Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 005648 18761233 na godz. na dobę w sumie
Karta Nauczyciela. Komentarz - ebook/pdf
Karta Nauczyciela. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-108-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy szczególnie dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. Omówili także nowe rozwiązania prawne wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty Nauczyciela.

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

karta nauczyciela Komentarz Andrzej Barański Maria Szymańska Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska KOMENTARZE PRAKTYCZNE 9. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 października 2016 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Agata Czuj Łamanie Violet Design, Wioletta Kowalska Poszczególne części komentarza opracowali: Andrzej Barański – komentarz do rozdziałów: 1, 2, 3, 3a, 6, 7a, 8, 9 ustawy; komentarz do ustaw nowelizujących z 15.07.2004 r. oraz z 21.11.2008 r. Maria Szymańska – komentarz do rozdziałów: 4, 5, 7, 10, 11, 11a, 12 ustawy Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska – komentarze do ustaw nowelizujących (z wyjątkiem ustaw z 15.07.2004 r. oraz z 21.11.2008 r.) Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-603-5 9. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Rozdział 1 Postanowienia wstępne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. [Zakres podmiotowy ustawy] [Wyłączenia podmiotowe zastosowania ustawy] [Definicje ustawowe] [Współdziałanie związków zawodowych] (uchylony). Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli Art. 6. Art. 6a. Art. 7. Art. 8. [Obowiązki nauczyciela] [Ocena pracy nauczyciela] [Dyrektor szkoły] [Nadzór pedagogiczny] Rozdział 3 Wymagania kwalifikacyjne Art. 9. [Kwalifikacje wymagane od nauczycieli] Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. [Stopnie awansu zawodowego nauczycieli] 15 23 25 25 44 44 46 51 52 52 53 65 71 75 75 89 89 5 Spis treści Art. 9b. Art. 9c. Art. 9d. Art. 9e. Art. 9f. Art. 9g. Art. 9h. Art. 9i. [Wymagania do awansu zawodowego] [Staż. Ocena dorobku zawodowego. Opiekun stażu] [Rozpoczęcie stażu, przerwy, podjęcie postępowania] [Tryb awansu dyrektorów, nauczycieli w urzędach] [Uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia] [Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Lista ekspertów] [Nadzór] [Tytuł profesora oświaty] Rozdział 4 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy [Nawiązanie stosunku pracy] [Wytyczne w zakresie nawiązania stosunku pracy] Art. 10. Art. 11. Art. 11a. [Legitymacja służbowa] Art. 12. [Swoboda doboru metod nauczania. Podnoszenie wiedzy] [Termin nawiązania stosunku pracy] [Obligatoryjne składniki aktu mianowania i umowy o pracę] [Ślubowanie] [Wygaśnięcie stosunku pracy] [Stanowiska kierownicze. Urlop bezpłatny] [Przeniesienie nauczyciela na wniosek lub za zgodą] [Przeniesienie nauczyciela bez jego zgody] [Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych] [Przeniesienie nauczyciela – zwrot kosztów] [Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć] [Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym. Terminy] (uchylony). Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. 6 96 115 122 127 131 133 146 152 155 155 177 179 180 181 182 182 183 184 221 226 229 265 266 273 284 Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. (uchylony). [Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa] [Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony] [Odprawa pieniężna] Rozdział 5 Warunki pracy i wynagrodzenie [Warunki pracy nauczyciela] [Wynagrodzenie nauczyciela] Art. 29. Art. 30. Art. 30a. [Dodatek uzupełniający] Art. 30b. [Kontrola regionalnej izby obrachunkowej] Art. 31. [Gratyfikacja pieniężna – profesor oświaty] Art. 32. [Wynagrodzenie nauczycieli w urzędach] [Dodatek za wysługę lat] Art. 33. Art. 34. [Dodatek za pracę w trudnych, uciążliwych i szkodliwych warunkach] [Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw] Art. 35. Art. 35a. [Wynagradzanie za zajęcia w ramach programów Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. finansowanych z budżetu UE] [Układy zbiorowe pracy] (uchylony). [Nabycie prawa do wynagrodzenia] [Zmiana wysokości wynagrodzenia] [Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia] (uchylony). [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć] Art. 42a. [Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć] Art. 42b. [Praca w porze nocnej] Art. 42c. [Tydzień pracy. Dni wolne od pracy] Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. (uchylony). (uchylony). (uchylony). (uchylony). Spis treści 284 285 288 292 295 295 296 315 318 319 320 323 325 333 338 339 341 341 341 345 345 346 363 366 367 369 369 369 370 7 Spis treści Rozdział 6 Nagrody i odznaczenia Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. [Nagroda jubileuszowa] [Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)] [Fundusz na nagrody dla nauczycieli] (uchylony). [Medal Komisji Edukacji Narodowej] (uchylony). Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. [Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] [Prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy] (uchylony). [Prawo do działki gruntu szkolnego] (uchylony). [Mieszkania szkolne] (uchylony). [Prawo do działki gruntu szkolnego i mieszkania] [Zasiłek na zagospodarowanie] (uchylony). [Ochrona nauczyciela] [Wymiar urlopu wypoczynkowego] [Uzyskanie prawa do urlopu] [Urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego. Ekwiwalent pieniężny] [Wynagrodzenie za czas urlopu] Art. 67. Art. 67a. [Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego] Art. 67b. [Rezygnacja z urlopu wychowawczego] Art. 67c. [Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym] Art. 68. [Urlop płatny i inne świadczenia na kształcenie. Urlopy bezpłatne] [Kobieta karmiąca – przerwy w pracy] [Urlop bezpłatny związany z niemożnością zatrudnienia] Art. 69. Art. 70. 8 371 371 377 383 388 388 390 391 391 397 405 405 406 406 407 407 407 411 411 412 417 418 423 424 425 426 427 429 430 Rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Art. 70a. [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli] Rozdział 8 Ochrona zdrowia Art. 71. Art. 72. Art. 73. (uchylony). [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli] [Urlop dla poratowania zdrowia] Rozdział 9 Dzień Edukacji Narodowej Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej] Rozdział 10  Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. [Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej] [Kary dyscyplinarne] [Właściwość komisji dyscyplinarnych] [Powołanie członka komisji dyscyplinarnej] [Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej] [Przewodniczący komisji dyscyplinarnej i jego zastępcy] [Skład orzekający komisji dyscyplinarnej] [Wyłączenie członka składu orzekającego] [Rzecznik dyscyplinarny] [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego] [Postępowanie wyjaśniające] Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 85a. [Niezawisłość komisji dyscyplinarnych, wydawanie orzeczeń przez komisje] Art. 85b. [Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego] Art. 85c. [Obwiniony] Art. 85d. [Obrońca] Art. 85e. [Jawność rozprawy] Spis treści 432 432 441 441 441 450 465 465 467 467 470 472 475 478 480 481 483 484 486 487 492 494 496 497 499 9 Spis treści [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego] Art. 85f. Art. 85g. [Postępowanie dowodowe] Art. 85h. [Świadek poniżej 18. roku życia] Art. 85i. Art. 85j. [Zastosowanie kodeksu postępowania karnego, przeglądanie akt] [Orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji] Art. 85k. [Odwołanie] Art. 85l. Art. 85m. [Odwołanie od prawomocnego orzeczenia [Orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej] odwoławczej komisji dyscyplinarnej] Art. 85n. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego] Art. 85o. [Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej] Art. 85p. [Wynagrodzenia] Art. 85q. [Wypłata równowartości utraconego zarobku, zwrot kosztów przejazdu] [Koszty postępowania] Art. 85r. Art. 85s. [Zatarcie kar dyscyplinarnych] Art. 85t. Art. 85u. [Wynagrodzenie w okresie zawieszenia] Art. 85v. [Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela] i dyscyplinarnego] Art. 85w. [Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych] Art. 85x. [Podmioty uprawnione do uzyskania informacji z rejestru] Art. 85y. [Udzielanie informacji z rejestru] Art. 85z. [Wprowadzanie i usuwanie danych z rejestru] Rozdział 11 Uprawnienia emerytalne Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. [Prawo do zaopatrzenia emerytalnego] [Odprawa emerytalna i rentowa] [Warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę] (uchylony). [Tajne nauczanie – dodatek do emerytury] (uchylony). 10 501 503 505 506 507 511 514 516 518 521 523 525 526 527 528 532 534 535 538 540 542 545 545 554 559 582 583 583 Spis treści Rozdział 11a Przepisy szczególne Art. 91a. [Nauczyciele w urzędach, komisjach egzaminacyjnych] Art. 91b. [Ograniczony zakres stosowania ustawy, nauczyciele w szkołach] Art. 91c. [Stosowanie przepisów kodeksu pracy] Art. 91d. [Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego] Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100 Art. 101 Art. 102 (uchylony). (uchylony). [Kwalifikacje nauczycieli – przepisy przejściowe] (uchylony). [Nauczyciele mianowani – zmiany w zakresie stosunku pracy] (uchylony). (uchylony). [Zachowanie uprawnień lub świadczeń branżowych] [Moment nabycia nowych świadczeń] [Utrata mocy przepisów] [Wejście w życie ustawy] Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 6. Art. 7. Art. 7a. Art. 8. Art. 9. Art. 10. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień] [Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z mocy prawa] [Zwolnienie ze stażu] [Tytuł profesora oświaty w okresie przejściowym] [Zachowanie dodatków specjalistycznych] [Szczególne przypadki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego] 585 585 589 595 598 603 603 603 603 604 605 606 606 606 607 607 607 608 609 610 620 623 624 625 11 Spis treści Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. [Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty] [Średnie wynagrodzenie nauczycieli] [Nauczyciele na urlopie dla poratowania zdrowia] [Rozpatrywanie rewizji nadzwyczajnych] [Kuratorzy oświaty powołani przed wejściem w życie ustawy] [Zachowanie w mocy przepisów wykonawczych] [Jednolity tekst ustawy] [Wejście w życie ustawy] Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. [Zachowanie ważności dotychczasowych aktów nadania stopni awansu] [Zakończenie postępowań na stopień kwalifikacji zawodowej] [Odwołania do sądu] [Wygaśnięcie stosunku pracy] [Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa] [Dyrektorzy niebędący nauczycielami mianowanymi] [Zachowanie w mocy przepisów wykonawczych] [Wejście w życie ustawy] Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. [Wymiar stażu odbywanego w dniu wejścia w życie ustawy] [Obowiązek ukończenia szkolenia przez ekspertów] [Rezygnacja ze stanowiska dyrektora osoby urlopowanej] [Zachowanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia] 12 630 630 638 639 639 640 640 641 642 642 643 644 645 645 647 648 649 650 650 651 652 653 Spis treści Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. [Wynagrodzenie w czasie urlopu dla poratowania zdrowia] [Zasiłek na zagospodarowanie] [Wynagrodzenie nauczycieli w urzędach] [Zachowanie w mocy przepisów wykonawczych] [Dostosowanie kryteriów nagród i wymiaru godzin zajęć] [Wejście w życie ustawy] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. [Podwyżka wynagrodzeń w 2009 r.] [Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2009 r.] [Obowiązywanie dotychczasowych regulaminów wynagradzania] [Wymiar dodatkowych zajęć w okresie przejściowym] [Zachowanie prawa do obniżki wymiaru zajęć] [Ponowny wpis na listę ekspertów] [Zachowanie w mocy przepisów wykonawczych] [Wejście w życie ustawy] WYKAZ AKTÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY – KARTA NAUCZYCIELA WYKAZ ORZECZEŃ WYKAZ LITERATURY SKOROWIDZ RZECZOWY 653 654 654 654 654 655 656 656 657 657 658 658 659 659 659 661 667 689 691 13 WYKAZ SKRÓTÓW Źródła prawa Karta praw i obowiązków nauczyciela k.c. k.k. KN Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. nowela z dnia 5 czerwca 1992 r. – ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie­ la (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet­ nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę­ powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę­ powania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo­ wania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 5  czerwca 1992  r. o  zmianie usta­ wy –  Karta Nauczyciela (Dz.  U. Nr  53, poz.  252 z późn. zm.) 15 Wykaz skrótów nowela z dnia 14 czerwca 1996 r. nowela z dnia 24 lipca 1998 r. nowela z dnia 18 lutego 2000 r. nowela z dnia 23 sierpnia 2001 r. nowela z dnia 14 listopada 2003 r. nowela z dnia 15 lipca 2004 r. nowela z dnia 17 grudnia 2004 r. nowela z dnia 18 października 2006 r. nowela z dnia 11 kwietnia 2007 r. nowela z dnia 25 lipca 2008 r. 16 – ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie usta­ wy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87, poz. 396) – ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektó­ rych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej –  w  związku z  refor­ mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych in­ nych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie usta­ wy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wpro­ wadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy –  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta­ wy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych in­ nych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) – ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy –  Karta Nauczyciela oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) – ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie usta­ wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71) – ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) – ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie usta­ wy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) – ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nielet­ nich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 z późn. zm.) Wykaz skrótów nowela z dnia 21 listopada 2008 r. nowela z dnia 19 marca 2009 r. r.o.k.d. r.s.p.b.l. r.s.s.k. r.s.w.m.s. r.s.z.u.w. – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) – ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych in­ nych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (tekst jedn.: Dz.  U. z 2014 r. poz. 454) – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo­ łecznej z  dnia 30  maja 1996  r. w  sprawie prze­ prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa­ nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i  wypadków, w  których moż­ na zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształ­ cenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz. 1264) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z  dnia 31  stycznia 2005  r. w  sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za­ sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2014  r. poz. 416 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo­ wej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szcze­ gółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz 17 Wykaz skrótów r.u.s.a. r.u.s.a. z 2004 r. r.u.z.w. u.d.w.r. u.e.p. u.e.r. u.k.w. u.p.d.o.f. u.p.s. u.p.s. z 1990 r. 18 ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 1  marca 2013  r. w  sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzy­ skiwania stopni awansu zawodowego przez na­ uczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowaw­ czych (Dz. U. Nr 60, poz. 277 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 12  grudnia 1997  r. o  dodatko­ wym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.  U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 19  grudnia 2008  r. o  emerytu­ rach pomostowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w  państwowej sferze budżetowej oraz o  zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 966 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho­ dowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni­ kach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2001  r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) u.p.społ. u.r.s.z. u.s.g. u.s.o. u.s.z.r. u.s.z.r. z 1989 r. u.w.r. u.z.z. z.u.o.p. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo­ łecznej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz.  930 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – ustawa z  dnia 7  września 1991  r. o  systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun­ ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni­ ków (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1474) – ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun­ ków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pra­ cy (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro­ dziny i  systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawo­ dowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) – zarządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  dnia 23  grudnia 1989  r. w  sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358 z późn. zm.) Czasopisma i oficjalne publikatory Biul. SN CBOSA – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj­ nych 19 wania kiego skiego nego Wykaz skrótów Dz. Urz. Dolno. Dz. Urz. Lubel. Dz. Urz. Lubus. Dz. Urz. Łódzk. Dz. Urz. Małop. Dz. Urz. MEN Dz. Urz. MKiDN Dz. Urz. MOiW Dz. Urz. Podka. Dz. Urz. Podla. Dz. Urz. Pomor. Dz. Urz. Śląsk. Dz. Urz. Warmi. Dz. Urz. Wielk. Mon. Pr. Pr. NZS ONSA ONSA WSA OSA OSNC OSNP OSP OTK OTK-A OwSS PiZS Pr. Pr. Sł. Prac. 20 – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzic­ twa Narodowego – Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i Wycho­ – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpac­ – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińskiego – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopol­ – Monitor Prawa Pracy – Nowe Zeszyty Samorządowe – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj­ – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj­ nego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, seria A – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Prawo Pracy – Służba Pracownicza Wykaz skrótów Inne NSA RIO SA SN TK WSA – Naczelny Sąd Administracyjny – Regionalna Izba Obrachunkowa – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny 21 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypo- spolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej za- wodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne Art. 1. [ Zakres podmiotowy ustawy] 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy peda- gogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placów- kach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie usta- wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a; 2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich dzia- łających na podstawie ustawy z  dnia 26  października 1982  r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707); 3) (uchylony); 4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 1a. (uchylony). 2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: 1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na sta- nowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogicz- ne, w: a) urzędach organów administracji rządowej, b) kuratoriach oświaty, c) specjalistycznej jednostce nadzoru, 25 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komi- sjach egzaminacyjnych, e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakłada- mi poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych; 1a) nauczyciele zatrudnieni w  publicznych szkołach i  szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyploma- tycznych, urzędach konsularnych i  przedstawicielstwach woj- skowych Rzeczypospolitej Polskiej; 1b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodo- wych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie oświaty; 2) nauczyciele zatrudnieni w: a) publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach prowa- dzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23  maja 1991  r. o  związkach zawodowych (Dz.  U. z  2015  r. poz. 1881); 4) pracownicy zatrudnieni u  pracodawców niewymienionych w  ust.  1 oraz ust.  2 pkt  1–3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla na- uczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; 5) pracownicy zatrudnieni w  Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowi- skach kierowniczych, posiadający kwalifikacje, o których mowa 26 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i wycho- wawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. 1. Przepisy tego artykułu wyznaczają zakres podmiotowy obowiązywania Karty Nauczyciela. Obejmuje on przede wszystkim nauczycieli, wycho­ wawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w pub­ licznych przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 u.s.o., a  także pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  placów­ kach resortu sprawiedliwości, działających na podstawie przepisów usta­ wy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.). Wymienione osoby są objęte pełnym zakresem przepisów Karty Nauczyciela. W związku z przekształceniem ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opinio­ dawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418) rodzinnych ośrodków diagnostyczno­konsultacyjnych w opiniodawcze zespoły sądo­ wych specjalistów przepisom Karty Nauczyciela przestali podlegać pra­ cownicy pedagogiczni zatrudnieni dotychczas w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno­konsultacyjnych. Z dniem wejścia w życie wymienionej ustawy wygasły zatem posiadane przez dotychczasowych pracowników pedagogicznych tych ośrodków uprawnienia wynikające z  Karty Na­ uczyciela, z wyjątkiem uprawnień emerytów i rencistów, o których mowa w art. 53 ust. 2 i 3a, art. 54 ust. 4, art. 56 i art. 58 w zw. z art. 60 oraz art. 72 ust. 4 KN. Dla emerytów i rencistów odpis na zakładowy fundusz świad­ czeń socjalnych, o którym mowa w art. 53 ust. 2 KN, dokonywany jest w sądzie okręgowym, w którym działa opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. W specyficznej sytuacji znaleźli się natomiast pracownicy publicznych placówek opiekuńczo­wychowawczych i ośrodków adopcyjno­opiekuń­ czych, działających na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy art. 2 pkt 1 lit. a i b usta­ wy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304), zacho­ wujące moc obowiązującą Karty Nauczyciela wyłącznie wobec tych na­ uczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy 27 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne byli zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo­wychowawczych i  ośrodkach adopcyjno­opiekuńczych przed dniem wejścia w  życie tej ustawy, tj. przed 1 stycznia 2004 r. Osoby zatrudniane w wymienionych placówkach i ośrodkach, poczynając od 1 stycznia 2004 r., nie podlegały już zatem przepisom Karty Nauczyciela w żadnym zakresie. Natomiast 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczy­ ciela, zawarta w art. 204 u.w.r., która uchyliła ust. 1a w art. 1 KN, wy­ łączając tym samym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo­ ­wychowawczych i ośrodkach adopcyjno­opiekuńczych z zakresu pod­ miotowego obowiązywania Karty Nauczyciela. Na podstawie przepisów przejściowych zawartych w art. 237 u.w.r. przepisy Karty Nauczyciela były jeszcze stosowane przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie usta­ wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych dotychczas w publicznych placówkach opie­ kuńczo­wychowawczych wsparcia dziennego i w publicznych całodobo­ wych placówkach opiekuńczo­wychowawczych typu interwencyjnego. Po upływie tego terminu wymienione osoby utraciły status nauczyciela i stały się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pra­ cownikach samorządowych. Do tego czasu nadzór pedagogiczny nad ich pracą sprawowali wojewodowie. Drugą grupę pracowników objętych przepisami Karty Nauczyciela – jed­ nak tylko w  pewnym zakresie, określonym enumeratywnie w  art.  91a oraz 91b KN – stanowią osoby zatrudnione w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 KN. Do pracowników objętych tylko niektórymi przepisami Karty Nauczyciela należą nauczyciele mianowani lub dyplomowani za­ trudnieni na stanowiskach związanych z wykonywaniem nadzoru peda­ gogicznego (wymagających kwalifikacji pedagogicznych) w: 1) Ministerstwie Edukacji Narodowej; 2) Ministerstwie Sprawiedliwości i okręgowych zespołach nadzoru pe­ dagogicznego przy sądach okręgowych oraz w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej; 3) Ministerstwie Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz podpo­ rządkowanym mu Centrum Edukacji Artystycznej, działającym 28 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.); 4) Ministerstwie Rozwoju; 5) Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 6) Ministerstwie Środowiska; 7) kuratoriach oświaty (łącznie z kuratorem oświaty). Wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w wymie­ nionych urzędach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270). Kolejną grupę pracowników objętych przepisami Karty Na­ uczyciela jedynie w pewnym zakresie stanowią nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych na podstawie zezwolenia przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jed­ nostkami samorządu terytorialnego, a także nauczyciele niepublicznych przedszkoli, placówek i szkół posiadających uprawnienia szkół publicz­ nych. Nauczyciele szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela w żadnym zakresie. Węższy zakres obowiązywania przepisów Karty Nauczyciela obejmuje jeszcze nauczycieli urlopowanych do wykonywania funkcji w związkach zawodowych, instruktorów i  kierowników praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w  podmiotach innych niż szkoły i  placówki, a  ponadto zatrudnionych na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na sta­ nowiskach kierowniczych pracowników Ochotniczych Hufców Pracy po­ siadających kwalifikacje nauczycielskie i wykonujących pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) ograniczony został zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela wo­ bec nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o  zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach do­ skonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra 29 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne właściwego do spraw kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego oraz w  publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów za­ wodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Uprawnienia z Karty Nauczy­ ciela przysługują tylko nauczycielom mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym w  tych placówkach, w  zakresie określonym w  art.  91a ust. 2 KN. 2. Nowelizacja Karty Nauczyciela uchwalona ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) zmodyfikowała nieco zakres podmiotowy ustawy, wyłączając z niego nauczycieli zatrudnionych w or­ ganizacjach społecznych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Nauczyciele ci, na mocy przejściowego przepisu art. 6 ust. 1 pkt 3 noweli z dnia 18 lutego 2000 r., zachowali jednak swoje do­ tychczasowe uprawnienia aż do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia ich stosunku pracy – jeśli dane uprawnienie jest przewidziane w znowelizo­ wanej Karcie Nauczyciela. W związku z uchyleniem przez nowelizację z dnia 18 lutego 2000 r. do­ tychczasowego art. 5 KN, zawierającego upoważnienie do rozciągnięcia jej przepisów na inne grupy pracowników niż wymienione w art. 1 KN, utraciły moc wydane na tej podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: 1) z dnia 14 września 1998 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych prze­ pisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzą­ cych prace dydaktyczne i wychowawcze (Dz. U. Nr 126, poz. 833); 2) z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe za­ jęcie (Dz. U. Nr 53, poz. 340). Grupy pracowników, na które powyższe rozporządzenia rozciągały prze­ pisy Karty Nauczyciela, w większości zostały przez wymienioną wyżej no­ welizację wpisane bezpośrednio do art. 1 ust. 2 KN. Nie zostali natomiast 30 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 umieszczeni w tym przepisie nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach szko­ lenia zawodowego oraz w prowadzonych przez organizacje spółdzielcze i społeczne placówkach kształcących i doskonalących w formach poza­ szkolnych ani też nauczyciele zatrudnieni w  placówkach zbiorowego zakwaterowania, prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pra­ cownikami. Z mocy art. 6 ust. 2 noweli z dnia 18 lutego 2000 r. zachowują oni jednak do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy upraw­ nienia wynikające z art. 51, 64 ust. 3, art. 86–88 i 90 KN. Po zmianie dokonanej ustawą z dnia 18 lutego 2000 r., która weszła w ży­ cie 6 kwietnia 2000 r., Karta Nauczyciela nie obejmuje już wychowawców zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Sąd Najwyższy w wyro­ ku z dnia 18 września 2003 r., I PK 352/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 311, stwierdził jednak, że „wyłączenie z dniem 6 kwietnia 2000 r. wychowaw­ ców zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zastosowania przepisów Karty Nauczyciela nie spowodowało utraty statusu mianowa­ nego wychowawcy przez osoby, które uzyskały go wcześniej, w tym także z mocy prawa”. 3. Przepisy art. 1 KN dotyczą tylko nauczycieli „zatrudnionych”, tj. pozo­ stających w stosunku pracy. Karta nie obejmuje zatem nauczycieli wy­ konujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. W  uchwale SN z dnia 20 września 1994 r., I PZP 37/94, OSNP 1995, nr 7, poz. 86, został wyrażony pogląd, że „dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na podstawie umowy cywilnoprawnej”. Istotne znaczenie dla takiego rozstrzygnięcia miało ustalenie, że do nauczycieli szkół niepublicznych nie ma zastoso­ wania art. 10 KN, który stanowi o nawiązaniu stosunku pracy na podsta­ wie umowy o pracę lub mianowania. Sąd Najwyższy jest konsekwentny w takim poglądzie, gdyż w wyroku z dnia 30 maja 2001 r., I PKN 429/00, OSNP 2003, nr 7, poz. 174, ponownie uznał, że „zatrudnienie nauczyciela w niepublicznej szkole […] [w tym przypadku wyższej szkole artystycz­ nej – przyp. aut.] może być wykonywane na podstawie umowy cywilno­ prawnej”. Sąd Najwyższy, oceniając stosunek prawny łączący nauczyciela ze szkołą, zwrócił uwagę, że w zawartej pomiędzy szkołą a nauczycielem umowie „nie występowało podporządkowanie typu pracowniczego, 31 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne związane z  obowiązkiem wykonywania bieżących poleceń wydanych w imieniu pracodawcy, ewentualnie z odpowiedzialnością porządkową pracownika”. Sąd Najwyższy uznał, że łącząca strony umowa „była w isto­ cie umową o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło może być osiągnięcie rezultatu niematerialnego, nieucieleśnionego, a za taki uznaje się przygo­ towanie i wygłoszenie cyklu specjalistycznych wykładów”. Sąd Najwyższy w przywołanym wyroku zwrócił także uwagę, że za pracodawcę zatrud­ niającego nauczyciela powinna być uważana szkoła niepubliczna jako jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 3 k.p., a nie osoba będąca jej założycielem. Do powyższej kwestii Sąd Najwyższy powrócił w wyroku z dnia 18 lipca 2012 r., I UK 90/12, LEX nr 1232232, w którym podkreślił, że dopusz­ czalne jest wykonywanie tych samych obowiązków przez nauczycieli szkoły niepublicznej zarówno w  ramach zatrudnienia pracowniczego, jak i cywilnoprawnego, o ile nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności (art. 3531 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Zadecydować o podstawie zatrud­ nienia mogą strony umowy. Wynika z tego, że wola stron może zmienić podstawę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną. Trzeba podkreślić, że za kluczowe dla rozstrzygnięcia, czy nauczyciel może wykonywać pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, Sąd Najwyższy uznał ogólne reguły odróżnienia umowy o pracę od umowy cywilnoprawnej. Zważywszy na brzmienie art. 22 § 11 k.p., zawieranie umów cywilnoprawnych z  nauczycielami szkół niepublicznych wydaje się możliwe tylko wtedy, gdy umowa nie spełnia warunków wskazanych w wymienionym przepisie kodeksu pracy (wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczo­ nych przez pracodawcę). Z kolei w wyroku z dnia 8 lutego 2000 r., II UKN 380/99, OSNP 2001, nr  14, poz.  470, Sąd Najwyższy stwierdził, że „nauczanie praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy zlecenia i w wymiarze niższym niż 22 godziny tygodniowo nie może być uznane za pracę nauczycielską w ro­ zumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela […] w zw. z § 1 pkt 1 rozporzą­ dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie 32 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspo­ łecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wycho­ wawcze (Dz. U. Nr 34, poz. 261 z późn. zm.)”. Warto w  tym miejscu przypomnieć, że instruktorzy praktycznej na­ uki zawodu przed 1 września 1988 r., tj. przed wejściem w życie wymie­ nionego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 10  sierpnia 1988  r., nie podlegali przepisom Karty Nauczyciela, zatem okresy ich pracy przed tym dniem nie były okresami pracy w szczegól­ nym charakterze, uprawniającymi do emerytury nauczycielskiej (wyroki SN: z dnia 29 września 2000 r., II UKN 729/99, OSNP 2002, nr 10, poz. 244; z dnia 10 stycznia 2006 r., I UK 129/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 36 i z dnia 14 stycznia 2014 r., II UK 209/13, LEX nr 1421811). Status praw­ ny instruktorów praktycznej nauki zawodu nie był i nie jest tożsamy ze statusem nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie stanowią zatem podgrupy nauczycieli praktycznej nauki zawodu (wyrok NSA z dnia 3 lutego 2012 r., II UK 126/11, LEX nr 1293768). 4. Odrębnie jest regulowany zakres przepisów Karty Nauczyciela mających zastosowanie do nauczycieli i  wychowawców szkół i  placówek prowa­ dzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego. Zakres ten, na pod­ stawie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospoli­ tej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.), określa minister właściwy do spraw oświaty i  wychowania na wniosek władz kościelnych (zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicz­ nych przedszkolach i  niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, Dz. U. Nr 204, poz. 1722 z późn. zm.). 5. W wyroku z dnia 3 sierpnia 2000 r., II UKN 661/99, OSNP 2002, nr 4, poz.  93, Sąd Najwyższy orzekł, że „nauczanie religii w  punktach kate­ chetycznych prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego 33 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne (parafie) przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosun­ ku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej […] oraz zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego (M.P. Nr 30, poz. 316) było pracą nauczycielską w pojęciu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy – […] Karta Nauczyciela oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sy­ stemie oświaty […]”. Powyższą linię orzecznictwa w zakresie uznawania nauczania religii za pracę nauczycielską Sąd Najwyższy konsekwentnie kontynuuje w uchwa­ le składu siedmiu sędziów z dnia 13 czerwca 2001 r., III ZP 32/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 165, Biul. SN 2001, nr 6, s. 1. Zgodnie z tą uchwałą, „okres nauczania religii w  katechizacji parafialnej w  ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1991 r. [czyli przed wejściem w życie usta­ wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – przyp. aut.], jest okre­ sem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy […] – Karta Nauczyciela”. 6. Niektóre przepisy Karty Nauczyciela mają zastosowanie wyłącznie w sto­ sunku do nauczycieli zatrudnionych w  wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć. Dotyczy to przepisów art.  54–61, 72 i 86–90, których z mocy art. 91b ust. 1 KN nie stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa tego wymiaru. 7. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 1998 r., I PKN 47/98, OSNP 1999, nr  8, poz.  274, orzekł, że „wychowawcy­terapeuci zatrudnieni w  Ośrodku Rehabilitacyjno­Wychowawczym, niebędącym placówką oświatowo­wychowawczą w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy […] Karta Nauczyciela […] nie są nauczycielami mianowanymi, nawet jeżeli w umowach ich czas pracy został określony według reguł przewidzianych dla nauczycieli”. Wyrok dotyczył brzmienia art. 1 KN obowiązującego przed nowelizacją z dnia 18 lutego 2000 r. 34 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 8. Obecnie wychowawcy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy pod­ legają Karcie Nauczyciela w zakresie określonym w art. 91b ust. 2a KN. W  poprzednim stanie prawnym kwestia ta nie była jednak tak jedno­ znaczna. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1999 r., I PKN 625/98, OSNP 2000, nr 9, poz. 354, ustalił, że „nauczyciel (wychowawca) zatrud­ niony w ochotniczym hufcu pracy podlegał […] Karcie Nauczyciela […] w okresie od dnia wejścia w życie ustawy […] o systemie oświaty do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87, poz. 396)”. Warto dodać, że w 1997 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Eduka­ cji Narodowej z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i  wychowawcza stanowi podsta­ wowe zajęcie (Dz. U. Nr 53, poz. 340). Rozporządzenie to utraciło moc w 2000 r. w związku z uregulowaniem kwestii stosowania do pracowni­ ków Ochotniczych Hufców Pracy przepisów Karty Nauczyciela bezpo­ średnio w jej tekście. Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy dotyczy wyrok SN z  dnia 12 października 2007 r., I UK 131/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 360, w  którym Sąd Najwyższy uznał, że: „Na  podstawie art.  1 ust.  2 pkt  5 ustawy […] Karta Nauczyciela […] za nauczyciela nie może być uznany pracownik zajmujący stanowisko kierownicze w Ochotniczych Hufcach Pracy, nieposiadający wyższego wykształcenia, który nie ukończył zakła­ du kształcenia nauczycieli określonego w § 1 pkt 5 rozporządzenia Mi­ nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.)”. 9. Nauczyciele szkół i  placówek prowadzonych przez jednostki samorzą­ du terytorialnego podlegają przepisom Karty Nauczyciela. Nie stosuje się do nich natomiast ustawy o pracownikach samorządowych, a zatem nie są pracownikami samorządowymi w  jej rozumieniu. Wynika to 35 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne jednoznacznie z art. 3 u.p.s., stanowiącego, że jej przepisów nie stosuje się do pracowników jednostek samorządowych, których status prawny określają odrębne przepisy. W konsekwencji do nauczycieli nie stosuje się również ustanowionego w  art.  26 u.p.s. zakazu zatrudniania u  pracodawców samorządowych małżonków oraz osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia, stosunku opieki lub kurateli, jeżeli pomiędzy tymi osobami powstałby stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zatem dopuszczalne jest zatrudnianie nauczyciela w szkole, w której jego małżonek pozostaje na stanowisku dyrektora. Powstaje natomiast wątpliwość co do sytuacji, w której małżonek dyrek­ tora szkoły zajmowałby stanowisko na przykład wójta. W świetle art. 33 ust. 5 u.s.g. wójt jest zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Analogiczne rozwiązania są zawarte w pozo­ stałych ustrojowych ustawach samorządowych (ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486). Tak więc wójt gminy wykonuje upraw­ nienia zwierzchnika służbowego wobec dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę, co mogłoby wskazywać, że w stosunku do niego znajduje zastosowanie zakaz zawarty w art. 26 u.p.s. – w sytuacji, gdy jego współ­ małżonek jest dyrektorem takiej szkoły. Warto przypomnieć, że w poprzednio obowiązującej ustawie o pracow­ nikach samorządowych z 1990 r., w art. 6 był zawarty analogicznie sfor­ mułowany zakaz zatrudniania krewnych i powinowatych u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między nimi stosunek bezpośredniej zależności. W praktyce organów administracji rządowej (rozstrzygnięcie nadzor­ cze wojewody kujawsko­pomorskiego z dnia 15 czerwca 2007 r., WNiK. IV.GM.0911/33/2007, NZS 2007, nr 5, poz. 88, LEX nr 305565) oraz w piś­ miennictwie (por. S. Hojda, Dopuszczalność pełnienia funkcji burmistrza 36 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 przy zatrudnieniu jego rodziców w  innych jednostkach organizacyjnych – wyjaśnienia, NZS 1999, nr 1, poz. 2; T. Szewc, Komentarz do ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593), LEX/el. 2003, komentarz do art. 6) w stosunku do art. 6 u.p.s. z 1990 r. wskazano, że dyrektor szkoły, jako nauczyciel, podle­ ga przepisom Karty Nauczyciela, co wyłącza stosowanie do niego ustawy o pracownikach samorządowych z 1990 r., a ponadto że zatrudnienie na stanowisku dyrektora szkoły krewnego lub powinowatego wójta lub bur­ mistrza nie koliduje z przepisem art. 6 u.p.s. z 1990 r. Pracy burmistrza czy zastępcy burmistrza, nawet mającego pod nadzo­ rem placówki oświaty, nie można traktować jako pracy w oświacie czy choćby w nadzorze pedagogicznym, zaliczanej do wysługi uprawniającej do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej (wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r., II UK 122/04, OSNP 2005, nr 15, poz. 232). 10. Szczególną grupą objętą częściowo przepisami Karty Nauczyciela są na­ uczyciele zatrudnieni w administracji rządowej na stanowiskach wymaga­ jących kwalifikacji pedagogicznych. Nowelizacja z dnia 18 lutego 2000 r. zawęziła stosowanie Karty Nauczyciela tylko do tych spośród nich, którzy są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Ustawodawca nie dostrzegł jednak, że z dniem wejścia w życie tej nowelizacji (tj. z dniem 6 kwietnia 2000 r.) nie wszyscy nauczyciele dotychczas zatrudnieni na wymienionych wyżej stanowiskach spełniają warunki do uzyskania stop­ nia nauczyciela mianowanego i w efekcie staną się nauczycielami kon­ traktowymi. Jednocześnie w znowelizowanej Karcie Nauczyciela w ogóle nie przewidziano możliwości powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli­urzędników ubiegających się o stopień nauczyciela mianowa­ nego. Rozwiązanie tej sytuacji nastąpiło dopiero w noweli z dnia 23 sierp­ nia 2001 r.. Ustawa ta, potocznie zwana ustawą „czyszczącą”, wprowadziła między innymi zmiany w przepisach przejściowych zawartych w art. 10 noweli z dnia 18 lutego 2000 r. Dzięki tej zmianie nauczyciele zatrudnieni w dniu 6 kwietnia 2000 r. na sta­ nowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach oraz innych jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1 KN, a niebędący 37 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne nauczycielami mianowanymi, mogli pozostawać na tych stanowiskach aż do dnia 31 sierpnia 2005 r. i w tym okresie miały do nich zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela wymienione w jej art. 91a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2. W tym też okresie wspomniani nauczyciele mogli składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela miano­ wanego, jeżeli posiadali co najmniej dwuletni okres pracy (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 7 noweli z dnia 18 lutego 2000 r.). Jednocześnie w Kar­ cie Nauczyciela wprowadzone zostały przepisy określające skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli­urzędników. Mają one odpowiednie za­ stosowanie również do powoływania komisji egzaminacyjnych dla na­ uczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 11. Zmiana Karty Nauczyciela dokonana w noweli z dnia 23 sierpnia 2001 r. do grupy nauczycieli objętych węższym zakresem jej przepisów zaliczyła nauczycieli zatrudnionych w szkołach i szkolnych punktach konsultacyj­ nych działających przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych. Szkoły te są prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i funkcjonują na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji kształ­ cenia dzieci… Zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela do nauczycieli szkół polskich za granicą jest określony w art. 91a ust. 4 KN. Dotychczas sta­ tus tej grupy nauczycieli nie był dostatecznie uregulowany. Obecnie art. 91a ust. 4 KN wskazuje precyzyjnie, którym przepisom nauczycie­ le ci podlegają. Ponadto w ramach nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2001 r. w art. 30 KN dodana została odrębna delegacja dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia zasad wynagradzania na­ uczycieli szkół polskich za granicą. Zatem wynagrodzenie tych nauczy­ cieli jest ustalane na zupełnie innych zasadach niż przyjęte dla nauczycieli szkół w kraju (zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnio­ nych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przed­ stawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.  U. Nr  210, poz. 2138 z późn. zm.). 38 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 12. Zakres podmiotowy przepisów Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt  3, obejmuje nauczycieli urlopowanych na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, z tym że nauczyciele ci zostali objęci przepisami Karty Nauczyciela jedynie częściowo –  w  zakresie wskaza­ nym w art. 91a ust. 1 pkt 2 KN. Wymieniony, węższy zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela dotyczy nauczycieli, którzy uzyskali urlop bezpłatny na podstawie art. 25 ust. 1 u.z.z. oraz wydanego na podstawie art. 25 ust. 12 u.z.z. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pra­ cy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336). Ograniczony zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela nie dotyczy natomiast nauczycieli zwolnionych z  obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 31 ust. 1 u.z.z. oraz wspomnianego wyżej rozporządze­ nia Rady Ministrów. Nauczyciele ci podlegają przepisom Karty Nauczy­ ciela w  pełnym zakresie, z  uwzględnieniem przepisów wymienionego rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, że w przepisach Karty Nauczy­ ciela wyraźnie rozróżnia się nauczycieli „urlopowanych” i „zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy” na podstawie ustawy o związkach zawo­ dowych (np. w art. 9e ust. 3 KN). 13. W wyroku z dnia 14 lutego 2002 r., I PKN 881/00, OSNP (wkładka) 2002, nr 14, poz. 10, Sąd Najwyższy orzekł, że „nauczyciele, wychowaw­ cy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placów­ kach opiekuńczo­wychowawczych podlegają przepisom ustawy […] Karta Nauczyciela […], gdy placówki te spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 wrześ­ nia 2000  r. w  sprawie placówek opiekuńczo­wychowawczych (Dz.  U. Nr 80, poz. 900), wydanym z upoważnienia art. 33k ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)”. Trzeba jednak zaznaczyć, że od 1 stycz­ nia 2004  r. stosowanie przepisów Karty Nauczyciela ograniczone zo­ stało tylko do tych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy byli zatrudnieni w  placówkach opiekuńczo­ ­wychowawczych i  ośrodkach adopcyjno­opiekuńczych przed tym 39 Art. 1 Rozdział 1. Postanowienia wstępne dniem (zob. teza 1 komentarza). Natomiast od 1 stycznia 2014 r. prze­ pisów Karty Nauczyciela nie stosuje się do pracowników placówek opiekuńczo­wychowawczych. 14. „W obecnym stanie prawnym żadna inna praca – poza pracą objętą prze­ pisami art. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela – nie jest uznawana za pracę nauczycielską” (wyrok SN z dnia 31 maja 2006 r., I UK 319/05, Pr. Pr. 2006, nr 9, s. 28). Jako praca nauczyciela w rozumieniu Karty Na­ uczyciela nie może na przykład być kwalifikowana praca instruktora tań­ ca wykonywana w ramach stosunku pracy ze spółdzielnią mieszkaniową (wyrok SA w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2013 r., III AUa 1386/12, LEX nr 1335672). 15. „Karta Nauczyciela w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego nie ma zastosowania ani do szkół wyższych, ani do nauczycieli akademi­ ckich, w tym również do ubezpieczonego zatrudnionego w charakterze adiunkta na politechnice. Karta ta posługuje się pojęciem nauczyciela, czyli rozumie przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty” (wyrok SA w Katowicach z dnia 27 października 2005 r., III AUa 1094/04, Pr. Pr. 2006, nr 10, s. 43). 16. Zakres podmiotowy Karty Nauczyciela dotyczy nauczycieli, wychowaw­ ców i innych pracowników pedagogicznych, którzy są czynni zawodowo. Wynika to z treści art. 1 ust. 1 KN, zgodnie z którą jej regulacjom podlega­ ją nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach wymienionych w pkt 1–4. W związku z tym okoliczność braku spełnienia przesłanki bycia czynnym zawodowo nauczycielem eli­ minuje kandydata do awansu zawodowego z możliwości jego otrzymania i jest to niezależne od tego, czy spełnia on dalsze, szczegółowe kryteria umożliwiające otrzymanie awansu (wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 16 lutego 2010 r., II SA/Wa 1730/09, LEX nr 592550). 17. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r., K 29/07, OTK­A 2010, nr 5, poz. 49, Dz. U. z 2010 r. Nr 117, poz. 789, LEX nr 583728, orzekł, że art. 1 ust. 1 pkt 1 KN jest zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 40 Zakres podmiotowy ustawy Art. 1 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 32 w zw. z art. 167 ust. 1 Konstytucji  RP. Wniosek o  stwierdzenie niezgodności wymienionego przepisu Karty Nauczyciela z Konstytucją RP złożyła jedna z gmin, która twierdziła, że konieczność stosowania wobec nauczycieli przepisów Kar­ ty Nauczyciela, zmuszających gminę do prowadzenia placówek oświato­ wych wbrew zasadom gospodarności, z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli, skutkuje wyższymi kosztami usług oświatowych ponoszonymi przez gminę. Narusza to interesy majątko­ we i samodzielność gminy, a w konsekwencji uniemożliwia realizację jej zadania własnego, czyli zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, którą stanowią wszyscy mieszkańcy w gminie, nie zaś jedynie określona grupa zawodowa (nauczyciele). Zdaniem gminy, nałożony na jednostki samorządu obowiązek prowadzenia szkół na podstawie Karty Nauczy­ ciela powoduje dyskryminacyjne i nieznajdujące uzasadnienia w celach regulacji oświatowych uprzywilejowanie pracowników oświaty wzglę­ dem innych pracowników umysłowych. Trybunał Konstytucyjny w wy­ mienionym wyroku nie podzielił żadnego z zarzutów przedstawionych przez gminę. Trybunał wskazał między innymi, że ustawodawca uregulo­ wał w sposób jednolity dla całego kr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: