Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00600 003470 18665729 na godz. na dobę w sumie
Kobiety kochają łajdaków! Jak sprawić, by się za Tobą uganiały - książka
Kobiety kochają łajdaków! Jak sprawić, by się za Tobą uganiały - książka
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1849-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Już taki jestem zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań! Zbigniew Kurtycz

Niedostępny znaczy pociągający!

Pamiętasz z dzieciństwa zdanie: 'Dziewczynkom się ustępuje'? Przez całe życie wpajano Ci, że musisz być miły i szarmancki dla kobiet? Szanujesz płeć piękną ponad wszelką miarę i... co z tego masz?

Kobiety tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą, dlatego to Ty powinieneś decydować za nie! Niby marzą o delikatnych i wrażliwych mężczyznach, snują opowieści o romantycznej miłości, ale do łóżka koniec końców zaciąga je stanowczy i niedostępny twardziel. Nie chodzi tu o to, byś wyglądał jak mięśniak z siłowni, by z ust zwisał Ci pet, a oczy kryły się za gangsterskimi okularami. Musisz po prostu robić wrażenie Mężczyzny Trudnego do Zdobycia, a każda seksowna laska postawi sobie za cel dorwać Cię i udowodnić całemu światu, że potrafi Cię uwieść. Najlepiej za pomocą swoich erotycznych sztuczek i zmysłowych wyczynów. Bracie... przecież nie możesz tym wszystkim ślicznym kobietom odmówić takiej przyjemności!

Niech dziewczyny ciągną do Ciebie jak ćmy do świecy i spalają się w ogniu pożądania
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Kobiety kochaj„ ‡ajdak(cid:243)w! Jak sprawi(cid:230), by siŒ za Tob„ ugania‡y Autor: Ron Louis, David Copeland T‡umaczenie: Wojciech Bia‡as ISBN: 978-83-246-1849-1 Tytu‡ orygina‡u: How to Be the Bad Boy Women Love Format: 122x194, stron: 160 Ju¿ taki jestem zimny draæ. I dobrze mi z tym, bez dw(cid:243)ch zdaæ! Zbigniew Kurtycz (cid:149) Jak by(cid:230) trudnym do zdobycia i budzi(cid:230) gwa‡towne ¿„dze kobiet? (cid:149) Jak podkre(cid:156)la(cid:230) r(cid:243)¿nice miŒdzy Tob„ a nimi, by ci„gle stara‡y siŒ o Twoj„ akceptacjŒ? (cid:149) Jak skraca(cid:230) i budowa(cid:230) dystans, aby nigdy nie czu‡y siŒ za pewnie? (cid:149) Jak manifestowa(cid:230) swoj„ warto(cid:156)(cid:230), intrygowa(cid:230) i sprawia(cid:230), ¿eby to one zabiega‡y o Ciebie? NiedostŒpny znaczy poci„gaj„cy! PamiŒtasz z dzieciæstwa zdanie: (cid:132)Dziewczynkom siŒ ustŒpuje(cid:148)? Przez ca‡e ¿ycie wpajano Ci, ¿e musisz by(cid:230) mi‡y i szarmancki dla kobiet? Szanujesz p‡e(cid:230) piŒkn„ ponad wszelk„ miarŒ i... co z tego masz? Kobiety tak naprawdŒ nie wiedz„, czego chc„, dlatego to Ty powiniene(cid:156) decydowa(cid:230) za nie! Niby marz„ o delikatnych i wra¿liwych mŒ¿czyznach, snuj„ opowie(cid:156)ci o romantycznej mi‡o(cid:156)ci, ale do ‡(cid:243)¿ka koniec koæc(cid:243)w zaci„ga je stanowczy i niedostŒpny twardziel. Nie chodzi tu o to, by(cid:156) wygl„da‡ jak miŒ(cid:156)niak z si‡owni, by z ust zwisa‡ Ci pet, a oczy kry‡y siŒ za gangsterskimi okularami. Musisz po prostu robi(cid:230) wra¿enie MŒ¿czyzny Trudnego do Zdobycia, a ka¿da seksowna laska postawi sobie za cel dorwa(cid:230) CiŒ i udowodni(cid:230) ca‡emu (cid:156)wiatu, ¿e potrafi CiŒ uwie(cid:156)(cid:230). Najlepiej za pomoc„ swoich erotycznych sztuczek i zmys‡owych wyczyn(cid:243)w. Bracie... przecie¿ nie mo¿esz tym wszystkim (cid:156)licznym kobietom odm(cid:243)wi(cid:230) takiej przyjemno(cid:156)ci! Niech dziewczyny ci„gn„ do Ciebie jak (cid:230)my do (cid:156)wiecy i spalaj„ siŒ w ogniu po¿„dania (cid:149) Nie przejmuj siŒ przesadnie tym, co my(cid:156)l„ kobiety. (cid:149) Nawi„zuj kontakt na poziomie zmys‡owym i erotycznym. (cid:149) Nie nadawaj kobiecym uczuciom najwy¿szego priorytetu. (cid:149) My(cid:156)l o tym, co sprawia przyjemno(cid:156)(cid:230) przede wszystkim Tobie. (cid:149) flartuj, wyg‡upiaj siŒ i baw przy tym (cid:156)wietnie. (cid:149) B„d(cid:159) szczery. (cid:149) Nie pozw(cid:243)l sob„ pomiata(cid:230). (cid:149) Miej odwagŒ zrywa(cid:230) niechciane relacje. Spis treĂci Rozdziaï 1: PNB ................................................................................7 Rozdziaï 2: Dlaczego mÚĝczyěni, którzy lecÈ na „pierwszÈ lepszÈ” kobietÚ, zawsze wracajÈ do domu sami — i jak moĝesz uĝyÊ wobec kobiet testowania i eliminacji, ĝeby staÊ siÚ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia .......33 Rozdziaï 3: BliskoĂÊ i oddalanie siÚ: Twój klucz do tego, jak szybko i ïatwo staÊ siÚ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia, za którym uganiajÈ siÚ seksowne kobiety ..................53 Rozdziaï 4: ’agodne oddalanie ......................................................77 Rozdziaï 5: Oddalenie o Ăredniej sile ..........................................101 Rozdziaï 6: Gwaïtowne oddalenie ...............................................113 Rozdziaï 7: SkïadajÈc to wszystko do kupy: dokïadny, objaĂniony krok po kroku plan tego, byĂ juĝ dziĂ staï siÚ Trudny do Zdobycia .................121 2 Dlaczego mÚĝczyěni, którzy lecÈ na „pierwszÈ lepszÈ” kobietÚ, zawsze wracajÈ do domu sami — i jak moĝesz uĝyÊ wobec kobiet testowania i eliminacji, ĝeby staÊ siÚ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia R OZWIk¿ SZYBKO tÚ zagadkÚ: Który z poniĝszych rodzajów biznesu odnosi Twoim zdaniem wiÚkszy sukces? Biznes 1: To firma, którego wïaĂciciele wierzÈ, ĝe ich pro- dukt jest dla „kaĝdego”, i zabiegajÈ na równi o kaĝdÈ osobÚ jako o potencjalnego klienta. Biznes 2: To przedsiÚbiorstwo, którego wïaĂciciele skupiajÈ siÚ na dyskwalifikowaniu wiÚkszoĂci ludzi — jako „nieklien- tów” — tak szybko i wydajnie, ja tylko potrafiÈ, i którzy caïÈ 34 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! swojÈ uwagÈ hojnie obdarzajÈ maïÈ, precyzyjnie namierzonÈ niszÚ na rynku, która potencjalnie peïna jest wĂciekle entuzja- stycznych klientów. To stare pytanie ze szkoïy biznesu, a odpowiedě jest, jak siÚ okazuje, zawsze taka sama: Firma, która szybko odrzuca nieklientów i skupia siÚ tylko na podtrzymywaniu kontaktów z tymi klientami, którzy przynoszÈ najlepsze zyski, bÚdzie miaïa najwiÚksze dochody. WiÚkszoĂÊ osób zdaje siÚ myĂleÊ, ĝe Biznes 1 cieszy siÚ wiÚkszym powodzeniem: w koñcu nawet jeĂli uda Ci siÚ sprzedaÊ swój produkt tylko jednemu procentowi wszystkich ludzi, to zbierzesz mnóstwo kasy! Taki biznesmen myĂli so- bie na pewno, ĝe naleĝy zarzuciÊ sieÊ tak szeroko, jak to tyl- ko moĝliwe. Ale to nieprawda! W rzeczywistoĂci firma, która próbuje sprzedawaÊ swoje produkty kaĝdemu, wypadnie z rynku, zanim siÚ obejrzysz. To wïaĂnie Biznes 2 — ten, który odrzuca nieklientów i skupia siÚ wyïÈcznie na poĝÈdanych klientach — zarobi duĝo wiÚcej pieniÚdzy, mimo ĝe operuje na mniejszym rynku. Ale po co Ci o tym mówimy? Mówimy o tym, bo w odniesieniu do kobiet wiÚkszoĂÊ PNB zachowuje siÚ dokïadnie tak, jak wïaĂciciele Biznesu 1. SÈdzÈ, ĝe jeĂli bÚdÈ zabiegaÊ o kaĝdÈ atrakcyjnÈ kobietÚ i nigdy nie zaryzykujÈ „zatrzaĂniÚciem jej drzwi przed no- sem”, to wzrosnÈ ich szanse na powodzenie. Ale jest to taki sam bïÈd na randce, jak w biznesie. Oto straszna, szokujÈca prawda: Jeĝeli wystarczy Ci „pierwsza lepsza” kobieta, to zawsze bÚdziesz wracaï do domu bez kobiety. Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 35 MÚĝczyzna, który wie, jak byÊ Trudnym do Zdobycia wo- bec kobiet, zdobywa je. MÚĝczyzna, który zaakceptowaïby „jakÈkolwiek atrakcyjnÈ kobietÚ”, nie zdobywa kobiet. I tyle. Juĝ sïyszymy, jak mówisz: „Ale przecieĝ ja juĝ teraz jestem dla kobiet Trudny do Zdobycia! Tak naprawdÚ chcÚ siÚ umawiaÊ jedynie z supermodelkami, ale nie mam nawet okazji z nimi pogadaÊ! W gruncie rzeczy, jeĂli tylko kobieta jest w ogóle w jakimĂ stopniu seksowna, to zupeïnie jej uni- kam! Czy to nie czyni mnie juĝ wystarczajÈco Trudnym do Zdobycia?”. Odpowiedě brzmi — nie. Nie jesteĂ wcale Trudny do Zdobycia. Po prostu sam usuwasz siÚ z placu zabaw. Ko- niec koñców, jesteĂ przez to Niemoĝliwy do Zdobycia. A to coĂ zupeïnie innego niĝ to, o czym mówimy, jak sam za- raz zobaczysz. Moĝe teĝ martwi CiÚ inna kwestia: „Czy dyskwalifikowa- nie kobiet nie sprawi, ĝe zostanÈ mi do wyboru tylko grube i brzydkie?”. Odpowiedě ponownie brzmi — nie. W rzeczy- wistoĂci dziaïania Trudnego do Zdobycia sprawdzajÈ siÚ na- wet lepiej w stosunku do seksownych kobiet. PomyĂl tylko: takie kobiety wiedzÈ, ĝe sÈ sexy. DziesiÈtki mÚĝczyzn mówiÈ im to kaĝdego dnia. W rzeczywistoĂci w obliczu seksownej kobiety zasady testowania i selekcji przez 99,99 mÚĝczyzn zostajÈ rzucone w kÈt. Zrobiliby wszystko — naprawdÚ wszystko — byle tylko zaciÈgnÈÊ jÈ do ïóĝka. WiÚkszoĂÊ facetów wcale nie panuje nad swoim osÈdem. I wïaĂnie w tym moĝesz siÚ od nich róĝniÊ. MajÈc wolÚ, by byÊ wobec kobiet Trudnym do Zdobycia — najpierw przez ich testowanie i eliminacjÚ, a potem stosujÈc wobec nich inne 36 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! metody, których nauczymy CiÚ w tej ksiÈĝce — zdoïasz to osiÈgnÈÊ. Tylko 0,1 mÚĝczyzn stanowi dla superseksownych kobiet rzeczywiĂcie fascynujÈce wyzwanie. A jak sam siÚ przekonasz, stawianie im takiego wyzwania to naprawdÚ dobry pomysï. Co daje Ci bycie Trudnym do Zdobycia? ™ Bycie Trudnym do Zdobycia pomoĝe Ci odsiaÊ kobiety, których wïaĂciwie nie da siÚ uwieĂÊ. Tak jak skuteczna firma selekcjonuje potencjalnych klientów i odrzuca tych, którzy najprawdopodobniej nic nie kupiÈ, tak zrÚczny uwodziciel eliminuje w selekcji kobiety, które najpewniej nigdy nie zdecydujÈ siÚ na seks. ™ Bycie Trudnym do Zdobycia pomoĝe Ci skupiÊ siÚ na swoich realnych perspektywach. Jak juĝ powiedzieliĂmy, nie oznacza to tylko kobiet grubych i brzydkich; w rzeczywistoĂci takie kobiety sÈ zwykle eliminowanie jako pierwsze. JeĂli potrafisz zaakceptowaÊ fakt, ĝe koncentrujÈc uwagÚ na kobietach, które dadzÈ siÚ uwieĂÊ, zwiÚkszysz swojÈ siïÚ przyciÈgania, to nigdy juĝ nie bÚdziesz musiaï byÊ sam. ™ Bycie Trudnym do Zdobycia jest wstÚpem do procesu uwodzenia. PamiÚtaj: kobiety — jak wszyscy ludzie — pragnÈ tego, co rzadkie, na co jest popyt, albo tego, co trudno osiÈgalne. Kiedy sam jesteĂ Trudny do Zdobycia, pokazujesz im, ĝe to wïaĂnie Ty, a nie ona, jesteĂ cennym nabytkiem, co natychmiast uruchomi proces uwodzenia. ™ Bycie Trudnym do Zdobycia pozostawi Ci duĝo wiÚcej energii na kobiety, które „zdajÈ egzamin”. Tak jak biznesmen koncentrujÈcy siÚ na ĂciĂle Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 37 wyselekcjonowanej grupce klientów moĝe wiÚcej energii i uwagi przeznaczyÊ na zabieganie o tych potencjalnych klientów, tak samo Ty, jeĂli szybko pozbÚdziesz siÚ kobiet, które nigdy nie zdecydowaïyby siÚ na seks, bÚdziesz w stanie skupiÊ siÚ, jak promieñ lasera, na kobietach, które mogÈ siÚ na to zdecydowaÊ — a to zapewni Ci duĝo wiÚksze powodzenie. ™ Bycie Trudnym do Zdobycia pokazuje kobietom, ĝe jesteĂ mÚĝczyznÈ, który jest zdolny zrezygnowaÊ z uwodzenia. To zaĂ „ustawia” uwodzenie na Twoich, a nie na jej warunkach. BÚdÈc Trudnym do Zdobycia, pokazujesz kobiecie, ĝe Ty i Twoja uwaga macie swoje granice i ĝe moĝe ona to straciÊ, jeĝeli nie zagra we wïaĂciwy sposób. ™ Bycie Trudnym do Zdobycia sprawia, ĝe jesteĂ interesujÈcy dla kobiet. Jak juĝ powiedzieliĂmy, kaĝdÈ seksownÈ kobietÚ otaczajÈ tïumy facetów gotowych zrobiÊ wszystko, niewaĝne jak bardzo mogïoby ich to poniĝyÊ, byle tylko zaciÈgnÈÊ jÈ do ïóĝka. Mimo ĝe Tobie bycie poĝÈdanym przez tabuny kobiet moĝe wydawaÊ siÚ czymĂ jak najbardziej poĝÈdanym, to takie poddañcze wzglÚdy mogÈ brzydziÊ kobietÚ, która chce byÊ z silnym, mÚskim i interesujÈcym facetem. Jeĝeli jesteĂ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia, to stajesz siÚ jednym z nielicznych goĂci, którzy sÈ dla seksownej kobiety naprawdÚ interesujÈcy. Jest jeszcze jedna zasadnicza umiejÚtnoĂÊ, którÈ musisz posiÈĂÊ, jeĂli masz staÊ siÚ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdoby- cia, i musisz jÈ poznaÊ, zanim nauczymy CiÚ samych sztu- czek MÚĝczyzny Trudnego do Zdobycia. 38 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! Zasadnicza umiejÚtnoĂÊ, którÈ musisz posiÈĂÊ, ĝeby byÊ Trudnym do Zdobycia wobec kobiet Wyobraě sobie nastÚpujÈcÈ sytuacjÚ: oto siedzisz sobie w kawiarni, a seksowna kobieta zajmuje miejsce przy stoliku obok. NaprawdÚ chcesz do niej zagadaÊ. Jaka jest najwaĝniej- sza umiejÚtnoĂÊ, którÈ musisz siÚ wykazaÊ, ĝeby rozpoczÈÊ tÚ interakcjÚ? Czy chodzi o to, ĝe masz znaÊ caïÈ masÚ Ăwietnych tek- stów do zagadania? Nie. Czy musisz dysponowaÊ caïÈ furÈ róĝnych forteli, tri- ków do zapoznawania siÚ, sztuczek NLP1 i wybiegów? Nie. Czy chodzi o to, ĝe masz byÊ Ăwietnym artystÈ? Albo ĝe masz byÊ naprawdÚ przystojny? Albo ĝe masz prezentowaÊ sobÈ dokïadnie to, czego ta kobieta szuka u mÚĝczyzn? Nie, nie i jeszcze raz nie! Czy masz uĝywaÊ wody koloñskiej z feromonami? Ko- rzystaÊ z muzyki podprogowej? Nie i jeszcze raz nie! W rzeczywistoĂci nie chodzi tu o nic, co przychodzi do gïowy wiÚkszoĂci mÚĝczyzn. Oto jedyna rzecz, jakiej potrzebujesz, ĝeby sprawiÊ, ĝe ta interakcja przebiegnie pomyĂlnie — a jeĂli jej nie masz, to nigdy nie osiÈgniesz powodzenia, niewaĝne, co poza tym posiadasz: 1 Programowanie neurolingwistyczne. Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 39 Musisz byÊ gotowy na podejmowanie pewnego ryzyka PowiedzieliĂmy to juĝ w rozdziale 1. JeĂli nie potrafisz po- dejmowaÊ ryzyka, to niewaĝne, jak wiele technik uwodzenia opanowaïeĂ. Poniewaĝ jeĝeli nie potrafisz podjÈÊ ryzyka, to nie moĝesz zastosowaÊ ĝadnej z nich. Zanim jednak zwariujesz z powodu koniecznoĂci po- dejmowania ryzyka, pozwól, ĝe CiÚ uspokoimy. Nie kaĝemy Ci robiÊ z siebie durnia. Wcale nie musisz. Nie kaĝemy Ci stawiaÊ siÚ wobec kobiet w niezrÚcznej sytuacji, w której nie wiedziaïbyĂ, jak siÚ zachowaÊ. Do tego teĝ CiÚ nie zmuszamy. Nie mówimy Ci teĝ wcale, ĝe musisz podejmowaÊ szaleñ- cze ryzyko wobec seksownych kobiet. W rzeczywistoĂci mó- wimy Ci z naciskiem, ĝe nie powinieneĂ iĂÊ na szaleñcze ryzyko. Uspokój siÚ wiÚc, bo mamy akurat dobrÈ wiadomoĂÊ. Kiedy juĝ nauczysz siÚ, jak podejmowaÊ wobec kobiet proste, drobne i wïaĂciwe ryzyko, bÚdziesz w stanie zostawiÊ za sobÈ Ăwiat PNB i zaczÈÊ nawiÈzywaÊ zwiÈzki z seksownymi ko- bietami. Czy bycie Trudnym do Zdobycia dla kobiet jest ryzykowne? MÚĝczyěni, z którymi pracujemy, czÚsto mówiÈ nam, ĝe ich zdaniem bycie MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia jest ry- zykowne. Przyjrzyjmy siÚ bliĝej niektórym z najpowszechniejszych rodzajów ryzyka, jakie zdaniem mÚĝczyzn wiÈĝÈ siÚ z byciem Trudnym do Zdobycia. 40 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! 1. powszechnie uznawane ryzyko: „JeĂli bÚdÚ Trudny do Zdobycia dla kobiet, to w koñcu ĝadna mi nie zostanie i nigdy ĝadnej nie przelecÚ!”. Ci, których napeïnia to obawÈ, bojÈ siÚ, ĝe jeĝeli wyklu- czÈ (przez bycie Trudnymi do Zdobycia) kobiety, z którymi potencjalnie mogliby siÚ kochaÊ, to zostanÈ w koñcu sami. CzÚsto pytajÈ: „SkÈd mam wiedzieÊ, która kobieta zgodzi siÚ pójĂÊ ze mnÈ do ïóĝka? Lepiej wyjdÚ na tym, gdy zachowam otwarte wszystkie opcje”. Skuteczny uwodziciel caïy czas „utrzymuje siÚ w grze” — czego wiÚkszoĂÊ PNB nie jest w stanie osiÈgnÈÊ — a jed- noczeĂnie jest wobec kobiet Trudny do Zdobycia. Jeĝeli bÚ- dziesz wïaĂciwie wprowadzaï w ĝycie dziaïania majÈce uczy- niÊ CiÚ Trudnym do Zdobycia, to nieustannie bÚdziesz nawiÈzywaï interakcje z kobietami, jednoczeĂnie dajÈc im powód, by same poszukiwaïy kontaktu z TobÈ. 2. powszechnie uznawane ryzyko: „Jeĝeli bÚdÚ wobec kobiet Trudny do Zdobycia, to mogÈ one pomyĂleÊ, ĝe je obraĝam, i mogÈ mnie przez to nie polubiÊ, a wtedy nigdy ĝadnej nie przelecÚ”. To prawda, ĝe pewne kobiety bÚdÈ CiÚ mniej lubiïy, jeĂli zastosujesz nasze techniki. Prosimy, zapamiÚtaj: Chociaĝ MÚĝczyzna Trudny do Zdobycia wcale nie planuje, by go nie lubiono, to jednoczeĂnie „bycie lubianym” nie jest jego celem. (Jest to natomiast cel PNB i sam wiesz, jak siÚ to nie sprawdza). Cel MÚĝczyzny Trudnego do Zdobycia to byÊ kimĂ ciekawym, intrygujÈcym i przykuwajÈcym uwagÚ. Rzecz w tym, iĝ bÚdzie siÚ zdarzaïo, ĝe seksownÈ kobietÚ, z którÈ siÚ wïaĂnie zadajesz, bÚdzie naleĝaïo przywoïaÊ do porzÈdku i sprawiÊ, by trochÚ spuĂciïa z tonu. Zajmiemy siÚ Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 41 zupeïnie fatalnymi sposobami, jakimi próbujÈ to zaïatwiÊ PNB, i pokaĝemy Ci, jak naleĝy to robiÊ, gdy sytuacja tego wymaga. Gdy bÚdziesz musiaï pokazaÊ kobiecie, iĝ nie masz za- miaru tolerowaÊ jej zïego zachowania, moĝe CiÚ ona nie lubiÊ. Moĝe siÚ wĂciec albo zdenerwowaÊ. To na pewno wchodzi w rachubÚ. Ale jeĝeli „przyskrzynisz” kobietÚ na jeden ze sposo- bów, które polecamy, to mogÈ siÚ zdarzyÊ dwie rzeczy: Po pierwsze, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe zaczÈïeĂ jÈ pociÈgaÊ. Na pewno zauwaĝyïeĂ, ĝe seksowne kobiety brzydzÈ siÚ mÚĝ- czyznami, którzy nie potrafiÈ stanÈÊ w obronie swoich prze- konañ. Wiele z nich stosuje to nawet jako rodzaj testu, ĝeby sprawdziÊ, jak mÚĝczyěni reagujÈ, a ci, którzy nie zdajÈ tego egzaminu — to znaczy prawie wszyscy — nigdy nie zdoïajÈ zamieniÊ z takÈ kobietÈ wiÚcej niĝ jednego zdania. Jak pokaĝemy w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, konflikty mogÈ dziaïaÊ na kobiety uwodzicielsko, jeĝeli poprowadzi siÚ je we wïaĂciwy sposób. Moĝe siÚ wiÚc okazaÊ, co odkrywali czÚsto nasi uczniowie, ĝe po tym, jak zastosujesz wobec niej testo- wanie i eliminacjÚ, dana kobieta otworzy siÚ i wyraěnie zmiÚk- nie. Staniesz siÚ kimĂ interesujÈcym i wartym zachodu. Sta- niesz siÚ Trudny do Zdobycia. Po drugie, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe ona CiÚ rzeczywiĂcie nie lubi po tym, jak podjÈïeĂ jakieĂ dziaïanie z krÚgu testowania i eliminacji. Moĝe w dalszym ciÈgu pozostaÊ jÚdzÈ — ma oczywiĂcie takie prawo — ale róĝnica bÚdzie w tym, co Ty sam bÚdziesz mógï o sobie pomyĂleÊ. Dla PNB kontakt z seksownÈ kobietÈ czÚsto koñczy siÚ wstydem i upokorzeniem, poniewaĝ albo pïaszczy siÚ on przed niÈ, by zyskaÊ jej przychylnoĂÊ (uch!), albo wpada we 42 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! wĂciekïoĂÊ i wyzywa jÈ od dziwek (podwójne uch!). Kiedy Ty sam bÚdziesz wprowadzaï w ĝycie jakieĂ dziaïanie w typie Trudnego do Zdobycia, a kobieta wpadnie w gniew, to Ty zakoñczysz tÚ interakcjÚ, czujÈc, ĝe postÈpiïeĂ, jak naleĝy. PowiedziaïeĂ prawdÚ i zrobiïeĂ to w taki sposób, ĝe nie masz sobie nic do zarzucenia. Do diabïa, inne kobiety uznajÈ, ĝe to je w Tobie pociÈga, nawet jeĂli kobieta, z którÈ rozmawia- ïeĂ, byïa innego zdania. 3. powszechnie uznawane ryzyko: „To moĝe siÚ spraw- dzaÊ u innych facetów, ale mi siÚ nie uda, bo [tu wstaw swój powód]. Dlatego testowanie i eliminacja to dla mnie ryzyko nie do zaakceptowania”. Mamy ponownie syndrom lamusa: „To nigdy nie zadziaïa”. Zdradzimy Ci pewien sekret: zawsze zdoïasz znaleěÊ jakiĂ powód by twierdziÊ, ĝe rady, których Ci udzielamy, „nie zadziaïajÈ”. Zbyt wielu PNB spÚdza caïe ĝycie, pró- bujÈc dowieĂÊ wszystkim dookoïa, ĝe techniki, które dziaïajÈ u wszystkich innych, nigdy nie zadziaïajÈ u nich. Jeĝeli jesteĂ jednÈ z takich osób, to musisz siÚ zmieniÊ. Wiele lat praktyki sprawia, ĝe Twój mózg nieustannie mówi Ci, ĝe nic Ci siÚ nigdy nie uda, nawet kiedy praktykujesz zawarte w tej ksiÈĝce techniki. Twój mózg bÚdzie wciÈĝ podpowiadaï Ci, ĝe „nic nigdy nie zadziaïa”, i maïo prawdo- podobne, ĝeby miaï tego zaprzestaÊ. Ale masz wybór, moĝesz zignorowaÊ te myĂli z serii „nic nigdy nie zadziaïa”, które generuje Twój mózg. Kiedy bÚdÈ siÚ pojawiaÊ, nie kïóÊ siÚ z nimi. Ale teĝ im nie wierz. I nie kïóÊ siÚ z nami, kiedy czytasz tÚ ksiÈĝkÚ. Po prostu podejmij któreĂ z ïatwiejszych dziaïañ spomiÚdzy tych, których uczy- my w tej ksiÈĝce, i zobacz, jakie to przyniesie rezultaty. Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 43 Ekonomia ryzyka PNB moĝe albo ryzykowaÊ zbyt wiele („Ta kobieta w kawiarni byïa dla mnie miïa, porzucÚ wszystkie inne randkowe plany i skupiÚ siÚ na tym, ĝeby udaïo mi siÚ z niÈ.”), albo zbyt maïo („Nie mogÚ zawoïaÊ ‘czeĂÊ’ do kobiety, która mi siÚ podoba — a co, jeĝeli zrujnuje jej to dzieñ?”). Ten, kto ryzykuje zbyt wiele, zawsze koñczy odrzucony, wykorzystany przez kobietÚ i samotny. Ten, kto nie podejmuje dostatecznego ryzyka, takĝe zaw- sze koñczy samotny, poniewaĝ ĝadna kobieta nie wie, ĝe jest niÈ zainteresowany. Ale mamy dobrÈ wiadomoĂÊ: jest „poĂrednia droga” po- dejmowania ryzyka wobec kobiet. Jej zasadÈ jest budowanie zaufania przez podejmowanie kolejnych stopni ryzyka, krok po kroku. Musisz wiedzieÊ, ĝe zaufanie rodzi siÚ, kiedy dopuszczasz z kobietami rodzaj transakcji typu „dawaÊ i braÊ”. JeĂli zary- zykujesz zbyt wiele — i bÚdziesz tylko dawaï — to nie zdo- ïasz zbudowaÊ zaufania. I podobnie, jeĂli zaryzykujesz zbyt maïo — i nie dasz nic — to nie bÚdzie szans, by niÊ zaufania mogïa zostaÊ zawiÈzana. To tak, jak w przypadku wïaĂciciela firmy, który zaczyna wspóïpracÚ z zupeïnie nowym, niewypróbowanym dostawcÈ. Najpierw przedsiÚbiorca skïada drobne zamówienie — dziÚki czemu podejmuje maïe ryzyko wobec nieznanego dostawcy. A ten ostatni dostarcza niewielkÈ iloĂÊ produktu — dziÚki czemu buduje siÚ zaufanie przez dawanie czegoĂ w zamian wskutek ryzyka podjÚtego przez wïaĂciciela firmy. Kiedy taka transakcja zakoñczy siÚ sukcesem, biznesmen kolejnym razem zwiÚkszy zamówienie. W rezultacie dostawca 44 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! dostarczy wiÚkszÈ iloĂÊ towaru. I tak to dziaïa. Skïadane sÈ coraz wiÚksze zamówienia i budowanie jest coraz gïÚbsze zaufanie miÚdzy obiema stronami. WïaĂciciel firmy nie zaczÈïby od zïoĝenia nowemu, nie- wypróbowanemu dostawcy zamówienia za 100 000 zï. By- ïoby to zbyt ryzykowne. Ale jeĂli nie zïoĝy jakiegokolwiek zamówienia, to nic siÚ nigdy nie wydarzy. Nigdy nie zapomnimy jednego z naszych pierwszych klientów — szczerego, inteligentnego, mïodego czïowieka, który akurat miaï pecha byÊ trochÚ PNB. Interesowaïa go jego fryzjerka i w koñcu zebraï siÚ na odwagÚ, by jÈ zaprosiÊ na spotkanie. W dniu randki zadzwoniï do niej i zostawiï na sekretarce wiadomoĂÊ, ĝe wynajÈï limuzynÚ i pokój w hotelu, na najwyĝ- szym piÚtrze, gdzie bÚdÈ mogli na osobnoĂci zjeĂÊ obiad. Ku jego zaskoczeniu — ale nie byïo to w ĝadnym razie zaskaku- jÈce dla nas — dziewczyna zadzwoniïa kilka godzin póě- niej, odwoïujÈc spotkanie. „CoĂ mi tu po prostu nie pa- suje” — powiedziaïa. CoĂ jej nie pasowaïo, poniewaĝ podejmowaï on o wiele za duĝe ryzyko jak na pierwszÈ randkÚ. I tym sposobem spïoszyï swojÈ wybrankÚ. Sugerujemy, ĝebyĂ myĂlaï o ryzyku, jakie podejmujesz z kobietami, w taki sam sposób, w jaki biznesmen myĂli o pie- niÈdzach. Zaczniesz od podjÚcia malutkiego, tyciego ryzyka — moĝe, na przykïad, mówiÈc „czeĂÊ”. Potem ona odpo- wie, podejmujÈc ryzyko ze swojej strony, przez miïe zacho- wanie, zadanie Ci pytania albo okazanie zainteresowania. Wtedy moĝesz przejĂÊ do trochÚ wiÚkszego ryzyka. Jeĝeli i tu wszystko pójdzie dobrze, zwiÚkszysz je o kolejny poziom, aĝ Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 45 bÚdziesz gotowy na duĝo wiÚcej — na proĂbÚ o jej numer telefonu, na pocaïunek i zabranie jej w jakieĂ prywatne miej- sce, ĝeby przejĂÊ do seksu. W dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki pokaĝemy Ci, jakie rodzaje ryzyka zwiÈzanego z byciem Trudnym do Zdobycia musisz podjÈÊ. A na razie zacznij oswajaÊ siÚ z myĂlÈ, ĝe bÚdziesz musiaï podejmowaÊ jakieĂ drobne ryzyko, ĝeby osiÈgnÈÊ z kobietami to, czego pragniesz. Podejmowanie odpowiedniego ryzyka pokazuje, ĝe znasz swojÈ wartoĂÊ Oto coĂ, o czym musisz wiedzieÊ: MÚĝczyzna, który nie chce pokazaÊ, ĝe zna swojÈ wartoĂÊ, nie ma ĝadnej wartoĂci dla atrakcyjnej kobiety. Moĝesz sÈdziÊ, ĝe to niesprawiedliwe. Moĝesz siÚ z tego powodu nad sobÈ uĝalaÊ, denerwowaÊ siÚ i pïakaÊ. Ale to prawda. MÚĝczyzna, który nie chce pokazaÊ, ĝe zna swojÈ wartoĂÊ, nie ma ĝadnej wartoĂci dla atrakcyjnej kobiety. A najlepszym sposobem na pokazanie, ĝe znasz swojÈ wartoĂÊ — i ĝe siÚ cenisz — jest podejmowanie ryzyka w postÚpowaniu i postawienie na pierwszym miejscu osiÈ- gniÚcia swojego wïasnego szczÚĂcia, przed uszczÚĂliwie- niem danej kobiety. To zaĂ oznacza testowanie, eliminacjÚ i wystarczajÈcy po- ziom szacunku dla samego siebie, by zaryzykowaÊ bycie Trudnym do Zdobycia. Niektórzy mÚĝczyěni wierzÈ, ĝe najlepszym sposobem na pokazanie kobiecie swojej wartoĂci jest poniĝanie innych mÚĝczyzn. 46 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! W koñcu mówi siÚ czÚsto, ĝe kobiety pragnÈ mÚĝczyzn o wysokim statusie. To prawda, ale istnieje kilkanaĂcie spo- sobów na sprawianie wraĝenia, ĝe ma siÚ wysoki status. Wielu mÚĝczyzn koncentruje siÚ na najtrudniejszej me- todzie pokazania statusu — próbujÈ zdobyÊ przewagÚ nad innymi mÚĝczyznami albo majÈ obsesjÚ na punkcie bycia samcem alfa. ChcielibyĂmy poĂwiÚciÊ kilka minut wïaĂnie tematowi samca alfa, poniewaĝ jest on bardzo waĝny i powszechnie ěle rozumiany. Zacznijmy od pytania, czy widziaïeĂ kiedykolwiek grupÚ mÚĝczyzn zabiegajÈcych o uwagÚ kobiety? Czy widziaïeĂ, jak siÚ wszyscy popisywali, wchodzÈc sobie nawzajem w drogÚ i w ogóle konkurujÈc o miano najwiÚkszego palanta w tym rejonie? Czy moĝe sam uczestniczyïeĂ kiedyĂ w takiej konku- rencji? A czy widziaïeĂ kiedykolwiek mÚĝczyznÚ, który nie wdaje siÚ w takie wspóïzawodnictwo, tylko po prostu podchodzi do kobiety, mówi kilka sïów i odchodzi z niÈ? JesteĂmy tego Ăwiadkami caïy czas. Faktem jest, ĝe czÚsto to my sami albo nasi uczniowie jesteĂmy tymi, którzy odcho- dzÈ z kobietÈ. Ten, kto jÈ ze sobÈ zabiera, jest samcem alfa. Samiec alfa to, jeĂli tego nie wiesz, przywódca sfory psów (albo w ogóle samiec stojÈcy na czele grupy w jakiejkolwiek gromadzie zwierzÈt, jak dominujÈca maïpa w stadzie szympan- sów). To on jest samcem o najwyĝszym statusie w tej okolicy. Wedïug biologów samiec alfa ma „priorytetowy dostÚp do ograniczonych zasobów”. To zaĂ oznacza, ĝe dostaje on najlepsze jedzenie i najatrakcyjniejsze samice. To siÚ nazywa Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 47 priorytetowy dostÚp. Inni kolesie muszÈ czekaÊ w kolejce na swojÈ szansÚ… jeĝeli w ogóle zostanÈ do niej dopuszczeni. A oto, w czym rzecz. MÚĝczyěni chcÈcy mieÊ powodzenie u kobiet sïyszÈ o tej koncepcji samca alfa i decydujÈ, ĝe muszÈ bardziej zbliĝyÊ siÚ do tego statusu. KombinujÈ, ĝe jeĂli tylko zdoïajÈ byÊ „przy- wódcÈ sfory” wĂród mÚĝczyzn, to ich status bÚdzie dostatecz- nie wysoki, ĝeby zapewniÊ im te kobiety, których poĝÈdajÈ. Chodzi im teĝ po gïowie, ĝe sposobem na osiÈgniÚcie tego celu jest pomiatanie innymi mÚĝczyznami, pozowanie na twardziela i w ogóle bycie palantem wagi ciÚĝkiej. Duĝo rozmyĂlajÈ o „byciu alfa” i „wyglÈdaniu na alfa”. PrzejmujÈ siÚ tym. WykïócajÈ siÚ o to na forach internetowych. Ale to wszystko jest jednÈ wielkÈ puïapkÈ, od której chce- my CiÚ wïaĂnie w tej chwili uratowaÊ raz na zawsze. Jeĝeli spÚdzasz czas, martwiÈc siÚ, czy jesteĂ alfa, pró- bujÈc obniĝyÊ status innych mÚĝczyzn, to znaczy, ĝe nie je- steĂ samcem alfa. Istnieje wïaĂciwe, naukowe okreĂlenie na to, kim siÚ staïeĂ. Brzmi ono: „Pozer alfa”. I jeĂli wpadïeĂ w puïapkÚ, jakÈ jest pogrÈĝenie siÚ w aspiracjach do bycia alfa, to moĝemy CiÚ zapewniÊ o jednej rzeczy: Prawdziwy samiec alfa — ten, który zdobywa kobiety, jakich Ty poĝÈdasz — Ămieje siÚ z Ciebie. JeĂli chcesz wiedzieÊ, dlaczego prawdziwy samiec alfa Ămieje siÚ z Twych wysiïków, by staÊ siÚ alfa — i jakim spo- sobem prawdziwy „mÚĝczyzna alfa” wspina siÚ na „sam szczyt”, dziÚki czemu dostaje dziewczyny — to czytaj dalej. 48 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! Oto fakt, który prawdziwy facet alfa wolaïby przed TobÈ zataiÊ: próby zostania samcem alfa — czyli pomiatanie inny- mi kolesiami, pozowanie na twardziela i zamartwianie siÚ tym, jak silny jest Twój status alfa — sprawiajÈ, ĝe tak naprawdÚ stajesz siÚ „mniej alfa”. WïaĂnie tak — gdy pozujesz na bycie alfa, to tak naprawdÚ czyni CiÚ to mniej alfa i mniej atrakcyjnym. Gdy przejmujesz siÚ konkurencjÈ ze strony innych mÚĝ- czyzn — czyli myĂlisz obsesyjnie o tym, jak pewny jest Twój status alfa — to tak naprawdÚ sam go osïabiasz. Sam ĂciÈgasz na siebie poraĝkÚ w tej konkurencji. Ale oto dziwny fakt. Ten facet, który „pojawia siÚ znikÈd” i odchodzi z seksow- nÈ kobietÈ w chwili, gdy wszyscy inni zajÚci sÈ rywalizacjÈ, popisywaniem siÚ i próbami zgrywania twardzieli, nie jest zakrÚcony na punkcie „starañ, by byÊ alfa”. Poniewaĝ nie bierze udziaïu w tej rywalizacji, moĝe skon- centrowaÊ uwagÚ na testowaniu, eliminacji i na pozostaïych maïo znanych dziaïaniach z repertuaru MÚĝczyzny Trud- nego do Zdobycia, które ujawniamy Ci w tej ksiÈĝce. Moĝe ominÈÊ innych mÚĝczyzn, zaplÈtanych w bezna- dziejnÈ walkÚ o to, który z nich jest bardziej alfa. WyglÈda to trochÚ jak scena walki z filmu kung-fu. Czy oglÈdaïeĂ kiedykolwiek film kung-fu, w którym dwa gangi walczÈ ze sobÈ, ale jest teĝ jeden koleĂ, który stoi na uboczu, nie wdajÈc siÚ w bójkÚ? Nie jest wplÈtany w rywali- zacjÚ z innymi „pozerami alfa”. Nie próbuje niczego sobie udowadniaÊ ani siÚ popisywaÊ. Po prostu sobie stoi. Wreszcie pod koniec walki wkracza do akcji i jednym lub dwoma rozstrzygajÈcymi ruchami zamyka caïÈ sprawÚ. Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 49 Oto droga prawdziwego samca alfa. A oto, co naleĝy zrobiÊ: Nie zamartwiaj siÚ tym, czy jesteĂ samcem alfa. (Gwa- rantujemy Ci, ĝe prawdziwe samce alfa wcale siÚ tym nie przejmujÈ). Przestañ przejmowaÊ siÚ rywalizacjÈ z innymi mÚĝczyznami o status. To droga gïupców. PoĂwiÚÊ energiÚ psychicznÈ na to, co naprawdÚ waĝne — na to, jak przebiegajÈ Twoje interakcje z kobietami. Prawdziwy samiec alfa nie rozmyĂla o byciu alfa. Nie myĂli teĝ wiele o rywalizacji z innymi mÚĝczyznami. Praw- dziwy samiec alfa nie próbuje sobie niczego udowadniaÊ. Jest po prostu mÚĝczyznÈ, który wykonaï dobrÈ robotÚ, pracujÈc nad byciem Trudnym do Zdobycia. Opanowaï kilka podstawowych umiejÚtnoĂci tak dobrze, ĝe niewielu mÚĝ- czyzn moĝe siÚ z nim mierzyÊ. To aĝ tak proste. Konkluzja Czego nauczyliĂmy siÚ w tym rozdziale? ZobaczyliĂmy, ĝe bycie ’atwym do Zdobycia — pró- bujÈc uwieĂÊ pierwszÈ lepszÈ kobietÚ — nie dziaïa. PNB startuje do kaĝdej kobiety, a w efekcie nie zdobywa ĝadnej i koñczy sam, zawstydzony. Testowanie i eliminacja pokazujÈ, ĝe jesteĂ MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdobycia, i kierujÈ TwojÈ uwagÚ na te kobiety, które sÈ TobÈ najbardziej zainteresowane — a bÚdÈ to czÚsto najatrakcyjniejsze kobiety, przyzwyczajone do tego, ĝe mÚĝ- czyěni pïaszczÈ siÚ przed nimi, zabiegajÈc o ich wzglÚdy. 50 KOBIETY KOCHAJk ’AJDAKÓW! Ale ïatwo to schrzaniÊ. Musisz testowaÊ i eliminowaÊ wïa- Ăciwie albo bÚdziesz tylko MÚĝczyznÈ Niemoĝliwym do Zdo- bycia i, tak jak powyĝej, skoñczysz sam. Jednak inaczej niĝ ’atwy do Zdobycia PNB, który jest sam i siÚ tego wstydzi, MÚĝczyzna Niemoĝliwy do Zdobycia jest sam, ale jest przy tym wĂciekïy i peïen urazy. Niewielka to poprawa. Testowanie i eliminacja kobiet sprawiajÈ, ĝe uwodze- nie przebiega na Twoich warunkach, skupiajÈ TwojÈ uwa- gÚ na tych kobietach, z którymi masz szansÚ powodzenia, sprawiajÈ, ĝe jesteĂ dla tych kobiet interesujÈcy i intrygu- jÈcy, oraz zapoczÈtkowujÈ caïy proces uwodzenia. Jednak testowanie i eliminacja pociÈgajÈ za sobÈ pewne ryzyko. Musisz zaczÈÊ przyzwyczajaÊ siÚ do myĂli, ĝe stosujÈc wobec kobiety testowanie lub eliminacjÚ, moĝesz jÈ w jakiĂ sposób rozgniewaÊ albo zdenerwowaÊ. Ale pamiÚtaj, mówili- Ămy Ci teĝ, ĝe wïaĂciwie poprowadzony konflikt moĝe dzia- ïaÊ na kobiety uwodzicielsko, wiÚc moĝesz siÚ przekonaÊ, ĝe Twoja gotowoĂÊ, by wyprowadziÊ kobietÚ z równowagi, moĝe od czasu do czasu dziaïaÊ na TwojÈ korzyĂÊ. PowiedzieliĂmy teĝ, w jaki sposób ekonomia ryzyka, wïa- Ăciwie uĝyta, zaprowadzi CiÚ z kobietami znacznie dalej niĝ podejmowanie zbyt maïego albo za duĝego ryzyka. Mówili- Ămy o tym, jak istotne jest, ĝeby podejmowaÊ odpowiedniÈ iloĂÊ ryzyka i badaÊ reakcjÚ kobiety na Twoje ryzyko, zanim zdecydujesz siÚ zaryzykowaÊ z niÈ jeszcze wiÚcej. MówiliĂmy teĝ, ĝe podejmowanie dziaïañ z repertuaru MÚĝczyzny Trudnego do Zdobycia pokaĝe kobiecie, iĝ znasz swojÈ wartoĂÊ, i ĝe mÚĝczyzna, który nie potrafi pokazaÊ, iĝ siÚ ceni, nie ma w oczach atrakcyjnej kobiety ĝadnej wartoĂci. Dlaczego m£ŚczyŘni, którzy lecŸ na „pierwszŸ lepszŸ” kobiet£ 51 PowiedzieliĂmy teĝ o tym, ĝe jeĂli chcesz mieÊ powodze- nie u kobiet, musisz odrzuciÊ pomysï na zostanie samcem alfa i skupiÊ siÚ na zostaniu MÚĝczyznÈ Trudnym do Zdoby- cia — niewaĝnie, co robiÈ inni otaczajÈcy CiÚ mÚĝczyěni. W kolejnym rozdziale wyjaĂnimy Ci tÚ jednÈ ideÚ, która stoi w centrum stosowania dziaïañ z repertuaru MÚĝczyzny Trudnego do Zdobycia, prowadzÈcych do sukcesów w uwo- dzeniu — a takĝe przekaĝemy Ci pewnÈ nowÈ rzecz, której nauczyliĂmy siÚ od czasu napisania How to Succeed with Women, a która sprawiïa, ĝe uwodzenie staïo siÚ dla naszych uczniów o 80 ïatwiejsze, niĝ byïo kiedykolwiek wczeĂniej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kobiety kochają łajdaków! Jak sprawić, by się za Tobą uganiały
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: