Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 006690 14488983 na godz. na dobę w sumie
Kim jesteś? Test osobowości ID16 - ebook/pdf
Kim jesteś? Test osobowości ID16 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Logos Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63837-55-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Do którego z 16 typów osobowości należysz? Jesteś energicznym i zdecydowanym „administratorem”? Wrażliwym i twórczym „artystą”? A może analitycznym i błyskotliwym „logikiem”?

Dzięki testowi ID16 znajdziesz odpowiedź na to intrygujące pytanie, a twoje odkrycie sprawi, że lepiej zrozumiesz siebie oraz innych!

DODATKOWE INFORMACJE

„Kim jesteś?” zawiera test ID16 oraz zarysy poszczególnych typów osobowości (w tym informację o naturalnych skłonnościach, pokrewnych typach, a także częstości występowania danego typu w populacji).

Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16) są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.

KOMENTARZE

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Laboratorium Dobrego Życia Kim jesteś? Test osobowości ID16TM© (Fragment) Kim jesteś? Test osobowości ID16TM© Publikacja ta może pomóc Ci lepiej wykorzystywać Twój potencjał, budować zdrowe relacje z innymi ludźmi i podejmować dobre decyzje odnośnie edu- kacji oraz kariery zawodowej. W żadnym wypadku nie powinna być jednak traktowana jako substytut specjalistycznej konsultacji psychologicznej lub psy- chiatrycznej. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania tej książki. ID16TM© jest niezależną typologią osobowości opracowaną przez Laboratorium Dobrego Życia. Nie należy jej mylić z typologiami i testami osobowości ofero- wanymi przez inne instytucje. Laboratorium Dobrego Życia nie jest dystrybu- torem testów osobowości innych wydawców i nie reprezentuje oferujących je instytucji. © Jarosław Jankowski / Laboratorium Dobrego Życia, 2014-2015 Test, metodologia oraz profile osobowości ID16TM© są własnością Laborato- rium Dobrego Życia. Wszelkie prawa zastrzeżone. W publikacji wykorzystano zdjęcia oraz grafiki pochodzące ze zbioru Deposit- photos. Konwersja ebooka: Zbigniew Szalbot Wydawca: ISBN 978-83-63837-55-6 Patronat: typyosobowosci.pl Wstęp Od zarania dziejów myśliciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy życia interesowali się fenomenem ludzkiej osobowości. Intrygo- wało ich to, że zachowania i postawy niektórych ludzi wykazują tak duże podobieństwa, mimo innych doświadczeń życiowych i odmiennego wychowania. Obserwacje te skłaniały wielu z nich do refleksji nad typami oso- bowości. Jednym z owoców tych dociekań jest – wciąż popularna – typologia Hipokratesa. Ten wybitny starożytny lekarz i myśliciel wyróżnił cztery podstawowe temperamenty: sangwinik, chole- ryk, flegmatyk oraz melancholik. Historia zna wiele innych, rów- nie ciekawych, prób wyodrębnienia i opisania powtarzalnych ty- pów osobowości. Choć niektóre z nich, z dzisiejszej perspektywy, wydają się zbyt uproszczone, to odegrały one niezwykle ważną rolę, torując drogę do późniejszej, bardziej pogłębionej refleksji nad osobowością człowieka. Przełomem w tym zakresie była teoria Carla Gustava Junga (1875- 1961), szwajcarskiego psychiatry i psychologa, która przyczyniła się do popularyzacji idei typów osobowości i – począwszy od XX wieku – stała się podstawą do tworzenia tzw. jungowskich typo- logii oraz testów osobowości (do których także należy ID16TM©).1 Dziś typologie osobowości odwołujące się do teorii Junga są na- rzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, 1 Więcej na ten temat w rozdziale: „ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości”. 4 Wstęp coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie za- wodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących rela- cje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się także standardowym narzędziem stosowanym przez większość global- nych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawo- dowym. Początkowo wykorzystywano je głównie w korporacjach o rodowodzie amerykańskim, w ostatnich latach jednak zdoby- wają one coraz większą popularność w Europie. Każdego roku, dzięki jungowskim testom osobowości, miliony lu- dzi na całym świecie lepiej poznają siebie oraz innych, a w konse- kwencji ich życie oraz relacje zmieniają się na lepsze. Mamy nadzieję, że Twoja przygoda z typami osobowości przyczy- ni się do takich właśnie pozytywnych zmian. WYDAWCY Spis treści Wstęp ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Test osobowości ID16TM© Ważne informacje Część 1 Część 2 Część 3 Interpretacja wyników Zarys typów osobowości ID16TM© Administrator (ESTJ) Adwokat (ESFJ) Animator (ESTP) Artysta (ISFP) Doradca (ENFJ) Dyrektor (ENTJ) Entuzjasta (ENFP) Idealista (INFP) Innowator (ENTP) Inspektor (ISTJ) Logik (INTP) Mentor (INFJ) 4 8 12 12 14 18 22 26 29 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 6 Opiekun (ISFJ) Praktyk (ISTP) Prezenter (ESFP) Strateg (INTJ) Dodatki typów osobowości w populacji populacji osób o danym typie osobowości Polecane publikacje Seria: Twój typ osobowości Bibliografia Cztery naturalne skłonności Orientacyjny, procentowy udział poszczególnych Orientacyjny, procentowy udział kobiet i mężczyzn w Spis treści 63 64 53 55 57 59 61 61 67 70 86 7 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości ID16TM© należy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowości, odwołujących się do teorii Carla Gustava Junga (1875-1961) – szwaj- carskiego psychiatry i psychologa, jednego z głównych przedsta- wicieli tzw. „psychologii głębi”. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, Jung doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzył dobrze dziś znany podział na ekstrawer- tyków i introwertyków. Ponadto wyróżnił cztery funkcje osobo- wości, stanowiące dwie pary przeciwieństw: percepcja-intuicja i myślenie-odczuwanie. Ustalił też, że w każdej z tych par domi- nuje jedna z funkcji. Jung doszedł do przekonania, że dominujące funkcje każdego człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkową jest typ osobowości. W 1938 roku dwaj amerykańscy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheelwright, stworzyli pierwszy test osobowości oparty na teorii Junga, umożliwiający określenie dominujących funkcji w trzech, opisanych przez niego wymiarach: ekstrawersja-introwersja, percepcja-intuicja oraz myślenie-odczuwanie. Test ten stał się inspiracją dla innych badaczy. W 1942 roku, także na gruncie amerykańskim: Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs zaczę- ły stosować swój własny test osobowości, poszerzając klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar: ocenianie-obserwacja. Większość późniejszych typologii i testów osobowości, odwołujących się do teorii Junga, również uwzględ- nia ów czwarty wymiar. Należy do nich m.in. amerykańska typo- 8 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości logia opublikowana w 1978 roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowości stworzony W 1938 roku dwaj amerykańscy psy- chiatrzy przez Aušrę Augustinavičiūtė. W następnych dekadach w ich ślady poszli badacze z różnych części świata, tworząc kolej- ne czterowymiarowe typologie i testy osobowości dostosowane do lokalnych warunków oraz potrzeb. Do grupy tej należy ID16TM© – polska, niezależna typologia osobo- wości opracowana przez Laboratorium Dobrego Życia. Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, również opiera się na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne współcze- sne jungowskie typologie, wpisuje się ona w nurt czterowymia- rowej analizy osobowości. Na gruncie ID16TM© wymiary te na- zywane są czterema naturalnymi skłonnościami. Skłonności te mają charakter dychotomiczny, a ich obraz dostarcza informacji o typie osobowości człowieka. Analiza pierwszej skłonności ma na celu określenie dominującego źródła energii życiowej (świat zewnętrzny lub świat wewnętrzny). Analiza drugiej skłonności określa dominujący sposób przyswajania informacji (poprzez zmysły lub poprzez intuicję). Analiza trzeciej skłonności określa dominujący sposób podejmowania decyzji (rozumem lub ser- cem). Analiza czwartej skłonności określa natomiast dominujący styl życia (zorganizowany lub spontaniczny). Kombinacja wszyst- kich tych naturalnych skłonności, skutkuje 16 możliwymi typami osobowości. 9 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Szczególną cechą typologii ID16TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona bowiem poszczególne typy osobowości w działa- niu – w pracy, w codziennym życiu oraz relacjach z innymi ludź- mi. Nie koncentruje się na wewnętrznej dynamice osobowości i nie podejmuje prób teoretycznego objaśniania wewnętrznych, niewidocznych procesów. Skupia się raczej na tym, jak dany typ osobowości przejawia się na zewnątrz i w jaki sposób wpływa na otoczenie. Ów nacisk na społeczny aspekt osobowości zbliża nie- co ID16TM© do wspomnianej powyżej typologii Aušry Augustina- vičiūtė. Każdy z 16 typów osobowości ID16TM© jest wypadkową natural- nych skłonności człowieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech wartościujących. Żaden z typów osobowości nie jest lepszy lub gorszy od innych. Każdy z typów jest po prostu inny i każdy ma swoje potencjalnie mocne i słabe strony. ID16TM© po- zwala zidentyfikować i opisać te różnice. Pomaga zrozumieć sie- bie i odkryć swoje miejsce w świecie. Znajomość własnego profilu osobowości pozwala ludziom w peł- ni wykorzystywać swój potencjał i pracować nad obszarami, któ- re mogą przysparzać im problemów. Jest nieocenioną pomocą w codziennym życiu, w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz podejmowaniu decyzji do- tyczących edukacji i kariery zawodowej. Określenie typu osobowości nie jest procesem, który ma cha- rakter arbitralny i mechaniczny. Każdy człowiek, jako „właściciel 10 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości i użytkownik swojej osobowości”, jest w pełni kompetentny, aby określić, do którego typu należy. Jego rola w tym procesie jest więc kluczowa. Samoidentyfikacji takiej można dokonać analizu- jąc opisy 16 typów osobowości i stopniowo zawężając pole wybo- ru. Można jednak wybrać drogę na skróty – wykorzystać zamiesz- czony na kolejnych stronach test osobowości ID16TM©. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywa „użytkownik osobowo- ści”, wynik testu zależy bowiem wyłącznie od udzielonych przez niego odpowiedzi. Identyfikacja typu osobowości pomaga poznać siebie i innych, nie powinna jednak być traktowana jako wyrocznia przesądzają- ca o przyszłości. Typ osobowości nigdy nie może usprawiedliwiać naszych słabości lub złych relacji z innymi ludźmi (choć może po- móc zrozumieć ich przyczyny)! W ramach ID16TM© typ osobowości nie jest traktowany jako sta- tyczny, genetycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz nabytych. Takie ujęcie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi. Otwiera przed nami nowe perspektywy, zachęcając do pracy nad sobą i wskazując obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna. 11 Test osobowości ID16TM© Test osobowości ID16TM© to zestaw 84 pytań dotyczących twoich reakcji oraz zachowań w zwykłych, codziennych sytuacjach. Od- powiedzi na nie pozwolą określić twój typ osobowości. Ważne informacje • Test składa się z trzech części. Każda z nich zawiera 28 pytań dotyczących osobistych preferencji lub zachowań. Pytania mają formę zdań, które należy dokończyć wybierając jedną z dwóch opcji. • Celem testu jest określenie twojego typu osobowości, nie zaś inteligencji, wiedzy lub zdolności. Jego wynik nie ma charak- teru wartościującego! W teście nie ma dobrych i złych odpo- wiedzi, nie próbuj więc szukać i wybierać „właściwych”. Każdy z 16 typów osobowości jest inny, ale ma taką samą wartość. Żaden nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych. • Wybieraj poszczególne odpowiedzi zgodnie z tym, jak zacho- wujesz się w opisanych sytuacjach, nie zaś, jak chciałbyś lub jak (twoim zdaniem) należałoby się zachować. Jeśli nigdy nie byłeś w danej sytuacji, zastanów się, jaka byłaby twoja natu- ralna reakcja, gdybyś się w niej znalazł. Gdy pytanie dotyczy preferencji, wskaż twoje faktyczne skłonności, nie zaś te, któ- re wydają ci się właściwe lub pożądane. 12 12 Test osobowości ID16TM© • Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypad- kach, w których nie możesz w pełni utożsamić się z żadną z za- proponowanych odpowiedzi, zaznacz tę, która jest ci bliższa. • Czas testu nie jest ograniczony, nie musisz się więc spieszyć. Nie zastanawiaj się jednak nad odpowiedziami zbyt długo. To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kim jesteś? Test osobowości ID16
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: