Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 014067 11054839 na godz. na dobę w sumie
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - ebook/pdf
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 312
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3793-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejska w zakresie prawa konsumenckiego, z drugiej zaś stanowi cenny wkład do szerszej dyskusji o metodach, celach oraz sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako strony słabszej w prawie europejskim. Dyskusja ta dotyczy również rozumienia samego pojęcia strony słabszej, które nie musi ograniczać się do konsumenta.

Z uwagi na podjętą tematykę, publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej inicjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego,druga natomiast dotyczy najistotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego. Artykuły zamieszczone w publikacji nawiązują do ostatnich wydarzeń z zakresu harmonizacji europejskiego prawa prywatnego, tj. utworzenia Grupy Eksperckiej i przygotowanego przez tą grupę tzw. feasibility study.  Książka oddawana do rąk czytelników stanowi wyraz jednej z pierwszych publicznych dyskusji w gronie specjalistów na temat tego dokumentu i wynikających z niego kierunków rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Istotne pytania postawione w publikacji to m.in. pytania: o ścieżki rozwoju europejskiego prawa prywatnego w UE, o argumenty za i przeciw poszczególnym opcjom w tym zakresie, a także o granice harmonizacji prawa prywatnego. Wypowiedzi objęte publikacją są cenne co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze, jesienią 2011 r. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu opcjonalnego, a po drugie, wypowiedzi te stanowią ważny wkład do dyskusji nad przyszłością polskiego prawa prywatnego, w tym tak˝e prawa konsumenckiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna konsument dyrektywa Unia Europejska dyrektywa dyrektywa konsument konsument umowa timeshare prawo konsumenckie Unia Europejska acquis Unia Europejska czynność prawna The Natolin European Centre (NEC) has been a core of research for informa - tion and educational projects dealing with European Union issues, since 1993. During this time, research has been commissioned by both the go vernment and the Centre itself. The Centre works in cooperation with universities and research institutions, organizing conferences, seminars, publishing and research activities in the area of European integration and Euro-Atlantic issues. Some of the major projects currently run by NEC are as follows: • „New Europe. Natolin Review – a scientific periodical devoted to Euro - pean integration issues, conceived with the academic community and the media in mind, but also designed to meet the needs of central and local government administrations. • Forum „EU Justice and Home Affairs”– a programme addressed to Poland’s community of specialists (researchers, doctoral students, public adminis- tration staff, NGO experts) working in the area of freedom, security and justice in the EU. • A programme of summer research fellowships conducted by NEC in coope - ration with the European University Institute of Florence (an EUI Research Laboratory operates at Natolin). The programme is addressed to research staff of Polish universities and involves the Ignacy Jan Paderewski grant programme, promoting socio-economic development in Poland in the con- text of the country’s membership in the EU. The Natolin European Centre takes care of the Natolin palace and park com- plex in Warsaw – one of the finest 18th century residences of its kind in Poland. For over 15 years it has also been the seat of the campus of the College of Europe – a renowned international educational institution, sup- ported by NEC in the implementation of a unique programme of European studies. Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Ilustracja na okładce: Henrik Jonsson/iStockphoto.com Książka jest współfi nansowana przez Fundację „Centrum Europejskie Natolin” oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 © Fundacja „Centrum Europejskie Natolin” Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-62818-01-3 ISBN 978-83-255-1994-0 ISBN e-book 978-83-255-3793-7 Spis treści Autorzy ................................................................................................ VII Słowo wstępne ...................................................................................... IX Introduction ......................................................................................... XIII Wykaz skrótów ..................................................................................... XVII Część pierwsza Rozwój europejskiego prawa prywatnego A possible scenario for the launch of the optional instrument (Robert Bray) ......................................................................................... Th e optional instrument in European contract law: scope and legal nature (Bénédicte Fauvarque-Cosson) ...................................................... Optional Instrument and Private International Law – some remarks (Monika Jagielska) .................................................................................. Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (Krzysztof Kwiatkowski) ......................................................................... Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza kodyfi kacja?) (Marcin Litowczenko) ....................................................... European Contract Law and the CFR – development and perspectives (Damjan Možina) .................................................................................. Zakres instrumentu opcjonalnego (Jerzy Pisuliński) .............................. Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta (Wojciech Popiołek) ......... Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Zbigniew Radwański) ........................................... Starting from e-Commerce instead of Sales Contracts – Choosing the right fi eld of application of the EU Optional Instrument (Hans Schulte-Nölke Fryderyk Zoll) ..................................................... Progressing towards a European Contract Law – policy options (Michael Shotter) .................................................................................... 3 11 23 31 37 43 59 71 77 83 97 V Spis treści Some remarks on the material scope of an optional instrument for contract law (Matthias E. Storme) .......................................................... 101 O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów (Ryszard Szostak) ............................ 109 Część druga Prawo konsumenckie Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ewa Bagińska) ............ 121 Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny (Piotr Cybula) .... 137 Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny (Bernadetta Fuchs) ................ 153 Uwagi o kodeksowej defi nicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym (Bogusława Gnela) ................................................... 169 Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa (Mateusz Grochowski) ............................ 187 Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifi kacji prawa prywatnego (Jacek Gołaczyński) .............................................................. 203 Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację – prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym (Przemysław Mikłaszewicz) ................................................... 213 Zakres kontroli niedozwolonych postanowień czynności prawnej w projekcie Kodeksu cywilnego (Marlena Pecyna) ................................. 223 Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów (Monika Rejdak) .................................................................................... 235 Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Dominika Rogoń) .................................................. 243 Umowa sprzedaży konsumenckiej (Aneta Wiewiórowska-Domagalska) ... 267 Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów (Magdalena Ziętek) ........................................... 275 VI Autorzy Dr hab. prof. UMK Ewa Bagińska – Katedra Prawa Cywilnego i Międzyna- rodowego Obrotu Gospodarczego UMK, Toruń Robert Bray – Principal Administrator Secretariat of the Legal Aff airs Com- mittee of the European Parliament Dr Piotr Cybula – Katedra Polityki Turystycznej AWF, Kraków Prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson – University Panthéon-Assas, Paris II Dr hab. prof. UŚ Bernadetta Fuchs – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pry- watnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Dr hab. prof. nadzw. UEK Bogusława Gnela – Katedra Prawa w Zakładzie Pra- wa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Między- narodowego Prywatnego Uniwersytet Wrocławski Mateusz Grochowski – doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, asy- stent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Dr hab. Monika Jagielska – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości Marcin Litowczenko – asystent posła do Parlamentu Europejskiego Dr Przemysław Mikłaszewicz – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Doc. dr Damjan Možina – Senior Lecturer, the University of Ljubljana, Slovenia Dr Marlena Pecyna – Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków VII Autorzy Prof. dr hab. Wojciech Popiołek – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywat- nego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. Zbigniew Radwański – Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego Dr Monika Rejdak – Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS w Lublinie Dr Dominika Rogoń – radca prawny, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. dr. Hans Schulte-Nölke – Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäi- sches Privat- und Wirtschaftsrecht, Rechtesvergleichung und Europäische Rechtsgeschichte Universität Osnabrück Michael Shotter – Cabinet of Vice-President Reding Matthias E. Storme – professor of law at the Katholieke Universiteit Leuven Dr hab. prof. nadzw. UEK Ryszard Szostak – Katedra Prawa UEK Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK, Kraków Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska – Ministerstwo Sprawiedliwości Magdalena Ziętek – Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt „Law and Technology” innerhalb des Human Technology Centre (HumTec) der RWTH Aachen Dr hab. Fryderyk Zoll – prof. UJ and DFG – Mercator Professor Universität Osnabrück VIII Słowo wstępne1 Toczące się w ostatnim dziesięcioleciu prace nad reformą prawa kon- sumenckiego w obrębie instytucji Unii Europejskiej dotyczą, z oczywistych względów, zarówno płaszczyzny europejskiej, jak i krajowej. Płaszczyzna pra- wa europejskiego i prawa krajowego w tym zakresie jest typowym przykładem wzajemnego przenikania się, oddziaływania i promieniowania określonych fi - lozofi i, koncepcji oraz rozwiązań w zakresie ochrony słabszej strony umowy. Nie zawsze to wzajemne oddziaływanie przebiega bez zakłóceń. Rozwiązania wypracowywane w ramach prawa europejskiego postrzegane mogą być często nie tyle jako najlepsze dla rynku wewnętrznego uniwersalne rozwiązania nor- matywne, ile jako rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez uczestników procesu legislacyjnego na określonym etapie ujednolicania czy harmonizacji prawa europejskiego w danym kontekście sytuacyjnym (społecznym, ekono- micznym i politycznym). Przez ponad dziesięć ostatnich lat Komisja Europejska podejmowała sta- rania zmierzające do przyjęcia instrumentu prawnego usprawniającego funk- cjonowanie rynku wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do umów transgra- nicznych zawieranych przez konsumentów. Proces ten zapoczątkowany został Komunikatem w sprawie Europejskiego prawa umów z 2001 r.2, następnie przygotowano Plan działania z roku 20033, Komunikat Komisji: Europejskie prawo umów i weryfi kacja acquis4 i wreszcie projekt dyrektywy o niektórych prawach konsumenta z roku 20085. Projekt ten w swej pierwotnej wersji spo- 1 Niniejsza publikacja powstała w związku z realizacją projektu badawczego własnego MNiSW Nr NN110121637 pt. „Reforma polskiego prawa konsumenckiego na tle zmian w  prawie wspólnotowym” . 2 COM (2001) 398 z 11.7.2001 r. 3 COM (2003) 68 z 12.2.2003 r. 4 COM (2004) 651 z 11.10.2004 r. 5 COM (2008) 614 z 8.10.2008 r. IX Słowo wstępne tkał się ze słuszną krytyką ze strony różnych środowisk, w tym przedstawicieli nauki prawa6. Zaproponowana w nim metoda harmonizacji zupełnej (art. 4 projektu), połączona z bardzo szerokim zakresem normowania projektowanej dyrektywy, a także nie do końca dopracowane propozycje rozwiązań legisla- cyjnych spowodowały, że proponowany instrument nie mógł spełnić swej roli instrumentu wspierającego rozwój rynku w zakresie umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami. Przyjęta w 2011 r. dyrektywa o ochronie praw konsumentów7 także nie będzie w stanie w szerokim zakresie realizować wspomnianego celu. Ocena taka jest zasadna przede wszystkim z uwagi na wąski przedmiotowy zakres dyrektywy. W związku z powyższym, poszukując innego sposobu rozwiąza- nia niedogodności wynikających z niedostatecznego funkcjonowania rynku UE, gdy chodzi o umowy transgraniczne zawierane zwłaszcza między przed- siębiorcą i konsumentem (stosunki B2C), Komisja podjęła działania mające na celu stworzenie tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument, OI). Chodzi tu o instrument, który stanowiłby całościowy i spójny zbiór przepisów, regulujących określony obszar obrotu transgranicznego w UE z wykorzysta- niem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zwłaszcza Internetu)8. *** Toczące się w obrębie instytucji UE prace nad reformą prawa konsu- menckiego wywierają oczywisty wpływ na zmiany prawa konsumenckiego w Polsce. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze wciąż trwające prace nad stwo- rzeniem nowego Kodeksu cywilnego, który ma zastąpić obecnie obowiązujący Kodeks z 1964 r. Publikacja oddawana do rąk Czytelników z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską w zakresie prawa konsumenckiego. Z drugiej strony natomiast stanowi wkład do szerszej dysku- sji o metodach, celach, sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy. Dyskusja ta dotyczy również 6 Por. m.in. H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: Th e Commission Pro- posal For A “Directive On Consumer Rights”, CMLR 2009, vol. 46, s. 493 i n.; T. Wilhelmsson, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, z. 2, s. 228–229; H. Micklitz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom 8.10.2008 für eine Richtlinie über „Rechte der Ver- braucher”, oder: „der Beginn des Endes einer Ära…”, EuZW 2009, z. 9, s. 286. 7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamen- tu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 r., s. 64–88. 8 Zob. postanowienia tzw. programu sztokholmskiego (Dokument Rady z  2.12.2009 r., Nr 17024/09) czy Komunikatu Komisji Europa 2020 (COM (2010) 2020 z 3.3.2010 r.). X Słowo wstępne rozumienia samego pojęcia strony słabszej. Nie zawsze bowiem jedynym desy- gnatem „strony słabszej” jest konsument. Pojęcie to może bowiem obejmować także małego i średniego przedsiębiorcę. Związane z normatywną ochroną strony słabszej ograniczenie autonomii woli stron i tradycyjnie ujmowanej za- sady swobody umów dotyka w ten sposób nie tylko stosunków z udziałem konsumentów (B2C), lecz także stosunków między przedsiębiorcami (B2B). Z uwagi na tematykę wypowiedzi poszczególnych autorów, publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej ini- cjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego. Druga natomiast dotyczy naj- istotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego, a  w  szczególności trudności powstających w  związku ze stosowaniem określonej metodologii wykładni i stosowania przepisów tego prawa. Poszczególne artykuły składa- jące się na obie części nie zostały przygotowane w sposób jednolity, tj. wedle jednolitej struktury redakcyjnej, gdy idzie o ich objętość i wewnętrzną syste- matykę. Każdy z autorów mógł nadać swej wypowiedzi dowolny kształt, przyj- mując określony przez siebie styl i sposób prezentacji swoich poglądów. Stąd też poszczególne artykuły zostały zamieszczone według oryginalnej formuły zaproponowanej przez autorów (co do formy oraz co do treści). Przyjęcie ta- kiej koncepcji publikacji jest uzasadnione m.in. tym, że autorzy wypowiedzi zebranych w publikacji należą do różnych środowisk. Są oni bowiem przed- stawicielami doktryny prawa, polityki i praktyki. W takim stanie rzeczy niece- lowe i nieuzasadnione byłoby narzucanie wszystkim autorom jednej formuły, która byłaby zbliżona do publikacji o typowo dogmatycznym charakterze. Artykuły zamieszczone w prezentowanej publikacji nawiązują do ostat- nich wydarzeń z  zakresu harmonizacji europejskiego prawa prywatnego, tj. utworzenia Grupy Eksperckiej i opublikowania Zielonej Księgi wyznacza- jącej kierunki rozwoju prawa europejskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że niniejsza publikacja stanowi wyraz jednej z pierwszych publicznych dyskusji w gronie specjalistów na temat nowego dokumentu Komisji i zaproponowa- nych tam kierunków rozwoju prawa europejskiego. Istotne pytania postawione w publikacji to m.in. pytania: o ścieżki rozwoju europejskiego prawa prywat- nego w UE, o argumenty za i przeciw poszczególnym opcjom oraz o granice harmonizacji. W końcu należy też zwrócić uwagę na powrót do zarzuconego niegdyś pytania o to, jak blisko na obecnym etapie Unia Europejska ma szan- se zbliżyć się do idei europejskiego kodeksu cywilnego. Autorzy artykułów zamieszczonych w pierwszej części publikacji wiele miejsca w swych opraco- waniach poświęcili tematyce instrumentu opcjonalnego. Chodzi tu zwłaszcza o rozważania dotyczące podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego do- kumentu, jego charakter oraz stosunek instrumentu opcjonalnego do prawa kolizyjnego. Druga część publikacji poświęcona jest w całości zagadnieniom prawnym ochrony konsumenta, a w szczególności wpływowi prawa UE w tej dziedzinie XI Słowo wstępne na krajowe systemy prawne, a także projektowanym zmianom polskiego prawa konsumenckiego. Zagadnienia te są aktualne o tyle, że od kilku lat Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. W pracach tych przyję- to również założenie dotyczące potrzeby modyfi kacji przepisów o ochronie konsumenta. Autorzy opracowań zamieszczonych w książce – w tym człon- kowie Komisji Kodyfi kacyjnej – identyfi kują i analizują problemy wiążące się z implementacją unijnego prawa ochrony konsumenta do polskiego systemu prawa prywatnego, dla którego podstawę stanowi Kodeks cywilny. Wskazują oni przy tym na różnice między strukturą krajowego systemu prawnego opar- tego na Kodeksie cywilnym i prawem europejskim opartym na dyrektywach. Na podkreślenie zasługuje również to, że autorzy ci zwracają ponadto uwagę na możliwość wykorzystania dokumentu opracowanego wspólnie przez Gru- pę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Acquis Group on Existing EC Law), tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR)9 i innych podobnych instrumentów jako źródła inspiracji w rozwiązywaniu po- wstających trudności przy tworzeniu krajowego systemu prawnego jako syste- mu multicentrycznego. Prezentowane wypowiedzi są szczególnie cenne co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze z uwagi na to, że jesienią 2011 r. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu opcjonalnego10. Po drugie, wypowiedzi te stanowią ważny wkład do dyskusji nad przyszłością polskiego prawa prywatnego, w tym także prawa konsumenckiego. Niezmierna to dla nas radość, że wielu autorów reprezentujących różne sfery życia społecznego na płaszczyźnie europejskiej i krajowej, tj. przed- stawiciele nauki prawa, praktyki i polityki, zechcieli wyrazić swoje poglądy w tak ważnych kwestiach na łamach przygotowanego przez nas opracowa- nia. Należą się im – a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji – wielkie podziękowania. Szczególnie pragniemy podziękować doktorom z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Paulinie Gwoździewicz, Bartoszowi Kucia, Jakubowi Matarzowi, Grzegorzowi Pankowi za ich zaangażowanie i pomoc przy pra- cach redakcyjnych. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke i in. (red.), Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier 2009. 10 European Commission, Brussels, COM 2011/0635 fi nal – 2011/0284 (COD). XII Introd uction Th e work on the reform of consumer law, undertaken during the last ten years in the European Union obviously has an impact on law – on the EU as well as on the national levels. Th e relation between the EU law and national law constitutes a typical example of spheres that penetrate and infl uence each other, spheres where certain philosophical concepts and solutions regarding the protection of a weaker party to a contract are developed. Not always the process of the reciprocal infl uence is smooth and undisturbed. Th e solutions reached on the EU level can be seen not only as the best solutions for the internal market but at the same time as solutions possible to accept for the participants of the legislative process at certain phase of unifi cation or harmo- nisation of European law in a given social, economic or political context. For the last ten years the European Commission have been undertaking actions in order to adopt a legal instrument that would enhance the functio- ning of the internal market, in particular in relation to trans-border contracts concluded by consumers. Th is process has been initiated with the Communi- cation from the Commission on European Contract Law in 20011, in 2003 an Action plan – A more coherent European contract law was published2, next Communication European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward in 20043, in 2007 a Green Book on the Review of the Consumer Acquis4 and in the end the draft directive on consumer rights in 20085. Th e draft directive was met with criticisms of various milieus, including acade- 1 COM (2001) 398 fi nal of 11.7.2001. 2 COM (2003) 68 fi nal of 12.2.2003. 3 COM (2004) 651 of 11.10.2004. 4 COM (2007) 744 fi nal of 8.2.2007. 5 COM (2008) 614 of 8.10.2008. XIII Introduction mics6. Th e full harmonisation proposed therein (art. 4 of the draft) combined with a very wide scope of application, as well as the fact that the proposed rules were not very well thought through caused that the proposed instrument could not fulfi ll its primary function of an instrument that supports the deve- lopment of the market in the area of cross-border consumer contracts. Th e Consumer Rights Directive, adopted in 20117 will not be able to meet this aim either, fi rst of all because of the narrow subjective scope of the directive. Taking this into account, the Commission, looking for another way of solving the shortcomings caused by the improper functioning of the inter- nal market in relation to trans-border consumer contracts, decided to propose the so-called optional instrument. Th e optional instrument should be under- stood as a complete and coherent collection of rules that deal with specifi c fragment of trans-border trade in the EU, with use of electronic means of distance communication, Internet in particular8. Th e work on the reform of consumer law, on-going on the EU level do have an evident impact on the changes of consumer law that take place in Poland. At the same time, one has to remember about the work on preparing a new civil code, which is supposed to replace the code of 1964. Th is publication, on the one hand tries to evaluate the solutions proposed by the European Commission in the area of consumer law. On the other hand it constitutes an input to a wider discussion on the methods, aims and ways of realisation, as well as about the idea of protecting the consumer as a weaker party to a contract. Th is discussion deals also with understanding of the weaker party concept, because not only consumer has a potential for being the weaker party; small and medium enterprises can often be qualifi ed as such. Th erefore, the limitation of autonomy of parties as well as the traditionally understood freedom of contract that relates to normatively constructed protection of a we- aker party has an impact not only on consumer relations but also on relations between businesses. Taking into account the subjects elaborated by the authors, this publica- tion is divided into two parts. Th e fi rst part deals with the European initiati- ve of creating the optional instrument. Th e second part deals with the most 6 See for example: H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: Th e Commission Proposal For A “Directive On Consumer Rights”, CMLR 2009, vol. 46, p. 493 et.; T. Wilhelms- son, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, vol. 2, p. 228–229; H. Mick- litz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom 8.10.2008 für eine Richtlinie über „Rechte der Verbraucher”, oder: „der Beginn des Endes einer Ära …”, EuZW 2009, vol. 9, p. 286. 7 Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council, OJ L 304/64 of 22.11.2011. 8 See: Stockholm program (Council Resolution of 2.12.2009, 17024/09) or Commission Com- munication Europa 2020 (COM (2010) 2020 z 3.3.2010). XIV Introduction important aspects of Polish consumer law, in particular the problems relating to specifi c method of interpretation and application in this area of law. Th e articles included in the publication have not been prepared using the same structure when it comes to the quantity and the internal systematics. Each of the authors could give its presentation a freely chosen shape, using its own style and way of presenting the views. All articles are published in the origi- nal formula, proposed by the authors (to the form as well as to the content). Adopting this way of editing is justifi ed, among others, by the fact that the authors belong to various milieus – they are representatives of legal doctrine, politics and legal practice. Taking this into account it would not be justifi ed to request one formula from the authors that would be acceptable for academic publications. Th e articles contained in the publication relate to the events from the area of the European harmonisation of private law, i.e. establishment of the Expert Group and publishing a Green Book of 2007 that establishes the di- rection of development of the private European law. It is worth to notice that this publication is one of the fi rst publications refl ecting a public debate of experts on the Commission’s proposal and the direction of the private Euro- pean law development envisaged therein. Th e fundamental questions asked in the publication relate to the path of development of the private law in the EU, arguments pro and against specifi c options and of the limits of harmonisation. Also, attention must be paid to the fact of returning to the question – abando- ned some time ago – how close nowadays the European Union can approach the idea of the European civil code. Th e authors of the articles included in the fi rst part of the publication paid a lot of attention to the issue of the optional instrument. Here, the most important questions relate to the subjective and objective scope of application of the instrument, its legal character and relation to the private international law. Th e second part of publication is in its entirety devoted to the legal pro- tection of consumer, and in particular to the infl uence of the EU law on the national legal systems in this area, as well as to the proposed changes of Polish consumer law. Th ese problems are very up to date, taking into account that the Civil Law Codifi cation Commission, acting under the Minister of Justice is working on the project of a new civil code. In this work the Codifi cation Com- mission accepted an assumption relating to the need of modifying the rules concerning the protection of consumer. Th e authors of the articles contained in the publication – including members of the Codifi cation Commission – identify and analyse the problems, which relate to the implementation of the EU rules on consumer protection into the Polish system of private law, which is based on a civil code. Th ey point out to the diff erences to the structure of the national legal system based on a civil code and the European law based on directives. It should also be underlined that these authors mention the possi- XV Introduction bility of using the draft prepared jointly by the Study Group on a European Civil Code and the Acquis Group on the Existing EC law – the Draft Com- mon Frame of References (DCFR)9 and other similar instruments as a source of inspiration for solving the problems that emerge in the process of creating the national legal system as a multicentric legal system. Th e presented articles are particularly valuable for at least two reasons. First, in the fall of 2011 the European Commission presented draft of regu- lation dealing with the so-called optional instrument10. Second, these articles constitute a very important input to the discussion on the future of Polish private law, which includes consumer law. It is our great joy that so many authors representing various spheres of society on the European and national levels, i.e. representatives of academia, practice of law and politics wanted to express their views concerning so important issues in the volume prepared by us. We would like to heartily thank them, as well as all other persons that made this publication possible. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke and others (red.), Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier 2009. 10 European Commission, Brussels, COM 2011/0635 fi nal – 2011/0284 (COD). XVI Wykaz skrótów 1. Źródła prawne KC .....................................ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.) KPC ..................................ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU ........................ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) Nowa KredKonsU .............ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) OchrKonsU .......................ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 1095 ze zm.) ProdNiebU ........................ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 22, poz. 271 ze zm.) SprzedażKonsumU ............ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Ko- deksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) TFUE ...............................traktat z 30.4.2004 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) UsłTurU ............................ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) XVII Wykaz skrótów 2. Publikatory i czasopisma EPS ...................................Europejski Przegląd Sądowy KPP ...................................Kwartalnik Prawa Prywatnego OTK ..................................Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP .....................................Państwo i Prawo PPH ..................................Przegląd Prawa Handlowego Rej. ....................................Rejent SC .....................................Studia Cywilistyczne SI .......................................Studia Iuridica SP ......................................Studia Prawnicze TPP ...................................Transformacje Prawa Prywatnego Zb. Orz. .............................Zbiór Orzeczeń 3. Inne art. ......................................artykuł cyt. .....................................cytowany itd. .....................................i tak dalej m.in. ...................................między innymi n. ........................................następny (-a, - e) np. ......................................na przykład Nr ......................................numer pkt .....................................Punkt por. .....................................porównaj r. .........................................rok s. ........................................strona SOKiK ...............................Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów t. .........................................tom tekst jedn. ...........................tekst jednolity UOKiK ..............................Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. .....................................ustęp wyd. ...................................wydanie z. ........................................zeszyt ze zm. .................................ze zmianami zob. ....................................zobacz XVIII CZĘŚĆ PIERWSZA Rozwój europejskiego prawa prywatnego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: