Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00554 011326 16965422 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405348 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks cywilny uwzględniający zmiany wprowadzone w regulacjach dotyczących spadkobrania obowiązujących od 18 października 2015 r. i wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 539). Dzięki tym zmianom spadkobiercy z mocy prawa dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Nie muszą przy tym składać żadnego oświadczenia. Przed nowelizacją spadkobiercy, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia dziedziczyli spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Nowe przepisy dotyczą spadków otwartych po wejściu w życie nowelizacji, czyli przypadków, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła w dniu 18 października 2015 r. lub później.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks cywilny ISBN 978-83-7440-534-8 maj2015 2 SPIS TREŚCI Spis treści USTAWA z dniA 23 kWieTniA 1964 r. – kodekS cyWilny ..................... 5 kSiĘGA PierWSzACZĘŚĆ OGÓLNA........................................................................................... 5 TYTUŁ I Przepisywstępne............................................................................................................ 5 TYTUŁ II Osoby.............................................................................................................................. 5 DZIAŁI Osobyfizyczne......................................................................................................... 5 RozdziałI Zdolnośćprawnaizdolnośćdoczynnościprawnych............................ 5 RozdziałII Miejscezamieszkania.................................................................................. 7 RozdziałIIIUznaniezazmarłego.................................................................................... 7 DZIAŁII Osobyprawne.......................................................................................................... 8 DZIAŁIIIPrzedsiębiorcyiichoznaczenia............................................................................ 8 TYTUŁ III Mienie............................................................................................................................. 9 TYTUŁ IV Czynnościprawne........................................................................................................ 11 DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 11 DZIAŁII Zawarcieumowy...................................................................................................... 12 DZIAŁIIIFormaczynnościprawnych................................................................................... 14 DZIAŁIVWadyoświadczeniawoli......................................................................................... 15 DZIAŁV Warunek.................................................................................................................... 16 DZIAŁVIPrzedstawicielstwo.................................................................................................. 17 RozdziałI Przepisyogólne............................................................................................. 17 RozdziałII Pełnomocnictwo........................................................................................... 17 RozdziałIIIProkura........................................................................................................... 18 TYTUŁ V Termin.............................................................................................................................. 19 TYTUŁ VI Przedawnienieroszczeń.............................................................................................. 19 kSiĘGA drUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE........................................................ 20 TYTUŁ I Własność.......................................................................................................................... 20 DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 20 DZIAŁII Treśćiwykonywaniewłasności............................................................................. 20 DZIAŁIIINabycieiutratawłasności...................................................................................... 22 RozdziałI Przeniesieniewłasności............................................................................... 22 RozdziałII Zasiedzenie.................................................................................................... 23 RozdziałIIIInnewypadkinabyciaiutratywłasności................................................... 23 DZIAŁIVWspółwłasność........................................................................................................ 26 DZIAŁV Ochronawłasności.................................................................................................. 28 TYTUŁ II Użytkowaniewieczyste................................................................................................. 29 TYTUŁ III Prawarzeczoweograniczone..................................................................................... 31 DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 31 DZIAŁII Użytkowanie............................................................................................................. 31 RozdziałI Przepisyogólne............................................................................................. 31 RozdziałII Użytkowanieprzezosobyfizyczne............................................................ 32 RozdziałIIIUżytkowanieprzezrolniczespółdzielnieprodukcyjne........................... 33 RozdziałIVInnewypadkiużytkowania........................................................................... 34 DZIAŁIIISłużebności.............................................................................................................. 34 RozdziałI Służebnościgruntowe................................................................................. 34 RozdziałII Służebnościosobiste................................................................................... 35 RozdziałIIISłużebnośćprzesyłu.................................................................................... 35 DZIAŁIVZastaw....................................................................................................................... 36 RozdziałI Zastawnarzeczachruchomych................................................................. 36 RozdziałII Zastawnaprawach....................................................................................... 37 maj2015 IFK SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3 TYTUŁ IV Posiadanie................................................................................................................ 38 kSiĘGA TrzeciAZOBOWIĄZANIA ................................................................................................ 39 TYTUŁ I Przepisyogólne............................................................................................................... 39 TYTUŁ II Wielośćdłużnikówalbowierzycieli............................................................................. 41 DZIAŁI Zobowiązaniasolidarne.......................................................................................... 41 DZIAŁII Zobowiązaniapodzielneiniepodzielne................................................................ 42 TYTUŁ III Ogólneprzepisyozobowiązaniachumownych....................................................... 43 TYTUŁ IV (uchylony)....................................................................................................................... 46 TYTUŁ V Bezpodstawnewzbogacenie....................................................................................... 46 TYTUŁ VI Czynyniedozwolone.................................................................................................... 47 TYTUŁ VI1 Odpowiedzialnośćzaszkodęwyrządzonąprzezproduktniebezpieczny......... 51 TYTUŁ VII Wykonaniezobowiązańiskutkiichniewykonania................................................. 52 DZIAŁI Wykonaniezobowiązań.......................................................................................... 52 DZIAŁII Skutkiniewykonaniazobowiązań.......................................................................... 54 DZIAŁIIIWykonanieiskutkiniewykonaniazobowiązańzumówwzajemnych.............. 56 TYTUŁ VIII Potrącenie,odnowienie,zwolnieniezdługu.......................................................... 57 TYTUŁ IX Zmianawierzycielalubdłużnika................................................................................. 58 DZIAŁI Zmianawierzyciela.................................................................................................. 58 DZIAŁII Zmianadłużnika....................................................................................................... 59 TYTUŁ X Ochronawierzycielawrazieniewypłacalnościdłużnika......................................... 60 TYTUŁ XI Sprzedaż........................................................................................................................ 61 DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 61 DZIAŁII Rękojmiazawady.................................................................................................... 63 DZIAŁII1Roszczeniesprzedawcywzwiązkuzwadliwościąrzeczysprzedanej........... 67 DZIAŁIIIGwarancjaprzysprzedaży..................................................................................... 68 DZIAŁIVSzczególnerodzajesprzedaży.............................................................................. 69 RozdziałI Sprzedażnaraty........................................................................................... 69 RozdziałII Zastrzeżeniewłasnościrzeczysprzedanej.Sprzedażnapróbę........... 70 RozdziałIIIPrawoodkupu............................................................................................... 70 RozdziałIVPrawopierwokupu........................................................................................ 70 TYTUŁ XII Zamiana......................................................................................................................... 71 TYTUŁ XIII Dostawa....................................................................................................................... 71 TYTUŁ XIV Kontraktacja................................................................................................................ 72 TYTUŁ XV Umowaodzieło........................................................................................................... 73 TYTUŁ XVI Umowaorobotybudowlane.................................................................................... 75 TYTUŁ XVII Najemidzierżawa..................................................................................................... 77 DZIAŁI Najem......................................................................................................................... 77 RozdziałI Przepisyogólne............................................................................................. 77 RozdziałII Najemlokalu.................................................................................................. 79 DZIAŁII Dzierżawa.................................................................................................................. 80 TYTUŁ XVII1 Umowaleasingu...................................................................................................... 82 TYTUŁ XVIII Użyczenie.................................................................................................................. 84 TYTUŁ XIX Pożyczka..................................................................................................................... 84 TYTUŁ XX Umowarachunkubankowego................................................................................... 85 TYTUŁ XXI Zlecenie....................................................................................................................... 85 TYTUŁ XXII Prowadzeniecudzychsprawbezzlecenia........................................................... 87 TYTUŁ XXIII Umowaagencyjna................................................................................................... 87 TYTUŁ XXIV Umowakomisu......................................................................................................... 91 TYTUŁ XXV Umowaprzewozu..................................................................................................... 92 maj2015 IFK 4 SPIS TREŚCI DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 92 DZIAŁII Przewózosób........................................................................................................... 92 DZIAŁIIIPrzewózrzeczy........................................................................................................ 92 TYTUŁ XXVI Umowaspedycji....................................................................................................... 94 TYTUŁ XXVII Umowaubezpieczenia........................................................................................... 95 DZIAŁI Przepisyogólne....................................................................................................... 95 DZIAŁII Ubezpieczeniamajątkowe...................................................................................... 98 DZIAŁIIIUbezpieczeniaosobowe........................................................................................ 99 TYTUŁ XXVIII Przechowanie......................................................................................................... 100 TYTUŁ XXIX Odpowiedzialność,prawozastawuiprzedawnienieroszczeńutrzymujących hoteleipodobnezakłady....................................................................................... 101 TYTUŁ XXX Umowaskładu........................................................................................................... 102 TYTUŁ XXXI Spółka...................................................................................................................... 104 TYTUŁ XXXII Poręczenie.............................................................................................................. 105 TYTUŁ XXXIII Darowizna............................................................................................................... 106 TYTUŁ XXXIII1 Przekazanienieruchomości............................................................................... 107 TYTUŁ XXXIV Rentaidożywocie................................................................................................ 108 DZIAŁI Renta......................................................................................................................... 108 DZIAŁII Dożywocie................................................................................................................ 108 TYTUŁ XXXV Ugoda....................................................................................................................... 109 TYTUŁ XXXVI Przyrzeczeniepubliczne...................................................................................... 109 TYTUŁ XXXVII Przekazipapierywartościowe.......................................................................... 109 DZIAŁI Przekaz...................................................................................................................... 109 DZIAŁII Papierywartościowe............................................................................................... 110 kSiĘGA czWArTA SPADKI............................................................................................................. 111 TYTUŁ I Przepisyogólne............................................................................................................... 111 TYTUŁ II Dziedziczenieustawowe............................................................................................... 112 TYTUŁ III Rozrządzenianawypadekśmierci............................................................................. 113 DZIAŁI Testament................................................................................................................. 113 RozdziałI Przepisyogólne............................................................................................. 113 RozdziałII Formatestamentu......................................................................................... 114 Oddział1Testamentyzwykłe.................................................................................... 114 Oddział2Testamentyszczególne............................................................................ 114 Oddział3Przepisywspólnedlatestamentówzwykłychiszczególnych............ 115 DZIAŁII Powołaniespadkobiercy......................................................................................... 115 DZIAŁIIIZapisipolecenie...................................................................................................... 116 RozdziałI Zapiszwykły.................................................................................................. 116 RozdziałII Zapiswindykacyjny....................................................................................... 117 RozdziałIIIPolecenie........................................................................................................ 118 DZIAŁIVWykonawcatestamentu.......................................................................................... 118 TYTUŁ IV Zachowek...................................................................................................................... 119 TYTUŁ V Przyjęcieiodrzuceniespadku..................................................................................... 121 TYTUŁ VI Stwierdzenienabyciaspadkulubprzedmiotuzapisuwindykacyjnego, poświadczeniedziedziczeniaiochronaspadkobiercy.......................................... 122 TYTUŁ VII Odpowiedzialnośćzadługispadkowe.................................................................... 123 TYTUŁ VIII Wspólnośćmajątkuspadkowegoidziałspadku.................................................. 125 TYTUŁ IX Umowydotyczącespadku.......................................................................................... 126 TYTUŁ X Przepisyszczególneodziedziczeniugospodarstwrolnych.................................. 127 maj2015 IFK kodeks cywilny art. 1–12 5 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 827; Dz.U. z 2015 r., poz. 4; poz. 397; poz. 539)1 KSIĘGA PIERWSZA cZĘŚĆ oGÓlnA TYTUŁ I Przepisy wstępne Art. 1. [Zakres regulacji]2 Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno- prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (uchylony). Art. 3. [Moc wsteczna ustawy] Ustawaniemamocywstecznej,chybażeto wynikazjejbrzmienialubcelu. Art. 4. (uchylony). Art. 5. [Nadużycie prawa podmiotowego] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospo- darczymprzeznaczeniemtegoprawalubzza- sadami współżycia społecznego. Takie dzia- łanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważanezawykonywanieprawainiekorzysta zochrony. Art. 6. [Ciężar dowodu] Ciężarudowodnieniafaktuspoczywanaoso- bie,którazfaktutegowywodziskutkiprawne. Art. 7. [Domniemanie dobrej wiary] Jeżeliustawauzależniaskutkiprawneoddo- brejlubzłejwiary,domniemywasięistnieniedo- brejwiary. TYTUŁ II osoby DZIAŁ I osoby fizyczne Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Art. 8. [Zdolność prawna] § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolnośćprawną. §2.(uchylony). Art. 9. [Domniemanie urodzenia żywego dziecka] W razie urodzenia się dziecka domniemywa się,żeprzyszłoononaświatżywe. Art. 10. [Osoba pełnoletnia] §1.Pełnoletnimjest,ktoukończyłlatosiem- naście. §2.Przezzawarciemałżeństwamałoletniuzy- skujepełnoletność.Nietracijejwrazieunieważ- nieniamałżeństwa. Art. 11. [Pełna zdolność do czynności prawnych] Pełnązdolnośćdoczynnościprawnychnaby- wasięzchwiląuzyskaniapełnoletności. Art. 12. [Brak zdolności do czynności prawnych] Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osobyubezwłasnowolnionecałkowicie. 1 Wujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkiezmiany.Zmianywprowadzoneustawąz20lutego 2015r.orzeczachznalezionych(Dz.U.z2015r.,poz.397)iobowiązująceod21czerwca2015r.zostałyumieszczone w ramkach . W opracowaniu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy –Kodekscywilnyorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2015r.,poz.539).Zmianytezostałyumieszczonewprzypisach dotreściustawy.Wejdąonewżycie18października2015r. 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji. maj2015 IFK 6 art. 13–23 KODEKS CYWILNY Art. 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite] §1.Osoba,któraukończyłalattrzynaście,może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wsku- tekchorobypsychicznej,niedorozwojuumysłowe- go albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, wszczególnościpijaństwalubnarkomanii,niejest wstaniekierowaćswympostępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszczepodwładząrodzicielską. Art. 14. [Skutki braku zdolności do czynności prawnych] §1.Czynnośćprawnadokonanaprzezosobę, któraniemazdolnościdoczynnościprawnych, jestnieważna. §2.Jednakżegdyosobaniezdolnadoczyn- ności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umo- watakastajesięważnazchwiląjejwykonania, chybażepociągazasobąrażącepokrzywdzenie osobyniezdolnejdoczynnościprawnych. Art. 15. [Ograniczona zdolność do czynności prawnych] Ograniczonązdolnośćdoczynnościprawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, orazosobyubezwłasnowolnioneczęściowo. Art. 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe] § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłas- nowolniona częściowo z powodu choroby psy- chicznej,niedorozwojuumysłowegoalboinnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególno- ścipijaństwalubnarkomanii,jeżelistantejosoby nieuzasadniaubezwłasnowolnieniacałkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. §2.Dlaosobyubezwłasnowolnionejczęścio- woustanawiasiękuratelę. Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego] Zzastrzeżeniemwyjątkówwustawieprzewi- dzianych,doważnościczynnościprawnej,przez którąosobaograniczonawzdolnościdoczynno- ści prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozpo- rządzaswoimprawem,potrzebnajestzgodajej przedstawicielaustawowego. Art. 18. [Potwierdzenie umowy] § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną wzdolności do czyn- ności prawnych bez wymaganej zgody przed- stawicielaustawowego,zależyodpotwierdzenia umowyprzeztegoprzedstawiciela. maj2015 §2.Osobaograniczonawzdolnościdoczyn- ności prawnych może sama potwierdzić umo- wępouzyskaniupełnejzdolnościdoczynności prawnych. § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności praw- nych,niemożepowoływaćsięnabrakzgodyjej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wy- znaczyćtemuprzedstawicielowiodpowiedniter- mindopotwierdzeniaumowy;stajesięwolnapo bezskutecznymupływiewyznaczonegoterminu. Art. 19. [Jednostronna czynność prawna] Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynnościprawnychdokonałasamajednostron- nejczynnościprawnej,doktórejustawawymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jestnieważna. Art. 20. [Umowy w drobnych sprawach] Osobaograniczonawzdolnościdoczynności prawnychmożebezzgodyprzedstawicielausta- wowegozawieraćumowynależącedoumówpo- wszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawachżyciacodziennego. Art. 21. [Rozporządzanie zarobkiem] Osobaograniczonawzdolnościdoczynności prawnychmożebezzgodyprzedstawicielausta- wowegorozporządzaćswoimzarobkiem,chyba żesądopiekuńczyzważnychpowodówinaczej postanowi. Art. 22. [Przedmioty oddane do swobodnego użytku] Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ogra- niczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, któ- retychprzedmiotówdotyczą.Wyjątekstanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarczawedługustawyzgodaprzedstawiciela ustawowego. Art. 221. [Konsument] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującązprzedsiębiorcączynnościprawnej niezwiązanejbezpośredniozjejdziałalnościągo- spodarcząlubzawodową. Art. 23. [Dobra osobiste] Dobraosobisteczłowieka,jakwszczególno- ścizdrowie,wolność,cześć,swobodasumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemni- ca korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza IFK KODEKS CYWILNY art. 24–31 7 iracjonalizatorska,pozostająpodochronąprawa cywilnegoniezależnieodochronyprzewidzianej winnychprzepisach. Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych] §1.Ten,czyjedobroosobistezostajezagro- żonecudzymdziałaniem,możeżądaćzaniecha- nia tego działania, chyba że nie jest ono bez- prawne. W razie dokonanego naruszenia może ontakżeżądać,ażebyosoba,któradopuściłasię naruszenia,dopełniłaczynnościpotrzebnychdo usunięciajegoskutków,wszczególnościażeby złożyłaoświadczenieodpowiedniejtreściiwod- powiedniejformie.Nazasadachprzewidzianych wkodeksiemożeonrównieżżądaćzadośćuczy- nienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumypieniężnejnawskazanycelspołeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobi- stego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadachogólnych. §3.Przepisypowyższenieuchybiająupraw- nieniom przewidzianym w innych przepisach, wszczególnościwprawieautorskimorazwpra- wiewynalazczym. Rozdział II Miejsce zamieszkania Art. 25. [Miejsce zamieszkania] Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,wktórejosobataprzebywazza- miaremstałegopobytu. Art. 26. [Miejsce zamieszkania dziecka] §1.Miejscemzamieszkaniadzieckapozosta- jącegopodwładząrodzicielskąjestmiejsceza- mieszkaniarodzicówalbotegozrodziców,któ- remuwyłącznieprzysługujewładzarodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzyrodzicielskiej. §2.Jeżeliwładzarodzicielskaprzysługujena równiobojgurodzicommającymosobnemiejsce zamieszkania,miejscezamieszkaniadzieckajest utegozrodziców,uktóregodzieckostaleprze- bywa.Jeżelidzieckonieprzebywastaleużadne- gozrodziców,jegomiejscezamieszkaniaokre- ślasądopiekuńczy. Art. 27. [Miejsce zamieszkania osoby pozostają­ cej pod opieką] Miejscem zamieszkania osoby pozostającej podopiekąjestmiejscezamieszkaniaopiekuna. Art. 28. [Jedno miejsce zamieszkania] Możnamiećtylkojednomiejscezamieszkania. Rozdział III Uznanie za zmarłego Art. 29. [Termin uznania za zmarłego] § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłe- go, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomościjeszczeżył;jednakżegdybywchwili uznaniazazmarłegozaginionyukończyłlatsie- demdziesiąt,wystarczaupływlatpięciu. §2.Uznaniezazmarłegoniemożenastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginionyukończyłbylatdwadzieściatrzy. Art. 30. [Zdarzenia szczególne] §1.Ktozaginąłwczasiepodróżypowietrz- nej lub morskiej w związku z katastrofą stat- ku lub okrętu albo w związku z innym szcze- gólnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłegopoupływiesześciumiesięcyoddnia, wktórymnastąpiłakatastrofaalboinneszcze- gólnezdarzenie. § 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statkulubokrętu,biegterminusześciomiesięcz- nego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, wktórymstateklubokrętmiałprzybyćdoportu przeznaczenia,ajeżeliniemiałportuprzeznacze- nia–zupływemlatdwóchoddnia,wktórymbyła ostatniaonimwiadomość. § 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwemdlażycianieprzewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, wktórymniebezpieczeństwoustałoalbowedług okolicznościpowinnobyłoustać. Art. 31. [Chwila domniemanej śmierci] § 1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł wchwili oznaczonej worzeczeniu ouznaniu za zmarłego. §2.Jakochwilędomniemanejśmiercizaginio- nego oznacza się chwilę, która według okolicz- nościjestnajbardziejprawdopodobna,awbra- ku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, zktóregoupływemuznaniezazmarłegostałosię możliwe. §3.Jeżeliworzeczeniuouznaniuzazmarłe- goczasśmiercizostałoznaczonytylkodatądnia, zachwilędomniemanejśmiercizaginionegouwa- żasiękoniectegodnia. maj2015 IFK 8 art. 32–431 KODEKS CYWILNY Art. 32. [Domniemanie równoczesności śmierci] Jeżelikilkaosóbutraciłożyciepodczasgro- żącegoimwspólnieniebezpieczeństwa,domnie- mywasię,żezmarłyjednocześnie. DZIAŁ II osoby prawne Art. 33. [Osoba prawna] OsobamiprawnymisąSkarbPaństwaijedno- stki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznająosobowośćprawną. Art. 331. [Jednostki organizacyjne] § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędą- cych osobami prawnymi, którym ustawa przy- znajezdolnośćprawną,stosujesięodpowiednio przepisyoosobachprawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi ina- czej, za zobowiązania jednostki, októrej mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Art. 34. [Skarb Państwa] Skarb Państwa jest w stosunkach cywilno- prawnychpodmiotemprawiobowiązków,które dotycząmieniapaństwowegonienależącegodo innychpaństwowychosóbprawnych. Art. 35. [Organizacja osób prawnych] Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określająwłaściweprzepisy;wwypadkachiwza- kresiewprzepisachtychprzewidzianychorgani- zacjęisposóbdziałaniaosobyprawnejreguluje takżejejstatut. Art. 36. (uchylony). Art. 37. [Uzyskanie osobowości prawnej] §1.Jednostkaorganizacyjnauzyskujeosobo- wość prawną zchwilą jej wpisu do właściwego rejestru,chybażeprzepisyszczególnestanowią inaczej. § 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację isposóbprowadzeniaregulująodrębneprzepisy. Art. 38. [Reprezentacja osoby prawnej] Osoba prawna działa przez swoje organy wsposóbprzewidzianywustawieiwopartymna niejstatucie. Art. 39. [Brak umocowania] § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowęwjejimieniuniebędącjejorganemalbo przekraczajączakresumocowaniatakiegoorga- nu,obowiązanyjestdozwrotutego,cootrzymał maj2015 oddrugiejstronywwykonaniuumowy,orazdo naprawieniaszkody,którądrugastronaponiosła przezto,żezawarłaumowęniewiedzącobraku umocowania. §2.Przepispowyższystosujesięodpowied- nio w wypadku, gdy umowa została zawarta wimieniuosobyprawnej,któranieistnieje. Art. 40. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa] § 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowie- dzialnościzazobowiązaniapaństwowychosób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie pono- sząodpowiedzialnościzazobowiązaniaSkarbu Państwa. § 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnikamieniaodpaństwowejosobyprawnej narzeczSkarbuPaństwa,tenostatniodpowiada solidarniezosobąprawnązazobowiązaniapo- wstałewokresie,gdyskładnikstanowiłwłasność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z chwili przejęcia,awedługcenzchwilizapłaty. §3.Przepisy§1i2stosujesięodpowiednio doodpowiedzialnościjednosteksamorządutery- torialnegoisamorządowychosóbprawnych. Art. 41. [Siedziba osoby prawnej] Jeżeliustawalubopartynaniejstatutniesta- nowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miej- scowość, wktórej ma siedzibę jej organ zarzą- dzający. Art. 42. [Brak organów] §1.Jeżeliosobaprawnaniemożeprowadzić swoichsprawzbrakupowołanychdotegoorga- nów,sądustanawiadlaniejkuratora. §2.Kuratorpowinienpostaraćsięniezwłocz- nieopowołanieorganówosobyprawnej,awra- ziepotrzebyojejlikwidację. Art. 43. [Dobra osobiste osoby prawnej] Przepisyoochroniedóbrosobistychosóbfi- zycznychstosujesięodpowiedniodoosóbpraw- nych. DZIAŁ III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Art. 431. [Przedsiębiorca] Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawnaijednostkaorganizacyjna,októrejmowa wart.331§1,prowadzącawewłasnymimieniu działalnośćgospodarcząlubzawodową. IFK KODEKS CYWILNY art. 432–46 9 Art. 432. [Firma] §1.Przedsiębiorcadziałapodfirmą. §2.Firmęujawniasięwewłaściwymrejestrze, chybażeprzepisyodrębnestanowiąinaczej. Art. 433. [Charakterystyka firmy] §1.Firmaprzedsiębiorcypowinnasięodróż- niaćdostatecznieodfirminnychprzedsiębiorców prowadzącychdziałalnośćnatymsamymrynku. § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotudziałalnościprzedsiębiorcy,miejsca działalności,źródełzaopatrzenia. Art. 434. [Firma osoby fizycznej] Firmąosobyfizycznejjestjejimięinazwisko. Niewykluczatowłączeniadofirmypseudonimu lubokreśleńwskazującychnaprzedmiotdziałal- ności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia orazinnychokreśleńdowolnieobranych. Art. 435. [Firma osoby prawnej] §1.Firmąosobyprawnejjestjejnazwa. §2.Firmazawieraokreślenieformyprawnej osobyprawnej,któremożebyćpodanewskró- cie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne okre- śleniadowolnieobrane. §3.Firmaosobyprawnejmożezawieraćna- zwiskolubpseudonimosobyfizycznej,jeżelisłu- żytoukazaniuzwiązkówtejosobyzpowstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie wfirmienazwiskaalbopseudonimuosobyfizycz- nejwymagapisemnejzgodytejosoby,awrazie jejśmierci–zgodyjejmałżonkaidzieci. § 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótemfirmy.Przepisart.432§2stosujesięod- powiednio. Art. 436. [Firma oddziału osoby prawnej] Firmaoddziałuosobyprawnejzawierapełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Art. 437. [Zmiana firmy] Zmianafirmywymagaujawnieniawrejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę zwyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej,jeżeliuległaonazmianie.Tosamodoty- czyprzekształceniaspółkiosobowej. Art. 438. [Utrata członkostwa przez wspólnika] § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwiskobyłegowspólnikatylkozawyrażonąna piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodąjegomałżonkaidzieci. §2.Przepis§1stosujesięodpowiedniowwy- padkukontynuowaniadziałalnościgospodarczej osobyfizycznejprzezinnąosobęfizycznąbędą- cąjejnastępcąprawnym. § 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmęlubnazwiskonabywcy,chybażestronypo- stanowiłyinaczej. Art. 439. [Zbycie firmy] §1.Firmaniemożebyćzbyta. §2.Przedsiębiorcamożeupoważnićinnego przedsiębiorcędokorzystaniazeswejfirmy,je- żeliniewprowadzatowbłąd. Art. 4310. [Zagrożenie prawa do firmy] Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zo- stało zagrożone cudzym działaniem, może żą- daćzaniechaniategodziałania,chybażeniejest onobezprawne.Wraziedokonanegonaruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpo- wiedniejtreściiformie,naprawienianazasadach ogólnychszkodymajątkowejlubwydaniakorzy- ści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. TYTUŁ III Mienie Art. 44. [Mienie] Mieniemjestwłasnośćiinneprawamajątkowe. Art. 441. [Podmioty mienia państwowego] § 1. Własność i inne prawa majątkowe, sta- nowiące mienie państwowe, przysługują Skar- bowiPaństwaalboinnympaństwowymosobom prawnym. §2.UprawnieniamajątkoweSkarbuPaństwa względempaństwowychosóbprawnychokreśla- jąodrębneprzepisy,wszczególnościregulujące ichustrój. Art. 45. [Rzeczy] Rzeczamiwrozumieniuniniejszegokodeksu sątylkoprzedmiotymaterialne. Art. 46. [Nieruchomości] §1.Nieruchomościamisączęścipowierzchni ziemskiejstanowiąceodrębnyprzedmiotwłasno- ści (grunty), jak również budynki trwale zgrun- temzwiązanelubczęścitakichbudynków,jeżeli maj2015 IFK 10 art. 461–551 KODEKS CYWILNY na mocy przepisów szczególnych stanowią od- rębnyodgruntuprzedmiotwłasności. §2.Prowadzenieksiągwieczystychregulują odrębneprzepisy. Art. 461. [Nieruchomości rolne] Nieruchomościamirolnymi(gruntamirolnymi) sąnieruchomości,któresąlubmogąbyćwyko- rzystywanedoprowadzeniadziałalnościwytwór- czej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodni- czej,sadowniczejirybnej. Art. 47. [Część składowa rzeczy] § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnymprzedmiotemwłasnościiinnychpraw rzeczowych. §2.Częściąskładowąrzeczyjestwszystko, coniemożebyćodniejodłączonebezuszkodze- nialubistotnejzmianycałościalbobezuszkodze- nialubistotnejzmianyprzedmiotuodłączonego. §3.Przedmiotypołączonezrzeczątylkodla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Art. 48. [Część składowa gruntu] Zzastrzeżeniemwyjątkówwustawieprzewi- dzianych, do części składowych gruntu należą wszczególnościbudynkiiinneurządzeniatrwale zgruntemzwiązane,jakrównieżdrzewaiinnero- ślinyodchwilizasadzenialubzasiania. Art. 49. [Urządzenia przedsiębiorstwa] § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należądoczęściskładowychnieruchomości,je- żeliwchodząwskładprzedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń,októrychmowaw§1,ijestichwłaś- cicielem,możeżądać,abyprzedsiębiorca,który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że wumowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urzą- dzeńmożewystąpićtakżeprzedsiębiorca. Art. 50. [Prawa jako części składowe gruntu] Zaczęściskładowenieruchomościuważasię takżeprawazwiązanezjejwłasnością. Art. 51. [Przynależności] § 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebnedokorzystaniazinnejrzeczy(rzeczy głównej)zgodniezjejprzeznaczeniem,jeżelipo- zostajązniąwfaktycznymzwiązkuodpowiadają- cymtemucelowi. maj2015 §2.Niemożebyćprzynależnościąrzecznie- należącadowłaścicielarzeczygłównej. §3.Przynależnośćnietracitegocharakteru przezprzemijającepozbawieniejejfaktycznego związkuzrzeczągłówną. Art. 52. [Czynność prawna dotycząca rzeczy głównej] Czynnośćprawnamającazaprzedmiotrzecz główną odnosi skutek także względem przy- należności, chyba że co innego wynika ztreści czynnościalbozprzepisówszczególnych. Art. 53. [Pożytki rzeczy] §1.Pożytkaminaturalnymirzeczysąjejpłody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wedługzasadprawidłowejgospodarkistanowią normalnydochódzrzeczy. § 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są docho- dy,którerzeczprzynosinapodstawiestosunku prawnego. Art. 54. [Pożytki prawa] Pożytkamiprawasądochody,któreprawoto przynosizgodniezeswymspołeczno-gospodar- czymprzeznaczeniem. Art. 55. [Pobieranie pożytków] § 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały od- łączoneodrzeczywczasietrwaniajegoupraw- nienia,apożytkicywilne–wstosunkudoczasu trwaniategouprawnienia. § 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożyt- ków poczynił nakłady w celu uzyskania pożyt- ków,któreprzypadłyinnejosobie,należymusię od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagro- dzenieniemożeprzenosićwartościpożytków. Art. 551. [Przedsiębiorstwo] Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym ze- społem składników niematerialnych i material- nychprzeznaczonymdoprowadzeniadziałalno- ścigospodarczej. Obejmujeonowszczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębior- stwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, wtymurządzeń,materiałów,towarówiwyro- bów,orazinneprawarzeczowedonierucho- mościlubruchomości; 3) prawawynikającezumównajmuidzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa dokorzystaniaznieruchomościlubruchomo- ściwynikającezinnychstosunkówprawnych; IFK KODEKS CYWILNY art. 552–61 11 4) wierzytelności,prawazpapierówwartościo- Art. 57. [Rozporządzanie prawem] wychiśrodkipieniężne; 5) koncesje,licencjeizezwolenia; 6) patentyiinneprawawłasnościprzemysłowej; 7) majątkoweprawaautorskieimajątkowepra- wapokrewne; 8) tajemniceprzedsiębiorstwa; 9) księgiidokumentyzwiązanezprowadzeniem działalnościgospodarczej. Art. 552. [Czynność prawna dotycząca przedsię­ biorstwa] Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wcho- dziwskładprzedsiębiorstwa,chybażecoinne- gowynikaztreściczynnościprawnejalbozprze- pisówszczególnych. Art. 553. [Gospodarstwo rolne] Zagospodarstworolneuważasięgruntyrol- ne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeże- li stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi zprowadzeniemgospodarstwarolnego. Art. 554. [Odpowiedzialność nabywcy przedsię­ biorstwa] Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodar- stwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospo- darstwa, chyba że w chwili nabycia nie wie- dział o tych zobowiązaniach, mimo zachowa- nia należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć aniograniczyć. TYTUŁ IV czynności prawne DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 56. [Skutki czynności prawnej] Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynika- ją z ustawy, z zasad współżycia społecznego izustalonychzwyczajów. § 1. Nie można przez czynność prawną wy- łączyć ani ograniczyć uprawnienia do przenie- sienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeliwedługustawyprawotojestzbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopusz- czalnościzobowiązania,żeuprawnionyniedoko- naoznaczonychrozporządzeńprawem. Art. 58. [Nieważność czynności prawnej] § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albomającanaceluobejścieustawyjestnieważ- na, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nie- ważnychpostanowieńczynnościprawnejwcho- dząodpowiednieprzepisyustawy. §2.Nieważnajestczynnośćprawnasprzecz- nazzasadamiwspółżyciaspołecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozosta- je w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień do- tkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Art. 59. [Bezskuteczność względna umowy] W razie zawarcia umowy, której wykonanie czynicałkowicielubczęściowoniemożliwymza- dośćuczynienieroszczeniuosobytrzeciej,osoba tamożeżądaćuznaniaumowyzabezskuteczną wstosunkudoniej,jeżelistronyojejroszczeniu wiedziałyalbojeżeliumowabyłanieodpłatna.Uz- naniaumowyzabezskutecznąniemożnażądać poupływierokuodjejzawarcia. Art. 60. [Oświadczenie woli] Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewi- dzianych,wolaosobydokonującejczynnościpraw- nejmożebyćwyrażonaprzezkażdezachowanie siętejosoby,któreujawniajejwolęwsposóbdo- stateczny,wtymrównieżprzezujawnienietejwoli wpostacielektronicznej(oświadczeniewoli). Art. 61. [Chwila złożenia oświadczenia] §1.Oświadczeniewoli,któremabyćzłożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się zjegotreścią.Odwołanietakiegooświadczenia jestskuteczne,jeżelidoszłojednocześnieztym oświadczeniemlubwcześniej. § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznejjestzłożoneinnejosobiezchwilą, gdywprowadzonojedośrodkakomunikacjielek- tronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznaćsięzjegotreścią. maj2015 IFK 12 art. 62–67 KODEKS CYWILNY Art. 62. [Śmierć składającego oświadczenie woli] Oświadczeniewoli,któremabyćzłożonein- nejosobie,nietracimocywskutektego,żezanim dotejosobydoszło,składającyjezmarłlubutra- ciłzdolnośćdoczynnościprawnych,chybażeco innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lubzokoliczności. Art. 63. [Zgoda osoby trzeciej] §1.Jeżelidodokonaniaczynnościprawnejpo- trzebnajestzgodaosobytrzeciej,osobatamoże wyrazićzgodętakżeprzedzłożeniemoświadcze- nia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczeniamamocwstecznąodjegodaty. § 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymaganajestformaszczególna,oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożonewtejsamejformie. Art. 64. [Orzeczenie sądu zastępujące oświad­ czenie woli] Prawomocneorzeczeniesądustwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczo- nego oświadczenia woli, zastępuje to oświad- czenie. Art. 65. [Wykładnia oświadczenia woli] §1.Oświadczeniewolinależytaktłumaczyć, jaktegowymagajązewzględunaokoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznegoorazustalonezwyczaje. §2.Wumowachnależyraczejbadać,jakibył zgodnyzamiarstronicelumowy,aniżeliopierać sięnajejdosłownymbrzmieniu. DZIAŁ II Zawarcie umowy Art. 66. [Oferta] §1.Oświadczeniedrugiejstroniewolizawar- cia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowieniatejumowy. § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu,wciąguktóregooczekiwaćbędzieod- powiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośrednie- goporozumiewaniasięnaodległośćprzestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocz- nie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógłwzwykłymtokuczynnościotrzymaćod- powiedźwysłanąbeznieuzasadnionegoopóź- nienia. maj2015 Art. 661. [Oferta złożona w postaci elektro­ nicznej] §1.Ofertazłożonawpostacielektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona nie- zwłoczniepotwierdzijejotrzymanie. § 2. Przedsiębiorca składający ofertę w po- staci elektronicznej jest obowiązany przed za- warciem umowy poinformować drugą stronę wsposóbjednoznacznyizrozumiałyo: 1) czynnościach technicznych składających sięnaproceduręzawarciaumowy; 2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugąstronęotrzymaniaoferty; 3) zasadachisposobachutrwalania,zabezpie- czaniaiudostępnianiaprzezprzedsiębiorcę drugiejstronietreścizawieranejumowy; 4) metodach i środkach technicznych służą- cych wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowią- zanyudostępnićdrugiejstronie; 5) językach, w których umowa może być za- warta; 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz oichdostępnościwpostacielektronicznej. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeliprzedsiębiorcazapraszadrugąstronędo rozpoczęcianegocjacji,składaniaofertalbodo zawarciaumowywinnysposób. § 4. Przepisy § 1–3 nie mają zastosowania dozawieraniaumówzapomocąpocztyelektro- nicznejalbopodobnychśrodkówindywidualne- goporozumiewaniasięnaodległość.Niestosu- jesięichtakżewstosunkachmiędzyprzedsię- biorcami,jeżelistronytakpostanowiły. Art. 662. [Odwołanie oferty] § 1. W stosunkach między przedsiębiorca- miofertamożebyćodwołanaprzedzawarciem umowy,jeżelioświadczenieoodwołaniuzostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez niąoświadczeniaoprzyjęciuoferty. §2.Jednakżeofertyniemożnaodwołać,je- żeli wynika to z jej treści lub określono w niej terminprzyjęcia. Art. 67. [Opóźnienie odpowiedzi] Jeżelioświadczenieoprzyjęciuofertynade- szłozopóźnieniem,leczzjegotreścilubzoko- liczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym,umowadochodzidoskutku,chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugąstronę,iżwskutekopóźnieniaodpowiedzi poczytujeumowęzaniezawartą. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: