Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 010026 9480135 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2016. Wydanie III - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2016. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-302-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane, w 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują spore zmiany – niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. W lutym i w kwietniu 2016 r. rozporządzenie zostało znowelizowane po raz kolejny. Publikacja ta stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w ww. rozporządzeniu. Książka zawiera m.in.:

Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały 4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działo- wej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasy- fikacji budżetowej odpowiadają m.in. określonym zadaniom bud żetowym. W większości działów został utworzony rozdział „Pozostała działal- ność” z końcówką „95” dodaną do symbolu działu. Należy tu klasyfi- kować jedynie takie dochody czy też wydatki dotyczące danego zadania, których nie da się zaklasyfikować do innych rozdziałów w danym dzia- le. Następnym rozdziałem, który funkcjonuje w większości działów, jest rozdział „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z końcówką „78” dodaną do symbolu działu. Ponadto prawie w każdym dziale występuje rozdział „Pomoc zagraniczna” z końcówką „79” dodaną do symbolu działu, a także rozdział „Działalność badawczo-rozwojowa” z końców- ką „80” dodaną do symbolu działu. W rozdziale „Pomoc zagraniczna” należy klasyfikować wydatki stanowiące pomoc zagraniczną, w szczegól- ności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Z dniem 31 grudnia 2014 r. przestały ostatecznie obowiązywać wy- stępujące w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 rozdziały: ● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu prze- jętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych”, z końcówką „93” dodaną do symbolu działu, ● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przeję- tych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa po- mocnicze”, z końcówką „94” dodaną do symbolu działu. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 24 czerw- ca 2015 r. w zakresie rozdziałów dotyczy m.in.: ● zmiany nazwy rozdziału 01041 oraz rozdziału 05011 wraz z objaśnie- niami w związku z tym, że w rozdziałach tych klasyfikowane są środ- ki dotyczące wdrażania – oprócz programów perspektywy finansowej 2007–2013 – również programów perspektywy finansowej 2014–2020, ● połączenia trzech rozdziałów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w jeden, ● utworzenia nowego rozdziału w związku z powołaniem Polskiej Agen- cji Kosmicznej, 21 SFERA BUDŻETOWA – opinie ekspertów ● uchylenia rozdziału 75009 przy równoczesnym nadaniu nowej nazwy rozdziałowi 75008 (jest to związane ze zmianami wynikającymi z usta- wy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw), ● wprowadzenia rozdziału 75081, który jest przeznaczony do ewiden- cjonowania środków związanych z realizacją zadań w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, oraz rozdziału 75633 w związku z opo- datkowaniem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, ● ujednolicenia i doprecyzowania nazwy rozdziału 75701 i rozdziału 75703, ● dodania objaśnień do rozdziału 80149 i rozdziału 80150, a tym samym uściślenia w zakresie pojawiających się wątpliwości dotyczących kla- syfikowania środków w ww. rozdziałach, doprecyzowanie objaśnień w rozdziale 85201 i w rozdziale 85226, ● utworzenia nowego rozdziału 80151 w związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw oraz rozdziału 85144 związanych z wejściem w życie zmian wynikających z ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast dwie nowelizacje rozporządzenia o klasyfikacji budże- towej, tj.: z 22 września 2015 r. i z 12 listopada 2015 r., w zakresie roz- działów dotyczą m.in. wprowadzenia nowych rozdziałów: ● 75082 utworzonego w związku z powołaniem Biura Krajowej Infor- macji Podatkowej i służącego do ujmowania środków związanych z działalnością tego Biura, ● 75083 utworzonego w związku z powołaniem Biura Rady Dialogu Społecznego i służącego do ujmowania środków związanych z realiza- cją zadań przez to Biuro, ● 75084 służącego do klasyfikowania wydatków wojewodów na woje- wódzkie rady dialogu społecznego, dla których coroczny limit został ustalony zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 lipca 2015 r. o Ra- dzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), ● 75085 wraz z objaśnieniami, w którym ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną, na pod- stawie ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), ● 75515 utworzonego w związku z realizacją zadania związanego z funk- cjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, 22 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2016 – rozdziały oraz zmiany objaśnień w rozdziale 75655 w zakresie zwrotu osobom fizycz- nym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W 2016 r. nowelizacją z 23 lutego 2016 r. i z 12 kwietnia 2016 r. wprowadzono trzy nowe rozdziały: 75086, 75205 oraz 85211 służący do ujmowania dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Rozdziały Klasyfikację rozdziałów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o kla- syfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Komentarz: Rozdział ten występuje w budżetach samorządów województw. Klasyfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem ww. zarządów (np. paragrafy: 401, 404, 411, 412, 421, 426, 430, 436). 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne Komentarz: W rozdziale tym ujmuje się dotacje udzielone spółkom wodnym (np. paragrafy: 283, 623). Spółki wodne, zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z 18 lip- ca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.), mogą ko- rzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w za- kresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wy- łączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Natomiast zgodnie z art. 164 ust. 5a–5d ww. ustawy, spółki wodne mogą korzystać z po- mocy finansowej z bud żetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Taka pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozu- mieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania do- 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2016. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: