Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00515 011359 10698825 na godz. na dobę w sumie
Katalog dowodów w postępowaniu karnym - ebook/pdf
Katalog dowodów w postępowaniu karnym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 397
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6677-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Katalog dowodów w postępowaniu karnym pod redakcją dr Pawła Czarneckiego i Małgorzaty Czerwińskiej stanowi zbiór referatów wybitnych autorów z zakresu prawa karnego. Publikacja  jest zwieńczeniem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym”, która odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie. Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja stanowi  bogaty dorobek literatury prawniczej i jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania o konieczność przeprowadzenia zmian w procedurze karnej w zakresie postępowania dowodowego i kierunku tychże zmian. Dzięki szerokiej różnorodności tematycznej artykułów w sposób rzetelny udało się przedstawić charakterystykę tytułowego katalogu dowodów, która obejmuje nie tylko konkretne analizy poszczególnych środków dowodowych, ale także poddaje pod osąd wartość takich dowodów dla procesu. Z uwagi na nowelizację Kodeksu postępowania karnego autorzy w swoich pracach odwoływali się także do kształtu, jaki postępowanie dowodowe przybierze po jej wejściu w życie. Starano się dokonać oceny nowych rozwiązań, ich przewidywanej skuteczności i wpływu na przebieg całego postępowania karnego. Obszerna tematyka poruszana podczas konferencji pozwala na konstatację, iż każdy, kto jest zainteresowany procedurą karną, znajdzie coś dla siebie.

Zagadnieniami, z którymi Czytelnik będzie miał możliwość się zapoznać w prezentowanej monografii są:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Redaktorzy: PAWEŁ CZARNECKI MAŁGORZATA CZERWIŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ CZARNECKI, MAŁGORZATA CZERWIŃSKA • KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Polecamy nasze publikacje: Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Redaktorzy: PAWEŁ CZARNECKI MAŁGORZATA CZERWIŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Waltoś Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6676-0 ISBN e-book 978-83-255-6677-7 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................................................. Wykaz literatury .......................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................... Paweł Czarnecki Prawo dowodowe nową dziedziną prawa? Ziarnko kryminalistyki na karnoprocesowej niwie ................................................................................. Michał Borek Ciężar dowodu i jego domniemana obecność w polskim procesie karnym ... Aleksandra Rychlewska Confessio (non) est regina probationum? ............................................................... Mateusz Popiel Fruit of the poisonous tree doctrine in Anglo-American and Polish legal systems .......................................................................................................... Natalia Kwiecień Dowód prywatny u progu zmian nowelizacyjnych ............................................. Piotr Misztal, Kamila Majchrzak Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym Marta Goss, Jakub Ławicki Dowód z zeznań małoletniego w świetle nowelizacji art. 185a i 185b KPK .. Milena Garwol Świadek koronny w polskim procesie karnym – (nie)potrzebny? ................... Katarzyna Cebula Promile w protokole, czyli przesłuchiwanie osób nietrzeźwych ..................... Paweł Dębowski Działania podstępne a działania podchwytliwe w warunkach polskiego… i niemieckiego procesu karnego ....................................................................... Dariusz Bojarski Tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym ................................................... VII IX XIII XXV 1 15 29 43 53 67 81 93 105 119 133 V Michał Magdziak Rola tłumacza w znowelizowanej procedurze karnej ........................................ Hubert Mazur Przesłuchanie świadka na odległość ...................................................................... Karolina Bratek Podsłuch procesowy a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ............ Marcin Klonowski Wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur w polskim postępowaniu karnym ................................................................................................................... Michał Szachnitowski Dowód elektroniczny w postępowaniu karnym .................................................. Joanna Nowak, Agnieszka Minda Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym w porządkach prawnych common i civil law ............................................................................................... Piotr Karasek Praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi ......... Mateusz Siedlecki Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych w postępowaniu przygotowawczym ............................................................................................... Izabela Leśniak Wykorzystanie technologii 3D w postępowaniu dowodowym ........................ Dagmara Miler Pozyskiwanie dowodu przy wykorzystaniu ekspertyzy osmologicznej ......... Kamil Klamer Ekspertyza psychiatryczna jako dowód w postępowaniu karnym .................. Paweł Świder Opinia psychologiczna jako próba sprostania zasadzie prawdy materialnej Dorota Dziadykiewicz Wartość dowodowa profilu psychologicznego w postępowaniu karnym ...... Joanna Pawlikowska Ochrona dóbr osobistych a okazanie ..................................................................... Katarzyna Miszograj Nadzór prokuratora nad postępowaniem dowodowym .................................... Paweł Jan Słowik Problematyka dowodu w sprawach o przestępstwa gospodarcze .................... Justyna Drewniak, Joanna Pawlikowska Mozaika dowodów w postępowaniu karnym – garść refleksji ......................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................... VI 143 157 169 181 195 205 217 231 245 257 269 279 293 305 319 335 347 365 Spis treści Przedmowa Trudno jednoznacznie powiedzieć skąd pomysł na tytuł oraz skierowanie do druku ni- niejszej publikacji. Pierwotny tytuł pracy brzmiał „Mozaika dowodów”. Redaktorzy zdecy- dowali się jednak na zmianę podyktowaną dwoma okolicznościami. Po pierwsze, w grud- niu 2013 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UJ ogólnopolska konferencja pod tytułem „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym”, podczas której wygłoszono 30 referatów. Zamiarem Autorów było opublikowanie ich w kolejności przyjętej w progra- mie konferencji, przy czym niezwykle pasjonująca dyskusja, jaka miała miejsce w czasie obrad, skłoniła niemal wszystkich Autorów do zmiany treści referatów przez uzupełnienie ich o wnioski wypływające z dyskusji. Po wtóre, i choć w polskim postępowaniu karnym nie istnieje zamknięty katalog dowodów, to przemyślana „mozaika” w przeciwieństwie do „katalogu” sugeruje różnorodny, ale mimo wszystko nieuporządkowany zbiór referatów. Długo rozważana kolejność zamieszczonych tekstów, wzbogaconych o oryginalne, choć niekiedy kontrowersyjne tezy, zadecydowała o konieczności zmiany pierwotnej koncepcji wydawniczej. W publikacji zresztą nie zamieszczono wszystkich konferencyjnych wystą- pień, lecz monografia ta zawiera istotne novum, w postaci licznych i jak dotąd nie publi- kowanych w żadnym czasopiśmie rozważań w zakresie planowanej reformy modelu po- stępowania karnego. Postępowanie dowodowe polegające na zbieraniu, przeprowadzaniu, utrwalaniu i wy- korzystywaniu dowodów w toku procesu karnego jest, a przynajmniej powinno być, przed- miotem zainteresowania każdego procesualisty, ponieważ to właśnie dowód jest istotą procesu. Ustawodawca doskonale zdaje sobie sprawę, że modyfikując prawo dowodowe można w sposób niezwykle istotny wpłynąć na zmianę modelu całego postępowania kar- nego. Zmiana katalogu podmiotów, którym przysługuje inicjatywa dowodowa, czy też odmienne ukształtowanie przesłanek oddalenia wniosku dowodowego, pozwala odpo- wiednio zawęzić lub też rozszerzyć zbadanie zdarzenia faktycznego już w postępowaniu przygotowawczym. Jeszcze większe znaczenie będzie miało postępowanie dowodowe na etapie rozprawy głównej, ponieważ w kontradyktoryjnym modelu postępowania właśnie ten etap sprawy staje się fazą postępowania, w której dochodzi do weryfikacji zarzutu sfor- mułowanego w akcie oskarżenia z całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego przez strony i zaprezentowanego sądowi. Postępowanie apelacyjne stanowi natomiast to stadium procesowe, w którym sąd odwoławczy może nie tylko ocenić wyrok z perspektywy zarzutów podniesionych przez strony, ale może także podjąć inicjatywę dowodową w celu wyjaśnienia tych elementów sprawy, które nie zostały należycie rozważone w pierwszej instancji. Nie można przy tym tracić z pola widzenia jakże ważnego powiązania postępo- wania dowodowego z tak istotnymi zasadami procesowymi jak: zasada swobodnej oceny dowodów, domniemania niewinności, zasada skargowości, kontradyktoryjności i prawdy materialnej jest oczywiste, że postępowanie dowodowe staje się prawdziwą esencją proce- VII su we wszystkich jego stadiach. Z tego też powodu zmiany modelu postępowania, w tym w zakresie szeroko pojętego postępowania dowodowego, wprowadzone Nowelizacją 2015, wymagają niekiedy krytycznego komentarza, a czasem próby oceny motywów postępowa- nia inicjującej te modyfikacje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Czytelnik znajdzie tu niezwykle interesujące i wnikliwe wypowiedzi, dotyczące m.in. przesłuchania osób nie- trzeźwych, dowodów cyfrowych czy wykorzystania nowych technologii w procesie, które ujawniły bogatą różnorodność poglądów w tych i wielu innych kwestiach. Należy się cie- szyć, że młodzi prawnicy, stojący u progu swoich karier, nie tylko wyrazili swoje zaintere- sowanie tą materią, ale podzielili się swoimi spostrzeżeniami z Czytelnikami. Miłym zwyczajem jest w monografii złożenie podziękowań osobom, które przyczy- niły się do powstania książki. Takich osób jest wiele, przy czym wydaje się, że najwięk- sze podziękowania należą się przynajmniej kilku z Nim. Przede wszystkim dziękujemy Pani Prof. dr hab. Krystynie Chojnickiej, która pomogła redaktorom, nie tylko dofinan- sowując publikację, ale przede wszystkim pomogła przezwyciężyć administracyjne trud- ności, jakie należało pokonać, aby ujrzała ona światło dzienne. Dziękujemy również Panu Prof. dr. hab. Piotrowi Hofmańskiemu za wsparcie przy organizacji wspomnianej konferencji, a ponadto za zachętę, aby śmiało podążać własną naukową ścieżką. I najwięk- sze podziękowania należą się Pani Joannie Pawlikowskiej, która pośredniczyła w naszych kontaktach z Autorami i zawsze z uśmiechem niezwykle skutecznie załatwiała wszelkie formalności. Dziękujemy również wszystkim Autorom, że zdecydowali się nam powie- rzyć redakcję tego dzieła i cierpliwie znosili liczne uwagi redakcyjno-edytorskie, wierząc, że wszystkim nam zależy, aby w niniejszej publikacji udało się zminimalizować liczbę ewentualnych omyłek. Z tą nadzieją oddajemy w Państwa ręce książkę, życząc pożytecz- nej i miłej lektury. Małopolska–Warmia, październik 2014 r. Paweł Czarnecki, Małgorzata Czerwińska VIII Przedmowa Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPC ................................... Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCP ..................................... Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z 23.11.2001 r. KK ........................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPA ..................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ..................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ..................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r. ...................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.03.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33, poz. 313 ze zm.) KPK z 1969 r. ...................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW .................................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) MPPOiP .............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, załącznik) Nowelizacja 2015 ............... ustawa z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa- nia karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) OchrZdrPsychU ................ ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) PostOsPsychU .................... ustawa z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburze- niami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.) IX PolU ..................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) PPSA .................................... ustawa z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrAdw ................................. ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 635 ze zm.) PrPras .................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrSzkolW ............................ ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) PrTel .................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) PrUSP .................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) RadPrU ............................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. 637 ze zm.) RegWewProkR ................... rozporządzenie MS z 24.3.2010 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych pro- kuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 144 ze zm.) ŚwiadKorU ......................... ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) ZarzOP ................................ Zarządzenie Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z 23.12.2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz.Urz. KGP 05.1.1) ZarzOW .............................. Zarządzenie Nr 131 Komendanta Głównego Policji z 4.9.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w za- kresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz.Urz. KGP z 6.9.2012 r.) 2. Czasopisma i inne promulgatory AMSiK ................................ Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii AUWr .................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SN ............................... Biuletyn Sądu Najwyższego BPK ...................................... Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP ............................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (od 1.2.2003 r.) EP ......................................... Edukacja Prawnicza X Wykaz skrótów Gaz. Praw. ........................... Gazeta Prawnicza KZS ...................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe LEX ...................................... system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer LexPolonica ........................ system informacji prawnej Wydawnictwa LexisNexis M.P. ...................................... Monitor Polski NP ........................................ Nowe Prawo OSN ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa OSNPG ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNPP ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, dodatek do pisma Proku- ratura i Prawo OSNwSK. ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach. Karnych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK, OTK-A ..................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ....................................... Palestra Probl. Pr. ............................. Problemy praworządności Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo Przegl. Pol. .......................... Przegląd Policyjny PiP ....................................... Państwo i Prawo PS ......................................... Przegląd Sądowy R.Pr. ..................................... Radca Prawny Rzeczp. ................................ Rzeczpospolita SI .......................................... Studia Iuridica WPP .................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz. ................................ Zbiór Orzeczeń ZNUJ ................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Organy i instytucje ELSA .................................... Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ETPC ................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ETS ...................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu GIODO ............................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOCE ................................... Międzynarodowa Organizacja do spraw Dowodów Kompu- terowych KE ........................................ Komisja Europejska KKPK .................................. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego MS ........................................ Ministerstwo Sprawiedliwości MSW ................................... Minister Spraw Wewnętrznych XI Wykaz skrótów NIK ...................................... Najwyższa Izba Kontroli NRA ..................................... Naczelna Rada Adwokacka NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny RP ........................................ Rzeczypospolita Polska RPO ..................................... Rzecznik Praw Obywatelskich SA ........................................ Sąd Apelacyjny SN ........................................ Sąd Najwyższy TBSP .................................... Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TSUE ................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UAM .................................... Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UE ........................................ Unia Europejska UJ ......................................... Uniwersytet Jagielloński UMCS .................................. Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie UŚ ........................................ Uniwersytet Śląski UW ...................................... Uniwersytet Warszawski UWr ..................................... Uniwersytet Wrocławski WPiA ................................... Wydział Prawa i Administracji WSA .................................... wojewódzki sąd administracyjny 4. Inne skróty art. ........................................ artykuł m.in. .................................... między innymi n. .......................................... następny (-a, -e) Nr ......................................... numer orz. ....................................... orzeczenie post. ..................................... postanowienie przyp. ................................... przypis red. ....................................... redakcja s. ........................................... strona niepubl. ............................... niepublikowany tekst jedn. ............................ tekst jednolity tj. .......................................... to jest tzn. ....................................... to znaczy tzw. ....................................... tak zwany (-a, -e) wyr. ...................................... wyrok zob. ...................................... zobacz XII Wykaz skrótów Wykaz literatury Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 Antoniak-Drożdż A., Przesłuchanie dziecka w procesie karnym – uwagi praktyczne, Prok. Artymiak G., Rozłożenie ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie, Pal. 1995, Nr 1–2 Artymiak G., Rogalski M., Sobolewski Z., Proces karny: część ogólna, Warszawa 2007 Ault R. L., NCAVC’s research and development program, „FBI Law Enforcement Bulletin” i Pr. 2006, Nr 6 1986, Nr 55(12) Barta J., Markiewicz R., Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, [w:] M. Czajkowska-Dębowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2001 Bell G. B., Boddington R., Solid State Drives: The beginning of the end for current practi- ce in digital forensic recovery?, Journal of Digital Forensics, Security and Law 2010, vol. 5 (3) Błoński M., Znaczenie opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony, [w:] T. Grzegorczyk (red.), J. Izydorczyk, P. Bogdalski, J. Bryk, Ochrona wizerunku a okazanie w procesie karnym – zagadnienia wybrane, EP, Warszawa 1995, Nr 6 Bojańczyk A., Art. 339 § 3 k.p.k. – Czy relikt normatywny zasady legalnej oceny dowo- dów?, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009 Bojańczyk A., Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporów- nawczej, Warszawa 2011 Bojańczyk A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2002 r., Pal. 2003, Nr 7–8 Bojańczyk A., Jeszcze w sprawie konstytucyjnej dopuszczalności dowodów prywatnych w postępowaniu karnym, Pal. 2005, z. 3–4 Bojańczyk A., W kwestii dowodu z dokumentów prywatnych w procesie karnym, PiP 2004, Nr 8 Bojańczyk A., Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów pry- watnych w postępowaniu karnym, Pal. 2004, Nr 9–10 Bolliger S., Thali M., Ross S., Buck U., Naether S., Vock P., Virtual autopsy using imaging: bridging radiologic and forensic sciences. A review of the Virtopsy and similar proje- cts, EurRadiology 2008, Nr 18 Boratyńska K. T., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa 2012 Boratyńska K. T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Komentarz do kodeksu postępowania Borecki P., Respektowanie polskiego konkordatu z 1993 r. – wybrane problemy, Przegląd karnego, Warszawa 2014 religioznawczy 2013, Nr 1 (247) XIII Borek M., Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasad procesowych oraz na sprawność postępowania karnego, [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S. M., Stefański R. A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz, Warszawa 1998 Buck U., Naether S., Räss B., Jackowski C., Thali M., Accident or homicide – Virtual crime scene reconstruction using 3D methods, Forensic Science International 2013, Nr 225 Bucoń G., Dopuszczalność gromadzenia i wykorzystywania „dowodów prywatnych” w pro- cesie karnym, PS 2009, Nr 7–8 Bulsiewicz A., Narkoanaliza i hipnoza w procesie karnym, Probl. Pr. 1986, Nr 3 Burchard W., Auslegungsprobleme, Kriminalistik 1990, Nr 8–9 Casey E., Digital Evidence and Computer Crime: forensic science, computers and the in- Chojniak Ł., O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, ternet, Academic Press 2000 PiP 2013, Nr 9 Cieszyński A., Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, refe- rat z konferencji „Przeciw Krzywdzeniu Dzieci – razem przeciw przemocy”, Toruń, 17.12.2008 r. Cieślak M., Dzieła wybrane, t. I, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Kraków 2011 Cieślak M., Dzieła wybrane, t. II, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teore- Cieślak M., Dzieła wybrane, t. IV, Prawo karne procesowe. Artykuły, studia i inne prace, tyczne, Kraków 2011 Kraków 2011 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971 Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w polskim procesie karnym, Warszawa 1955 Cieślak M., Doda Z., Kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego, Pal. 1984, Nr 10 Cohen A. I., Lender D. J., Electronic Discovery: Law and Practice, New York 2011 Colman A. M., Słownik psychologii, Warszawa 2009 Conring M., Vernehmung in der Bundespolizei, Fachhochschule des Bundes für öffentli- Cooper N., The Fruit of the poisoned tree – the admissibility of the evidence in civil cases, che Verwaltung, Lübeck 2008 BGJA London Conference 2011 Czeredecka A., Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej, Kraków 2006 Dahle E., Noch erlaubt oder schon verboten? Die Abgrenzung von erlaubter List und ver- botener Täuschung im Ermittlungsverfahren, Kriminalistik 1990, Nr 8–9 Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier F., Prawo rzymskie u podstaw prawa prywat- nego, Warszawa 2012 Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996 Daszkiewicz W., Swoboda wypowiedzi w świetle prawa polskiego (nemo se ipsum accu- sare tenetur), Warszawa 1982 Długosz J., Prawo do udziału tłumacza jako jedna z przesłanek rzetelnego procesu karne- go, Investigationes Linguisticae vol. XVII, 2009 Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogól- na, Warszawa 2011 XIV Wykaz literatury Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Ko- men tarz., Warszawa 1996 karnym, t. I, Warszawa 1995 Doda Z., Gaberle A., Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. Dowody w procesie Dudka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998 Dutkiewicz M., Przesłuchanie świadka na odległość w świetle art. 177 § 1a Kodeksu po- stępowania karnego, Pal. 2008, Nr 3–4 Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, LEX 2013 Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2012 Dzierżanowska J., Glosa do wyroku SA w Lublinie z 29 IX 1998 r., Pal. 1999, Nr 7 Ebert L., Thali M., Ross S., Getting in touch-3D printing in Forensic Imaging, Forensic Science International 2011, Nr 211 Ebisike N., The Use of Offender Profiling Evidence in Criminal Cases, Digital Commons: The Legal Scholarship Repository @ Golden Gate University School of Law, 2007 Eichstaedt K., Postępowanie przyspieszone, Prok. i Pr. 2007, Nr 6 Evans J. R., Schreiber Compo N., Mock jurors’ perceptions of identifications made by into- xicated eyewitnesses, Psychology, Crime Law 2010, vol. 1, Nr 3 Fernandez-Pinto J., Tarot – kompletny kurs wróżenia z wielkich i małych arkanów, War- Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010 Gabriel-Węglowski M., Regulamin prokuratury. Komentarz do § 121–272 i 329–345, War- Gabriel-Węglowski M., Ustawa o świadku koronnym. Komentarz. Zarys instytucji w Eu- szawa 2007 szawa 2013 ropie, Warszawa 2011 Gajewska M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, R.Pr. 1994, Nr 3 Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001 Gierowski J. K., Określanie sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa – pro- filowanie, [w:] J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska (red.), Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, Kraków 2002 Gierowski J. K., Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010 Gierowski J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu kar- nym, Warszawa 2008 Girdwoyń P., Rozkład ciężaru dowodu w procesie karnym a taktyka obrony. Uwagi na tle polskiego i niemieckiego stanu prawnego, Studia Iuridica 2004, Nr 43 Girdwoyń P., Zarys niemieckiego procesu karnego, Białystok 2006 Grajewski J. (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1–424 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, LEX 2013 i 2014 Grajewski J., Niektóre problemy nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym i za- kres wpływu sądu na przebieg procesu karnego, [w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008 Grajewski J., Uwagi psychologa sądowego o nowych regulacjach prawnych w sprawach o tzw. przestępstwa seksualne, Psychiatria Polska 2012, Nr 1 XV Wykaz literatury Grajewski J. (red.), Paprzycki L. K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I i t. II, Warszawa 2010 Gronowska B., Wyrok ETPCz w sprawie Cuscani przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 24 września 2002 r. (dotyczy prawa do bezpłatnej pomocy tłumacza w procesie karnym), Prok. i Pr. 2003, Nr 1 Gruza E., Okazanie, Problematyka kryminalistyczna, Toruń 1995 Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko men- tarz, Warszawa 2008 Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2013 Grzegorczyk T., O niektórych uproszczeniach procedury karnej w nowym kodeksie postę- powania karnego, PS 1997, Nr 9 Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1995 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009 i 2011 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Warszawa 2012 Grzywno-Dąbrowski W., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1957 Górecki P., Prawo dowodowe, Szczecin 2011 Górecki R., Świadek w postępowaniu przygotowawczym, Poznań 1987 Górniok O., Ocena prawno – karna oszukańczych bankructw, Prok. i Pr. 2002, Nr 1 Górniok O., Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalno- ści przedsiębiorstw, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1993, Nr 11 Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994 Gurgul J., Nadzór prokuratora nad śledztwem powierzonym Policji, Prok. i Pr. 2013, Nr 5 Gurgul J., Śledztwa w sprawach o zabójstwa, Warszawa 1977 Gutmann P., Secure deletion of data from magnetic and solid-state memory, https://www. cs.auckland.ac.nz./~pgut001/pubs/secure_del.html (dostęp: 24.9.2014 r.) Habzda-Siwek E., Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie kar- nym, Kraków 2002 Hagsand A., Roos-af-Hjelmsäter E., Granhag P. A., Fahlke C., Söderpalm-Gordh A., Do so- ber eyewitness outperform alcohol intoxicated eyewitness in a lineup?, The European Journal of Psychology Applied to Legal Context 2013, vol. 5, Nr 1 Halberda J., Wager of law – gwarancja wolności obywatelskich czy wyjście awaryjne dla łobuzów?, ZNUJ 2006, Nr 5 Hanausek T., Kryminalistyka – zarys wykładu, Kraków 1996 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2009 Hanausek T., Meandry osmologii, Pal. 1998, Nr 1–2 Harvey A. J., Kneller W., Campbell A. C., The Elusive Effects of Alcohol Intoxication on Visual Attention and Eyewitness Memory [online] Wiley Online Library, dostępny: wileyonlinelibrary.com Higginbotham-Jones J., Ward A., Forensic radiology: The role of cross-sectional imaging in virtual post-mortem examinations, Radiography 2013 Hilgard E. R., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967 Hoc S., Glosa do wyroku z 10 maja 2002 r. (WA 22/02), PS 2011, Nr 6 Hofmański P., Glosa do wyroku SN z 9 listopada 1999 r., II KKN 295/98, Pal. 2000, Nr 2–3 XVI Wykaz literatury Hofmański P., Konwencja europejska a prawo karne, Toruń 1995 Hofmański P., Ochrona praw człowieka w prawie karnym procesowym. Zasada fair trail, [w:] J. Skorupski (red.), Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, Warszawa 1995 Hofmański P. (red.), Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–296, t. I, Warszawa 2011 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warsza- Holmes R. M., Holmes S. T., Proffiling violent crimes. An investigative tool, SAGE Publi- wa 2011 cations, 1996 Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2007 i 2010 Horoszowski P., Śledcze oględziny miejsca, Warszawa 1959 Ingram S., If the profile fits: admitting criminal psychological profiles into evidence in cri- minal trials, Journal of urban and contemporary law 1998, Nr 54 Juszka K., Jakość czynności kryminalistycznych, Lublin 2007 Kalinowski A. M., Metody Inwigilacji i elementy informatyki śledczej, Kwidzyn 2011 Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971 Kamiński C., Mały świadek koronny (art. 60 § 3 k.k.), [w:] E. Pływaczewski (red.), Prze- stępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005 Kardas P., Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwa- lania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a mandantem, CzPKiNP 2011, Nr 4 Kasprzak J., Odontoskopia kryminalistyczna, Olsztyn–Szczecin 2011 Keiser J., Bernal V., Wadell J., Raju S., The uniqueness of the human anterior dentition: a geometric and morphometric analysis, Forensic Science 2007, Nr 52 Kleinknecht T., Meyer K., Meyer-Gossner L., Strafprozessordnung, München 1997 Klejnowska M., Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004 Kłak C. P., Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym, Prok. i Pr. 2013, Nr 1 Kmiecik R., Dokumenty prywatne i ich „prywatne gromadzenie” w sprawach karnych, PiP 2004, z. 5 nym, PiP 2013, z. 2 Kmiecik R., Dowód prywatny i tzw. zasada swobody dowodzenia w postępowaniu kar- Kmiecik R., Oględziny w procesie karnym. Niektóre zagadnienia formalno-dowodowe, Annales UMCS 1984, Sectio G: Ius, vol. 31 Kmiecik R. (red.), Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008 Kmiecik R., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Karnej w zakresie zagad- nień kryminalistyczno-dowodowych w postępowaniu karnym (w latach 1997–2001), Prok. i Pr. 2002, Nr 7–8 Kmiecik R. (red.), Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009 Kołecki H., Niemoc polskiej nauki kryminalistyki wobec problematyki współczesnej zor- ganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce, Przegl. Pol. 2003, Nr 3 Kondracki J., Doktryna owoców zatrutego drzewa, Rzeczyp. z 30.4.2013 r. Kopczyński G., Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008 XVII Wykaz literatury Kopczyński G., Przesłuchanie świadka na odległość w polskim procesie karnym, Przegląd Prawa i Aadministracji 2005, Nr LXXII Korcyl-Wolska M., Uwagi o obowiązku wzywania tłumacza w polskiej procedurze karnej, Kościelny C., Kurkowski M., Srebrny M., Kryptografia – teoretyczne podstawy i praktyczne Kościerzyński J., Świadek koronny w prawie polskim (postulaty de lege ferenda), Prok. WPP 1965, Nr 3 zastosowania, Warszawa 2009 i Pr. 2006, z. 5 Koźmiński L., Brzozowska M., Kościuk J., Kubisz W., Wykorzystanie możliwości nowoczes- nego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania, Kraków 2009 Kremens K., Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów, Warszawa 2010 Królikowski P., Zarys Problematyki dowodu elektronicznego oraz jego zabezpieczenia z punktu widzenia techniki i taktyki kryminalistycznej, [w:] E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Problemy współczesnej kryminalistyki, t. XIII, Warszawa 2009 Kruszyński P., Głos w dyskusji nad projektem zmian w k.p.k., Probl. Pr. 1982, Nr 1 Krysiak M. P., Przesłuchanie podejrzanego, Szczytno 2008 Kucharczyk M., Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym, CPKiNP 2007, Nr 1 Kukuła Z., Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych, Warszawa 2013 Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994 Kunicka-Michalska B., Zakaz przesłuchania obrońcy, NP 1970, Nr 12 Kurek R., Otwarcie zwłok jako czynność procesowa, Prok. i Pr. 2005, Nr 10 Kurleto E., Badanie pośmiertne zwłok w postępowaniach prowadzonych przez organy ści- gania przed formalnym wszczęciem procesu karnego, Problemy Kryminalistyki 1983, Nr 160 Kurzępa B., Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003 Kurzępa B., Zakazy wykorzystania dowodów w procesie karnym, WPP 2002, Nr 2 Kwiatkowski Z., Dopuszczalność wykorzystania dowodów „pośrednio nielegalnych” w pro- cesie karnym, Problemy Prawa Karnego 1995, Nr 21 Kwiatkowski Z., Dowód prywatny w projekcie zmian KPK, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2012, Nr 3 Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005 Lach A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004 Lach A., Przesłuchanie świadka na odległość w postępowaniu karnym, PiP 2006, Nr 12 Lach A., Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym w procesie karnym de lege lata i de lege ferenda, Pal. 2012, z. 5–6 Lewczyk P., Nabycie prawa do posiadania obrońcy a instytucja przedstawienia zarzutów, Pal. 2011, Nr 3–4 Leżak K. J., Możliwość wykorzystania przez organy procesowe w procesie karnym „do- wodu” uzyskanego w sposób sprzeczny z ustawą oraz konsekwencje procesowe jego przeprowadzenia. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2012 r. (V KK 414/11), Wrocławskie Studia Sądowe 2003, Nr 2 XVIII Wykaz literatury Nr 3 Litewski W., Rzymski proces karny, Kraków 2003 Lisiecki M., Bezpośrednie i pośrednie okazanie osób w procesie karnym, Prok. i Pr. 1997, Lisiecki M., Procesowe aspekty oględzin w świetle nowego K.P.K, [w:] M. Zajder, M. Goca (red.), Nowoczesność oględzin procesowo-kryminalistycznych, Szczytno 1999 Lorkiewicz-Muszyńska D., Glapiński M., Żaba Cz., Łabęcka M., Analiza porównawcza śla- dów zębów i cech zębów z wykorzystaniem metod 2D i 3D, AMSiK 2011, Nr 61 Losey R. C., e-Discovery: New Ideas, Case Law, Trends and Practices, Eagen 2010 Luhman N., Legitimation durch Verfahren, Neuwiedam Rhein–Berlin 1957 Ładoś S., Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi, Warszawa 2013 MacFarlane K., Feldmeth J. R., Saywitz K., Damson L., Krebs S., Dugan M., Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka, Warszawa 2002 Mallery J. R., Secure deletion – fact or fiction, SANS Institute 2006 Manczarski S., Medycyna sądowa w zarysie, Warszawa 1954 Marszał K., Prawo karne procesowe, Warszawa 1988 Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008 Marszał K., Problemy podsłuchu w procesie karnym, [w:] H. J. Hirsch, P. Hofmański, E. W. Pły waczewski, C. Roxin (red.), Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, Białystok 1997 Marszał K. (red.), Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005 Mason S., International Electronic Evidence, London 2008 Matusiak-Frącczak M., Glosa do wyroku ETPC z 6 grudnia 2012 r., Lex Nr 12323/11 Mazepa J. (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009 Mehan J. E., Cyberwar, Cyberterror, Cybercrime, Cambs 2008 Munday R., Evidence, Oxford University Press 2007 Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 Murzynowski A., Refleksje na tle Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej tajem- nicy adwokackiej, Pal. 1994, Nr 11 Musialik G., Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postę- powania karnego z 1997 roku, Pal. 1998, Nr 11–12 Muszyńska A., Karnoprocesowe i kryminalistyczne problemy przesłuchania w charakterze świadka osoby nieletniej, AUW 2005, Nr 72 Naumann J., Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa 2012 z. 3–4 Nelken J., Ciężar dowodowy w procesie karnym, NP 1969, Nr 6 Niebrzydowska M., Kotowicz R., Wstęp do informatyki śledczej, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2012, Nr 6 (4) Niemczyk E., Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, WPP 2004, Nr 4 Nisenson J., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego, Częstochowa 1947 Nita B., Ustawa o świadku koronnym w świetle postanowień konstytucyjnych, Pal. 2002, Nitkowski K., Rola policji w polskim postępowaniu karnym, Poznań 2011 XIX Wykaz literatury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Katalog dowodów w postępowaniu karnym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: