Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 006631 18482451 na godz. na dobę w sumie
Kasy fiskalne 2013 r. wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna   - ebook/pdf
Kasy fiskalne 2013 r. wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2172-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pokażemy Ci wszystkie zmiany w ewidencjonowaniu sprzedaży w 2013 roku. Książka zawiera zmiany od 1 kwietnia 2013 r. dotyczące stosowania kas fiskalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B i b l i o t e k a F i n a n s o w o - K s i ę g o w a n r 4 A / 2 0 1 3 K A S Y F I S K A L N E 2 0 1 3 W R A Z Z K O M E N T A R Z E M E K S P E R T Ó W C M S . z a k t u a l i z o w a n e n a 1 k w i e t n i a 2 0 1 3 r . ISBN 978-83-269-2172-8 9 788326 921728 UOM 15 Cena 69 zł KASY FISKALNE 2013 wraz z komentarzem ekspertów cms cameron mckenna Z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. Biblioteka Finansowo-Księgowa nr 4A/2013 KASY REJESTRUJĄCE 2013 ZAKTUALIZOWANE Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Tekst ujednolicony opracował: Bogdan Świąder Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2172-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: IGAWA Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Kasy rejestrujące 2013. Z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r.” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce, bez zgody wy- dawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. In- formujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówie- nia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści I. Komentarze ekspertów ....................................................................................................................... II. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji .......................................................................... III. Odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących .................................. IV. Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy ............................................... Rozdział 1.  Przepisy ogólne ........................................................................................................................................ Rozdział 2.  Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących ... Rozdział 3. Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas ................................................................ Rozdział 4.  Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących ...................... Rozdział 5. Przepisy przejściowe i przepis końcowy ............................................................................................... V. Kasy rejestrujące – wyjaśnienia resortu finansów .......................................................................... VI. Pytania i odpowiedzi dotyczące ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących .................. VII. Kasy fiskalne – interpretacje podatkowe ..................................................................................... str. 5 str.12 str. 17 str. 19 str. 19 str. 20 str. 24 str. 26 str. 26 str. 34 str. 38 str. 51 3 Spis treści KASY REJESTRUJĄCE 2013 Piotr Nowicki prawnik z kancelarii CMS Cameron McKenna Andrzej Pośniak starszy prawnik, doradca podatkowy z kancelarii CMS Cameron McKenna Łukasz Dynysiuk prawnik z kancelarii CMS Cameron McKenna W latach 2013–2014 będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprowadza jeden niższy limit obrotu do 20 tys. zł, zarówno dla podatników kon- tynuujących, jak i rozpoczynających działalność, który uprawnia do zwolnienia z kas. Do grupy przepisów, których interpretacja nastręcza szcze- gólnych trudności, zaliczają się regulacje dotyczące funkcjo- nowania oraz zakresu stosowania kas rejestrujących, zwa- nych potocznie kasami fiskalnymi. Można śmiało przyjąć, iż poziom skomplikowania tych przepisów wielokrotnie prze- kroczył już poziom złożoności regulowanej przez te przepisy materii. Co więcej, przepisy te cały czas ewoluują w obliczu dziury budżetowej, pod naciskiem urzędników walczących z szarą strefą wśród przedsiębiorców, jak również pod naci- skiem różnych grup lobbystów. Śledząc kolejne zmiany przepisów regulujących kwestię kas fiskalnych, przekazywanych przedsiębiorcom każdego roku niemalże „pod choinkę”, co w praktyce bardzo ogranicza im możliwość dobrego przygotowania się do zmian, można zauważyć, że przepisy te są coraz bardziej restrykcyjne. Co chwila nowe grupy podatników tracą przywilej niestosowania kas fiskalnych w swojej działalności. Systematycznemu obniżeniu ulegają również progi kwotowe, od których uzależniony jest obowiązek stosowania kasy. Wreszcie, obowiązek stosowania kas fiskalnych wprowadzany jest również dla podatników, którzy z mocy ustawy o VAT korzystają z pełnego zwolnienia z tego podatku (np. lekarze). Warto  zatem przyjrzeć się, co otrzymali podatnicy w tym roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze- nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382). Zakres stosowania regulacji W § 1 rozporządzenia określono, jakich kwestii dotyczy regu- lacja. Przepis stwierdza, że rozporządzenie reguluje zwolnie- nia na czas określony niektórych grup podatników i pewnych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrowych. Rozporządzenie określa warunki korzysta- nia ze zwolnienia. Omawiany przepis stwierdza ponadto, że obowiązek rejestrowania obrotu i kwot VAT należnego jest nazywany w dalszej części rozporządzenia „ewidencjonowa- niem”. Na tle tego przepisu można wskazać na kilka uwag o charak- terze ogólnym. Jednym z fundamentów systemu VAT jest dokumentacja obrotu. Zgodnie z tą zasadą podatnicy VAT, którzy doko- nują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot po- datku należnego za pomocą kas rejestrujących. Jednocze- śnie zgodnie z art.  111 ust.  8 ustawy o VAT Minister Fi- nansów może w drodze rozporządzenia zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku ewidencjonowania. Zgod- nie z tym przepisem zwolnienie to może nastąpić jedynie na czas określony. Wydając rozporządzenie, Minister Finan- sów powinien określić warunki korzystania ze zwolnienia, biorąc pod uwagę interes publiczny, a w szczególności sytu- ację budżetu państwa. Jednocześnie, wydając rozporządzenie, Minister Finansów zobowiązany jest do uwzględnienia wielu okoliczności. które, zostały dodane do ustawy o VAT na skutek nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Nowelizacja ta była skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2009 r. (sygn. akt K 36/08). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że wytycz- ne do wydania rozporządzenia zwalniającego były zbyt mało szczegółowe, gdyż pozwalały w zasadzie na uznaniowe wpro- wadzanie zwolnień. Obecnie wytyczne są bardziej szczegóło- 5 KASY REJESTRUJĄCE 2013 we, jednak eksperci podatkowi stawiają zarzuty, że nowelizacja nie rozwiązała problemu, gdyż nowe wytyczne są na tyle nie- określone i ogólne, iż nadal umożliwiają Ministrowi Finansów dowolne zwalnianie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. W związku z nowymi wytycznymi zawartymi w ustawie o VAT z 1 stycznia 2010 r. Minister Finansów wydał rozpo- rządzenie z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiąz- ku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrują- cych, które obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Następnie 30 lipca 2010 r. zostało opublikowane nowe rozpo- rządzenie z 26 lipca 2010 r. dotyczące zwolnień od obowiąz- ku ewidencyjnego. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 r. Jednak do 30 kwietnia 2011 r. trwał stan przejściowy, utrzymane były w mocy zwolnienia przewidywane w przepi- sach dotychczasowych. Rozporządzenie to obowiązywało do 31 grudnia 2012 r. Obecne rozporządzenie ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata, tj. do 31 grudnia 2014 r. Zwolnienia z załącznika Na mocy § 2 przepisu rozporządzenia zwalnia się z obowiąz- ku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku. Przepis zawiera także szczegółowe warunki zastosowania zwolnień opisanych w niektórych pozycjach załącznika. Zasadniczo katalog zwolnień wymieniony w załączniku nie zmienił się w stosunku do rozporządzenia z 26 lipca 2010 r. Jednak pewne zmiany nastąpiły. przewozu osób, ale także przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt. Wprowadzenie jednego limitu W §  3 regulowane jest zwolnienie niektórych podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z dwóch tytułów. Pierwsze zwolnienie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia doty- czy podatników, u których obrót z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno- ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. W przy- padku podatników rozpoczynających działalność pod uwa- gę bierze się przewidywaną sprzedaż, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, odpowiednia regulacja jest za- warta w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z drugim z nich, uregulowanym w §  3 ust.  1 pkt  3 rozporządzenia, ze stosowania kas rejestrujących zwolnieni są podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym udział sprzedaży z tytułu sprzedaży towarów i usług wymienionych w pierwszej części załącznika w stosunku do całkowitego obrotu podatnika realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowa- dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 80 . W przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, pod uwagę bierze się przewidywany udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy. Jeżeli jednak przewidywany okres jest krótszy niż sześć miesięcy – pod uwagę bierze się prze- widywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku. Zmiany zaszły w poz. 29 załącznika, a mianowicie obowiązek stosowania kas rejestrujących został rozszerzony na usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. Zgodnie z uzasadnie- niem do projektu rozporządzenia zmianę tę wprowadzono w odpowiedzi na sygnały o zaniżaniu obrotów przez podmio- ty prowadzące wspomnianą działalność. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest ta dotycząca li- mitu, od którego ma zastosowanie zwolnienie, gdy jest ono uzasadnione wysokością obrotu w poprzednim roku po- datkowym. Zgodnie z obowiązującym do końca 2012  r. rozporządzeniem próg ten wynosił 40  tys. zł. W obecnym rozporządzeniu próg został obniżony do 20 tys. zł. W załączniku do poprzedniej wersji rozporządzenia poz. 21, 24 i 25 zawierały warunek, że aby usługi, o których w nich mowa, były zwolnione z obowiązku ewidencyjnego, muszą być w całości udokumentowane fakturami. Obecnie waru- nek ten został przeniesiony do treści samego rozporządzenia i znajduje się w § 2 ust. 2. Kolejne zmiany dotyczą poz.  36 i 39 określających dosta- wę towarów w systemie wysyłkowym oraz dostawę pro- duktów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży. Z poz. 36 i 39 wykreślono fragmenty wyłączają- ce stosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W rozporządzeniu wyłączenie dostaw gazu płynnego wyni- ka z treści § 4. W konsekwencji umieszczanie odpowiednie- go zastrzeżenia w treści załącznika stanowiłoby superfluum (jest zbędne, gdyż nie wnosi nic nowego do przepisów i sta- nowi powtórzenie). W załączniku wprowadzono zmianę dotyczącą poz.  41. Pozycja ta dotyczy przyjmowania przez rewizorów należ- ności związanych z wykonywaniem usług przewozowych w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do ulgi czy też darmowe- go przejazdu. Pozycję tę zmieniono poprzez dodanie frag- mentu stwierdzającego, że odnosi się ona nie tylko do usług Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w przypadku podatników rozpoczynających dopiero sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, limit wysokości obrotu jest obliczany proporcjonalnie. W dotychczasowych przepisach w przypadku podatników rozpoczynających sprze- daż, która mogłaby podlegać ewidencji, zastosowanie miał limit 20 tys. zł niezależnie od momentu rozpoczęcia działalności. Przykład Podatnik rozpocznie działalność 1 lipca 2013 r. W przy- padku gdy podatnik rozpocznie działalność w połowie roku, limit będzie wynosił jedynie 10 tys. zł. Proponowane zmiany wzbudziły pewne kontrowersje w pro- cesie konsultacji społecznych, pisma negatywnie odnoszące się do zmian wpłynęły m.in. od Związku Rzemiosła Polskie- go, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia- tan oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Jednakże argumenty przedstawione podczas konsultacji spo- łecznych nie zdołały przekonać Ministra Finansów. Rozporządzenie przewiduje także sytuacje, w których opisa- ne powyżej zwolnienia nie będą miały zastosowania. 6 Kasy rejestrujące 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kasy fiskalne 2013 r. wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: