Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00696 006310 19966035 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1954
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4819-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz z szeroką perspektywą

Tom II – Zobowiązania

Komentarz do Kodeksu cywilnego to nowe opracowanie na polskim rynku wydawniczym, które stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Jest to zaktualizowana wersja komentarza dostępnego już od 2011 r. w Systemie Informacji Prawniczej Legalis w module Komentarze online.

Komentarz składa się z 3 tomów. Pierwszy zawiera omówienie przepisów wprowadzających Kodeks cywilny (prawa intertemporalnego prywatnego), a także przepisów części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Drugi dotyczy problematyki prawa zobowiązań, a trzeci – prawa spadkowego.

Przedstawiane opracowanie wyróżniają dwie istotne cechy.

Po pierwsze, komentarz jest wyjątkowo obszernym opracowaniem wszystkich przepisów Kodeksu cywilnego. Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu, powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie relewantne orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – w szczególności poglądy innych komentatorów Kodeksu cywilnego. Oprócz typowej i właściwej dla komentarzy „warstwy odtwórczej”, prezentującej kompletne acquis judykatury i doktryny, Autorzy przy okazji komentarzy do przepisów rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu aktualność zachowa zawarty tam wywód prawniczy. Zamierzeniem Autorów było nie tylko wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przepisów KC oraz istniejącej i utrwalonej praktyki ich stosowania, lecz również odkrycie potencjału interpretacyjnego kryjącego się w tych przepisach, a istotnego przy rozstrzyganiu trudnych i złożonych problemów.

Po drugie, komentarz został opracowany przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych, co pozwoliło nie tylko na klarowne przedstawienie treści, lecz czyni z niego bardzo użyteczny i łatwy do wykorzystania w praktyce instrument. Co do zasady, komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej. Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znaczenie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzygnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie. Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych problemów, dzięki czemu „blok tekstu” nigdy nie jest zbyt długi, a raczej krótki i przejrzysty. Dzięki dodanemu do komentarzy do poszczególnych przepisów spisowi treści łatwo i szybko można dotrzeć do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza. Wreszcie płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często powołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne oraz prawnoporównawcze.

Połączenie wskazanych cech komentarza, w nadziei Autorów, pozwala na osiągnięcie podwójnego skutku, oczekiwanego od każdego komentarza. Z jednej strony, obszerne opracowania przepisów starają się ogarnąć całość trudnej materii, aby jak najrzadziej pozostawiać Czytelnika bez odpowiedzi na jego problem lub chociaż bez żadnej wskazówki co do kierunku, w jakim ma być rozwiązany (stąd komentarze do poszczególnych przepisów bywają obszerne). Z drugiej strony, struktura komentarza, uporządkowanie materii, instrumenty ułatwiające pracę z nim jak spisy treści i „wytłuszczenia” słów (zwrotów, zdań) kluczowych pozwalają na łatwe korzystanie z niego i szybkie odnajdywanie interesujących fragmentów.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów. Wszyscy oni łączą pracę naukową pracując w różnych ośrodkach akademickich z praktyką będąc adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpłynęło na jakość przygotowanych przez nich komentarzy, które starają się odpowiadać zarówno na oczekiwania „akademików”, jak i praktyków.

Choć komentarz jest dziełem zbiorowym, to nie jest dziełem wspólnym. Oznacza to, że każdy Autor przedstawia wyłącznie własne stanowisko co do prezentowanych treści.

Oddając Czytelnikom niniejszy komentarz Autorzy mają nadzieję, że okaże się on dla nich użyteczny tak dla potrzeb dociekań naukowych, jak i stosowania prawa w praktyce, rozstrzygania zwłaszcza trudnych i złożonych problemów jurydycznych.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II Zobowiązania Redaktor Konrad Osajda KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II KODEKS CYWILNY Komentarz Tom II Zobowiązania (art. 353–92116 KC) Redaktor dr Konrad Osajda Autorzy dr Witold Borysiak, dr hab. Jacek Górecki prof. UŚ, Mateusz Grochowski, dr Krzysztof Haładyj, dr J´drzej Maksymilian Kondek, dr hab. Paweł Ksi´˝ak prof. UŁ, dr Bogusław Lackoroƒski, dr Grzegorz Matusik, dr Przemysław Mikłaszewicz, dr Rafał Morek, dr Artur Nowacki, dr Konrad Osajda, Paweł Popardowski, dr Michał Raczkowski, dr Przemysław Sobolewski, dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska, dr Łukasz ˚elechowski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Poszczególne cz´Êci Komentarza opracowali: Tom I. Przepisy wprowadzajàce. Cz´Êç ogólna. WłasnoÊç i inne prawa rzeczowe Witold Borysiak: art. LI–LIV PWKC Mateusz Grochowski: art. II–V, VII–VIII, XXXVII–XLVII PWKC Jędrzej Maksymilian Kondek: art. I, XXVIII–XXXII, XLVIII PWKC Paweł Księżak: art. 8–22, 180–221, 252–284 KC Bogusław Lackoroński: art. XI, XVII–XX, XXXIII–XXXIV, XLIX–L PWKC; art. 285–3054, 336–352 KC Przemysław Mikłaszewicz: art. 221, 66–721 KC Rafał Morek: art. 551–554, 155–176, 231, 244–251 KC Konrad Osajda: wprowadzenie do KC; wprowadzenie do PWKC; art. 1091–1099 KC Paweł Popardowski: art. VI, IX–X, XV, XXI–XXIII, XXVII, LV–LXIII, LXV PWKC Michał Raczkowski: art. XII PWKC Przemysław Sobolewski: art. XIII–XIV, XXVI, XXXV–XXXVI, LXIV PWKC; art. 1–3, 6–7, 23–43, 56–65, 73–109, 117–125 KC Anna Zbiegień-Turzańska: art. 5, 110–116, 140–154, 222–230, 232–243 KC Łukasz Żelechowski: art. 431–55, 306–335 KC Tom II. Zobowiàzania Witold Borysiak: art. 353, 354–357, 3651, 423–430, 438–441, 455–457, 471–474, 481–485 KC Jacek Górecki: art. 710–719, 835–845, 876–887 KC Jacek Górecki / Grzegorz Matusik: art. 659–709 KC Krzysztof Haładyj: art. 527–578, 580–604, 794–804 KC Jędrzej Maksymilian Kondek: art. 364–365, 422, 431–434, 475–480, 486–497, 805–834, 853–8599 KC Paweł Księżak: art. 405–413 KC Bogusław Lackoroński: art. 363, 366–383, 387, 415–416, 519–525, 647–658, 888–916 KC Przemysław Mikłaszewicz: art. 384–3854, 388, 391, 4491–4499, 44911, 758–7649 KC Rafał Morek: art. 3571–3581, 392–393, 435–437, 450–454, 458–470, 498–508, 720–724, 734–757, 917–918 KC Artur Nowacki: 7091–70918, 725–733, 765–773, 860–875, 9211–92116 KC Konrad Osajda: art. 3531, 414, 443, 44910, 579 KC Przemysław Sobolewski: art. 361–362, 417–421, 4421, 444–449, 509–518, 605–626 KC Anna Zbiegień-Turzańska: art. 359–360, 389–390, 394–396, 774–793, 846–852, 919–921 KC Łukasz Żelechowski: art. 627–646 KC Tom III. Spadki Witold Borysiak: art. 922–923, 927–940, 1012–10291, 1047–1087 KC Paweł Księżak: art. 991–1011 KC Konrad Osajda: art. 924–926, 941–9901, 1030–1046 KC W. Borysiak, [w:] K. Osajda (red.), KC. Komentarz, t. II, Warszawa 2013, art. 353, Nt 4 Propozycja cytowania: Stan prawny: maj 2013 r. Poszczególne części t. II opracowali: dr Witold Borysiak: art. 353, 354–357, 3651, 423–430, 438–441, 455–457, 471–474, 481–485 KC dr hab. Jacek Górecki prof. UŚ: art. 710–719, 835–845, 876–887 KC dr hab. Jacek Górecki prof. UŚ / dr Grzegorz Matusik: art. 659–709 KC dr Krzysztof Haładyj: art. 527–578, 580–604, 794–804 KC dr Jędrzej Maksymilian Kondek: art. 364–365, 422, 431–434, 475–480, 486–497, 805–834, 853–8599 KC dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ: art. 405–413 KC dr Bogusław Lackoroński: art. 363, 366–383, 387, 415–416, 519–525, 647–658, 888–916 KC dr Przemysław Mikłaszewicz: art. 384–3854, 388, 391, 4491–4499, 44911, 758–7649 KC dr Rafał Morek: art. 3571–3581, 392–393, 435–437, 450–454, 458–470, 498–508, 720–724, 734–757, 917–918 KC dr Artur Nowacki: 7091–70918, 725–733, 765–773, 860–875, 9211–92116 KC dr Konrad Osajda: art. 3531, 414, 443, 44910, 579 KC dr Przemysław Sobolewski: art. 361–362, 417–421, 4421, 444–449, 509–518, 605–626 KC dr Anna Zbiegień-Turzańska: art. 359–360, 389–390, 394–396, 774–793, 846–852, 919–921 KC dr Łukasz Żelechowski: art. 627–646 KC Redaktor prowadzący: Ksenia Rzepka Projekt okładki: Anna Gogolewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-4818-6 ISBN e-book 978-83-255-4819-3 Wstęp Komentarz do Kodeksu cywilnego to nowe opracowanie na polskim rynku wydawniczym, które uzupełnia bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Jest to zaktualizowana wersja komentarza dostępnego już od 2011 r. w Systemie Informacji Prawniczej Legalis w module Komentarze Online. Komentarz składa się z 3 tomów. Pierwszy zawiera omówienie przepisów wprowadzających Kodeks cywilny (prawa intertemporalnego prywatnego), a także przepisów części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Drugi dotyczy problematyki prawa zobowiązań, a trzeci – prawa spadkowego. Przedstawiane opracowanie wyróżniają dwie istotne cechy. Po pierwsze, komentarz jest wyjątkowo obszernym opracowaniem wszystkich przepisów Kodeksu cywilnego. Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej ze stoso- waniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu, powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie relewantne orzecznictwo Sądu Najwyż- szego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – w szczególności po- glądy innych komentatorów Kodeksu cywilnego. Oprócz typowej i właściwej dla komentarzy „warstwy odtwórczej”, prezentującej kompletne acquis judykatury i doktryny, Autorzy przy okazji komentowania przepisów rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowa- nia, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu aktualność zachowa zawarty tam wywód prawniczy. Zamie- rzeniem Autorów było nie tylko wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przepisów KC oraz istniejącej i utrwalonej praktyki ich stosowania, lecz również odkrycie potencjału interpre- tacyjnego kryjącego się w tych przepisach, a istotnego przy rozstrzyganiu trudnych i złożo- nych problemów. Po drugie, komentarz został opracowany przy rygorystycznym zachowaniu leżących u jego podstaw założeń strukturalnych, co pozwoliło nie tylko na klarowne przedstawienie treści, lecz czyni z niego bardzo użyteczny i łatwy do wykorzystania w praktyce instrument. Co do zasady, komentarze do każdego przepisu składają się z płaszczyzny orientacyjnej, płaszczyzny standardowej oraz płaszczyzny szczegółowej. Płaszczyzna orientacyjna prezentuje znacze- nie przepisu i podstawowe problemy co do zakresu jego regulacji lub interpretacji – stanowi bardzo krótki, orientacyjny komentarz pozwalający na wstępną ocenę, czy dla rozstrzy- gnięcia konkretnego problemu ten przepis ma znaczenie. Płaszczyzna standardowa zawiera komentarz właściwy. Została ona podzielona na punkty dotyczące poszczególnych proble- mów, dzięki czemu „blok tekstu” nigdy nie jest zbyt długi, a raczej krótki i przejrzysty. Dzięki dodanym do komentarzy do poszczególnych przepisów spisom treści łatwo i szybko można dotrzeć do ważnych dla rozstrzygnięcia poszczególnych problemów fragmentów komentarza. Wreszcie płaszczyzna szczegółowa zawiera informacje dodatkowe, często po- wołanie głosów doktryny, poglądów mniejszościowych, większej liczby orzeczeń Sądu Naj- wyższego, czy też istotne dla komentowanych przepisów wątki historycznoprawne oraz prawnoporównawcze. Połączenie wskazanych cech komentarza, w nadziei Autorów, pozwala na osiągnięcie po- dwójnego efektu, oczekiwanego od każdego komentarza. Z jednej strony, opracowania przepisów starają się ogarnąć całość trudnej materii, aby jak najrzadziej pozostawiać Czy- telnika bez odpowiedzi na jego problem lub chociaż bez żadnej wskazówki co do kierunku, w jakim ma być rozwiązany (stąd komentarze do poszczególnych przepisów bywają obszerne). Z drugiej strony, struktura komentarza, uporządkowanie materii, instrumenty ułatwiające VII Wstęp pracę z nim jak spisy treści i pogrubienia słów (zwrotów, zdań) kluczowych pozwalają na łatwe korzystanie z niego i szybkie odnajdywanie interesujących fragmentów. Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów. Wszyscy oni łączą pracę naukową pracując w różnych ośrodkach akademickich z praktyką będąc adwokatami, radcami prawnymi, spe- cjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym czy Biurze Analiz Sejmowych czy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpłynęło na jakość przygotowanych przez nich komentarzy, które starają się odpowiadać zarówno na oczekiwania „akademików”, jak i praktyków. Choć komentarz jest dziełem zbiorowym, to nie jest dziełem wspólnym. Oznacza to, że każdy Autor przedstawia wyłącznie własne stanowisko co do prezentowanych treści. Oddając Czytelnikom niniejszy komentarz Autorzy mają nadzieję, że okaże się on dla nich użyteczny tak dla potrzeb dociekań naukowych, jak i stosowania prawa w praktyce, roz- strzygania zwłaszcza trudnych i złożonych problemów jurydycznych. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.5.2013 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2012 r. Konrad Osajda VIII SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................ Wykaz skrótów ................................................................................................................ VII XXIII Kodeks cywilny ............................................................................................................... Księga trzecia. Zobowiązania ............................................................................................ tytuł i. przepisy ogólne .................................................................................................... Art. 353. [Pojęcie] .......................................................................................................... Art. 3531. [Granice swobody umów] ................................................................................. Art. 354. [Sposób wykonania] .......................................................................................... Art. 355. [Należyta staranność] ........................................................................................ Art. 356. [Wykonawca] ................................................................................................... Art. 357. [Jakość rzeczy] ................................................................................................. Art. 3571. [Nadzwyczajna zmiana stosunków] .................................................................... Art. 358. [Zasada walutowości] ........................................................................................ Art. 3581. [Nominalizm; waloryzacja] ............................................................................... Art. 359. [Odsetki] ......................................................................................................... Art. 360. [Termin płatności] ............................................................................................. Art. 361. [Związek przyczynowy] ...................................................................................... Art. 362. [Przyczynienie się poszkodowanego] ................................................................... Art. 363. [Naprawienie szkody] ........................................................................................ Art. 364. [Sposób zabezpieczenia] .................................................................................... Art. 365. [Zobowiązanie przemienne] ............................................................................... Art. 3651. [Wypowiedzenie zobowiązań ciągłych] ............................................................... tytuł ii. Wielość dłużników albo wierzycieli ....................................................................... Dział i. Zobowiązania solidarne ........................................................................................ Art. 366. [Solidarność dłużników] ..................................................................................... Art. 367. [Solidarność wierzycieli] .................................................................................... Art. 368. [Zróżnicowanie] ................................................................................................ Art. 369. [Podstawa] ...................................................................................................... Art. 370. [Wspólne mienie] .............................................................................................. Art. 371. [Ochrona współdłużników] ................................................................................. Art. 372. [Bieg przedawnienia] ........................................................................................ Art. 373. [Zwolnienie dłużnika] ........................................................................................ Art. 374. [Odnowienie; zwłoka wierzyciela] ....................................................................... Art. 375. [Zarzuty] .......................................................................................................... Art. 376. [Regres między współdłużnikami] ....................................................................... Art. 377. [Ochrona współwierzycieli] ................................................................................ Art. 378. [Regres między współwierzycielami] ................................................................... Dział ii. Zobowiązania podzielne i niepodzielne .................................................................. Art. 379. [Pojęcie i skutki podzielności] ............................................................................. Art. 380. [Odpowiedzialność dłużników] ........................................................................... Art. 381. [Uprawnienia wierzycieli] ................................................................................... Art. 382. [Zakres wzajemnej reprezentacji] ........................................................................ Art. 383. [Regres między wierzycielami] ............................................................................ tytuł iii. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych ....................................................... Art. 384. [Związanie wzorcem, konsument] ....................................................................... Art. 3841. [Zobowiązanie ciągłe] ...................................................................................... Art. 385. [Sprzeczność z umową, wykładnia] ..................................................................... Art. 3851. [Niedozwolone klauzule] ................................................................................... Art. 3852. [Ocena umowy] ............................................................................................... 1 3 5 5 31 52 65 81 90 94 103 106 112 116 117 136 142 152 153 160 168 168 168 173 175 176 179 180 182 182 184 185 189 192 195 196 196 199 201 202 202 203 203 207 208 210 214 IX Art. 3853. [Katalog] ........................................................................................................ Art. 3854. [Konflikt formularzy] ........................................................................................ Art. 386. (uchylony) ........................................................................................................ Art. 387. [Niemożliwość świadczenia pierwotna] ................................................................ Art. 388. [Wyzysk] ......................................................................................................... Art. 389. [Umowa przedwstępna] ..................................................................................... Art. 390. [Skutki] ........................................................................................................... Art. 391. [Umowa o świadczenie przez osobę trzecią] ......................................................... Art. 392. [Umowa o zwolnienie dłużnika] .......................................................................... Art. 393. [Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej] .................................................... Art. 394. [Zadatek] ......................................................................................................... Art. 395. [Umowne prawo odstąpienia] ............................................................................. Art. 396. [Odstępne] ....................................................................................................... tytuł iV. (skreślony) ......................................................................................................... Art. 397–404 (skreślone) ................................................................................................. tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie .................................................................................. Art. 405. [Pojęcie] .......................................................................................................... Art. 406. [Surogaty] ........................................................................................................ Art. 407. [Bezpłatne rozporządzenie korzyścią] .................................................................. Art. 408. [Rozliczenie nakładów] ...................................................................................... Art. 409. [Wygaśnięcie obowiązku zwrotu] ........................................................................ Art. 410. [Nienależne świadczenie] ................................................................................... Art. 411. [Wyłączenie zwrotu] .......................................................................................... Art. 412. [Przepadek świadczenia] ................................................................................... Art. 413. [Gra i zakład] ................................................................................................... Art. 414. [Zbieg roszczeń] ............................................................................................... tytuł Vi. czyny niedozwolone ........................................................................................... Art. 415. [Generalna formuła deliktu] ................................................................................ Art. 416. [Wina organu] .................................................................................................. Art. 417. [Odpowiedzialność odszkodawawcza Skarbu Państwa] .......................................... Art. 4171. [Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne, sądowe i administracyjne] ................. Art. 4172. [Odszkodowanie na zasadzie słuszności] ............................................................ Art. 418. (utracił moc) ..................................................................................................... Art. 419–4202. (uchylone) ............................................................................................... Art. 421. [Wyłączenie stosowania przez lex specialis] ......................................................... Art. 422. [Nakłanianie, pomocnictwo, skorzystanie] ........................................................... Art. 423. [Obrona konieczna] ........................................................................................... Art. 424. [Stan wyższej konieczności] ............................................................................... Art. 425. [Niepoczytalność] ............................................................................................. Art. 426. [Wiek] ............................................................................................................. Art. 427. [Wina w nadzorze] ............................................................................................ Art. 428. [Brak zobowiązanych] ....................................................................................... Art. 429. [Wina w wyborze] ............................................................................................. Art. 430. [Zwierzchnik] ................................................................................................... Art. 431. [Zwierzęta] ...................................................................................................... Art. 432. [Samopomoc] ................................................................................................... Art. 433. [Zajmujący pomieszczenie] ................................................................................ Art. 434. [Posiadacz budowli] .......................................................................................... Art. 435. [Prowadzący przedsiębiorstwo] ........................................................................... Art. 436. [Posiadacz pojazdu] .......................................................................................... Art. 437. [Zakaz wyłączenia odpowiedzialności] ................................................................. Art. 438. [Szkoda w cudzym interesie] .............................................................................. Art. 439. [Zapobieganie szkodzie] ..................................................................................... Art. 440. [Miarkowanie odszkodowania] ............................................................................ Art. 441. [Odpowiedzialność solidarna] ............................................................................. X 215 218 218 218 224 227 235 242 244 249 257 262 267 269 269 269 269 317 323 328 335 349 375 387 403 408 421 421 441 443 461 478 481 481 481 485 492 498 503 512 518 532 538 552 569 574 575 580 585 595 604 605 619 632 639 Spis treści Art. 442. (uchylony) ........................................................................................................ Art. 4421. [Przedawnienie roszczeń deliktowych] ................................................................ Art. 443. [Zbieg roszczeń] ............................................................................................... Art. 444. [Naprawienie szkody na osobie] ......................................................................... Art. 445. [Zadośćuczynienie pieniężne] ............................................................................. Art. 446. [Odszkodowanie za spowodowanie śmierci] ......................................................... Art. 4461. [Szkody prenatalne] ......................................................................................... Art. 447. [Kapitalizacja renty] .......................................................................................... Art. 448. [Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego] .............................................. Art. 449. [Niezbywalność roszczeń] .................................................................................. tytuł Vi1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .................. Art. 4491. [Ryzyko producenta] ........................................................................................ Art. 4492. [Szkoda na mieniu] .......................................................................................... Art. 4493. [Okoliczności zwalniające] ................................................................................ Art. 4494. [Domniemania] ............................................................................................... Art. 4495. [Podmioty odpowiedzialne] ............................................................................... Art. 4496. [Delikt osoby trzeciej] ....................................................................................... Art. 4497. [Zakres odszkodowania] ................................................................................... Art. 4498. [Przedawnienie roszczenia] ............................................................................... Art. 4499. [Zakaz wyłączeń] ............................................................................................. Art. 44910. [Zbieg roszczeń] ............................................................................................. Art. 44911. (uchylony) ...................................................................................................... tytuł Vii. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania ................................................ Dział i. Wykonanie zobowiązań ......................................................................................... Art. 450. [Świadczenie częściowe] ................................................................................... Art. 451. [Zaliczenie zapłaty] ........................................................................................... Art. 452. [Świadczenie do rąk nieuprawnionego] ................................................................ Art. 453. [Świadczenie zamiast wykonania] ....................................................................... Art. 454. [Miejsce spełnienia] .......................................................................................... Art. 455. [Termin] .......................................................................................................... Art. 456. [Świadczenia częściowe] ................................................................................... Art. 457. [Termin na korzyść dłużnika] .............................................................................. Art. 458. [Wymagalność natychmiastowa] ......................................................................... Art. 459. [Spis inwentarza] .............................................................................................. Art. 460. [Rachunek z zarządu] ........................................................................................ Art. 461. [Prawo zatrzymania] ......................................................................................... Art. 462. [Pokwitowanie] ................................................................................................. Art. 463. [Odmowa] ....................................................................................................... Art. 464. [Świadczenie okazującemu pokwitowanie] ........................................................... Art. 465. [Zwrot dokumentu] ........................................................................................... Art. 466. [Domniemanie z pokwitowania] .......................................................................... Art. 467. [Złożenie do depozytu sądowego] ....................................................................... Art. 468. [Zawiadomienie] ............................................................................................... Art. 469. [Odebranie] ...................................................................................................... Art. 470. [Skutki] ........................................................................................................... Dział ii. Skutki niewykonania zobowiązań .......................................................................... Art. 471. [Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika] ..................................................... Art. 472. [Niezachowanie należytej staranności] ................................................................ Art. 473. [Umowa o odpowiedzialność] ............................................................................. Art. 474. [Odpowiedzialność za inne osoby] ...................................................................... Art. 475. [Niemożliwość świadczenia następcza] ................................................................ Art. 476. [Opóźnienie dłużnika; zwłoka] ............................................................................ Art. 477. [Skutki zwłoki] ................................................................................................. Art. 478. [Przypadek mieszany] ....................................................................................... Art. 479. [Kupno na koszt dłużnika] .................................................................................. Art. 480. [Zastępcze wykonanie czynności] ........................................................................ 652 652 660 669 686 691 701 702 704 715 716 716 719 720 722 722 724 725 726 728 728 734 735 735 735 736 737 739 741 743 756 758 762 764 764 765 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 776 797 805 813 824 827 828 830 832 836 XI Spis treści Art. 481. [Opóźnienie świadczeń pieniężnych] ................................................................... Art. 482. [Odsetki od zaległych odsetek] ........................................................................... Art. 483. [Kara umowna] ................................................................................................ Art. 484. [Wysokość] ...................................................................................................... Art. 485. [Kara ustawowa] .............................................................................................. Art. 486. [Zwłoka wierzyciela] ......................................................................................... Dział iii. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych ....................... Art. 487. [Pojęcie] .......................................................................................................... Art. 488. [Jednoczesne spełnienie] ................................................................................... Art. 489. (skreślony) ........................................................................................................ Art. 490. [Wstrzymanie świadczenia] ................................................................................ Art. 491. [Zwłoka] .......................................................................................................... Art. 492. [Umowne prawo odstąpienia] ............................................................................. Art. 493. [Niemożliwość jednego ze świadczeń] ................................................................. Art. 494. [Obowiązki odstępującego] ................................................................................ Art. 495. [Niemożliwość niezawiniona] ............................................................................. Art. 496. [Prawo zatrzymania] ......................................................................................... Art. 497. [Rozwinięcie] ................................................................................................... tytuł Viii. potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu ........................................................ Art. 498. [Przesłanki potrącenia] ...................................................................................... Art. 499. [Sposób; skutki] ............................................................................................... Art. 500. [Różne miejsca spełnienia] ................................................................................ Art. 501. [Odroczenie] .................................................................................................... Art. 502. [Przedawnienie] ................................................................................................ Art. 503. [Zaliczenie zapłaty] ........................................................................................... Art. 504. [Potrącenie zajętej wierzytelności] ....................................................................... Art. 505. [Wyłączenie potrącenia] .................................................................................... Art. 506. [Odnowienie] ................................................................................................... Art. 507. [Zabezpieczenia w razie nowacji] ........................................................................ Art. 508. [Zwolnienie z długu] .......................................................................................... tytuł iX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika........................................................................... Dział i. Zmiana wierzyciela .............................................................................................. Art. 509. [Przelew] ......................................................................................................... Art. 510. [Skutek zobowiązująco-rozporządzający przelewu; kauzalność] .............................. Art. 511. [Forma przelewu] .............................................................................................. Art. 512. [Zapłata do rąk zbywcy] .................................................................................... Art. 513. [Zarzuty dłużnika] ............................................................................................. Art. 514. [Zastrzeżenie zgody dłużnika] ............................................................................. Art. 515. [Zarzuty zbywcy] .............................................................................................. Art. 516. [Odpowiedzialność zbywcy] ............................................................................... Art. 517. [Wyłączenie przelewu] ....................................................................................... Art. 518. [Wstąpienie w prawa wierzyciela] ....................................................................... Dział ii. Zmiana dłużnika ................................................................................................. Art. 519. [Przejęcie długu] ............................................................................................... Art. 520. [Termin wyrażenia zgody] .................................................................................. Art. 521. [Odmowa zgody] .............................................................................................. Art. 522. [Forma] ........................................................................................................... Art. 523. [Domniemane przejęcie długu] ........................................................................... Art. 524. [Zarzuty przejemcy] .......................................................................................... Art. 525. [Zabezpieczenia] ............................................................................................... Art. 526. (uchylony) ........................................................................................................ tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika ........................................... Art. 527. [Przesłanki] ...................................................................................................... XII 840 854 859 876 895 897 901 901 903 905 905 908 916 920 923 927 928 932 934 934 940 941 942 943 943 944 945 948 950 951 954 954 954 958 961 962 964 966 967 968 969 969 972 972 978 979 980 981 982 983 983 983 983 Spis treści Art. 528. [Czynność nieodpłatna] ..................................................................................... 999 Art. 529. [Domniemanie pokrzywdzenia] ........................................................................... 1000 Art. 530. [Ochrona przyszłych wierzycieli] ......................................................................... 1001 Art. 531. [Tryb zaskarżenia] ............................................................................................. 1003 Art. 532. [Dochodzenie] .................................................................................................. 1007 Art. 533. [Zwolnienie się osoby trzeciej] ............................................................................ 1009 Art. 534. [Termin zaskarżenia] ......................................................................................... 1010 tytuł Xi. Sprzedaż ........................................................................................................... 1011 Dział i. przepisy ogólne ................................................................................................... 1011 Art. 535. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1011 Art. 5351. [Odesłanie] ..................................................................................................... 1032 Art. 536. [Określenie ceny] .............................................................................................. 1034 Art. 537. [Cena sztywna] ................................................................................................. 1036 Art. 538. [Cena maksymalna] .......................................................................................... 1038 Art. 539. [Cena minimalna] ............................................................................................. 1039 Art. 540. [Cena wynikowa] .............................................................................................. 1040 Art. 541. [Przedawnienie] ................................................................................................ 1041 Art. 542. (skreślony) ........................................................................................................ 1043 Art. 543. [Wystawienie rzeczy] ......................................................................................... 1043 Art. 544. [Chwila wydania] .............................................................................................. 1044 Art. 545. [Sposób wydania i odebrania] ............................................................................ 1046 Art. 546. [Wyjaśnienia; dokumentacja] ............................................................................. 1047 Art. 547. [Koszty] ........................................................................................................... 1049 Art. 548. [Przejście korzyści i ciężarów] ............................................................................ 1050 Art. 549. [Zwłoka ze specyfikacją] .................................................................................... 1052 Art. 550. [Wyłączność sprzedaży] ..................................................................................... 1054 Art. 551. [Zwłoka z odebraniem] ...................................................................................... 1056 Art. 552. [Zwłoka z zapłatą ceny] ..................................................................................... 1057 Art. 553. (skreślony) ....................................................................................................... 1059 Art. 554. [Przedawnienie] ................................................................................................ 1059 Art. 555. [Sprzedaż energii, praw] .................................................................................... 1060 Art. 5551. (skreślony) ...................................................................................................... 1062 Dział ii. rękojmia za wady ............................................................................................... 1062 Art. 556. [Wady rzeczy] .................................................................................................. 1062 Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności] ...................................................................... 1068 Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialności] ......................................................................... 1070 Art. 559. [Chwila powstania wad] .................................................................................... 1071 Art. 560. [Odstąpienie; obniżenie ceny] ............................................................................. 1072 Art. 561. [Wymiana; usunięcie wad] ................................................................................. 1077 Art. 562. [Rzeczy dostarczane częściami] .......................................................................... 1079 Art. 563. [Terminy reklamacyjne] ..................................................................................... 1079 Art. 564. [Podstępne zatajenie wady] ................................................................................ 1081 Art. 565. [Ograniczone prawo odstąpienia] ........................................................................ 1083 Art. 566. [Szkoda] .......................................................................................................... 1084 Art. 567. [Obowiązki korzystającego z rękojmi] .................................................................. 1087 Art. 568. [Terminy rękojmi za wady fizyczne] ..................................................................... 1089 Art. 569. (skreślony) ....................................................................................................... 1091 Art. 570. [Sprzedaż zwierząt] ........................................................................................... 1091 Art. 571. [Rozwinięcie] ................................................................................................... 1092 Art. 572. [Rozwinięcie] ................................................................................................... 1093 Art. 5721. [Wady prawne] ................................................................................................ 1094 Art. 573. [Roszczenia osoby trzeciej] ................................................................................ 1094 Art. 574. [Szkoda] .......................................................................................................... 1095 Art. 575. [Zwrot ceny] ..................................................................................................... 1096 Art. 5751. [Zwolnienie od odpowiedzialności] ..................................................................... 1097 Art. 576. [Terminy rękojmi za wady prawne] ...................................................................... 1098 XIII Spis treści Dział iii. Gwarancja jakości ............................................................................................. 1099 Art. 577. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1099 Art. 578. [Zakres odpowiedzialności] ................................................................................ 1105 Art. 579. [Gwarancja a rękojmia] ..................................................................................... 1106 Art. 580. [Obowiązki stron] ............................................................................................. 1109 Art. 581. [Bieg terminu] .................................................................................................. 1110 Art. 582. (skreślony) ....................................................................................................... 1111 Dział iV. Szczególne rodzaje sprzedaży .............................................................................. 1112 rozdział i. Sprzedaż na raty ............................................................................................. 1112 Art. 583. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1112 Art. 584. [Rękojmia] ....................................................................................................... 1114 Art. 585. [Przedterminowa zapłata] .................................................................................. 1115 Art. 586. [Zwłoka] .......................................................................................................... 1116 Art. 587. [Wyłączenie podmiotów gospodarczych] .............................................................. 1118 Art. 588. [Kredyt bankowy] ............................................................................................. 1119 rozdział ii. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę ............................ 1120 Art. 589. [Skutek zastrzeżenia własności] .......................................................................... 1120 Art. 590. [Forma] ........................................................................................................... 1123 Art. 591. [Wynagrodzenie za pogorszenie rzeczy] ............................................................... 1124 Art. 592. [Skutek zastrzeżenia próby] ................................................................................ 1124 rozdział iii. prawo odkupu .............................................................................................. 1127 Art. 593. [Termin; wykonanie; forma] ............................................................................... 1127 Art. 594. [Skutki wykonania] ........................................................................................... 1130 Art. 595. [Niezbywalność; niepodzielność] ........................................................................ 1131 rozdział iV. prawo pierwokupu ........................................................................................ 1132 Art. 596. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1132 Art. 597. [Wykonanie] ..................................................................................................... 1137 Art. 598. [Zawiadomienie; termin wykonania] .................................................................... 1139 Art. 599. [Skutki naruszenia] ........................................................................................... 1141 Art. 600. [Skutki wykonania] ........................................................................................... 1143 Art. 601. [Zabezpieczenie zapłaty] .................................................................................... 1146 Art. 602. [Niezbywalność; niepodzielność] ........................................................................ 1147 tytuł Xii. Zamiana ........................................................................................................... 1149 Art. 603. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1149 Art. 604. [Odesłanie] ...................................................................................................... 1150 tytuł Xiii. Dostawa .......................................................................................................... 1151 Art. 605. [Umowa dostawy] ............................................................................................. 1151 Art. 6051. [Umowa dostawy zawarta z konsumentem] ........................................................ 1152 Art. 606. [Forma umowy dostawy] ................................................................................... 1153 Art. 607. [Zawiadomienie o nieprzydatności surowców] ...................................................... 1153 Art. 608. [Kontrola odbiorcy] ........................................................................................... 1155 Art. 609. [Rękojmia za wady fizyczne] .............................................................................. 1156 Art. 610. [Prawo odstąpienia od umowy] ........................................................................... 1157 Art. 611. [Wadliwy sposób wytwarzania] ........................................................................... 1158 Art. 612. [Zastosowanie przepisów o sprzedaży] ................................................................ 1158 tytuł XiV. Kontraktacja ..................................................................................................... 1159 Art. 613. [Umowa kontraktacji] ........................................................................................ 1159 Art. 614. [Solidarna odpowiedzialność prowadzących gospodarstwa] .................................... 1160 Art. 615. [Świadczenia dodatkowe] .................................................................................. 1161 Art. 616. [Forma umowy kontraktacji] ............................................................................... 1163 Art. 617. [Kontrola kontraktującego] ................................................................................. 1163 Art. 618. [Miejsce spełnienia świadczenia producenta] ....................................................... 1164 XIV Spis treści Art. 619. (skreślony) ........................................................................................................ 1164 Art. 620. [Prawo odmowy świadczenia częściowego] .......................................................... 1164 Art. 621. [Rękojmia] ....................................................................................................... 1165 Art. 622. [Niemożność dostarczenia produktów] ................................................................ 1165 Art. 623. [Zawiadomienie o niemożliwości świadczenia] ..................................................... 1166 Art. 624. [Przedawnienie roszczeń] ................................................................................... 1167 Art. 625. [Zmiana posiadacza gospodarstwa] ..................................................................... 1168 Art. 626. [Wniesienie gospodarstwa do spółdzielni] ............................................................ 1169 tytuł XV. Umowa o dzieło ................................................................................................. 1170 Art. 627. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1170 Art. 6271. [Odesłanie] ..................................................................................................... 1176 Art. 628. [Określenie wysokości wynagrodzenia] ................................................................ 1177 Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] ........................................................................... 1179 Art. 630. [Podwyższenie wynagrodzenia] ........................................................................... 1180 Art. 631. [Odstąpienie zamawiającego] ............................................................................. 1181 Art. 632. [Wynagrodzenie ryczałtowe] ............................................................................... 1182 Art. 633. [Materiały zamawiającego] ................................................................................. 1184 Art. 634. [Informowanie o przeszkodach] .......................................................................... 1185 Art. 635. [Opóźnienie prac] ............................................................................................. 1185 Art. 636. [Wadliwe wykonywanie] .................................................................................... 1186 Art. 637. [Rękojmia] ....................................................................................................... 1187 Art. 638. [Odesłanie] ...................................................................................................... 1190 Art. 639. [Zapłata mimo niewykonania] ............................................................................ 1191 Art. 640. [Brak współdziałania] ........................................................................................ 1192 Art. 641. [Dostarczony materiał] ...................................................................................... 1193 Art. 642. [Termin płatności] ............................................................................................. 1194 Art. 643. [Obowiązek odebrania dzieła] ............................................................................. 1195 Art. 644. [Odstąpienie] ................................................................................................... 1195 Art. 645. [Śmierć przyjmującego] ..................................................................................... 1197 Art. 646. [Przedawnienie] ................................................................................................ 1198 tytuł XVi. Umowa o roboty budowlane .............................................................................. 1199 Art. 647. [Pojęcie] .......................................................................................................... 1199 Art. 6471. [Umowa z podwykonawcą] ............................................................................... 1209 Art. 648. [Forma] ........................................................................................................... 1218 Art. 649. [Zakres robót] ................................................................................................... 1219 Art. 6491. [Gwarancja zapłaty] ......................................................................................... 1220 Art. 6492. [Bezskuteczne odstąpienie inwestora od umowy] ................................................. 1229 Art. 6493. [Zakres gwarancji] ........................................................................................... 1232 Art. 6494. [Brak żądanej gwarancji, skutki] ........................................................................ 1236 Art. 6495. [Gwarancja zapłaty podwykonawcom] ................................................................ 1240 Art. 650. (skreślony) ....................................................................................................... 1240 Art. 651. [Informowanie o przeszkodach] .......................................................................... 1241 Art. 652. [Szkody na terenie budowy] ............................................................................... 1242 Art. 653. (skreślony) ....................................................................................................... 1245 Art. 654. [Odbiór częściowy] ............................................................................................ 1245 Art. 655. [Ryzyko zniszczenia obiektu] .............................................................................. 1247 Art. 656. [Odesłanie] ...................................................................................................... 1248 Art. 657. [Odstąpienie] ................................................................................................... 1255 Art. 658. [Odpowiednie stosowanie] ................................................................................. 1255 tytuł XVii. Najem i dzierżawa .......................................................................................... 1256 Dział i. Najem ................................................................................................................. 1256 rozdział i. przepisy ogólne ............................................................................................... 1256 Art. 659. [Pojęcie; oznaczenie czynszu] ............................................................................. 1256 Art. 660. [Forma] ........................................................................................................... 1266 XV Spis treści Art. 661. [Przedłużenie najmu] ........................................................................................ 1267 Art. 662. [Stan i utrzymanie rzeczy] .................................................................................. 1268 Art. 663. [Naprawy konieczne] ......................................................................................... 1272 Art. 664. [Rękojmia] ....................................................................................................... 1274 Art. 665. [Roszczenia osób trzecich] ................................................................................. 1279 Art. 666. [Sposób używania rzeczy] .................................................................................. 1281 Art. 667. [Zmiany i niewłaściwe używanie] ........................................................................ 1284 Art. 668. [Podnajem; bezpłatne używanie] ........................................................................ 1288 Art. 669. [Termin płatności] ............................................................................................. 1292 Art. 670. [Prawo zastawu] ............................................................................................... 1293 Art. 671. [Wygaśnięcie] ................................................................................................... 1296 Art. 672. [Zwłoka z zapłatą czynszu] ................................................................................ 1298 Art. 673. [Terminy wypowiedzenia] ................................................................................... 1299 Art. 674. [Milczące przedłużenie] ..................................................................................... 1307 Art. 675. [Zwrot rzeczy] .................................................................................................. 1308 Art. 676. [Ulepszenia] ..................................................................................................... 1315 Art. 677. [Przedawnienie] ................................................................................................ 1319 Art. 678. [Zbycie przedmiotu najmu] ................................................................................ 1323 Art. 679. [Wypowiedzenie przez nabywcę] ........................................................................ 1327 rozdział ii. Najem lokalu ................................................................................................. 1329 Art. 680. [Właściwe przepisy] .......................................................................................... 1329 Art. 6801. [Małżonkowie] ................................................................................................ 1331 Art. 681. [Drobne nakłady] .............................................................................................. 1334 Art. 682. [Wady zagrażające zdrowiu] ............................................................................... 1335 Art. 683. [Porządek domowy] .......................................................................................... 1337 Art. 684. [Założenie urządzeń przez najemcę] .................................................................... 1338 Art. 685. [Niewłaściwe zachowanie najemcy] .................................................................... 1340 Art. 6851. [Wypowiedzenie wysokości czynszu] .................................................................. 1342 Art. 686. [Rozszerzenie przedmiotu zastawu] ..................................................................... 1344 Art. 687. [Zwłoka z zapłatą czynszu] ................................................................................ 1345 Art. 688. [Terminy wypowiedzenia] ................................................................................... 1347 Art. 6881. [Odpowiedzialność za zapłatę czynszu] .............................................................. 1349 Art. 6882. [Podnajem, bezpłatne używanie] ....................................................................... 1351 Art. 689 (skreślony) ......................................................................................................... 1353 Art. 690. [Bezwzględne prawo najemcy] ........................................................................... 1353 Art. 691. [Wstąpienie osób bliskich] ................................................................................. 1357 Art. 692. [Ograniczenie praw nabywcy] ............................................................................. 1367 Dział ii. Dzierżawa .......................................................................................................... 1368 Art. 693. [Pojęcie; oznaczenie czynszu] ............................................................................. 1368 Art. 694. [Odesłanie do najmu] ........................................................................................ 1376 Art. 695. [Terminy; prawo pierwokupu] ............................................................................. 1378 Art. 696. [Wykonywanie dzierżawy] .................................................................................. 1381 Art. 697. [Naprawy konieczne] ......................................................................................... 1384 Art. 698. [Poddzierżawa; bezpłatne używanie] ................................................................... 1387 Art. 699. [Termin płatności czynszu] ................................................................................. 1392 Art. 700. [Obniżenie czynszu] .......................................................................................... 1393 Art. 701. [Prawo zastawu] ............................................................................................... 1396 Art. 702. [Rozszerzenie] .................................................................................................. 1398 Art. 703. [Zwłoka z zapłatą czynszu] ................................................................................ 1399 Art. 704. [Wypowiedzenie] .............................................................................................. 1402 Art. 705. [Zwrot przedmiotu dzierżawy] ............................................................................ 1404 Art. 706. [Pozostawione zasiewy] ..................................................................................... 1406 Art. 707. [Ograniczenie czynszu] ...................................................................................... 1408 Art. 708. [Bezczynszowe użytkowanie] .............................................................................. 1409 Art. 709. [Dzierżawa praw] .............................................................................................. 1411 tytuł XVii1. Umowa leasingu ............................................................................................. 1412 Art. 7091. [Pojęcie] ......................................................................................................... 1412 XVI Spis treści Art. 7092. [Pisemność] .................................................................................................... 1417 Art. 7093. [Opóźnienie odbioru] ........................................................................................ 1418 Art. 7094. [Obowiązki finansującego] ................................................................................ 1419 Art. 7095. [Utrata rzeczy] ..............................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: