Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 007905 16388705 na godz. na dobę w sumie
Kochankowie - ebook/pdf
Kochankowie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89143-71-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kochankowie to tytuł nowego tomiku Piotra Kitrasiewicza. Dlaczego po przeczytaniu zawartych w nim wierszy, tytuł zbioru przestaje się czytać oznajmująco? Dlaczego mam wielką ochotę odczytać go z wielkim znakiem zapytania? Skłaniają do tego wiersze autora, który im bardziej jednoznacznie oznajmia, madrzej i boleśniej pyta. O miłośc współczesną - z każdym kolejnym wersem dając nam więcej powodów, by zapytać: czy to na pewno miłość?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOCHANKOWIE KOCHANKOWIE PIOTR฀KITRASIEWICZ Ilustracje:฀Piotr฀Goss Jirafa฀Roja Warszawa฀2007 © Copyright by Piotr Kitrasiewicz, 2007 © Copyright by Jirafa Roja, 2007 Redakcja: Łukasz Gołębiewski Okładka i ilustracje: Piotr Goss Skład i łamanie: Tatsu Druk: Sowa – druk na zyczenie, www.sowadruk.pl ISBN 978-83-89143-71-6 Wydanie III rozszerzone Warszawa 2007 Spis฀treści Zamiast฀wstępu:฀Prostota฀i฀szczerość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mimo฀wszystko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 *฀*฀* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 *฀*฀* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Barwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dziewczyna฀i฀księżyc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Miłość฀współczesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kochankowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Spowiedź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Antybajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Słowik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pies฀andaluzyjski฀II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Jesienne฀liście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Cygan฀odchodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Na฀przystanku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Na฀ulicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kałuża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Z฀gazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11฀września . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 W฀przededniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Cień฀Godivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nowe฀Millenium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Po฀upadku฀Ikara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Romeo฀i฀Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Śmierć฀Ofelii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Twarz฀Makbeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Żona฀Makbeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Akteon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wenecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Żebraczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Moja฀poezja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Zamiast฀wstępu Prostota฀i฀szczerość Ostatnio฀w฀młodej฀polskiej฀poezji฀(nie฀mylić฀z฀młodymi฀ poetami)฀zachodzą฀bardzo฀pozytywne฀zmiany.฀Rysuje฀się฀ w฀niej฀wyraźna฀tęsknota฀za฀tym฀co฀piękne,฀co฀służy฀naj- wyższym฀wartościom,฀a฀więc฀nade฀wszystko,฀co฀jest฀z฀czło- wiekiem.฀Dobrym฀przykładem฀tego,฀że฀poezja฀wychodzi฀ „z฀kałuży”,฀że฀jest฀„poza฀śmietnikiem”,฀są฀„Kochankowie”฀ Piotra฀Kitrasiewicza.฀Ten฀tomik฀bierze฀się฀do฀ręki฀z฀nie- małą฀przyjemnością฀i฀satysfakcją.฀Autor฀bowiem฀traktu- je฀swoje฀powołanie฀poetyckie฀z฀całą฀powagą,฀wie,฀że฀ma฀ ono฀pomagać฀człowiekowi฀w฀walce฀z฀sobą,฀wie,฀że฀sztuka฀ ma฀budzić฀w฀człowieku฀nadzieję฀i฀dawać฀mu฀światło,฀a฀nie฀ kierować฀go฀w฀stronę฀pseudowartości,฀na฀mielizny฀i฀drogi,฀ które฀prowadzą฀donikąd.฀ Poezja฀Piotra฀Kitrasiewicza฀posiada฀szlachetny฀rys฀i฀wy- miar,฀i฀ukazuje฀człowieka,฀w฀dramacie,฀ale฀człowieka,฀który฀ powinien฀wiedzieć,฀co฀to฀jest฀godność฀życia฀i฀po฀co฀to฀życie฀ było฀mu฀dane.฀Trzeba฀też฀podkreślić฀całkiem฀nie฀banalną฀ formę฀tych฀wierszy,฀ich฀świeżość,฀a฀nawet฀odkrywczość.฀Nie฀ są฀one฀skażone,฀jak฀to฀często฀bywa,฀udziwnieniami฀i฀wątpli- wą฀odkrywczością;฀są฀proste,฀szczere฀w฀artystycznym฀wyra- zie,฀a฀często฀niezwykle฀wręcz฀dramatyczne.฀Są฀„teatralne”฀ w฀najlepszym฀znaczeniu฀tego฀słowa.฀Są฀filmowe.฀Zatrzymu- ją฀–฀niczym฀taśma฀filmowa฀w฀kadrze฀–฀obraz฀świata฀w฀jego฀ ulotności,฀obraz฀człowieka฀w฀lęku฀o฀jutro”. Zdzisław฀Łączkowski฀(„Słowo฀–฀Dziennik฀Katolic- ki”,฀nr฀147/1996,฀recenzja฀z฀pierwszego฀wydania฀„Ko- chanków”) 7 „Kochankowie”฀to฀tytuł฀nowego฀tomiku฀Piotra฀Kitrasie- wicza.฀Dlaczego฀po฀przeczytaniu฀zawartych฀w฀nim฀wier- szy,฀tytuł฀zbioru฀przestaje฀się฀czytać฀oznajmująco?฀Cze- mu฀mam฀ochotę฀odczytać฀go฀z฀wielkim฀znakiem฀zapyta- nia?฀Skłaniają฀do฀tego฀wiersze฀autora,฀który,฀im฀bardziej฀ jednoznacznie฀oznajmia,฀tym฀głębiej,฀mądrzej฀i฀boleśniej฀ pyta.฀O฀miłość฀współczesną฀–฀z฀każdym฀kolejnym฀wer- sem฀ dając฀ nam฀ więcej฀ powodów,฀ by฀ zapytać:฀ czy฀ to฀ na฀ pewno฀miłość?฀A฀bohaterka฀wiersza฀„Ziarnko฀grochu”:฀ czy฀to฀jeszcze฀rzeczywiście฀księżniczka?฀Pomiędzy฀tymi฀ skrajnymi฀utworami฀tomiku฀mnożą฀się฀kolejne฀pytania,฀ narastają฀wątpliwości.฀Przepoczwarzają฀się฀bajki฀(króle- wicz฀ zaklęty฀ w฀ żabę฀ znika฀ w฀ dziobie฀ bociana,฀ podczas฀ gdy฀jego฀wybranka฀„myślami฀jest฀w฀innej฀bajce”),฀odwra- cają฀się฀mity฀i฀legendy,฀prześwietlone,฀zaprzeczone฀zosta- ją฀motywy฀literackie฀i฀stare฀prawdy฀(„Romeo฀nie฀kochał฀ Julii”,฀ cień฀ Godivy฀ „zawstydzony,฀ bo฀ jeszcze฀ ubrany”).฀ Równie฀szlachetnie฀brzmią฀frazy฀impresyjne฀i฀niepokój฀ poety฀o฀ulotne฀rzeczy฀i฀zjawiska฀(„sen฀to฀(…)฀kwintesen- cja฀braku฀wyobraźni”). Poeta฀ potrafi฀ patrzeć฀ i฀ pisać฀ z฀ dystansu,฀ który฀ znika฀ tylko฀w฀chwili฀mówienia฀o฀własnej฀twórczości฀(„Moja฀po- ezja”).฀ Niestety,฀ trudno฀ poecie฀ zachować฀ dystans฀ wobec฀ poczucia฀zagubienia฀(odosobnienia?)฀w฀„gąszczu฀lukrowa- nych฀ czytadeł”฀ i฀ „anonimowych฀ wieszczów”.฀ Chciałoby฀ się฀powiedzieć:฀niech฀Pan฀i฀na฀to฀spojrzy฀z฀oddalenia”. Dorota฀Koman฀(„Magazyn฀Literacki-Książki,฀nr฀3/ 2001,฀recenzja฀z฀drugiego฀wydania฀„Kochanków”) Mimo฀wszystko Mimo฀wszystko Nasze฀palce Splatają฀się Nasze฀oczy Podtrzymują฀spojrzenia Nasze฀dziecko฀łączy Nasze฀myśli Może฀to฀właśnie฀ Mędrcy฀nazywają Harmonią฀Wszechłona? 9 *฀*฀*฀ Wszedł฀z฀miłością฀przez฀próg Wyrzucili฀go฀za฀drzwi Spróbował฀przez฀okno Wezwali฀policję Z฀aresztu฀wyszedł฀za฀kaucją I฀poręczeniem฀pewnego฀autorytetu Miłość฀dostała฀dożywocie 10 *฀*฀* Wyszepcz฀mi฀swoją฀tęsknotę Tak฀żebym฀nie฀dosłyszał Powiedz฀mi฀swoje฀pragnienia Tak฀żebym฀nie฀zrozumiał Poczęstuj฀mnie฀jabłkiem฀Ewy Tak฀żeby฀wąż฀nie฀zwyciężył 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kochankowie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: