Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 009044 20650145 na godz. na dobę w sumie
Klasyczny język japoński - ebook/pdf
Klasyczny język japoński - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2678-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Klasyczny język japoński należy dzisiaj do języków martwych, w użyciu pozostawał prawdopodobnie od III wieku n.e. aż do 1. połowy XIX wieku. We współczesnej japońszczyźnie określany jest mianem bungo, czyli dosłownie ''języka literackiego''. Zarówno pod względem leksykalnym, morfologicznym, jak i fonetycznym klasyczny język japoński jest dosyć niejednorodny, ponieważ kształtował się i podlegał zmianom na przestrzeni kolejnych epok historycznych.

Prezentowana książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na poziomie akademickim najważniejszych zagadnień z dziedziny gramatyki klasycznego języka japońskiego. Przedstawiony w niej materiał gramatyczny oparty został na programie gramatyki starojapońskiej nauczanej w szkołach japońskich, a materiał językowy, omówiony w formie przykładów, ilustrujących konkretne konstrukcje gramatyczne, zaczerpnięto z oryginalnych utworów literackich.

Podręcznik składa się z 6 rozdziałów, prezentujących poszczególne zagadnienia gramatyczne i leksykalne uporządkowane według części mowy. Całość dopełnia słownik najważniejszych terminów gramatycznych oraz tabele odmian koniugacyjnych.

Podręcznik adresowany m.in. do studentów japonistyki, którzy mają podstawową wiedzę leksykalno-gramatyczną w zakresie współczesnego języka japońskiego.

Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2014 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Prezentowana tu książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na poziomie akademickim najważniejszych zagadnień z dzie- dziny gramatyki klasycznego języka japońskiego. Skierowana jest do studen- tów japonistyki, którzy posiadają podstawową wiedzę leksykalno-gramatyczną w zakresie współczesnego języka japońskiego. Przedstawiony w niej materiał gramatyczny oparty został na programie gramatyki starojapońskiej nauczanym w szkołach japońskich. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, prezentujących poszczególne zagadnienia gramatyczne i leksykalne uporządkowane według podziału na części mowy. W rozdziale pierwszym „Klasyczny język japoński – wprowadzenie” przed- stawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące języka klasycznego, mię- dzy innymi podstawowe różnice oraz podobieństwa pomiędzy językiem kla- sycznym a współczesnym, etapy rozwoju języka japońskiego, a także przykłady form leksykalnych i gramatycznych, które wywodzą się ze starojapońszczyzny, a które przetrwały i używane są również współcześnie. W rozdziale drugim „Koniugacje czasowników, przymiotników i czasow- ników przymiotnych” omówione zostały poszczególne typy i paradygmaty koniugacyjne czasowników, przymiotników i czasowników przymiotnych. W rozdziale trzecim „Słowa posiłkowe jodōshi” zostały zaprezentowane pełniące funkcje wykładników gramatycznych słowa posiłkowe, uporządko- wane według znaczenia. Rozdział czwarty „Język honoryfi katywny keigo” poświęcony został zja- wisku honoryfi katywności. Leksykalne i gramatyczne wykładniki honoryfi - katywności zostały podzielone na trzy typy, odpowiadające trzem poziomom ugrzecznienia, a mianowicie aprecjatywnemu – sonkeigo, modestywnemu – kenjōgo i neutralnie grzecznemu – teineigo. W rozdziale piątym „Wyrazy nominalne taigen” przedstawione zostały rze- czowniki, zaimki oraz liczebniki tworzące grupę niekoniugowalnych części mowy. W rozdziale szóstym „Wyrazy określające i nieokreślające oraz partykuły” opisana została grupa wyrazów nieodmiennych, które pełnią w zdaniu funkcję 10 Wstęp określającą. Tworzą ją słowa atrybutywne, przysłówki, spójniki, wykrzykniki oraz partykuły. Całość podręcznika dopełnia słownik najważniejszych terminów grama- tycznych oraz tabele odmian koniugacyjnych. Materiał językowy omówiony w formie przykładów ilustrujących konkre- tne konstrukcje gramatyczne oraz materiał ćwiczeniowy do opisywanych części mowy i zagadnień zaczerpnięty został z oryginalnych utworów literackich, wy- danych w zbiorowych dziełach: Nihon koten bungaku taikei (Wielki zbiór japoń- skiej literatury klasycznej) wydawnictwa Iwanami1 i Nihon koten bungaku zenshū (Zbiór wszystkich dzieł literatury klasycznej) wydawnictwa Shōgakukan2. Każdy badacz kultury japońskiej, który pragnie zgłębiać i analizować kla- syczne teksty literackie, historyczne, fi lozofi czne czy estetyczne oraz zajmować się ich przekładem, powinien rozpocząć swoje studia od opanowania staroja- pońszczyzny. Mam nadzieję, że ten podręcznik dostarczy nie tylko podstawo- wej wiedzy, ale będzie stanowił zachętę do bardziej pogłębionych badań nad dawną kulturą Japonii i klasycznymi tekstami. * Chciałabym skierować wyrazy wdzięczności przede wszystkim do profe- sora Romualda Huszczy, mojego pierwszego nauczyciela klasycznego języka japońskiego, za inspirację i cenne wskazówki. Pragnę podziękować również profesorowi Mikołajowi Melanowiczowi, profesorowi Alfredowi F. Majewi- czowi, profesorowi Watanabe Hideo i dr Sonoyamie Senri za pomoc i uwagi. Autorka 1 Nihon koten bungaku taikei (Wielki zbiór japońskiej literatury klasycznej), Iwanami Sho- ten, Tōkyō 1957–1968. 2 Nihon koten bungaku zenshū (Zbiór wszystkich dzieł literatury klasycznej), Shōgakukan, Tōkyō 1971–1975.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyczny język japoński
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: