Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 005552 13609994 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2016 - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374403023 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi kolejne aktualne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.Publikacja zawiera m.in.:- ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami,- wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce,- oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka,- wzbogaconą bazę obowiązujących pism urzędowych i opinii – dla ułatwienia przyporządkowane do poszczególnych podziałek.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRYSTYNA GĄSIOREK KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 ISBN 978-83-7440-302-3 KRYSTYNA GĄSIOREK ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autor licznych publikacji w tej dziedzinie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce Spis treści Wstęp ................................................................................................ 1. Klasyfikacja budżetowa – zasady ogólne, kryteria ................ 2. Części budżetowe – najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej ................................................................................. 5 7 9 3. Klasyfikacja działów ................................................................. 17 4. Klasyfikacja rozdziałów ........................................................... 21 Rozdziały .................................................................................... 22 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .............................................. 22 Dział 020 – Leśnictwo ................................................................. 29 Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .......................................... 30 Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo .......................................... 31 Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ...................................... 32 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ............................................ 33 Dział 500 – Handel ...................................................................... 36 Dział 550 – Hotele i restauracje .................................................. 37 Dział 600 – Transport i łączność ................................................. 37 Dział 630 – Turystyka ................................................................. 43 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ...................................... 44 Dział 710 – Działalność usługowa ............................................... 49 Dział 720 – Informatyka .............................................................. 51 Dział 730 – Nauka ....................................................................... 52 Dział 750 – Administracja publiczna .......................................... 54 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ............. 63 Dział 752 – Obrona narodowa ..................................................... 65 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne .................. 66 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..................................................... 68 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .......................................... 72 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ....... 73 Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..................................... 83 Dział 758 – Różne rozliczenia .................................................... 84 Dział 801 – Oświata i wychowanie .............................................. 89 Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ................................................. 116 Dział 851 – Ochrona zdrowia ...................................................... 117 Dział 852 – Pomoc społeczna ..................................................... 123 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .... 138 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ........................... 140 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ........ 144 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ............. 154 Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..................... 157 Dział 926 – Kultura fizyczna ....................................................... 157 5. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) ..................................................... 159 5.1. Czwarta cyfra ....................................................................... 159 5.2. Paragrafy dochodów ............................................................ 167 6. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) ....................................................................... 253 6.1. Czwarta cyfra ....................................................................... 255 6.2. Paragrafy wydatków ............................................................ 267 7. Klasyfikacja paragrafów przychodów .................................... 398 Paragrafy ..................................................................................... 398 8. Klasyfikacja paragrafów rozchodów ...................................... 401 Paragrafy ..................................................................................... 401 9. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego ................................ 403 Paragrafy i pozycje ..................................................................... 403 10. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego ................................................ 417 Paragrafy i pozycje ..................................................................... 417 Wstęp Klasyfikacja budżetowa odgrywa ważną rolę w systemie finansów pub- licznych. Stanowi jednolity system pogrupowania zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Umożliwia dogłębną analizę założeń społeczno- -gospodarczych państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szcze- gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie no- welizowane, w 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono już cztery zmiany. Niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej wprowadzone w kwiet- niu 2015 r., a obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., odnosiły się m.in. do ujmowania dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjono- wania systemu gospodarowania odpadami. Wprowadzono zmiany w kla- syfikowaniu usług dotyczących telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz Internetu. Ponadto utworzono nowe rozdziały związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (do 31 grudnia 2014 r. objęte rozdziałami: 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80120, 80123, 80130, 80132). W związku z tym jednostki samorządu tery- torialnego miały obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2015 r. do 31 marca 2015 r., a tym samym i planów finansowych swoich jednostek. Kolejna zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, podpisa- na przez Ministra Finansów 24 czerwca 2015 r., weszła w życie 16 lip- ca 2015 r. Jednak zmienione podziałki stosuje się dopiero od 1 stycz- nia 2016 r., z wyjątkiem paragrafu dochodów 069 „Wpływy z różnych opłat”, który ma zastosowanie od 1 kwietnia 2015 r. Wprowadzone zmia- ny należy uwzględnić po raz pierwszy do projektu ustawy bud żetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Nowelizacja obejmu- je zmiany w przepisach prawa, umożliwia również jednolitą klasyfikację środków związanych z realizacją określonych zadań, porządkuje terminolo- gię dotyczącą klasyfikowania środków w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. Część zmian ma na celu zagregowanie bądź też wydzielenie, wy- odrębnienie wybranego zakresu dochodów lub wydatków. Zmiany dotyczą 5 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów m.in. połączenia trzech rozdziałów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden, wprowadzenia nowych paragrafów dochodów, np.: 020, 055, 066, 067 i 080, a także zastosowania niektórych paragrafów wydatkowych, np. 421, 422, 423, 424, 441, 442, 455 i 470. Najnowsza zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej podpi- sana przez Ministra Finansów 22 września 2015 r., choć weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, to zmienione podziałki stosuje się dopiero od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzone zmiany należy uwzględnić również po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Zmiana dotyczy utworzenia odpowiedniego rozdziału w związku z powołaniem Biu- ra Krajowej Informacji Podatkowej oraz rozdziału przeznaczonego do ewi- dencjonowania środków związanych z realizacją zadań przez Radę Dialogu Społecznego. W związku z tym wprowadzono zmiany do objaśnień paragra- fu dochodowego 069. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obej- muje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz- nych. Książka zawiera: ●● aktualną klasyfikację części budżetowych, ●● aktualną, ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przycho- dów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz- nych wraz z objaśnieniami, ●● wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce, ●● oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka, ●● wzbogaconą bazę obowiązujących pism i opinii w zakresie klasyfi- kacji budżetowej wydanych przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i inne oraz przez organy kontrolne – regionalne izby obrachunkowe – dla ułatwienia przyporządkowanych do poszczególnych podziałek. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednos tek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfi kacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finan- sowych tych jednostek, a przygotowana i dołączona płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej tym, którzy wolą korzystać z wersji elektronicznej zamiast z wersji papierowej klasyfikacji. 6 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – zasady ogólne 1. Klasyfikacja budżetowa – zasady ogólne, kryteria Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania ro- dzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i roz- chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarówno w planowaniu, rachunkowości, jak i w sprawo- zdawczości. Klasyfikacja ta nie stanowi podstawy prawnej do usta- lania i pobierania dochodów, a także do dokonywania wydatków bud że towych – jest jedynie instrumentem do ujmowania gromadzonych dochodów i ponoszonych wydatków na podstawie właściwych aktów prawnych. Pozwala na grupowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów według jednolitych kryteriów przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Wyróżnia się trzy kryteria klasyfikacji budżetowej wskazane w tabeli 1. TABELA 1. Kryteria klasyfikacji budżetowej KryTErium OBjAśniEniA Podmiotowe Przedmiotowo-funkcjonalne Oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków budżeto- wych. Każda z części odpowiada aktualnemu podziałowi resortowemu administracji rządowej, a każda z jednostek resortowych jest dysponen- tem, który odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. Oznacza podział dochodów według źródła ich pochodzenia, natomiast podział wydatków – według przeznaczenia tych środków. Dochody i wydatki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. Działy budżetu umożliwiają analizę oraz ocenę zaangażowania środków budżeto- wych w wykonanie funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych państwa, natomiast rozdziały budżetu stanowią poszerzenie klasyfika- cji działowej. rodzajowe Oznacza uzupełnienie klasyfikacji przedmiotowo-funkcjonalnej o pa- ragrafy i pozycje, przy czym treść paragrafów określa rodzaj dochodu i wydatku. Według klasyfikacji budżetowej można dokonywać analiz, porównań do- chodów i wydatków – oczywiście w zależności od potrzeb. Klasyfikacja bud- żetowa spełnia cztery funkcje, wskazane i objaśnione w tabeli 2 na str. 8. 7 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów TABELA 2. Cztery funkcje klasyfikacji budżetowej FunKCjA Ekonomiczna Finansowa informacyjna Prawna OBjAśniEniA Oznacza przejrzyste powiązanie określonych elementów układu budżetu pań- stwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zadaniami, które budżet państwa lub jednostka samorządu terytorialnego zamierza wykonać. Pozwala na planowanie i wykonywanie budżetu zgodnie z przyjętymi założe- niami oraz kontrolę poprzez budżet całej gospodarki finansowej państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wiąże się z jawnością i przejrzystością finansów publicznych i jest ściśle zwią- zana ze sprawozdawczością. Oznacza zapisanie konkretnej kwoty dochodów lub wydatków w określonej po- działce klasyfikacji, co przesądza o zakresie kompetencji finansowych organów wykonujących budżet. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfika- cji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho- dzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji bud- żetowej). Rozporządzenie to było wielokrotnie nowelizowane, a w 2014 r. ogłoszono tekst jednolity, do którego zostały wprowadzone już cztery zmiany (z 10 października 2014 r., z 16 grudnia 2014 r., z 24 czerwca 2015 r. oraz z 22 września 2015 r.). W poszczególnych załącznikach do tego rozporządzenia określono: ●● załącznik nr 1 – klasyfikację działów, ●● załącznik nr 2 – klasyfikację rozdziałów, ●● załącznik nr 3 – klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środ- ków, ●● załącznik nr 4 – klasyfikację paragrafów wydatków i środków, ●● załącznik nr 5 – klasyfikację paragrafów przychodów, ●● załącznik nr 6 – klasyfikację paragrafów rozchodów, ●● załącznik nr 7 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z za- kresu bezpieczeństwa zewnętrznego, ●● załącznik nr 8 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z za- kresu bezpieczeństwa wewnętrznego. 8 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – części budżetowe 2. Części budżetowe – najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Podział według części pozwala na określenie poszczególnych dysponen- tów środków budżetowych oraz umożliwia ich wydatkowanie. Części wy- stępują jedynie w strukturach organizacyjnych budżetu państwa. Klasyfikację części budżetowych zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżeto- wych oraz określenia ich dysponentów, którego tekst jednolity ogłoszono w 2014 r., natomiast w 2015 r. wprowadzono zmianę (rozporządzeniem zmieniającym z 30 kwietnia 2015 r.). Zmiana ta dotyczy połączenia części budżetowych służących obsłudze Skarbu Państwa, tj. części „78 Obsługa zadłużenia zagranicznego” i części „79 Obsługa długu krajowego” i ma bezpośredni wpływ na organ administracji rządowej, jakim jest Minister Finansów, będący dysponentem łączonych części budżetowych 78 i 79 w jedną pod numerem istniejącej już części 79 o nowej nazwie „Obsłu- ga długu Skarbu Państwa”. Spowodowane jest to głównie tym, że dług Skarbu Państwa traktowany jest całościowo, niezależnie od waluty oraz u kogo dług został zaciągnięty. Zastosowanie jednej części 79 pozwoli m.in. ujednolicić procedury operacyjne i księgowe obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększy przejrzystość w zakresie finansów publicznych, które również pozwoli prawidłowo zaprezentować charakter ekonomiczny trans- akcji zawieranych przez Ministra Finansów. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie od 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem, że należy je uwzględ- nić już do opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Klasyfikacja części budżetowych (z uwzględnieniem wprowadzo- nych zmian, w tym z 2015 r.) przedstawia się następująco: 01. Kancelaria Prezydenta RP 02. Kancelaria Sejmu 03. Kancelaria Senatu 04. Sąd Najwyższy 05. Naczelny Sąd Administracyjny 06. Trybunał Konstytucyjny 07. Najwyższa Izba Kontroli 08. Rzecznik Praw Obywatelskich 09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 9 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11. Krajowe Biuro Wyborcze 12. Państwowa Inspekcja Pracy 13. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 14. Rzecznik Praw Dziecka 15/00 Sądy powszechne Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Ministerstwo Sprawiedliwości Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Szczecinie a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawują- cego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa od- powiadającej obszarowi apelacji 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 17. Administracja publiczna 18. Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 20. Gospodarka 21. Gospodarka morska 22. Gospodarka wodna 10 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – części budżetowe 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25. Kultura fizyczna 26. Łączność 27. Informatyzacja 28. Nauka 29. Obrona narodowa 30. Oświata i wychowanie 31. Praca 32. Rolnictwo 33. Rozwój wsi 34. Rozwój regionalny 35. Rynki rolne 36. Skarb Państwa 37. Sprawiedliwość 38. Szkolnictwo wyższe 39. Transport 40. Turystyka 41. Środowisko 42. Sprawy wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 44. Zabezpieczenie społeczne 45. Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 46. Zdrowie 49. Urząd Zamówień Publicznych 50. Urząd Regulacji Energetyki 52. Krajowa Rada Sądownictwa 53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 54. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 56. Centralne Biuro Antykorupcyjne 57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 58. Główny Urząd Statystyczny 59. Agencja Wywiadu 60. Wyższy Urząd Górniczy 61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 62. Rybołówstwo 63. Rodzina 11 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 64. Główny Urząd Miar 65. Polski Komitet Normalizacyjny 66. Rzecznik Praw Pacjenta 67. Polska Akademia Nauk 68. Państwowa Agencja Atomistyki 70. Komisja Nadzoru Finansowego 71. Urząd Transportu Kolejowego 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 75. Rządowe Centrum Legislacji 76. Urząd Komunikacji Elektronicznej 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego – uchylono Komentarz: Część budżetową 78 o nazwie „Obsługa zadłużenia zagranicznego” uchylono rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 kwietnia 2015 r. zmieniają- cym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Zmiana ta ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r., ale należy ją uwzględnić już przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. 79. Obsługa długu Skarbu Państwa Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tej części budżetowej. Zmianę należy uwzględnić już przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. 80. Regionalne izby obrachunkowe 81. Rezerwa ogólna 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 83. Rezerwy celowe 84. Środki własne Unii Europejskiej 85/00 Województwa Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 02. 04. 06. Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie 12 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – części budżetowe 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie a nazwę części stanowi nazwa województwa 86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorzą- dowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim 13 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 67. 69. 71. 73. 75. 77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku 14 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – części budżetowe 79. 81. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 95. 97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwo- ławczego 87. Dochody budżetu środków europejskich 88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowa- nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczko- wych budżetu państwa. Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom wła- dzy publicznej, kontroli państwowej, sądów i trybunałów oraz innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi- nansach publicznych (dalej: uofp). Organami tymi są: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Try- bunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Tele- wizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze i Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy admi- nistracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustalone są odpowiednio odrębne części budżetu. 15 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się: 1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 2) rezerwę ogólną; 3) rezerwy celowe; 4) obsługę długu Skarbu Państwa; 5) środki własne Unii Europejskiej; 6) przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczko- wych budżetu państwa; 7) dochody, o których mowa w art. 111 pkt 16 uofp; dochody te stanowią: ●● środki europejskie i środki przeznaczone na realizację programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz progra- mów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określają- cym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instru- mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1), oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, ●● środki na realizację projektów pomocy technicznej, ●● środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Europejskiego Fun- duszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, ●● środki przeznaczone na realizację Norweskiego Mechanizmu Fi- nansowego 2004–2009 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004–2009, ●● inne środki po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu pańs twa. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ministra, w budżecie państwa mogą być tworzone odrębne części dla: 1) urzędów centralnych nadzorowanych przez ministra, 2) państwowych jednostek organizacyjnych, które nie są organami wła- dzy lub administracji rządowej, 3) zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecz- nością zapewnienia bieżącej kontroli dochodów lub wydatków. Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci części budżeto- wych, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej. 16 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – działy 3. Klasyfikacja działów Działy budżetu stanowią trzycyfrowe symbole. Podział środków pub- licznych na działy pozwala na ocenę m.in., w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki budżetowe na realizację poszczególnych zadań za- równo w budżecie państwa, jak i w budżetach jednostek samorządu tery- torialnego. Klasyfikacja według działów umożliwia jednostkom ustalenie wydatkowanych środków w danym dziale, mimo że będą one ponoszone w różnych częściach budżetu. Działy stosowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej. Symbole cyfrowe oraz nazwy działów z odpowiednikami symboli Pol- skiej Klasyfikacji Działalności, ustalonej w rozporządzeniu Rady Mini- strów z 24 grudnia 2007 r., zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (patrz: tabela 3). TABELA 3. Symbole cyfrowe i nazwy działów z odpowiednikami symboli klasyfikacji PKD SymBOL CyFrOwy DziAłu nAzwA DziAłu SymBOLE KLAS wEDług PKD 010 rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 050 100 rybołówstwo i rybactwo górnictwo i kopalnictwo 01.11–01.28, ex 01.29, 01.30–01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21–72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99 ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20 03.11–03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 70.22, ex 80.20 05.10–09.90, ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 52.21–52.22, ex 80.20, ex 84.13 17 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 150 Przetwórstwo przemysłowe 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 Handel 550 Hotele i restauracje 600 Transport i łączność 630 Turystyka 700 gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 720 informatyka 18 10.11–10.32, ex 10.39–10.41, 10.42–10.83, ex 10.84, 10.85–11.01, ex 11.02, 11.03–13.20, ex 13.30, 13.91–15.20, ex 16.10, 16.21–16.24, ex 16.29, 17.11–19.10, ex 19.20, 20.11–20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16–33.20, ex 38.12–38.22, 38.31–38.32, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 ex 35.11–35.14, 35.21–35.30, ex 36.00, ex 38.12–41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 84.13 ex 10.39, ex 11.01–11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 45.11–47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22–95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 55.10–56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 49.10–52.10, ex 52.21–52.22, 52.23–53.20, ex 60.20, 61.10–61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 79.11–79.12, ex 79.90, ex 84.13 41.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 68.10–68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10 ex 02.40, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10–70.21, ex 70.22, 71.11–71.20, 73.11–74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11–77.40, ex 78.10, 78.20–78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21–81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20–82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01–96.04, ex 96.09 ex 33.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, 58.21–58.29, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 62.01–62.03, ex 62.09, 63.11–63.12, ex 80.20, 95.11 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – działy 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.11–72.20, ex 80.20 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 72.11–72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, ex 91.01 730 nauka 750 751 Administracja publiczna urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91 753 754 755 756 757 758 801 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 84.30 ex 41.20–43.99, ex 80.20, 84.24–84.25 wymiar sprawiedliwości 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 84.23 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego różne rozliczenia Oświata i wychowanie ex 84.11 ex 84.11 64.11–64.19, ex 64.20, 64.30–66.30, ex 84.11, 94.92, 99.00 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 56.29, ex 80.20, 85.10–85.31, ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex 85.51–85.52, 85.53–85.59, ex 85.60 19 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 803 Szkolnictwo wyższe 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 854 900 921 925 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, 86.10–86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex 88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 01.61–01.62, ex 01.63–01.64, ex 10.39, ex 35.11–35.14, 37.00–38.11, ex 38.12–38.22, 39.00, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex 96.09 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 59.11–59.14, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, 90.01–90.04, ex 91.01, 91.02–91.03, 93.21, ex 93.29 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 91.04 926 Kultura fizyczna 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, 92.00–93.12, 93.19, ex 93.29 Uwaga! Zamieszczony przy symbolach klas według PKD wyróżnik „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego za­ kresu wyróżnionego grupowania. 20 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały 4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działo- wej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom bud- żetowym. W większości działów został utworzony rozdział „Pozostała działal- ność” z końcówką „95” dodaną do symbolu działu. Należy tu klasyfi- kować jedynie takie dochody czy też wydatki dotyczące danego zadania, których nie da się zaklasyfikować do innych rozdziałów w danym dzia- le. Następnym rozdziałem, który funkcjonuje w większości działów, jest rozdział „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z końcówką „78” dodaną do symbolu działu. Ponadto prawie w każdym dziale występuje rozdział „Pomoc zagraniczna” z końcówką „79” dodaną do symbolu działu, a także rozdział „Działalność badawczo-rozwojowa” z końców- ką „80” dodaną do symbolu działu. W rozdziale „Pomoc zagraniczna” należy klasyfikować wydatki stanowiące pomoc zagraniczną, w szczegól- ności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Z dniem 31 grudnia 2014 r. przestały ostatecznie obowiązywać wy- stępujące w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 rozdziały: ●● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu prze- jętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych”, z końcówką „93” dodaną do symbolu działu, ●● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przeję- tych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa po- mocnicze”, z końcówką „94” dodaną do symbolu działu. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 24 czerw- ca 2015 r. w zakresie rozdziałów dotyczy m.in.: ●● zmiany nazwy rozdziału 01041 oraz rozdziału 05011 wraz z objaśnie- niami w związku z tym, że w rozdziałach tych klasyfikowane są środ- ki dotyczące wdrażania – oprócz programów perspektywy finansowej 2007–2013 – również programów perspektywy finansowej 2014–2020, ●● połączenia trzech rozdziałów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden, 21 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów ●● utworzenia nowego rozdziału w związku z powołaniem Polskiej Agen- cji Kosmicznej, ●● uchylenia rozdziału 75009 przy równoczesnym nadaniu nowej nazwy rozdziałowi 75008 (jest to związane ze zmianami wynikającymi z usta- wy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw), ●● wprowadzenia rozdziału 75081, który jest przeznaczony do ewiden- cjonowania środków związanych z realizacją zadań w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, oraz rozdziału 75633 w związku z opo- datkowaniem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, ●● ujednolicenia i doprecyzowania nazwy rozdziału 75701 i rozdziału 75703, ●● dodania objaśnień do rozdziału 80149 i rozdziału 80150, a tym samym uściślenia w zakresie pojawiających się wątpliwości dotyczących kla- syfikowania środków w ww. rozdziałach, doprecyzowanie objaśnień w rozdziale 85201 i w rozdziale 85226, ●● utworzenia nowego rozdziału 80151 w związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw oraz rozdziału 85144 związanych z wejściem w życie zmian wynikających z ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast najnowsza nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 22 września 2015 r. w zakresie rozdziałów dotyczy m.in. wprowadzenia dwóch nowych rozdziałów: ●● 75082 utworzonego w związku z powołaniem Biura Krajowej Infor- macji Podatkowej i służącego do ujmowania środków związanych z działalnością tego Biura, ●● 75083 utworzonego w związku z powołaniem Biura Rady Dialogu Społecznego i służącego do ujmowania środków związanych z realiza- cją zadań przez to Biuro. Rozdziały Klasyfikację rozdziałów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o kla- syfikacji budżetowej. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 22 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Komentarz: Rozdział ten występuje w budżetach samorządów województw. Klasyfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem ww. zarządów (np. paragrafy: 401, 404, 411, 412, 421, 426, 430, 436). 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne Komentarz: W rozdziale tym ujmuje się dotacje udzielone spółkom wodnym (np. paragrafy: 283, 623). Spółki wodne, zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z 18 lip- ca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469), mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji za- dań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Natomiast zgodnie z art. 164 ust. 5a–5d ww. ustawy, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z bud żetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Taka pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozli- czania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w dro- dze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepi- sach prawa Unii Europejskiej. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Komentarz: Rozdział ten występuje w gminach wiejskich. Można tu ujmować: ●● środki otrzymane na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi pochodzące z: darowizn (para- graf 096), z dotacji (paragrafy: 630, 633), ze źródeł zagranicznych (para- graf 629) i z innych źródeł dochodów (np. paragraf 628), ●● wydatki ponoszone na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi (paragraf 605) oraz wydatki związa- 23 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów ne z utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (np. pa- ragrafy: 421, 426, 430, 427). Pismo MF: Zakłady wielobranżowe w planach finansowych powinny stosować klasyfikację dla wszystkich rodzajów działalności, jakie pro- wadzą, i tak np.: 1) remonty i konserwacje sieci wodno-kanalizacyjnej: – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, roz- dział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; 2) obsługa oczyszczalni ścieków: 3) 4) 5) – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochro- na środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, roz- dział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; administrowanie i gospodarowanie zasobami budynków mieszkal- nych – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „Za- kłady gospodarki mieszkaniowej”; oczyszczanie ulic i placów – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”; wywóz odpadów komunalnych – dział 900 „Gospodarka komunal- na i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” [Przypis redakcji: obecnie po zmianach przepisów, zgodnie z art. 6e ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi­ nach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.), spółki z udziałem gmi­ ny mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w sytuacji gdy zostały wybrane w drodze przetar­ gu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 – samorządowy zakład budżetowy nie wykonuje takiej działalności i taki rozdział nie wystąpi]. Dotacje zaś powinny być ujmowane w odpowiednim dziale i rozdziale dla danej działalności. (…) znak: ST1-4834-254/BTM/2009/1612 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 01017 Ochrona roślin 01018 Rolnictwo ekologiczne 01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 24 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 01021 Główny Inspektorat Weterynarii 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monito- ringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 01023 01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 01028 uchylony Komentarz: Rozdział ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r. 01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 01030 Izby rolnicze Komentarz: W rozdziale tym gminy klasyfikują wydatki (paragraf 285) pono- szone na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1079 z późn.zm.), który stanowi, że docho- dy izb pochodzą z odpisu w wysokości 2 od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2 ) gminy odprowadza- ją na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Dochody izb z odpisu przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podat- ku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym ww. terminie, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 01031 Grupy producentów rolnych 01032 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 01035 Graniczne inspektoraty weterynarii 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob- szarów wiejskich 2004–2006”, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla któ- rych przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. 25 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów Pismo MF: Zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom w przy- gotowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania wsparcia finanso- wego nie należą do zadań własnych gmin. Gminy, przystępując do re- alizacji programów unijnych, otrzymują na ich realizację dotacje, które należy klasyfikować: – SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, dla którego został utworzo- ny rozdział 01036, – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla którego odpowiedni bę- dzie rozdział 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”, w którym ujmuje się wydatki związane z finansowaniem zadań z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Gwarancji. Środki na zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom jednostki samorządu terytorialnego powinny przyjąć w takich samych przedział- kach klasyfikacji budżetowej, w jakich środki te zostały przekazane od wojewody. Natomiast wydatki powinny być ujmowane w dziale i roz- dziale takim samym, w jakim zostały środki przekazane do jednostki samorządu terytorialnego, zaś w paragrafach odpowiednio do rodzaju ponoszonych wydatków. znak: ST1-4800-201/2006/210 01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych 01038 Rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Pismo MF: Zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom w przy- gotowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania wsparcia finanso- wego nie należą do zadań własnych gmin. Gminy, przystępując do re- alizacji programów unijnych, otrzymują na ich realizację dotacje, które należy klasyfikować: – SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, dla którego został utworzo- ny rozdział 01036, – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla którego odpowiedni bę- dzie rozdział 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”, w którym ujmuje się wydatki związane z finansowaniem zadań z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Gwarancji. Środki na zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom jednostki samorządu terytorialnego powinny przyjąć w takich samych przedział- 26 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały kach klasyfikacji budżetowej, w jakich środki te zostały przekazane od wojewody. Natomiast wydatki powinny być ujmowane w dziale i roz- dziale takim samym, w jakim zostały środki przekazane do jednostki samorządu terytorialnego, zaś w paragrafach odpowiednio do rodzaju ponoszonych wydatków. znak: ST1-4800-201/2006/210 01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej 01040 Opłaty cukrowe 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, z wyjąt- kiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału. Jest to zmiana porządkująca wprowadzona z uwagi na potrzebę uwzględnienia no- wej perspektywy finansowej – od 1 stycznia 2015 r. w rozdziale tym ujmuje się również środki związane z wdrażaniem programów perspektywy finansowej 2014–2020. Zmiana ta po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialne- go zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację (para- grafy: 221, 651). 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Występuje w budżetach samorządów województw po stronie dochodów (np. paragrafy: 069, 092). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 909), są pobierane na podstawie ustawy: 1) należności, 2) opłaty roczne, 3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próch- 4) opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28 nicznej warstwy gleby, ust. 1–4 ustawy, 5) odsetki z tytułu należności i opłat, o których mowa w pkt. 1–4. 27 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów Zarząd województwa gromadzi te dochody na wyodrębnionym rachunku bankowym. Natomiast wydatki, ponoszone zgodnie z art. 22c ww. ustawy, wystąpią w rozdziałach, w których realizowane będą poszczególne zadania. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 01079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 01080 Działalność badawczo-rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 01093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 01094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 01095 Pozostała działalność Komentarz: W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. uzyskane dochody z tytułu: ●● sprzedaży nieruchomości rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych (para- graf 077), ●● czynszów za obwody łowieckie (paragraf 075) pobieranych na podsta- wie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1226 z późn.zm.), zgodnie z którym wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleś- nictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłą- czone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w ob- wodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. zasad. 28 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały W rozdziale tym gminy klasyfikują dopłaty do podatku akcyzowego zawar- tego w cenie oleju napędowego (po stronie dochodów – paragraf 201, nato- miast po stronie wydatków – np. paragrafy: 421, 443). Pismo MF: Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) powinny być ujmowane w dziale 010 „Rol- nictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, paragraf 077 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko- wania wieczystego nieruchomości”, z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: ST1-4834-1180/2006/2019 Pismo MF: W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie – paragraf 075, z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: ST1-4800-1197/2005/1925 Dział 020 – leśnictwo 02001 Gospodarka leśna Komentarz: W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: ●● w gminach – dochody ze sprzedaży drewna, np. z lasów gminnych (pa- ●● w powiatach – dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ragraf 087), na zalesianie (paragraf 211), ●● wydatki poniesione na zalesianie, m.in. na zakup sadzonek (np. para- ●● wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych (np. paragrafy: 303, graf 421), 421, 430). Pismo MF: Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i mienia gminnego powinny być ujmowane w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, paragraf 087 „Wpływy ze sprzedaży skład- ników majątkowych” z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: ST1-4834/117/BTM/2012/1414 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Komentarz: W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z prowadze- niem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wynagrodzenie gajowego (np. pa- ragrafy: 303, 401, 411, 412, 417). 29 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 02079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 02080 Działalność badawczo-rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 02093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 02094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 02095 Pozostała działalność Dział 050 – Rybołówstwo i Rybactwo 05001 Rybołówstwo 05002 Rybactwo 05003 Państwowa Straż Rybacka 05004 05006 Zarybianie polskich obszarów morskich 05008 Organizacje producentów rybnych 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Inspektoraty rybołówstwa morskiego Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie pro- jektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”. 05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 30 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ryba- ckich 2007–2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne roz- działy klasyfikacji budżetowej. Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału. Jest to zmiana porządkująca wprowadzona z uwagi na potrzebę uwzględnienia no- wej perspektywy finansowej – od 1 stycznia 2015 r. w rozdziale tym ujmuje się również środki związane z wdrażaniem programów perspektywy finansowej 2014–2020. Zmiana ta po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego za- równo po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realiza- cji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację (paragrafy: 200, 620). 05078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 05079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 05080 Działalność badawczo-rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 05093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 05094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 05095 Pozostała działalność Dział 100 – GóRnictwo i KoPalnictwo Komentarz: W dziale tym – w zależności od rodzaju kopalin – klasyfikuje się wydatki związane z usuwaniem szkód górniczych. 31 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 10001 Górnictwo węgla kamiennego 10002 Górnictwo węgla brunatnego 10003 Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych 10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do pro- dukcji nawozów 10005 Produkcja soli 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 10080 Działalność badawczo-rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 10093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 10094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 10095 Pozostała działalność Dział 150 – PRzetwóRstwo PRzeMysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 15001 Drukarnie 15002 Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 15004 15005 Stacje ratownictwa chemicznego 15006 Hutnictwo 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 32 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały 15014 Wsparcie finansowe inwestycji 15015 Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą 15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubez- pieczeń eksportowych Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kre- dytów eksportowych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych 15017 15018 15019 15078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 15080 Działalność badawczo-rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 15093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 15094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 15095 Pozostała działalność Dział 400 – wytwaRzanie i zaoPatRywanie w eneRGiĘ eleKtRycznĄ, Gaz i woDĘ 40001 Dostarczanie ciepła Komentarz: W rozdziale tym mogą być klasyfikowane m.in.: ●● wpłaty za centralne ogrzewanie (paragraf 083), ●● wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań komunalnych (np. paragraf 426). 33 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów 40002 Dostarczanie wody Komentarz: W rozdziale tym w gminach ujmuje się: ●● dochody dotyczące wpłat za wodę (paragraf 083), ●● wydatki stanowiące dopłaty do ceny wody przekazywane spółkom (np. pa- ●● dotacje przedmiotowe do wody dla samorządowych zakładów budżeto- ragraf 430), wych (paragraf 265), ●● wydatki bezpośrednie związane z kosztem dostarczania wody (np. para- graf 430). Pismo MF: W myśl art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbio- rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) [Przypis
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: