Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00455 006897 20586969 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1020
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2328-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana pozycja zawiera obszerne omówienie ustawy – Kodeks cywilny wraz z profesjonalnie dobranym i usystematyzowanym zestawem najważniejszych orzeczeń oraz bogatym wyborem użytecznej literatury z zakresu prawa cywilnego. Ponadto dzieło zawiera wyciągi z innych aktów prawnych sprawiając, że opracowanie stanowi kompletne źródło wiedzy z prawa cywilnego

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do prawników stosujących przepisy Kodeksu cywilnego w praktyce, aplikantów oraz studentów prawa.

Publikacja zawiera zmiany, które wchodzą w życie 23.10.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K O D E KSS Y S T E M KC KODEKS CYWILNY E D Y C J A T R Z E C I A C·H·BECK K O D E KS Y S T E M S KODEKS CYWILNY Polecamy następujące publikacje z tej serii: E. Skibińska KSH. EDYCJA CZWARTA F. Prusak KKS. EDYCJA PIERWSZA www.sklep.beck.pl KODEKS CYWILNY Edycja trzecia Magdalena Rozwadowska-Herrmann WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Stan prawny: 25 lipca 2011 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 23.10.2011 r.) Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie w systemie TEX: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2168-4 ISBN e-book 978-83-255-2328-2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII X Informacje o autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Tabele analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII 1 Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Tabele analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 KodeksSystem V WPROWADZENIE Założeniem serii wydawniczej KodeksSystem jest zapewnienie czytelnikowi – prawni- kowi – dostępu do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, literatury i orzecznictwa w danej dziedzinie prawa, szczególnie w sytuacji, kiedy dostęp do publikacji elektronicznej jest niemożliwy lub utrudniony. KodeksSystem KC, którego przedmiotem są przepisy ustawy Kodeks cywilny, jest jedną z trzynastu pozycji wydanych w ramach tej serii. Podobnie jak inne jej opracowania zawiera: – przepisy Kodeksu w wersji aktualnie obowiązującej, a w razie dalszego obowiązywa- nia, także w brzmieniu sprzed nowelizacji; – treść wybranych przepisów innych aktów prawnych, precyzujących instytucje i pojęcia występujące w komentowanym artykule; – bogate, tematycznie pogrupowane i opatrzone redakcyjnymi hasłami orzecznic- two Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Trybunału Konstytucyjnego; – obszerny wybór literatury z zakresu prawa cywilnego; – odsyłacze do innych aktów prawnych; oraz aneks zawierający przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, obowiązujące nadal, w stosunku do niektórych stanów faktycznych, przepisy prawa rzeczowego i spadkowego w ich dotychczasowej wersji, a także wyciągi z treści ważniejszych ustaw zmieniających KC. Pierwsza edycja KodeksSystem KC ukazała się w kwietniu 2004 r., druga w roku 2007. Obecne, trzecie wydanie uwzględnia wszystkie zmiany przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów innych aktów prawnych powiązanych z prawem cywilnym, które miały miejsce od dnia ukazania się drugiej edycji KC do dnia 1 stycznia 2011 r. Na nowo opracowane zostały m.in. przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia, dziedziczenia ustawowego, przepis art. 4421 KC oraz instytucje służebności przesyłu, przekazania nieruchomości i gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane. Wprowadzone do trzeciego wydania nowe orzecznictwo obejmuje okres jego publikacji do listopada 2010 r., piśmiennictwo zaś okres do czerwca 2011 r. Stan prawny zamieszczo- nych w opracowaniu przepisów ustawy Kodeks cywilny uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), która wchodzi w życie 23.10.2011 r. Wydawnictwo C. H. Beck i autorka wyrażają nadzieję, że trzecia edycja KodeksSystem KC wzbudzi podobne zainteresowanie czytelników jak jej poprzednie wydania. Monachium, lipiec 2011 r. Magdalena Rozwadowska-Herrmann KodeksSystem VII OBJAŚNIENIA VIII KodeksSystem Obja´snienia Zob. także ustawę – Prawo prywatne międzynarodowe KodeksSystem IX INFORMACJE O AUTORZE Magdalena Rozwadowska-Herrmann LL. M. – jest adwokatem w Monachium. X KodeksSystem WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa BezpProdU . . . . . . . . ustawa z 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) CenyU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) DzGospRolnR . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.1990 r. w sprawie wa- runków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519 ze zm.) GospGruntU . . . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nierucho- GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. mości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) poz. 557 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) poz. 94 ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) poz. 59 ze zm.) poz. 1037 ze zm.) poz. 592 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KształtUstrRolnU . . . . ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KodeksSystem XI Wykaz skrótów KZ . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka- OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. niowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrZwierzU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) ObInFinU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. PodpisElektrU . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, Nr 183, poz. 1538 ze zm.) poz. 1450 ze zm.) POPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 poz. 665 ze zm.) ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrPras PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Nr 80, poz. 432) PrRzecz . . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) PrSpad . . . . . . . . . . . . dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUkł . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo PrUp . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) XII KodeksSystem Wykaz skrótów PrUpadNapr . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrywPPU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrzUżytkU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SprzedKonsU . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży kon- sumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwobDzGospU . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) UbezpU z 1990 r. . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, WłLokU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 344 ze zm.) poz. 903 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ZmKCU z 1982 r. ZmKCU z 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rol- nych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.) . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZmGospGruntU . . . . . ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości GSK . . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Arbitrażowa NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny KodeksSystem XIII Wykaz skrótów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (PS) SN (PSIC) SN (PSICiA) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej i Administra- cyjnej (w latach 1982–1989) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN (7) SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SW . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny ZA . . . . . . . . . . . . . . Zespół Arbitrów 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . Jurysta AUWr . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis CPH . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne EP . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. PNUŚ . . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PG . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PiM . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Pr. Sp. Pr. Pracy . . . . . . . . . . Prawo Pracy . . . . . . . . . . . . . . Palestra XIV KodeksSystem Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . Prawo Przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy . . . . . . . . Problemy Praworządności Pr. Przeds. Probl. Praw. Prok. i Pr. PS PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. R. Pr. RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI SIS . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SPP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . . Transformacja Prawa Prywatnego ZNUGd . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ ZNUŁ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUŚ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . księga . . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . księga pamiątkowa . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . następne AC . . . . . . . . . . . . . . auto casco art. Dz.U. jgu . . . . . . . . . . . . . . jednostka gospodarki uspołecznionej ks. ks. pam. m.in. M.P. nast. NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski PBN . . . . . . . . . . . . . Państwowe Biuro Notarialne np. Nr NW . . . . . . . . . . . . . nieszczęśliwy wypadek OC . . . . . . . . . . . . . . odpowiedzialność cywilna orz. PCK . . . . . . . . . . . . . Polski Czerwony Krzyż pkt poz. PZU . . . . . . . . . . . . . Państwowy Zakład Ubezpieczeń r. . . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . rok KodeksSystem XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . sprostowanie . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . rolnicza spółdzielnia produkcyjna red. RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie r.s.p. sprost. t. t.j. UFG . . . . . . . . . . . . . Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny vol. w zw. wyd. z. zd. ze zm. zob. ZUS . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . Volumen . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . zobacz XVI KodeksSystem TABELE ANALITYCZNE 1 Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Tytuł I. Przepisy wstępne Tytuł II. Osoby Dział I. Osoby fizyczne Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Rozdział II. Miejsce zamieszkania Rozdział III. Uznanie za zmarłego Dział II. Osoby prawne Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Tytuł III. Mienie Tytuł IV. Czynności prawne Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Zawarcie umowy Dział III. Forma czynności prawnych Dział IV. Wady oświadczenia woli Dział V. Warunek Dział VI. Przedstawicielstwo Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Pełnomocnictwo Rozdział III. Prokura Tytuł V. Termin Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń Art. 2 1–125 1–7 8–4310 8–32 8–24 25–28 29–32 33–43 431–4310 44–554 56–1099 56–65 66–721 73–81 82–88 89–94 95–1099 95–97 98–109 1091–1099 110–116 117–125 Str. 3 2 3 18 18 18 38 40 42 51 59 77 77 100 109 117 125 127 127 132 139 143 145 KodeksSystem XVII Tabele analityczne 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Tytuł I. Własność Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Treść i wykonywanie własności Dział III. Nabycie i utrata własności Rozdział I. Przeniesienie własności Rozdział II. Zasiedzenie Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności Dział IV. Współwłasność Dział V. Ochrona własności Tytuł II. Użytkowanie wieczyste Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Użytkowanie Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania Dział III. Służebności Rozdział I. Służebności gruntowe Rozdział II. Służebności osobiste Rozdział III. Służebność przesyłu Dział IV. Zastaw Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych Rozdział II. Zastaw na prawach Tytuł IV. Posiadanie Księga trzecia. Zobowiązania Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli 2 126–352 126–231 126–139 140–154 155–194 155–171 172–178 179–194 195–221 222–231 232–243 244–335 244–251 252–284 252–265 266–2701 271–282 283–284 285–3054 285–295 296–305 3051–3054 306–335 306–326 327–335 336–352 353–92116 353–3651 366–383 3 160 160 160 161 183 183 196 210 215 244 266 282 282 286 286 290 291 293 293 294 300 302 303 303 306 308 320 321 353 XVIII KodeksSystem Tabele analityczne 1 Dział I. Zobowiązania solidarne Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych Tytuł IV. (skreślony) Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie Tytuł VI. Czyny niedozwolone Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykona- nia Dział I. Wykonanie zobowiązań Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika Dział I. Zmiana wierzyciela Dział II. Zmiana dłużnika Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Tytuł XI. Sprzedaż Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Rękojmia za wady Dział III. Gwarancja jakości Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży Rozdział I. Sprzedaż na raty Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzeda- nej. Sprzedaż na próbę Rozdział III. Prawo odkupu Rozdział IV. Prawo pierwokupu Tytuł XII. Zamiana Tytuł XIII. Dostawa 2 366–378 379–383 384–396 397–404 405–414 415–449 4491–44911 450–497 450–470 471–486 487–497 498–508 509–526 509–518 519–526 527–534 535–602 535–5551 556–576 577–582 583–602 583–588 589–592 593–595 596–602 603–604 605–612 3 353 360 361 389 389 404 506 509 509 524 550 557 568 568 580 584 596 596 606 622 627 627 628 629 630 638 638 KodeksSystem XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: