Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00098 006556 19985735 na godz. na dobę w sumie
Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie - książka
Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3699-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca wykonywana z pasją staje się pasją!

Znajdź swoje miejsce na rynku pracy


'Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego'.

Pamiętasz ze szkoły ten wiersz Juliana Tuwima? Poeta dobrze ujął w nim ideę pracy z pasją. W życiu zawodowym nie powinno chodzić tylko o to, by co miesiąc na Twoim koncie pojawiała się wypłata. Ważna jest także satysfakcja i świadomość, że Twoje działania mają sens! Niestety, w pogoni za najlepszym wykształceniem, stanowiskiem oraz lepiej płatną posadą zapominamy często o tej prostej prawdzie - nawet najbardziej prestiżowe zajęcie, do którego nie mamy przekonania, prędzej czy później stanie się dla nas psychicznym obciążeniem.

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania swojej ścieżki zawodowej: zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów, właśnie opuszczasz mury uczelni, szukasz pracy albo po prostu zamierzasz zmienić profil zawodowy, ten poradnik jest dla Ciebie! Przeczytaj go i zrób zawarte w nim testy, zanim zaczniesz rozsyłać dokumenty aplikacyjne. Gdy odłożysz książkę po skończonej lekturze, będziesz mieć pełną wiedzę o sobie - o Twoim temperamencie, typie inteligencji, predyspozycjach zawodowych. Poszukiwanie wymarzonej pracy stanie się łatwiejsze, szybsze i znacznie bardziej efektywne.

...I znajdź pracę właściwą dla siebie!Paweł Gnatek jest psychologiem i doradcą zawodowym. Po ukończeniu studiów magisterskich (psychologia na Uniwersytecie Gdańskim) odbył studia podyplomowe na trzech kierunkach (min. ocena i rozwój pracownika). Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze testowych badań psychologicznych, poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa personalnego. Opublikował już kilka artykułów, ale ta książka jest jego pierwszą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Magdalena Stasik Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/kimbyc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3699-0 Copyright © Paweł Gnatek 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Zaproszenie do skorzystania z poradnika ....................................7 1. Rynek pracy i edukacja ...............................................................13 Wprowadzenie ..................................................................................................13 Klasyfikacja profesji i specjalnoĂci ......................................................................14 Struktura polskiego systemu edukacyjnego .......................................................19 Struktura wyksztaïcenia spoïeczeñstwa polskiego ............................................22 Profile ksztaïcenia i wyksztaïcenia w Polsce ......................................................26 Zawody poszukiwane .......................................................................................31 Zawody i branĝe z przyszïoĂciÈ .........................................................................34 Wynagrodzenia .................................................................................................37 2. Twoje cechy osobowoĂci ...........................................................41 Wprowadzenie ..................................................................................................41 Ankieta Cech OsobowoĂci ................................................................................42 Pierwsza cecha osobowoĂci ........................................................................43 Druga cecha osobowoĂci ............................................................................45 Trzecia cecha osobowoĂci ..........................................................................45 Czwarta cecha osobowoĂci ........................................................................46 PiÈta cecha osobowoĂci ..............................................................................48 Predyspozycje zawodowe wynikajÈce z Twoich cech osobowoĂci ..................50 Pierwsza cecha: neurotycznoĂÊ ..................................................................51 Druga cecha: ekstrawersja ..........................................................................55 Trzecia cecha: otwartoĂÊ na doĂwiadczenie ...............................................60 Czwarta cecha: ugodowoĂÊ ........................................................................63 PiÈta cecha: sumiennoĂÊ ..............................................................................67 Znaczenie cech osobowoĂci .............................................................................70 K I M C H C E S Z B Y m ? 3. Twoje zdolnoĂci ..........................................................................73 Wprowadzenie ................................................................................................. 73 Inteligencja ........................................................................................................ 74 Krótki test inteligencji ....................................................................................... 76 Dalsza diagnoza inteligencji ............................................................................... 79 ZdolnoĂci specyficzne ....................................................................................... 82 Wybitne uzdolnienia ......................................................................................... 88 OsiÈgniÚcia szkolne ........................................................................................... 90 OsiÈgniÚcia zawodowe ..................................................................................... 92 Prawidïowe odpowiedzi do krótkiego testu inteligencji ................................... 95 4. Twoje preferencje i wartoĂci zwiÈzane z pracÈ .........................97 Preferencje zawodowe ..................................................................................... 97 Inwentarz Preferencji Zawodowych ................................................................ 98 Instrukcja .................................................................................................... 98 Klucz do obliczenia wyników ................................................................... 101 Interpretacja wyników .............................................................................. 102 Cztery rodzaje preferencji zawodowych ................................................. 102 Odkrywanie ĝyciowego celu ........................................................................... 106 WartoĂci zwiÈzane z pracÈ ............................................................................. 108 Wysokie wynagrodzenie jako wartoĂÊ ..................................................... 109 Sïawa, wïadza i prestiĝ .............................................................................. 112 Inne wartoĂci zwiÈzane z pracÈ ................................................................ 113 WartoĂci wyznawane przez róĝne grupy ................................................. 115 5. Twoje zainteresowania i style poznawcze ...............................117 Zainteresowania edukacyjno-zawodowe ....................................................... 117 Zainteresowania i zdolnoĂci ............................................................................ 118 StaïoĂÊ zainteresowañ .................................................................................... 119 Kwestionariusz Zainteresowañ Edukacyjno-Zawodowych ............................ 120 Instrukcja .................................................................................................. 121 Podpowiedě .............................................................................................. 121 Klucz do obliczenia wyników ................................................................... 132 Jeszcze o zainteresowaniach zawodowych ..................................................... 136 Style poznawcze ............................................................................................. 137 RefleksyjnoĂÊ — impulsywnoĂÊ ................................................................ 138 ZaleĝnoĂÊ od pola — niezaleĝnoĂÊ od pola .............................................. 139 AbstrakcyjnoĂÊ — konkretnoĂÊ ................................................................ 141 4 S P I S T R E ¥ C I 6. Twój temperament ...................................................................143 Wprowadzenie ................................................................................................143 Cechy temperamentu .....................................................................................144 ReaktywnoĂÊ emocjonalna ........................................................................145 Predyspozycje zawodowe wynikajÈce z reaktywnoĂci emocjonalnej .......148 Rytmy chronobiologiczne ................................................................................150 Chronotypy ...............................................................................................150 Okoïodobowy rytm wydajnoĂci ................................................................152 Zakoñczenie .............................................................................155 5 R O Z D Z I A ’ 2 Twoje cechy osobowoĂci Wprowadzenie Odwoïywanie siÚ do cech (osobowoĂci, charakteru lub temperamentu) jest powszechnym sposobem, w jaki opisujemy jedni drugich. Mó- wimy czÚsto: „Ona jest bardzo niesumienna”, „Aleĝ oni sÈ goĂcinni” czy „On jest samotnikiem”. Zgodnie z wiedzÈ potocznÈ moĝna sku- tecznie wyjaĂniaÊ i przewidywaÊ ludzkie zachowania, biorÈc pod uwagÚ cechy konkretnych osób. W tym miejscu — a nie jest to wcale czÚsta zbieĝnoĂÊ — wnioski zdroworozsÈdkowe pokrywajÈ siÚ z usta- leniami naukowymi (w tym przypadku tej nauki o czïowieku, jakÈ jest psychologia). W istocie niezliczone badania potwierdziïy przydatnoĂÊ podejĂcia „cechowego”. Nauka jednak formuïuje sÈdy dosyÊ ostroĝnie, wiÚc dopowiada, ĝe same cechy osobowoĂci nie wystarczÈ do peïnego zrozumienia czïowieka. Na ludzi wpïywajÈ bowiem jeszcze inne K I M C H C E S Z B Y m ? skïadniki psychiki, a takĝe sytuacja, w jakiej siÚ znajdujÈ. Przy kie- rowaniu siÚ wiedzÈ potocznÈ zdecydowanie nie docenia siÚ wpïywu sytuacji. W tym poradniku zajmujemy siÚ równieĝ niÈ. „Sytuacja” w szerokim ujÚciu oznacza bowiem po prostu czynniki zewnÚtrzne w stosunku do czïowieka, w szczególnoĂci czynniki zmienne. Takim duĝym, ogólnym czynnikiem zewnÚtrznym jest rynek pracy oraz bie- ĝÈce i przyszïe zmiany go dotyczÈce. NajpopularniejszÈ na Ăwiecie koncepcjÈ osobowoĂci jako zbioru cech jest PiÚcioczynnikowy Model OsobowoĂci (Five Factor Model). Jego autorami sÈ Paul Costa i Robert McCrae. SeriÈ pomysïowych badañ dowiedli oni (a wielu innych badaczy potwierdziïo te ustalenia w swo- ich badaniach bazujÈcych na Modelu PiÚcioczynnikowym), ĝe oso- bowoĂÊ rozumiana jako cechy (istniejÈ teĝ inne, „niecechowe” koncep- cje osobowoĂci) jest wzglÚdnie staïa u wiÚkszoĂci ludzi w ciÈgu caïego ĝycia. Wprawdzie ksztaïtuje siÚ ona (i jest ksztaïtowana przez innych), a wiÚc podlega zmianom do dwudziestego, najdalej trzydziestego roku ĝycia. Jednak zdaniem autorów pomiÚdzy trzydziestym a osiem- dziesiÈtym rokiem ĝycia pozostaje niemal niezmienna. Jest to podej- Ăcie bardzo radykalne i nie wszyscy je podzielajÈ. Niektórzy twierdzÈ, ĝe osobowoĂÊ zmienia siÚ bardziej. Ankieta Cech OsobowoĂci Poniĝej zamieszczam pytania pomocne w okreĂleniu, jakie sÈ Twoje cechy osobowoĂci. Zgodnie z modelem Costy i McCrae cech tych jest piÚÊ. Tutaj takĝe rozpatrujemy ich piÚÊ, poniewaĝ opieramy siÚ na koncepcji zaproponowanej wïaĂnie przez wspomnianych dwóch naukowców. ¿adne wyniki — przynajmniej teoretycznie — nie pod- legajÈ wartoĂciowaniu. WiÈĝe siÚ to z faktem, ĝe metoda Costy i McCrae nie jest przeznaczona do diagnozowania patologii. A zatem ĝadne 42 T W O J E CE C H Y O S O B O W O ¥ C I — w praktyce prawie ĝadne — wyniki nie wskazujÈ na zaburzone funkcjonowanie psychiczne. Natomiast pewne wyniki mogÈ byÊ lepsze od innych w zaleĝnoĂci od kontekstu. Inne cechy osobowoĂci bÚdÈ przecieĝ przydatne w pracy sprzedawcy, a inne w przypadku hydrau- lika czy naukowca. Pierwsza tabelka z seriÈ pytañ ma Ci pomóc w ustaleniu, czy masz osobowoĂÊ stabilnÈ emocjonalnie, czy neurotycznÈ. PamiÚtaj, ĝe chodzi o rozstrzygniÚcie, w jaki sposób odczuwasz lub zachowujesz siÚ zwy- kle, czÚsto lub prawie zawsze, a niekoniecznie literalnie „zawsze”. Pomocna moĝe byÊ wskazówka, abyĂ w razie trudnoĂci ze zdecydo- wanym rozstrzygniÚciem, czy dotyczy CiÚ stwierdzenie po lewej stronie tabelki, czy teĝ stwierdzenie po jej prawej stronie, wybraï po prostu to, które pasuje do Ciebie bardziej. Podane wskazówki dotyczÈ kaĝdej z piÚciu tabelek odnoszÈcych siÚ do piÚciu cech osobowoĂci. ZachÚcam teĝ do porzucenia wystÚpujÈcej nieraz chÚci do przedstawiania siÚ w lepszym Ăwietle. Psycholodzy dobrze wiedzÈ, ĝe osoby badane czasami odpowiadajÈ na pytania te- stowe w taki sposób, aby „dobrze wypaĂÊ” — oczywiĂcie odwoïujÈc siÚ do swojego osobistego pomysïu na to, jaki wizerunek i jakie wyniki sÈ poĝÈdane. Moĝna to zrozumieÊ, choÊ nie usprawiedliwiÊ, kiedy te- stowe badania psychologiczne mogÈ byÊ przepustkÈ do czegoĂ, np. do profesji kierowcy albo do funkcji rodziny adopcyjnej czy zastÚpczej. Tutaj jednak kaĝdy sam moĝe obliczaÊ i interpretowaÊ swoje wyniki. I podzieliÊ siÚ nimi z innymi tylko wówczas i tylko w takim zakresie, jaki uzna za stosowny. Pierwsza cecha osobowoĂci Zastanów siÚ, w jaki sposób zachowujesz siÚ lub co odczuwasz w wiÚk- szoĂci sytuacji (tabela 2.1). 43 K I M C H C E S Z B Y m ? Tabela 2.1. Zachowania, myĂli i uczucia wïaĂciwe dla róĝnego stopnia natÚĝenia pierwszej cechy osobowoĂci Czy w wiÚkszoĂci sytuacji (przez wiÚkszoĂÊ czasu) 1 2 przeĝywasz niepokój lub siÚ martwisz? jesteĂ niezadowolony(a) z siebie? jesteĂ spokojny(a)? jesteĂ zadowolony(a) z siebie? 3 4 5 6 7 8 9 czujesz siÚ zrelaksowany(a)? przeĝywasz emocje o sïabym natÚĝeniu? Twoje emocje podlegajÈ niewielkim zmianom? rzadko czujesz siÚ przez kogoĂ zraniony(a)? czujesz siÚ szczÚĂliwy(a)? poczucia winy doĂwiadczasz rzadko lub wcale? nie jest dla Ciebie bardzo waĝne, aby ludzie pozytywnie CiÚ oceniali, wspierali, pomagali Ci i dawali dowody uznania? czujesz siÚ napiÚty(a) lub spiÚty(a)? przeĝywasz emocje o silnym natÚĝeniu? Twoje emocje sÈ bardzo zmienne? CZY czÚsto czujesz siÚ zraniony(a) przez innych? czujesz siÚ nieszczÚĂliwy(a)? poczucia winy doĂwiadczasz czÚsto lub caïy czas? pozytywna ocena, wsparcie, pomoc i wyrazy uznania sÈ dla Ciebie bardzo waĝne i czÚsto zauwaĝasz, czy wystÈpiïy, czy teĝ nie miaïy miejsca? Pierwsza cecha osobowoĂci to neurotycznoĂÊ. Niektóre osoby cechuje wiÚksza neurotycznoĂÊ, a inne mniejsza. Niski poziom neurotycznoĂci nazywa siÚ równieĝ stabilnoĂciÈ emocjonalnÈ. JeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z lewej strony, to znaczy, ĝe Twoja osobowoĂÊ jest stabilna emocjonalnie. Natomiast jeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z prawej strony, oznacza to, ĝe Twoja osobowoĂÊ jest neu- rotyczna, a Ciebie moĝna okreĂliÊ mianem neurotyka. Moĝesz równieĝ byÊ gdzieĂ poĂrodku, pomiÚdzy stabilnoĂciÈ emocjonalnÈ a neurotycz- noĂciÈ. Wówczas naleĝaïoby CiÚ opisaÊ jako osobÚ umiarkowanie neu- rotycznÈ, co jest toĝsame z umiarkowanÈ stabilnoĂciÈ emocjonalnÈ (wyjaĂniÚ to póěniej). 44 T W O J E CE C H Y O S O B O W O ¥ C I Druga cecha osobowoĂci Wybierz, w jaki sposób zachowujesz siÚ lub co odczuwasz w wiÚkszoĂci sytuacji. Druga cecha osobowoĂci to ekstrawersja (ekstrawertycznoĂÊ). Niektóre osoby cechuje wiÚksza ekstrawersja, a inne mniejsza. Niski poziom ekstrawersji nazywa siÚ równieĝ introwersjÈ. Lewa strona tabeli 2.2 opisuje niski poziom ekstrawersji (czyli introwersjÚ). Natomiast prawa strona okreĂla to, co typowe dla (wysokiej) ekstrawersji. JeĂli pasuje do Ciebie wiÚcej okreĂleñ po lewej, masz osobowoĂÊ introwertywnÈ, jesteĂ introwertykiem. JeĂli pasuje do Ciebie wiÚcej stwierdzeñ po prawej, masz osobowoĂÊ ekstrawertywnÈ, jesteĂ ekstrawertykiem. JeĂli wydaje Ci siÚ, ĝe jesteĂ czÚĂciowo introwertykiem, a czÚĂciowo eks- trawertykiem i nie sposób stwierdziÊ, która z tych czÚĂci u Ciebie dominuje, wówczas odnosi siÚ do Ciebie okreĂlenie ambiwertyk. Jest to wïaĂnie osoba bÚdÈca gdzieĂ w Ărodku pomiÚdzy introwersjÈ a ekstrawersjÈ. Trzecia cecha osobowoĂci Wybierz, w jaki sposób zachowujesz siÚ lub co odczuwasz w wiÚkszoĂci sytuacji (tabela 2.3). TrzeciÈ cechÈ osobowoĂci jest otwartoĂÊ na doĂwiadczenie. JeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z lewej strony, to znaczy, ĝe jesteĂ osobÈ zamkniÚtÈ na doĂwiadczenie. Natomiast jeĝeli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z prawej strony, oznacza to, ĝe jesteĂ osobÈ otwartÈ na doĂwiadczenie. Moĝesz równieĝ byÊ gdzieĂ poĂrod- ku. Wówczas naleĝaïoby CiÚ opisaÊ jako osobÚ umiarkowanie otwartÈ na doĂwiadczenie, co jest toĝsame z umiarkowanym zamkniÚciem na doĂwiadczenie. 45 K I M C H C E S Z B Y m ? Tabela 2.2. Zachowania, myĂli i uczucia wïaĂciwe dla róĝnego stopnia natÚĝenia drugiej cechy osobowoĂci Czy w wiÚkszoĂci sytuacji (przez wiÚkszoĂÊ czasu) 1 2 3 jesteĂ peïny(a) energii? wolisz dziaïaÊ niĝ myĂleÊ? lepiej siÚ czujesz, kiedy przebywasz wĂród ludzi? CZY jesteĂ czïowiekiem rozmownym? nie przeszkadza Ci podejmowanie ryzyka? masz raczej wysokie tempo ĝyciowe, tempo dziaïania? jesteĂ impulsywny(a), to znaczy reagujesz natychmiastowo, pod wpïywem impulsu, bez namysïu? emocje pozytywne, których doĂwiadczasz, sÈ silne albo czÚste? nie lubisz rozmyĂlaÊ, wspominaÊ, planowaÊ, zaglÈdaÊ w swoje wnÚtrze? dobrze lub bardzo dobrze radzisz sobie w kontaktach i relacjach z innymi? masz wielu znajomych i przyjacióï? wolisz (wolaï(a)byĂ) uprawiaÊ sporty zespoïowe? potrzebujesz duĝej stymulacji zewnÚtrznej, aby czuÊ siÚ dobrze? niejednokrotnie nie wywiÈzujesz siÚ ze zobowiÈzañ? 7 4 5 6 masz maïo energii? wolisz myĂleÊ niĝ dziaïaÊ? lepiej siÚ czujesz, kiedy przebywasz w samotnoĂci? jesteĂ czïowiekiem maïomównym? unikasz ryzyka? masz raczej niskie tempo ĝyciowe, tempo dziaïania? jesteĂ refleksyjny(a), to znaczy zanim zareagujesz w jakiejĂ sytuacji, zastanawiasz siÚ, jak zareagowaÊ? emocje pozytywne, których doĂwiadczasz, sÈ sïabo nasilone albo zdarzajÈ Ci siÚ rzadko? lubisz rozmyĂlaÊ, wspominaÊ, planowaÊ, zaglÈdaÊ w swoje wnÚtrze? kontakty i relacje miÚdzyludzkie sprawiajÈ Ci trochÚ lub wiÚcej niĝ trochÚ kïopotów? 11 masz niewielu znajomych i przyjacióï, 8 9 10 12 13 14 np. tylko jednego albo dwóch? wolisz (wolaï(a)byĂ) uprawiaÊ sporty indywidualne? potrzebujesz niewielkiej stymulacji ze Ăwiata zewnÚtrznego, aby czuÊ siÚ dobrze? jesteĂ osobÈ odpowiedzialnÈ, na której prawie zawsze moĝna polegaÊ? Czwarta cecha osobowoĂci Wybierz, w jaki sposób zachowujesz siÚ lub co odczuwasz w wiÚk- szoĂci sytuacji (tabela 2.4). 46 T W O J E CE C H Y O S O B O W O ¥ C I Tabela 2.3. Zachowania, myĂli i uczucia wïaĂciwe dla róĝnego stopnia natÚĝenia trzeciej cechy osobowoĂci Czy w wiÚkszoĂci sytuacji (przez wiÚkszoĂÊ czasu) twardo stÈpasz po ziemi? 1 nie jesteĂ zbyt twórczy(a)? 2 jesteĂ taki(a) jak wiÚkszoĂÊ ludzi? 3 4 rzadko korzystasz z wyobraěni? 5 masz poglÈdy konserwatywne? 6 7 bujasz w obïokach? jesteĂ osobÈ twórczÈ? jesteĂ osobÈ oryginalnÈ i siÚ wyróĝniasz? czÚsto korzystasz z wyobraěni? masz poglÈdy postÚpowe? lubisz zmiany? jeĂli znajdziesz skuteczny sposób robienia czegoĂ, po jakimĂ czasie i tak próbujesz robiÊ to inaczej? lubisz posïugiwaÊ siÚ swoim intelektem, np. duĝo czytasz? interesujesz siÚ sztukÈ, muzykÈ, literaturÈ, rozwaĝaniami filozoficznymi? nie lubisz zmian? jeĂli znajdziesz skuteczny sposób robienia czegoĂ, to póěniej siÚ go trzymasz? nie masz zainteresowañ intelektualnych, np. nie lubisz czytaÊ ksiÈĝek? interesujÈ CiÚ wyïÈcznie tematy i sprawy praktyczne i ĝyciowe? 8 9 CZY Tabela 2.4. Zachowania, myĂli i uczucia wïaĂciwe dla róĝnego stopnia natÚĝenia czwartej cechy osobowoĂci Czy w wiÚkszoĂci sytuacji (przez wiÚkszoĂÊ czasu) 1 2 3 4 5 6 7 8 jesteĂ ufny(a) wobec ludzi? jesteĂ hojny(a)? jesteĂ wyrozumiaïy(a) wobec ludzi? niechÚtnie narzucasz innym swojÈ wolÚ? raczej unikasz konfliktów? pomagasz innym i dbasz o cudze dobro? jesteĂ osobÈ peïnÈ ciepïa? nie jesteĂ doĂÊ asertywny(a), zachowujesz siÚ raczej ulegle? dbasz o to, aby inni czuli siÚ dobrze w Twoim towarzystwie? jesteĂ podejrzliwy(a)? jesteĂ skÈpy(a)? jesteĂ krytyczny(a) wobec innych? chÚtnie narzucasz innym swojÈ wolÚ? czÚsto popadasz w konflikty? dbasz o swoje sprawy? jesteĂ osobÈ raczej chïodnÈ? jesteĂ wystarczajÈco asertywny(a), a czasami lub nawet czÚsto zachowujesz siÚ agresywnie? nie zaprzÈtasz sobie gïowy tym, jak ludzie czujÈ siÚ w Twoim towarzystwie? CZY 9 47 K I M C H C E S Z B Y m ? CzwartÈ cechÚ osobowoĂci stanowi ugodowoĂÊ. JeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z lewej strony, to znaczy, ĝe jesteĂ osobÈ nieugo- dowÈ (maïo ugodowÈ). Natomiast jeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z prawej strony, oznacza to, ĝe jesteĂ osobÈ (bardzo) ugo- dowÈ. Moĝesz równieĝ byÊ gdzieĂ poĂrodku. Wówczas uznalibyĂmy CiÚ za osobÈ umiarkowanie ugodowÈ. PiÈta cecha osobowoĂci Wybierz, w jaki sposób zachowujesz siÚ lub co odczuwasz w wiÚk- szoĂci sytuacji (tabela 2.5). Tabela 2.5. Zachowania, myĂli i uczucia wïaĂciwe dla róĝnego stopnia natÚĝenia piÈtej cechy osobowoĂci Czy w wiÚkszoĂci sytuacji (przez wiÚkszoĂÊ czasu) 1 2 dbasz o szczegóïy? jesteĂ pracowity(a)? nie dbasz o szczegóïy? bycie czïowiekiem pracowitym nie jest dla Ciebie waĝne? spóěniasz siÚ? cenisz spontanicznoĂÊ? w obliczu przeciwnoĂci i trudnoĂci ïatwo rezygnujesz z dÈĝenia do okreĂlonego celu? waĝniejsze jest dla Ciebie miïo spÚdzaÊ czas? pozwalasz sobie mieÊ w pokoju baïagan? dziaïasz pod wpïywem impulsu? nie obawiasz siÚ popeïniania bïÚdów? 3 4 5 6 7 8 9 CZY jesteĂ punktualny(a)? jesteĂ dobrze zorganizowany(a)? jesteĂ wytrwaïy(a) w dÈĝeniu do celów mimo przeszkód? waĝniejsze sÈ dla Ciebie osiÈgniÚcia? utrzymujesz w pokoju porzÈdek? jesteĂ ostroĝny(a)? odczuwasz lÚk przed zrobieniem czegoĂ w sposób niedoskonaïy? PiÈtÈ cechÚ osobowoĂci stanowi sumiennoĂÊ. JeĂli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie okreĂlenia z lewej strony, to znaczy, ĝe jesteĂ osobÈ niesu- miennÈ (maïo sumiennÈ). Natomiast jeĝeli czÚĂciej pasowaïy do Ciebie 48 T W O J E CE C H Y O S O B O W O ¥ C I okreĂlenia z prawej strony, oznacza to, ĝe jesteĂ osobÈ (bardzo) su- miennÈ. Moĝesz równieĝ byÊ gdzieĂ poĂrodku. Wówczas uznalibyĂmy CiÚ za czïowieka umiarkowanie sumiennego. PamiÚtaj, aby nie przywiÈzywaÊ nadmiernej wagi do uzyskanych wyników. MajÈ one charakter jedynie orientacyjny, poniewaĝ nie jest to prawdziwy kwestionariusz osobowoĂci. Z naukowego punktu widzenia ma status ankiety. To, jak wypadïeĂ — dowolna konfiguracja wyników w zakresie wszystkich piÚciu cech — prawdopodobnie jest zgodne z rzeczywistoĂciÈ, zwïaszcza jeĂli druga czÚĂÊ niniejszego rozdziaïu przyniesie w Twoim odczuciu potwierdzenie tej nie w peïni profesjonalnej autodiagnozy psychologicznej. Jednak prawdziwy test psychologiczny w odróĝnieniu od tak zwanych psychozabaw czy psy- chotestów zamieszczanych w kolorowych czasopismach, czy nawet w odróĝnieniu od ankiet zaproponowanych przeze mnie, ma powaĝ- niejszy charakter. Stanowi efekt wytÚĝonej pracy uczonych, którzy poprzez kolejne etapy tworzÈ „narzÚdzia psychometryczne” w zgodzie ze skomplikowanymi zasadami metodologii i statystyki. To, co tu piszÚ, nie odnosi siÚ jedynie do powyĝszego narzÚdzia badajÈcego cechy osobowoĂci, ale do wszystkich ankiet w niniejszym poradniku: do Krót- kiego Testu Inteligencji, do Inwentarza Preferencji Zawodowych i do Kwestionariusza Zainteresowañ Edukacyjno-Zawodowych. JeĂli chcesz mieÊ pewnoĂÊ co do tego, jak zdiagnozowaÊ swojÈ oso- bowoĂÊ i predyspozycje zawodowe, udaj siÚ do dyplomowanego psychologa albo doradcy zawodowego. Jest wiele miejsc godnych polecenia: instytucje wspierajÈce zatrudnienie i przedsiÚbiorczoĂÊ, po- wiatowe urzÚdy pracy, prywatne gabinety, poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Miejscem stosunkowo nowym, prÚĝnie siÚ rozwijajÈ- cym i coraz bardziej wiarygodnym jest internet, trzeba jednak mieÊ pewnoĂÊ, ĝe zamieszczony na stronie internetowej test psychologiczny jest w peïni profesjonalny. 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: