Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 010397 20699309 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. The civil code. Wydanie 4 - ebook/pdf
Kodeks cywilny. The civil code. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , , , , , Liczba stron: 506
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-583-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego.

Tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę to, istotną odmienność terminologii, instytucji oraz siatki pojęciowej kontynentalnego i anglosaskiego prawa cywilnego publikacja stanowić będzie cenną pomoc zarówno dla prawników jak i dla tłumaczy.

Tłumaczenie uwzględnia stan prawny na czerwiec 2019.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.) (zmiany aktu: Dz.U. z 2018 r. poz. 1104, 1629, 2073, 2244; Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z 2019 r. poz. 80) Spis treści Księga pierwsza. Część ogólna ................................................ Tytuł I. Przepisy wstępne .......................................................... Tytuł II. Osoby .......................................................................... Dział I. Osoby fizyczne ........................................................ Rozdział I.  Zdolność prawna i zdolność do czynności  prawnych ....................................................... Rozdział II. Miejsce zamieszkania ................................... Rozdział III. Uznanie za zmarłego .................................. Dział II. Osoby prawne ........................................................ Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia ............................ Tytuł III. Mienie ....................................................................... Tytuł IV. Czynności prawne ...................................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Zawarcie umowy .................................................... Dział III. Forma czynności prawnych ................................... Dział IV. Wady oświadczenia woli ........................................ Dział V. Warunek ................................................................. Dział VI. Przedstawicielstwo ................................................ Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. Rozdział II. Pełnomocnictwo .......................................... Rozdział III. Prokura ....................................................... Tytuł V. Termin ......................................................................... Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń ............................................. 1–125 1–7 8–4310 8–32 8–24 25–28 29–32 33–43 431–4310 44–554 56–1099 56–651 66–721 73–81 82–88 89–94 95–1099 95–97 98–109 1091–1099 110–116 117–125 2 The Civil Code of 23 April 1964 (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1025, as amended) (as amended: Journal of Laws of 2018, item 1104,1629, 2073, 2244; of 2019, item 80) Contents Book One. General Provisions ................................................ Title I. Preliminary Provisions .................................................. Title II. Persons ......................................................................... Section I. Natural Persons (Individuals) ............................... Chapter I.  Legal Capacity and Capacity for Legal Acts ................................................................ Chapter II. Domicile ....................................................... Chapter III. Declaration of Death ................................... Section II. Legal Persons ...................................................... Section III. Entrepreneurs and Their Designations .............. Title III. Property ...................................................................... Title IV. Legal Acts ................................................................... Section I. General Provisions ............................................... Section II. Contract Execution ............................................. Section III. Form of Legal Acts ............................................ Section IV. Defects in Declaration of Intent ........................ Section V. Condition ............................................................ Section VI. Representation ................................................... Chapter I. General Provisions ......................................... Chapter II. Power of Attorney ......................................... Chapter III. Commercial Proxy ....................................... Title V. Period (Time Limit) .................................................... Title VI. Limitations of Claims ................................................. 1–125 1–7 8–4310 8–32 8–24 25–28 29–32 33–43 431–4310 44–554 56–1099 56–651 66–721 73–81 82–88 89–94 95–1099 95–97 98–109 1091–1099 110–116 117–125 3 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe ...................... Tytuł I. Własność ...................................................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Treść i wykonywanie własności .............................. Dział III. Nabycie i utrata własności .................................... Rozdział I. Przeniesienie własności ................................. Rozdział II. Zasiedzenie .................................................. Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności ..... Dział IV. Współwłasność ..................................................... Dział V. Ochrona własności ................................................. Tytuł II. Użytkowanie wieczyste ............................................... Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone ..................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Użytkowanie .......................................................... Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne ............... Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie  produkcyjne ................................................ Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania ......................... Dział III. Służebności ........................................................... Rozdział I. Służebności gruntowe ................................... Rozdział II. Służebności osobiste .................................... Rozdział III. Służebność przesyłu ................................... Dział IV. Zastaw ................................................................... Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych .................... Rozdział II. Zastaw na prawach ...................................... Tytuł IV. Posiadanie .................................................................. Księga trzecia. Zobowiązania .................................................. Tytuł I. Przepisy ogólne ............................................................. Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli ............................ Dział I. Zobowiązania solidarne ........................................... Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne ................. Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych ......... Tytuł IV. (uchylony) .................................................................... Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie ......................................... Tytuł VI. Czyny niedozwolone .................................................. Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .............................................. Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania ... Dział I. Wykonanie zobowiązań ........................................... Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań .......................... 126–352 126–231 126–139 140–154 155–194 155–171 172–178 179–194 195–221 222–231 232–243 244–335 244–251 252–284 252–265 266–2701 271–282 283–284 285–3054 285–295 296–305 3051–3054 306–335 306–326 327–335 336–352 353–92116 353–3651 366–383 366–378 379–383 3831–396 397–404 405–414 415–449 4491–44911 450–497 450–470 471–486 4 Spis treści Book Two. Ownership and Other Real Rights ....................... Title I. Ownership .................................................................... Section I. General Provisions ............................................... Section II. Substance and Exercise of Ownership Rights ..... Section III. Acquisition and Loss of Ownership .................. Chapter I. Transfer of Ownership ................................... Chapter II. Adverse Possession (Usucaption) .................. Chapter III. Other Cases of Acquisition and Loss of Ownership .............................................. Section IV. Co-Ownership ................................................... Section V. Protection of Ownership ..................................... Title II. Perpetual Usufruct ....................................................... Title III. Limited Real Rights ................................................... Section I. General Provisions ............................................... Section II. Usufruct .............................................................. Chapter I. General Provisions ......................................... Chapter II. Usufruct by Natural Persons ......................... Chapter III. Usufruct by Agricultural Production Cooperatives ................................................ Chapter IV. Other Cases of Usufruct .............................. Section III. Easements (Servitudes) ..................................... Chapter I. Easement Appurtenant (Predial Servitude) ... Chapter II. Easement in Gross (Personal Servitude) ....... Chapter III. Transmission Easement ............................... Section IV. Pledge ................................................................ Chapter I. Pledge on Movables ....................................... Chapter II. Pledge on Rights ........................................... Title IV. Possession .................................................................... Book Three. Obligations .......................................................... Title I. General Provisions ........................................................ Title II. Multiple Debtors or Creditors ..................................... Section I. Joint and Several Obligations ............................... Section II. Divisible and Indivisible Obligations .................. Title III. General Provisions on Contractual Obligations ......... Title IV. (repealed) ...................................................................... Title V. Unjust Enrichment ...................................................... Title VI. Tort ............................................................................. Title VI1. Liability for Damage Caused by a Hazardous Product ...................................................................... Title VII. Performance of Obligations and Effects of Non-Performance ................................................. Section I. Performance of Obligations ................................. Section II. Effects of Non-Performance of Obligations ....... 126–352 126–231 126–139 140–154 155–194 155–171 172–178 179–194 195–221 222–231 232–243 244–335 244–251 252–284 252–265 266–2701 271–282 283–284 285–3054 285–295 296–305 3051–3054 306–335 306–326 327–335 336–352 353–92116 353–3651 366–383 366–378 379–383 3831–396 397–404 405–414 415–449 4491–44911 450–497 450–470 471–486 5 Contents Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych ............................................. Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu ............ Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika ................................ Dział I. Zmiana wierzyciela .................................................. Dział II. Zmiana dłużnika .................................................... Tytuł X.  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności  dłużnika ....................................................................... Tytuł XI. Sprzedaż .................................................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Rękojmia za wady .................................................. Dział II1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością  rzeczy sprzedanej .................................................. Dział III. Gwarancja przy sprzedaży .................................... Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży ................................ Rozdział I. Sprzedaż na raty ............................................ Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę ........................................ Rozdział III. Prawo odkupu ............................................ Rozdział IV. Prawo pierwokupu ...................................... Tytuł XII. Zamiana ................................................................... Tytuł XIII. Dostawa .................................................................. Tytuł XIV. Kontraktacja ............................................................ Tytuł XV. Umowa o dzieło ........................................................ Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane ................................... Tytuł XVII. Najem i dzierżawa ................................................. Dział I. Najem ...................................................................... Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. Rozdział II. Najem lokalu ................................................ Dział II. Dzierżawa .............................................................. Tytuł XVII1. Umowa leasingu ................................................... Tytuł XVIII. Użyczenie ............................................................. Tytuł XIX. Pożyczka .................................................................. Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego ................................... Tytuł XXI. Zlecenie ................................................................... Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ............... Tytuł XXIII. Umowa agencyjna ................................................ Tytuł XXIV. Umowa komisu ..................................................... Tytuł XXV. Umowa przewozu ................................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Przewóz osób ......................................................... 487–497 498–508 509–526 509–518 519–526 527–534 535–602 535–5551 556–576 5761–5764 577–582 583–602 583–588 589–592 593–595 596–602 603–604 605–612 613–626 627–646 647–658 659–709 659–692 659–679 680–692 693–709 7091–70918 710–719 720–724 725–733 734–751 752–757 758–7649 765–773 774–793 774–775 776–778 6 Spis treści Section III. Performance and Effects of Non-Performance of Obligations under Reciprocal Contracts ....... Title VIII. Set-Off, Novation, Release from Debt ..................... Title IX. Change of Creditor or Debtor .................................... Section I. Change of Creditor .............................................. Section II. Change of Debtor ............................................... Title X.  Protection of Creditor in the Case of Debtor Insolvency .................................................................... Title XI. Sale ............................................................................. Section I. General Provisions ............................................... Section II. Implied Warranty for Defects ............................. Section II1. Seller’s Claim in Connection with a Thing Sold Being Defective ................................................. Section III. Sales Warranty ................................................... Section IV. Specific Types of Sale ......................................... Chapter I. Sale by installments ........................................ Chapter II. Retention of Title (Stipulation of Ownership of a Thing Sold). Sale on Approval ............... Chapter III. Buy-Back Right ........................................... Chapter IV. Right of First Refusal ................................... Title XII. Exchange ................................................................... Title XIII. Supply ...................................................................... Title XIV. Contract Farming ..................................................... Title XV. Specific Work Contract ............................................. Title XVI. Construction Works Contract .................................. Title XVII. Tenancy and Lease ................................................. Section I. Tenancy ................................................................ Chapter I. General Provisions ......................................... Chapter II. Tenancy of Premises ...................................... Section II. Lease ................................................................... Title XVII1. Leasing Contract ................................................... Title XVIII. Lending for Use .................................................... Title XIX. Loan ......................................................................... Title XX. Bank Account Contract ............................................. Title XXI. Mandate ................................................................... Title XXII. Management of Another Person’s Affairs without a Mandate (Negotiorum Gestio) ............................... Title XXIII. Agency Contract ................................................... Title XXIV. Commission Sales Contract .................................. Title XXV. Carriage Contract ................................................... Section I. General Provisions ............................................... Section II. Carriage of Persons ............................................. 487–497 498–508 509–526 509–518 519–526 527–534 535–602 535–5551 556–576 5761–5764 577–582 583–602 583–588 589–592 593–595 596–602 603–604 605–612 613–626 627–646 647–658 659–709 659–692 659–679 680–692 693–709 7091–70918 710–719 720–724 725–733 734–751 752–757 758–7649 765–773 774–793 774–775 776–778 7 Contents Dział III. Przewóz rzeczy ..................................................... Tytuł XXVI. Umowa spedycji .................................................... Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia ......................................... Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział II. Ubezpieczenia majątkowe ...................................... Dział III. Ubezpieczenia osobowe ........................................ Tytuł XXVIII. Przechowanie ..................................................... Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady ................................................. Tytuł XXX. Umowa składu ....................................................... Tytuł XXXI. Spółka ................................................................... Tytuł XXXII. Poręczenie ........................................................... Tytuł XXXIII. Darowizna ......................................................... Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości .............................. Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie .............................................. Dział I. Renta ....................................................................... Dział II. Dożywocie ............................................................. Tytuł XXXV. Ugoda .................................................................. Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne ..................................... Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe .......................... Dział I. Przekaz .................................................................... Dział II. Papiery wartościowe ............................................... Księga czwarta. Spadki ............................................................. Tytuł I. Przepisy ogólne ............................................................. Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe .............................................. Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci ............................. Dział I. Testament ................................................................ Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. Rozdział II. Forma testamentu ........................................ Oddział 1. Testamenty zwykłe .................................... Oddział 2. Testamenty szczególne .............................. Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych ............................ Dział II. Powołanie spadkobiercy ......................................... Dział III. Zapis i polecenie ................................................... Rozdział I. Zapis zwykły ................................................. Rozdział II. Zapis windykacyjny ..................................... Rozdział III. Polecenie .................................................... Dział IV. Wykonawca testamentu ........................................ Tytuł IV. Zachowek ................................................................... Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku ...................................... 779–793 794–804 805–834 805–820 821–828 829–834 835–845 846–852 853–8599 860–875 876–887 888–902 9021–9022 903–916 903–907 908–916 917–918 919–921 9211–92116 9211–9215 9216–92116 922–1088 922–930 931–940 941–9901 941–958 941–948 949–958 949–951 952–955 956–958 959–967 968–985 968–981 9811–9816 982–985 986–9901 991–1011 1012–1024 8 Spis treści Section III. Carriage of Things ............................................. Title XXVI. Forwarding Contract ............................................. Title XXVII. Insurance Contract .............................................. Section I. General Provisions ............................................... Section II. Property Insurance .............................................. Section III. Personal Insurance ............................................. Title XXVIII. Safekeeping ........................................................ Title XXIX. Liability, Pledge Right and Statute of Limitations for Claims of Persons Running Hotels and Similar Establishments ...................................................... Title XXX. Storage Contract ..................................................... Title XXXI. Partnership ............................................................ Title XXXII. Suretyship ............................................................ Title XXXIII. Donation ............................................................ Title XXXIII1. Alienation of Real Estate .................................. Title XXXIV. Annuity and Life Annuity .................................. Section I. Annuity ................................................................ Section II. Life Annuity ....................................................... Title XXXV. Settlement ............................................................ Title XXXVI. Public Promise .................................................... Title XXXVII. Remittance and Securities ................................. Section I. Remittance ........................................................... Section II. Securities ............................................................. Book Four. Succession ............................................................. Title I. General Provisions ........................................................ Title II. Statutory Succession (Inheritance) .............................. Title III. Dispositions Mortis Causa (In Prospect of Death) .... Section I. Last Will (Testament) .......................................... Chapter I. General Provisions ......................................... Chapter II. Will Forms .................................................... Part 1. Ordinary Wills ................................................ Part 2. Special Wills ................................................... Part 3. Provisions Common to Ordinary Wills and Special Wills ............................................. Section II. Naming an Heir .................................................. Section III. Legacy and Testamentary Instructions ......... Chapter I. Particular Legacy ................................................ Chapter II. Absolute Legacy ........................................... Chapter III. Instructions ................................................. Section IV. Executor of the Will .......................................... Title IV. Legitim (Forced Share) ............................................... Title V. Acceptance and Rejection of Succession ...................... 779–793 794–804 805–834 805–820 821–828 829–834 835–845 846–852 853–8599 860–875 876–887 888–902 9021–9022 903–916 903–907 908–916 917–918 919–921 9211–92116 9211–9215 9216–92116 922–1088 922–930 931–940 941–9901 941–958 941–948 949–958 949–951 952–955 956–958 959–967 968–985 968–981 9811–9816 982–985 986–9901 991–1011 1012–1024 9 Contents Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy ............................................... Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe ...................... Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku ...... Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku .......................................... Tytuł X.  Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw  rolnych ........................................................................ Odnośnik 1 1025–10291 1030–10343 1035–1046 1047–1057 1058–1088 10 Spis treści Title VI. Court Declaration of Succession or of Acquisition of the Object of an Absolute Legacy, Notarial Certification of Succession and Protection of Heir ..... Title VII. Liability for Succession Debts ................................... Title VIII. Jointly Inherited Estate and Partition of the Estate ....................................................................... Title IX. Contracts Concerning Succession .............................. Title X. Special Provisions on Inheriting Farms ....................... Footnote 1025–10291 1030–10343 1035–1046 1047–1057 1058–1088 11 Contents 1 ‒9 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 12 Księga pierwsza. Część ogólna Księga pierwsza. Część ogólna Tytuł I. Przepisy wstępne Zakres regulacji Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycz- nymi i osobami prawnymi. (uchylony) Nieretroakcja Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. (uchylony) Nadużycie prawa Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze spo- łeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współ- życia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Ciężar dowodu Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywo- dzi skutki prawne. Domniemanie dobrej wiary Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domnie- mywa się istnienie dobrej wiary. Tytuł II. Osoby Dział I. Osoby fizyczne Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Początek § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2. (uchylony) Domniemanie urodzenia się żywym W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Book One. General Provisions Book One. General Provisions Title I. Preliminary Provisions Scope This Code governs the civil law relations between natural and legal persons. (repealed) No retroactive effect The law has no retroactive effect unless its wording or purpose provides otherwise. (repealed) Abuse of right One cannot exercise one’s right in a manner contradictory to its social and economic purpose or the principles of community life. Acting or refraining from acting by an entitled person is not deemed an exercise of that right and is not protected. Burden of proof The burden of proving a fact lies with the person who draws legal effects from that fact. Presumption of good faith If the law makes legal effects contingent upon good or bad faith, good faith is presumed. Title II. Persons Section I. Natural Persons (Individuals) Chapter I. Legal Capacity and Capacity for Legal Acts Commencement § 1. Every human being has legal capacity from the moment of birth. § 2. (repealed) Presumption of live birth When a child is born it is presumed that it is born alive. 1 ‒9 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 13 10 ‒16 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 14 Księga pierwsza. Część ogólna Uzyskanie pełnoletności § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Pełna zdolność Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Brak zdolności Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ubezwłasnowolnienie całkowite § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. § 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Skutki braku zdolności § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących spra- wach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykona- nia, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Ograniczona zdolność Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukoń- czyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Ubezwłasnowolnienie częściowe § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zabu- rzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Book One. General Provisions Age of majority § 1. An adult is any individual who has attained eighteen years of age. § 2. A minor becomes an adult on marriage. He does not lose that status in the event of the marriage being annulled. Full capacity for legal acts Full capacity for legal acts is acquired at the moment of becoming an adult. No capacity for legal acts Individuals who have not attained thirteen years of age and persons fully legally incapacitated do not have capacity for legal acts. Full legal incapacitation § 1. A person who has attained thirteen years of age may be fully legally incapacitated if, due to mental illness, mental retardation or other mental disorder, in particular alcoholism or drug addiction, he is incapable of controlling his behavior. § 2. A guardian is appointed for a fully legally incapacitated person unless the person is still under parental authority. Effects of no capacity for legal acts § 1. A legal act performed by a person who does not have capacity for legal acts is invalid. § 2. However, if a person who does not have capacity for legal acts executes a contract of a type commonly executed in minor current day-to-day matters, this contract becomes valid the moment it is performed unless it causes serious harm to the person who does not have capacity for legal acts. Limited capacity for legal acts Minors who have attained thirteen years of age and persons partially legally incapacitated have limited capacity for legal acts. Partial legal incapacitation § 1. An adult may be partially legally incapacitated due to mental illness, mental retardation or other mental disorder, in particular alcoholism or drug addiction, if his condition does not justify him being fully legally incapacitated but he requires assistance to manage his affairs. § 2. A curator is appointed for an individual partially legally incapacitated. 10 ‒16 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 15 Księga pierwsza. Część ogólna Zgoda przedstawiciela ustawowego Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czyn- ności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Potwierdzenie umowy § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdol- ności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela usta- wowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. § 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czyn- ności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upły- wie wyznaczonego terminu. Czynność jednostronna Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna. Umowy w drobnych sprawach Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszech- nie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Rozporządzanie zarobkiem Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Przedmioty swobodnego użytku Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czyn- ności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. 17 ‒22 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: