Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 006664 20592698 na godz. na dobę w sumie
Karta Nauczyciela. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Karta Nauczyciela. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 459
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0767-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Karta Nauczyciela jest aktem prawnym, który niemalże w całości reguluje zatrudnienie nauczycieli. Przepisy Karty Nauczyciela należy czytać łącznie z przepisami Kodeksu pracy, którego postanowienia stosuje się w sprawach nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela oraz z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych – na co zwrócili uwagę Autorzy komentarza w jego treści.

Niniejszy komentarz przybliża kwestie dotyczące stosunku pracy nauczycieli, od jego nawiązania do etapu rozwiązania, z uwzględnieniem odrębności, jakie przewiduje Karta Nauczyciela względem pracowników, do których w całości mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W książce przywołano bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące praktycznego stosowania przepisów Karty Nauczyciela, przedstawiono również stanowisko organów administracji publicznej wynikające z rozstrzygnięć nadzorczych. Autorzy zamieścili w książce wzory pozwów, których przedmiotem są roszczenia: o zapłatę wynagrodzenia, o ustalenie zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania, o sprostowanie świadectwa pracy, o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy.

Książka adresowana jest do nauczycieli bez bliższego określenia, tj. do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i pozostałych placówkach pedagogicznych. Publikacja zainteresuje również adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się tą tematyką, a także związki zawodowe i organy samorządu.

Jakub Jakubowski – adwokat w kancelarii prawniczej, wieloletni współpracownik struktur regionalnych jednego z największych ogólnokrajowych związków zawodowych. Zajmuje się problematyką prawa oświatowego oraz indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami pracy, doradza i uczestniczy w procesie tworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Małgorzata Zając-Rzosińska – radca prawny w kancelarii prawniczej, od wielu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, reprezentując klientów w rozprawach sądowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Karta Nauczyciela Polecamy również: Stosunek pracy nauczyciela mianowanego W. Jędrychowska-Jaros Prawo pracy. Komentarz M.T. Romer Prawo zatrudnienia M. Gersdorf Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy M. Raczkowski, A. Woźniak Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy M. Gersdorf, M. Raczkowski, R. Wyziński KOMENTARZ Karta Nauczyciela Małgorzata Zając-Rzosińska Jakub Jakubowski WYDANIE 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Rozdział 1. Postanowienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. [Podmioty wyłączone z zastosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. [Pojęcia ustawowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. [Współdziałanie organów administracji publicznej ze związkami zawodowymi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Obowiązki nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. [Katalog obowiązków nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. [Zasady oceny pracy nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. [Kompetencje dyrektora szkoły] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. [Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego] . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wymagania kwalifi kacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. [Kwalifi kacje wymagane od osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9a. [Stopnie awansu zawodowego nauczycieli] . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9b. [Awans zawodowy nauczyciela – warunki uzyskania oraz organy uprawnione do nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 17 17 23 24 27 32 34 34 35 41 57 62 62 71 71 75 5 Spis treści Art. 9c. [Awans zawodowy nauczyciela – staż, opiekun stażu, ocena dorobku zawodowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9d. [Awans zawodowy nauczyciela – rozpoczęcie stażu, postępowanie kwalifi kacyjne lub egzaminacyjne] . . . . . . . . . . Art. 9e. [Awans zawodowy nauczyciela – podmioty uprawnione do postępowania kwalifi kacyjnego bez odbycia stażu] . . . . . . Art. 9f. [Awans zawodowy nauczyciela – wyższy poziom 83 94 99 wykształcenia, zmiana zatrudnienia w trakcie stażu] . . . . . . . 105 Art. 9g. [Awans zawodowy nauczyciela – komisje kwalifi kacyjne, komisje egzaminacyjne, eksperci] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 9h. [Awans zawodowy nauczyciela – nadzór nad postępowaniem] . . 118 Art. 9i. [Awans zawodowy nauczyciela – tytuł honorowy profesora oświaty] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy . . . 129 Art. 10. [Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem] . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 11. [Zasady nawiązania z nauczycielem stosunku pracy] . . . . . . 141 Art. 11a. [Legitymacja służbowa nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Art. 12. [Dobór metod nauczania oraz podnoszenie kwalifi kacji] . . . 145 Art. 13. [Termin nawiązania nauczycielskiego stosunku pracy] . . . . . 147 Art. 14. [Elementy aktów mianowania i umów o pracę] . . . . . . . . . . . 148 Art. 15. [Ślubowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 16. [Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu nieprzystąpienia do pracy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 [Zasady powierzania stanowisk kierowniczych, urlop bezpłatny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 [Przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub z urzędu za zgodą] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 19. [Przeniesienie nauczyciela z urzędu bez jego zgody] . . . . . . . 160 Art. 20. Art. 18. Art. 17. Art. 21. [Rozwiązanie stosunku pracy – likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 [Zwrot kosztów przeniesienia nauczyciela w trybie z art. 18 i 19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Art. 22. [Uzupełnienie pensum. Ograniczenie zatrudnienia] . . . . . . . 177 Art. 23. [Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania. Przyczyny i termin] . . . . . . . . . . . 184 Art. 24 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 25 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 26. [Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 27. [Rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreś lony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Art. 28. [Odprawy pieniężne dla nauczycieli mianowanych] . . . . . . . . 200 6 Spis treści Rozdział 5. Warunki pracy i wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 29. [Warunki pracy w szkole] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Art. 30. [Składniki wynagrodzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Art. 30a. [Jednorazowy dodatek uzupełniający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Art. 30b. [Kontrola regionalnej izby obrachunkowej] . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 31. [Jednorazowa gratyfi kacja pieniężna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Art. 32. [Wynagrodzenie i inne świadczenia dla nauczycieli w urzędach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Art. 33. [Dodatek za wysługę lat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 34. [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach] . . 232 Art. 35. [Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw] . . 237 Art. 36. [Układy zbiorowe pracy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 37 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 38. [Nabycie prawa do wynagrodzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 39. [Zmiana wysokości wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 40. [Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 41 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 42. [Czas pracy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 42a. [Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć] . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Art. 42b. [Praca w porze nocnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 42c. [Pięciodniowy tydzień pracy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Art. 43 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 44 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Art. 45 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Art. 46 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział 6. Nagrody i odznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 47. [Nagroda jubileuszowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 48. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 49. [Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli] . . . . . . . . . . . . 277 Art. 50 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Art. 51. [Medal Komisji Edukacji Narodowej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Art. 52 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Rozdział 7. Uprawnienia socjalne i urlopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art. 53. [Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] . . . . . . 283 Art. 54. [Prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy] . . . . 286 Art. 55 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Art. 56. [Prawo do korzystania ze szkolnej działki gruntu] . . . . . . . . . . 291 Art. 57 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Art. 58. [Prawo do mieszkania w budynkach szkolnych] . . . . . . . . . . . . 292 Art. 59 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 7 Spis treści Art. 60. [Zachowanie uprawnień socjalnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 61. [Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie] . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 62 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Art. 63. [Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego] . . . 296 Art. 64. [Urlop wypoczynkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Art. 65. [Prawo do urlopu w szkole feryjnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 66. [Urlop uzupełniający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 67. [Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego] . . . . . . . . 304 Art. 67a. [Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, zakończenie urlopu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Art. 67b. [Rezygnacja z urlopu wychowawczego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 67c. [Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym] . . . . . . . 308 Art. 68. [Pomoc nauczycielom kształcącym się] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Art. 69. [Przerwa w pracy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Art. 70. [Urlop bezpłatny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Rozdział 7a. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Art. 70a. [Środki na dofi nansowanie doskonalenia zawodowego] . . . . 315 Rozdział 8. Ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 71 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 72. [Pomoc zdrowotna dla nauczycieli] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 73. [Urlop dla poratowania zdrowia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Rozdział 9. Dzień Edukacji Narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Art. 75. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli] . . . 337 Art. 76. [Katalog kar dyscyplinarnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Art. 77. [Komisje dyscyplinarne i ich właś ciwość] . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Art. 78. [Zasada niezawisłości komisji dyscyplinarnych] . . . . . . . . . . . . 347 Art. 79. [Instytucja rzecznika dyscyplinarnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Art. 80. [Postępowanie dyscyplinarne – wszczęcie] . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Art. 81. [Odpowiedzialność dyscyplinarna – przedawnienie] . . . . . . . . 354 Art. 82. [Kary dyscyplinarne – zatarcie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Art. 83. [Instytucja zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Art. 84. [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków – wynagrodzenie] . . . 359 Art. 85. [Zasady postępowania dyscyplinarnego – delegacja ustawowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 8 Spis treści Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 86. [Prawo do zaopatrzenia emerytalnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Art. 87. [Odprawa emerytalno-rentowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Art. 88. [Emerytura wcześniejsza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Art. 89 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art. 90. [Dodatek do emerytury lub renty za tajne nauczanie] . . . . . . . 384 Art. 91 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Rozdział 11a. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Art. 91a. [Uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w urzędach, komisjach egzaminacyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Art. 91b. [Zakres stosowania ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Art. 91c. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy, sądy pracy] . . . . . . . . 392 Art. 91d. [Kompetencje organów prowadzących szkoły] . . . . . . . . . . . . 395 Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Art. 92 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Art. 93 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Art. 94. [Utrzymanie kwalifi kacji nauczycieli] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Art. 95 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Art. 96. [Nauczyciele mianowani] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Art. 97 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Art. 98 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Art. 99. [Uprawnienia lub świadczenia branżowe] . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Art. 100. [Nabycie nowych świadczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Art. 101. [Przepisy poprzednio obowiązujące – utrata mocy, dalsze obowiązywanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Art. 102. [Wejście w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Wzory pozwów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 I. Pozew o ustalenie podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne – brak zgody zarządu organizacji związkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 II. III. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne – brak konsultacji, o której mowa w art. 20 ust. 5a KN . . . . . . . . . . . 419 IV. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne V. – nieprawidłowe kryterium doboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w trybie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 VI. Pozew o zapłatę wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 9 Spis treści VII. Pozew o ustalenie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia . . . 438 VIII. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Orzecznictwo Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Orzecznictwo sądów okręgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Orzecznictwo sądów apelacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . 457 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 10 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.k. KN k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 191) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. r.p.d. r.s.a.z. u.d.w.r. u.e.p. u.e.r. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na- uczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) – ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek budżetowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1144) – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.). – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) 11 Wykaz skrótów u.n.ś.k. – ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kom- pensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) u.p.d.o.f. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachun- kowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) – ustawa z 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 167) – Naczelny Sąd Administracyjny – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Biuletyn Sądu Najwyższego – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy – Monitor Polski – „Nowe Zeszyty Samorządowe” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, Seria A u.r.i.o. u.s.o. u.z.z. Organy NSA SA SN SO TK WSA ZUS Publikatory Biul.SN Dz.U. Dz.Urz. M.P. NZS ONSA ONSAiWSA OSA OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNP OSP OSPiKA OTK ZU OTK-A ZU 12 Wykaz skrótów OwSS PiZS Pr.Pracy Inne CBOSA Lexis.pl Lex – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Prawo Pracy” – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – System Informacji Prawnej Wolters Kluwer 13 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jest aktem prawnym, który odnosi się do bardzo licznej grupy zawodowej, jaką są nauczy- ciele. Ustawa nie okreś la kompleksowo wszystkich zagadnień dotyczą- cych zatrudnienia nauczycieli. Niemniej reguluje takie kwestie, jak: obowiązki i wymagania kwalifi kacyjne nauczycieli, awans zawodowy, warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne, urlopy, ochrona zdrowia, odpowiedzialność dyscyplinarna, uprawnienia emerytalne. W pozostałych sprawach Karta Nauczyciela odwołuje się do regulacji zawartych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ale też do innych ustaw, takich jak na przykład ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świad- czeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.), ustawa z 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz do wielu rozporządzeń wykonaw- czych. Komentowana ustawa składa się z 12 rozdziałów. Niniejszy komentarz stanowi próbę szczegółowego omówienia każdego rozdziału z położe- niem nacisku na kwestie, które budzą największe wątpliwości w prak- tyce. W treści opracowania przytaczane jest bogate orzecznictwo, które powstało na kanwie problemów dotyczących nauczycieli w związku ze stosowaniem Karty Nauczyciela. Przytoczono również stanowisko organów administracji publicznej wynikające z rozstrzygnięć nadzor- czych. 15 Wprowadzenie Zaletą publikacji są wzory pozwów, których przedmiotem są rosz- czenia: o zapłatę wynagrodzenia, o ustalenie zatrudnienia nauczy- ciela na podstawie mianowania, o sprostowanie świadectwa pracy, o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy. Są to projekty pozwów, które mogą być pomocne przy kierowaniu spraw do sądów powszechnych w taki sposób, aby wszystkie wymogi formalne pozwu jako kwalifi kowanego pisma procesowego zostały spełnione. Mamy nadzieję, że zaproponowane opracowanie ułatwi rozumienie i stosowanie w praktyce komentowanej ustawy, będącej podstawowym aktem normatywnym regulującym uprawnienia zawodowe nauczy- cieli. 16 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Rozdział 1. Postanowienia wstępne Jakub Jakubowski 1 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rze- czypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze spo- łecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając niniejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań praw- nych systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia wstępne Art. 1. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pra- cownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz za- kładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a; 2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych dzia- łających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. Jakub Jakubowski 17 Art. 1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.); 3) (uchylony); 4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 1a (uchylony). 2. Ustawie podlegają również, w zakresie okreś lonym ustawą: 1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na sta- nowiskach, na których wymagane są kwalifi kacje pedago- giczne, w: a) urzędach organów administracji rządowej, b) kuratoriach oświaty, c) specjalistycznej jednostce nadzoru, d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych ko- misjach egzaminacyjnych, e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakła- dami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzin- nymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych; 1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplo- matycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nauczyciele zatrudnieni w: a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowa- dzonych przez osoby fi zyczne oraz osoby prawne niebę- dące jednostkami samorządu terytorialnego, b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placów- kach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepu- blicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167); 4) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1–3, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej 18 Jakub Jakubowski Rozdział 1. Postanowienia wstępne Art. 1 nauki zawodu, posiadający kwalifi kacje okreś lone dla na- uczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; 5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowi- skach kierowniczych, posiadający kwalifi kacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. 1. Powyższy przepis zawiera enumeratywny katalog podmiotów, których stosunki pracy regulowane są ustawą z 26 stycznia 1982 r. – Karta Na- uczyciela. W przypadku osób, o kórych mowa w ust. 1 komentowanego przepisu, a więc nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pe- dagogicznych zatrudnionych w: a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z 7 wrześ nia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a; b) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzin- nych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra- wach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 382); c) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych – Karta Nauczyciela stanowi kompleksowe uregulowanie nauczyciel- skiego stosunku pracy. 2. Regulacja art. 91c ust. 1 KN stanowi, iż jej przepisy mają pierwszeń- stwo przed przepisami Kodeksu pracy, natomiast zgodnie z art. 5 k.p., jeżeli stosunek pracy okreś lonej kategorii pracowników regulują prze- pisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulo- wanym tymi przepisami. 3. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War- szawie z 16 lutego 2010 r. (II SA/Wa 1730/09, Lexis.pl nr 8164234) Jakub Jakubowski 19 Art. 1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela „Okoliczność braku spełnienia przesłanki bycia czynnym zawodowo nauczycielem eliminuje […] kandydata do awansu z możliwości jego otrzymania i jest to niezależne od tego, czy spełnia on dalsze, szcze- gółowe kryteria umożliwiające otrzymanie awansu”. W uzasadnieniu wyroku czytamy: „[…] zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 powołanej ustawy, jej regulacjom podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w placówkach wymienionych w punktach 1–4. Zakres podmiotowy ustawy dotyczy więc nauczycieli, wycho- wawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy są czynni za- wodowo. Jest to najdalej idąca przesłanka, której spełnienie umożliwia ubieganie się o awans przewidziany przez powyższą ustawę. Stąd też tylko osoby wymienione w przedmiotowym przepisie mają możliwość otrzymania jednego z rodzajów awansu, przewidzianego w art. 9a ww. ustawy. Tylko więc takie jak ww. osoby podlegają dalszym, szcze- gółowym kryteriom oceny”. 4. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2014 r. w stosunku do osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prze- pisy Karty Nauczyciela miała zastosowanie na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za- stępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.). Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wprowadziły odrębnych rozwiązań w zakresie zmiany sposobu i warunków zatrud- nienia wychowawców. Na podstawie wspomnianej regulacji art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniła się pragmatyka pracow- nicza, której postanowienia będą stosowane do wychowawców, któ- rych stosunki pracy z mocy prawa przekształciły się ze stosunku pracy nauczyciela mianowanego na stosunek pracy pracownika samorządo- wego. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1a KN, po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stały się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z 21 listo pada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). W związku z wprowadzeniem zmiany mocą ustawy pracownikom, których stosunki pracy uległy przekształceniu, nie przysługiwało uprawnienie do odprawy związanej z ustaniem za- 20 Jakub Jakubowski Rozdział 1. Postanowienia wstępne Art. 1 trudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (o której mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią- zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Skoro pracownicy z mocy prawa stali się pracownikami samorządo- wymi, w zakresie warunków pracy i płacy znajdują do nich zastoso- wanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz, w kwe- stiach nieuregulowanych, unormowania Kodeksu pracy i innych ustaw okołokodeksowych. Ustawodawca nie wprowadził przepisów pozwa- lających na skorzystanie z jakichkolwiek nabytych wcześniej upraw- nień wynikających z Karty Nauczyciela. W związku z powyższym od 2 stycznia 2014 r. wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowaw- czych stracili między innymi prawo do płatnego urlopu dla porato- wania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 KN. 5. W odniesieniu do instruktorów praktycznej nauki zawodu okresy ich pracy przed 31 sierpnia 1988 r. nie były okresami pracy w szczególnym charakterze uprawniającymi do emerytury nauczycielskiej (wyrok SN z 14 stycznia 2014 r., II UK 209/13, Lexis.pl nr 8201824; por. też wy- roki SN: z 29 wrześ nia 2000 r., II UKN 729/99, OSNAPiUS 2002, nr 10, poz. 244, Lexis.pl nr 354685; z 10 stycznia 2006 r., I UK 129/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 365, Lexis.pl nr 396953). W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy przedstawił konkluzję, iż skoro instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w innych miejscach niż szkoły nie podlegali ustawie – Karta Nauczyciela, praca wnioskodawcy nie mogła być uwzględniona w stażu pracy nauczyciel- skiej, niezależnie od tego, że praca w szczególnym charakterze (na- uczycielska) nie mogła być doliczana do okresu pracy w warunkach szczególnych, inne były bowiem przesłanki (warunki) przyznania ta- kich świadczeń. 6. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 listo pada 2013 r. (III AUa 646/13, Lexis.pl nr 8172740) wykonywanie pracy w placówkach wymienionych w art. 1 KN przez osobę nieposiadającą kwalifi kacji nie może być uznane za pracę w szczególnym charak- terze. Jakub Jakubowski 21 Art. 1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 7. W wyroku z 13 czerwca 2012 r. (II UK 309/11, Lexis.pl nr 4937136) Sąd Najwyższy wskazał, iż „Za pracowników, zatrudnionych w szcze- gólnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wy- mienioną w art. 1 Karta Nauczyciela”. 8. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 28 listo pada 2013 r. (III AUa 646/13, Lexis.pl nr 8172740) przedstawił konkluzję, iż wyko- nywanie pracy w placówkach wymienionych w art. 1 KN przez osobę nieposiadającą kwalifi kacji nie może być uznane za pracę w szcze- gólnym charakterze. 9. „Praca opiekunki dziecięcej w żłobku, choćby wiązała się z wykony- waniem obowiązków, które miały charakter dydaktyczny, nie może zostać uznana za pracę nauczyciela wykonywaną w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela […]” (wyrok SN z 14 lutego 2013 r., III UK 51/12, OSNP 2013, nr 23–24, poz. 286, Lexis.pl nr 7417938). 10. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 marca 2010 r. (III AUa 3228/09, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Ka- towicach i Sądów Okręgowych 2010, nr 4, poz. 8, s. 39, Lexis.pl nr 2471160) „Okres zatrudnienia nauczyciela w ognisku muzycznym, który ustał przed 6.04.2000 r., tj. przed wejściem w życie art. 6 ust. 1 ustawy z 18.02.2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19 poz. 239) nie pod- lega obecnie uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury na- uczycielskiej”. 11. „W świetle obecnie obowiązującego art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 Karty Na- uczyciela, pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1–3, pełniący funkcję instruktorów prak- tycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu, są nauczycielami, jeżeli mają kwalifi kacje okreś lone dla nauczy- cieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonują pracę dydaktyczną i wychowawczą w wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli, a w Ochotniczych Hufcach Pracy tylko zatrudnieni na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych 22 Jakub Jakubowski Rozdział 1. Postanowienia wstępne Art. 2 oraz posiadający odpowiednie kwalifi kacje, wykonujący pracę dy- daktyczną i wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy” (wyrok SN z 10 lutego 2010 r., II UK 166/09, Lexis.pl nr 2441194). 12. W wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2002 r. (I PKN 881/00, Lexis.pl nr 355984) czytamy, iż „Co prawda art. 1 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela stanowi, że jej przepisy mają zastosowanie wobec nauczy- cieli, wychowawców i innych pracowników »publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych«, ale chodzi tu tylko o takie placówki w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, a więc zdefi nio- wane w jej art. 2a ust. 1 pkt 13 i równocześnie spełniające wszystkie wymagania okreś lone w – wydanym z upoważnienia art. 33k ust. 9 ustawy – rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 wrze- ś nia 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 900)”. Przytoczone wyżej orzeczenie zapadło na gruncie nieobowiązującej już ustawy z 29 listo pada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414), która utra- ciła moc 1 maja 2004 r. na skutek wejścia w życie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593). 13. W wyroku z 19 października 1992 r. (I AUr 567/92, „Wokanda” 1993, nr 10, s. 26, Lexis.pl nr 317007) Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, iż „W świetle Karty Nauczyciela parafi e nie są placówkami (zakładami) oświatowymi, w których nauczanie daje prawo do uprawnień przewi- dzianych w wyżej wymienionej Karcie, a więc i uprawnień do nabycia emerytury »nauczycielskiej« na podstawie art. 88 tejże ustawy”. 2 Art. 2. PODMIOTY WYŁĄCZONE Z ZASTOSOWANIA USTAWY Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji i pożarnictwa: 1) zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i prowadzonych przez ministra właś ciwego do spraw wewnętrznych oraz or- gany podległe ministrowi właś ciwemu do spraw wewnętrz- nych lub przez niego nadzorowane; Jakub Jakubowski 23 Art. 3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem oraz służbami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właś ciwego do spraw wewnętrznych, na stanowiskach wy- mienionych w art. 1. Ustawa – Karta Nauczyciela nie znajduje zastosowania do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji i pożar- nictwa, których stosunki pracy bez względu na zakres wykonywanych obowiązków wyczerpująco regulują stosowne pragmatyki zawodowe. 3 Art. 3. POJĘCIA USTAWOWE Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nauczycielach bez bliższego okreś lenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedago- gicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placów- kach wymienionych w art. 1 ust. 1; 2) szkołach bez bliższego okreś lenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organiza- cyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich ze- społy; 3) stażu – rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednost- kach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach okreś lonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy; 4) związkach zawodowych – rozumie się przez to związek zawo- dowy, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to związek zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczyciela; 5) ustawie o systemie oświaty – rozumie się ustawę, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 24 Jakub Jakubowski
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Karta Nauczyciela. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: