Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 003073 18665283 na godz. na dobę w sumie
Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów CMS Cameron McKenna  - ebook/pdf
Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów CMS Cameron McKenna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 82
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2723-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Eksperci z kancelarii CMS Cameron McKenna specjalnie dla nas przygotowali opis nowości w zakresie ewidencji w kasach rejestrujących, które obowiązują od początku 2013 r. i które zostały w trakcie roku wprowadzone. Opiszą także problemy, które pojawiły się w praktyce przy używaniu kasy oraz wskażą na możliwości ich rozwiązania. Uzupełnieniem publikacji są najnowsze stanowiska organów podatkowych i samego ministra finansów w tym zakresie. W książce znajduje się też zbiór wszystkich przepisów, regulujących obowiązki ewidencyjne w kasach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B i b l i o t e k a F i n a n s o w o - K s i ę g o w a 2 0 1 4 K A S Y F I S K A L N E 2 0 1 4 z o m ó w i e n i e m z m i a n p r z e z e k s p e r t ó w C M S C a m e r o n M c K e n n a ISBN 978-83-269-2748-5 9 788326 927485 UOM 30 Cena 69 zł KASY FISKALNE 2014 z omówieniem zmian przez ekspertów cms cameron mckenna Biblioteka Finansowo-Księgowa 2014 KASY FISKALNE 2014 Z OMÓWIENIEM ZMIAN PRZEZ EKSPERTÓW CMS CAMERON MCKENNA Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Tekst ujednolicony opracował: Bogdan Świąder Wydawca Grzegorz Cherbetko Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2748-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: IGAWA Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Kasy fiskalne 2014” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk materiałów opublikowa- nych w książce, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz po- prawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą prze- kazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Komentarze ekspertów Zakres stosowania regulacji ............................................................................................................. Zwolnienia z załącznika .................................................................................................................... Wprowadzenie jednego limitu ......................................................................................................... Wyłączenie ze zwolnienia ................................................................................................................. Moment utraty zwolnienia ............................................................................................................... Rozpoczęcie ewidencji ...................................................................................................................... Stosowanie terminów ........................................................................................................................ Konsekwencje zmian ......................................................................................................................... Zmiany dotyczące kas fiskalnych są kłopotliwe i nieprecyzyjne ....................................................... Odrębna ewidencja dla reklamacji .................................................................................................. Zmiany treści paragonu fiskalnego ................................................................................................. Kolejny wachlarz obowiązków ......................................................................................................... Nie wszystkie kasy trzeba wymienić ..................................................................................................... Fiskalizacja kasy – nowy termin ...................................................................................................... Reklamacje w odrębnych ewidencjach ........................................................................................... Pomyłki będą także odrębnie ewidencjonowane .......................................................................... Zero techniczne .................................................................................................................................. Nazwa towaru nie może być zbyt ogólna ....................................................................................... Akty prawne Rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ................................................... Rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących ............................................................................... Rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących ............ Rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ................................ Kasy rejestrujące – wyjaśnienia resortu finansów Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ......................................................................................... Obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku w kasie rejestrującej ...................... Stosowanie przepisów przejściowych (§ 7 rozporządzenia 2012) ............................................... Paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na ich jednoznaczną identyfikację ........................................................................................................................................ Po 30 września 2013 roku podatnicy mogą nadal użytkować stare kasy .................................... Przykłady – ministerstwo finansów ................................................................................................. Przekroczenie sprzedaży w wysokości 20 000 zł wymaga instalacji kasy ................................... Podatnik może przewidywać, że obrót przekroczy dozwolony limit .......................................... Utrata zwolnienia wynika z przekroczenia limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych ........... Pytania i odpowiedzi dotyczące ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Kasy fiskalne – interpretacje podatkowe 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 17 19 33 53 54 55 55 56 57 57 57 58 3 Spis treści KOMENTARZE EKSPERTÓW Piotr Nowicki prawnik z kancelarii CMS Cameron McKenna Andrzej Pośniak doradca podatkowy, Partner z kancelarii CMS Cameron McKenna Łukasz Dynysiuk prawnik z kancelarii CMS Cameron McKenna W latach 2013–2014 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprowadziło ono jeden niższy limit obrotu do 20 tys. zł, zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność, który uprawnia do zwolnienia z kas. Do grupy przepisów, których interpretacja nastręcza szcze- gólnych trudności, zaliczają się regulacje dotyczące funkcjo- nowania oraz zakresu stosowania kas rejestrujących, zwa- nych potocznie kasami fiskalnymi. Można śmiało przyjąć, iż poziom skomplikowania tych przepisów wielokrotnie prze- kroczył już poziom złożoności regulowanej przez te przepisy materii. Co więcej, przepisy te cały czas ewoluują w obliczu dziury budżetowej, pod naciskiem urzędników walczących z szarą strefą wśród przedsiębiorców, jak również pod naci- skiem różnych grup lobbystów. Śledząc kolejne zmiany przepisów regulujących kwestię kas fiskalnych, można zauważyć, że przepisy te są coraz bardziej restrykcyjne. Co chwila nowe grupy podatników tracą przywilej niestosowania kas fiskalnych w swojej działalności. Systematycznemu obniżeniu ulegają również progi kwotowe, od których uzależniony jest obowiązek stosowania kasy. Wreszcie, konieczność używania kas wprowadzona została również dla podatników, którzy z mocy ustawy o VAT korzystają z pełnego zwolnienia z tego podatku (np. lekarze). Warto zatem raz jeszcze przyjrzeć się, obowiazującemu od 1 stycznia 2013 roku rozporządzeniu ministra finansów z 29 li- stopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382). Tym bardziej, że obowiązuje ono przynajmniej do końca 2014 roku. Zakres stosowania regulacji W § 1 rozporządzenia określono, jakich kwestii dotyczy regu- lacja. Przepis stwierdza, że rozporządzenie reguluje zwolnie- nia na czas określony niektórych grup podatników i pewnych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrowych. Rozporządzenie określa warunki korzysta- nia ze zwolnienia. Omawiany przepis stwierdza ponadto, że obowiązek rejestrowania obrotu i kwot VAT należnego jest nazywany w dalszej części rozporządzenia „ewidencjonowa- niem”. Na tle tego przepisu można wskazać na kilka uwag o charak- terze ogólnym. Jednym z fundamentów systemu VAT jest dokumentacja obrotu. Zgodnie z tą zasadą podatnicy VAT, którzy doko- nują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot po- datku należnego za pomocą kas rejestrujących. Jednocze- śnie zgodnie z art.  111 ust.  8 ustawy o VAT Minister Fi- nansów może w drodze rozporządzenia zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku ewidencjonowania. Zgod- nie z tym przepisem zwolnienie to może nastąpić jedynie na czas określony. Wydając rozporządzenie, minister finansów powinien określić warunki korzystania ze zwolnienia, bio- rąc pod uwagę interes publiczny, a w szczególności sytuację budżetu państwa. Jednocześnie, wydając rozporządzenie, resort finansów zobo- wiązany jest do uwzględnienia wielu okoliczności. które, zosta- ły dodane do ustawy o VAT na skutek nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Była ona skutkiem wyroku Trybu- nału Konstytucyjnego z 16 lipca 2009 r. (sygn. akt K 36/08), w którym Trybunał stwierdził, że wytyczne do wydania roz- porządzenia zwalniającego były zbyt mało szczegółowe, gdyż pozwalały w zasadzie na uznaniowe wprowadzanie zwolnień. Obecnie wytyczne są bardziej szczegółowe, jednak eksperci podatkowi stawiają zarzuty, że nowelizacja nie rozwiązała pro- 5 KASY FISKALNE 2014 blemu, gdyż nowe wytyczne są na tyle nieokreślone i ogólne, iż nadal umożliwiają ministrowi finansów dowolne zwalnianie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas reje- strujących. W związku z nowymi wytycznymi zawartymi w ustawie o VAT z 1 stycznia 2010 r. minister finansów wydał rozporzą- dzenie z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Na- stępnie 30 lipca 2010 r. zostało opublikowane nowe rozporzą- dzenie z 26 lipca 2010 r. dotyczące zwolnień od obowiązku ewidencyjnego. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 r. Jednak do 30 kwietnia 2011 r. trwał stan przejściowy, utrzymane były w mocy zwolnienia przewidywane w przepi- sach dotychczasowych. Rozporządzenie to obowiązywało do 31 grudnia 2012 r. Obecne rozporządzenie będzie obowiązy- wać do 31 grudnia 2014 r. Zwolnienia z załącznika Na mocy § 2 przepisu rozporządzenia zwalnia się z obowiąz- ku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku. Przepis zawiera także szczegółowe warunki zastosowania zwolnień opisanych w niektórych pozycjach załącznika. Zasadniczo katalog zwolnień wymieniony w załączniku nie zmienił się w stosunku do poprzednio obowiązującego roz- porządzenia z 26 lipca 2010 r. Jednak pewne zmiany nastą- piły. Zmiany zaszły w poz. 29 załącznika, a mianowicie obowiązek stosowania kas rejestrujących został rozszerzony na usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy. Zgodnie z uzasadnie- niem do projektu rozporządzenia zmianę tę wprowadzono w odpowiedzi na sygnały o zaniżaniu obrotów przez podmio- ty prowadzące wspomnianą działalność. W załączniku do poprzedniej wersji rozporządzenia poz. 21, 24 i 25 zawierały warunek, że aby usługi, o których w nich mowa, były zwolnione z obowiązku ewidencyjnego, muszą być w całości udokumentowane fakturami. Obecnie waru- nek ten został przeniesiony do treści samego rozporządzenia i znajduje się w § 2 ust. 2. Kolejne zmiany dotyczą poz.  36 i 39 określających dosta- wę towarów w systemie wysyłkowym oraz dostawę pro- duktów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży. Z poz. 36 i 39 wykreślono fragmenty wyłączają- ce stosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W rozporządzeniu wyłączenie dostaw gazu płynnego wyni- ka z treści § 4. W konsekwencji umieszczanie odpowiednie- go zastrzeżenia w treści załącznika stanowiłoby superfluum (jest zbędne, gdyż nie wnosi nic nowego do przepisów i sta- nowi powtórzenie). usług przewozu osób, ale także przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt. Wprowadzenie jednego limitu W §  3 regulowane jest zwolnienie niektórych podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z dwóch tytułów. Pierwsze zwolnienie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia doty- czy podatników, u których obrót z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno- ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. W przy- padku podatników rozpoczynających działalność pod uwa- gę bierze się przewidywaną sprzedaż, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, odpowiednia regulacja jest za- warta w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z drugim z nich, uregulowanym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, ze stosowania kas rejestrujących zwolnieni są podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym udział sprzedaży z tytułu sprzedaży towarów i usług wy- mienionych w pierwszej części załącznika w stosunku do całkowitego obrotu podatnika realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był wyższy niż 80 . W przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, pod uwagę bierze się przewidy- wany udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy. Jeżeli jednak przewidywany okres jest krótszy niż sześć miesięcy – pod uwagę bierze się przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą (w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego) jest ta dotycząca limitu, od którego ma zastosowanie zwolnienie, gdy jest ono uzasad- nione wysokością obrotu w poprzednim roku podatkowym. Zgodnie z obowiązującym do końca 2012 r. rozporządzeniem próg ten wynosił 40 tys. zł. W obecnym rozporządzeniu próg został obniżony do 20 tys. zł. Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w przypadku podatników rozpoczynających dopiero sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, limit wysokości obrotu jest obliczany proporcjonalnie. W dotychczasowych przepisach w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż, która mogłaby podlegać ewidencji, zastosowanie miał limit 20  tys. zł niezależnie od momentu rozpoczęcia działalności. Przykład W przypadku gdy podatnik rozpocznie działalność w po- łowie roku (1 lipca 2014 roku), limit będzie wynosił jedy- nie 10 tys. zł. W załączniku wprowadzono zmianę dotyczącą poz.  41. Dotyczy ona przyjmowania przez rewizorów należno- ści związanych z wykonywaniem usług przewozowych w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do ulgi czy też darmo- wego przejazdu. Pozycję tę zmieniono poprzez dodanie fragmentu stwierdzającego, że odnosi się ona nie tylko do Wprowadzone zmiany budziły pewne kontrowersje już w pro- cesie konsultacji społecznych, pisma negatywnie odnoszące się do zmian wpłynęły m.in. od Związku Rzemiosła Polskie- go, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia- tan oraz Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Jednakże argumenty przedstawione podczas konsultacji spo- łecznych nie zdołały przekonać ministra finansów. 6 KASY FISKALNE 2014 Rozporządzenie przewiduje także sytuacje, w których opisa- ne powyżej zwolnienia nie będą miały zastosowania. Zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 1, czyli zwolnienia ze względu na wy- sokość obrotu w poprzednim roku podatkowym, nie stosuje się, jeżeli w poprzednim roku podatnik był obowiązany do ewiden- cjonowania obrotu lub przestał spełniać warunki zwolnienia. Ponadto zwolnienia z obowiązku ewidencji, wynikające z § 3 ust. 1 pkt 3, czyli zwolnienia ze względu na udział czynno- ści zwolnionych w obrocie, nie stosuje się, jeżeli podatnik w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku po- datkowego osiągnął udział obrotu równy lub niższy niż 80 . W konsekwencji (jak można wnioskować z tych przepisów oraz treści uzasadnienia do nich) jeżeli podatnik przestał spełniać warunki do korzystania ze zwolnienia z tytułu li- mitu obrotu, to nie może skorzystać ponownie z tego zwol- nienia. Wolno mu jednak skorzystać ze zwolnienia z tytułu udziału procentowego obrotu. Analogiczna zasada obowią- zuje w przypadku utraty zwolnienia z tytułu udziału obro- tu zwolnionego w obrocie. W przypadku gdy podatnik nie osiągnął w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku wskaźnika uprawniającego do zwolnienia, nie może on ponownie z niego korzystać, wolno mu jednak skorzystać ze zwolnienia z tytułu wysokości obrotu. Jednocześnie w przypadku gdy w poprzednim roku podatnik był z jakiejkolwiek przyczyny zobowiązany do ewidencjono- wania obrotu, to zgodnie z rozporządzeniem nie może korzy- stać ze zwolnienia z tytułu limitu obrotu. Wyłączenie ze zwolnienia Przepis § 4 zawiera listę czynności, do których nie ma zasto- sowania wspomniane we wcześniejszych paragrafach, zwol- nienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W porównaniu do regulacji obowiązującej do końca 2012 r. omawiana lista nie uległa zmianom. Niewielkie zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r., mają charakter porząd- kujący i precyzujący. W miejsce wyłączenia dotyczącego przedsiębiorców prowa- dzących sprzedaż gazu płynnego wprowadzono wyłączenie w zakresie czynności dostawy gazu płynnego. Podobnie, usu- nięto dość nieostre i prowadzące do licznych kontrowersji określenia „regularne” i „nieregularne” odnośnie do objętych wyłączeniem usług przewozów pasażerskich w samochodo- wej komunikacji. Ponadto rozszerzeniu uległ także dotych- czas zamknięty katalog nośników danych, których dostawa była objęta obowiązkiem ewidencyjnym. Zostało to dokona- ne poprzez dodanie słów „inne analogowe lub cyfrowe no- śniki danych”. Moment utraty zwolnienia W § 5 utrzymano zasadę, że podatnik traci prawo do zwol- nienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy na- stępujących po miesiącu, w którym utracił tytuł uprawniający do zwolnienia. W przypadku podatników, których obrót z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prze- kroczył 20 tys. zł, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W konsekwencji podatnicy ci zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. W odniesieniu do podatników, o których wspomina § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy na- stępujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył li- mit obrotu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności go- spodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okre- su wykonywania tych czynności, w kwocie 20 tys. zł. Przykład Jeśli podatnik rozpoczął w połowie roku działalność po- legającą na sprzedaży artykułów papierniczych, to limit upoważniający do skorzystania ze zwolnienia nie będzie wynosił 20 tys. zł, ale 10 tys. zł. W rezultacie w przypad- ku przekroczenia tej kwoty podatnik będzie zobowiązany ewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kas rejestrują- cych. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, począwszy od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym po- datnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półro- cza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80 . Przykład Jeśli 75 obrotu działalności podatnika będzie stanowi- ła sprzedaż związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (zwolniona z ewidencjonowania), a 25 obrotów będą stanowić na przykład usługi niepodlegające zwolnie- niu, to całość sprzedaży podatnik będzie musiał ewiden- cjonować za pomocą kasy rejestrującej. Rozporządzenie zakłada ponadto istotną zmianę w porówna- niu do obowiązujących poprzednio przepisów. Dotyczy ona podatników, którzy z powodu utraty prawa do zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 3 zobowiązani byliby do zainstalowania ponad 5 tys. kas rejestrujących. Na gruncie poprzedniego rozporzą- dzenia zwolnienie traciło moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym po- datnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półro- cza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80 . W obecnym rozporządzeniu w § 5 ust. 4 okres ten skrócono z dwóch lat do roku. W trakcie konsultacji społecznych część organizacji, np. Pracodawcy RP, zgłosiło krytyczne uwagi w odniesieniu do omawianej regulacji. Należy zgodzić się z argumentacją podnoszoną przez te organizacje, że modyfikacja polegająca na skróceniu okresu zwolnienia z obowiązku rejestracji kas fiskalnych dla podatników, którzy muszą zainstalować ich ponad 5 tys., a mają na przykład rozległą sieć placówek lub są zobowiązani do stosowania procedur wynikających z usta- wy Prawo zamówień publicznych przy zakupach towarów 7 KASY FISKALNE 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów CMS Cameron McKenna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: