Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004073 18668430 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 845
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6589-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 lipca 2014 r.

Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm.

KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera:

 


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E DYCJA S ¥DOWA zawiera: E DYCJA S ¥DOWA E DYCJA S ¥DOWA K ODEKS CYWILNY P RZEPISY WPROWADZAJ¥CE KODEKS CYWILNY K ODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO P RZEPISY WPROWADZAJ¥CE KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO U STAWA O KSIÊGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE U ODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY K STAWA – PRZEPISY WPROWADZAJ¥CE KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY U STAWA O KOSZTACH S¥DOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH P RAWO PRYWATNE MIÊDZYNARODOWE KC KPC KRO KSCU oraz inne akty prawne 25. WYDANIE 2014 Polecamy w serii: E DYCJA S ¥DOWA Kodeks spó³ek handlowychKSH Krajowy Rejestr S¹dowyKRS MSiGU PrUpN Monitor S¹dowy i Gospodarczy Prawo upad³oœciowe i naprawcze C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA Kodeks karnyKK KPK KKW KSKU Kodeks postêpowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty s¹dowe karne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Ewy Skibiñskiej 2. wydanie C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA Kodeks postêpowania administracyjnegoKPA EgzAdmU PostAdmU Postêpowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi Akty wykonawcze C H BECK . . ISBN 978-83-255-6588-6 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 6 5 8 8 6 Cena 59,00 z³ C. H . BECK 25. WYDANIE 2014 Kodeks postêpowania cywilnego Kodeks cywilny KC KPC Kodeks rodzinny i opiekuñczyKRO KSCU Koszty s¹dowe cywilne oraz inne akty prawne C H BECK . . EDYCJA SĄDOWA Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa cywilnego: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Kodeksowe Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska POLSKIE USTAWY Zbiór Przepisów Adam Olejniczak, Zbigniew Radwański PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze A. Zieliński KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 7 Komentarze Kodeksowe Kazimierz Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, Tom I–II, wyd. 5 Duże Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks cywilny Kodeks postępowania Koszty sądowe cywilne cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 25. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne 25. wydanie Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych ak- tów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-6588-6 ISBN e-book 978-83-255-6589-3 Spis treści Wstęp – Prof. Andrzej Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny z dnia 23 kwiet- poz. 93) 1 nia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 3. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 4. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297) . . . . . . . . . . . . . . 605 5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 7. Ustawa – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- kuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 60) . . . . . . 695 8. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) . . . . . . . . . . . . . . . 699 9. Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 V Wstęp Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. Andrzej Zieliński Kolejne, dwudzieste piąte wydanie z cyklu „Edycja sądowa” pod- stawowych przepisów regulujących problematykę prawa cywilnego, materialnego i procesowego (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodziny i opiekuńczy oraz ustawa o kosztach sądo- wych w sprawach cywilnych) zostało wzbogacone o najnowsze zmiany. W ten sposób w jednym książkowym wydaniu zostały zgromadzone akty prawne o fundamentalnym dla regulacji prawa cywilnego znacze- niu. Prawo cywilne, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, stanowi jedną z podstawowych gałęzi systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje ono bowiem istotny element obowiązującego w Polsce po- rządku prawnego. Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są stosunki majątkowe oraz osobiste stosunki niemajątkowe, a zatem dotyka ono ważnych dziedzin życia każdego obywatela. Wszakże Kodeks cywilny w swoim art. 1 stanowi, że reguluje on stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Przy takim ujęciu problemu w obręb pojęcia prawa cywilnego należy włączyć te wszystkie przepisy prawa, które są konstruowane w sposób przyjęty dla stosunków cywil- noprawnych. Należą do niej niewątpliwie również przepisy prawa ro- dzinnego, skodyfikowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Legi- slacyjne wyodrębnienie tej dziedziny prawa nastąpiło dopiero w 1950 r. i tak, z różnymi zmianami, pozostało do dnia dzisiejszego. Aktualne prace nad nowym Kodeksem cywilnym zakładają jednak włączenie regulacji dotyczącej prawa rodzinnego i opiekuńczego do Kodeksu cywilnego, jako jego integralnej części. Te podstawowe akty prawa cywilnego materialnego uwieńcza Ko- deks postępowania cywilnego. Przepisy tego Kodeksu służą do reali- zowania norm prawa materialnego w sprawach cywilnych w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. Postępowanie cywilne można więc określić, jako prawnie uregulowany zespół działań, które zmierzają do skonkretyzowania i przymusowego zrealizowania norm prawa cywil- nego materialnego, w formie prawem przewidzianej. W warunkach gospodarki rynkowej znacznie wzrosło znaczenie przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. VII Wstęp Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). Księgi wieczyste są rejestrami urzę- dowymi, których celem jest ujawnianie aktualnego stanu prawnego nieruchomości (art. 1 cytowanej ustawy), co ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami, bo- wiem zgodnie z art. 2 tej ustawy księgi wieczyste są jawne. Z kolei hipotekę ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno- ści poprzez obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wie- rzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją własnością się stała, i z pierwszeństwem przed wierzycie- lami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użyt- kownika wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Zasadniczym celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności po- legające na uprzywilejowanym usytuowaniu wierzyciela hipotecznego w stosunku do wierzycieli osobistych. Do istoty instytucji hipoteki należy jej skuteczność wobec każdego aktualnego właściciela nieru- chomości, bez względu na to, czy ta osoba była właścicielem nieru- chomości w momencie ustanowienia hipoteki. Do powstania hipoteki (za wyjątkiem hipoteki powstającej z mocy prawa) niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Jak wynika z krótkiej charakterystyki ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ma ona istotne znaczenie dla zabezpieczenia wierzytelności powstałych w obrocie prawnym, zarówno profesjonalnym, jak i nie- profesjonalnym. Stąd zamieszczenie tej ustawy w omawianym zbiorze przepisów jest ze wszech miar słuszne i pożyteczne. Podobnie trafną decyzją jest objęcie niniejszym zbiorem przepisów ustawy z dnia 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432). Ustawa ta określa prawo właściwe dla międzynaro- dowych stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywil- nego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Nie stosuje się jej jednak, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, postanawia inaczej. Istotne znaczenie ma zasada, według której prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie mia- łoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec nieskrępowanej możliwości przemieszczania się przez oby- wateli polskich po świecie coraz częściej powstają sytuacje, w których omawiana ustawa ma zastosowanie. Dlatego jej umieszczenie w zbio- rze uznać należy za pożyteczne i uzasadnione. VIII Wstęp Ustawa z dnia 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy- wilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) wpro- wadza jednolite pojęcie „opłaty”, przy czym wyróżnia się jej trzy ro- dzaje, a mianowicie opłatę stałą, stosunkową i podstawową, zachowując również dotychczasowe pojęcie opłaty tymczasowej. Istotnym novum ustawy jest dodany do KPC art. 1302 § 1, który nakłada na profesjo- nalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych) obowiązek uiszczania opłat należnych od wnoszonych przez nich pism procesowych, bez wzywania do ich uiszczania. Zamieszczone w niniejszym zbiorze ustawy stanowią podstawową regulację prawną w zakresie spraw cywilnych, łącznie z sądowym po- stępowaniem w tych sprawach. Koncepcję tę należy uznać za poży- teczną i celową, gdyż zbiór przepisów, o których mowa, będzie niezwy- kle przydatnym narzędziem w praktyce sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz aplikantów wymienionych zawodów, a także pro- kuratorów przy wytaczaniu powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz ich udziałem w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych i ze stosunku pracy. Aktualne, dwudzieste piąte już wydanie zbioru wybranych przepi- sów prawa cywilnego uwzględnia zmiany nowelizacyjne tych przepi- sów. Zmiany te dotyczą Kodeksu postępowania cywilnego, które zo- stały wprowadzone: 1. Ustawą z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 379); zmianie uległ przepis art. 831 KPC w związku z no- welizacją ustawy z z27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.): – w § 1 po pkt 2 dodano pkt 2a w związku ze zmianą katalogu środków publicznych. Przepis ten wyłącza spod egzekucji okre- ślone środki pochodzące z programów finansowych z udziałem tych środków, – zmieniono § 2, jako konsekwencję powyższej zmiany, wyłącza- jąc spod egzekucji sumy i świadczenia w naturze już wypła- cone lub wydane, a także środki trwałe oraz wartości niemate- rialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu. Przyjęta zmiana weszła w życie 8.4.2014 r. 2. Ustawą z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 293): – art. 670 KPC otrzymał nowe brzmienie. W zdaniu drugim przepisu zmieniono słowo „spadkobierca” na „spadkodawca” i w ten sposób usunięto oczywisty błąd ustawodawcy, IX Wstęp – art. 783 KPC został zmieniony w § 1, § 11 § 3, § 4 i w § 41; zmiany te dotyczą klauzuli wykonalności, – art. 797 KPC otrzymał nowe brzmienie w § 2 i § 3, dotyczą- cych terminów zażalenia na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności. Wskazane zmiany weszły w życie 10.4.2014 r. 3. Ustawą z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 435): – w art. 394 § 1 pkt 9 KPC oraz w art. 3942 dodano: „zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu”. 4. Ustawą z 4.4.2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567): – w art. 833 § 6 KPC dodatkowo wyłączono spod egzekucji zasiłki opiekunów. Owa zmiana weszła w życie 15.5.2014 r. 5. Ustawą z 4.4.2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysłu- gujących w razie wypadku lub choroby powstających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 616): – art. 476 § 2 pkt 5 KPC otrzymał nowe brzmienie. W prze- pisie tym zmieniono określenie „odszkodowań” na „świadczeń odszkodowawczych” oraz dodano: Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Woj- skowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, – z kolei w § 5 pkt 2 lit. d cytowanego przepisu do pojęcia „ubez- pieczony” dodano pracowników wymienionych wyżej służb. X Wykaz skrótów Cyfry w nawiasach oznaczają pozycję w spisie treści. KC . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny (1) KPC . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego (3) KRO . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy (6) KSCU . . . . . . . . . . . . Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywil- KWU . . . . . . . . . . . . Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (5) PrPrywM . . . . . . . . . Prawo prywatne międzynarodowe (9) PWKC . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (2) PWKPC . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cy- PWKRO . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- nych (8) wilnego (4) kuńczy (7) XI KC 1 1. Kodeks cywilny1 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121)2 Spis treści Art. 1–125 1–7 8–4310 8–32 Księga Pierwsza. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności praw- 8–24 nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–28 Rozdział II. Miejsce zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–32 Rozdział III. Uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–43 Dział II. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431–4310 Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . 44–554 Tytuł III. Mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–1099 Tytuł IV. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–65 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–721 Dział II. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73–81 Dział III. Forma czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82–88 Dział IV. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–94 Dział V. Warunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–1099 Dział VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–97 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–109 Rozdział III. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091–1099 110–116 117–125 Tytuł V. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Druga. Własność i inne prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Treść i wykonywanie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Nabycie i utrata własności Rozdział I. Przeniesienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności . . . . . 126–352 126–231 126–139 140–154 155–194 155–171 172–178 179–194 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 23.01.2014 r. 1 1 KC Spis treści 195–221 222–231 232–243 244–335 244–251 252–284 252–265 266–2701 Dział IV. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne . . . . . . . . . Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produk- 271–282 cyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283–284 Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania . . . . . . . . . . . . . . 285–3054 Dział III. Służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285–295 Rozdział I. Służebności gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Służebności osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296–305 Rozdział III. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3051–3054 306–335 306–326 327–335 336–352 Dział IV. Zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zastaw na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga Trzecia. Zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353–92116 353–3651 366–383 366–378 379–383 384–396 397–404 405–414 415–449 Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zobowiązania solidarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne . . . . . . . . . . Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych . . . . . . . Tytuł IV. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Czyny niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4491–44911 450–497 450–470 471–486 Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania . . . . Dział I. Wykonanie zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu . . . . . . . . Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiana wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zmiana dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika . Tytuł XI. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Rękojmia za wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Gwarancja jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Sprzedaż na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487–497 498–508 509–526 509–518 519–526 527–534 535–602 535–5551 556–576 577–582 583–602 583–588 2 Spis treści KC 1 Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprze- daż na próbę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Prawo odkupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Prawo pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XII. Zamiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIII. Dostawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIV. Kontraktacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XV. Umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVII. Najem i dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Najem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Najem lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589–592 593–595 596–602 603–604 605–612 613–626 627–646 647–658 659–709 659–692 659–679 680–692 693–709 Tytuł XVII1. Umowa leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7091–70918 710–719 Tytuł XVIII. Użyczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720–724 Tytuł XIX. Pożyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 725–733 734–751 Tytuł XXI. Zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752–757 Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia . . . . . . . . . 758–7649 Tytuł XXIII. Umowa agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765–773 Tytuł XXIV. Umowa komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXV. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774–793 774–775 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776–778 Dział II. Przewóz osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779–793 Dział III. Przewóz rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794–804 Tytuł XXVI. Umowa spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805–834 805–820 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821–828 Dział II. Ubezpieczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829–834 Dział III. Ubezpieczenia osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXVIII. Przechowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835–845 Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie 846–852 roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady . . . . . . . . . 853–8599 Tytuł XXX. Umowa składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860–875 Tytuł XXXI. Spółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876–887 Tytuł XXXII. Poręczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888–902 Tytuł XXXIII. Darowizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9021–9022 Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości 903–916 Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903–907 Dział I. Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908–916 Dział II. Dożywocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917–918 Tytuł XXXV. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919–921 Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe . . . . . . . . . . . . . 9211–92116 Dział I. Przekaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9211–9215 Dział II. Papiery wartościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9216–92116 3 Księga Pierwsza. Część ogólna 922–1088 922–930 931–940 941–9901 941–958 941–948 949–958 949–951 952–955 1 KC Art. 1–5 Księga Czwarta. Spadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Forma testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Testamenty zwykłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Testamenty szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych 956–958 i szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959–967 Dział II. Powołanie spadkobiercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968–985 Dział III. Zapis i polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zapis zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968–981 Rozdział II. Zapis windykacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9811–9816 982–985 Rozdział III. Polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986–9901 Dział IV. Wykonawca testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Zachowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991–1011 Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012–1024 Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu win- dykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadko- biercy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025–10291 Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe . . . . . . . . . . . . 1030–10343 Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku . . . . . 1035–1046 Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047–1057 Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 1058–1088 Odnośnik nr 1 Księga Pierwsza. Część ogólna Tytuł I. Przepisy wstępne Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno- prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (uchylony) Art. 3. [Nieretroakcja] Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. 4. (uchylony) Art. 5. [Nadużycie prawa] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub za- 4 Tytuł II. Osoby Art. 6–14 KC 1 niechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Art. 6. [Ciężar dowodu] Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Art. 7. [Domniemanie dobrej wiary] Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Tytuł II. Osoby Dział I. Osoby fizyczne Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Art. 8. [Początek] § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2. (uchylony) Art. 9. [Domniemanie urodzenia się żywym] W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Art. 10. [Uzyskanie pełnoletności] § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Art. 11. [Pełna zdolność] Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Art. 12. [Brak zdolności] Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Art. 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite] § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju za- burzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Art. 14. [Skutki braku zdolności] § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. 5 1 KC Art. 15–20 Księga Pierwsza. Część ogólna § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżą- cych sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Art. 15. [Ograniczona zdolność] Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubez- własnowolnione częściowo. Art. 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe] § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedo- rozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szcze- gólności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubez- własnowolnienia całkowitego lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego] Z zastrzeżeniem wyjąt- ków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zo- bowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przed- stawiciela ustawowego. Art. 18. [Potwierdzenie umowy] § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. § 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przed- stawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezsku- tecznym upływie wyznaczonego terminu. Art. 19. [Czynność jednostronna] Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna. Art. 20. [Umowy w drobnych sprawach] Osoba ograniczona w zdolno- ści do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego 6 Tytuł II. Osoby Art. 21–24 KC 1 zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Art. 21. [Rozporządzanie zarobkiem] Osoba ograniczona w zdolno- ści do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych po- wodów inaczej postanowi. Art. 22. [Przedmioty swobodnego użytku] Jeżeli przedstawiciel usta- wowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzy- skuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmio- tów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. Art. 221. [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalno- ścią gospodarczą lub zawodową. Art. 23. [Ochrona dóbr osobistych] Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność miesz- kania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, po- zostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzia- nej w innych przepisach. Art. 24. [Środki ochrony] § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro- żone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pie- niężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel spo- łeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w pra- wie wynalazczym. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: