Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 004386 14687079 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5245-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatków z paragrafu 300 i z paragrafu 617)  lub zmianie (np. do § 069) już istniejących. Dodano też nowe paragrafy (np. 204 dla dochodów z dotacji do zadań własnych gmin),  zmienione nazwy tych już istniejących (np. § 047, § 052), a niektóre uchylono (np. § 079).

W związku z tymi zmianami oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze stosowaniem zapisów klasyfikacji budżetowej w praktyce finansów publicznych przygotowaliśmy publikację Klasyfikacja budżetowa 2013.

W książce tej przedstawiamy:

  • Ponad 180 porad ekspertów na najczęściej zadawane pytania
  • Zakres klasyfikacji środków publicznych
  • Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
  • Zasady (kryteria) klasyfikacji
  • Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji
  • Stosowanie klasyfikacji w oświacie i pomocy społecznej

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo:

  • Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
  • Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
  • Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

okladka_klasyfikacja:okladka_1_klasyfikacja.qxd 13-04-08 14:53 Page 1 Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Niniejsze wydanie książki zostało przygotowane z uwzględnieniem ostat- nich zmian do klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporzą dzeniem Ministra Finansów z 11.2.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 215). Zmieniony stan prawny został uwzględniony zarówno w tej części książki, która za wiera komentarze i objaśnienia, jak i w tekście jednolitym aktualnej klasyfikacji budżetowej. Publikacja adresowana jest do osób zatrudnionych w służbach finanso wych. Książka powinna również spełnić oczekiwania zgłaszane ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody praw nicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w któr ym zastosowano klasyfikację. Książka kierowana jest także do służb kontroli finansowej, w tym audy- torów wewnętrznych, oceniających poprawność doboru podziałki klasy- fikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Adresatem książki są w końcu pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorzą- dami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub kor y - gują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej. Wojciech Lachiewicz – administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Admi - nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedr y Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach 1983– 1995 r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji nauko wych i popularno-naukowych, w tym 7 książkowych, dotyczących proble matyki prawnej finansów samorządu ter ytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, spor t. 3 1 0 2 a w o t e ż d u b a c a k i f y s a K l j i a z c w e h c a L . i W . d e r d o p pod red. Wojciecha Lachiewicza Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Klasyfikacja w planowaniu budżetowym Klasyfikacja w ewidencji księgowej i sprawozdawczości Pułapki w klasyfikowaniu 174 porad ekspertów zdrapka8:zdrapka8.qxd 13-04-04 12:59 Page 1 Wejdê na stron´ www.ekspertbeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki Zarejestruj si´ i korzystaj z zawartoÊci serwisu W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt: (22) 311 22 22 lub centrum.klienta@beck.pl Darmowy dost´p do portalu mo˝liwy jest po zakupie ksià˝ki. Oferta wa˝na do 31 lipca 2014 r. zdrapka8:zdrapka8.qxd 13-04-04 12:59 Page 2 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapkà jest równoznaczne z zakupem ksià˝ki! Zakup ksià˝ki daje dost´p (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do pakietu podstawowego portalu www.ekspertbeck.pl na 1 miesiàc gratis. Bud˝Klas2013N Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl pod redakcją Wojciecha Lachiewicza Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Klasyfikacja budżetowa 2013 1. wydanie Stan prawny: kwiecień 2013 Redakcja: Ewelina Olszewska, Mirosław Typek Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel.: 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5244-2 ISBN e-book 978-83-255-5245-9 Spis treści Notki biograficzne ..................................................................................................................................................... Wykaz niektórych skrótów .................................................................................................................................... Wykaz powołanych źródeł prawa ...................................................................................................................... Przedmowa ................................................................................................................................................................... I. Klasyfikacja budżetowa wraz z zasadami jej stosowania i doskonalenia ............................... 1. Rodowód współczesnych klasyfikacji budżetowych ............................................................................ 1.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................................................................. 1.2. Planowanie procesów finansowych ................................................................................................... 1.3. Szczegółowość ustaleń budżetu .......................................................................................................... 1.4. Ewolucja sposobu zapisywania budżetu .......................................................................................... 2. Zakres klasyfikacji środków publicznych .................................................................................................. 2.1. Finanse publiczne oraz sektor finansów publicznych .................................................................. 2.2. Środki publiczne – rodzaje ..................................................................................................................... 2.3. Przedmiot klasyfikacji budżetowej (co podlega klasyfikacji) ..................................................... 2.4. Problemy z ustaleniem podmiotów zobowiązanych do stosowania podziałek z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej ................................................................... 3. Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu ............................................................................. 3.1. Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej ................................................................................. 3.2. Rola klasyfikacji w ewidencji finansowej .......................................................................................... 3.3. Klasyfikacja w sprawozdawczości budżetowej .............................................................................. 3.4. Znaczenie klasyfikacji w statystyce publicznej ............................................................................... 4. Zasady (kryteria) klasyfikacji budżetowej ................................................................................................. 4.1. Niekompletność reguł klasyfikowania ............................................................................................... 4.2. Dobór podziałek klasyfikacyjnych – jako proces wykładni prawa ........................................... 4.3. Zasady doboru podziałek klasyfikacyjnych – krok po kroku ..................................................... 5. Przykłady niedoskonałości lub psucia klasyfikacji budżetowej (ku przestrodze) ...................... 5.1. Grupa rodzajowa „dotacje i subwencje” ............................................................................................ 5.2. Wpływy z likwidacji wydatków niewygasających .......................................................................... 5.3. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej ............................................................................................. 5.4. Dotacje z budżetu JST dla SP ZOZ i dla podmiotów niepublicznych ..................................... 5.5. Praktyka klasyfikacji rozliczeń między gminami z tytułu dotowania prywatnego przedszkola .................................................................................................................................................. 5.6. Specyfika klasyfikowania w budżetach JST niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ............................................................................................................................ 5.7. Wnioski de lege lata i de lege ferenda ................................................................................................... 6. Zakończenie ....................................................................................................................................................... XI XV XVII XXI 1 1 1 2 3 4 4 4 6 8 11 15 15 24 26 27 28 28 29 31 45 45 46 47 47 50 52 54 55 III Spis treści II. Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach ................................................................... 1. Klasyfikacja materiałów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ................ 1.1. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na zakup certyfikatu kwalifikowanego ..................................................................................................................................... 1.2. Klasyfikacja wydatków na zakup mydła w płynie i ręczników papierowych dla personelu placówki ................................................................................................................................ 1.3. Klasyfikacja tarczy w piecu grzewczym ........................................................................................... 1.4. Zakup drzwi ............................................................................................................................................... 1.5. Meble – czy mogą być środkami trwałymi? ................................................................................... 1.6. Klasyfikacja budżetowa artykułów sanitarnych i spożywczych ............................................ 1.7. Klasyfikacja budżetowa publikacji wymiennokartkowych i opłaty związane z Internetem ............................................................................................................................................. 1.8. Zakwalifikowanie do wartości niematerialnych i prawnych .................................................... 1.9. Paragrafy 4210, 4240, 4270, 4300 – wyjaśnienia ......................................................................... 1.10. Wydatki na czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wentylacji i klimatyzacji .......................... 1.11. Meble na wymiar, płyty CD – klasyfikacja budżetowa ............................................................... 1.12. Montaż klimatyzatora ............................................................................................................................ 1.13. Koszty na modernizację budynku ..................................................................................................... 1.14. Wydatek na zakup uzbrojenia ............................................................................................................ 1.15. Klasyfikacja wykupu gruntów pod przepompownię w celu budowy kanalizacji ............ 2. Usługi obce ........................................................................................................................................................ 2.1. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu obsługi prawnej ..................... 2.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu monitoringu ............................ 2.3. Klasyfikacja wydatków z tytułu wydania kodu do korzystania z bankowości elektronicznej ........................................................................................................................................... 2.4. Wydatki na badania i ekspertyzy ....................................................................................................... 2.5. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu gazu i wody ........... 2.6. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu usług telefonicznych .......................................................................................................................................... 2.7. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu butli z gazem ......... 2.8. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej ............................................................................................................................................... 2.9. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów naprawy, przeglądów i kalibracji urządzeń ............................................................................................................................... 2.10. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów konserwacji windy .............. 2.11. Klasyfikacja faktury za usługi telekomunikacyjne ....................................................................... 2.12. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę suszarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta ..................................................................................................... 2.13. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów z tytułu korzystania z wydzierżawionego zbiornika na gaz ............................................................................................ 2.14. Klasyfikacja wydatków z zakresu ekspertyz i porad ................................................................... 2.15. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów przeglądów okresowych kotłowni, nadzoru budowlanego i kontroli obiektów budowlanych ......... 2.16. Klasyfikacja wydatków na opracowanie dokumentu planistycznego w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ................................... 2.17. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na naprawę kserokopiarki, części zamienne oraz dojazd serwisanta ........................................................................................ 2.18. Klasyfikacja paragrafowa kosztów konserwacji kserokopiarki ............................................... 2.19. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków .............................................................................. IV 59 59 59 60 61 62 62 63 64 65 67 70 71 74 75 76 77 77 77 78 79 79 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 88 89 89 90 90 Spis treści 2.20. Wydatki z tytułu uzyskania podpisu elektronicznego w klasyfikacji budżetowej ........... 2.21. Zakup wody butlowej ............................................................................................................................ 2.22. Klasyfikacja budżetowa badania hydrantów przeciwpożarowych i przeglądu gaśnic 2.23. Klasyfikacja szkolenia bhp ................................................................................................................... 2.24. Klasyfikacja wydatku na certyfikat dotyczący podpisu elektronicznego ZUS .................. 2.25. Opłata z tytułu korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej ............................................. 2.26. Zabezpieczenie medyczne przy organizacji imprez masowych ............................................ 2.27. Klasyfikacja umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą ................... 2.28. Klasyfikacja wydatków na zatrudnienie obsługi monitoringu miejskiego ........................ 2.29. Wydatki za usługi językowe ................................................................................................................. 2.30. Wydatki na pokrycie kosztów z polisy ubezpieczeniowej OC i NW ...................................... 2.31. Klasyfikacja wydatków z tytułu zapłaty dwóch faktu ................................................................. 3. Edukacja i nauka ................................................................................................................................................ 3.1. Opłata za egzamin – ujęcie w paragrafie klasyfikacji wydatków ........................................... 3.2. Podnoszenie kwalifikacji ....................................................................................................................... 3.3. Klasyfikacja budżetowa stypendiów ............................................................................................... 3.4. Stypendia szkolne ................................................................................................................................... 3.5. Klasyfikacja studiów podyplomowych i szkoleń ......................................................................... 3.6. Klasyfikowanie praktyk absolwenckich ........................................................................................... 3.7. Dofinansowanie studiów podyplomowych a klasyfikacja budżetowa ............................... 4. Szkolenia i podróże służbowe ...................................................................................................................... 4.1. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych pracowników jednostek budżetowych ............................................................ 4.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków z tytułu podróży służbowych na wystawę obrazów promujących gminę ............................................................................................................ 4.3. Klasyfikacja wydatków za udział w szkoleniu zorganizowanym poza miejscem pracy pracownika .................................................................................................................................... 4.4. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu szkoleń pracowników .......... 4.5. Klasyfikacja wydatków związana z badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem ................... 4.6. Wynajęcie busa – klasyfikacja budżetowa .................................................................................... 4.7. Delegacja pełnomocnika wyborów do Europarlamentu – klasyfikacja budżetowa ..... 4.8. Klasyfikacja budżetowa podróży zagranicznych osób niebędących pracownikami ...... 4.9. Koszty delegacji radnych ...................................................................................................................... 4.10. Opłaty za transport busem .................................................................................................................. 4.11. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez strażaka w PSP ......................... 5. Środki europejskie i inne środki zagraniczne .......................................................................................... 5.1. Wprowadzanie paragrafu z czwartą cyfrą 7 i 9 do budżetu ..................................................... 5.2. Klasyfikacja budżetowa środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej ........................................................................................................................................... 5.3. Klasyfikacja budżetowa w unijnym Programie Integracji Społecznej ................................. 5.4. Klasyfikacja budżetowa wpływu środków z sektorowego programu operacyjnego rybołówstwo i przetwórstwo ............................................................................................................. 5.5. Ewidencja środków przekazanych na rachunek powiatu, stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych .......................................................................................................................................... 5.6. Wydatki na opracowanie wniosku o środki unijne ...................................................................... 5.7. Kwalifikacja projektu unijnego w dwóch działach, czy rozdziałach? ................................... 5.8. Realizacja projektu współfinansowanego środkami UE ............................................................ 5.9. Współfinansowanie zadań środkami z UE ...................................................................................... 5.10. Klasyfikacja wydatków niekwalifikowanych ................................................................................. 91 92 93 95 96 96 97 97 98 99 102 103 106 106 106 107 108 111 113 115 116 116 117 118 120 121 122 122 122 124 124 125 126 126 127 128 128 129 130 130 131 132 134 V Spis treści 5.11. Klasyfikacja paragrafowa środków pochodzących z PROW .................................................... 5.12. Klasyfikacja wydatków za odsetki od niewykorzystanej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ............................................................................................................. 6. Komputery ........................................................................................................................................................... 6.1. Zakup komputera jako pozostałego środka trwałego ................................................................. 6.2. Ewidencja faktury za przedłużoną gwarancję programu księgowego .................................. 6.3. Klasyfikacja opłaty abonamentowej za używanie programu komputerowego ................. 6.4. Klasyfikacja zakupu licencji programu komputerowego ............................................................ 6.5. Zakup komputera w celu dydaktycznym ......................................................................................... 7. Plan finansowy i jego zmiany ........................................................................................................................ 7.1. Klasyfikacja wydatków po przekształceniu jednostki budżetowej w zakład budżetowy ................................................................................................................................................... 7.2. Przesunięcia między paragrafami wydatków budżetowych .................................................... 7.3. Możliwości przesunięć między paragrafami, gdy jednostka działa na prowizorium ...... 8. Powiązania z ewidencją księgową i sprawozdawczością .................................................................... 8.1. Pozostałe na koniec roku środki na rachunku z art. 223 ustawy o finansach publicznych ................................................................................................................................................. 8.2. Klasyfikacja budżetowa w zakładzie budżetowym – obowiązek jej prowadzenia przy ewidencji kosztów .......................................................................................................................... 8.3. Wycena wyposażenia po remoncie i modernizacji ...................................................................... 8.4. Meble do pracowni językowej – klasyfikacja ................................................................................... 8.5. Klasyfikacja budżetowa dochodów z zadania administracji zleconej .................................... 8.6. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy .............................................................................................................................................................. 8.7. Odprawa pośmiertna po pracowniku ................................................................................................ 9. Podatki i opłaty ................................................................................................................................................... 9.1. Opłata za trwały zarząd ........................................................................................................................... 9.2. Odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości – klasyfikacja budżetowa ....................... 9.3. Opłata roczna za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogi .............................................. 9.4. Wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska ................................................................. 9.5. Klasyfikacja opłaty legalizacyjnej ......................................................................................................... 9.6. Klasyfikacja opłat za parkowanie w płatnej strefie miejskiej .................................................... 10. Dotacje oraz wydatki na pomoc dla innego podmiotu ....................................................................... 10.1. Księgowanie dochodu z dotacji i związanych z nią wydatków ............................................ 10.2. Dotacje na pomoc finansową między JST ................................................................................... 10.3. Klasyfikacja budżetowa dopłaty do wspólnej taryfy ............................................................... 10.4. Dotacje udzielane klubom sportowym ........................................................................................ 10.5. Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej .......................................... 10.6. Pomoc z budżetu samorządu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej ...................... 10.7. Wydatki budżetu gminy (powiatu) na usuwanie eternitu z nieruchomości osoby prywatnej ................................................................................................................................................ 10.8. Sposób zaklasyfikowania dotacji z budżetu JST dla osoby fizycznej na usuwanie azbestu ..................................................................................................................................................... 10.9. Dopłaty z budżetu gminy do własnej spółki z o.o. .................................................................... 10.10. Dotacje udzielone organizacjom działalności pożytku publicznego a klasyfikacja budżetowa .............................................................................................................................................. 10.11. Zwrot pomocy finansowej ................................................................................................................ 10.12. Zasady i tryb udzielania dotacji dla podmiotu wykonującego zadania ratownictwa wodnego ....................................................................................................................... VI 134 136 137 137 138 139 140 140 141 141 142 144 145 145 146 148 150 150 151 153 153 153 154 154 155 156 157 158 158 160 161 163 165 167 170 172 173 174 176 177 Spis treści 11. Inwestycje ............................................................................................................................................................ 11.1. Klasyfikacja budżetowa zapłaty z art. 6471 Kodeksu cywilnego ......................................... 11.2. Klasyfikacja budżetowa zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę na remont wynajmowanego lokalu ..................................................................................................... 11.3. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych z tytułu odkupienia akcji .................. 11.4. Klasyfikacja wydatków poniesionych przez JST na zasilenie kapitału zapasowego spółki ......................................................................................................................................................... 11.5. Prawidłowa klasyfikacja budżetowa na sfinansowanie zadania pod nazwą „Instalacja toalety wolnostojącej” ................................................................................................... 11.6. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na opracowanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia procesu inwestycyjnego .......................................................... 11.7. Klasyfikacja wydatków na przygotowanie procesu inwestycyjnego ................................. 11.8. Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z dofinansowaniem inwestycji przez podmiot prywatny ................................................................................................................... 11.9. Klasyfikacja dla zwracanego przez urząd skarbowy podatku VAT, dotyczącego prowadzonej inwestycji przez jednostki budżetowe .............................................................. 11.10. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wykonanie kominka w remizie strażackiej .. 11.11. Klasyfikacja dochodów samorządu z tytułu darowizn ............................................................ 12. Odszkodowania ................................................................................................................................................. 12.1. Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu ................................................................................................................................ 12.2. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu w czasie prac wykonywanych przez pracowników JST .................................................................................................................................... 12.3. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje a klasyfikacja budżetowa ................................................................................................................................................. 12.4. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje a klasyfikacja budżetowa ................................................................................................................................................. 13. Wynagrodzenia i wydatki osobowe ............................................................................................................ 13.1. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty należnych odsetek naliczonych od zaległych wynagrodzeń ........................................................................................................................ 13.2. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wypłatę odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach stosunku pracy ................................................. 13.3. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów zasiłków chorobowych i zmniejszeń wpłat z tytułu składek ZUS ......................................................................................... 13.4. Klasyfikacja wydatków na szkolenie prowadzone przez osobę fizyczną na podstawie umowy o dzieło ................................................................................................................. 13.5. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy oraz pobór podatków ......................................................... 13.6. Wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego w państwowej jednostce budżetowej ............................................................................................................................................... 13.7. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku ...................................................................................... 13.8. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej ................................................. 13.9. Ujęcie odprawy pracownika ................................................................................................................ 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ...................................................................................... 14.1. Klasyfikacja dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wydatków z niej finansowanych ......................................................................... 14.2. Klasyfikacja budżetowa dla odpłatnego zniesienia współwłasności gruntu Skarbu Państwa ...................................................................................................................................................... 179 179 183 184 184 185 186 186 187 188 188 189 191 191 192 192 194 195 195 196 197 199 199 200 201 202 203 204 204 207 VII Spis treści 14.3. Klasyfikacja budżetowa z tytułu zwrotu bonifikaty na zakup mieszkania ......................... 14.4. Ustalenie działu i rozdziału dla zaplanowania wydatków ponoszonych na remont pomnika ..................................................................................................................................................... 14.5. Klasyfikacja budżetowa dla bieżących wydatków ponoszonych przez gminę ................ 14.6. Klasyfikacja budżetowa dla zakupu gruntów i opłaty za akt notarialny ............................. 15. Oświata ................................................................................................................................................................. 15.1. Obliczanie podstawy dotacji dla niepublicznego przedszkola przy zastosowaniu klasyfikacji budżetowej ...................................................................................................................... 15.2. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na zakup programu i urządzenia do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu ................................................................ 15.3. Zakup testów narkotycznych przez jednostkę budżetową ................................................... 15.4. Klasyfikacja dochodów jednostki samorządu terytorialnego otrzymywanych z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach położonych na jej terenie .................................... 15.5. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup leków i materiałów opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole ....................................... 15.6. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych na zakup tablic interaktywnych dla gminnych placówek oświatowych .......................................................... 15.7. Klasyfikacja wydatków ponoszonych na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie obcej gminy ....................................................................................................................... 15.8. Ewidencjonowanie wydatków na prenumeratę czasopism oraz pomoce dydaktyczne ........................................................................................................................................... 15.9. Stołówki szkolne i przedszkolne ...................................................................................................... 15.10. Klasyfikacja wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do ZNP ................................ 15.11. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego – paragrafy ................................................................................................................................................ 15.12. Dofinansowanie z budżetu gminy obozu szkoleniowego zespołu artystyczno- tanecznego, działającego przy zespole szkół ........................................................................... 15.13. Wpłaty rodzica ucznia na pokrycie kosztów szkody powstałej w szkole .......................... 16. Pomoc społeczna ............................................................................................................................................... 16.1. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych z tytułu opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej ................................................................................................................ 16.2. Klasyfikacja budżetowa dla wydatków ponoszonych przez gminę na dożywianie dzieci w szkołach ..................................................................................................................................... 16.3. Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z kosztów upomnienia .......................................................................................................................... 16.4. Klasyfikacja wydatku z tytułu zakupu zniczy na opuszczone groby .................................... 16.5. Klasyfikacja dochodów z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych ......... 16.6. Klasyfikowanie wpływów od dłużników alimentacyjnych ....................................................... 16.7. Paragraf 4240 w planie finansowym domu pomocy społecznej ........................................... 16.8. Klasyfikacja dla wydatków na wzmocnienie świetlic i klubów dla dzieci .......................... 17. Pozostałe ............................................................................................................................................................... 17.1. Wykazanie w Rb-27S należności odsetek za zwłokę .................................................................. 17.2. Wydatki z tytułu nabycia nieruchomości w trybie zasiedzenia .............................................. 17.4. Klasyfikacja budżetowa dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu .......................... 17.5. Wydatki związane z powodzią ............................................................................................................ 17.6. Poradnik w formie abonamentu płaconego jednorazowo .................................................... 17.7. Klasyfikacja dochodów i wydatków powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej .............................................................................................................. 17.8. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych .............................................................................. 209 210 211 212 212 212 214 215 216 220 220 221 224 225 226 227 229 231 233 233 235 236 238 239 240 241 241 242 242 242 243 244 245 246 247 VIII 17.9. Leasing zwrotny ..................................................................................................................................... 17.10. Wpłata do budżetu środków z rachunku dochodów własnych jako wydatek jednostki budżetowej ......................................................................................................................... 17.11. Fundusz sołecki ...................................................................................................................................... 17.12. Kompensowanie wzajemnych należności z kontrahentem .................................................. 17.13. Wydatki budżetu gminy i powiatu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego .... 17.14. Klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu nagrody pieniężnej od Ministra Sportu dla gminy .................................................................................................................................. III. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1.1.2013 r. ................................................. 1. Zmiany w klasyfikacji rozdziałów ................................................................................................................. 1.1. Zachowanie rozdziałów z cyframi końcowymi ***93 i ***94 ..................................................... 1.2. Uchylenie rozdziału: 75076 „Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” .................................................................................................................... 1.3. Nowy rozdział: 75631 „Wpływy z podatku akcyzowego od suszu tytoniowego” ............... 1.4. Dodane objaśnienia do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” ............................................. 2. Zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów ......................................................................................... 3. Zmiany w klasyfikacji paragrafów wydatków .......................................................................................... 3.1. Nowe wydatki dotacyjne budżetu państwa z paragrafu 204 .................................................... 3.2. Dotacje dla SP ZOZ – kontrowersyjna nazwa i objaśnienia do paragrafu 249 i 256 ......... 3.3. Stosowany w funduszach celowych nowy paragraf 299 ............................................................ 3.4. Uściślenie objaśnień do wydatków z paragrafu 300 i 617 .......................................................... 3.5. Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz zobowiązań jednostki likwidowanej lub przekształcanej ................................................................................... 3.6. Zamiana zakresu wydatków objętych paragrafem 307 i paragrafem 406 ............................ 3.7. Zmiany dotyczące wydatków obejmowanych paragrafem 806 i 807 .................................... 3.8. Nowe rezerwy budżetu od 31.12.2013 r. ........................................................................................... 4. Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków z tytułu bezpieczeństwa zewnętrznego ....... 5. Zmiany w szczegółowej klasyfikacji wydatków z tytułu bezpieczeństwa wewnętrznego ..... 6. Konkluzje ............................................................................................................................................................. IV. Przepisy prawne .................................................................................................................................................. 1. Klasyfikacja budżetowa ................................................................................................................................... Załącznik 1. Klasyfikacja działów ................................................................................................................ Załącznik 2. Klasyfikacja rozdziałów .......................................................................................................... Załącznik 3. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków Spis treści 248 250 252 253 255 256 257 257 258 258 258 259 259 263 263 264 265 266 266 268 269 269 270 271 272 273 273 275 278 311 328 356 358 359 369 380 380 380 392 IX (z objaśnieniami) ..................................................................................................................... Załącznik 4. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami): .......................... Załącznik 5. Klasyfikacja paragrafów przychodów .............................................................................. Załącznik 6. Klasyfikacja paragrafów rozchodów ................................................................................. Załącznik 7. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego .......................................................................................................................... Załącznik 8. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego ......................................................................................................................... 2. Wyciąg z przepisów prawnych ..................................................................................................................... 2.1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – wyciąg .. 2.2. Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – wyciąg .......................................................................................................................................................... 2.3. Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – wyciąg ........................................................................................................................................................... Spis treści Wykaz zagadnień w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej ............................................... 1. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i rozchodów ....................................................... 2. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków ........................................................................................ 3. Klasyfikacja paragrafów przychodów ........................................................................................................ 399 399 402 413 X Notki biograficzne Mieczysława Cellary – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwo- wej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgo- wych w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie pod- staw rachunkowości, rachunkowości finansowej i  budżetowej, rachunku kosztów, ra- chunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Aleksandra Ciąglewicz-Miśta – absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekono- mii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła aplikację sądową. Radca prawny Opolskie- go Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  Opolu. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji oraz prowadząca szkolenia z  zakresu prawa finansowego, administracyjnego oraz cywilnego. Stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck, jako specjalista z dziedziny finansów publicznych. Gabriela Czech – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia podyplo- mowe w zakresie rachunkowości ukończyła również na Akademii Ekonomicznej w Ka- towicach. Posiada certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługo- wego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów. Z sektorem publicznym związana od 1992 roku, pełniąc funkcje głównego księgowego, skarbnika powiatu, a obecnie skarbnika gminy. Prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości bu- dżetowej oraz gospodarki finansowej JST. Elżbieta Iglińska  – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania. Studia podyplomowe w  zakresie podatków ukończyła w  Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada certyfikat Kierownika Projektów Europejskich wydany przez Aka- demię Edukacji Regionalnej. W latach 1997–2002 była inspektorem kontroli finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Obecnie jest naczelnikiem Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Sopotu, a  także wykładowcą przedmiotu rachunkowość budżetowa w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogar- dzie Gdańskim. XI Notki biograficzne Wojciech Lachiewicz – administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyj- nego UJ, gdzie w latach 1983–1995 r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obra- chunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o na- ruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji nauko- wych i popularno-naukowych, w tym 7 książkowych, dotyczących problematyki praw- nej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji jak oświata, kultura, pomoc społeczna, pla- nowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publiczny- mi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i  kontrolą administracji. Wykła- dowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej. Stanisława Szlachta  – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego  – Wydziału Prawa i Administracji. Posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Przez wiele lat była Dyrektorem Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Krakowa, a od 1.7.2010 r. pełni funkcję Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. polityki rachunkowości. Jest członkiem Komisji Orzekającej w sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych. Jest cenionym wykładowcą na szkoleniach dla jednostek organizacyjnych sfery finansów publicznych. Jest autorem dwóch pozycji książkowych dotyczących in- strukcji obiegu dokumentów i  sprawozdawczości budżetowej oraz szeregu artykułów publikowanych w prasie fachowej. Arkadiusz Talik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocław- skiego. Radca prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Pol- skiej Akademii Nauk. Autor publikacji oraz prowadzący szkolenia z zakresu prawa fi- nansowego, administracyjnego oraz cywilnego, stale współpracuje z  Wydawnictwem C.H. Beck, jako specjalista z dziedziny finansów publicznych. Piotr Walczak – absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Naczelnik Wydziału Kon- troli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2005– 2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi, obecnie członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych przy RIO w  Łodzi. Posiada szeroką wiedzę z  zakresu finansów publicznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych. Stale współpra- cuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck. XII Notki biograficzne Piotr Wieczorek – specjalista ds. rachunkowości, doświadczony praktyk kontroli i szko- leniowiec, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, specjalizujący się w finansowej i technicznej inżynierii ryzyka, właściciel firmy doradczej i współwłaściciel firmy szkoleniowej, były pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo- łecznej, były Kierownik Biura Rejestru Usług Medycznych, ekspert w portalu www.eks- pertbeck.pl, zajmującego się rachunkowością budżetową, autor i współautor publikacji m.in. Beck Info Biznes Wydawnictwa C.H. Beck. Osoba specjalizująca się w organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami kontroli zarządczej z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu: organizacji rachunkowości (urzędów, jednostek oświatowych, zakładów budżetowych), rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, funkcjonowania tzw. przedsiębiorstw wod- no-kanalizacyjnych, weryfikacji taryf, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, sposo- bów dokumentowania różnych zdarzeń i czynności związanych z rachunkowością i kon- trolą. XIII Wykaz niektórych skrótów FinPublU ........................ ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (Dz.U. Nr  157, poz.1240 ze zm.) 1998FinPublU ............... ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zm.) KlasBudżR ...................... rozporządzenie Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szcze- gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozcho- dów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) 1991KlasBudżR ............. rozporządzenie Ministra Finansów z 18.4.1991 r. w sprawie kla- syfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przy- chodów i rozchodów (Dz.U. Nr 39, poz.169 ze zm.) 2000KlasBudżR ............. rozporządzenie Ministra Finansów z  18.7.2000  r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i  wydatków oraz przycho- dów i rozchodów (Dz.U. Nr 59, poz.688 ze zm.) 2004KlasBudżR ............. rozporządzenie Ministra Finansów z  20.9.2004  r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz- nych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.) 2006KlasBudżR ............. rozporządzenie Ministra Finansów z  14.6.2006  r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz- nych (Dz.U. Nr 107, poz.726 ze zm.) PrawBudżU .................... ustawa z  5.1.1991  r.  – Prawo budżetowe (Dz.U. Nr  4, poz.  18 ze zm.) RachU ............................. ustawa z 29.4.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) XV Wykaz niektórych skrótów SysOśwU ........................ ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) SzczegZasRachR ........... rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2010 r. w sprawie szcze- gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jedno- stek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 289) 1997PKD ........................ rozporządzenie Rady Ministrów z 7.10.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze zm.) 2004PKD ........................ rozporządzenie Rady Ministrów z 20.1.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) ZozU ............................... ustawa z  30.8.1991  r. o  zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) DziałLeczU ..................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217) XVI Wykaz powołanych źródeł prawa 1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 2) Prawo finansów publicznych: – – – – ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), – rozporządzenie Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfi- kacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzą- cych ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z 4.12.2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 211, poz. 1633 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z  3.2.2010  r. w  sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103), rozporządzenie Ministra Finansów w 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów bu- dżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bu- dżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 289), rozporządzenie Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadze- nia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616), – ustawa z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – – ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.); 3) Rachunkowość: – ustawa z 29.4.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.); 4) Statystyka publiczna: – ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.), – rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.); XVII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2013. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: