.kary............................................................................... . . I... Definicja.pojęcia.kary................................................................ . 1..Istota.pojęcia.kary................................................................... . 2..Drugoplanowe.elementy.definicji.pojęcia.kary.......... . .II... Pojęcia.związane.z.karą............................................................. . 1..Istota.kary................................................................................... . 2..Treść,.skutki,.funkcje,.cele.i.sens.kary............................ . .III... Pojęcia.związane.z.teorią.kary................................................ . 1...Usprawiedliwienie,.racjonalizacja.i.uzasadnienie.. kary............................................................................................... . 2...Teoria.i.filozofia.kary............................................................. . .I... Podsumowanie............................................................................. . Rozdział II. Model – odwzorowanie kary .............................................. . §.1..Ustawowy.wymiar.kary........................................................................ . §.2..Sądowy.wymiar.kary............................................................................. . . I... Zasady.gwarancyjne................................................................... . .II... Zasada.winy.................................................................................... . .III... Cele.kary.......................................................................................... . .I... Podsumowanie............................................................................. . Rozdział III. Analiza alternatywnych modeli – wzorów kary ....... §.1..Restytucja................................................................................................... . . I... Prezentacja.teorii......................................................................... . .II... Krytyka............................................................................................ . .III... Wnioski............................................................................................ . 1 1 1 3 7 13 18 18 19 25 28 29 31 35 35 38 39 43 43 48 48 52 59 67 73 73 73 75 79  Spis treści §.2..Prewencja.generalna............................................................................. . 83 . I... Teorie.o.wyłącznie.generalnoprewencyjnym.celu.. 83 kary................................................................................................... . 1..Prezentacja.i.krytyka.teorii.A. Feuerbacha .................. . 83 2..Prezentacja.i.krytyka.teorii.F.H. Bradleya.................... . 84 85 .II... Mieszane.teorie.ogólnoprewencyjne................................... . 1..Teoria.kary.J. Benthama....................................................... . 85 86 a..Prezentacja.teorii............................................................... . b..Krytyka.................................................................................. . 96 c..Wnioski.................................................................................. . 101 2..Ekonomiczne.teorie.kary..................................................... . 101 a..Prezentacja........................................................................... . 101 b..Krytyka.................................................................................. . 105 c..Wnioski.................................................................................. . 107 §.3..Prewencja.indywidualna.–.poprawa.jako.cel.kary..................... . 108 . I... Teorie.poprawcze.kary.............................................................. . 109 1..Koncepcje.K. Grolmana.i.K. Roedera............................. . 109 2..Koncepcja.obrony.społecznej............................................ . 110 .II... Prewencyjne.teorie.mieszane................................................. . 112 1..Koncepcja.nowej.obrony.społecznej............................... . 112 2..Koncepcja.F. von Liszta ....................................................... . 112 .III... Teorie.mieszane............................................................................ . 114 1..Koncepcja.dwutorowości.prawa.karnego..................... . 114 2..Koncepcja.W. Wróbla.i.A. Zolla ........................................ . 115 I..Podsumowanie.rozważań.o.poprawczym.modelu.kary.. . 116 §.4..Prewencja.indywidualna.–.unieszkodliwienie.jako.cel.kary.. 121 . I... Teorie.unieszkodliwienia.–.koncepcje.C. Lombroso . i.E. Ferri .......................................................................................... . 121 .II... Prewencyjne.teorie.mieszane.–.koncepcja.nowej.. penologii......................................................................................... . 122 .III... Teorie.mieszane.–.koncepcja.C. Beccarii........................... . 126 .I... Podsumowanie.rozważań.o.modelu.kary.opartym.. na.unieszkodliwieniu................................................................. . 131 Rozdział IV. Utylitaryzm jako system uzasadniający karę.......... . 133 §.1..Prezentacja.i.krytyka.teorii................................................................. . 133 . I... Racjonalność.utylitarystyczna................................................ . 135 .II... Użyteczność.jako.wartość........................................................ . 136 .III... Użyteczność.jako.zasada........................................................... . 138 .I... Krytyka.teorii................................................................................ . 141 §.2..Utylitaryzm.czynów.i.utylitaryzm.reguł........................................ . 145 . I... Krytyka.utylitaryzmu.czynów................................................ . 146 I Spis treści .II... Krytyka.utylitaryzmu.reguł..................................................... . 149 §.3..Utylitarystyczny.model.–.wzór.kary................................................ . 150 . I... Prezentacja..................................................................................... . 150 .II... Krytyka............................................................................................ . 151 .III... Wnioski............................................................................................ . 155 §.4...Próby.uzgodnienia.utylitaryzmu.reguł.i.retrybucji.w.teorii.. kary.............................................................................................................. . 156 . I... Definicja.i.uzasadnienie.etyczne........................................... . 156 .II... Kara.jednostkowa.i.karanie..................................................... . 157 1..Koncepcja.J. Rawlsa............................................................... . 157 2..Koncepcja.H.L.A. Harta ....................................................... . 158 3..Podsumowanie......................................................................... . 162 Rozdział V. Model – wzór kary oparty na celu retrybutywnym ........................................................................................... . 165 §.1..Prezentacja.i.krytyka.teorii.sprawiedliwości.retrybutywnej.. 165 . I... Pojęcie.retrybucji......................................................................... . 165 .II... Klasycyzm,.neoklasycyzm,.humanitaryzm........................ . 166 .III... Analiza.pojęcia.zasługi.w.teorii.sprawiedliwości. retrybutywnej............................................................................... . 170 .I... Retrybucja.a.godność.człowieka............................................ . 176 . ... Konstrukcja.modelu.–.wzoru.kary.retrybutywnej......... . 177 §.2...Teorie.symetrii.sprawiedliwości.wyrównawczej.. i.dystrybutywnej.................................................................................... . 180 . I... Koncepcja.H. Morrisa................................................................ . 181 .II... Koncepcja.G. Sherra................................................................... . 182 .III... Koncepcja.M. Moore’a................................................................ . 182 .I... Koncepcja.W.D. Rossa................................................................ . 183 §.3..Teorie.korzyści.i.ciężarów................................................................... . 184 . I... Koncepcja.kary.A. von Hirscha.............................................. . 184 .II... Koncepcja.kary.J. Finnisa......................................................... . 186 §.4..Komunikacyjne.teorie.kary................................................................. . 187 . I... Koncepcja.kary.jako.świeckiej.pokuty.A. Duffa ............. . 188 .II... Koncepcja.kary.jako.potępienia.moralnego.. A. von Hirscha ............................................................................. . 189 .III... Koncepcja.kary.jako.rewindykacji.wartości.ofiary.. J. Hampton..................................................................................... . 191 §.5..Wnioski....................................................................................................... . 193 Rozdział VI. Kantyzm......................................................................................... . 195 §.1..Podstawowe.pojęcia.filozofii.moralnej.......................................... . 195 II Spis treści . I... Wstęp................................................................................................ . 195 .II... Konstrukcja.pojęcia.moralności............................................ . 196 .III... Rozróżnienie.etycznej.i.prawnej.sfery.moralności......... . 199 §.2..Prawo.i.kara............................................................................................... . 202 . I... Prawo............................................................................................... . 202 .II... Kara................................................................................................... . 205 1..Definicja.pojęcia.kary............................................................ . 205 2..Kara.prawna.............................................................................. . 205 §.3..Sprawiedliwość........................................................................................ . 209 . I... Definicja.pojęcia.sprawiedliwości........................................ . 209 .II... Konflikt.obowiązków................................................................ . 210 .III... Sprawiedliwość.w.ujęciu.prawnonaturalnym.................. . 211 .I... Rodzaje.sprawiedliwości.w.stanie.obywatelskim........... . 212 §.4..Sprawiedliwość.karna........................................................................... . 214 . I... Definicja.pojęcia.sprawiedliwości.karnej.......................... . 214 .II... Zagadnienie.spójności.prawa.odpłaty.z.ogólną.teorią. sprawiedliwości........................................................................... . 217 .III... Problemy.ze.stosowaniem.talionu........................................ . 219 .I... Problem.darowania.kary.jako.nakazu.miłosierdzia.. i.wyrazu.prawa.łaski................................................................... . 223 . ... Zagadnienie.czysto.etycznej.godziwości.stosowania.. prawa.odpłaty............................................................................... . 225 §.5..Kara.śmierci.za.morderstwo............................................................... . 229 . I... Kara.śmierci.–.problem.główny............................................. . 229 .II... Kara.śmierci.–.zagadnienia.szczegółowe........................... . 230 .III... Kara.śmierci.–.aktualne.pryncypium.czy.historyczny. akcydens?........................................................................................ . 234 .I... Godność.człowieka.a.kara.śmierci........................................ . 238 Rozdział VII. Tomizm ........................................................................................ . 247 §.1..Etyka.tomistyczna................................................................................... . 247 . I... Wstęp................................................................................................ . 247 .II... Wartości.moralne.i.ich.konflikt............................................. . 248 .III... Czyny.ludzkie.i.odpowiedzialność.moralna...................... . 251 §.2..Władza.i.prawo........................................................................................ . 256 . I... Pojęcie.władzy.............................................................................. . 256 .II... Pojęcie.prawa................................................................................ . 257 .III... Prawo.naturalne........................................................................... . 263 .I... Prawo.pozytywne........................................................................ . 267 §.3..Sprawiedliwość........................................................................................ . 268 III Spis treści . I... Sprawiedliwość.ogólna............................................................. . 268 .II... Sprawiedliwość.szczególna..................................................... . 271 .III... Sprawiedliwość.karna................................................................ . 273 §.4..Kara.............................................................................................................. . 278 . I... Sankcja............................................................................................. . 278 .II... Kara................................................................................................... . 280 .III... Rodzaje.kar..................................................................................... . 283 §.5..Problem.dopuszczalności.kary.śmierci.......................................... . 286 . I... Zasada.nienaruszalności.prawa.do.życia............................ . 286 .II... Problem.dopuszczalności.kary.śmierci............................... . 288 .III... Godność.człowieka.i.prawo.do.życia.a.kara.śmierci...... . 289 .I... Sprawiedliwość.kary.śmierci.................................................. . 292 . ... Wybaczenie.i.kara.śmierci........................................................ . 294 .I... Krytyka.etycznej.dopuszczalności.kary.śmierci.............. . 295 Podsumowanie ...................................................................................................... . 299 Indeks osobowy ................................................................................................... . 303 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 305 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KK............................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. KK z 1932 r. ....................... poz..553.ze.zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.), uchylony 1.1.1970 r. KK z 1969 r. ....................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.), uchylony 1.9.1998 r. KKW......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy. (Dz.U..Nr.90,.poz..557.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPK.......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar- nego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KW............................................ ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(Dz.U.. z.2010.r..Nr.46,.poz..275.ze.zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje SN.............................................. TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny Sąd.Najwyższy 3. Publikatory i czasopisma CPKiNP................................... Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw.Rzeczypospolitej.Polskiej EP.............................................. Edukacja.Prawnicza KSP............................................ Krakowskie.Studia.Prawnicze KZS........................................... Krakowskie.Zeszyty.Sądowe NP.............................................. Nowe.Prawo OSA........................................... Orzecznictwo.Sądu.Apelacyjnego OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Pal.............................................. Palestra PiP............................................. Państwo.i.Prawo XIXI Wykaz skrótów PPK........................................... Przegląd.Prawa.Karnego PPUW......................................... . Przegląd.Prawniczy.Uniwersytetu.Warszawskiego Prok..i.Pr................................. Prokuratura.i.Prawo RNS........................................... Rocznik.Nauk.Społecznych RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SP............................................... ZNUJ......................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego ZNWPiAUG............................ Zeszyty.Naukowe.Wydziału.Prawa.i.Administracji. Studia.Prawnicze Uniwersytetu.Gdańskiego 4. Inne skróty artykuł.(jednostka.redakcyjna.Sumy.Teologicznej) artykuł.(jednostka.redakcyjna.tekstu.prawnego) zagadnienie.(jednostka.redakcyjna.Sumy.Teolo- gicznej) zdanie zobacz a.................................................... . art.............................................. cyt............................................. cytowany,.cytat m.in........................................... między.innymi np.............................................. na.przykład por............................................. porównaj przeł......................................... przełożył(-a) red............................................. s.................................................. t.................................................. tzn............................................. ust............................................. ustęp z................................................. redakcja,.redaktor strona tom to.znaczy zd............................................... zob............................................ XII Wykaz literatury H. Achenbach,.Historische.und.dogmatische.Grundlagen.der.strafsystemati- schen.Schuldlehre,.Berlin.1974 H.B. Acton,.Introduction:.The.Philosophy.of.Punishment,.[w:].H.B. Acton (red.),. The.Philosophy.of.Punishment..A.Collection.of.Papers,.London.1969 A. Adamski,..J. Bojarski,.P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń,.Prawo.karne. i.wymiar.sprawiedliwości.państw.Unii.Europejskiej,.Toruń.2007 H.D. Aiken,.Argumentacja.etyczna,.[w:] I. Lazari-Pawłowska (red.),.Metaetyka, Warszawa.1975 H.E. Allison,.Kant’s.Doctrine.of.Obligatory.Ends,.Jahrbuch.für.Recht.und.Ethik. 1993,.Nr.1 M. Ancel,.La.défense.sociale.nouvelle, Paris.1981 I. Andrejew,.Polskie.prawo.karne.w.zarysie,.Warszawa.1976 G.E.M. Anscombe,.Practical.Reasoning,.[w:] J. Raz.(red.),.Practical.Reasoning, Oxford.1978 M. Araszkiewicz,.The.Concept.of.Coherence.in.Legal.Argumentation.in.the. Context.of.European.Private.Law.and.Europeanization.of.National.Private. Law..A.Theoretical.Study,.Kraków.2010.(maszynopis) K.G. Armstrong,.The.Retributivist.Hits.Back, [w:].H.B. Acton.(red.),.The.Philo- sophy.of.Punishment..A.Collection.of.Papers, London.1969 Arystoteles,.Etyka.nikomachejska,.przeł..D. Gromska,.Warszawa.2007 A. Ashworth,. Four. Techniques. for. Reducing. Sentence. Disparity, [w:] A. von Hirsch,.A. Ashworth.(red.),.Principled.Sentencing..Readings.on. Theory.and.Policy,.Oxford.2004 A. Ashworth,.Sentencing,.[w:].M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner.(red.),.The. Oxford.Handbook.of.Criminology,.Oxford–New.York.2002 J.E. Atwell,.Objective.Ends.in.Kant’s.Ethics, Archiv.für.Geschichte.der.Philo- sophie.1974,.Nr.56 A.J. Ayer,.The.Principle.of.Utility, [w:] A.J. Ayer (red.),.Philosophical.Essays,. London.1954 K.E. Baier,.Is.Punishment.Retributive,.[w:].H.B. Acton.(red.), The.Philosophy. of.Punishment..A.Collection.of.Papers, London.1969 C. Baird, R.H. Gertner, R.C. Picker,.Game.Theory.and.the.Law, Cambridge– Mass–London.2000 B. Banaszak,.Podstawowe.obowiązki.prawne.jednostki,.Wrocław.1997 A. Bandura,.Principles.of.behavior.modification,.New.York.1969 A. Barczak-Oplustil,.Sporne.zagadnienia.istoty.winy.w.prawie.karnym..Zarys. problemu,.CPKiNP.2005,.z..2 XIII Wykaz literatury R.E. Barnett,. Restytucja:. nowy. paradygmat. sprawiedliwości. karnej, [w:]..J. Hołówka.(red.),.Filozofia.moralności..Wina,.kara,.wybaczenie.. Fragmenty.filozofii.analitycznej,.Warszawa.2000 M.W. Baron,.Love.and.Respect.in.Doctrine.of.irtue,.[w:].M. Timmons.(red.),. Kant’s.„Metaphysics.of.Morals”..Interpretative.Essays, Oxford.2002 R.E. Bayles,.Czego.należy.oczekiwać.od.utylitaryzmu.czynów,.Etyka.1973,. Nr.11 C. Beccaria,.O.przestępstwach.i.karach,.Warszawa.1959 G.S. Becker,.Crime.and.Punishment:.An.Economic.Approach, [w:].G.S. Becker. (red.),.Essays.in.the.Economics.of.Crime.and.Punishment,.New.York.1974 S. Benn, R.S. Peters,.Social.Principles.and.Democratic.State,.London.1959 J. Bentham,.Hard-Labour.Bill,.[w:].J. Heath.(red.),.Eighteenth.Century.Penal. Theory,.Oxford.1963 J. Bentham,.Wprowadzenie.do.zasad.moralności.i.prawodawstwa,.Warszawa. 1958 L. Bergstrom,.The.Alternatives.and.Consequences.of.Actions, Stockholm. 1966 I. Berlin,.Cztery.eseje.o.wolności, Warszawa.1994 J.M. Bocheński OP,.Kazania.i.przemówienia,.t..I,.Kraków.2005 J.M. Bocheński.OP,.De.virtuti.militari..Zarys.etyki.wojskowej,.Kraków.1993 A. Bottoms,.Some.Sociological.Reflections.on.Restorative.Justice,.[w:] A. von Hirsch, J.V. Roberts, A. Bottoms (red.),.Restorative.Justice.and.Criminal.Law:.Com- peting.or.Reconciliable.Principles,.Oxford.2003 J. Braithwaite,.Principles.of.Restorative.Justice, [w:] A. von Hirsch, J.V. Roberts, A. Bottoms (red.),.Restorative.Justice.and.Criminal.Law:.Competing.or. Reconcilable.Paradigm,.Oxford.2003 J. Braithwaite,.Restorative.Justice:.Assessing.Optimistic.and.Pessimistic.Accounts, Crime.and.Justice:.A.Review.of.Research.1999,.Nr.XX R.B. Brandt,.Etyka..Zagadnienia.etyki.normatywnej.i.metafizyki,.przeł..B. Stanosz,. Warszawa.1996 R.B. Brandt,.A.Theory.of.the.Good.and.the.Right,.Oxford.1984 R.B. Brandt,.Czy.wybór.systemu.moralnego.może.być.bezstronny?,.Etyka.1973,. Nr.11 R.B. Brandt,.Ethical.Theory,.Englewood.Chiffs.1959 D. Braybrooke,.Professor.Stevenson,.oltaire,.and.Case.of.Admiral.Byng, Jour- nal.of.Philosophy.1956,.Nr.LIII C.D. Broad,.Five.Types.of.Ethical.Theory, London.1930 K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll,.Kodeks.karny..Komentarz.. Część.ogólna, Warszawa.1994 K. Buchała,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.1980,.Warszawa.1989 K. Buchała,.A. Zoll,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz.do.art..1–116. Kodeksu.karnego,.Kraków.1998,.Kraków.2000 K. Buchała,.A. Zoll,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1995 H. Buczyńska-Garewicz,.Wartość.i.fakt..Rozważania.o.pragmatyzmie,.Warszawa. 1970 XI Wykaz literatury R.V. Burgh,.Czy.winni.zasługują.na.karę?, [w:].J. Hołówka.(red.),.Filozofia.mo- ralności..Wina,.kara,.wybaczenie, Warszawa.2000 B.S. Byrd, Kant’s.Theory.of.Punishment.Deterrence.in.Its.Threat,.Retribution. in.Its.Execution,.Law.and.Philosophy.1989,.Nr.8 B. Chabert,.P.-O. Sur,.Droit.pénal.général,.Paris.1996 N. Christie,.Conflicts.as.Property,.The.British.Journal.of.Criminology.1977,. vol..XII,.Nr.1 N. Christie,.Crime.Control.as.Industry:.Towards.Gulags:.Western.Style,.London– New.York.2000 W. Chudy,.Przeciwko.karze.śmierci..Argumenty.filozoficzne,.Ethos.1989,. Nr.5 M. Cieślak,.Polskie.prawo.karne..Zarys.systemowego.ujęcia,.Warszawa.1994 M. Cieślak,.Wstęp.do.nauki.polskiego.prawa.karnego, Gdańsk.1985 M. Cieślak,.O.węzłowych.pojęciach.związanych.z.sensem.kary,.NP.1969,.Nr.2. A.J. Coates,.The.Ethics.of.War,.Manchester.1997 H.H. Cohn,.On.the.Meaning.of.Human.Dignity,.Israel.Yearbook.on.Human. Rights.1983,.Nr.1 K. Complak,.O.prawidłowe.pojmowanie.godności.osoby.ludzkiej.w.porząd- ku.RP, [w:].B. Banaszak, A. Preisner.(red.), Prawa.i.wolności.obywatelskie. w.porządku.RP,.Warszawa.2002 J. Consedine,.Sprawiedliwość.naprawcza..Przywrócenie.ładu.społecznego,. Warszawa.2004 J. Czabański,.Zagrożenie.karą.oraz.orzecznictwo.za.najpoważniejsze.przestęp- stwa.w.ujęciu.międzynarodowym,.Prok..i.Pr..2008,.Nr.1 J. Czabański,.Kalifornijskie.prawo.„three.strikes.and.you’re.out”:.próba.oceny,. Pal..2006,.Nr.7–8.(cz..I).i.Nr.9–10.(cz..II) J. Czabański,.Ekonomiczne.podejście.do.przestępczości,.EP.2005,.Nr.5 Z. Ćwiąkalski,.O.niektórych.pojęciach.związanych.z.wymiarem.kary,.NP.1989,. Nr.4 R. Dagger,.Kara.i.fair.play, [w:].J. Hołówka (red.),.Filozofia.moralności..Wina,. kara,.wybaczenie,.Warszawa.2000 I. Dąbska,.Dwa.studia.z.teorii.naukowego.poznania,.Toruń.1962 D. Dolinko,.Parę.uwag.o.retrybutywizmie,.[w:] J. Hołówka (red.),.Filozofia. moralności..Wina,.kara.wybaczenie,.Warszawa.2000 J.F. Doyle,.Justice.and.Legal.Punishment,.[w:].H.B. Acton.(red.),.The.Philosophy. of.Punishment..A.Collection.of.Papers, London.1969 M.D. Dubler,.Rediscovering.Hegel’s.Theory.of.Crime.and.Punishment,.[w:] M. Santel (red.),.Hegel.and.Law,.Dartmouth.2003 R.A. Duff,.Punishment.Citizens, Ius.et.Lex.2005,.vol..III,.Nr.1 R.A. Duff,.Harms.and.Wrongs,.Buffalo.Criminal.Law.Review.2002,.Nr. R.A. Duff,.Punishment,.Communication.and.Community,.Oxford.2001. R.A. Duff,.Penal.Communications:.Recent.Work.in.the.Philosophy.of.Punish- ment,.Crime.and.Justice:.Review.of.Research.1996,.vol..XX. R.A. Duff,.D. Garland,.Introduction, [w:] R.A. Duff,.D. Garland (red.),.Reader. on.Punishment,.Oxford.1994 X Wykaz literatury P. Dutkiewicz,.Problem.aksjologicznych.podstaw.prawa.we.współczesnej.pol- skiej.filozofii.i.teorii.prawa,.Kraków.1996 R. Dworkin,.Life’s.Domination..An.Argument.about.Abortion,.Euthanasia.and. Individual.Freedom,.New.York.1998 R. Dworkin,.Biorąc.prawa.poważnie, przeł..T. Kowalski,.Warszawa.1998 I. Ehrlich,.Crime,.Punishment,.and.the.Market.for.Offences,..Journal.of.Econo- mic.Perspectives.1996,.vol..10 M.M. Falls,.Retribution,.Reciprocity,.and.Respect.for.Persons,.Law.and.Philo- sophy.1987,.Nr.6 D.J. Farrington,.Developmental.Criminology.and.Risk.Focused.Prevention, [w:].M. Maguire,.R. Morgan,.R. Reiner.(red.), The.Oxford.Handbook.of. Criminology,.Oxford.2002 M.M. Feeley,.J. Simon,.The.New.Penology, [w:].E. McLaughlin,.J. Muncie,. G. Hughes.(red.),.Criminological.Perspectives..Essential.Readings, London– Thousand.Oaks–New.Delhi.2003 J. Feiberg,.Justice.and.Personal.Desert,.[w:] J. Feiberg.(red.),.Doing.and.De- serving,.Princeton.1970 J. Fesch,.Za.pięć.godzin.zobaczę.Jezusa,.Poznań.1993 M. Filipiak,.„Nie.zabijaj”.(Wj.20,.13;.Pwt.5,.17)..Studium.egzegetyczno-teolo- giczne,.Roczniki.Teologiczno-Kanoniczne.1983,.t..30,.z..1 J. Finnis,.Prawo.naturalne.i.uprawnienia.naturalne,.Warszawa.2001 R. Firth,.Ethical.Absolutism.and.the.Ideal.Observer,.Philosophy.and.Pheno- menological.Research.1952,.vol..XII A. Flew,.The.Justification.of.Punishment, [w:].H.B. Acton.(red.),.The.Philosophy. of.Punishment..A.Collection.of.Papers, London.1969 M. Foucault,.Nadzorować.i.karać..Narodziny.więzienia,.Warszawa.1998 S. Frankowski,.Ewolucja.systemu.karania.w.Stanach.Zjednoczonych.Ameryki. Północnej,.[w:] Przestępczość.na.świecie,.t..XI,.Warszawa.1981 A. Freiberg,.Three.Strikes.and.You re.out.–.It s.not.Cricket:.Colonisation. and.Resistance.in.Australian.Sentencing, [w:].M. Tonry,.R.S. Frase.(red.),. Sentencing.and.Sanctions.in.Western.Countries,.Oxford–New.York.2001 F. Fukuyama,.Koniec.człowieka..Konsekwencje.rewolucji.biotechnologicz- nej,.Kraków.2004 J. Galarowicz,.Powołani.do.odpowiedzialności..Elementarz.etyczny,.Kraków. 1993 W. Galewicz,.Wstęp.tłumacza, [w:].I. Kant,.Metafizyczne.podstawy.nauki.o.cno- cie,.Kęty.2005 M.R. Gardner,.The.Right.To.Be.Punished.–.A.Suggested.Constitutional.Theory,. Rutgers.Law.Review.1981,.Nr.33 E. Gilson,.Tomizm..Wprowadzenie.do.filozofii.św..Tomasza.z.Akwinu,.Warszawa. 2003 T. Gizbert-Studnicki,.Konflikt.dóbr.i.kolizja.norm,.RPEiS.1989,.z..3 K. Glombik,.Kara.śmierci.przed.trybunałem.sumienia,.Lublin.2001 J. Głuchowski,.Zarys.prawa.Stanów.Zjednoczonych,.cz..1,.Toruń.1988 XI Wykaz literatury D. Golash,.Paradoks.retrybutywizmu, [w:].J. Hołówka.(red.),.Filozofia.moral- ności..Wina,.kara,.wybaczenie,.Warszawa.2000 R. Goldfarb,.Jails:.The.Ultimate.Ghetto,.New.York.1976 F. Gramatica,.Principi.di.difesa.sociale,.Padwa.1961 J.M. Greacen,.Arbitration:.A.tool.for.Criminal.Cases?,.Barrister,.Winter.1975 M.J. Gregor,.Wstęp.tłumacza, [w:].I. Kant,.The.Metaphysics.of.Morals,.Cam- bridge.1996 A. Grześkowiak,.Kara.śmierci.w.polskim.prawie.karnym,.Toruń.1982 A. Grześkowiak (red.),.M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, F. Ciepły, S. Hypś, D. Szeleszczuk,.Prawo.karne,.Warszawa.2007 A. Gubiński,.Zasady.prawa.karnego,.Warszawa.1996 E.T. Hall,.Bezgłośny.język,.Warszawa.1987 J. Hampton,.The.Retributive.Idea, [w:]..J. Murphy, J. Hampton.(red.),.For- giveness.and.Mercy,.Cambridge.1988 H.L.A. Hart,.Legal.Responsibility.and.Excuses, [w:] S. Hook.(red.),.Determinism. and.Freedom,.New.York.1958. H.L.A. Hart,.Pojęcie.prawa,.przeł...J. Woleński,.Warszawa.1998 H.L.A. Hart,.Punishment.and.Responsibility..Essays.in.the.Philosophy.of.Law,. Oxford–Clarendon.1968 G.W.F. Hegel,.Zasady.filozofii.prawa,.przeł..A. Landman,.Warszawa.1969 R. Henson,.What.Kant.Might.Have.Said:.Moral.Worth.and.the.Overdetermination. of.Dutiful.Action,.Philosophical.Review.1979,.Nr.88 D. Heyd,.Beyond.the.Call.of.Duty.in.Kant’s.Ethics,.Kant–Studien.1980,.Nr.71 T.E. Hill.Jr.,.Kant.on.Imperfect.Duty.and.Supererogation,.Kant–Studien.1971,. Nr.62 O. Höffe,.Immanuel.Kant,.przeł..A.M. Kaniowski,.Warszawa.2003 O. Höffe,.Etyka.państwa.i.prawa,.przeł..C. Porębski,.Kraków.1992 J. Hołówka,.Pułapka.opłacalności,.Etyka.1969,.Nr.4 R. Hube,.Ogólne.zasady.nauki.prawa.karnego,.Warszawa.1830 J.M. Iwaniec,.„Kara.celowa.a.sprawiedliwa”..Rozważania.nad.karą.kryminalną. w.świetle.dyrektyw.sądowego.wymiaru.kary.na.gruncie.KK.z.1997.roku,. PPUW.2002,.Nr.1 B. Janiszewski,.Ogólne.zasady.sądowego.wymiaru.kary.w.nowym.kodeksie. karnym,.CPKiNP.1999,.z..2 H. Jankowski,.Etyka,.Warszawa.1975 P. Jaroszyński,.Dramat.życia.moralnego,.Warszawa.1997 J. Jasiński,.O.nowy.kształt.systemu.środków.karnych,.PPK.1990,.Nr.1 H.H. Jescheck,.T. Weigend,.Lehrbuch.des.Strafrechts..Allgemeiner.Teil,.Berlin. 1996 R. Johnson,.Kant’s.Conception.of.Merit,.Pacific.Philosophical.Quarterly.1996,. Nr.77 T. Kaczmarek,.Z.rozważań.nad.ekonomiczną.teorią.kary,.CPKiNP.2004,.z..2 T. Kaczmarek,.Ogólne.dyrektywy.sądowego.wymiaru.kary.w.teorii.i.praktyce. sądowej,.Wrocław.1980 I. Kant,.Metafizyka.moralności,.przeł..E. Nowak,.Warszawa.2007 XII Wykaz literatury I. Kant,.Metafizyczne.podstawy.nauki.prawa,.przeł..W. Galewicz,.Kęty.2006 I. Kant,.Metafizyczne.podstawy.nauki.o.cnocie,.przeł..W. Galewicz,.Kęty.2005 I. Kant,.Krytyka.praktycznego.rozumu,.przeł...J. Gałecki,.Warszawa.2004 I. Kant,.Krytyka.czystego.rozumu,.przeł..R. Ingarden,.Kęty.2001 I. Kant,.Uzasadnienie.metafizyki.moralności,.przeł..M. Wartenberg,.Kęty.2001 I. Kant,.Religia.w.obrębie.samego.rozumu,.przeł..A. Bobko,.Kraków.1993 I. Kant,.Metaphysik.der.Sitten.igilantius, [w:] Kant’s.orlesungen. Heraus- gegeben.von.der.Akademie.der.Wissenschaften.zu.Göttingen,.Band.I: orlesungen.über.Moralphilosophie,.II..Hälfte,.1..Teil,.Berlin.1975 A. Kaufman,.Wychowawcza.teoria.kary, [w:].J. Hołówka (red.),.Filozofia.mo- ralności..Wina,.kara,.wybaczenie,.Warszawa.2000 A. Kaufmann,.Methodische.Probleme.der.Gleichstellung.des.Unterlassens.mit. der.Begehung,.Juristische.Schulung.1961 J.W. Kelly,.Historia.zachodniej.teorii.prawa,.Kraków.2006 S.S. Kleinberg, Sprawiedliwość.karna.i.transakcje.prywatne, [w:] J. Hołówka. (red.), Filozofia.moralności..Wina,.kara,.wybaczenie..Fragmenty.filozofii. analitycznej,.Warszawa.2000 J. Kleining,.Punishment.and.Moral.Seriousness,.Israel.Law.Review.1991,.Nr.25 J. Kleinig,.The.Concept.of.Desert,.American.Philosophical.Quarterly.1971,. Nr.III J. Kochanowski,.Subiektywne.granice.sprawstwa.i.odpowiedzialności.karnej,. Warszawa.1985 L. Kołakowski,.Czy.diabeł.może.być.zbawiony?,.Londyn.1984 V. Konarska-Wrzosek,.Dyrektywy.wyboru.kary.w.polskim.ustawodawstwie. karnym,.Toruń.2002 P. Konieczniak,.Czyn.jako.podstawa.odpowiedzialności.w.prawie.karnym,. Kraków.2002 J. Kozielecki,.Koncepcje.psychologiczne.człowieka,.Warszawa.1978 K. Krajewski, Teorie.kryminologiczne.a.prawo.karne,.Kraków.1994 M. Krąpec,.Człowiek.i.prawo.naturalne,.Lublin.1975 M. Królikowski, Sprawiedliwość.karania.w.społeczeństwach.liberalnych..Za- sada.proporcjonalności,.Warszawa.2005 A. Krukowski,.Nowe.tendencje.w.polityce.kryminalnej, [w:].B. Hołyst.(red.),. Problemy.współczesnej.penitencjarystyki,.t..II,.Warszawa.1987 J. Kysela,.Zabójstwo.w.świetle.etyki.chrześcijańskiej,.Kraków.1939 J. Law, E.A. Martin.(red.),.Oxford.Dictionary.of.Law,.Oxford.2009 I. Lazari-Pawłowska.(red.),.Metaetyka,.Warszawa.1975 L. Lernell,.Podstawowe.zagadnienia.penologii,.Warszawa.1977 K. Lithner,.Pioneers.in.criminology:.Karl.Roeder.–.a.forgotten.prison.refor- mer,.Journal.of.Criminal.Law,.Criminology.and.Police.Science.1968,.vol..50,. Nr.2 I. Loader,.R. Sparks,.Contemporary.Landscapes.of.Crime,.Order,.and.Control:. Governance,.Risk,.and.Globalization, [w:].M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner. (red.),.The.Oxford.Handbook.of.Criminology,.Oxford.2002 XIII Wykaz literatury R.L. Lubitz, T.W. Ross,.Sentencing.Guidelines:.Reflections.on.the.Future,.Sen- tencing.and.Corrections.2001,.Nr.10 J. Łach,.Lo’.tircah.znaczy.„nie.będziesz.zabijał”,.Communio.1997,.Nr.1 J.D. Mabbot,.Professor.Flew.on.Punishment, [w:].H.B. Acton.(red.),.The.Philo- sophy.of.Punishment..A.Collection.of.Papers,.London.1969 J.D. Mabbot, Punishment, [w:] H.B. Acton.(red.),.The.Philosophy.of.Punishment.. A.Collection.of.Papers,.London.1969 C. MacCormick,.Legal.Right.and.Social.Democracy,.Oxford.1982 H. Machel,.Więzienie.jako.instytucja.karna.i.resocjalizacyjna,.Gdańsk.2003 J. Majewski,.[w:].G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas,. J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,. t..I,.A. Zoll.(red.),.Warszawa.2007 J. Makarewicz,.Prawo.karne.ogólne,.Kraków.1914 A. Malinowski, L. Nowak,.Problemy.modelowania.w.teorii.prawa,.PiP.1972,. z..2 S. Manacorda,.La.théorie.de.l‘infraction.pénale.en.France:.lacunes.ou.speci- ficité.de.la.science.pénale?,.Revue.de.droit.pénal.et.de.criminologie.1999,. Nr.79(1) A. Marek,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2007 A. Marek,.Prawo.karne,.Warszawa.2005 A. Marek,.Prawo.karne,.Warszawa.2001 A. Marek,.Komentarz.do.kodeksu.karnego..Część.ogólna,.Warszawa.1999 A. Marek,.Prawo.wykroczeń,.Warszawa.1999 A. Marek,.Prawo.karne..Zagadnienia.teorii.i.praktyki,.Warszawa.1997. A. Marek,.System.prawnokarny.(wybrane.zagadnienia),.[w:] J. Głuchowski. (red.),.Zarys.prawa.Stanów.Zjednoczonych,.cz..1,.Toruń.1988 T.F. Marshall,.Restorative.Justice:.An.Overview,.London.1999 T. Mathiesen,.Prison.on.Trial:.A.Critical.Assessment,.London.1990 T. Mathiesen,.The.Politics.of.Abolition,.New.York.1974 F. Mazurek,.Godność.człowieka.a.prawa.człowieka,.RNS.1980,.Nr.8 F.J. Mazurek,.Godność.osoby.ludzkiej.podstawą.praw.człowieka,.Lublin.2001 W. Mącior,.Czyn.ludzki.i.jego.znaczenie.w.prawie.karnym,.Warszawa.1990 W. Mącior,.Stopień.społecznego.niebezpieczeństwa.czynu.jako.priorytetowa. dyrektywa.sądowego.wymiaru.kary,.PiP.1973,.z..12 H.J. McCloskey,.A.Non-Utilitarian.Approach.to.Punishment,.[w:].G. Ezorsky. (red.), Philosophical.Perspectives.on.Punishment,.New.York.1972 E. McLaughlin,.Actuarialism, [w:].E. McLaughlin, J. Muncie.(red.),.The.Sage. Dictionary.of.Criminology,.London–Thousand.Oaks–New.Delhi.2005 O. McLeod,.Desert,.[w:].E.N. Zalto.(red.),.The.Stanford.Encyclopedia.of.Philo- sophy,.Stanford.2003 S.E. Merry,.The.Social.Organisation.of.Mediation.in.Nonindustrial.Societies:. Implications.for.Informal.Community.Justice.in.America,.[w:] R.L. Abel. (red.), The.Politics.of.Informal.Justice,.New.York.1982 J.S. Mill,.O.wolności,.Lwów.1864 J.S. Mill,.Utylitaryzm,.Warszawa.1959 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: