Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 006303 13875513 na godz. na dobę w sumie
Kazusy do nauki prawa wykroczeń - ebook/pdf
Kazusy do nauki prawa wykroczeń - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 204
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7462-423-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o Policja nakłada na Policję obowiązek zwalczania nie tylko przestępstw, ale i wykroczeń. By skutecznie mogła ona go realizować, jej funkcjonariusze powinni znać zarówno uwarunkowania prawne z tego zakresu, jak i posiadać umiejętność dokonywania prawidłowej kwalifikacji prawnej oraz kompleksowej oceny zdarzeń, z którymi stykają się w codziennej służbie, a które wyczerpują
znamiona wykroczeń.
Dlatego w procesie dydaktycznym, mającym na celu ich przygotowanie do praktycznej realizacji tego obowiązku, bardzo ważną rolę odgrywa rozwiązywanie
kazusów, bowiem — jak w swoim zbiorze kazusów z zakresu procesu karnego napisał prof. Stanisław Waltoś1 — „Chodzi o to, by suche normy prawne wiązały się z konkretnymi żywymi sytuacjami, dzięki czemu poprzez przywoływanie w pamięci tych sytuacji wywołać będzie można w niej treść przepisów prawnych. Norma prawna nabiera życia, gdy przymierza się ją do konkretnego zdarzenia;
wówczas widać jej sens lub brak takowego. Chodzi także o to, by student ośmielił się na ryzyko zestawienia faktów z normami prawnymi i wyciągania wniosków z takiej operacji”. Upraktycznienie szkolenia policyjnego poprzez rozwiązywanie
kazusów służy lepszemu przygotowaniu funkcjonariuszy do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem czynów zabronionych będących wykroczeniami.
Niniejsze opracowanie zawiera 294 kazusów dotyczących problematyki materialnego
i procesowego prawa wykroczeń. Zbiór tych kazusów zawiera opisy zdarzeń (stanów faktycznych) wzbogaconych pytaniami, na które należy udzielić
odpowiedzi, a w niektórych wypadkach wykonać także zadania praktyczne, np. w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia, sporządzić konkluzję
wniosku o ukaranie. Ich rozwiązywanie sprzyja więc nabywaniu umiejętności sprawnego i właściwego posługiwania się tekstem ustaw wykroczeniowych oraz
dostrzegania wzajemnych relacji zachodzących między przepisami materialnoprawnymi i procesowymi, np. poprzez wskazanie rodzaju postępowania, w jakim może lub powinna być rozpoznana sprawa o dane wykroczenie. Opracowanie to w swojej części końcowej zawiera przykłady testów i innych zadań sprawdzających stopień opanowania treści programowych. Zastępuje ono wcześniejszy zbiór kazusów, który w znacznej części zdezaktualizował się z powodu zmian, w szczególności przepisów procesowego prawa wykroczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marek Gałązka Romuald Kupiński Izabela Nowicka Kazusy do nauki prawa wykroczeń Szczytno 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== REDAKCJA WYDAWCY Anna Bryczkowska Agnieszka Kamińska Paweł Karczewski PROJEKT OKŁADKI Aleksander Babiński © Wszelkie prawa zastrzeżone — WSPol Szczytno 2014 ISBN 978-83-7462-422-0 e-ISBN 978-83-7462-423-7 Druk i oprawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafi i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 51 02, fax 89 621 54 48 e-mail: wwip@wspol.edu.pl Wydanie II poprawione i uzupełnione Objętość: 7.67 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tys. znaków typografi cznych) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści 1. Przedmowa ...................................................................................................5 2. Rozdział I Część ogólna kodeksu wykroczeń .................................................................7 3. Rozdział II Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz obyczajności publicznej ......................................................................29 4. Rozdział III Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym ....................................................................57 5. Rozdział IV Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia ............................67 6. Rozdział V Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji ....83 7. Rozdział VI Wykroczenia przeciwko osobie ................................................................ 107 8. Rozdział VII Wykroczenia przeciwko mieniu i interesom konsumentów ......................117 9. Rozdział VIII Pozostałe wykroczenia z kodeksu wykroczeń ......................................... 145 10. Rozdział IX Wybrane przepisy pozakodeksowego prawa o wykroczeniach ................ 155 11. Rozdział X Postępowanie w sprawach o wykroczenia ............................................... 175 12. Rozdział XI Przykłady testów i sprawdzianów ............................................................. 183 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Przedmowa Ustawa o Policja nakłada na Policję obowiązek zwalczania nie tylko prze- stępstw, ale i wykroczeń. By skutecznie mogła ona go realizować, jej funkcjo- nariusze powinni znać zarówno uwarunkowania prawne z tego zakresu, jak i posiadać umiejętność dokonywania prawidłowej kwalifi kacji prawnej oraz kom- pleksowej oceny zdarzeń, z którymi stykają się w codziennej służbie, a które wy- czerpują znamiona wykroczeń. Dlatego w procesie dydaktycznym, mającym na celu ich przygotowanie do praktycznej realizacji tego obowiązku, bardzo ważną rolę odgrywa rozwiązywa- nie kazusów, bowiem — jak w swoim zbiorze kazusów z zakresu procesu karne- go napisał prof. Stanisław Waltoś1 — „Chodzi o to, by suche normy prawne wią- zały się z konkretnymi żywymi sytuacjami, dzięki czemu poprzez przywoływanie w pamięci tych sytuacji wywołać będzie można w niej treść przepisów prawnych. Norma prawna nabiera życia, gdy przymierza się ją do konkretnego zdarzenia; wówczas widać jej sens lub brak takowego. Chodzi także o to, by student ośmielił się na ryzyko zestawienia faktów z normami prawnymi i wyciągania wniosków z takiej operacji”. Upraktycznienie szkolenia policyjnego poprzez rozwiązywanie kazusów służy lepszemu przygotowaniu funkcjonariuszy do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem czynów zabronionych będących wykroczeniami. Niniejsze opracowanie zawiera 294 kazusów dotyczących problematyki ma- terialnego i procesowego prawa wykroczeń. Zbiór tych kazusów zawiera opisy zdarzeń (stanów faktycznych) wzbogaconych pytaniami, na które należy udzie- lić odpowiedzi, a w niektórych wypadkach wykonać także zadania praktycz- ne, np. w razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia, sporządzić konkluzję wniosku o ukaranie. Ich rozwiązywanie sprzyja więc nabywaniu umiejętności sprawnego i właściwego posługiwania się tekstem ustaw wykroczeniowych oraz dostrzegania wzajemnych relacji zachodzących między przepisami materialno- prawnymi i procesowymi, np. poprzez wskazanie rodzaju postępowania, w jakim może lub powinna być rozpoznana sprawa o dane wykroczenie. Opracowanie to w swojej części końcowej zawiera przykłady testów i innych zadań sprawdza- jących stopień opanowania treści programowych. Zastępuje ono wcześniejszy 1 S. Waltoś, Proces karny w kazusach, Warszawa 1989, s. 5. 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń zbiór kazusów, który w znacznej części zdezaktualizował się z powodu zmian, w szczególności przepisów procesowego prawa wykroczeń. Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono pomocne w przyswojeniu przez nich trudnej sztuki interpretacji przepisów prawa wykroczeń i stosowania ich w praktyce. Autorzy 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Część ogólna kodeksu wykroczeń ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Kazus 1 Adam B., 6 sierpnia, udał się do Jerzego G. — zamieszkałego przy ul. Polskiej w S. — i w trakcie rozmowy namawiał go do dokonania kradzieży papy i narzędzi z budowy przy ul. Białostockiej. Następnego dnia Jerzy G. udał się do swojego znajomego Józefa D. — zamieszkałego w miejscowości R. — i pożyczył od nie- go wózek ręczny. Wyjaśnił mu, że ma zamiar dokonać kradzieży papy. W dniu 9 sierpnia około godz. 2300 Jerzy G. dokonał kradzieży trzech rolek papy, która leżała w niezabezpieczonym budynku (wartość — 180 zł). Następnego dnia Je- rzy G. spotkał przed sklepem swojego znajomego Andrzeja C. i wiedząc, że zaczął on remontować szopkę zaproponował mu kupno papy za 50 zł. Andrzej C., pomi- mo tego, że wiedział, iż Jerzy G. często dokonuje drobnych kradzieży i orientował się w cenie papy, przyjął ofertę, zbijając jeszcze cenę do 30 zł za trzy rolki. Po papę zgłosił się 10 sierpnia rano i wtedy zapłacił Jerzemu G. Zadania do wykonania: 1. Określ czas i miejsce popełnienia poszczególnych czynów. 2. Omów czas i miejsce popełnienia wykroczenia. 3. Omów zasady odpowiedzialności podżegacza i pomocnika. 4. Jeżeli doszło do popełnienia wykroczenia(-eń), sporządź konkluzje. Kazus 2 Jerzy C. w barze „A” przy ul. Krotoszyńskiej w S. umówił się ze złodziejem, że kupi od niego w dniu następnym, tj. 5 lipca, w barze „B” przy ul. Łomżyń- skiej kradzioną wiertarkę za 50 zł. Jeszcze tego samego dnia spotkali się jednak i chcieli dokonać transakcji w barze „C” przy ul. Grudziądzkiej, jednak było za dużo osób i zrezygnowali. Do transakcji doszło dopiero w dniu następnym w ba- rze „D” przy ul. Poznańskiej. Zadania do wykonania: 1. Określ czas i miejsce popełnienia wykroczenia przez Jerzego C. 2. Omów zasadę określania czasu popełnienia wykroczenia. 3. Omów zasadę określania miejsca popełnienia wykroczenia. 4. Sporządź konkluzje. Dariusz D. postanowił wybrać się do swojego znajomego zamieszkałego w pobliskiej wsi. Po wyjściu z domu zauważył stojący przed domem rower syna. Kazus 3 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń Wsiadł na ten rower i pojechał. Po jakimś czasie z domu wyszedł syn ze swoim kolegą szkolnym Adamem B., który go odwiedził. Adam B. stwierdził ze zdzi- wieniem, że ktoś ukradł mu rower pozostawiony przed domem. W związku z tym telefonicznie powiadomili Policję, opisując rower. Po około 30 minutach funk- cjonariusze Policji dowieźli do miejsca zamieszkania Dariusza D., którego ujęli na terenie miasta, gdy jechał rowerem. W domu Dariusz D. dowiedział się, że syn swój rower oddał do naprawy, a rower, którym kierował, jest jego kolegi. Zadania do wykonania: 1. Czy w opisanym zdarzeniu mamy do czynienia z błędem, a jeżeli tak, to jakim (omów go)? 2. Jest to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu czy winę? 3. Czy Dariusz D. poniesie odpowiedzialność za swój czyn? Kazus 4 Adam. A. miał zwyczaj biegać po lesie. Pewnego dnia, gdy biegał leśną dro- gą, podjechał do niego samochód marki Fiat 126p. Adam A., myśląc, że kierują- cy chce się zapytać o drogę, zatrzymał się, gdy jednak zobaczył wysiadających trzech młodych mężczyzn, z których każdy trzymał w ręku pałkę imitującą kij bejsbolowy, zaczął natychmiast uciekać. Mężczyźni wsiedli do samochodu i ru- szyli za nim. Gdy Adam A. dostrzegł, że samochód zbliża się do niego, zatrzymał się i podniesionym z ziemi kamieniem rzucił w jego stronę, licząc że wybije przednią szybę i zmusi tym samym kierującego do zatrzymania się chociaż na jakiś czas, co da mu czas na ucieczkę. Adam A. trafi ł w przednią szybę i wybił ją, powodując szkodę w wysokości 200 zł. Samochód zatrzymał się po przejechaniu jeszcze kilkudziesięciu metrów. Wysiedli z niego wszyscy pasażerowie, jednak nie podjęli już pogoni za Adamem A. Zadania do wykonania: 1. Czy Adam A. działał w obronie koniecznej czy w stanie wyższej ko- nieczności, czy też żadna z tych okoliczności nie miała miejsca? 2. Jeżeli Adam A. działał w ramach kontratypu, omów go, a jeżeli nie, wskaż, dlaczego? czy winę? 3. Jeżeli tak, to czy była to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, 4. Czy Adam A. poniesie odpowiedzialność za powstałą szkodę? 5. Jeżeli Adam A. nie działał w ramach okoliczności wyłączającej od- powiedzialność, dokonaj kwalifi kacji prawnej jego czynu i sporządź konkluzję. 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Kazus 5 Felicjan F., 22 grudnia ubiegłego roku, został ukarany przez sąd grzywną za dokonanie kradzieży swetra w sklepie, to jest za wykroczenie określone w art. 119 k.w. W dniu 23 sierpnia br. został ponownie zatrzymany w pościgu przez personel sklepu po dokonaniu kradzieży trzech butelek wina. Felicjan F. uciekał na rowerze, który, jak się okazało, ukradł dwa dni wcześniej z po- sesji przy ul. Poznańskiej w S. Felicjan F. znajdował się w stanie po użyciu alkoholu (0,4‰). Zadania do wykonania: 1. Ile czynów popełnił Felicjan F.? 2. Wskaż i omów zbieg, z jakim mamy tu do czynienia. 3. Czy Felicjan F. działał w warunkach recydywy? Jeżeli tak, to jakiej? Omów znane prawu wykroczeń typy recydywy. 4. Omów zasady wymiaru kary w przypadku zbiegów. 5. Sporządź konkluzję wniosku o ukaranie. Kazus 6 Pani Anna A. wracała wieczorem z pracy do domu. Tego dnia odebrała pen- sję w wysokości 1200 zł. W jednej z bocznych uliczek przy sklepie z futrami zastąpiło jej drogę trzech nieletnich. Jeden z nich zażądał torebki, strasząc ją jednocześnie, że jak nie odda, to dostanie tak, że sama się nie pozna. Anna A. czę- sto chodziła tą trasą, wiedziała więc, że w sklepie z futrami zainstalowany jest alarm dźwiękowo-świetlny, gdyż włączał się przy silniejszym wietrze. Nie chcąc stracić całej pensji, ani tym bardziej zostać pobita, uderzyła siatką z zakupami w okno sklepu, powodując zbicie szyby i włączenie się alarmu. Nieletni uciekli. Szkoda spowodowana przez Annę A. wyniosła około 200 zł. Zadania do wykonania: 1. Czy Anna A. działała w obronie koniecznej, czy w stanie wyższej ko- nieczności, czy też żadna z tych okoliczności nie miała miejsca? 2. Jeżeli któraś ze wskazanych w pytaniu 1 okoliczności zaistniała, omów tę okoliczność. 3. Jeżeli tak, to czy była to okoliczność wyłączająca bezprawność, czy winę? 4. Czy Anna A. poniesie odpowiedzialność za powstałą szkodę? 5. Jeżeli Anna A. nie działała w ramach okoliczności wyłączającej odpo- wiedzialność, dokonaj kwalifi kacji prawnej jej czynu i sporządź kon- kluzję. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11 Kazusy do nauki prawa wykroczeń Kazus 7 Bogdan B., przebywając w swoim domu, zauważył przez okno nastoletniego syna sąsiadów — Grzegorza G., który wchodził przez otwartą bramę na jego posesję. Nastolatek po wejściu na posesję podszedł do poletka z truskawkami — zaczął je zrywać i na miejscu zjadać. Bogdan B., chcąc oduczyć chłopaka ta- kiego zachowania, wyprowadził swojego wilczura i poszczuł nim go, wiedząc że pies — specjalnie do tego wyszkolony — nie zrobi mu krzywdy, a jedynie narobi dużo hałasu. Przestraszony chłopak uciekł do domu. Zadania do wykonania: 1. Czy Bogdan B. działał w obronie koniecznej, czy w stanie wyższej ko- nieczności, czy też żadna z tych okoliczności nie miała miejsca? 2. Jeżeli któraś ze wskazanych w pytaniu 1 okoliczności zaistniała, omów tę okoliczność. 3. Czy była to okoliczność wyłączająca bezprawność, czy winę? 4. Czy Bogdan B. poniesie odpowiedzialność za swój czyn? Jeżeli tak, do- konaj jego kwalifi kacji prawnej i sporządź konkluzję. Kazus 8 Cezary C. od jakiegoś czasu znajdował co kilka dni w swoim kurniku za- gryzionego kurczaka. Był pewien, że robi to pies jego sąsiada Zenona B., gdyż pewnego razu zauważył jak przeskakuje przez płot na jego posesję. W związku z tym poprosił sąsiada o podwyższenie płotu lub niewypuszczanie psa luzem, gdyż zagryza mu w nocy kurczaki. Zenon B. stwierdził, że opowiada bzdury, jego pies żadnych kurczaków nie zagryzł i nie ma zamiaru podwyższać płotu ani trzymać psa na uwięzi, gdyż zwierzak musi się wybiegać. Cezary C., nie widząc innej możliwości, zastawił w szopce pułapkę, w którą po kilku dniach złapał się pies sąsiada. Cezary C. Zatrzymał psa i poinformował sąsiada, że zwróci go, gdy sąsiad pokryje szkody (150 zł) wyrządzone przez psa. Zadania do wykonania: 1. Czy Cezary C. poniesie odpowiedzialność za zatrzymanie psa sąsiada? 2. Jeżeli tak, to za naruszenie jakiego przepisu — podaj kwalifi kację prawną? 3. Jeżeli nie, to dlaczego? 4. Czy sąsiad Cezarego C. poniesie odpowiedzialność? Jeżeli tak, to za po- pełnienie jakiego czynu — podaj jego kwalifi kację prawną? 5. Sporządź konkluzję. 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I Kazus 9 Ewa E. spacerowała nocą po parku ze swoim psem. W pewnej chwili pod- jechał do niej gwałtownie samochód, z którego wyskoczył młody mężczyzna z bronią palną w ręku. Ewa E., myśląc, że chce ją zaatakować, poszczuła go psem, który ugryzł mężczyzną w nogę. Potem okazało się, że mężczyzna ten, to funkcjonariusz Policji, który chciał zapytać, czy nie widziała w parku męż- czyzny podejrzanego o dokonanie poważnego przestępstwa, który kilka minut wcześniej uciekł w kierunku parku po dokonaniu czynu. Zadania do wykonania: 1. Czy Ewa E. działała w obronie koniecznej, czy w stanie wyższej ko- nieczności, czy też miała tu miejsce inna okoliczność wyłączająca od- powiedzialność? 2. Jeżeli zaistniała okoliczność wyłączająca odpowiedzialność, omów tę okoliczność. czy winę? 3. Jeżeli tak, to czy była to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, 4. Czy Ewa E. poniesie odpowiedzialność za swój czyn? Jeżeli tak, to za popełnienie jakiego czynu — podaj jego kwalifi kację prawną i sporządź konkluzję. Kazus 10 Jan B. 5 stycznia około godz. 2300 wszedł na posesję Józefa K. i wyprowadził z szopy rower o wartości 200 zł, który zamierzał ukraść. Jednak gdy szedł z rowe- rem przez posesję, w domu zapaliło się światło. Jan B. porzucił rower, przeskoczył płot i uciekł. Z domu wyszedł Józef K., lecz nic podejrzanego nie zauważył i wrócił do domu. Jan B. po nieudanym „skoku” poszedł do kolegi Dariusza D. i opowie- dział mu o zdarzeniu, dodając że rezygnuje z dokończenia kradzieży i nie ma tam zamiaru wracać bo boi się, że zostanie złapany. Dariusz D. stwierdził, że nie powi- nien się tym przejmować i jeszcze raz spróbować dokonać kradzieży. Jeszcze tej samej nocy około godz. 200 Jan B. wrócił na posesję Józefa K. i zabrał porzucony wcześniej rower. Dariusz D. w tym czasie oczekiwał na niego przy płocie posesji, obserwując teren. Jan B. sprzedał rower, a uzyskane pieniądze przeznaczył na za- kup alkoholu, który spożył wspólnie z Dariuszem D. Zadania do wykonania: 1. Ile wykroczeń popełnił Jan B.? 2. Czy Dariusz D. dopuścił się popełnienia czynu będącego wykroczeniem? 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń 3. Czy usiłowanie popełnienia wykroczenia jest karalne, a jeżeli tak, to kiedy? 4. Podaj kwalifi kację czynu/czynów. 5. Sporządź konkluzję wniosku o ukaranie. 6. Kiedy nie stosuje się przepisu art. 119 k.w.? Kazus 11 Jan D. wiedząc, że Jerzy B. dokonuje drobnych kradzieży, namówił go, aby z budowy sąsiada (którego nie lubił) dokonał kradzieży narzędzi. Jerzy B. udał się nocą na budowę i zabrał kilka drobnych narzędzi o wartości oko- ło 100 zł. Gdy znajdował się przy płocie posesji, zauważył patrol policyjny, porzucił łup, przeskoczył płot i uciekł. Kilka dni później, przebywając u zna- jomych, zauważył obok niezabezpieczony budynek w trakcie budowy. Po wyj- ściu od znajomych zaszedł tam i dokonał kradzieży znalezionej tam wiertarki o wartości 240 zł, którą sprzedał Janowi D. za 50 zł. Zadania do wykonania: 1. Jakie wykroczenie(-a) popełnił Jerzy B., a jakie Jan D.? 2. Czy i kiedy podżeganie do popełnienia wykroczenia jest karalne? 3. Z jakiego rodzaju zbiegiem (-ami) mamy do czynienia w opisanej sytuacji? 4. Podaj kwalifi kację prawną opisanych wyżej czynów. 5. Sporządź konkluzję(-e) wniosku(-ów) o ukaranie. Kazus 12 Adam B. potrzebował 5 drewnianych słupów ogrodzeniowych. Postanowił więc dokonać wycinki w lesie. W związku z tym udał się do sąsiada Jerzego G. i pożyczył konia z wozem, aby przewieźć nim drzewo, które zamierzał wyrą- bać w lesie należącym do Lasów Państwowych. Na pytanie Jerzego G., co będzie przewoził, Adam B. poinformował, że potrzebne mu są drewniane słupy ogrodze- niowe i chce je sobie wyciąć w lesie. Jerzy G. pożyczył sąsiadowi konia z wozem mimo tego, że wiedział, iż Adam B. nie posiada własnego lasu. Gdy Adam B. ła- dował wycięte słupki na wóz, pojawił się Jerzy G. i na prośbę Adama B. zgodził się powozić wozem, z uwagi na narowistość konia. Po zajechaniu na posesję po- mógł Adamowi B. rozładować wóz. Wartość skradzionego drzewa — 60 zł. Zadania do wykonania: 1. Jakiego wykroczenia dopuścił się Adam B.? 2. Czy Jerzy G. popełnił wykroczenie? Jeżeli tak, to dokonaj jego kwalifi - kacji prawnej. 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I 3. Czy pomocnictwo do wykroczenia jest karalne, a jeśli tak, to kiedy? 4. Sporządź konkluzję(-e) wniosku(-ów) o ukaranie. Kazus 13 Jan C. 7 listopada około godz. 100 wszedł na posesję Józefa B., aby dokonać kradzieży roweru. Został jednak spłoszony i porzucił rower jeszcze na posesji. Uciekając, złamał mocnym kopnięciem dwie sztachety w płocie o wartości 10 zł. Rower wart był około 200 zł. Miesiąc później Jan C., gdy zabrakło mu gotówki na alkohol, przypomniał sobie o zdarzeniu sprzed miesiąca i ponownie udał się na wymienioną posesję po rower, lecz gdy stwierdził, że szopa jest zamknięta na kłódkę, zabrał tylko stojące obok narzędzia ogrodowe o wartości 50 zł. Gdy szedł z tymi narzędziami przez posesję, z domu ktoś wyszedł. Jan C. porzucił je i uciekł, lecz jeszcze tej samej nocy nad ranem wrócił i zabrał te narzędzia. Zadania do wykonania: 1. Ile wykroczeń popełnił Jan C.? Podaj ich kwalifi kację prawną. 2. Jeżeli doszło do zbiegu (-ów), to określ do jakiego(-ich)? 3. Omów formy stadialne wykroczenia. 4. Sporządź konkluzję wniosku o ukaranie. Kazus 14 Jan C., 5 października, wszedł na posesję Dariusza B. zamieszkałego w Szczyt- nie przy ul. Robotniczej, aby dokonać kradzieży roweru stojącego obok domu. Gdy był już przy furtce, z domu ktoś wyszedł, więc porzucił rower i uciekł. Po kilku tygodniach przypomniał sobie o tym zajściu i ponownie udał się na wyżej wymie- nioną posesję. Tym razem udało mu się dokonać kradzieży. Rower był wart 200 zł. Zadania do wykonania: 1. Ile wykroczeń popełnił Jan C.? Podaj ich kwalifi kację prawną. 2. Jeżeli doszło do zbiegu (-ów,) to określ do jakiego(-ich)? 3. Wymień formy stadialne wykroczenia i omów dokonanie. 4. Omów zjawisko pozornego zbiegu wykroczeń. 5. Sporządź konkluzję wniosku o ukaranie. Andrzej C. w rozmowie z Jerzym G. stwierdził, że potrzebuje drewnia- nych słupów ogrodzeniowych na swoją posesję ale nie ma własnego lasu. Kazus 15 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń Jerzy G. namówił go, aby dokonał kradzieży drzewa z cudzego lasu. Kilka dni później, już po „pozyskaniu” drewna, pożyczył mu piłę do jego cięcia, aby mógł przyciąć przywiezione klocki do odpowiedniej długości, a nawet pomógł mu je pociąć. Skradzione przez Andrzeja C. drewno miało wartość 60 zł. Zadania do wykonania: 1. Jakie wykroczenie popełnił Andrzej C.? 2. Czy Jerzy G. popełnił jakieś wykroczenie(-a)? 3. Omów formy zjawiskowe wykroczenia. 4. Podaj kwalifi kację prawna opisanych wyżej czynów. 5. Sporządź konkluzje wniosków o ukaranie. Kazus 16 Adam F. namówił Zenona H. (drobnego złodziejaszka, który zamieszkiwał w pobliżu), aby z budowy sąsiada, którego nie cierpiał, dokonał kradzieży wier- tarki marki Bosch o wartości około 200 zł, którą tam kiedyś widział. Zenon H. dokonał kradzieży ww. wiertarki, a przy okazji z innej budowy dokonał kra- dzieży szlifi erki kątowej o wartości 150 zł, którą następnie sprzedał Adamowi F. za 50 zł, informując go, gdzie ją ukradł. Zadania do wykonania: 1. Ile wykroczeń popełnił Adam F.? 2. Ile wykroczeń popełnił Zenon H.? 3. Wymień formy zjawiskowe wykroczenia i omów podżeganie. 4. Podaj kwalifi kację prawną opisanych wyżej czynów. 5. Sporządź konkluzje wniosków o ukaranie. Kazus 17 Adam G. został zauważony przez personel sklepu w momencie, gdy zabierał z półki butelkę alkoholu o wartości 30 zł. Udało mu się wyjść ze sklepu zanim sprzedawca zareagował. Natychmiast po wyjściu ze sklepu rozpoczął spożywa- nie alkoholu, a gdy zauważył wybiegającego ze sklepu sprzedawcę, rzucił butel- kę na chodnik, powodując jej rozbicie i uciekł. Zadania do wykonania: 1. Ile wykroczeń popełnił Adam G.? 2. Omów pozorny zbieg wykroczeń. 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I 3. Podaj kwalifi kację prawną zaistniałego zdarzenia. 4. Sporządź konkluzję wniosku o ukaranie. Kazus 18 Jerzy C., 1 kwietnia ubiegłego roku, dokonał kradzieży narzędzi o wartości około 50 zł z działki sąsiada. Sąsiad ujawnił fakt kradzieży 1 stycznia bieżą- cego roku, rozpoznając u Jerzego C. swój sekator, jednakże z uwagi na bar- dzo pilny wyjazd zagraniczny powiadomił policję dopiero po kilku miesiącach 15 czerwca br. Zadania do wykonania: 1. Jakiego wykroczenia dopuścił się Jerzy C.? 2. Czy Jerzy C. poniesie odpowiedzialność za swój czyn? 3. Jeżeli nie, to jaka przesłanka to uniemożliwi. 4. Wymień i omów ujemne (negatywne) przesłanki postępowania w spra- wach o wykroczenia. Kazus 19 Zenonowi C., gdy był w piwnicy (mieszka w bloku), przepaliła się żarów- ka. Wprawdzie posiadał w domu żarówki, ale nie chciało mu się iść na czwarte piętro, więc wykręcił żarówkę z korytarza piwnicy i wkręcił w swojej piwnicy. Następnego dnia kupił nową żarówkę i wkręcił w korytarzu piwnicy. Zadania do wykonania: 1. Czy postępowanie Zenona C. wyczerpało znamiona wykroczenia? 2. Czy Jerzy C. poniesie odpowiedzialność za swój czyn? 3. Jeżeli nie, to dlaczego? 4. Wskaż i omów element materialny defi nicji wykroczenia. Kazus 20 Andrzej C. w rozmowie z Jerzym G. stwierdził, że potrzebuje drewnianych słupów ogrodzeniowych na swoją posesję ale nie ma własnego lasu. Jerzy G. namówił go, aby dokonał kradzieży drzewa z cudzego lasu, a nawet pożyczył mu w tym celu samochodu do przewozu drzewa. Jako że Andrzej C. nie posiadał prawa jazdy, Jerzy G. pojechał z nim do lasu. Na miejscu Andrzej C. wycinał młode drzewa, a Jerzy G. ładował je na samochód. Skradzione drzewo miało wartość 50 zł. 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń Zadania do wykonania: 1. Jakie wykroczenie popełnił Andrzej C.? 2. Czy Jerzy G. popełnił jakieś wykroczenie(-a)? 3. Omów formy zjawiskowe wykroczenia. 4. Omów instytucję „współukaranych czynów uprzednich i następczych”. 5. Podaj kwalifi kację prawną opisanych wyżej czynów. 6. Sporządź konkluzję(-e) wniosku(-ów) o ukaranie. Kazus 21 Grzegorz P. — pracownik przedsiębiorstwa Zieleń Miejska — kosił kosiarką mechaniczną trawę na wysepce ronda. Kamień, który wyskoczył spod kosiar- ki, uderzył w przejeżdżający samochód, uszkadzając go. Szkodę oszacowano na 200 zł. W jakiś czas potem pies Grzegorza P. podczas spaceru urwał się ze smyczy, na której był przez Grzegorza P. prowadzony i pomimo szybkiej reak- cji właściciela poszarpał spodnie przechodzącemu Bolesławowi N. Smycz była nowa i zgodnie z opisem przystosowana do wyprowadzania dużych psów. Zimą Grzegorz P. pośliznął się na oblodzonej płytce chodnikowej i, padając, wybił łokciem szybę wystawową sklepu odzieżowego. Zadania do wykonania: 1. Oceń zachowania Grzegorza P. z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. 2. Wymień elementy defi nicji wykroczenia i omów winę. 3. Zdefi niuj pojęcie czynu z punktu widzenia prawa wykroczeń. Kazus 22 Właściciel marketu Józef G. zawiadomił miejscową KPP o kradzieżach w jego sklepie. Policja podjęła działania, w toku których złapani zostali na gorącym uczynku Mirosława D. i Zbigniew R. Prowadzone czynności wyka- zały, iż Mirosława D. ukradła łyżworolki o wartości 226 zł. Popełnienie swo- jego czynu usprawiedliwiała tym, iż od 3 lat jest bezrobotna, a podejmowane przez nią prace dorywcze ledwo wystarczają na utrzymanie 6 dzieci. Na jej zachowanie miały też wpływ zbliżające się święta Bożego Narodzenia i to, że dzieci nie dostałyby żadnego prezentu. Funkcjonariusze Policji w ramach wywiadu środowiskowego potwierdzili wyjaśnienia Mirosławy D. oraz uzy- skali dodatkowe informacje o tym, że jest ona osobą samotną, dbającą o dobro dzieci. Zbigniew R. natomiast próbował wynieść ze sklepu radioodtwarzacz CD. Znany był w środowisku jako drobny złodziejaszek, niestroniący od al- 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział I koholu. Funkcjonariuszom Policji przyznał się, że zabrał odtwarzacz, aby go korzystnie sprzedać. Zadania do wykonania: 1. Oceń zachowanie Mirosławy D. z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. dliwości czynu. 2. Podaj pojęcie wykroczenia i omów jego element materialny. 3. Przedstaw okoliczności brane pod uwagę przy ocenie społecznej szko- 4. Omów okoliczności łagodzące i obciążające wymiar kary i środka karnego. Kazus 23 Aleksander G., 16 lipca br., umówił się z sąsiadem Karolem O., że sprzeda mu swój samochód marki Opel Corsa, ale dopiero 12 września br. W celu po- twierdzenia tego, że transakcja zostanie zawarta, Karol O. dał Aleksandrowi G. zaliczkę w wysokości 5 tys. zł. W dniu 12 września Karol O. — zgodnie z umo- wą — zapłacił resztę pieniędzy za samochód. Aleksander G. oddał nowemu wła- ścicielowi samochód, nie przekazał mu jednak dowodu rejestracyjnego, który — jak twierdził — zgubił. Zadania do wykonania: 1. Oceń zachowanie Aleksandra G. z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. 2. Wskaż elementy defi nicji wykroczenia. 3. Określ kryteria rozgraniczające wykroczenie od przestępstwa. 4. Podaj pojęcie „czynu” oraz „czynu zabronionego”. 5. Co należy rozumieć pod pojęciem przymusu bezwzględnego? Kazus 24 Wiktor T., 6 grudnia 2000 r., wracał swoim samochodem z przyjęcia imie- ninowego swojego kolegi Zbigniewa R. Ponieważ jechał z ułańską fantazją, został zatrzymany przez patrol Policji w S., gdzie, przekraczając prędkość, o 60 km wyprzedził na pasach inny samochód. W toku prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności okazało się, iż alkomat wykazał u niego obecność w wydychanym powietrzu 0,49 mg alkoholu w 1 dm3. Funkcjonariusze Policji powiedzieli mu, iż będzie przeciwko niemu sporządzony wniosek o ukaranie. W dniu 15 grudnia 2000 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego pole- gająca na wprowadzeniu art. 178a. 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kazusy do nauki prawa wykroczeń Zadania do wykonania: karnej. cy”? 1. Oceń zachowanie Wiktora T . z punktu widzenia odpowiedzialności 2. Omów zasadę obowiązywania ustawy w czasie. 3. Omów kolizję ustaw w czasie. 4. Co należy rozumieć pod pojęciem „ustawa względniejsza dla spraw- 5. Co należy rozumieć pod pojęciem „ustawa nowa”? Kazus 25 W samolocie Polskich Linii Lotniczych „Lot” lecącym nad Oceanem Spokojnym doszło do ostrej wymiany zdań między dwiema pasażerkami: Ireną S. — obywatelką Polski i Renatą J. — obywatelką Niemiec z pocho- dzenia Polką. Obie panie początkowo podróż spędzały zgodnie, opowiada- jąc sobie historie z własnego życia. Aby opanować lęk przed lotem, prosiły stewardessę o kolejne drinki. W toku rozmowy okazało się, iż mają wspól- nego bliskiego znajomego Romana P. Wzajemna wymiana zdań wykazała, iż Roman P. w tym samym czasie spotykał się z jedną i drugą. Obie uznały się za pokrzywdzone i obie miały do siebie pretensje. Sytuację zaognił fakt spożytego alkoholu i jednakowe bransoletki, które od Romana P. dostały. W pewnym momencie doszło do szarpaniny i Renata J. urwała Irenie S. rę- kaw bluzki. Groźną sytuację opanowały stewardesy. Irena S. oceniła szkodę, jakiej doznała, na 50 zł. Zadania do wykonania: 1. Oceń zachowanie Renaty J. z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. 2. Omów zasadę terytorialności. 3. Co jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Kazus 26 Ryszard F. i Marian G., mieszkańcy jednej z przygranicznych wsi, od daw- na trudnili się przenoszeniem towarów (w szczególności papierosów i wódki) zza granicy, tj. z Rosji. Obostrzenie przepisów i częstsze kontrole spowodowały, że proceder coraz mniej się opłacał. Trudniej było nie tylko przenieść towar przez granicę, ale nawet dokonać jego zakupu po niskich cenach na terytorium Rosji. 14 maja br. Ryszardowi F. nie udała się transakcja. Sprzedawca Igor G. nie tylko nie dostarczył towaru, ale jeszcze, wraz ze swoim kolegą Jurijem H., zabrał mu 1000 zł. W wyniku takiego obrotu sprawy Ryszard F. miał wrócić z pustymi rę- 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kazusy do nauki prawa wykroczeń
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: