Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00852 010656 10761211 na godz. na dobę w sumie
Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej - ebook/pdf
Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 460
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3523-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej jest pracą pionierską na polskim rynku wydawniczym, w której w tak szerokim zakresie omówiony został aspekt ekonomiczny i prawny polityki kartelowej Unii Europejskiej. Przenikanie się obu pierwiastków tj. prawniczego i ekonomicznego wystepuje w całej monografii a nie tylko w poszczególnych rozdziałach i jest próbą niezwykle udaną.
Monografia przenaczona jest dla szeokiego kręgu czytelników. Jej treść jest interesująca dla prawników, ekonomistów interesujących się problemami konkurencji, polityki kartelowej i problemami funkjonowania Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE EKONOMICZNE KARTELE W POLITYCE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ ZBIGNIEW  JURCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE EKONOMICZNE ZBIGNIEW JURCZYK · KARTELE W POLITYCE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje: B. Pęczalska OCHRONA KONKURENCJI Prawo dla Firm T. Skoczny USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Duże Komentarze Becka A. Powałowski LEKSYKON PRAWA KONKURENCJI Encyklopedie i Leksykony J. Szwaja (red.) USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. KOMENTARZ Komentarze Becka www.sklep.beck.pl KARTELE W POLITYCE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ ZBIGNIEW JURCZYK Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Pierwsze wydanie książki zostało w całości sfinansowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. ã Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3522-3 ISBN e-book 978-83-255-3523-0 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................... . Bibliografia.............................................................................................................. . Wstęp ........................................................................................................................... . Rozdział I. Zagadnienia ekonomiczne polityki konkurencji .... . 1.. Przesłanki.wprowadzenia.polityki.konkurencji.............................. . 2.. Polityka.konkurencji.a.podstawowe.modele.konkurencji........... . 3.. Konkurencja.zdolna.do.działania.jako.wzorzec.konkurencji. IX XI 1 15 15 18 efektywnej....................................................................................................... . 28 4.. Czynniki.konkurencji.efektywnej.w.poglądach.szkoły.. chicagowskiej................................................................................................ . 5.. Konkurencja.efektywna.w.teorii.rynków.spornych....................... . 6.. Wpływ.poglądów.szkoły.chicagowskiej.na.politykę.. .konkurencji..................................................................................................... . 7.. Tradycyjne.ujęcie.barier.w.polityce.konkurencji ............................ . 8.. Bariery.w.teorii.rynków.spornych......................................................... . 9.. Wzorzec.konkurencji.chroniony.na.unijnym.rynku.. wewnętrznym................................................................................................ . Podsumowanie................................................................................................... . Rozdział II. Cele polityki konkurencji .................................................... . 1.. Spór.wokół.celów.polityki.konkurencji............................................... . 2.. Wielorakość.celów.polityki.konkurencji.–.podejście.. 35 42 45 52 61 63 66 67 68 70 strukturalne.................................................................................................... . 75 3.. Jeden.cel.polityki.konkurencji.–.podejście.efektywnościowe... . 79 4.. Pojęcie.efektywności.jako.głównego.celu.......................................... . 81 5.. Przewaga.jednego.celu............................................................................... . 83 6.. Krytyka.koncepcji.jednego.celu............................................................. . 85 7.. Zmiany.w.standardach.analizy.antymonopolowej.......................... . 88 8.. Unijne.cele.polityki.konkurencji............................................................ . 9.. Cele.polityki.konkurencji.w.okresie.Post-Chicago Antitrust...... . 94 Podsumowanie................................................................................................... . 105 V Spis treści Rozdział III. Współpraca i konkurencja przedsiębiorstw w warunkach oligopolu ............................................................................ . 107 1.. Cel.działania.oligopolu............................................................................... . 107 2.. Modele.oligopolu.......................................................................................... . 111 2.1..Statyczne.modele.oligopolu.............................................................. . 112 2.2..Dynamiczne.modele.oligopolu....................................................... . 117 3.. Metody.koordynacji.zachowań.rynkowych.w.oligopolu.............. . 124 3.1..Metody.unikania.konkurencji......................................................... . 125 3.2..Czynniki.utrudniające.wspólną.politykę.cenową................... . 127 3.3..Bezpośrednie.metody.ustalania.cen............................................. . 129 3.4..Pośrednie.metody.kształtowania.cen........................................... . 131 4.. Oligopolistyczna.dominacja.na.rynku.................................................. . 137 Podsumowanie................................................................................................... . 141 Rozdział IV. Geneza polityki kartelowej w Europie i w Unii Europejskiej ..................................................................................................... . 143 1.. Okres.pierwszych.karteli.w.Europie..................................................... . 143 2.. Problem.kartelu.w.teorii.ekonomii....................................................... . 144 3.. Początki.prawa.i.polityki.kartelowej.................................................... . 147 4.. Podstawy.wprowadzenia.polityki.kartelowej.w.Europie.. po.II.wojnie.światowej............................................................................... . 153 Podsumowanie.................................................................................................... . 156 Rozdział V. Charakterystyka porozumień kartelowych .............. . 157 1.. Pojęcie.i.typy.porozumień.kartelowych.............................................. . 157 2.. Główne.cechy.i.skutki.porozumień.kartelowych............................ . 162 3.. Strukturalne.aspekty.działania.kartelu................................................ . 173 3.1..Lokalizacja.karteli................................................................................ . 173 3.2..Liczba.członków.i.długość.życia.kartelu..................................... . 175 4.. Zasady.organizacji.i.zarządzania............................................................. . 179 4.1..Organizacja.współpracy.................................................................... . 179 4.2..Skrytość.działania................................................................................ . 185 4.3..Wymiana.informacji............................................................................ . 187 4.4..Źródła.niestabilności.kartelu........................................................... . 190 4.5..Zabezpieczanie.się.przed.oszukiwaniem.................................... . 191 4.6..Przyczyny.upadku.kartelu................................................................. . 195 Podsumowanie................................................................................................... . 197 Rozdział VI. Prawne podstawy polityki kartelowej Unii Europejskiej ..................................................................................................... . 199 1.. Zasady.generalne.......................................................................................... . 199 VI Spis treści 2.. Porozumienia.horyzontalne.i.wertykalne.......................................... . 210 3.. Prawne.kryteria.zakazu.porozumień.kartelowych......................... . 215 4.. Relacje.pomiędzy.unijnym.prawem.konkurencji.a.przepisami. państw.członkowskich............................................................................... . 218 5.. Koncepcja.wpływu.na.handel.między.państwami.. członkowskimi.jako.kryterium.stosowania.unijnego.prawa. konkurencji..................................................................................................... . 223 5.1..Zasady.ogólne.–.zakres.regulacji.................................................... . 224 5.2..Przesłanki.spełniające........................................................................ . 229 5.2.1.. Koncepcja.handlu.między.państwami.. . członkowskimi.......................................................................... . 230 5.2.2..Pojęcie.„może.wywoływać”................................................. . 231 5.2.3.. Koncepcja.odczuwalności.................................................... . 239 5.2.4.. Terytorialny.zasięg.kryterium.wpływu.na.handel...... . 244 5.2.5.. Porozumienia.i.praktyki.przedsiębiorstw.mających. .. siedziby.w.krajach.trzecich.................................................. . 247 6.. Zasada.de minimis.w.porozumieniach.kartelowych..................... . 250 7.. Program.łagodzenia.kar.jako.instrument.walki.z.kartelami........ . 256 8.. Postępowanie.ugodowe.z.członkami.kartelu.oraz.prawo.. do.odszkodowania....................................................................................... . 275 9.. Międzynarodowa.współpraca.państw.i.Unii.Europejskiej.. w.walce.z.kartelami..................................................................................... . 278 Podsumowanie.................................................................................................... . 280 Rozdział VII. Zwalczanie porozumień kartelowych w praktyce decyzyjnej i orzeczeniach unijnych organów antymonopolowych .................................................................................... . 281 1.. Prawne.i.ekonomiczne.zasady.polityki.kartelowej.......................... . 281 2.. Zbieżności.i.różnice.pomiędzy.porozumieniami.. horyzontalnymi.a.porozumieniami.wertykalnymi......................... . 288 3.. Prawne.oraz.ekonomiczne.przesłanki.i.aspekty.naruszenia. przepisów.kartelowych.............................................................................. . 292 3.1..Zakres.pojęcia.„porozumienia.między.przedsiębior-. stwami”..................................................................................................... . 292 3.2..Podmiotowy.zakres.współpracy.i.odpowiedzialności. za.naruszenia.......................................................................................... . 296 3.3..Formy.koordynacji............................................................................... . 303 3.3.1.. Porozumienie.–.umowa......................................................... . 304 3.3.2..Decyzje.związków.przedsiębiorstw.................................. . 308 3.3.3.. Pojęcie.„praktyki.uzgodnione”............................................ . 310 VII Spis treści 4.. Oznaczenie.rynku........................................................................................ . 319 5.. Cel.lub.skutek.antykonkurencyjny.jako.przesłanki.zakazu.. kartelu............................................................................................................... . 321 6.. Wpływ.na.rynek.–.waga.naruszenia...................................................... . 327 7.. Udział.w.nielegalnym.naruszeniu.......................................................... . 334 8.. Współsprawca.lub.wspólnik.naruszenia............................................. . 337 9.. Pojęcie.kontekstu.prawno-ekonomicznego....................................... . 341 10..Porozumienie.a.wspólna.pozycja.dominująca................................. . 343 11..Praktyki.kartelowe.ograniczające.konkurencję.............................. . 345 11.1...Bezpośrednie.i.pośrednie.ustalanie.cen.................................... . 345 11.2...Pozacenowe.warunki.handlowe.................................................. . 353 11.3...Dyskryminacja.cenowa.................................................................... . 355 11.4...Ograniczenie.lub.kontrola.produkcji.–.kartel.. ...kryzysowy............................................................................................. . 356 11.5...Podział.rynków.................................................................................... . 359 11.6...Uzgodniona.odmowa.sprzedaży.–.wspólny.bojkot............... . 362 11.7...Wspólny.zakup.i.wspólna.sprzedaż............................................. . 365 11.8..Wspólny.marketing............................................................................ . 370 11.9...Kartel.przetargowy............................................................................ . 372 11.10..Kartel.działający.za.pośrednictwem.związku.. .....przedsiębiorstw................................................................................ . 375 12..Wymiana.informacji.pomiędzy.przedsiębiorstwami.................... . 378 13..Rola.dowodów.ekonomicznych.w.postępowaniach.. kartelowych.................................................................................................... . 388 13.1..Podział.dowodów............................................................................... . 388 13.2..Klasyfikacja.dowodów.ekonomicznych.................................... . 390 13.3..Wykorzystanie.modeli.ekonomicznych..................................... . 391 13.4..Prawne.znaczenie.dowodów.ekonomicznych........................ . 394 13.5..Ocena.zachowań.paralelnych........................................................ . 397 13.6..Sądowa.ocena.dowodów.pośrednich......................................... . 402 Podsumowanie.................................................................................................... . 407 Zakończenie ............................................................................................................ . 409 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 423 VIII Wykaz skrótów DOJ.................................... Amerykański.Departament.Sprawiedliwości ECN.................................... Europejska.Sieć.Konkurencji EOG................................... Europejski.Obszar.Gospodarczy ETS..................................... Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości GATT................................. Układ.Ogólny.w.sprawie.Handlu.i.Ceł ICN.................................... Międzynarodowa.Sieć.Konkurencji OECDE............................. Organizacja.Współpracy.Gospodarczej.i.Rozwoju SN....................................... Sąd.Najwyższy SPI...................................... Sąd.Pierwszej.Instancji TEWG................................ Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę.Gospo- darczą TFUE.................................. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej TSUE.................................. Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej TWE................................... Traktat.ustanawiający.Wspólnoty.Europejskie TWEWWiS....................... Traktat.ustanawiający.Europejską.Współnotę.Węgla. i.Stali UE....................................... Unia.Europejska WE...................................... Wspólnoty.Europejskie Zb.Orz............................... Zbiór.Orzeczeń IX Bibliografia A. Ablaser-Neuhuber, R. Plank, Vertical Agreement and EU Competition Law, GLOBAL Competition Review. The European Antitrust Review, 2009, Sec- tion 2. D. Abreu, D. Pearce, E. Stacchetti, Optimal cartel equilibria with imperfect mo- nitoring, Journal of Economic Theory 1986, Nr 39. J. Almunia, First Cartel Decision under Settlement Ptocedure – Introductory Remarks, European Commission Speech, Bruksela 2010. G. Amato, Antitrust and the Bounds of Power, Oxford 1997. P. Areeda, D.Turner, Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act., Harvard Law Review 1975, vol. 88. R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Nowy Jork 1984. W.J. Baer, T. Frazer, L. Gyselen, Cartel prosecution around the world, Global Competition Law Handbook 2004, Nr 5. J. Bain, Barriers to New Competition, Cambridge 1956. Barriers to Entry and Exit in Competition Policy. A Report by London Econo- mics for the Office of Fair Trading, Londyn 1994. J.B. Baker, A Preface to Post-Chicago Antitrust, [w:] A. Cucinotta, R. Pardolesi, R.J. Van Den R.Bergh (red.), Post-Chicago developments in Antitrust Law, Northampton, Massachusetts 2002. W.J. Baumol, R.D. Willig, Fixed Cost, Sunk Cost, Entry Barriers and Sustainabi- lity of Monopoly, Quartely Journal of Economics 1981, vol. 96. W.J. Baumol, Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial Structure, American Economic Review 1982, vol. 72. W.J. Baumol, J. Panzar, R. Willig, Contestable Markets and the Theory of In- dustrial Structure, Nowy Jork 1982. W.J. Baumol, R. Willig, Contestability: Developments since the Book, Oxford Economic Papers 1986, vol. 38. W.J. Baumol, A.S. Blinder, Economics, Principles And Policy, Nowy Jork 1988. J.P. Benoit, V. Krishna, Dynamic duopoly: Prices and quantities, Review of Economic Studies 1987, Nr 54. R.J. Van den Bergh, Modern industrial organization versus old fashioned eu- ropean competition law, European Competition LawReview 1996, Nr 2. R.J. Van den Bergh, P.D. Camesasca, European Competition. A Comparative Perspective, Oksford–Nowy Jork 2002. R.J. Van den Bergh, The difficult reception of economics analysis in Europe- an Competition Law, [w:] A. Cucinotta, R. Pardolesi, R.J. Van Den Bergh (red.), Post-Chicago Developments In Antitrust Law, Northampton, Massa- chusetts 2002. XI Bibliografia J. Bertrand, Theorie mathématique de la richesse sociale, Journal des Sa- vants1883, vol. 67. A.S. Blinder, Can the Production Smoothing Model of Inwentory Behavior Be Saved? ,Quartely Journal of Economics 1986, vol. 101. R.H. Bork, The Antitrust Paradox, Nowy Jork 1993. D.F. Broder, A guide to US Antitrust Law, Londyn 2005. Y. Brozen, Concentration, Mergers, and Policy, Nowy Jork 1982. P. Buccirossi, G. Spagnolo, Antitrust Policy in the presence of leniency pro- grams. Revue des droits de la concurrence 2006, Nr 4. T. Calvani, What Is The Objective of Antitrust?, [w:] T. Calvani, J. Siegerd (red.), Economic Analysis and Antitrust Law, Boston–Toronto 1990. J.A. Carlson, The Production Lag, American Economic Review 1973, vol. 63. E.H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge 1933. J.M. Clark, Towards a Concept of Workable Competition, American Economic Review 1940, vol. 30. R. Coase, The New Institutional Economics, American Economic Review 1988, vol. 88. W. Comanor, T. Wilson, Advertising, Market Structure and Perfomance, Review of Economics and Stastics 1967, vol. 49. E. Combe, C. Monnier, Fining cartels: Over-enforcement by the EC Commis- sion?, Concurrence 2009, Nr 4. Competition Laws. Dokuments on Politics and Society in the Federal Repu- blic Germany, Bonn 1990. J.M. Connor, Global Cartels Redux: The Amino Acid Lysine Antitrust Litigation (1996), [w:] J.E. Kwoka, Jr. L.J. White (red.), The Antitrust Revolution. Eco- nomics, Competition, and Policy, Nowy Jork–Oxford 2004. J.M. Connor, The Great Global Vitamins Conspiracy: Sanctions and Deterren- ce, Concurrence. Revue des droits de la concurrence 2006, Nr 4. J.M. Connor, The Great Global Vitamins Conspiracy: Sanctions and Deterence, American Antitrust Institute 2006, Nr 22. A. Cournot, Recherches sur les principles mathématiques de la theorie des ri- chesses, Nowy Jork 1838. M. Cousin, La concurrence potentielle: Réflexion sur le traitement juridique d’une variable èconomique, Concurrences. Revue des droits de la concur- rence 2007, Nr 1. D.A. Crane, Chicago, Post-Chicago, and Neo-Chicago, University Chicago Law Review 2009, vol 76. M.A. Dauses, Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999. H. Demsetz, Barriers to Entry, American Economic Review 1982, vol. 72. A. Dixit, The role of investment in entry deterrence, Economic Journal 1989, vol. 95. E. Elhauge, Harvard, Not Chicago: Which Antitrust School Drives Recent U.S. Supreme Court Decisions?, Competition Policy International 2007, vol. 3. M. Eswaran, Cartel Unity over Business Cycle, Canadian Journal of Economics 1997, vol. 30/3. A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Kraków 2007. XII Bibliografia E.M. Fox, L.A. Sullivan, Antitrust Retrospective and Prospective: Where Are We Coming From? Where Are We Going? New York University Law Review 1987, vol. 62. M. Furse, S. Nash, The Cartel Offence, Oxford 2004. D.J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe, Oxford–Nowy Jork 1998. P.A. Geroski, J. Schwalbach, Barriers to Entry and Intensity of Competition in European Markets, Bruksela 1989. R. Gertner, Dynamic duopoly with price inertia, [w:] R. Schmalensee, R. Wil- lig (red.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Amsterdam 1992. R. Gilbert, Mobility barriers and the value of incumbency, [w:] R. Schmalensee, R. Willig (red.), Handbook of Industrial Organization, North-Holland 1989. D.G. Goyder, EC Competition Law, Oxford 2003. E. Green, R. Porter, Noncooperative Collusion under Imperfect Price Informa- tion, Econometrica 1984, Nr 52. D.R. Graham, D.P. Kaplan, D.S. Sibley, Efficiency and Competition in the Air- line Industry, Bell Journal of Economics 1983, vol. 14. R.L. Hall, C.J. Hitch, Price theory and business behavior, Oxford Economic Papers 1939, Nr 2. Hard core cartels, OECD, Paryż 2000. G.A. Hay, Production, Price, and Inventory Theory, American Economic Re- view 1970, vol. 60. G.A. Hay, Oligopoly, Shared Monopoly and Antitrust Law, [w:] T. Calvani, J. Siegfried (red.), Economic Analysis and Antitrust Law, Boston–Toronto 1990. B.F. Hoselitz, International Cartel Policy, The Journal of Political Economy 1947, vol. LV. H. Hovenkamp, Antitrust Policy After Chicago, Michagan Law Review 1985, vol. 84. H. Hovenkamp, Antitrust, St. Paul 1993. H. Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Practi- ce, St. Paul 1994. H. Hovenkamp, The Antitrust Enterprise. Principle and Execution, Cambrid- ge, Massachusetts, Londyn 2005. H. Hovenkamp, Harvard, Chicago, and Transaction Cost Economics in Anti- trust Analysis, Antitrust Bulletin 2010, vol. 55. How The Chicago School Overshot the Mark: The Effect of Conservative Eco- nomic Analysis on U.S Antitrust, (red.) R. Pitofsky, Oxford–Nowy Jork 2008. K. Hüschelltrath, J. Weigand, Fighting Hard Core Cartels, Discussion Paper, Centre European Research, Mainnheim 2010. Information Exchange Beetween Competitors under Competition Law, Back- ground Paper, OECD, Paryż 2011. A. Italianer, Trends in Cartel Enforcement and Policy, referat wygłoszony przez Dyrektora Generalnego Dyrekcji do Spraw Konkurencji na konferencji ICN, Istanbuł 2010. E. James, Historia myśli ekonomicznej XX wieku, Warszawa 1958. XIII Bibliografia M.R. Joelsen, An International Antitrust Primer, A Guide to the Operation of United States European Union and Other Key Competition Laws in the Glo- bal Economy, The Netherlands 2006. A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, Oxford 2001. Z. Jurczyk, Wybrane zagadnienia polityki konkurencji, Warszawa 2004. Z. Jurczyk, Kartele w prawie Unii Europejskiej, Prawo Spółek 2001, Nr 5. A. Jurkowska-Gomułka, [w:] Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo Tom 1: Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo- ści z lat 1962–1989, Warszawa 2004. A. Jurkowska-Gomułka, Najważniejsze doktryny sądów Unii Europejskiej w sprawach konkurencji po 1 maja 2004 r., [w:] A. Jurkowska-Gomułka, (red.) Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w la- tach 2004–2009, Warszawa 2010. N. Kaldor, Market Imperfection and Excess Capacity, Economica 1935, vol. 2. A.D. Kaplan, J.B. Dirlam, R.F. Lanzillotti, Pricing in Big Business: A Case Apro- ach, Waszyngton 1958. L. Kaplow, C. Shapiro, Antitrust, Harvard Law School Cambridge, Discussion Paper 2007, Nr 575. C. Kaysen, D.E. Turner, Antitrust Policy, Cambridge 1959. B. Klimczak, Mikroekonomia, Wrocław 1995. S.Ch. Kolm, Le Liberalisme Moderne, Paryż 1984. P. Kotler, Marketing, Warszawa 1999. W.E. Kovacic, The Modern Ewolution of US, Competition Policy Enforcement Norms 2003, vol. 71. N. Kroes, Tackling cartel – a never – ending task, referat wygłoszony na konfe- rencji “Anti-Cartel Enforcement: Criminal and Administrative Policy”, Bra- silia 8 październik 2009, Press Releases Speech, Bruksela 2009. K.U. Kühn, X. Vives, Information exchange among firms and their impact on competition, Bruksela–Luksemburg 1995. R. Lande, H. Marvel, The Three Types of Collusion: Fixing Prices, Rivals, and Rules, Wisconsin Law Review 2000, vol. 6. D.S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to Present, Cambridge 1972. W.M. Landes, R.A. Posner, Market Power in Antitrust Cases, Harvard Law Re- view1981, vol. 94. H. Leibenstein, Allocative Efficiency vs. X-efficiency, American Economic Re- view 1966, vol. 56. M. Lieberman, The Learning Curve and Pricing in the Chemical Processing Industries, Rand Journal of Economics 1984, vol. 15. R. Liefmann, Kartele, Konzerne und Trusts, Stuttgart 1924. M.C. Levenstein, V.Y. Suslow, Contemporary International Cartels and Develo- ping Countries: Economic Effects and Implications for Competition Policy, Antitrust Law Journal 2004, vol. 71 (3). M.C. Levenstein, V.Y. Suslow, What Determines Cartel Success? Journal of Eco- nomic Literature 2006, vol. XLIV. XIV Bibliografia J.E. Lopatka, W.H. Page, Microsoft, monopolization, and network externalities: some uses and abuses of economic theory in antitrust decision making, The Anitrust Bulletin 1995, summer. B. Majewska-Jurczyk, Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa 1997. E.S. Mason, Economic Concentration and The Monopoly Problem, Cambrid- ge Masachusetts 1957. J. Markham, The Nature and Significance of Price Leadership, American Eco- nomic Review 1951, Vol. 41. S. Martin, Industrial Economics. Economics Analysis and Public Policy, New Jersey 1994. L. McGowan, The Antitrust Revolution in Europe – Exploring the European Commission‘s Cartel Policy, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA 2010. P.J. McNulty, Economic Theory and the Meaning of Competition, The Quarte- ly Journal of Economics 1968, vol. 82, Nr 4. P.S. Mehta, S.J. Ewenett, Briefing Paper, Evolution of Competition Policy Law, CUTS International 2006, Nr 6. L. Metzler, Factors Governing the Length of Inventory Cycles, Review of Eco- nomic and Statistic 1949, Nr 29. Monopoly and Competition and their Regulation, E.H. Chamberlin (red.), Lon- dyn 1954. M. Monti, Why should we be concerned with cartels and collusive behaviour?, [w:] Figting Cartels – why and how?, Göteborg 2001. A. Noga, Dominacja a efektywna konkurencja, Warszawa 1993. Objectives and Instruments of Industrial Policy: Comparative Study, OECD, Paryż 1975. M.J. Osborne, C. Pitchik, Cartels, profits and excess capacity, International Eco- nomic Review 1978, Nr 28. S. Peltzman, The Gains and Losses From Industrial Concentration, Journal of Law and Economics, University of Chicago Press 1977, vol. 20. L.C. Peppers, D.G. Bails, Managerial Economics, New Jersey 1987. A. Pera, V. Auricchio, Consumer Welfare, Standard of Proof and The Objecti- ves Competition Policy, European Competition Journal 2005. V. Porter, Strategia konkurencji, Warszawa 1992. R.A. Posner, Antitrust Law: An Economic Perspective, Chicago–Londyn, 1976. R.A. Posner, The Chicago School of Antitrust Analysis, University of Pensylva- nia Law Review 1979, vol. 127. R.A. Posner, Economic Analysis of Law, Boston 1986. R.A. Posner, The Theory of Monopoly, [w:] T. Calvani, J. Siegerd, (red.) Econo- mic Analysis and Antitrust Law, Boston–Toronto 1990. Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo T. 1: Orzeczenia ETS z lat 1962–1989. Opracowanie: A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2004. Projekt Wytycznych na temat analizy rynku oraz określania znaczącej pozycji na rynku. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001. XV Bibliografia J. Prokop, Proces of dominant-cartel formation, International of Industrial Or- ganization 1999, vol. 17. J. Prokop, Problem kartelizacji gałęzi o strukturze oligopolistycznej, [w:] D. Ko- pycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i prakty- ce, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009. J. Prokop, Heterogeneous Cartels – Formation and Stability, [w:] D. Kopyciń- ska (red.), Economic Challenges of Contemporary World, Szczecin 2010. M. Rainelli, Ekonomia przemysłowa, Warszawa 1996. D.M. Raybold, A. Firth, Law of Monopolies, Londyn 1990. Recent Developments, Trends, and Milestones In The Antitrust Division’s Cri- minal Enforcement Program, Department of Justice, Washington 2007. Report on the Objectives of Unilateral Conduct laws, Assessment of Dominan- ce/Substantial Market Power, and State-Created Monopolies, ICN, The 6th Annual Conference of the ICN, Moskwa 2007. J. Robinson, Economics of Imperfect Competition, Londyn 1933. J. Robinson, What Is Perfect Competition?, The Quarterly Journal of Econo- mics 1934, vol. 49, Nr 1. J. Robinson, The Imposibility of Competition, E.H. Chamberlin (red.), Mono- poly And Competition And Their Regulation, Londyn 1954. F. Rosati, Echanges d’informations et autres comportements coordonnés: Pour une théorie de l’entente. Revue des droits de la concurrence 2008, Nr 4. J.T. Rosch, Antitrust Law Enforcement, What To Do About The Current Econo- mics Cacophony?, Federal Trade Commission, Waszyngton 2009. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economics, Nowy Jork 1989. F.M. Scherer, D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Perfomance, Boston 1990. T.J. Schleiher, The US Suprem Court’s Use of Post-Chicago Antitrust Theory in Eastmant Kodak v. Image Technical Services: Implications for Marketing Practice. Journal of Public Marketing 1997, vol. 16, Nr 2. I.L. Schmidt, B. Rittaler, A Critical Evaluation of The Chicago School of Anti- trust Analysis, Dordrecht 1989. G. Schmoller, Das Verhältnis der Kartelle zum Staate, 116 Shriften des Vereins für Socialpolitik, 1906. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Nowy Jork 1950. M.W. Schwartz, R.J. Reynolds, Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure: Comment”, American Economic Review1983, vol. 73. C. Shapiro, Theories of oligopoly behavior, [w:] R. Schmalensee, R. Willig, (red.) Handbook of Industrial Organization, vol. I, Amsterdam 1992. T.C. Shelling, The Strategy of Conflict, Cambridge 1960. W. Shepherd, Contestability vs. Competition, American, Economic Review 1984, vol. 74. N. Singh, X. Vives, Price and quantity competition in differentiated duopoly, Rand Journal of Economics1984, Nr 15. M. Slade, Strategic Pricing Models and Interpretation of price-War Data, Euro- pean Economic Review 1990, vol. 34. XVI Bibliografia A. Smith, An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londyn 1937. S. Sosnick, A Critique of Concept of Workable Competition, Quarterly Journal of Economics 1958, vol. 72. D.F. Spulber, Regulation and Market, Cambridge 1989. P. Sraffa, The Laws of Returns Under Competition Conditions, The Economic Journal 1926, vol. 36, Nr 12. G.J. Stigler, The Extent and Bases of Monopoly, American Economic Re- view1942, vol. 32. G.J. Stigler, A theory of oligopoly, Journal of Political Economy 1964, vol. 72. G.J. Stigler, The Organization of Industry, Chicago–Londyn 1983. J.E. Stiglitz, Whither Socializm? Cambridge 1994. G.W. Stocking, M.W. Watkins, Cartels or Competion?, Nowy Jork 1948. P. Sweezy, Demand under conditions of oligopoly, Journal of Political Econo- my 1939, vol. 47. G. Symeonidis, The effect of competition. Cartel Policy and the Evolution of Strategy and Structure in British Industry, Cambridge, Massachusetts, Lon- dyn 2002. J. Tirole, The Theory of Industrial Organization, Cambridge, Massachusetts, Londyn 2003. C. Veljanowski, Cartel Fines in Europe; Law, Practice and Deterrence, World Competition 2007, vol. 30. J. Vickers, D. Hay, The Economics of Market Dominance, Oxford 1987. G. Urban, Market Share Rewards to Pioneering Brands: An Empirical Analysis and Strategic Implication, Management Sciences 1986, Nr 32. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, komentarz, A. Stawicki, E. Sta- wicki (red.), Warszawa 2011. R. Ware, Inwentory Holding as a Strategic Weapon to Deter Entry, Economi- ca 1985, vol. 52. C.C. Weizsäcker, A welfare analysis of barriers to entry, Bell Journal of Econo- mics 1980, vol. 11. R. Whish, Fighting cartels: The legal meaning of conspiracy, [w:] Fighting Car- tels – Why and How?, Göteborg 2001. R.D. Willig, Merger Analysis, Industrial Organization Theory and Merger Gu- idelines, Brooking Papers on Economic Activity. Microeconomics. The Brooking Institution 1991. E. Wiszniewska, Granice kartelowo-prawne ważności licencji patentowych, Warszawa 1991. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Warszawa 1998. Wytyczne dotyczące zwalczania zmów przetargowych, OECD, Paryż 2009. Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję I, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996. Sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczące konkurencji Ist Report on Competition Policy 1971, Bruksela–Luksemburg 1972. XIVth Report on Competition Policy 1984, Bruksela–Luksemburg 1985. XVII Bibliografia XXVIth Report on Competition Policy 1996, Bruksela–Luksemburg 1997. XXVIIth Report on Competition Policy 1997, Bruksela–Luksemburg 1998. XXVIIIth Report on Competition Policy 1998, Bruksela–Luksemburg 1999. XXXVIII Sprawozdanie Komisji dotyczące polityki konkurencji za 2008, Bruk- sela–Luksemburg 2009. Commission Staff Working Document accompanying the Report From The Commission on Competition Policy 2009, Bruksela, czerwiec 2010. Europa-Press Releases i inne Press Releases, Bruksela 10.12.2003. Press Releases, Bruksela 29.11.2006. Press Releases, Bruksela 5.12.2007. Press Releases, Bruksela 8.7.2009. Press Releases, Bruksela 13.4.2011. Global Competition Review, 7.4.2006 r. Reuters, Obama Eyes Media With Promise of Antitrust Push, 18.5.2008 . The Nationale – Competition Bulletin 2011. Spis wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wyrok ETS z dnia 30 czerwca 1966 r. w sprawie 56/65 Société Technique Mi- niére v. Maschinenbau Ulm GmbH, Zb.Orz. 1966, 253. Wyrok ETS z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawie 56/64 i 58/64 Consten Gmb und Grunding-Verkaufs GmbH v. Komisja, Zb.Orz. 1966, 299. Wyrok ETS z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie 23/67 S.A. Brasserie de Haecht v. Wilkin i Wilkin, Zb.Orz. 1967,407. Wyrok ETS z dnia 13 lutego 1969 r. w sprawie 14/68 Walt Wilhelm i inni v. Fe- deralny Urząd Kartelowy, Zb.Orz. 1969, 1. Wyrok ETS z dnia 9 lipca 1969 r. w sprawie 5/69 Franz Völk v. Establissements J. Vervaecke, Zb.Orz. 1969, 295. Wyrok ETS z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie 41/69 ACF Chemiefarma NV v. Ko- misja, Zb.Orz. 1970, 661. Wyrok ETS z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie 45/69 Boehringer Mannheim GmbH v. Komisja, Zb.Orz. 1970, 769. Wyrok ETS z dnia 25 listopada 1971 w sprawie 22/71 Béguelin Import Co. i inni v. S.A.G.L. Import Export i inni, Zb.Orz. 1971, 949. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie 48/69 Imperial Chemical Indu- strie Ltd v. Komisja (ICI), Zb.Orz. 1972, 619. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie 49/69 Badische Anilin- Soda- Fabryk AG v. Komisja, Zb.Orz. 1972, 713. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 w sprawie 52/69 J.R.Geigy AG v. Komisja, Zb.Orz. 1972, 787. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie 53/69 Sandoz AG v. Komisja, Zb.Orz. 1972, 845. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie 56/69 Farbwerke Hoechst v. Ko- misja, Zb.Orz. 1972, 927. XVIII Bibliografia Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1972 r w sprawie 55/69 Cassela Farbwerke Main- kur AG v. Komisja. Zb.Orz. 1972, 887. Wyrok ETS z dnia 17 października 1972 r. w sprawie 8/72 Vereeningin van Cementhandelaren v. Komisja, Zb.Orz. 1972, 977. Wyrok ETS z dnia 21 lutego 1973 r. w sprawie 6/72 Continental Can v. Komi- sja, Zb.Orz. 1973, 216. Wyrok ETS z dnia 14 maja 1975 r. w połączonych sprawach 19 i 20/74 Kali und Salz AG i Kali-Chemie AG v. Komisja, Zb.Orz. 1975, 499. Wyrok ETS z dnia 15 maja 1975 r. w sprawie 71/74 Nederlandse Vereniging voor de Fruit en Groentenimporthandel Nederalndse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en Ander Geimporteerd Fruit „Frubo” v. Komisja, Zb.Orz. 1975, 563. Wyrok ETS z dnia 26 listopada 1975 w sprawie 73/74 Groupement des Fabri- cants de Papiers Peintes de Belqigue i inni v. Komisja, Zb.Orz. 1975, 1491. Wyrok ETS z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawach połączonych od 40/73 do 48/73, 50/73 do 56//73, 111/73, do 113/73 i 114 73 Coöperatieve Vereni- ging „Suiker Unie” UA i inni. v. Komisja, Zb.Orz. 1975, 1663. Wyrok ETS z dnia 25 października 1977 r. w sprawie 26/76 Metro SB-Großmärkte GmbH Co. KG v. Komisja (Metro I), Zb.Orz. 1977, 1875. Wyrok ETS z dnia 14 lutego 1978 r. w sprawie nr 27/76, United Brands Com- pany and United Continental B.V. v. Commission, Zb.Orz. 1978, 207. Wyrok ETS z dnia 13 lutego 1979 r. w sprawie 85/76 Hoffman-La Roche Co. AG. v Komisja, Zb.Orz. 1979, 461. Wyrok ETS z dnia 10 lipca 1980 r. sprawie 30/78 Distillers Company Ltd. v. Ko- misja, Zb.Orz. 1980, 2229. Wyrok ETS z dnia 25 marca 1981 w sprawie 61/80 Coöperative Stremsel v. Ko- misja, Zb.Orz. 1981, 851. Wyrok ETS z dnia 14 lipca 1981 r. w sprawie 172/90 Züchner v. Bayerische Ve- reinsbank AG, Zb.Orz. 1981, 2001. Wyrok ETS z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawie 100-103/80 S.A. Musique Duf- fusion Française (Pioneer) i inni v. Komisja, Zb.Orz. 1983, 1825. Wyrok ETS z dnia 27 września 1983 sprawach połączonych 89, 104, 114, 116, 117, 125-129/85 Woodpulp I v. Komisja, Zb.Orz. 1988, 5193. Wyrok ETS z dnia 25 października 1983 r. w sprawie 107/82 AEG-Telefunken v. Komisja, Zb.Orz. 1983, 3151. Wyrok ETS z dnia 28 marca 1984 r. w połączonych sprawach 29 i 30/83 CRAM v. Komisja (Zink Producers), Zb.Orz. 1984, 1679. Wyrok ETS z dnia 30 stycznia 1985 r. w sprawie 123/89, BNIC v. Clair, Zb.Orz. 1985, 391. Wyrok ETS z dnia 17 września 1985 r. w połączonych sprawach 25 i 26/84 Ford-Werke AG oraz Ford of Europe Inc. v. Komisja, Zb.Orz. 1985, 2725. Wyrok ETS z dnia 10 grudnia 1985 r. w połączonych sprawach T-240-242, 261, 262, 268 i 269/82 Stichting Sigarettenindustrie i inni v. Komisja, Zb.Orz. 1985, 3831. Wyrok ETS z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie 260/82 Nederlands Sigaren- winkeliers Organisatie v. Komisja, Zb.Orz. 1985, 3801. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: