Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00573 012030 20224770 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1261
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4821-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

NOWOCZESNY W TREŚCI - KLASYCZNY W FORMIE

Tom III – Spadki

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r.

Komentarz do Kodeksu cywilnego to nowe opracowanie na polskim rynku wydawniczym, które stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Jest to zaktualizowana wersja komentarza dostępnego już od 2011 r. w Systemie Informacji Prawniczej Legalis w module Komentarze online.

Komentarz składa się z 3 tomów. Pierwszy zawiera omówienie przepisów wprowadzających Kodeks cywilny (prawa intertemporalnego prywatnego), a także przepisów części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Drugi dotyczy problematyki prawa zobowiązań, a trzeci – prawa spadkowego.

Przedstawiane opracowanie wyróżniają dwie istotne cechy.

Po pierwsze, komentarz jest wyjątkowo obszernym opracowaniem wszystkich przepisów Kodeksu cywilnego. Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu, powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie relewantne orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – w szczególności poglądy innych komentatorów Kodeksu cywilnego. Oprócz typowej i właściwej dla komentarzy „warstwy odtwórczej”, prezentującej kompletne acquis judykatury i doktryny, Autorzy przy okazji komentarzy do przepisów rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu aktualność zachowa zawarty tam wywód prawniczy. Zamierzeniem Autorów było nie tylko wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przepisów KC oraz istniejącej i utrwalonej praktyki ich stosowania, lecz również odkrycie potencjału interpretacyjnego kryjącego się w tych przepisach, a istotnego przy rozstrzyganiu trudnych i złożonych problemów.

Po drugie, komentarz został opracowany przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych, co pozwoliło nie tylko na klarowne przedstawienie treści, lecz czyni z niego bardzo użyteczny i łatwy do wykorzystania w praktyce instrument. Co do zasady, komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej. Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znaczenie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzygnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie. Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych problemów, dzięki czemu „blok tekstu” nigdy nie jest zbyt długi, a raczej krótki i przejrzysty. Dzięki dodanemu do komentarzy do poszczególnych przepisów spisowi treści łatwo i szybko można dotrzeć do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza. Wreszcie płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często powołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne oraz prawnoporównawcze.

Połączenie wskazanych cech komentarza, w nadziei Autorów, pozwala na osiągnięcie podwójnego skutku, oczekiwanego od każdego komentarza. Z jednej strony, obszerne opracowania przepisów starają się ogarnąć całość trudnej materii, aby jak najrzadziej pozostawiać Czytelnika bez odpowiedzi na jego problem lub chociaż bez żadnej wskazówki co do kierunku, w jakim ma być rozwiązany (stąd komentarze do poszczególnych przepisów bywają obszerne). Z drugiej strony, struktura komentarza, uporządkowanie materii, instrumenty ułatwiające pracę z nim jak spisy treści i „wytłuszczenia” słów (zwrotów, zdań) kluczowych pozwalają na łatwe korzystanie z niego i szybkie odnajdywanie interesujących fragmentów.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów. Wszyscy oni łączą pracę naukową pracując w różnych ośrodkach akademickich z praktyką będąc adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpłynęło na jakość przygotowanych przez nich komentarzy, które starają się odpowiadać zarówno na oczekiwania „akademików”, jak i praktyków.

Choć komentarz jest dziełem zbiorowym, to nie jest dziełem wspólnym. Oznacza to, że każdy Autor przedstawia wyłącznie własne stanowisko co do prezentowanych treści.

Oddając Czytelnikom niniejszy komentarz Autorzy mają nadzieję, że okaże się on dla nich użyteczny tak dla potrzeb dociekań naukowych, jak i stosowania prawa w praktyce, rozstrzygania zwłaszcza trudnych i złożonych problemów jurydycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS CYWILNY Komentarz Tom III Spadki Redaktor Konrad Osajda KODEKS CYWILNY Komentarz Tom III KODEKS CYWILNY Komentarz Tom III Spadki (art. 922–1088 KC) Redaktor dr Konrad Osajda Autorzy dr Witold Borysiak, dr hab. Jacek Górecki prof. UŚ, Mateusz Grochowski, dr Krzysztof Haładyj, dr J´drzej Maksymilian Kondek, dr hab. Paweł Ksi´˝ak prof. UŁ, dr Bogusław Lackoroƒski, dr Grzegorz Matusik, dr Przemysław Mikłaszewicz, dr Rafał Morek, dr Artur Nowacki, dr Konrad Osajda, Paweł Popardowski, dr Michał Raczkowski, dr Przemysław Sobolewski, dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska, dr Łukasz ˚elechowski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 W. Borysiak, [w:] K. Osajda (red.), KC. Komentarz, t. III, Warszawa 2013, art. 922, Nt 4 Propozycja cytowania: Stan prawny: styczeń 2013 r. Poszczególne części t. III opracowali: dr Witold Borysiak: art. 922–923, 927–940, 1012–10291, 1047–1087 dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ: art. 991–1011 dr Konrad Osajda: art. 924–926, 941–9901, 1030–1046 Redaktor prowadzący: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Anna Gogolewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4820-9 ISBN e-book 978-83-255-4821-6 Poszczególne cz´Êci Komentarza opracowali: Tom I. Przepisy wprowadzajàce. Cz´Êç ogólna. WłasnoÊç i inne prawa rzeczowe Witold Borysiak: art. LI–LIV PWKC; art. 353, 354–357, 3651, 423–430, 438–441, 455–457, 471–474, 481–485 KC Mateusz Grochowski: art. II–V, VII–VIII, XXXVII–XLVII PWKC Jędrzej Maksymilian Kondek: art. I, XXVIII–XXXII, XLVIII PWKC Paweł Księżak: art. 8–22, 180–221, 252–284 KC Bogusław Lackoroński: art. XI, XVII–XX, XXXIII–XXXIV, XLIX–L PWKC; art. 285–3054, 336–352 KC Przemysław Mikłaszewicz: art. 221, 66–721 KC Rafał Morek: art. 551–554, 155–176, 231, 244–251 KC Konrad Osajda: wprowadzenie do KC; wprowadzenie do PWKC; art. 1091–1099 KC Paweł Popardowski: art. VI, IX–X, XV, XXI–XXIII, XXVII, LV–LXII, LXV PWKC Michał Raczkowski: art. XII PWKC Przemysław Sobolewski: art. XII–XIV, XXVI, XXXV–XXXVI, LXIV PWKC; art. 1–3, 6–7, 23–43, 56–65, 73–109, 117–125 KC Anna Zbiegień-Turzańska: art. 5, 110–116, 140–154, 222–230, 232–243 KC Łukasz Żelechowski: art. 431–55, 306–335 KC Tom II. Zobowiàzania Witold Borysiak: art. 353, 354–357, 3651, 423–430, 438–441, 455–457, 471–474, 481–485 KC Jacek Górecki: art. 710–719, 835–845, 876–887 KC Jacek Górecki / Grzegorz Matusik: art. 659–709 KC Krzysztof Haładyj: art. 527–578, 580–604, 794–804 KC Jędrzej Maksymilian Kondek: art. 364–365, 422, 431–434, 475–480, 486–497, 805–834, 853–8599 KC Paweł Księżak: art. 405–413 KC Bogusław Lackoroński: art. 363, 366–383, 387, 415–416, 519–525, 647–658, 888–916 KC Przemysław Mikłaszewicz: art. 384–3854, 388, 391, 4491–4499, 44911, 758–7649 KC Rafał Morek: art. 3571–3581, 392–393, 435–437, 450–454, 458–470, 498–508, 720–724, 734–757, 917–918 KC Artur Nowacki: 7091–70918, 725–733, 765–773, 860–875, 9211–92116 KC Konrad Osajda: art. 3531, 414, 443, 44910, 579 KC Przemysław Sobolewski: art. 361–362, 417–421, 4421, 444–449, 509–518, 605–626 KC Anna Zbiegień-Turzańska: art. 359–360, 389–390, 394–396, 774–793, 846–852, 919–921 KC Łukasz Żelechowski: art. 627–646 KC Tom III. Spadki Witold Borysiak: art. 922–923, 927–940, 1012–10291, 1047–1087 KC Paweł Księżak: art. 991–1011 KC Konrad Osajda: art. 924–926, 941–9901, 1030–1046 KC WSTĘP Komentarz do Kodeksu cywilnego to nowe opracowanie na polskim rynku wydawniczym, które uzupełnia bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Jest to zaktualizowana wersja komentarza dostępnego już od 2011 r. w Systemie Informacji Prawniczej Legalis w module Komentarze Online. Komentarz składa się z 3 tomów. Pierwszy zawiera omówienie przepisów wprowadzających Kodeks cywilny (prawa intertemporalnego prywatnego), a także przepisów części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Drugi dotyczy problematyki prawa zobowiązań, a trzeci – prawa spadkowego. Przedstawiane opracowanie wyróżniają dwie istotne cechy. Po pierwsze, komentarz jest wyjątkowo obszernym opracowaniem wszystkich przepisów Kodeksu cywilnego. Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej ze stoso- waniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu, powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie relewantne orzecznictwo Sądu Najwyż- szego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – w szczególności po- glądy innych komentatorów Kodeksu cywilnego. Oprócz typowej i właściwej dla komentarzy „warstwy odtwórczej”, prezentującej kompletne acquis judykatury i doktryny, Autorzy przy okazji komentowania przepisów rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowa- nia, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu aktualność zachowa zawarty tam wywód prawniczy. Zamie- rzeniem Autorów było nie tylko wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przepisów KC oraz istniejącej i utrwalonej praktyki ich stosowania, lecz również odkrycie potencjału interpre- tacyjnego kryjącego się w tych przepisach, a istotnego przy rozstrzyganiu trudnych i złożo- nych problemów. Po drugie, komentarz został opracowany przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych, co pozwoliło nie tylko na klarowne przedstawienie treści, lecz czyni z niego bardzo użyteczny i łatwy do wykorzystania w praktyce instrument. Co do zasady, komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej. Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znacze- nie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzy- gnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie. Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych proble- mów, dzięki czemu „blok tekstu” nigdy nie jest zbyt długi, a raczej krótki i przejrzysty. Dzięki dodanym do komentarzy do poszczególnych przepisów spisom treści łatwo i szybko można dotrzeć do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza. Wreszcie płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często po- wołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Naj- wyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne oraz prawnoporównawcze. Połączenie wskazanych cech komentarza, w nadziei Autorów, pozwala na osiągnięcie po- dwójnego efektu, oczekiwanego od każdego komentarza. Z jednej strony, opracowania przepisów starają się ogarnąć całość trudnej materii, aby jak najrzadziej pozostawiać Czy- telnika bez odpowiedzi na jego problem lub chociaż bez żadnej wskazówki co do kierunku, w jakim ma być rozwiązany (stąd komentarze do poszczególnych przepisów bywają obszerne). Z drugiej strony, struktura komentarza, uporządkowanie materii, instrumenty ułatwiające VII Wstęp pracę z nim jak spisy treści i pogrubienia słów (zwrotów, zdań) kluczowych pozwalają na łatwe korzystanie z niego i szybkie odnajdywanie interesujących fragmentów. Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów. Wszyscy oni łączą pracę naukową pracując w różnych ośrodkach akademickich z praktyką będąc adwokatami, radcami prawnymi, spe- cjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym czy Biurze Analiz Sejmowych czy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpłynęło na jakość przygotowanych przez nich komentarzy, które starają się odpowiadać zarówno na oczekiwania „akademików”, jak i praktyków. Choć komentarz jest dziełem zbiorowym, to nie jest dziełem wspólnym. Oznacza to, że każdy Autor przedstawia wyłącznie własne stanowisko co do prezentowanych treści. Oddając Czytelnikom niniejszy komentarz Autorzy mają nadzieję, że okaże się on dla nich użyteczny tak dla potrzeb dociekań naukowych, jak i stosowania prawa w praktyce, roz- strzygania zwłaszcza trudnych i złożonych problemów jurydycznych. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r. Konrad Osajda VIII SPIS TREŚCI Wstęp .............................................................................................................................. Wykaz skrótów ................................................................................................................. Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki ............................................................................ Tytuł I. Przepisy ogólne ..................................................................................................... Art. 922. [Pojęcie] ........................................................................................................... Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania] .................................................................. Art. 924. [Otwarcie] ......................................................................................................... Art. 925. [Nabycie] .......................................................................................................... Art. 926. [Tytuł do spadku] ............................................................................................... Art. 927. [Zdolność do dziedziczenia] ................................................................................ Art. 928. [Niegodność] ..................................................................................................... Art. 929. [Uznanie niegodności] ........................................................................................ Art. 930. [Przebaczenie] ................................................................................................... Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe ....................................................................................... Art. 931. [Dziedziczenie zstępnych i małżonka] ................................................................... Art. 932. [Dziedziczenie małżonka, rodziców i rodzeństwa] .................................................. Art. 933. [Rozwinięcie] .................................................................................................... Art. 934. [Rozwinięcie] .................................................................................................... Art. 9341. [Rozwinięcie] ................................................................................................... Art. 935. [Rozwinięcie; dziedziczenie Skarbu Państwa] ........................................................ Art. 9351. [Separacja] ...................................................................................................... Art. 936. [Dziedziczenie w razie przysposobienia pełnego] .................................................... Art. 937. [Dziedziczenie w razie przysposobienia niepełnego] ............................................... Art. 938. [Uprawnienia dziadków] ..................................................................................... Art. 939. [Przedmioty urządzenia domowego] ..................................................................... Art. 940. [Wyłączenie małżonka od dziedziczenia] ............................................................... Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci ......................................................................... Dział I. Testament ............................................................................................................ Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................................................................... Art. 941. [Wyłączność rozrządzenia] .................................................................................. Art. 942. [Zakaz testamentów wspólnych] .......................................................................... Art. 943. [Odwołalność] ................................................................................................... Art. 944. [Zdolność testowania] ........................................................................................ Art. 945. [Wady oświadczenia woli] ................................................................................... Art. 946. [Sposoby odwołania] .......................................................................................... Art. 947. [Rozwinięcie] .................................................................................................... Art. 948. [Wykładnia] ...................................................................................................... VII XV 3 3 5 80 88 91 94 101 112 133 147 157 159 169 179 181 185 190 195 197 203 208 219 236 251 253 253 253 267 274 291 296 309 314 318 IX Spis treści Rozdział II. Forma testamentu ........................................................................................... Oddział 1. Testamenty zwykłe ........................................................................................... Art. 949. [Własnoręczny] .................................................................................................. Art. 950. [Notarialny] ....................................................................................................... Art. 951. [Allograficzny] ................................................................................................... Oddział 2. Testamenty szczególne ..................................................................................... Art. 952. [Ustny] ............................................................................................................. Art. 953. [Podróżny] ........................................................................................................ Art. 954. [Wojskowy] ....................................................................................................... Art. 955. [Skuteczność testamentów szczególnych] ............................................................. Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych ................................. Art. 956. [Niezdolność bezwzględna świadków] .................................................................. Art. 957. [Niezdolność względna] ...................................................................................... Art. 958. [Skutki naruszenia formy] ................................................................................... Dział II. Powołanie spadkobiercy ....................................................................................... Art. 959. [Ustanowienie spadkobiercy] ............................................................................... Art. 960. [Dziedziczenie kilku osób] ................................................................................... Art. 961. [Rozrządzenie oznaczonymi przedmiotami] ........................................................... Art. 962. [Powołanie z warunkiem lub terminem] ................................................................ Art. 963. [Podstawienie zwykłe] ........................................................................................ Art. 964. [Podstawienie powiernicze] ................................................................................. Art. 965. [Przyrost] .......................................................................................................... Art. 966. [Uprawnienia dziadków] ..................................................................................... Art. 967. [Utrzymanie zapisów i poleceń] ........................................................................... Dział III. Zapis i polecenie ................................................................................................. Rozdział I. Zapis zwykły ................................................................................................... Art. 968. [Zapis i dalszy zapis] .......................................................................................... Art. 969. (skreślony) ......................................................................................................... Art. 970. [Wymagalność] ................................................................................................. Art. 971. [Zapis obciążający kilku spadkobierców] ............................................................... Art. 972. [Odesłanie] ....................................................................................................... Art. 973. [Skutki wyłączenia zapisobiercy] .......................................................................... Art. 974. [Wykonanie dalszego zapisu] ............................................................................... Art. 975. [Dopuszczalność warunku lub terminu] ................................................................ Art. 976. [Bezskuteczność zapisu] ..................................................................................... Art. 977. [Roszczenia uzupełniające] ................................................................................. Art. 978. [Wady rzeczy oznaczonych indywidualnie] ............................................................ Art. 979. [Jakość rzeczy] .................................................................................................. Art. 980. [Wady rzeczy oznaczonych rodzajowo] ................................................................. Art. 981. [Przedawnienie] ................................................................................................. Rozdział II. Zapis windykacyjny ......................................................................................... Art. 9811. [Przedmiot zapisu] ............................................................................................ Art. 9812. [Bezskuteczność zapisu] .................................................................................... Art. 9813. [Skutki zastrzeżenia warunku lub terminu] .......................................................... Art. 9814. [Obciążenie zapisem] ........................................................................................ 329 329 329 342 347 370 370 399 402 404 408 408 418 428 432 432 443 445 459 461 465 472 474 479 481 481 481 491 491 494 499 505 511 512 515 518 521 522 523 528 534 534 614 618 626 X Spis treści Art. 9815. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] ............................................................... Art. 9816. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] ............................................................... Rozdział III. Polecenie ...................................................................................................... Art. 982. [Polecenie] ........................................................................................................ Art. 983. [Polecenie obciążające zapisobiercę] .................................................................... Art. 984. [Skutki wyłączenia zapisobiercy] .......................................................................... Art. 985. [Dochodzenie wykonania] ................................................................................... Dział IV. Wykonawca testamentu ....................................................................................... Art. 986. [Powołanie; zdolność] ........................................................................................ Art. 9861. [Zarząd spadkiem] ............................................................................................ Art. 987. [Odmowa] ........................................................................................................ Art. 988. [Obowiązki i kompetencje] .................................................................................. Art. 989. [Rozliczenia ze spadkobiercą] .............................................................................. Art. 990. [Zwolnienie z funkcji] ......................................................................................... Art. 9901. [Zarząd przedmiotem zapisu] ............................................................................. Tytuł IV. Zachowek ........................................................................................................... Art. 991. [Pojęcie; uprawnieni] ......................................................................................... Art. 992. [Ustalenie udziału spadkowego] .......................................................................... Art. 993. [Doliczenie darowizn] ......................................................................................... Art. 994. [Pominięcie] ...................................................................................................... Art. 995. [Ustalenie wartości darowizny] ............................................................................ Art. 996. [Zaliczenie darowizny na zachowek] ..................................................................... Art. 997. [Zaliczenie kosztów wychowania] ........................................................................ Art. 998. [Ograniczenie odpowiedzialności] ........................................................................ Art. 999. [Rozwinięcie] .................................................................................................... Art. 9991. [Uzupełnienie zachowku].................................................................................... Art. 1000. [Odpowiedzialność obdarowanych] .................................................................... Art. 1001. [Kolejność] ...................................................................................................... Art. 1002. [Dziedziczenie roszczenia o zachowek] ............................................................... Art. 1003. [Zmniejszenie zapisów i poleceń] ....................................................................... Art. 1004. [Zasady zmniejszania] ...................................................................................... Art. 1005. [Rozwinięcie] .................................................................................................. Art. 1006. [Rozwinięcie] .................................................................................................. Art. 1007. [Przedawnienie] ............................................................................................... Art. 1008. [Wydziedziczenie] ............................................................................................ Art. 1009. [Ujawnienie przyczyny] ..................................................................................... Art. 1010. [Przebaczenie] ................................................................................................. Art. 1011. [Wydziedziczenie zstępnego] ............................................................................. Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku ................................................................................ Art. 1012. [Rodzaje oświadczeń] ....................................................................................... Art. 1013. (skreślony) ....................................................................................................... Art. 1014. [Częściowe przyjęcie; odrzucenie] ...................................................................... Art. 1015. [Termin oświadczenia; skutki milczenia] ............................................................. 630 643 646 646 660 663 665 670 670 682 685 687 698 702 703 711 713 719 721 732 736 738 741 742 745 746 751 755 758 760 762 764 766 767 772 780 782 786 789 791 801 801 805 XI Spis treści Art. 1016. [Dobrodziejstwo inwentarza] ............................................................................. Art. 1017. [Transmisja] .................................................................................................... Art. 1018. [Cechy oświadczenia; forma] ............................................................................. Art. 1019. [Błąd; groźba] ................................................................................................. Art. 1020. [Skutek odrzucenia] ......................................................................................... Art. 1021. [Odrzucenie przez zarządzającego spadkiem] ...................................................... Art. 1022. [Zbieg tytułów do spadku] ................................................................................ Art. 1023. [Sytuacja gminy, Skarbu Państwa] ..................................................................... Art. 1024. [Odrzucenie z pokrzywdzeniem wierzycieli] ......................................................... Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy .. Art. 1025. [Legitymacja; skutki] ........................................................................................ Art. 1026. [Termin początkowy stwierdzenia] ...................................................................... Art. 1027. [Moc dowodowa] ............................................................................................. Art. 1028. [Ochrona osób trzecich] .................................................................................... Art. 1029. [Ochrona dziedziczenia] .................................................................................... Art. 10291. [Odpowiednie zastosowanie przepisów] ............................................................. 820 822 835 842 860 864 873 879 881 893 895 931 934 939 949 975 Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe .................................................................. 989 Art. 1030. [Zakres przed i po przyjęciu spadku] .................................................................. 991 Art. 1031. [Przyjęcie proste i z dobrodziejstwem inwentarza] ................................................ 997 Art. 1032. [Z dobrodziejstwem inwentarza] ........................................................................ 1002 Art. 1033. [Zapisy i polecenia] .......................................................................................... 1006 Art. 1034. [Współspadkobiercy] ........................................................................................ 1007 Art. 10341. [Odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili działu spadku] ............................ 1012 Art. 10342. [Odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili działu spadku] ........................... 1021 Art. 10343. [Ograniczenie odpowiedzialności] ..................................................................... 1024 Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku ................................................... 1029 Art. 1035. [Właściwe przepisy] ......................................................................................... 1031 Art. 1036. [Rozporządzenie udziałem w przedmiocie] .......................................................... 1039 Art. 1037. [Dział umowny i sądowy] .................................................................................. 1045 Art. 1038. [Dział całkowity i częściowy] ............................................................................. 1065 Art. 1039. [Zaliczenie darowizn] ....................................................................................... 1068 Art. 1040. [Darowizna przewyższająca schedę] ................................................................... 1079 Art. 1041. [Darowizny na rzecz zstępnych] ......................................................................... 1080 Art. 1042. [Sposób zaliczenia] .......................................................................................... 1082 Art. 1043. [Zaliczenie kosztów wychowania] ...................................................................... 1086 Art. 1044. [Przyznanie rzeczy na współwłasność] ................................................................ 1088 Art. 1045. [Błąd] ............................................................................................................. 1089 Art. 1046. [Rękojmia] ...................................................................................................... 1092 Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku .................................................................................... 1103 Art. 1047. [Dopuszczalność wyjątkowa] ............................................................................. 1105 Art. 1048. [Zrzeczenie się dziedziczenia] ............................................................................ 1121 XII Spis treści Art. 1049. [Skutki] .......................................................................................................... 1137 Art. 1050. [Uchylenie zrzeczenia] ...................................................................................... 1141 Art. 1051. [Zbycie spadku] ............................................................................................... 1144 Art. 1052. [Podwójny skutek; kauzalność; forma] ................................................................ 1152 Art. 1053. [Sytuacja nabywcy] .......................................................................................... 1156 Art. 1054. [Obowiązki zbywcy] ......................................................................................... 1163 Art. 1055. [Odpowiedzialność za długi] .............................................................................. 1166 Art. 1056. [Rękojmia] ...................................................................................................... 1170 Art. 1057. [Przejście korzyści i ciężarów] ........................................................................... 1172 Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych ........................................ 1175 Art. 1058. [Właściwe przepisy] ......................................................................................... 1177 Art. 1059. [Cechy spadkobierców ustawowych] .................................................................. 1184 Art. 1060. [Dziedziczenie wnuków] ................................................................................... 1187 Art. 1061. (uchylony) ....................................................................................................... 1190 Art. 1062. [Dziedziczenie rodzeństwa] ............................................................................... 1190 Art. 1063. [Zastosowanie reguł ogólnych] ........................................................................... 1193 Art. 1064. [Upoważnienie] ............................................................................................... 1197 Art. 1065. (skreślony) ....................................................................................................... 1197 Art. 1066. (uchylony) ....................................................................................................... 1197 Art. 1067. [Zapis gospodarstwa rolnego] ............................................................................ 1198 Art. 1068–1069. (skreślone) ............................................................................................. 1202 Art. 1070. [Dział] ............................................................................................................ 1202 Art. 10701. [Odpowiednie stosowanie przepisów] ................................................................ 1210 Art. 1071–1073. (skreślone) ............................................................................................. 1212 Art. 1074. (uchylony) ....................................................................................................... 1212 Art. 1075–1076. (skreślone) ............................................................................................. 1212 Atr. 1077. (uchylony) ........................................................................................................ 1212 Art. 1078. (skreślone)....................................................................................................... 1212 Art. 1079. [Spadek o składzie mieszanym] ......................................................................... 1212 Art. 1080. (skreślony) ....................................................................................................... 1215 Art. 1081. [Odpowiedzialność za długi rolne] ...................................................................... 1215 Art. 1082. [Ustalenie zachowku] ....................................................................................... 1219 Art. 1083–1085. (skreślone) ............................................................................................. 1223 Art. 1086. [Dziedziczenie wkładu gruntowego w spółdzielni] ................................................ 1223 Art. 1087. [Cechy spadkobiercy] ....................................................................................... 1226 Art. 1088. (skreślony) ....................................................................................................... 1228 Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 1229 XIII WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne CudzNierU ..................... ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) FundEmU ....................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU ...................... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FundU ............................ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) FUSU .............................. ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) IKEU ................................ ustawa z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) KC .................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr. ......................... Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung Nr 946/1811)1 KC franc. ......................... Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil)2 KC hiszp. ........................ Kodeks cywilny hiszpański3 KC hol. ........................... Kodeks cywilny holenderski4 KC niem. ......................... Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch, BGBl I S. 42, FNA 400–2)5 KC port. .......................... Kodeks cywilny portugalski6 KC szwajc. ...................... Kodeks cywilny szwajcarski z 10.12.1907 r. (ZGB – Zivilgesetzbuch, SR. 210. AS 24 233, 27 207 und BS 2 3)7 KC uk. ............................ Kodeks cywilny ukraiński8 KC węgier. ....................... Kodeks cywilny węgierski9 KC włos. ......................... Kodeks cywilny włoski z 16.3.1942 r. (CC – Codice Civile, Gazzetta Ufficiale, no 79 del 4.4.1942 r.)10 KM ................................. ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) 1 Tekst dostępny na stronie: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001622/ ABGB 2c 20Fassung 20vom 2006.11.2012.pdf 2 Tekst dostępny na stronie: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?dateTexte=20121106 cid- Texte=LEGITEXT000006070721 fastReqId=1018799035 fastPos=1 oldAction=rechCodeArticle 3 Tekst dostępny na stronie: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 4 Tekst dostępny na stronie: http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten/titel_bevat_ burgerlijk 2Bwetboek/datum_18-3-2013; tekst po angielsku dostępny jest na stronie: www.dutch- civillaw.com/ 5 Tekst dostępny na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf 6 Tekst dostępny na stronie: http://www.portolegal.com/CodigoCivil.html 7 Tekst dostępny na stronie: http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf 8 Tekst dostępny na stronie: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 9 Tekst dostępny na stronie: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV 10 Tekst dostępny na stronie: http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf XV Wykaz skrótów Konstytucja RP .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KK .................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. ................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KP .................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ............................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KR .................................. ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO ............................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KSH ................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU ............................... ustawa z 6.7.1382 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ .................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobo- wiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) OrdPU ............................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PobKomórekU ................. ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przekształcaniu komó- rek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) POPC .............................. ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PostSpad ........................ dekret z 8.11.1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz.U. Nr 63, poz. 346 ze zm.) PSpDarU ........................ ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) PrASC ............................. ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrAut .............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProgEmU ........................ ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) PrPrywM ........................ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) PrSpad ........................... dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60, poz. 328 ze zm.) PrSpółdz ......................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpNapr ....................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PrWłPrzem ..................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PWKC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94) RPOU ............................. ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SamGminU ..................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU ....................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU ....................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SKOKU ............................ ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto- wych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855) SpółdzMieszkU .............. ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) TestWojR ....................... rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30.1.1965 r. w sprawie testa- mentów wojskowych (Dz.U. Nr 7, poz. 38) UbezpSpołU ................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) UbezpSpołRolnU ............ ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) WłLokU .......................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU ......................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKC z 26.10.1971 r. ..... ustawa z 26.10.1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 27, poz. 252) ZmKC z 26.3.1982 r. ...... ustawa z 26.3.1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.) ZmKC z 28.7.1990 r. ...... ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) ZmKC z 2.4.2009 r. ........ ustawa z 2.4.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 79, poz. 662) ZmKC z 18.3.2011 r. ...... ustawa z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458) ZmKRO z 21.5.1999 r. .... ustawa z 21.5.1999 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 532) ZmKRO z 6.11.2008 r. .... ustawa z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) ZmKW z 26.6.2009 r. ..... ustawa z 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) ZmPrNot z 24.8.2007 r. .. ustawa z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) 2. Organy orzekające NSA ................................ Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................. Sąd Apelacyjny XVII Wykaz skrótów SN .................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO .................................. Sąd Okręgowy TK .................................. Trybunał Konstytucyjny WSA ............................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma Acta UNC ....................... Acta Universitatis Nicolai Copernici – Prawo Acta UWr ........................ Acta Universitatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji EP .................................. Edukacja Prawnicza EPS ................................ Europejski Przegląd Sądowy GSP ................................ Gdańskie Studia Prawnicze KPP ................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................... Monitor Prawniczy NP .................................. Nowe Prawo NPN ............................... Nowy Przegląd Notarialny OSN ............................... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952); Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach: 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNAPiUS ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Cywilna OSNP ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSP ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA .......................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A Pal. ................................. Palestra PB .................................. Prawo Bankowe PG .................................. Prawo Gospodarcze PiP .................................. Państwo i Prawo PiZS ............................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL ................................... Przegląd Legislacyjny PN .................................. Przegląd Notarialny POP ................................ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPA ................................. Przegląd Prawa Administracyjnego PPE ................................ Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH ................................ Przegląd Prawa Handlowego PPiA ............................... Przegląd Prawa i Administracji PP UW ............................ Przegląd Prawa Uniwersytetu Warszawskiego PPW ............................... Prawo Papierów Wartościowych XVIII Wykaz skrótów Pr. Sp. ............................. Prawo Spółek Prok. i Pr. ........................ Prokuratura i Prawo PS ................................... Przegląd Sądowy PZS ................................ Przegląd Zagadnień Socjalnych R. Pr ............................... Radca Prawny Rej. ................................. Rejent RPEiS ............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC .................................. Studia Cywilistyczne SI ................................... Studia Iuridica SIS ................................. Studia Iuridica Silesiana SP ................................... Studia Prawnicze SPE ................................ Studia Prawno-Ekonomicze SPP ................................. Studia Prawa Prywatnego TPP ................................ Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ............................... Wokanda WPP ............................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ .............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Prawnicze 4. Piśmiennictwo Baziński, Prawo spadkowe ................... .... Domański, Instytucje. Część ogólna, 1936 .... .... Domański, Instytucje. Część szczegółowa, .... 1938 ........................... A. Baziński, Prawo spadkowe. Komentarz, Łódź 1948 L. Domański, Instytucje Kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-prak- tyczny. Część ogólna, Warszawa 1936 L. Domański, Instytucje Kodeksu zobowiązań. Część szczególna, Warszawa 1938 Gniewek, Komentarz ....... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2004 (2008, Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, [ ] ............. .... Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1990 ....... .... Ignaczewski, Komentarz 2004 ......... .... Kidyba, Komentarz [ ], t. [ ] ............................ .... KC. Komentarz 2005, .... t. II ............................. 2011) J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1959 (1967, 1972, 1985) Prawo spadkowe w zarysie, opracował i zaktualizował A. Mączyński, War- szawa 1990 J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Art. 922–1088. Komentarz, Warszawa 2004 Kodeks cywilny. Komentarz pod red. A. Kidyby, t. I–IV, Warszawa 2008 (2009, 2010), E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2008, 2012 H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczuk, H. Pietrzkowski, Z. Strus, M. Sychowicz, Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. II, Warszawa 2005 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: