Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 008769 20975011 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Kodeks cywilny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407861 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Obowiązujące od 1 maja 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy. Zmiany które wejdą w życie 8 września 2016 r. zostały dodane w ramkach. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (stan prawny na 4 maja 2016 r.).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dwutygodnikMONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Kodeks cywilny Stan prawny na 4 maja 2016 r. K O D E K S K S I Ę G O W E G O K O D E K S C Y W I L N Y ISBN 978-83-7440-786-1 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego Dotacje unijne – jak pozyskać środki dla firmy Publikacja w przystępny sposób omawia priorytetowe inwestycje oraz zasady: • aplikowania o środki unijne, • właściwego ujęcia w budżecie kosztów projektu, • rozliczania środków unijnych, w tym obowiązki sprawozdawcze i prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji gospodarczych, • zwrotu środków unijnych, a także • obowiązki beneficjenta w okresie trwałości projektu, • rodzaje kontroli i instytucje kontrolne (polskie i unijne). www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl SPIS TREŚCI 3 Spis treści USTAWA z dniA 23 kWieTniA 1964 r.– kodekS cyWilny ........................................ 7 TYTUŁI. TYTUŁII. KSIĘGAPIERWSZA.CZĘŚĆOGÓLNA............................................................................................. 7 Przepisywstępne..............................................................................................................7 Osoby..................................................................................................................................7 DZIAŁI. Osobyfizyczne......................................................................................................... 7 RozdziałI. Zdolnośćprawnaizdolnośćdoczynnościprawnych............................. 7 RozdziałII.Miejscezamieszkania................................................................................... 9 RozdziałIII.Uznaniezazmarłego.................................................................................... 9 TYTUŁIII. TYTUŁIV. DZIAŁII. Osobyprawne.......................................................................................................... 10 DZIAŁIII.Przedsiębiorcyiichoznaczenia............................................................................ 10 Mienie.................................................................................................................................. 11 Czynnościprawne............................................................................................................ 13 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 13 DZIAŁII. Zawarcieumowy...................................................................................................... 14 DZIAŁIII.Formaczynnościprawnych................................................................................... 16 DZIAŁIV.Wadyoświadczeniawoli......................................................................................... 19 DZIAŁV.Warunek.................................................................................................................... 20 DZIAŁVI.Przedstawicielstwo.................................................................................................. 21 RozdziałI. Przepisyogólne............................................................................................. 21 RozdziałII.Pełnomocnictwo............................................................................................ 21 RozdziałIII.Prokura............................................................................................................ 22 Termin.................................................................................................................................. 23 Przedawnienieroszczeń................................................................................................. 23 TYTUŁV. TYTUŁVI. TYTUŁI. KSIĘGADRUGA.WŁASNOŚĆIINNEPRAWARZECZOWE......................................................... 24 Własność............................................................................................................................ 24 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 24 DZIAŁII. Treśćiwykonywaniewłasności............................................................................. 24 DZIAŁIII.Nabycieiutratawłasności...................................................................................... 26 RozdziałI. Przeniesieniewłasności............................................................................... 26 RozdziałII.Zasiedzenie.................................................................................................... 27 RozdziałIII.Innewypadkinabyciaiutratywłasności.................................................... 27 DZIAŁIV.Współwłasność........................................................................................................ 28 DZIAŁV.Ochronawłasności.................................................................................................. 30 Użytkowaniewieczyste................................................................................................... 32 Prawarzeczoweograniczone........................................................................................ 33 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 33 DZIAŁII. Użytkowanie.............................................................................................................. 34 RozdziałI. Przepisyogólne............................................................................................. 34 RozdziałII.Użytkowanieprzezosobyfizyczne............................................................. 35 RozdziałIII.Użytkowanieprzezrolniczespółdzielnieprodukcyjne............................ 35 RozdziałIV.Innewypadkiużytkowania........................................................................... 36 TYTUŁII. TYTUŁIII. KODEKSksięgowego IFK 4 SPIS TREŚCI DZIAŁIII.Służebności.............................................................................................................. 36 RozdziałI. Służebnościgruntowe.................................................................................. 36 RozdziałII.Służebnościosobiste.................................................................................... 37 RozdziałIII.Służebnośćprzesyłu..................................................................................... 38 DZIAŁIV.Zastaw....................................................................................................................... 38 RozdziałI. Zastawnarzeczachruchomych................................................................. 38 RozdziałII.Zastawnaprawach....................................................................................... 40 Posiadanie.......................................................................................................................... 41 TYTUŁIV. TYTUŁI. TYTUŁII. TYTUŁX. TYTUŁXI. TYTUŁVIII. TYTUŁIX. KSIĘGATRZECIA.ZOBOWIĄZANIA................................................................................................. 42 Przepisyogólne................................................................................................................ 42 Wielośćdłużnikówalbowierzycieli............................................................................... 44 DZIAŁI. Zobowiązaniasolidarne.......................................................................................... 44 DZIAŁII. Zobowiązaniapodzielneiniepodzielne................................................................ 45 Ogólneprzepisyozobowiązaniachumownych........................................................ 46 TYTUŁIII. (uchylony)........................................................................................................................... 49 TYTUŁIV. Bezpodstawnewzbogacenie......................................................................................... 49 TYTUŁV. TYTUŁVI. Czynyniedozwolone........................................................................................................ 50 TYTUŁVI1.Odpowiedzialnośćzaszkodęwyrządzonąprzezproduktniebezpieczny................. 54 TYTUŁVII. Wykonaniezobowiązańiskutkiichniewykonania..................................................... 55 DZIAŁI. Wykonaniezobowiązań........................................................................................... 55 DZIAŁII. Skutkiniewykonaniazobowiązań.......................................................................... 57 DZIAŁIII.Wykonanieiskutkiniewykonaniazobowiązańzumówwzajemnych.............. 59 Potrącenie,odnowienie,zwolnieniezdługu............................................................... 60 Zmianawierzycielalubdłużnika.................................................................................... 61 DZIAŁI. Zmianawierzyciela................................................................................................... 61 DZIAŁII. Zmianadłużnika....................................................................................................... 62 Ochronawierzycielawrazieniewypłacalnościdłużnika......................................... 63 Sprzedaż............................................................................................................................. 64 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 64 DZIAŁII. Rękojmiazawady.................................................................................................... 66 DZIAŁII1.Roszczeniesprzedawcywzwiązkuzwadliwościąrzeczysprzedanej........... 70 DZIAŁIII.Gwarancjaprzysprzedaży..................................................................................... 71 DZIAŁIV.Szczególnerodzajesprzedaży.............................................................................. 72 RozdziałI. Sprzedażnaraty............................................................................................ 72 RozdziałII.Zastrzeżeniewłasnościrzeczysprzedanej.Sprzedażnapróbę........... 72 RozdziałIII.Prawoodkupu................................................................................................ 73 RozdziałIV.Prawopierwokupu........................................................................................ 73 TYTUŁXII. Zamiana.............................................................................................................................. 74 TYTUŁXIII. Dostawa.............................................................................................................................. 74 TYTUŁXIV. Kontraktacja....................................................................................................................... 75 Umowaodzieło................................................................................................................ 76 TYTUŁXV. maj2016 IFK SPIS TREŚCI 5 TYTUŁXVI. Umowaorobotybudowlane.......................................................................................... 78 TYTUŁXVII. Najemidzierżawa............................................................................................................ 80 DZIAŁI. Najem......................................................................................................................... 80 RozdziałI. Przepisyogólne............................................................................................. 80 RozdziałII.Najemlokalu................................................................................................... 82 DZIAŁII. Dzierżawa.................................................................................................................. 83 TYTUŁXVII1.Umowaleasingu.................................................................................................................. 84 TYTUŁXVIII. Użyczenie........................................................................................................................... 86 TYTUŁXIX. Pożyczka............................................................................................................................ 87 TYTUŁXX. Umowarachunkubankowego....................................................................................... 88 TYTUŁXXI. Zlecenie............................................................................................................................... 88 TYTUŁXXII. Prowadzeniecudzychsprawbezzlecenia................................................................. 90 TYTUŁXXIII. Umowaagencyjna............................................................................................................ 90 TYTUŁXXIV. Umowakomisu................................................................................................................. 94 TYTUŁXXV. Umowaprzewozu............................................................................................................. 95 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 95 DZIAŁII. Przewózosób........................................................................................................... 95 DZIAŁIII.Przewózrzeczy........................................................................................................ 95 TYTUŁXXVI. Umowaspedycji................................................................................................................ 97 TYTUŁXXVII. Umowaubezpieczenia.................................................................................................... 98 DZIAŁI. Przepisyogólne........................................................................................................ 98 DZIAŁII. Ubezpieczeniamajątkowe...................................................................................... 101 DZIAŁIII.Ubezpieczeniaosobowe......................................................................................... 102 TYTUŁXXVIII.Przechowanie.................................................................................................................... 103 TYTUŁXXIX. Odpowiedzialność,prawozastawuiprzedawnienieroszczeńutrzymujących hoteleipodobnezakłady................................................................................................ 104 TYTUŁXXX. Umowaskładu................................................................................................................... 105 TYTUŁXXXI. Spółka................................................................................................................................. 107 TYTUŁXXXII. Poręczenie......................................................................................................................... 108 TYTUŁXXXIII.Darowizna........................................................................................................................... 109 TYTUŁXXXIII1.Przekazanienieruchomości........................................................................................... 111 TYTUŁXXXIV.Rentaidożywocie............................................................................................................ 111 DZIAŁI. Renta.......................................................................................................................... 111 DZIAŁII. Dożywocie................................................................................................................. 111 TYTUŁXXXV. Ugoda.................................................................................................................................. 112 TYTUŁXXXVI.Przyrzeczeniepubliczne................................................................................................. 112 TYTUŁXXXVII.Przekazipapierywartościowe...................................................................................... 113 DZIAŁI. Przekaz...................................................................................................................... 113 DZIAŁII. Papierywartościowe............................................................................................... 113 KSIĘGACZWARTA.SPADKI.............................................................................................................. 114 KODEKSksięgowego IFK 6 SPIS TREŚCI TYTUŁI. TYTUŁII. TYTUŁIII. Przepisyogólne................................................................................................................ 114 Dziedziczenieustawowe................................................................................................. 115 Rozrządzenianawypadekśmierci............................................................................... 117 DZIAŁI. Testament.................................................................................................................. 117 RozdziałI. Przepisyogólne............................................................................................. 117 RozdziałII.Formatestamentu......................................................................................... 117 Oddział1.Testamentyzwykłe.................................................................................... 117 Oddział2.Testamentyszczególne............................................................................ 118 DZIAŁII. Powołaniespadkobiercy......................................................................................... 119 DZIAŁIII.Zapisipolecenie...................................................................................................... 119 RozdziałI. Zapiszwykły................................................................................................... 119 RozdziałII.Zapiswindykacyjny....................................................................................... 120 RozdziałIII.Polecenie........................................................................................................ 121 DZIAŁIV.Wykonawcatestamentu.......................................................................................... 121 Zachowek........................................................................................................................... 122 TYTUŁIV. Przyjęcieiodrzuceniespadku....................................................................................... 124 TYTUŁV. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, po- TYTUŁVI. świadczeniedziedziczeniaiochronaspadkobiercy................................................ 125 TYTUŁVII. Odpowiedzialnośćzadługispadkowe........................................................................ 126 TYTUŁVIII. Wspólnośćmajątkuspadkowegoidziałspadku...................................................... 127 Umowydotyczącespadku............................................................................................. 129 TYTUŁIX. TYTUŁX. Przepisyszczególneodziedziczeniugospodarstwrolnych.................................. 129 maj2016 IFK KODEKS CYWILNY art. 1–12 7 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; ost. zm. Dz.U z 2016 r., poz. 585)1 KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy wstępne Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno- prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2.(uchylony) Art. 3. [Moc wsteczna ustawy] Ustawaniemamocywstecznej,chybażeto wynikazjejbrzmienialubcelu. Art. 4.(uchylony) Art. 5. [Nadużycie prawa podmiotowego] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospo- darczymprzeznaczeniemtegoprawalubzza- sadami współżycia społecznego. Takie dzia- łanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważanezawykonywanieprawainiekorzysta zochrony. Art. 6. [Ciężar dowodu] Ciężarudowodnieniafaktuspoczywanaoso- bie,którazfaktutegowywodziskutkiprawne. Art. 7. [Domniemanie dobrej wiary] Jeżeliustawauzależniaskutkiprawneoddo- brejlubzłejwiary,domniemywasięistnieniedo- brejwiary. TYTUŁ II Osoby DZIAŁ I Osoby fizyczne Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Art. 8. [Zdolność prawna] § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolnośćprawną. §2.(uchylony) Art. 9. [Domniemanie urodzenia żywego dziecka] W razie urodzenia się dziecka domniemywa się,żeprzyszłoononaświatżywe. Art. 10. [Osoba pełnoletnia] §1.Pełnoletnimjest,ktoukończyłlatosiem- naście. §2.Przezzawarciemałżeństwamałoletniuzy- skujepełnoletność.Nietracijejwrazieunieważ- nieniamałżeństwa. Art. 11. [Pełna zdolność do czynności prawnych] Pełnązdolnośćdoczynnościprawnychnaby- wasięzchwiląuzyskaniapełnoletności. Art. 12. [Brak zdolności do czynności prawnych] Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osobyubezwłasnowolnionecałkowicie. 1 Wujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkiezmiany.Zmianywprowadzoneustawąz14kwietnia 2016r.owstrzymaniusprzedażynieruchomościZasobuWłasnościRolnejSkarbuPaństwaorazozmianieniektórych ustaw (Dz.U. z2016 r. poz. 585) iobowiązującą od 30 kwietnia 2016 r. zostały wyróżnione pogrubioną  czcionką. Wopracowaniuuwzględnionozmianywprowadzoneustawąz20marca2015r.ozmianieustawy–Kodekscywilny orazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2015r.,poz.539).Zmianytezostałyumieszczonewramkach.Wejdąone wżycie8września2016r. 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji. KODEKSksięgowego IFK 8 art. 8–23 KODEKS CYWILNY Art. 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite] § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, je- żeliwskutekchorobypsychicznej,niedorozwoju umysłowegoalboinnegorodzajuzaburzeńpsy- chicznych,wszczególnościpijaństwalubnarko- manii,niejestwstaniekierowaćswympostępo- waniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszczepodwładząrodzicielską. Art.  14.  [Skutki  braku  zdolności  do  czynności  prawnych] § 1. Czynność prawna dokonana przez oso- bę, która nie ma zdolności do czynności praw- nych,jestnieważna. §2.Jednakżegdyosobaniezdolnadoczyn- ności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umo- watakastajesięważnazchwiląjejwykonania, chybażepociągazasobąrażącepokrzywdzenie osobyniezdolnejdoczynnościprawnych. Art.  15.  [Ograniczona  zdolność  do  czynności  prawnych] Ograniczoną zdolność do czynności praw- nychmająmałoletni,którzyukończylilattrzyna- ście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częścio- wo. Art. 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe] § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłas- nowolniona częściowo z powodu choroby psy- chicznej,niedorozwojuumysłowegoalboinnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególno- ścipijaństwalubnarkomanii,jeżelistantejosoby nieuzasadniaubezwłasnowolnieniacałkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. §2.Dlaosobyubezwłasnowolnionejczęścio- woustanawiasiękuratelę. Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego] Zzastrzeżeniemwyjątkówwustawieprzewi- dzianych,doważnościczynnościprawnej,przez którą osoba ograniczona w zdolności do czyn- nościprawnychzaciągazobowiązanielubrozpo- rządzaswoimprawem,potrzebnajestzgodajej przedstawicielaustawowego. Art. 18. [Potwierdzenie umowy] § 1. Ważność umowy, która została zawar- ta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody maj2016 przedstawicielaustawowego,zależyodpotwier- dzeniaumowyprzeztegoprzedstawiciela. §2.Osobaograniczonawzdolnościdoczyn- ności prawnych może sama potwierdzić umo- wępouzyskaniupełnejzdolnościdoczynności prawnych. § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności praw- nych,niemożepowoływaćsięnabrakzgodyjej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wy- znaczyćtemuprzedstawicielowiodpowiedniter- mindopotwierdzeniaumowy;stajesięwolnapo bezskutecznymupływiewyznaczonegoterminu. Art. 19. [Jednostronna czynność prawna] Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynnościprawnychdokonałasamajednostron- nejczynnościprawnej,doktórejustawawymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jestnieważna. Art. 20. [Umowy w drobnych sprawach] Osoba ograniczona w zdolności do czynno- ści prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowegozawieraćumowynależącedoumów powszechniezawieranychwdrobnychbieżących sprawachżyciacodziennego. Art. 21. [Rozporządzanie zarobkiem] Osobaograniczonawzdolnościdoczynności prawnychmożebezzgodyprzedstawicielausta- wowegorozporządzaćswoimzarobkiem,chyba żesądopiekuńczyzważnychpowodówinaczej postanowi. Art.  22.  [Przedmioty  oddane  do  swobodnego  użytku] Jeżeliprzedstawicielustawowyosobyograni- czonejwzdolnościdoczynnościprawnychoddał jejokreśloneprzedmiotymajątkowedoswobod- nego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność wzakresieczynnościprawnych,któretychprzed- miotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne,doktórychdokonanianiewystarczawe- długustawyzgodaprzedstawicielaustawowego. Art. 221. [Konsument] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującązprzedsiębiorcączynnościprawnej niezwiązanejbezpośredniozjejdziałalnościągo- spodarcząlubzawodową. Art. 23. [Dobra osobiste] Dobraosobisteczłowieka,jakwszczególno- ścizdrowie,wolność,cześć,swobodasumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemni- ca korespondencji, nietykalność mieszkania, IFK KODEKS CYWILNY art. 24–31 9 twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza iracjonalizatorska,pozostająpodochronąprawa cywilnegoniezależnieodochronyprzewidzianej winnychprzepisach. Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych] §1.Ten,czyjedobroosobistezostajezagro- żonecudzymdziałaniem,możeżądaćzaniecha- nia tego działania, chyba że nie jest ono bez- prawne. W razie dokonanego naruszenia może ontakżeżądać,ażebyosoba,któradopuściłasię naruszenia,dopełniłaczynnościpotrzebnychdo usunięciajegoskutków,wszczególnościażeby złożyłaoświadczenieodpowiedniejtreściiwod- powiedniejformie.Nazasadachprzewidzianych wkodeksiemożeonrównieżżądaćzadośćuczy- nienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumypieniężnejnawskazanycelspołeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobi- stego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadachogólnych. §3.Przepisypowyższenieuchybiająupraw- nieniom przewidzianym w innych przepisach, wszczególnościwprawieautorskimorazwpra- wiewynalazczym. Rozdział II Miejsce zamieszkania Art. 25. [Miejsce zamieszkania] Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość,wktórejosobataprzebywazza- miaremstałegopobytu. Art. 26. [Miejsce zamieszkania dziecka] §1.Miejscemzamieszkaniadzieckapozosta- jącegopodwładząrodzicielskąjestmiejsceza- mieszkaniarodzicówalbotegozrodziców,któ- remuwyłącznieprzysługujewładzarodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzyrodzicielskiej. §2.Jeżeliwładzarodzicielskaprzysługujena równiobojgurodzicommającymosobnemiejsce zamieszkania,miejscezamieszkaniadzieckajest utegozrodziców,uktóregodzieckostaleprze- bywa.Jeżelidzieckonieprzebywastaleużadne- gozrodziców,jegomiejscezamieszkaniaokre- ślasądopiekuńczy. Art. 27. [Miejsce zamieszkania osoby pozostają- cej pod opieką] Miejscem zamieszkania osoby pozostającej podopiekąjestmiejscezamieszkaniaopiekuna. Art. 28. [Jedno miejsce zamieszkania] Możnamiećtylkojednomiejscezamieszkania. Rozdział III Uznanie za zmarłego Art. 29. [Termin uznania za zmarłego] § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłe- go, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomościjeszczeżył;jednakżegdybywchwili uznaniazazmarłegozaginionyukończyłlatsie- demdziesiąt,wystarczaupływlatpięciu. §2.Uznaniezazmarłegoniemożenastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginionyukończyłbylatdwadzieściatrzy. Art. 30. [Zdarzenia szczególne] § 1. Kto zaginął w czasie podróży powietrz- nej lub morskiej w związku z katastrofą statku lubokrętualbowzwiązkuzinnymszczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zda- rzenie. § 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statkulubokrętu,biegterminusześciomiesięcz- nego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, wktórymstateklubokrętmiałprzybyćdoportu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przezna- czenia–zupływemlatdwóchoddnia,wktórym byłaostatniaonimwiadomość. § 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwemdlażycianieprzewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, wktórymniebezpieczeństwoustałoalbowedług okolicznościpowinnobyłoustać. Art. 31. [Chwila domniemanej śmierci] § 1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł wchwilioznaczonejworzeczeniuouznaniuza zmarłego. §2.Jakochwilędomniemanejśmiercizaginio- nego oznacza się chwilę, która według okolicz- nościjestnajbardziejprawdopodobna,awbra- ku wszelkich danych – pierwszy dzień terminu, zktóregoupływemuznaniezazmarłegostałosię możliwe. § 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmar- łego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia,zachwilędomniemanejśmiercizaginione- gouważasiękoniectegodnia. KODEKSksięgowego IFK 10 art. 32–432 KODEKS CYWILNY Art. 32. [Domniemanie równoczesności śmierci] Jeżelikilkaosóbutraciłożyciepodczasgro- żącegoimwspólnieniebezpieczeństwa,domnie- mywasię,żezmarłyjednocześnie. DZIAŁ II Osoby prawne Art. 33. [Osoba prawna] OsobamiprawnymisąSkarbPaństwaijedno- stki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznająosobowośćprawną. Art. 331. [Jednostki organizacyjne] § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędą- cych osobami prawnymi, którym ustawa przy- znajezdolnośćprawną,stosujesięodpowiednio przepisyoosobachprawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi ina- czej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Art. 34. [Skarb Państwa] Skarb Państwa jest w stosunkach cywilno- prawnychpodmiotemprawiobowiązków,które dotycząmieniapaństwowegonienależącegodo innychpaństwowychosóbprawnych. Art. 35. [Organizacja osób prawnych] Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizacjęisposóbdziałaniaosobyprawnejre- gulujetakżejejstatut. Art. 36.(uchylony) Art. 37. [Uzyskanie osobowości prawnej] §1.Jednostkaorganizacyjnauzyskujeosobo- wość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru,chybażeprzepisyszczególnestanowią inaczej. § 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację isposóbprowadzeniaregulująodrębneprzepisy. Art. 38. [Reprezentacja osoby prawnej] Osoba prawna działa przez swoje organy wsposóbprzewidzianywustawieiwopartymna niejstatucie. Art. 39. [Brak umocowania] § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowęwjejimieniuniebędącjejorganemalbo przekraczajączakresumocowaniatakiegoorga- nu,obowiązanyjestdozwrotutego,cootrzymał maj2016 oddrugiejstronywwykonaniuumowy,orazdo naprawieniaszkody,którądrugastronaponiosła przezto,żezawarłaumowęniewiedzącobraku umocowania. §2.Przepispowyższystosujesięodpowied- nio w wypadku, gdy umowa została zawarta wimieniuosobyprawnej,któranieistnieje. Art. 40. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa] §1.SkarbPaństwanieponosiodpowiedzial- nościzazobowiązaniapaństwowychosóbpraw- nych,chybażeprzepisodrębnystanowiinaczej. Państwoweosobyprawnenieponosząodpowie- dzialnościzazobowiązaniaSkarbuPaństwa. § 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnikamieniaodpaństwowejosobyprawnej narzeczSkarbuPaństwa,tenostatniodpowiada solidarniezosobąprawnązazobowiązaniapo- wstałewokresie,gdyskładnikstanowiłwłasność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z chwili przejęcia,awedługcenzchwilizapłaty. §3.Przepisy§1i2stosujesięodpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu te- rytorialnegoisamorządowychosóbprawnych. Art. 41. [Siedziba osoby prawnej] Jeżeliustawalubopartynaniejstatutniesta- nowiinaczej,siedzibąosobyprawnejjestmiejsco- wość,wktórejmasiedzibęjejorganzarządzający. Art. 42. [Brak organów] §1.Jeżeliosobaprawnaniemożeprowadzić swoichsprawzbrakupowołanychdotegoorga- nów,sądustanawiadlaniejkuratora. §2.Kuratorpowinienpostaraćsięniezwłocz- nieopowołanieorganówosobyprawnej,awra- ziepotrzebyojejlikwidację. Art. 43. [Dobra osobiste osoby prawnej] Przepisyoochroniedóbrosobistychosóbfi- zycznychstosujesięodpowiedniodoosóbpraw- nych. DZIAŁ III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Art. 431. [Przedsiębiorca] Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawnaijednostkaorganizacyjna,októrejmowa wart.331§1,prowadzącawewłasnymimieniu działalnośćgospodarcząlubzawodową. Art. 432. [Firma] §1.Przedsiębiorcadziałapodfirmą. IFK KODEKS CYWILNY art. 433–46 11 §2.Firmęujawniasięwewłaściwymrejestrze, chybażeprzepisyodrębnestanowiąinaczej. Art. 433. [Charakterystyka firmy] §1.Firmaprzedsiębiorcypowinnasięodróż- niać dostatecznie od firm innych przedsiębior- ców prowadzących działalność na tym samym rynku. § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotudziałalnościprzedsiębiorcy,miejsca działalności,źródełzaopatrzenia. Art. 434. [Firma osoby fizycznej] Firmąosobyfizycznejjestjejimięinazwisko. Niewykluczatowłączeniadofirmypseudonimu lubokreśleńwskazującychnaprzedmiotdziałal- ności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia orazinnychokreśleńdowolnieobranych. Art. 435. [Firma osoby prawnej] §1.Firmąosobyprawnejjestjejnazwa. §2.Firmazawieraokreślenieformyprawnej osobyprawnej,któremożebyćpodanewskró- cie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne okre- śleniadowolnieobrane. §3.Firmaosobyprawnejmożezawieraćna- zwiskolubpseudonimosobyfizycznej,jeżelisłu- żytoukazaniuzwiązkówtejosobyzpowstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie wfirmienazwiskaalbopseudonimuosobyfizycz- nejwymagapisemnejzgodytejosoby,awrazie jejśmierci–zgodyjejmałżonkaidzieci. § 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótemfirmy.Przepisart.432§2stosujesięod- powiednio. Art. 436. [Firma oddziału osoby prawnej] Firmaoddziałuosobyprawnejzawierapełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Art. 437. [Zmiana firmy] Zmianafirmywymagaujawnieniawrejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej,jeżeliuległaonazmianie.Tosamodoty- czyprzekształceniaspółkiosobowej. Art. 438. [Utrata członkostwa przez wspólnika] § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwiskobyłegowspólnikatylkozawyrażonąna piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodąjegomałżonkaidzieci. §2.Przepis§1stosujesięodpowiedniowwy- padkukontynuowaniadziałalnościgospodarczej osobyfizycznejprzezinnąosobęfizycznąbędą- cąjejnastępcąprawnym. § 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmęlubnazwiskonabywcy,chybażestronypo- stanowiłyinaczej. Art. 439. [Zbycie firmy] §1.Firmaniemożebyćzbyta. §2.Przedsiębiorcamożeupoważnićinnego przedsiębiorcędokorzystaniazeswejfirmy,je- żeliniewprowadzatowbłąd. Art. 4310. [Zagrożenie prawa do firmy] Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zo- stało zagrożone cudzym działaniem, może żą- daćzaniechaniategodziałania,chybażeniejest onobezprawne.Wraziedokonanegonaruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpo- wiedniejtreściiformie,naprawienianazasadach ogólnychszkodymajątkowejlubwydaniakorzy- ści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. TYTUŁ III Mienie Art. 44. [Mienie] Mieniem jest własność i inne prawa mająt- kowe. Art. 441. [Podmioty mienia państwowego] §1.Własnośćiinneprawamajątkowe,stano- wiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwaalboinnympaństwowymosobompraw- nym. §2.UprawnieniamajątkoweSkarbuPaństwa względempaństwowychosóbprawnychokreśla- jąodrębneprzepisy,wszczególnościregulujące ichustrój. Art. 45. [Rzeczy] Rzeczamiwrozumieniuniniejszegokodeksu sątylkoprzedmiotymaterialne. Art. 46. [Nieruchomości] §1.Nieruchomościamisączęścipowierzchni ziemskiejstanowiąceodrębnyprzedmiotwłasno- ści (grunty), jak również budynki trwale z grun- temzwiązanelubczęścitakichbudynków,jeżeli KODEKSksięgowego IFK 12 art. 461–551 KODEKS CYWILNY na mocy przepisów szczególnych stanowią od- rębnyodgruntuprzedmiotwłasności. §2.Prowadzenieksiągwieczystychregulują odrębneprzepisy. Art. 461. [Nieruchomości rolne] Nieruchomościamirolnymi(gruntamirolnymi) sąnieruchomości,któresąlubmogąbyćwyko- rzystywanedoprowadzeniadziałalnościwytwór- czej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodni- czej,sadowniczejirybnej. Art. 47. [Część składowa rzeczy] § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnymprzedmiotemwłasnościiinnychpraw rzeczowych. §2.Częściąskładowąrzeczyjestwszystko,co niemożebyćodniejodłączonebezuszkodzenia lubistotnejzmianycałościalbobezuszkodzenia lubistotnejzmianyprzedmiotuodłączonego. §3.Przedmiotypołączonezrzeczątylkodla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Art. 48. [Część składowa gruntu] Zzastrzeżeniemwyjątkówwustawieprzewi- dzianych, do części składowych gruntu należą wszczególnościbudynkiiinneurządzeniatrwale zgruntemzwiązane,jakrównieżdrzewaiinnero- ślinyodchwilizasadzenialubzasiania. Art. 49. [Urządzenia przedsiębiorstwa] § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należądoczęściskładowychnieruchomości,je- żeliwchodząwskładprzedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń,októrychmowaw§1,ijestichwłaś- cicielem,możeżądać,abyprzedsiębiorca,który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chybażewumowiestronypostanowiłyinaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urzą- dzeńmożewystąpićtakżeprzedsiębiorca. Art. 50. [Prawa jako części składowe gruntu] Zaczęściskładowenieruchomościuważasię 2) takżeprawazwiązanezjejwłasnością. Art. 51. [Przynależności] § 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebnedokorzystaniazinnejrzeczy(rzeczy głównej)zgodniezjejprzeznaczeniem,jeżelipo- zostajązniąwfaktycznymzwiązkuodpowiadają- cymtemucelowi. 3) maj2016 §2.Niemożebyćprzynależnościąrzecznie- należącadowłaścicielarzeczygłównej. §3.Przynależnośćnietracitegocharakteru przezprzemijającepozbawieniejejfaktycznego związkuzrzeczągłówną. Art.  52.  [Czynność  prawna  dotycząca  rzeczy  głównej] Czynnośćprawnamającazaprzedmiotrzecz główną odnosi skutek także względem przy- należności, chyba że co innego wynika z treści czynnościalbozprzepisówszczególnych. Art. 53. [Pożytki rzeczy] §1.Pożytkaminaturalnymirzeczysąjejpłody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wedługzasadprawidłowejgospodarkistanowią normalnydochódzrzeczy. § 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są docho- dy,którerzeczprzynosinapodstawiestosunku prawnego. Art. 54. [Pożytki prawa] Pożytkamiprawasądochody,któreprawoto przynosizgodniezeswymspołeczno-gospodar- czymprzeznaczeniem. Art. 55. [Pobieranie pożytków] § 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały od- łączoneodrzeczywczasietrwaniajegoupraw- nienia,apożytkicywilne–wstosunkudoczasu trwaniategouprawnienia. § 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożyt- ków poczynił nakłady w celu uzyskania pożyt- ków,któreprzypadłyinnejosobie,należymusię od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagro- dzenieniemożeprzenosićwartościpożytków. Art. 551. [Przedsiębiorstwo] Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym ze- społem składników niematerialnych i material- nychprzeznaczonymdoprowadzeniadziałalnoś- cigospodarczej. 1) Obejmujeonowszczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębior- stwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, wtymurządzeń,materiałów,towarówiwyro- bów,orazinneprawarzeczowedonierucho- mościlubruchomości; prawawynikającezumównajmuidzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa dokorzystaniaznieruchomościlubruchomo- ściwynikającezinnychstosunkówprawnych; IFK KODEKS CYWILNY art. 552–61 13 4) 5) 6) 7) 8) 9) wierzytelności,prawazpapierówwartościo- wychiśrodkipieniężne; koncesje,licencjeizezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysło- wej; majątkoweprawaautorskieimajątkowepra- wapokrewne; tajemniceprzedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadze- niemdziałalnościgospodarczej. Art. 552. [Czynność prawna dotycząca przedsię- biorstwa] Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wcho- dziwskładprzedsiębiorstwa,chybażecoinne- gowynikaztreściczynnościprawnejalbozprze- pisówszczególnych. Art. 553. [Gospodarstwo rolne] Zagospodarstworolneuważasięgruntyrol- ne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeże- li stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi zprowadzeniemgospodarstwarolnego. Art. 554. [Odpowiedzialność nabywcy przedsię- biorstwa] Nabywcaprzedsiębiorstwalubgospodarstwa rolnegojestodpowiedzialnysolidarniezezbyw- cą za jego zobowiązania związane z prowadze- niemprzedsiębiorstwalubgospodarstwa,chyba żewchwilinabycianiewiedziałotychzobowią- zaniach, mimo zachowania należytej staranno- ści.Odpowiedzialnośćnabywcyograniczasiędo wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospo- darstwawedługstanuwchwilinabycia,awedług cenwchwilizaspokojeniawierzyciela.Odpowie- dzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyćaniograniczyć. TYTUŁ IV Czynności prawne DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 56. [Skutki czynności prawnej] Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynika- ją z ustawy, z zasad współżycia społecznego izustalonychzwyczajów. Art. 57. [Rozporządzanie prawem] § 1. Nie można przez czynność prawną wy- łączyć ani ograniczyć uprawnienia do przenie- sienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeliwedługustawyprawotojestzbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopusz- czalnościzobowiązania,żeuprawnionyniedoko- naoznaczonychrozporządzeńprawem. Art. 58. [Nieważność czynności prawnej] § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albomającanaceluobejścieustawyjestnieważ- na, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nie- ważnychpostanowieńczynnościprawnejwcho- dząodpowiednieprzepisyustawy. §2.Nieważnajestczynnośćprawnasprzecz- nazzasadamiwspółżyciaspołecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozosta- je w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień do- tkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Art. 59. [Bezskuteczność względna umowy] W razie zawarcia umowy, której wykonanie czynicałkowicielubczęściowoniemożliwymza- dośćuczynienieroszczeniuosobytrzeciej,osoba tamożeżądaćuznaniaumowyzabezskuteczną wstosunkudoniej,jeżelistronyojejroszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznaniaumowyzabezskutecznąniemożnażą- daćpoupływierokuodjejzawarcia. Art. 60. [Oświadczenie woli] Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewi- dzianych,wolaosobydokonującejczynnościpraw- nejmożebyćwyrażonaprzezkażdezachowanie siętejosoby,któreujawniajejwolęwsposóbdo- stateczny,wtymrównieżprzezujawnienietejwoli wpostacielektronicznej(oświadczeniewoli). Art. 61. [Chwila złożenia oświadczenia] §1.Oświadczeniewoli,któremabyćzłożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się zjegotreścią.Odwołanietakiegooświadczenia jestskuteczne,jeżelidoszłojednocześnieztym oświadczeniemlubwcześniej. § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznejjestzłożoneinnejosobiezchwilą, gdywprowadzonojedośrodkakomunikacjielek- tronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznaćsięzjegotreścią. KODEKSksięgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: