Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 010034 9536305 na godz. na dobę w sumie
Kazusy i wzory pism - ebook/pdf
Kazusy i wzory pism - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 297
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3133-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały poruszone sprawy z którymi spotkali się studenci SPP w trakcie udzielania porad prawnych. Przedstawione zostały nie tylko ciekawe kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, ale także autorzy starali się podpowiedzieć jak dany problem prawny rozwiązać oraz jak przygotować odpowiednie pismo procesowe czy poradę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Studencka Poradnia Prawna Kazusy i wzory pism Pod redakcj(cid:270) Izabeli Kra(cid:295)nickiej Wydawnictwo C.H. BECK STUDENCKA PORADNIA PRAWNA KAZUSY I WZORY PISM Polecamy nasze publikacje z serii Aplikacje Prawnicze: Aneta Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU, wyd. 2 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 3 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA RADCOWSKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 3 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, wyd. 4 Adam Malinowski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI TOM 1. TESTY Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Michał Rojewski, Grzegorz Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI TOM 2. AKTA, KAZUSY, OPINIE Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak-Załuska, Anna Szymańska EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI TOM 3. WZORY PISM Alicja Świczewska PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE Alicja Świczewska PRAWO PRYWATNE Alicja Świczewska PROCEDURY (CYWILNA, KARNA, ADMINISTRACYJNA I SĄDOWOADMINISTRACYJNA) Alicja Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE www.sklep.beck.pl Studencka Poradnia Prawna Kazusy i wzory pism Pod redakcją Izabeli Kraśnickiej Studencka poradnia prawna Kazusy i wzory pism Redakcja: Agnieszka Fiutak Okładka: Robert Rogiński Niniejsza publikacja została sfi nansowana przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VI” © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-3132-4 e-book ISBN 978-83-255-3133-1 SPIS TRE(cid:285)CI XI Spis autorów .............................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII Wst(cid:266)p ........................................................................................................................ XVII Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Prawo cywilne Wprowadzenie (Rafał Goł(cid:261)b)................................................................................... Kazus 1. Zawarcie umowy przez stron(cid:266) znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) w stanie wył(cid:261)czaj(cid:261)cym (cid:286)wiadome powzi(cid:266)cie decyzji i swobodne wyra(cid:298)enie woli (Anna Drozd) ............... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Odpowied(cid:296) na pozew .................................................................... 5. Komentarz ........................................................................................................... Kazus 2. Roszczenie odszkodowawcze do gminy za brak wskazania lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej (Adam Citko) ................................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Pozew ............................................................................................ 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 3. Uchylenie si(cid:266) od skutków „rzekomej” darowizny (Filip Kmiciewicz) .. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Pozew o zapłat(cid:266) ............................................................................ 5. Komentarz ............................................................................................................ 3 5 5 6 6 11 13 15 15 15 16 19 20 23 23 24 24 27 28 VI Spis tre(cid:286)ci Kazus 4. Problematyka wspólnot mieszkaniowych oraz zasady korzystania z przedmiotu współwłasno(cid:286)ci (Aleksandra Rogowska) ..................................... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzory pism .......................................................................................................... Wniosek o upowa(cid:298)nienie do dokonania czynno(cid:286)ci zwykłego zarz(cid:261)du ........... Wniosek o dokonanie podziału gruntu „do u(cid:298)ywania” ................................... Pozew o ochron(cid:266) naruszonego posiadania ...................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Prawo karne Wprowadzenie (dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak) ........................................... Kazus 1. Czasowe pozbawienie wolno(cid:286)ci przez funkcjonariuszy policji (Anna Zientara) .................................................................................................................... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Skarga wraz z wnioskiem o poci(cid:261)gni(cid:266)cie do odpowiedzialno(cid:286)ci dyscyplinarnej ...................................................................................................... Kazus 2. Uprawnienie (cid:286)wiadka (Jakub Karczewski, Patrycja Kowalczyk, Julia Malinowska) .............................................................................................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Wniosek o zarz(cid:261)dzenie opuszczenia sali s(cid:261)dowej przez oskar(cid:298)onych na czas składania zezna(cid:276) ................................................................ Kazus 3. Orzekanie (cid:286)rodków karnych (Aleksandra Kielska, Karolina Jaremek) .... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Wniosek o o uznanie (cid:286)rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za wykonany ........................ Kazus 4. Przemoc w rodzinie (Maciej Budzy(cid:276)ski, Stanisław Komorowski) ........... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Apelacja ....................................................................................... 31 31 32 32 38 38 40 41 42 47 49 49 50 50 54 57 57 58 58 66 69 69 71 71 75 77 77 80 80 90 Spis tre(cid:286)ci Kazus 5. Skarga do ETPCz (Aleksandra Chmielewska, Iwo Małob(cid:266)cki, Marek Sosnowski, Monika Stokowska) ................................................................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.................. Cz(cid:266)(cid:286)ć III. Prawo pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych VII 95 95 96 96 96 Wprowadzenie (dr Arleta Nerka) ............................................................................. 127 Kazus 1. Odpowiedzialno(cid:286)ć porz(cid:261)dkowa pracownika (dr Arleta Nerka (red.), Marietta Przybysz, Maciej Pływacz, Jolanta Mierzwa, Kamila D(cid:266)bska) .................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Pozew o uchylenie kary porz(cid:261)dkowej ......................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 2. Prawo do nagrody jubileuszowej (dr Arleta Nerka (red.), Marietta Przybysz, Maciej Pływacz, Jolanta Mierzwa, Kamila D(cid:266)bska) ................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Pozew o ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłat(cid:266) 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 3. (cid:285)wiadectwo pracy (dr Arleta Nerka (red.), Marietta Przybysz, Maciej Pływacz, Jolanta Mierzwa, Kamila D(cid:266)bska) ............................................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Pozew o wydanie (cid:286)wiadectwa pracy i o ustalenie odszkodowania z tytułu niewydania w terminie (cid:286)wiadectwa pracy przez pracodawc(cid:266) ........................................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 4. (cid:285)wiadczenie wyj(cid:261)tkowe (dr Arleta Nerka (red.), Marietta Przybysz, Maciej Pływacz, Jolanta Mierzwa, Kamila D(cid:266)bska) ................................................. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 129 129 131 131 135 139 143 143 144 144 148 150 153 153 154 154 159 161 163 163 164 164 VIII Spis tre(cid:286)ci 4. Wzór pisma – wniosek w sprawie przyznania (cid:286)wiadczenia o charakterze wyj(cid:261)tkowym ......................................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Cz(cid:266)(cid:286)ć IV. Prawo administracyjne Wprowadzenie (dr Robert Suwaj) ............................................................................ Kazus 1. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania administracyjnego (dr Robert Suwaj) ............ 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Odwołanie od decyzji Wójta ......................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 2. Zwrot wywłaszczonej nieruchomo(cid:286)ci (dr Artur Modrzejewski) ............. 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomo(cid:286)ci .......................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 3. Wydanie za(cid:286)wiadczenia potwierdzaj(cid:261)cego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwole(cid:276) na sprzeda(cid:298) napojów alkoholowych (Dominik Ko(cid:286)ciuk) 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – postanowienie o odmowie wydania za(cid:286)wiadczenia potwierdzaj(cid:261)cego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwole(cid:276) na sprzeda(cid:298) napojów alkoholowych ........................................................................................ 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 4. Wszcz(cid:266)cie administracyjnego post(cid:266)powania egzekucyjnego (dr Robert Suwaj) ............................................................................................................ 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzór pisma – Odwołanie ..................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ 167 169 173 175 175 176 176 179 179 181 181 182 182 187 187 189 189 190 190 192 193 195 195 196 196 198 199 Spis tre(cid:286)ci IX Wprowadzenie (dr Marta Janina Skrodzka) ............................................................ 203 Cz(cid:266)(cid:286)ć V. Varia Kazus 1. Procedura uzyskania zgody na pobyt tolerowany w (cid:286)wietle prawa polskiego (Magdalena Gr(cid:261)dzka, Małgorzata Kierzkowska, dr Marta Janina Skrodzka) ........................................................................................ 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzory pism .......................................................................................................... Wniosek do Ambasady Islamskiej Republiki Pakistanu ................................. Wniosek o zwolnienie od zło(cid:298)enia dowodu zdolno(cid:286)ci prawnej do zawarcia zwi(cid:261)zku mał(cid:298)e(cid:276)skiego ..................................................................................... Informacja do Wojewody Podlaskiego ............................................................ Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony do Podlaskiego Urz(cid:266)du Wojewódzkiego ................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 2. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć uzyskania statutu uchod(cid:296)cy w (cid:286)wietle prawa polskiego (Magdalena Gr(cid:261)dzka, Małgorzata Kierzkowska, dr Marta Janina Skrodzka) .......... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzory pism – Wniosek Szefa Urz(cid:266)du do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchod(cid:296)cy .................................................................................................. 5. Komentarz ............................................................................................................ Kazus 3. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zawarcia zwi(cid:261)zku mał(cid:298)e(cid:276)skiego przez obywatela innego pa(cid:276)stwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskania zgody na osiedlenie si(cid:266) w Polsce (Magdalena Gr(cid:261)dzka, Małgorzata Kierzkowska, dr Marta Janina Skrodzka) ........................................................................................ 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzory pism .......................................................................................................... Wniosek do Ambasady Republiki Białorusi .................................................... Wniosek o zwolnienie od zło(cid:298)enia dowodu zdolno(cid:286)ci prawnej do zawarcia zwi(cid:261)zku mał(cid:298)e(cid:276)skiego ..................................................................................... Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony do Podlaskiego Urz(cid:266)du Wojewódzkiego ................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ 205 205 206 206 213 213 214 215 216 227 229 229 229 230 233 249 251 251 251 252 256 256 257 258 258 X Spis tre(cid:286)ci Kazus 4. Procedura wydalenia obywatela innego kraju z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi(cid:261)zku z jego nielegalnym pobytem w Polsce (Magdalena Gr(cid:261)dzka, Małgorzata Kierzkowska, dr Marta Janina Skrodzka) .... 1. Stan faktyczny ...................................................................................................... 2. Pytania do poradni ................................................................................................ 3. Działanie poradni ................................................................................................. 4. Wzory pism .......................................................................................................... Pismo do Podlaskiego Urz(cid:266)du Wojewódzkiego w Białymstoku ..................... Wniosek do Ambasady Republiki Armenii o wydanie dokumentu podró(cid:298)y i dokumentu to(cid:298)samo(cid:286)ci .................................................................................. Wniosek o uznanie ojcostwa ........................................................................... Wniosek o zwolnienie od zło(cid:298)enia dowodu zdolno(cid:286)ci prawnej do zawarcia zwi(cid:261)zku mał(cid:298)e(cid:276)skiego .................................................................................... 5. Komentarz ............................................................................................................ Indeks rzeczowy ...................................................................................................... 259 259 260 260 268 269 271 272 273 274 275 SPIS AUTORÓW Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Prawo cywilne Wst(cid:266)p dr Izabela Kra(cid:286)nicka Rafał Goł(cid:261)b Anna Drozd Adam Citko Filip Kmiciewicz Aleksandra Rogowska Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Prawo karne dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Anna Zientara Jakub Karczewski Patrycja Kowalczyk Julia Malinowska Aleksandra Kielska Karolina Jaremek Maciej Budzy(cid:276)ski Stanisław Komorowski Aleksandra Chmielewska Iwo Małob(cid:266)cki Marek Sosnowski Monika Stokowska XII Spis autorów Cz(cid:266)(cid:286)ć III. Prawo pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych dr Arleta Nerka Marietta Przybysz Maciej Pływacz Jolanta Mierzwa Kamila D(cid:266)bska dr Robert Suwaj dr Artur Modrzejewski Dominik Ko(cid:286)ciuk dr Marta Janina Skrodzka Magdalena Gr(cid:261)dzka Małgorzata Kierzkowska Cz(cid:266)(cid:286)ć IV. Prawo administracyjne Cz(cid:266)(cid:286)ć V. Varia WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty normatywne EKPCz........................ Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. EmRentyFUSU ......... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- cze(cid:276) Społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm. GospNierU ................. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm. KC .............................. Kodeks cywilny KK ............................. Kodeks karny KKW .......................... Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. KP .............................. Kodeks pracy KPA ........................... Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego KPC ........................... Kodeks post(cid:266)powania cywilnego KPK ........................... Kodeks post(cid:266)powania karnego KPW ........................... Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia KRO .......................... Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy KW ............................. Kodeks wykrocze(cid:276) OchrCudzU ................ ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695 ze zm. OchrGrU .................... ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le(cid:286)nych, tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm. OchrLokU .................. ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. XIV Wykaz skrótów OchrPrzyrU ............... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. OrdPod ...................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. PolU .......................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji, tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm. PrASC ....................... ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm. PrNot ......................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm. PrzeciwAlkoholU ...... ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze(cid:296)wo(cid:286)ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm. WłLokU .................... ustawa z 24.6.1994 r. o własno(cid:286)ci lokali, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. 2. Organy ETPCz ....................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu FUPP ......................... Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych NSA ........................... Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA .............................. S(cid:261)d Apelacyjny SN ............................. S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SO ............................. S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SPP ............................ Studencka Poradnia Prawna SR .............................. S(cid:261)d Rejonowy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny UE .............................. Unia Europejska UPP ........................... Uniwersytecka Poradnia Prawna UwB .......................... Uniwersytet Białostocki WSA .......................... Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny ZUS ........................... Zakład Ubezpiecze(cid:276) Społecznych 3. Czasopisma Biul. Skarb. ............... Biuletyn Skarbowy Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urz(cid:266)dowy KZS ........................... Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe M.P. ........................... Monitor Polski Wykaz skrótów XV MoP ........................... Monitor Prawniczy ONSA ........................ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Administracyjna OSA ........................... Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSA w Kat. ............... Orzecznictwo S(cid:261)du apelacyjnego w Katowicach OSN ........................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNAP ...................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych OSNC ........................ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNCP ...................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna oraz Izba Ad- ministracyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OSNK ........................ Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna OSNKW .................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ..................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Generalna OSNwSK ................... Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w Sprawach Karnych OSP ........................... Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich Pal. ............................ Palestra PiP ............................. Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS ........................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. ................... Prokuratura i Prawo RPE ........................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ........................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4. Inne skróty art. ............................. artykuł etc. .............................. et cetera im. ............................. imienia in. .............................. inny (-a, -e) itd. ............................. i tak dalej itp. ............................. i temu podobne lit. .............................. litera m.in. .......................... mi(cid:266)dzy innymi n. ................................ nast(cid:266)pny (-a, -e) Nb .............................. numer brzegowy niepubl. ...................... niepublikowany (-a, -e) np. .............................. na przykład Nr ............................... numer op. cit. ........................ opus citatum XVI Wykaz skrótów pkt ............................. punkt por. ............................ porównaj poz. ............................ pozycja r. ................................ rok red. ............................ redakcja s. ................................ strona sygn. .......................... sygnatura tekst jedn. .................. tekst jednolity tj. ............................... to jest tzn. ............................. to znaczy tzw. ............................ tak zwany (-a, -e) uchw. ......................... uchwała ust. ............................. ust(cid:266)p w zb. z ....................... w zbiegu z w zw. z ...................... w zwi(cid:261)zku z w. ............................... wiek ww. ............................ wy(cid:298)ej wymienione wyd. ........................... wydanie z. ................................ zeszyt zam. ........................... zamieszkały(a) zd. .............................. zdanie ze zm. ........................ ze zmianami zob. ............................ zobacz WST(cid:265)P Uniwersyteckie poradnie prawne co roku udzielaj(cid:261) porad w kilkunastu tysi(cid:261)cach spraw. Co roku te(cid:298) poradnie składaj(cid:261) sprawozdania z ich rocznej działalno(cid:286)ci do Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych1. Na podstawie tych(cid:298)e raportów FUPP opracowuje roczne sprawozdania z działalno(cid:286)ci uniwersyteckich poradni prawnych2, zawieraj(cid:261)ce szczegółowe statystyki za dany rok akademicki. Statystyki te wskazuj(cid:261) m.in. na rodzaje spraw rozwi(cid:261)zywanych przez poradnie oraz ich liczb(cid:266). Zgodnie z raportem FUPP za rok akademicki 2009/20103 uniwersyteckie poradnie prawne rozwi(cid:261)zały ogółem 11 899 spraw, co w porównaniu z rokiem akademickim 2008/2009, kiedy to poradnie rozwi(cid:261)zały ogółem 11 075 spraw, daje wzrost ilo(cid:286)ci rozwi(cid:261)zanych spraw o 6,9 . Jest to z pewno(cid:286)ci(cid:261) zwi(cid:261)zane ze wzrostem liczby studentów udzielaj(cid:261)cych porad prawnych w ramach poradni, ale tak(cid:298)e stale rosn(cid:261)cym zapotrzebowaniem społecze(cid:276)stwa na istnienie sieci o(cid:286)rodków zajmuj(cid:261)cych si(cid:266) bezpłatnym poradnictwem prawnym. W(cid:286)ród spraw rozpatrywanych przez poradnie w roku akademickim 2009/2010, obok spraw z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, czy prawa pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych, wyró(cid:298)niono tak(cid:298)e kategorie spraw zwi(cid:261)zanych z problematyk(cid:261): – prawa fi nansowego i podatkowego (w tym m.in. sprawy odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do: obowi(cid:261)zków podatników, powstania obowi(cid:261)zku podatkowego, uprawnienia do ulg czy nadpłat, odpowie- dzialno(cid:286)ci za zaległo(cid:286)ci podatkowe, opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia za granic(cid:261), fi nansowych sposobów zabezpieczenia nieruchomo(cid:286)ci, naliczania odsetek karnych przez bank w zwi(cid:261)zku z przekroczeniem limitu kredytowego), – przemocy wobec kobiet (w tym m.in. sprawy dotycz(cid:261)ce: przemocy fi zycznej i psychicz- nej, zn(cid:266)cania si(cid:266) nad członkami rodziny, instytucji słu(cid:298)(cid:261)cych pomoc(cid:261) w przedmiotowych kwestiach), – praw uchod(cid:296)ców i cudzoziemców (w tym m.in. sprawy odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do: formy ochrony prawnomi(cid:266)dzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – status uchod(cid:296)cy, ochrona uzupełniaj(cid:261)ca, pobyt tolerowany – tytułu prawnego pobytu w Polsce – zgoda na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie si(cid:266), zgoda na pobyt rezydenta 1 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (dalej jako FUPP) powstała w 2002 r. Jej głównym zadaniem jest fi nansowanie uniwersyteckich poradni w Polsce, a tak(cid:298)e wzmocnienie potencjału programu klinicznego nauczania prawa na przyszło(cid:286)ć. Wi(cid:266)cej o Fundacji na jej stronie internetowej pod adresem: www.fupp.org.pl. 2 Roczne sprawozdania z działalno(cid:286)ci uniwersyteckich poradni prawnych dost(cid:266)pne s(cid:261) na stronie internetowej FUPP w zakładce raporty i publikacje, pod adresem: http://www.fupp.org.pl/index.php?id=raporty. Informacje pre- zentowane s(cid:261) w postaci prezentacji power point. 3 FUPP, roczne sprawozdanie z działalno(cid:286)ci uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2009/2010, dost(cid:266)pne pod adresem: http://www.fupp.org.pl/index.php?id=raporty, slajd nr 5–7. XVIII Wst(cid:266)p długoterminowego UE – nadania obywatelstwa polskiego, prawa cudzoziemców w czasie ich pobytu w Polsce – ł(cid:261)czenie rodzin, nabywanie nieruchomo(cid:286)ci), – praw osób niepełnosprawnych (w tym m.in. sprawy dotycz(cid:261)ce: zmiany stopnia niepełno- sprawno(cid:286)ci, odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawno(cid:286)ci, mo(cid:298)liwo(cid:286)ci uzyskania mieszkania poło(cid:298)onego na ni(cid:298)szej kondygnacji, warunków uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne), – kontaktów ze słu(cid:298)b(cid:261) zdrowia (w tym m.in. sprawy odnosz(cid:261)ce si(cid:266) do: odpowiedzialno(cid:286)ci lekarzy za bł(cid:266)dy w sztuce lekarskiej, relacji klientów poradni z Narodowym Funduszem Zdrowia, reklamacji usług medycznych, wi(cid:266)ziennej słu(cid:298)by zdrowia, prawnych aspektów eksperymentu medycznego), – – pomocy organizacjom pozarz(cid:261)dowym, polegaj(cid:261)cej m.in. na wyja(cid:286)nieniu zasad działalno(cid:286)ci organizacji pozarz(cid:261)dowych czy te(cid:298) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci ich udziału w post(cid:266)powaniu jako strona społeczna, inn(cid:261), gdzie znalazły si(cid:266) sprawy zwi(cid:261)zane ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skargami konstytucyjnymi, z wyst(cid:266)powaniem studentów poradni jako kurato- rów w post(cid:266)powaniach, prawem kanonicznym, zało(cid:298)eniem i prowadzeniem działalno(cid:286)ci gospodarczej (tak(cid:298)e na terytorium UE), prawem autorskim, prawem prasowym (zagadnienia sprostowania i odszkodowa(cid:276)) czy odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) dyscyplinarn(cid:261) prawników1. Warto wskazać, (cid:298)e poradnie prawne odnotowały znacz(cid:261)cy wzrost liczby spraw odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do problematyki przemocy wobec kobiet (o 160 w porównaniu do roku 2008/2009), wzrost liczby spraw wyja(cid:286)niaj(cid:261)cych kwestie praw uchod(cid:296)ców i cudzoziemców (o 5 w po- równaniu do roku 2008/2009), spraw z zakresu prawa fi nansowego (o 1,6 w porównaniu do roku 2008/2009) oraz spraw z kategorii „inne” (o 0,6 w porównaniu do roku 2008/2009). Wzrost ilo(cid:286)ci spraw w wy(cid:298)ej wymienionych kategoriach jest z pewno(cid:286)ci(cid:261) spowodowany zwi(cid:266)kszeniem (cid:286)wiadomo(cid:286)ci prawnej społecze(cid:276)stwa oraz wi(cid:266)kszym zaufaniem, którym klienci darz(cid:261) poradnie, wierz(cid:261)c, (cid:298)e uzyskaj(cid:261) pomoc prawn(cid:261) w sprawach trudnych, nierzadko wsty- dliwych i bardzo osobistych. Po raz kolejny zespoły studentów i opiekunów z kilku poradni prawnych w Polsce przy- gotowały opracowania najciekawszych prowadzonych spraw z prawa cywilnego, karnego, pracy i ubezpiecze(cid:276) społecznych, administracyjnego oraz tzw. varii. Publikacja niniejsza potwierdza przytoczone powy(cid:298)ej dane: poradnie prawne w Polsce zajmuj(cid:261) si(cid:266) szerokim spektrum problemów społecznych, a studenci maj(cid:261) szans(cid:266) na rozwi(cid:261)- zywanie ciekawych, nieraz szalenie skomplikowanych sytuacji prawnych. Do ka(cid:298)dej opisanej sprawy doł(cid:261)czone zostało pismo procesowe, które studenci przygotowali w trakcie pracy z klientami. Mam nadziej(cid:266), (cid:298)e do ksi(cid:261)(cid:298)ki zajrz(cid:261) nie tylko studenci ciekawi spraw, z jakimi zmagaj(cid:261) si(cid:266) ich kole(cid:298)anki i koledzy w Polsce, ale tak(cid:298)e opiekunowie, którzy wykorzystaj(cid:261) przygotowany materiał podczas zaj(cid:266)ć. Dr Izabela Kra(cid:286)nicka Członek Zarz(cid:261)du Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku 1 FUPP, roczne sprawozdanie.... op. cit., slajdy nr 11, 12, 21–27. CZ(cid:265)(cid:285)Ć I PRAWO CYWILNE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kazusy i wzory pism
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: