Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00521 008184 15910662 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch - ebook/pdf
Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 530
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2608-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks cywilny, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Uwzględnia m.in. najnowsze zmiany tej ustawy, które obowiązują od lutego 2011 roku.


Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Zivilgesetzbuchs. Diese Auflage wird im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht. Sie beinhaltet u.a. die neuesten Änderungen des Gesetzes, die im Februar 2011 in Kraft getreten sind.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Zivilgesetzbuch Zivilgesetzbuch Kodeks cywilny Kodeks cywilny T∏umaczenie Dariusz ¸ubowski Konsultacja j´zykowa Thomas Mrodzinsky Zivilgesetzbuch Kodeks cywilny T∏umaczenie / Textübersetzung Dariusz ¸ubowski Konsultacja j´zykowa / Sprachliche Überprüfung Thomas Mrodzinsky y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Zivilgesetzbuch Kodeks cywilny WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2011 Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch Stan prawny:/ Rechtsstand: luty 2011 / Februar 2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Joanna Łukaszyk Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-2607-8 ISBN ebook: 978-83-255-2608-5 Spis treści/Inhaltsübersicht Wstęp ................................................................ VI Einleitung ........................................................... VII 2 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ........................ Zivilgesetzbuch vom 23. April 1964 ............................... 3 V Wstęp Niniejsze dwujęzyczne dzieło zawiera wydanie Kodeksu Cywilnego w języku polskim i niemieckim. Tym samym dostępne staje się po raz pierwszy tłumaczenie Kodeksu Cywilnego w języku niemieckim, które zawiera pełne i kompletne zmiany tej ustawy do czerwca 2011 roku. Prawo cywilne rozwija się tak szybko i  intensywnie, jak zmienia- ją się realia gospodarcze w  Polsce w  kontekście globalizacji i  integra- cji europejskiej, czego wymownym świadectwem są liczne większe lub mniejsze zmiany w okresie ostatniego roku. Rozszerzająca i pogłębia- jąca się współpraca oraz swobodny przepływ towarów i  usług w  Unii Europejskiej generują wciąż nowe problemy w ponadgranicznym obro- cie towarowym, które wymagają dostosowania tej ustawy i znajdowania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. W niniejszym tłumaczeniu uwzględnione są nie tylko zmiany usta- wodawcze mające miejsce do czasu zamknięcia druku, lecz zastosowane zostały w  nim także w  możliwie jak największym stopniu pojęcia fa- chowej terminologii niemieckiego prawa cywilnego, które, choć w nie- których przypadkach nie stanowią dosłownego tłumaczenia, nie znie- kształcają jednak sensu polskiego oryginału. Tym samym zapewniony został najnowszy stan prawny i terminologiczny. Zrozumienie niniejszego tekstu ustawy może być o tyle łatwiejsze, że ze względu na wspólne europejskie korzenie zarówno polskiego, jak i niemieckiego prawa cywilnego sięgające do prawa rzymskiego, wiele instytucji prawnych znanych jest w obu porządkach prawnych i dlatego liczne problemy prawne rozwiązywane są w kodeksach cywilnych obu naszych państw w podobny, a niekiedy wręcz identyczny sposób; praw- nik niemiecki natrai podczas lektury tłumaczenia kodeksu na  wielu swoich „starych znajomych”. Autorzy mają nadzieję, że niniejszym dziełem zapewnią wsparcie i  dostarczą użytecznego narzędzia pracy dla użytkowników zajmują- cych się głównie prawem cywilnym zarówno w  niemieckim obszarze językowym, jak i w Polsce, a tym samym będą mieli wkład we wzajem- ne rozumienie prawa. VI Einleitung Dieser Band enthält als zweisprachige Textausgabe das Zivilgesetz- buch in polnischer und deutscher Sprache. Damit liegt erstmals eine voll- ständige, sämtliche Gesetzesänderungen bis Juni 2011 berücksichtigende Übersetzung des Zivilgesetzbuchs in deutscher Sprache vor. Das Zivilrecht entwickelt sich so schnell und intensiv, wie sich auch die wirtschaftlichen Bedingungen in Polen unter dem Eindruck der zuneh- menden Globalisierung und der europäischen Integration ändern; zahl- reiche größere und kleinere Änderungen binnen Jahresfrist legen hiervon ein beredtes Zeugnis ab. Die sich erweiternde und vertiefende wirtschaft- liche Zusammenarbeit und Freizügigkeit von Waren und Dienstleistun- gen in  der Europäischen Union verursachen immer neue Probleme im grenzüberschreitenden Warenverkehr, die eine Anpassung des Gesetzes erfordern und somit einer Lösung, auch durch den Gesetzgeber, bedürfen. In der vorliegenden Übersetzung sind nicht nur die bei Redaktions- schluss bestehenden Gesetzesänderungen berücksichtigt; sie ist auch sprachlich und terminologisch im größtmöglichen Maß an die Termini technici des deutschen Zivilrechts angepasst und stellt deshalb an einigen Stellen keine wortwörtliche Übersetzung dar, ohne allerdings den Sinn des polnischen Originaltextes zu verfälschen. Damit ist sie nicht nur gesetz- geberisch, sondern auch terminologisch auf dem derzeit neuesten Stand. Dabei dürfte ein Verstehen der Übersetzung des Gesetzestexts auch dadurch erleichtert werden, dass wegen der gemeinsamen europäischen Wurzeln sowohl des polnischen als auch des deutschen Zivilrechts im römischen Recht viele Rechtsinstitute beiden Rechtsordnungen bekannt sind und deshalb zahlreiche Rechtsprobleme einer ähnlichen, manche so- gar einer identischen Lösung in den benachbarten Zivilrechtskodiikatio- nen zugeführt werden; der deutsche Jurist wird daher bei der Lektüre auf zahlreiche „alte Bekannte” stoßen. Die Autoren hofen, mit dem vorliegenden Band sowohl im deutsch- sprachigen Raum als auch in  Polen dem Nutzer, der mit der zentralen Rechtsmaterie des Zivilrechts in Berührung kommt, eine Hilfe und ein taugliches Arbeitsmittel an die Hand gegeben und damit einen Beitrag auf dem Weg der juristischen Verständigung geleistet zu haben. VII Wstęp Nadto chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że niniejszym dziełem wnie- siemy wkład w  integrację europejską poprzez umożliwienie lepszej znajomości porządków prawnych państw członkowskich ponad ich granicami, ponieważ taka znajomość, która prowadzi do pogłębienia i rozszerzenia europejskiego sposobu myślenia, doprowadzi w końcu do sukcesu idei zjednoczonej Europy. Dariusz Łubowski Sędzia, Autor tłumaczenia homas Mrodzinsky Sędzia, Konsultacja językowa i merytoryczna Warszawa/Königshain, lipiec 2011 VIII Einleitung Zugleich möchten sie ihrer Hofnung Ausdruck verleihen, mit diesem Band ein wenig zu einem Zusammenwachsen Europas beitragen zu kön- nen, indem sie ermöglichen, dass die Rechtssysteme von Mitgliedsstaaten über deren Grenzen hinaus verstanden werden, denn dieses Verständnis ist es, das zu einer Erweiterung und Vertiefung des europäischen Gedankens – und damit letztlich zu einem Erfolg der Idee Europas – führt. Dariusz Łubowski Richter, Autor der Übersetzung homas Mrodzinsky Richter, Sprachliche und fachliche Konsultation Warschau/Königshain, Juli 2011 IX Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Zivilgesetzbuch vom 23. April 1964 (Dz.U. Nr. 16, Pos. 93 m.Ä.) 1 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) (zm.: Dz.U. 1971 Nr 27, poz. 252; Dz.U. 1976 Nr 19, poz. 122; Dz.U. 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; Dz.U. 1984 Nr 45, poz. 242; Dz.U. 1985 Nr 22, poz. 99; Dz.U. 1989 Nr 3, poz. 11; Dz.U. 1990 Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; Dz.U. 1991 Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; Dz.U. 1993 Nr 17, poz. 78; Dz.U. 1994 Nr 27, poz. 96, Nr 84, poz. 386, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509; Dz.U. 1995 Nr 83, poz. 417; Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; Dz.U. 1997 Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751; Dz.U. 1998 Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758; Dz.U. 1999 Nr 52, poz. 532; Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855, poz. 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191; Dz.U. 2001 Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; Dz.U. 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; Dz.U. 2003 Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; Dz.U. 2004 Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; Dz.U. 2005 Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438; Dz.U. 2006 Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166; Dz.U. 2007 Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287; Dz.U. 2008 Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425, poz. 1431, Nr 228, poz. 1506; Dz.U. 2009 Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075; Dz.U. 2010 Nr 155, poz. 1037, Nr 40, poz. 222) Spis treści Księga pierwsza. Część ogólna Tytuł I. Przepisy wstępne Tytuł II. Osoby Dział I. Osoby izyczne prawnych 2 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności Rozdział II. Miejsce zamieszkania Rozdział III. Uznanie za zmarłego 1‒125 1‒7 8‒4310 8‒32 8‒24 25‒28 29‒32 Zivilgesetzbuch Gesetz vom 23. April 1964 (Dz.U. Nr. 16, Pos. 93 m.Ä) (Änderung in Dz.U. 1971 Nr. 27, Pos. 252; Dz.U. 1976 Nr. 19, Pos. 122; Dz.U. 1982 Nr. 11, Pos. 81, Nr. 19, Pos. 147, Nr. 30, Pos. 210; Dz.U. 1984 Nr. 45, Pos. 242; Dz.U. 1985 Nr. 22, Pos. 99; Dz.U. 1989 Nr. 3, Pos. 11; Dz.U. 1990 Nr. 34, Pos. 198, Nr. 55, Pos. 321, Nr. 79, Pos. 464; Dz.U. 1991 Nr. 107, Pos. 464, Nr. 115, Pos. 496; Dz.U. 1993 Nr. 17, Pos. 78; Dz.U. 1994 Nr. 27, Pos. 96, Nr. 84, Pos. 386, Nr. 85, Pos. 388, Nr. 105, Pos. 509; Dz.U. 1995 Nr. 83, Pos. 417; Dz.U. 1996 Nr. 114, Pos. 542, Nr. 139, Pos. 646, Nr. 149, Pos. 703; Dz.U. 1997 Nr. 43, Pos. 272, Nr. 115, Pos. 741, Nr. 117, Pos. 751; Dz.U. 1998 Nr. 106, Pos. 668, Nr. 117, Pos. 758; Dz.U. 1999 Nr. 52, Pos. 532; Dz.U. 2000 Nr. 22, Pos. 271, Nr. 74, Pos. 855, Pos. 857, Nr. 88, Pos. 983, Nr. 114, Pos. 1191; Dz.U. 2001 Nr. 11, Pos. 91, Nr. 71, Pos. 733, Nr. 130, Pos. 1450, Nr. 145, Pos. 1638; Dz.U. 2002 Nr. 113, Pos. 984, Nr. 141, Pos. 1176; Dz.U. 2003 Nr. 49, Pos. 408, Nr. 60, Pos. 535, Nr. 64, Pos. 592, Nr. 124, Pos. 1151; Dz.U. 2004 Nr. 91, Pos. 870, Nr. 96, Pos. 959, Nr. 162, Pos. 1692, Nr. 172, Pos. 1804, Nr. 281, Pos. 2783; Dz.U. 2005 Nr. 48, Pos. 462, Nr. 157, Pos. 1316, Nr. 172, Pos. 1438; Dz.U. 2006 Nr. 133, Pos. 935, Nr. 164, Pos. 1166; Dz.U. 2007 Nr. 80, Pos. 538, Nr. 82, Pos. 557, Nr. 181, Pos. 1287; Dz.U. 2008 Nr. 116, Pos. 731, Nr. 163, Pos. 1012, Nr. 220, Pos. 1425, Pos. 1431, Nr. 228, Pos. 1506; Dz.U. 2009 Nr. 42, Pos. 341, Nr. 79, Pos. 662, Nr. 131, Pos. 1075; Dz.U. 2010 Nr. 155, Pos. 1037, Nr. 40, Pos. 222) Inhaltsübersicht Erstes Buch. Allgemeiner Teil. Titel I. Einleitungsvorschriften Titel II. Personen Abschnitt I. Natürliche Personen Unterabschnitt I. Rechtsfähigkeit Unterabschnitt II. Wohnsitz Unterabschnitt III. Todeserklärung und Geschäftsfähigkeit 1‒125 1‒7 8‒4310 8‒32 8‒24 25‒28 29‒32 3 Spis treści Dział II. Osoby prawne Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Pełnomocnictwo Rozdział III. Prokura 33‒43 431‒4310 44‒554 56‒1099 56‒65 66‒721 73‒81 82‒88 89‒94 95‒1099 95‒97 98‒109 1091‒1099 110‒116 117‒125 126‒352 126‒231 126‒139 140‒154 155‒194 Rozdział I. Przeniesienie własności 155‒171 Rozdział II. Zasiedzenie 172‒178 Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności 179‒194 195‒221 222‒231 232‒243 244‒335 244‒251 252‒284 252‒265 266‒2701 Tytuł III. Mienie Tytuł IV. Czynności prawne Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Zawarcie umowy Dział III. Forma czynności prawnych Dział IV. Wady oświadczenia woli Dział V. Warunek Dział VI. Przedstawicielstwo Tytuł V. Termin Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe Tytuł I. Własność Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Treść i wykonywanie własności Dział III. Nabycie i utrata własności Dział IV. Współwłasność Dział V. Ochrona własności Tytuł II. Użytkowanie wieczyste Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Użytkowanie Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Użytkowanie przez osoby izyczne Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania Dział III. Służebności Dział IV. Zastaw Rozdział I. Służebności gruntowe Rozdział II. Służebności osobiste Rozdział III. Służebność przesyłu Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych 271‒282 283‒284 285‒3054 285‒295 296‒305 3051‒3054 306‒335 306‒326 4 Inhaltsübersicht Abschnitt II. Juristische Personen Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt II. Vertragsschluss Abschnitt III. Form der Rechtsgeschäfte Abschnitt IV. Mängel einer Willenserklärung Abschnitt V. Bedingung Abschnitt VI. Vertretung 33‒43 Abschnitt III. Unternehmer und ihre Rechtsbezeichnungen 431‒4310 44‒554 56‒1099 56‒65 66‒721 73‒81 82‒88 89‒94 95‒1099 95‒97 98‒109 1091‒1099 110‒116 117‒125 126‒352 126‒231 126‒139 140‒154 155‒194 155‒171 172‒178 Titel III. Vermögen Titel IV. Rechtsgeschäfte Titel V. Frist Titel VI. Verjährung Zweites Buch. Eigentum und andere dingliche Rechte Titel I. Eigentum Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt II. Inhalt und Ausübung des Eigentums Abschnitt III. Erwerb und Verlust des Eigentums Unterabschnitt I. Allgemeine Vorschriften Unterabschnitt I. Eigentumsübertragung Unterabschnitt II. Ersitzung II. Unterabschnitt: Vollmacht III. Unterabschnitt: Prokura Unterabschnitt III. Andere Fälle des Erwerbs und Verlusts von Eigentum Abschnitt IV. Miteigentum Abschnitt V. Schutz des Eigentums Titel II. Erbnießbrauch Titel III. Beschränkte dingliche Rechte Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt II. Nießbrauch Unterabschnitt I. Allgemeine Vorschriften 179‒194 195‒221 222‒231 232‒243 244‒335 244‒251 252‒284 252‒265 266‒2701 Unterabschnitt II. Nießbrauch durch natürliche Personen Unterabschnitt III. Nießbrauch durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Vierter Unterabschnitt. Andere Nießbrauchsfälle 271‒282 283‒284 285‒3054 285‒295 296‒305 3051‒3054 306‒335 Unterabschnitt I. Pfandrecht an beweglichen Sachen 306‒326 Abschnitt III. Dienstbarkeiten Abschnitt IV. Pfandrecht Unterabschnitt I. Grunddienstbarkeiten Abschnitt III. Leitungsrecht Unterabschnitt II. Persönliche Dienstbarkeiten 5 Rozdział II. Zastaw na prawach Tytuł IV. Posiadanie Księga trzecia. Zobowiązania Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych Tytuł IV. (skreślony) Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie Tytuł VI. Czyny niedozwolone Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez Dział I. Zobowiązania solidarne Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne produkt niebezpieczny Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania Dział I. Wykonanie zobowiązań Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań Spis treści 327‒335 336‒352 353‒92116 353‒3651 366‒383 366‒378 379‒383 384‒396 397‒404 405‒414 415‒449 4491‒44911 450‒497 450‒470 471‒486 z umów wzajemnych Dział I. Zmiana wierzyciela Dział II. Zmiana dłużnika 487‒497 Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu 498‒508 Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika 509‒526 509‒518 519‒526 Tytuł X.  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 527‒534 Tytuł XI. Sprzedaż 535‒602 535‒5551 556‒576 577‒582 583‒602 Rozdział I. Sprzedaż na raty 583‒588 Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Rękojmia za wady Dział III. Gwarancja jakości Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży Tytuł XII. Zamiana Tytuł XIII. Dostawa Tytuł XIV. Kontraktacja Tytuł XV. Umowa o dzieło Rozdział III. Prawo odkupu Rozdział IV. Prawo pierwokupu 589‒592 593‒595 596‒602 603‒604 605‒612 613‒626 627‒646 Sprzedaż na próbę 6 Inhaltsübersicht Unterabschnitt II. Pfandrecht an Rechten Titel IV. Besitz Drittes Buch. Schuldverhältnisse Titel I. Allgemeine Vorschriften Titel II. Mehrheit von Schuldnern oder Gläubigern Titel III. Allgemeine Vorschriften über vertragliche Abschnitt I. Gesamtschuldverhältnisse Abschnitt II. Teilbare und unteilbare Schuldverhältnisse Schuldverhältnisse. Titel IV. (gestrichen) Titel V. Ungerechtfertigte Bereicherung Titel VI. Unerlaubte Handlungen Titel VI1. Haftung für den durch ein gefährliches Produkt Titel VII. Erfüllung von Schuldverhältnissen und Folgen ihrer verursachten Schaden Nichterfüllung Abschnitt I. Erfüllung von Schuldverhältnissen Abschnitt II. Folgen der Nichterfüllung von Schuldverhältnissen Abschnitt III. Erfüllung und Folgen der Nichterfüllung von Verplichtungen aus gegenseitigen Verträgen Titel VIII. Aufrechnung, Schulderneuerung, Schuldbefreiung Titel IX. Gläubiger- oder Schuldnerwechsel Titel X. Schutz des Gläubigers bei Zahlungsunfähigkeit des Abschnitt I. Gläubigerwechsel Abschnitt II. Schuldnerwechsel Schuldners Titel XI. Kauf Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt II. Gewährleistung für Mängel Abschnitt III. Qualitätsgarantie Abschnitt IV. Besondere Kaufarten Unterabschnitt I. Ratenkauf Unterabschnitt II. Wiederkaufsrecht Unterabschnitt III. Vorbehalt des Eigentums der verkauften Sache. Kauf auf Probe Unterabschnitt IV. Vorkaufsrecht Titel XII. Tausch Titel XIII. Liefervertrag Titel XIV. (Landwirtschaftlicher) Werklieferungsvertrag Titel XV. Werkvertrag 327‒335 336‒352 353‒92116 353‒3651 366‒383 366‒378 379‒383 384‒396 397‒404 405‒414 415‒449 4491‒44911 450‒497 450‒470 471‒486 487‒497 498‒508 509‒526 509‒518 519‒526 527‒534 535‒602 535‒5551 556‒576 577‒582 583‒602 583‒588 589‒592 593‒595 596‒602 603‒604 605‒612 613‒626 627‒646 7 Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Najem lokalu Dział I. Najem Dział II. Dzierżawa Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane Tytuł XVII. Najem i dzierżawa Tytuł XVII1. Umowa leasingu Tytuł XVIII. Użyczenie Tytuł XIX. Pożyczka Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego Tytuł XXI. Zlecenie Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Tytuł XXIII. Umowa agencyjna Tytuł XXIV. Umowa komisu Tytuł XXV. Umowa przewozu Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Przewóz osób Dział III. Przewóz rzeczy Tytuł XXVI. Umowa spedycji Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia Tytuł XXVIII. Przechowanie Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Ubezpieczenia majątkowe Dział III. Ubezpieczenia osobowe i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady Tytuł XXX. Umowa składu Tytuł XXXI. Spółka Tytuł XXXII. Poręczenie Tytuł XXXIII. Darowizna Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie Tytuł XXXV. Ugoda Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe Dział I. Przekaz Dział II. Papiery wartościowe Dział I. Renta Dział II. Dożywocie 8 Spis treści 647‒658 659‒709 659‒692 659‒679 680‒692 693‒709 7091‒70918 710‒719 720‒724 725‒733 734‒751 752‒757 758‒7649 765‒773 774‒793 774‒775 776‒778 779‒793 794‒804 805‒834 805‒820 821‒828 829‒834 835‒845 846‒852 853‒8599 860‒875 876‒887 888‒902 9021‒9022 903‒916 903‒907 908‒916 917‒918 919‒921 9211‒92116 9211‒9216 9217‒92116
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: