Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 007179 20957718 na godz. na dobę w sumie
Kierunki zmian w administracji publicznej - ebook/pdf
Kierunki zmian w administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8163-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji. W publikacji ujęto wybrane zagadnienia z zakresu aktualnych zmian w zakresie prawa administracyjnego, finansowego, zamówień publicznych, a także prawa urzędniczego i prawa pracy.

Książka stanowić będzie cenny wielogłos w dyskusji nad kierunkami zmian w administracji publicznej.

prof. UŚ dr hab. Rafał Blichiarz

W opracowaniu znajdują się wątki zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, a łączenie wątków teoretycznych z praktycznymi stanowi niewątpliwy walor tego opracowania.

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

Z uwagi na komplementarność prezentowanych zagadnień, w kręgu adresatów monografii można wskazać przedstawicieli doktryny, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracodawców oraz uczestników procedur przetargowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KIERUNKI ZMIAN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Redaktorzy WOJCIECH FILL MAŁGORZATA MĘDRALA AMBROŻY MITUŚ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH FILL, MAŁGORZATA MĘDRALA, AMBROŻY MITUŚ (red.) • KIERUNKI ZMIAN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl KIERUNKI ZMIAN W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Redaktorzy WOJCIECH FILL MAŁGORZATA MĘDRALA AMBROŻY MITUŚ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8162-1 ISBN e-book 978-83-812-8163-8 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ........................................................................................................... XIII Wykaz literatury ........................................................................................................ XVII Wykaz orzecznictwa ................................................................................................. XXVII Część I Rozdział I. Uspołecznianie procesu stanowienia prawa powszechnie obowiązującego przez organy administracji publicznej (dr Aleksandra Puczko) ....................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. O przyczynach uspołeczniania procesu stanowienia prawa przez administrację publiczną ............................................................................ § 3. O szczegółowych przejawach udziału obywateli w stanowieniu prawa przez organy administracji publicznej ....................................... § 4. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział II. Usprawnienie postępowań administracyjnych po 1.6.2017 r. (dr Katarzyna Kułak-Krzysiak) ......................................................................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................ § 2. Instytucja ponaglenia ................................................................................ § 3. Instytucja mediacji .................................................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Opłata za postój pojazdu w sobotę w strefie płatnego parkowania (dr Magdalena Gurdek) ................................................................ § 1. Wprowadzenie ............................................................................................ § 2. Dwie możliwe interpretacje ..................................................................... § 3. Stanowisko ustawodawcy – kierunek proponowanych zmian ........... § 4. Wnioski ........................................................................................................ Rozdział IV. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (dr Sylwia Sadowska) .................................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zjawisko wykluczenia społecznego ........................................................ 3 3 5 10 15 17 17 19 23 26 29 29 30 33 39 43 43 44 V § 3. Aktywna polityka społeczna na rzecz osób wykluczonych ................ § 4. Instrumenty aktywnej polityki społecznej ............................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Fundamental changes in the concept of administrative punishment in the Czech Republic (doc. JUDr. Kateřina Frumarová) .... § 1. Introduction ................................................................................................ § 2. Previous legal regulation of the administrative punishment in the Czech Republic – a brief critical excursion ................................ § 3. The new legal regulation of the administrative punishment in the Czech Republic – basic ideas and principles .............................. § 4. Conclusion .................................................................................................. Rozdział VI. Proces recentralizacji w obrębie administracji dualistycznej na przykładzie Programów Ochrony Powietrza (mgr Paweł Sularz) ...... § 1. Uwaga wstępna ........................................................................................... § 2. Administracja interwencjonistyczna ...................................................... § 3. Wojewódzkie Programy Ochrony Powietrza – efektywność czy ład ustrojowy? ...................................................................................... § 4. Wnioski końcowe ....................................................................................... Część II Rozdział VII. Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych (prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak) ................................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Potrzeba racjonalizacji tytułu oraz stawki kary umownej ................. § 3. Kodeksowe podstawy miarkowania kary umownej ............................ § 4. Konstytutywny wyrok sądowy ................................................................ § 5. Obowiązek dochodzenia kary umownej przez zamawiającego ......... § 6. Ugoda zastępcza ......................................................................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VIII. Wyjaśnianie rażąco niskich ofert na tle orzecznictwa (dr Małgorzata Moras) ........................................................................................ § 1. Wprowadzenie ............................................................................................ § 2. Rażąco niskie oferty .................................................................................. § 3. Przesłanki uzasadniające żądanie wyjaśnień ........................................ § 4. Postępowanie wyjaśniające ...................................................................... § 5. Skutki procedury wyjaśniającej ............................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... VI 46 48 51 53 53 54 56 60 63 63 66 67 73 77 77 80 82 86 87 89 92 93 93 94 97 100 107 108 Spis treści Rozdział IX. Odrzucenie oferty złożonej w warunkach nieuczciwej konkurencji (dr Beata Nuzzo) ........................................................................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................ § 2. Ochrona swobody konkurencji jako zasada udzielania zamówień publicznych ................................................................................................. § 3. Nieuczciwa konkurencja – zagadnienia terminologiczne ................... § 4. Czyny nieuczciwej konkurencji w praktyce zamówień publicznych § 5. Odrzucenie oferty ...................................................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział X. Jakość usług użyteczności publicznej świadczonych przez spółki komunalne w ramach tzw. zamówień in house (mgr Michał Gołębiowski) .................................................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Znaczenie usług użyteczności publicznej dla podstawowych założeń europejskiego modelu gospodarczego ..................................... § 3. Rola Komisji Europejskiej w kształtowaniu sposobu świadczenia usług użyteczności publicznej w sferze gospodarczej .......................... § 4. Określanie zakresu użyteczności publicznej względem kryterium jakościowego ............................................................................................... I. Jakość usług jednoznacznie obejmowanych sferą użyteczności publicznej ................................................................. II. Jakość usług jako kryterium objęcia sferą użyteczności publicznej ......................................................................................... § 5. Świadczenie usług użyteczności publicznej przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu prawa Unii Europejskiej ........................... § 6. Powierzanie świadczenia usług użyteczności publicznej podmiotowi wewnętrznemu .................................................................... § 7. Powierzenie realizacji usług z zakresu użyteczności publicznej spółkom komunalnym w aspekcie ich jakości ...................................... § 8. Wnioski ........................................................................................................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Jakość w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego .................................................................................. § 9. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XI. Wybrane rozwiązania w zakresie poboru należności publicznoprawnych na przykładzie opłat z tytułu korzystania przez użytkowników pojazdów samochodowych z dróg publicznych na obszarze krakowskiej strefy płatnego parkowania (mgr Joanna Groniak) .............. § 1. Wstęp ........................................................................................................... 109 109 110 112 115 119 122 125 125 126 127 128 130 131 131 133 134 135 135 136 137 139 139 VII Spis treści § 2. Pobór opłaty – wybrane aspekty ............................................................. § 3. Forma organizacyjnoprawna podmiotu odpowiedzialnego za pobór opłaty ........................................................................................... § 4. Gminna jednostka budżetowa ................................................................. § 5. Gminna spółka prawa handlowego ........................................................ § 6. Postulaty w zakresie wdrożenia działań poprzedzających wybór modelu podmiotu realizującego zadanie publiczne ............................. Rozdział XII. Wpływ reformy administracji skarbowej na absorpcję środków europejskich w Polsce (mgr Anna Mucha) .................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Fundusze Unii Europejskiej ..................................................................... I. Cele i organizacja ............................................................................ II. Zasady i warunki ............................................................................ § 3. System redystrybucji środków ................................................................. I. Instytucje i ich rola ......................................................................... II. Szczególna rola instytucji audytowej ........................................... § 4. Instytucja audytowa w Polsce .................................................................. I. Organizacja i funkcjonowanie instytucji audytowej przed zmianami .......................................................................................... II. Funkcjonowanie instytucji audytowej po zmianach ................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XIII. Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (dr Wojciech Fill) ................................................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Artykuł 121 rozporządzenia finansowego oraz jego wykładnia ........ § 3. Konsekwencje przekładu na języki narodowe ...................................... § 4. Wykładnia systemowa .............................................................................. § 5. Wnioski ........................................................................................................ Rozdział XIV. The Principle of Balanced Public Budgets (Principle of Equilibrium) in the Law of EU and Its Implementation into the Legal Systems of the Member States (mgr Julia Gorosh, CSc.) ............ § 1. Introduction ................................................................................................ § 2. Financial and Budgetary Relations Framework in the EU ................. § 3. Implementation of the Fiscal Compact in the Member States ........... § 4. Conclusion .................................................................................................. VIII 141 144 146 147 149 151 151 152 152 155 157 157 159 163 163 165 168 169 169 171 175 177 179 181 181 182 184 188 Spis treści Rozdział XV. Aktualne problemy prawa urzędniczego (stan obecny i perspektywy zmian) (dr hab. Helena Szewczyk) ......................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Modele zatrudnienia w administracji publicznej ................................. § 3. Urzędnicze prawo pracy a powszechne prawo pracy ........................... § 4. Ujednolicenie pragmatyk pracowniczych ............................................. § 5. Rekrutacja do służby publicznej .............................................................. § 6. Asymetria praw i obowiązków osób zatrudnionych w sferze publicznej .................................................................................................... § 7. Motywowanie i wynagradzanie .............................................................. § 8. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVI. Model zatrudnienia pracowników samorządu terytorialnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda (dr Urszula Torbus) .............................................................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Elementy modelu kariery ......................................................................... § 3. Elementy modelu pozycyjnego ................................................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XVII. Sądowa kontrola postępowań konkursowych w zakresie naboru do służby publicznej (dr Małgorzata Mędrala) ............................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Przebieg postępowań konkursowych ..................................................... § 3. Kontrola sądowa postępowań konkursowych ...................................... § 4. Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i sądów pracy ............................................................................................................. § 5. Roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na określonym stanowisku oraz stosunki pracy nawiązane z pominięciem zasad naboru ........... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 191 191 192 193 195 198 200 201 202 203 203 205 211 216 219 219 221 225 230 233 234 237 IX Spis treści Przedmowa Ideą leżącą u podstaw przygotowania publikacji zatytułowanej „Kierunki zmian ad- ministracji publicznej” była potrzeba powiązania sfery nauki i praktyki w obszarach zde- rzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji. Liczne obszary funkcjonowania administracji publicznej podlegają obecnie szybkim przekształceniom dyktowanym z jednej strony przez narastające oczekiwania społeczne, z drugiej zaś przez twarde realia budżetowe oraz uregulowania związane z absorpcją środków europejskich. Wskazane okoliczności mają wpływ zarówno na tworzenie, jak i stosowanie prawa w wie- lu obszarach, a w szczególności w zakresie unormowań: prawa administracyjnego, finan- sowego, zamówień publicznych, a także prawa urzędniczego i prawa pracy. Cennym efek- tem w zakresie każdej z problematyk zawartych w poszczególnych rozdziałach są wnioski de lege lata oraz de lege ferenda, które powinny znaleźć swój wyraz nie tylko na gruncie teoretycznym, ale również w procesie stanowienia i stosowania prawa. Monografię podzielono na cztery części tematyczne odpowiadające wskazanym wy- żej grupom zmian. W szczególności, w odrębnych jednostkach redakcyjnych poddano analizie zagadnienia dotyczące tworzenia przyjaznej obywatelowi, taniej i efektywnej ad- ministracji publicznej, rozwiązania stosowane w zakresie szeroko rozumianego prawa fi- nansowego, z uwzględnieniem nowych zasad pozyskiwania środków europejskich, a tak- że innowacyjne zmiany w zakresie zamówień publicznych. Odrębnym nurtem rozważań objęto nowatorskie rozwiązania z zakresu prawa urzędniczego. Z uwagi na komplementarność zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, krąg ad- resatów monografii wydaje się dosyć szeroki. Oprócz przedstawicieli doktryny, publikacja powinna także zainteresować sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracodaw- ców oraz uczestników procedur przetargowych. Redaktorzy XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpWewnU ....................... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne- go oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1920) BORU .................................. ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. CBAU .................................. ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 2017 r. poz. 985) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1993) DrPublU .............................. ustawa z  21.3.1985  r. o  drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) FinPubU .............................. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) GospKomU ......................... ustawa z  20.12.1996  r. o  gospodarce komunalnej KASU ................................... ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) poz. 459 ze zm.) (t.j. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997  r. KontrSkarbU ...................... ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. KP ........................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) poz. 1666 ze zm.) KPA ...................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- KPC ..................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) KZ ........................................ ustawa z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, OchrKonkurU .................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) PomSpołU ........................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 598 ze zm.) poz. 1769 ze zm.) XIII PostAdmU .......................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) PracSamU ........................... ustawa z 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych PrOchrŚr ............................. ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) z 2017 r. poz. 519 ze zm.) PromZatrU ......................... ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. 1065 ze zm.) PrZamPubl ......................... ustawa z  29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) RehZawU ............................ ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz- nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) SamGminU ......................... ustawa z  8.3.1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) SamPowiatU ....................... ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. SamWojU ............................ ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. SłużbaCywilU ..................... ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. SpółSocjU ........................... ustawa z 27.4.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. TFUE ................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2017 r. poz. 1868) z 2017 r. poz. 2096) poz. 1889) Nr 94, poz. 651 ze zm.) C 202 z 2016 r., s. 47) z 2016 r. poz. 1828) ZatrSocjU ............................ ustawa z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. ZNKU .................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE .......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego .... Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz.Urz. Woj. Małop. .......... Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Dz.Urz. Woj. Św. ................ Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego GSP ...................................... Gdańskie Studia Prawnicze M.P. ...................................... Monitor Polski MoP ..................................... Monitor Prawniczy MPP ..................................... Monitor Prawa Pracy XIV Wykaz skrótów PiP ........................................ Państwo i Prawo PiZS ..................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL ......................................... Przegląd Legislacyjny PPH ...................................... Przegląd Prawa Handlowego PPP ...................................... Przegląd Prawa Prywatnego PPPubl ................................. Przegląd Prawa Publicznego PS ......................................... Przegląd Sądowy RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST ......................................... Samorząd Terytorialny 3. Organy, organizacje i instytucje KAS ...................................... Krajowa Administracja Skarbowa KIO ...................................... Krajowa Izba Odwoławcza NIK ...................................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny PIP ....................................... Państwowa Inspekcja Pracy RM ....................................... Rada Ministrów RMK .................................... Rada Miasta Krakowa SA ......................................... Sąd Apelacyjny SO ........................................ Sąd Okręgowy TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TSUE ................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ........................................ Unia Europejska UZP ..................................... Urząd Zamówień Publicznych WSA ..................................... wojewódzki sąd administracyjny ZA ........................................ Zespół Arbitrów ZIKiT ................................... Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 4. Inne skróty CIS ....................................... centrum integracji społecznej EFMR .................................. Europejski Fundusz Morski i Rybacki EFRR .................................... Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW ............................ Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS ....................................... Europejski Fundusz Społeczny EFSI ..................................... w obecnej perspektywie finansowej zbiorcze określenie na- stępujących funduszy: EFRR, EFS, EFRROW oraz EFMR GDP ..................................... (ang. gross domestic product) Produkt Krajowy Brutto IA ......................................... instytucja audytowa IC ......................................... instytucja certyfikująca XV Wykaz skrótów IP .......................................... instytucja pośrednicząca IZ .......................................... instytucja zarządzająca KIS ....................................... klub integracji społecznej niepubl. ................................ niepublikowany orz. ....................................... orzeczenie SPC ...................................... System Prawa Cywilnego SPP ....................................... System Prawa Prywatnego uchw. .................................... uchwała VAT ...................................... podatek od towarów i usług WTZ .................................... warsztat terapii zajęciowej wyr. ...................................... wyrok ZAZ ..................................... zakład aktywności zawodowej XVI Wykaz skrótów Wykaz literatury Nr 3 Adamus R., Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne, Kwartalnik PZP 2015, Almendral V.R., A Myopic Economic Constitution? Controlling the Debt and the Deficit Without Fiscal Integration, EUI Working Paper Law 2015, No. 12 https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2610135 Andruszkiewicz  E., Spór o  płatne parkingi w  Sopocie też nie ma końca, http://so- pot.naszemiasto.pl/artykul/spor-o-platne-parkingi-w-sopocie-tez-nie-ma- konca,3852510,art,t,id,tm.html Auel K., Höing O., Scrutiny in Challenging Times – National Parliaments in the Eurozone Crisis, European Policy Analysis, w: Swedish Institute for European Policy Studies 2014, Nо. 1, http://www.sieps.hemsida.eu/sites/default/files/2014_1epa_A4.pdf Arrowsmith S. (red.), EU Public Procurement Law: An introduction, 2010, https://www. nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementla- wintroduction.pdf Banasiński C., Jaroszyński K.M., Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Lex Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, 2017 Warszawa 2006 WK 2015 Baran K.W. (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism, LEX 2017 Barczak A., Kowalewska E., Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Bączyk M., Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a wysokość kary umow- nej, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005 Bebłowski G., Rażąco niska cena w świetle nowelizacji Pzp, Zamawiający. Zamówienia pu- bliczne w praktyce 2016, Nr 17 Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000 Bogusz M., Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk 2008 Bonusiak E., Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010, Nr 64 Borowicz J., Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym, ST 2007, Nr 10 Borowicz J., Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, Nowe Zeszyty Samorządowe 2005, Nr 6 Borysiak W., Przyczynienie się do powstania szkody a kara umowna, PPH 2008, Nr 8 XVII Bossaert D., Demmke Ch., Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003 Brożyna E., Cygańska E., Obowiązki, zakazy i ograniczenia dotyczące pracowników samo- rządowych, Służba Pracownicza 2000, Nr 3 Calame P., Proces reformy w administracji publicznej, w: J. Czaputow (red.),  Zarządzani e zmianą w administracji publicznej, Warszawa 2010 Caranta  R., Public procurement and award criteria, w:  Ch. Bovis  (red.), Research Handbook on EU Public Procurement Law, Edward Elgar Publishing, 2016 Chochowski K., Modele służby publicznej w III RP, w: M. Stec, S. Płażek (red.), Służba pu- bliczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2013 Czyżycka  K., Torbus  U., Zasada jawności naboru w  samorządzie terytorialnym, w: B. Dolcnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015 Chojna-Duch E., Struktura dotacji budżetowej, Warszawa 1988 Chrościelewski W., Kmieciak Z., Tarno J.P., Procedura administracyjna a zasady poprawnej legislacji, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005 Ćwiertniak B.M., Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, w: K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społeczne- go i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009 Ćwiertniak  B.M., Pragmatyki zawodowe (Stan obecny i  perspektywy przemian), Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 1992, t. 10 Dawydzik A., Żygadło P., Leśniak M. (red.), Komentarz do rozporządzeń unijnych dla po- lityki spójności na lata 2014–2020, Warszawa 2015 Demmke Ch., Służba cywilna w państwa europejskich: między tradycją a reformą, Łódź Demmke Ch., Moilanen T., Przyszłość publicznego statusu zatrudnienia w centralnej ad- ministracji publicznej. Restrukturyzacja w czasach transformacji rządu i jej wpływ na rozwój statusu zatrudnienia, pkt 2, https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/ streszczenie_raportu_z_badania_nt_statusu_zatrudnienia.pdf Dębowska-Romanowska T., Wydatki publiczne, ich formy oraz zasady realizacji w sekto- rze finansów publicznych, w: E. Ruśkowski (red.), System Prawa Finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010 Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji oby- wateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmo- waniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012 Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2010 Dommacha H.A., Die offentliche verwaltung, Berlin 1981 Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1996 2004 XVIII Wykaz literatury Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Warszawa 2011 Komentarz, Warszawa 2010 Dubowik A., Nowe zasady naboru do służby cywilnej a zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej, PiZS 2006, Nr 2 Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011 Dzierżanowski  W., Jerzykowski  J., Stachowiak  M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012 Ferreres Comella V., Amending the national constitutions to save the euro: is this the right strategy?, Texas International Law Journal 2013, Vol. 48, Issue 2 Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. l, Kraków 1995 Fisiak J. (red.), Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski, New York, Florek L. (red.), Szczególne właściwości umowy o pracę jako podstawy stosunku pracy Fuks  T., Relacja między demokracją bezpośrednią a  przedstawicielską w  przyszłej Kraków 2003 w sferze publicznej, Warszawa 2016 Konstytucji RP, PiP 1994, Nr 6 Gąciarz B., Pańków W., Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa?, Warszawa 2001 Gdulewicz E. (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009 Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004 Giedrewicz-Niewińska A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracowni- kami samorządowymi, Warszawa 2008 Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014 Golinowska  S., Praca i  polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i  konflikty, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań 2010 Góral Z., Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, w: Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000 Góral Z., Zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy, w: M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008 Górzyńska T., Model służby cywilnej według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjono- wania administracji publicznej, t. 2, Warszawa 2012 Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016 Grosse G., Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna, ST 2000, Nr 7–8 Grygar T., Problematic issues of liability of legal entities for delicts in the new legal regu- Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczegółowa, lation, Legal Insights 2017, No. 12 Warszawa 2017 Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2 (art. 450–1088), Warszawa 2016 XIX Wykaz literatury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kierunki zmian w administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: