Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00731 009981 20600215 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1 - ebook/pdf
Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 473
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9505-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każdym orzeczeniu podawana jest teza, ewentualnie zagadnienie prawne oraz argumenty z uzasadnienia.

Należy pamiętać, że książka zawiera jedynie wybór orzeczeń. Orzeczenia w niej omówione mają – w ocenie Autorów – szczególne znaczenie dla stosowania i wykładni przepisów prawa cywilnego. Autorzy nie ograniczają się do przedstawienia orzecznictwa tylko jednego sądu, np: Sądu Najwyższego (którego orzeczenia zresztą wyraźnie przeważają w niniejszym zbiorze), ale omawiają także liczne orzeczenia sądów apelacyjnych oraz niektóre orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące przepisów prawa cywilnego. Poszczególne rodzaje omawianych orzeczeń z natury rzeczy więc znacznie różnią się między sobą, nie tylko zresztą materią, której dotyczą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka ZOB Zbiory Orzecznictwa Becka Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stano- wią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz sku- teczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. Zbiór, który oddajemy Państwu do rąk jest nowym wydaniem Zbio- ru Orzecznictwa z prawa cywilnego materialnego w zakresie Księgi pierwszej i drugiej Kodeksu cywilnego. Zbiór zawiera jedynie wybór orzeczeń, które mają szczególne znaczenie dla stosowania i wykładni przepisów prawa cywilnego, są to najważniejsze, wiodące dla praktyki orzeczenia sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Przy każdym orzeczeniu podajemy zagadnienie prawne, argumenty z uzasadnienia i w razie potrzeby skrócony stan faktyczny oraz wykaz glos. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów, jak również dla aplikantów i praktyków prawa. Mamy nadzieję, że wydanie to okaże się dla Czytelnika ciekawe, war- tościowe i pomocne w jego studiach, pracy czy też przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. 1 m o T e i w t c i n z c e z r o w y n l i w y c s k e d o K s a t n A . Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1 Karol Sala Marek Antas M l / a a S . K ISBN 978-83-255-9504-3 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena: 119,00 zł C.H.Beck C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1 W sprzedaży: KODEKS CYWILNY, wyd. 4 Orzecznictwo Aplikanta KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 4 Orzecznictwo Aplikanta O.M. Piaskowska, K. Sadowski, D. Kotłowski PRAWO CYWILNE. KAZUSY Aplikacje Prawnicze PRAWO RZECZOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY Repetytoria Becka PRAWO CYWILNE. CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA. KAZUSY. TABLICE. TESTY Repetytoria Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1 Karol Sala Marek Antas Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Mateusz Kurman Korekta: Jolanta Michalik © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Ciężkowski Druk i oprawa: www.bookfactory.pl ISBN : 978-83-255-9504-3 ISBN e-book 978-83-255-9505-0 Spis treści Wprowadzenie .............................................................................................................................. XI Wykaz najważniejszych skrótów ................................................................................................ XIII KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna ........................................................................................... Tytuł I. Przepisy wstępne .............................................................................................................   1. Klauzula zasad współżycia społecznego a terminy zawite  ......................................................   2. Stosowanie klauzuli zasad współżycia społecznego w sprawach windykacyjnych  ................   3. Stosowanie klauzuli zasad współżycia społecznego w sprawach negatoryjnych  ....................   4. Sprzeczność żądania zaspokojenia wierzytelności hipotecznej z zasadami współżycia  społecznego  .............................................................................................................................   5. Ciężar dowodu w sprawach o zapłatę wynagrodzenia autorskiego  ......................................... Tytuł II. Osoby .............................................................................................................................   6. Immunitet parlamentarny a ochrona dóbr osobistych  ..............................................................   7. Zakres dopuszczalnej krytyki osób publicznych  .....................................................................   8. Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych poprzez postawienie  nieprawdziwego zarzutu w publikacji prasowej  ......................................................................   9. Ochrona dóbr osobistych podmiotów zaangażowanych w debatę publiczną  .......................... 10. Utrzymywanie w internetowym archiwum gazety artykułu naruszającego dobra osobiste  .... 11. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych anonimową wypowiedzią na portalu  internetowym  ........................................................................................................................... 12. Ochrona dóbr osobistych osoby angażującej się w dyskusję na forum internetowym   ........... 13. Ochrona dóbr osobistych naruszonych przez wypowiedzi ocenne  .......................................... 14. Roszczenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone wpisem na portalu  internetowym  ........................................................................................................................... 15. Ochrona prywatności osoby, której skazanie uległo zatarciu  .................................................. 16. Dobra osobiste a swoboda wypowiedzi w publikacji historycznej  ......................................... 17. Prawo do dysponowania swymi danymi osobowymi jako dobro osobiste  .............................. 18. Nieudostępnienie toalety klientowi banku w podeszłym wieku jako naruszenie jego  dóbr osobistych  ........................................................................................................................ 19. Ochrona dóbr osobistych rodziców dziecka poczętego niezdolnego do życia poza  organizmem matki  ................................................................................................................... 20. Zamiana noworodków w szpitalu jako podstawa odpowiedzialności za naruszenie  dóbr osobistych  ........................................................................................................................ 21. Odpowiedzialność za bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży  ...... 22. Przewlekłość postępowania sądowego a ochrona dóbr osobistych  ......................................... 23. Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich a ochrona dóbr osobistych dziecka  .................... 24. Nietykalność mieszkania jako dobro osobiste  ......................................................................... 25. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w postaci zmarnowanego urlopu  ....................... 26. Kontrola bezpieczeństwa podróżnych na lotniskach a wolność wyznania  .............................. 1 1 1 5 6 8 10 12 12 16 17 20 23 25 28 30 32 34 37 39 41 43 46 47 49 50 52 54 57 V 27. Kult pamięci po osobie zmarłej jako dobro osobiste  ............................................................... 28. Pobieranie fragmentów tkanek i narządów osoby zmarłej w kontekście ochrony  kultu pamięci po tej osobie  ...................................................................................................... 29. Naruszenie swobody sumienia przez udzielenie sakramentu namaszczenia chorych  ............. 30. Odpowiedzialność sędziego za naruszenie dóbr osobistych osoby podsądnej  ........................ 31. Ochrona dóbr osobistych osób prawnych  ................................................................................ 32. Forma publikacji oświadczenia usuwającego skutki naruszenia dóbr osobistych  ................... 33. Identyfikacja autora oświadczenia usuwającego skutki naruszenia dóbr osobistych  .............. 34. Porwanie dla okupu a uznanie za zmarłego  ............................................................................. 35. Wiedza piastuna organu a wiedza osoby prawnej  .................................................................... 36. Błąd co do prawa a dobra wiara piastuna organu  .................................................................... 37. Pojęcie przedsiębiorcy  ............................................................................................................. Tytuł III. Mienie ........................................................................................................................... 38. Wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości  ............................................................................. 39. Podział nieruchomości zabudowanej  ....................................................................................... 40. Własność urządzeń przesyłowych  ........................................................................................... 41. Współwłasność urządzeń przesyłowych  .................................................................................. 42. Roszczenia właściciela gruntu, na którym posadowione są urządzenia przesyłowe  ............... 43. Drewno jako pożytek naturalny  ............................................................................................... 44. Zbycie przedsiębiorstwa  .......................................................................................................... 45. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  ..................................................................... Tytuł IV. Czynności prawne ........................................................................................................ 46. Sankcja nieważności czynności prawnej a bezskuteczność względna tej czynności  .............. 47. Nadzabezpieczenie wierzytelności jako przesłanka nieważności czynności prawnej  ............. 48. Rażąca nieekwiwalentność świadczeń i nierównomierny rozkład ryzyka w transakcjach  60 62 64 67 70 71 73 76 77 78 80 83 83 84 86 89 90 91 93 95 97 97 98 opcji walutowych  ..................................................................................................................... 100 49. Groźba wdrożenia sankcji prawnych a zgodność zrzeczenia się własności pod wpływem  obawy ich zastosowania  .......................................................................................................... 103 50. Rozporządzenie rzeczą przez osobę niebędącą właścicielem a nieważność umowy  .............. 105 51. Zastrzeżenie wynagrodzenia za zachowanie przez radcę prawnego poufności informacji  uzyskanych przy udzielaniu pomocy prawnej  ......................................................................... 107 52. Bezskuteczność względna bezwarunkowej sprzedaży z pominięciem prawa pierwokupu  ..... 109 53. Artykuł 59 KC a skarga pauliańska .......................................................................................... 110 54. Żądanie oddalenia powództwa jako dorozumiane żądanie miarkowania kary umownej  ........ 111 55. Dorozumiane oświadczenie wiedzy  ......................................................................................... 112 56. Oświadczenie woli złożone w liście nadanym przesyłką pocztową poleconą  ........................ 114 57. Zastępcze oświadczenie woli  ................................................................................................... 117 58. Stosowanie reguł wykładni oświadczeń woli  .......................................................................... 120 59. Dyrektywy wykładni postanowień umownych  ........................................................................ 122 60. Uchwały organów spółek kapitałowych a wykładnia oświadczeń woli  .................................. 124 61. Konwersja nieważnej czynności prawnej  ................................................................................ 125 62. Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu  .............................................................. 128 63. Forma aneksu do umowy  ......................................................................................................... 129 64. Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości  .............................................................................. 131 65. Pozorna umowa poręczenia naruszająca umowny zakaz przelewu wierzytelności  ................. 132 66. Istotność błędu co do treści czynności prawnej  ....................................................................... 133 67. Błąd a nieznajomość treści składanego oświadczenia woli  ..................................................... 135 68. Wybaczalność błędu  ................................................................................................................. 137 69. Błąd co do pobudki  .................................................................................................................. 140 70. Błąd a uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy  ......................................................................... 142 VI Spis treści 71. Podstęp  ................................................................................................................................... 143 72. Groźba odstąpienia lekarzy od łóżek pacjentów  .................................................................... 144 73. Groźba samobójstwa  .............................................................................................................. 147 74. Treść oświadczenia o uchyleniu się od oświadczenia woli  ................................................... 148 75. Termin do uchylenia się od oświadczenia woli  ..................................................................... 151 76. Warunek potestatywny  ........................................................................................................... 152 77. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa  ................................................................................. 154 78. Nadużycie umocowania  ......................................................................................................... 155 79. Pełnomocnictwo udzielone w imieniu małoletniego  ............................................................. 158 80. Pełnomocnictwo niegasnące ze śmiercią mocodawcy  ........................................................... 159 81. Stosunek podstawowy uzasadniający udzielenie pełnomocnictwa niegasnącego  ze śmiercią mocodawcy  ......................................................................................................... 162 82. Odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika  ....................................................................... 164 83. Analogiczne stosowanie art. 103 KC  ..................................................................................... 166 84. Czynności prawne odwołanego członka zarządu przed jego wykreśleniem z KRS  .............. 169 85. Czynność prawna piastuna organu osoby prawnej „z samym sobą”  ..................................... 170 86. Prokura łączna niewłaściwa  ................................................................................................... 171 Tytuł V. Przedawnienie roszczeń ................................................................................................. 175 87. Niedopuszczalność skracania terminów przedawnienia z powołaniem się na zasady  współżycia społecznego  ........................................................................................................ 175 88. Nadużycie prawa podmiotowego a rozbieżności w orzecznictwie sądów  ............................ 176 89. Przedawnienie roszczeń o świadczenia okresowe  ................................................................. 179 90. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  ... 181 91. Roszczenie o refundację jako roszczenie związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej  .......................................................................................................................... 183 92. Przedawnienie roszczeń przedsiębiorcy z tytułu wynagrodzenia za bezumowne  korzystanie z nieruchomości  ................................................................................................. 184 93. Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń bezterminowych  ....................................... 186 94. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody w reżimie kontraktowym  ............................ 187 95. Bieg terminu przedawnienia roszczenia o zwrot wyegzekwowanego lub spełnionego  świadczenia  ............................................................................................................................ 189 96. Przerwa biegu przedawnienia a umorzenie elektronicznego postępowania  upominawczego  ..................................................................................................................... 190 97. Przerwa biegu terminu przedawnienia spowodowana potrąceniem wierzytelności  .............. 192 98. Wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności a przerwa biegu  terminu przedawnienia  .......................................................................................................... 193 99. Wniosek o wyjawienie majątku a przerwa biegu terminu przedawnienia  ............................. 196 100. Właściwe uznanie długu  ........................................................................................................ 197 101. Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu  .......................... 199 KSIĘGA DRUGA Własność i inne prawa rzeczowe ................................................................. 200 Tytuł I. Własność .......................................................................................................................... 200 102. Mienie zabużańskie  ................................................................................................................ 200 103. Grunty warszawskie  ............................................................................................................... 207 104. Nieodwracalność reformy rolnej  ............................................................................................ 209 105. Ograniczenia prawa własności  ............................................................................................... 212 106. Ograniczenia prawa odrębnej własności lokalu  ..................................................................... 214 107. Prawo własności zwierzęcia  .................................................................................................. 216 108. Immisje wywołane budową zgodną z decyzją administracyjną  ............................................ 218 109. Immisje a administracyjne normy zakłóceń korzystania z nieruchomości  ............................ 220 VII Spis treści 110. Nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej  ........................................................................... 222 111. Służebność drogi koniecznej a uprawnienie do korzystania z drogi na podstawie stosunku  obligacyjnego  ......................................................................................................................... 223 112. Przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznej  ......................................................... 225 113. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych  ..... 227 114. Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na interpretację przesłanek ustanowienia  drogi koniecznej  ..................................................................................................................... 229 115. Rozbiórka budynku posadowionego na szlaku służebności drogi koniecznej  ...................... 230 116. Służebność drogi koniecznej ustanowiona na rzecz właściciela gruntu wydzielonego  na podstawie decyzji administracyjnej  .................................................................................. 232 117. Przekroczenie granicy nieruchomości przy wznoszeniu budynku ......................................... 235 118. Kryteria rozgraniczenia nieruchomości  ................................................................................. 239 119. Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zakaz warunkowego przenoszenia własności  nieruchomości  ........................................................................................................................ 240 120. Kauza przeniesienia własności a subrogacja ustawowa  ........................................................ 242 121. Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości  .................................................... 246 122. Ustanowienie hipoteki pomimo braku zobowiązania do jej ustanowienia  ............................ 248 123. Obligacyjny skutek rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości  ..................................... 251 124. Rzeczowy skutek odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej  .................................. 254 125. Rzeczowy skutek uchylenia się od oświadczenia woli przenoszącego własność  nieruchomości z powodu błędu  ............................................................................................. 257 126. Dopuszczalność dokonywania czynności prawnych abstrakcyjnych  .................................... 260 127. Skutki warunkowego zbycia udziału w spadku obejmującym własność nieruchomości  ...... 262 128. Umowne prawo odstąpienia a warunkowe przeniesienie własności nieruchomości  ............. 264 129. Zakres wymogu zachowania formy aktu notarialnego dla umów dotyczących  nieruchomości  ........................................................................................................................ 265 130. Wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki jawnej ....................................................... 266 131. Forma wniesienia nieruchomości do majątku spółki cywilnej  .............................................. 268 132. Podstawa wykreślenia wpisu wspólnika spółki cywilnej z księgi wieczystej  ....................... 269 133. Nabycie w dobrej wierze ruchomości od nieuprawnionego do rozporządzania  .................... 271 134. Możliwość powoływania się przez nabywcę rzeczy w dobrej wierze na wadę prawną  rzeczy  ..................................................................................................................................... 273 135. Wymóg samoistności posiadania przedmiotu zasiedzenia  ..................................................... 276 136. Nabycie użytkowania wieczystego przez zasiedzenie  ........................................................... 277 137. Zasiedzenie własności nieruchomości a posiadanie w zakresie treści prawa użytkowania  wieczystego  ............................................................................................................................ 278 138. Nabycie własności nieruchomości do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej  ....... 281 139. Posiadanie samoistne a wspólność ustawowa majątkowa małżeńska  ................................... 282 140. Okres współposiadania nieruchomości a jej nabycie przez zasiedzenie  ............................... 284 141. Dobra wiara samoistnego posiadacza nieruchomości  ............................................................ 285 142. Zła wiara osoby, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy  o skutkach wyłącznie obligacyjnych  ..................................................................................... 288 143. Jednolitość pojęcia dobrej wiary posiadacza samoistnego nieruchomości  ............................ 290 144. Przeznaczenie nieruchomości pod drogę publiczną a możliwość zasiedzenia jej własności  292 145. Zasada mala fides superveniens non nocet ............................................................................ 293 146. Bieg terminu zasiedzenia a wydanie decyzji o uwłaszczeniu nieruchomości rolnej  ............. 295 147. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zasiedzenia a bieg terminu zasiedzenia na rzecz  innego współposiadacza nieruchomości  ................................................................................ 298 148. Przerwa biegu zasiedzenia wywołana złożeniem wniosku o rozgraniczenie  ........................ 299 149. Zawezwanie do próby ugodowej jako przesłanka przerwania biegu terminu zasiedzenia  .... 301 150. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku a przerwa biegu terminu zasiedzenia  .................... 302 VIII Spis treści 151. Ustanowienie użytkowania wieczystego a przerwa biegu terminu zasiedzenia  .................... 303 152. Zajęcie egzekucyjne nieruchomości jako przesłanka przerwy biegu terminu zasiedzenia  ... 304 153. Skarb Państwa jako posiadacz samoistny  .............................................................................. 307 154. Przepisy o reformie rolnej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia  ............................... 311 155. Rozliczenie nakładów konkubentów według przepisów o zniesieniu współwłasności  ......... 313 156. Podstawa prawna podziału quoad usum ................................................................................ 315 157. Rozliczanie nakładów na przedmiot współwłasności a podział quoad usum ........................ 316 158. Roszczenie o czynsz najmu rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności  ......................... 319 159. Żądanie zapłaty odszkodowania za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu  lokatorowi lokalu socjalnego jako czynność zachowawcza  .................................................. 320 160. Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali stanowiących  przedmiot własności  .............................................................................................................. 322 161. Sprzeczność podziału rzeczy z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem   .................... 324 162. Ustalenie wartości rzeczy obciążonej hipoteką w postępowaniach działowych  ................... 325 163. Powództwo windykacyjne dotyczące składników przedsiębiorstwa  ..................................... 328 164. Roszczenia uzupełniające  ...................................................................................................... 331 165. Roszczenie właściciela o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości  przez posiadacza służebności  ................................................................................................ 333 166. Szkoda związana z normalnym korzystaniem z nieruchomości przez posiadacza  służebności przesyłu  .............................................................................................................. 335 167. Dobra wiara posiadającego niewłaściciela a roszczenia uzupełniające  ................................. 337 168. Pierwszeństwo regulacji roszczeń uzupełniających (I)  .......................................................... 338 169. Pierwszeństwo regulacji roszczeń uzupełniających (II)  ........................................................ 341 170. Obligacyjny charakter roszczenia współwłaściciela o zwrot nakładów  ................................ 342 171. Roszczenie współwłaściciela o zwrot nakładów a podział quoad usum ............................... 344 172. Roszczenia współwłaściciela pozbawionego władztwa nad rzeczą  ...................................... 345 173. Termin przedawnienia roszczeń właściciela z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy  ... 348 174. Pojęcie zwrotu rzeczy  ............................................................................................................ 349 175. Wymagalność roszczenia o zwrot nakładów na rzecz lub zapłatę ich równowartości  .......... 351 176. Przedawnienie roszczenia o zwrot nakładów a przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu  ... 353 177. Zbywalność i dziedziczność roszczenia samoistnego posiadacza o wykup gruntu,  na którym wzniósł on budynek  .............................................................................................. 354 178. Dobra wiara posiadacza samoistnego gruntu, który wzniósł na nim budynek  lub urządzenie  ........................................................................................................................ 355 179. Wygaśnięcie roszczenia z art. 231 § 1 KC  ............................................................................. 356 180. Przedawnienie roszczenia z art. 231 § 2 KC  .......................................................................... 357 181. Pojęcie urządzenia  ................................................................................................................. 359 182. Legitymacja bierna w procesie o wykup nieruchomości wszczętym przez właściciela  ........ 360 183. Nakłady małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty jednego z nich  ........... 363 184. Sposób zaspokojenia roszczenia z art. 231 KC w postępowaniu o podział majątku  wspólnego  .............................................................................................................................. 364 Tytuł II. Użytkowanie wieczyste ................................................................................................. 366 185. Podział gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste  ............................................................. 366 186. Skutki upływu terminu użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej a odrębna  własność lokalu  ...................................................................................................................... 367 187. Budynek jako przedmiot własności związanej z prawem użytkowania wieczystego  ........... 370 188. Własność budynku wzniesionego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste  .............. 372 189. Odrębna własność nieukończonego budynku na gruncie oddanym w użytkowanie  wieczyste  ................................................................................................................................ 374 190. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego bez przeniesienia prawa własności  budynków  .............................................................................................................................. 375 IX Spis treści 191. Przedłużenie użytkowania wieczystego  ................................................................................. 377 192. Roszczenie o przedłużenie użytkowania wieczystego jako składnik masy spadkowej  ......... 379 193. Przesłanki rozwiązania użytkowania wieczystego  ................................................................ 381 194. Charakter roszczenia o rozwiązanie użytkowania wieczystego  ............................................ 382 195. Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego  .................................................................... 385 196. Umowne wyzbycie się prawa użytkowania wieczystego  ...................................................... 386 197. Niedopuszczalność częściowego zrzeczenia się użytkowania wieczystego  .......................... 389 Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone ...................................................................................... 390 198. Ograniczone prawa rzeczowe jako prawa obciążające rzecz  ................................................ 390 199. Niezbywalność użytkowania a zbywalność prawa użytkownika do korzystania z rzeczy  .... 392 200. Podział nieruchomości a służebności gruntowe  .................................................................... 394 201. Służebność gruntowa korzystania z ogródka przydomowego  ............................................... 395 202. Przesłanki zasiedzenia służebności – wykonanie trwałego i widocznego urządzenia  .......... 398 203. Pojęcie widocznego urządzenia  ............................................................................................. 401 204. Służebność przesyłu a oznaczenie nieruchomości władnącej  ............................................... 403 205. Nabycie wygasłej służebności gruntowej przez nabywcę nieruchomości władnącej  ........... 405 206. Okres posiadania służebności przed uchwaleniem przepisów o służebności przesyłu  ......... 406 207. Dobra wiara posiadacza służebności przesyłu  ....................................................................... 407 208. Uprawnienia wynikające z wywłaszczenia a posiadanie służebności gruntowej  .................. 409 209. Dobra wiara przedsiębiorstwa przesyłowego a decyzje wydawane w procesie  budowlanym  .......................................................................................................................... 413 210. Niedopuszczalność nabycia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu  na prawie użytkowania wieczystego  ..................................................................................... 415 211. Przerwa biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu (I)  ................................................. 417 212. Przerwa biegu terminu zasiedzenia służebności przesyłu (II)  ............................................... 419 213. Utrata przez byłego właściciela roszczeń uzupełniających wobec osoby, która zasiedziała  prawo własności nieruchomości (I)  ....................................................................................... 423 214. Utrata przez byłego właściciela roszczeń uzupełniających wobec osoby, która zasiedziała  prawo własności nieruchomości (II)  ...................................................................................... 424 215. Początek biegu terminu zasiedzenia służebności linii przesyłowej na nieruchomości  stanowiącej uprzednio własność Skarbu Państwa  ................................................................. 426 216. Żądanie zniesienia służebności gruntowej nabytej przez zasiedzenie i niestwierdzonej  orzeczeniem sądowym  ........................................................................................................... 429 217. Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego  ............................ 430 218. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu  .......................................................... 433 219. Brak przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu  .................................. 435 220. Zakres obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu  ...................................................... 436 221. Roszczenia właściciela nieruchomości wobec posiadacza służebności przesyłu  .................. 439 Tytuł IV. Posiadanie ..................................................................................................................... 441 222. Posiadanie samoistne  ............................................................................................................. 441 223. Przekształcenie posiadania zależnego w samoistne  ............................................................... 443 224. Rodzaj posiadania a podstawa objęcia rzeczy we władanie  .................................................. 444 225. Sentencja wyroku przywracającego posiadanie  ..................................................................... 447 226. Odzyskanie posiadania a roszczenie posesoryjne  .................................................................. 448 227. Fikcja prawna nieprzerwanego posiadania a uwłaszczenie nieruchomości rolnych  ............. 449 228. Wydanie rzeczy jako przesłanka przeniesienia posiadania  .................................................... 450 229. Następstwo w posiadaniu  ....................................................................................................... 452 230. Przeniesienie posiadania przez umowę i zawiadomienie  ...................................................... 455 X Spis treści Wprowadzenie Mamy nadzieję, że wydanie to okaże się dla Czytelnika ciekawe, wartościowe i pomocne w jego  studiach, pracy czy też przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Warszawa, kwiecień 2017 r. Zbiór, który oddajemy Państwu do rąk jest nowym wydaniem Zbioru Orzecznictwa z  prawa cywil- nego materialnego w zakresie Księgi pierwszej i drugiej Kodeksu cywilnego.  Zbiór zawiera jedynie wybór orzeczeń, które mają szczególne znaczenie dla stosowania i wykładni  przepisów prawa cywilnego, są to najważniejsze, wiodące dla praktyki orzeczenia sądów powszech- nych oraz Sądu Najwyższego. Przy każdym orzeczeniu podajemy zagadnienie prawne, argumenty  z uzasadnienia i w razie potrzeby skrócony stan faktyczny oraz wykaz glos.  Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów, jak również dla aplikantów i praktyków  prawa. Autorzy i redakcja XI Wykaz najważniejszych skrótów 1. Akty normatywne EKPC ..................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)  GospNierU  ..........................  ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  KC .......................................  Kodeks cywilny KH .......................................  Kodeks handlowy KK .......................................  Kodeks karny KKW ...................................  Kodeks karny wykonawczy KomPrywU  .........................  ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  Konstytucja RP  ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.  KPC .....................................  Kodeks postępowania cywilnego KR .......................................  Kodeks rodzinny KRO ....................................  Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH .....................................  Kodeks spółek handlowych KWU ...................................  ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece  KZ .......................................  Kodeks zobowiązań OchrPrLokU  ........................  ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za- sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  POPC ...................................  Przepisy ogólne prawa cywilnego PrASC  .................................  ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  PrNot  ...................................  ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie  PrPrywM  .............................  ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  PrRzecz  ...............................  dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe  PrSpad  .................................  dekret z 8.10.1946 r. – Prawo spadkowe  PWKC .................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny PWKRO ..............................  ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- kuńczy  2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego  GSP .....................................  Gdańskie Studia Prawnicze MoP  .....................................  Monitor Prawniczy NP ........................................  Nowe Prawo XIII Wykaz najważniejszych skrótów OSA .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNC ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCP ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych OSP .....................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A Pal. ......................................  Palestra  PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PPUW ..................................  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Prok. i Pr. .............................  Prokuratura i Prawo Prz. Sejm.  ............................  Przegląd Sejmowy PS ........................................  Przegląd Sądowy Rej.  ......................................  Rejent Wok.  ....................................  Wokanda  strona 3. Inne skróty art.  .......................................  artykuł Dz.U. ...................................  Dziennik Ustaw nast.  .....................................  następny (-a, -e) niepubl.  ................................  niepublikowany (-a, -e) Nr  ........................................  Numer post.  .....................................  postanowienie poz.  ......................................  pozycja s. ..........................................  SA ........................................  Sąd Apelacyjny SN .......................................  Sąd Najwyższy tekst jedn.  ............................  tekst jednolity TK .......................................  Trybunał Konstytucyjny uchw.  ...................................  uchwała uchw. SN (7)  .......................  uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w zw. ...................................  w związku wyr. ......................................  wyrok z. ..........................................  zeszyt zd. ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami XIV KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna Tytuł I. Przepisy wstępne 1. Klauzula zasad współżycia społecznego a terminy zawite Uchwała SN (7) z 20.6.2013 r., III CZP 2/13 (OSNC 2014, Nr 2, poz. 10) Artykuł 5 KC nie ma zastosowania do upływu terminu przewidzianego w art. 568 § 1 KC.  Zagadnienie prawne Czy jest dopuszczalne pominięcie skutków upływu terminu zawitego przewidzianego w art. 568 § 1  KC poprzez odwołanie się do konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC)? Argumenty z uzasadnienia • W obecnym stanie prawnym brak regulacji posługującej się pojęciem terminu zawitego oraz  określającej jego cechy, lecz tylko niektóre przepisy wskazują poszczególne terminy uzna- wane za zawite i określają początek ich biegu. Przyjmuje się, że o kwalifikacji terminu jako  zawitego przesądza zawarty w przepisie zwrot, że ograniczone nim uprawnienie wygasa. • Termin przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczeń majątkowych; skutkiem jego upływu  jest uprawnienie zobowiązanego do uchylenia się od zaspokojenia roszczenia, przy czym  upływ terminu uwzględniany jest wyłącznie na zarzut zobowiązanego, który ponadto może  się zrzec korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 1 i 2 KC), jak również uznać  przedawniony dług. Zakres zastosowania terminów zawitych jest szerszy, obejmują one  bowiem zarówno roszczenia majątkowe, jak i inne uprawnienia. Konsekwencją ich upływu  jest wygaśnięcie prawa, co sąd uwzględnia z urzędu. Zobowiązany nie może uznać spreklu- dowanego długu ani zrzec się korzystania ze skutków upływu terminu. Uprawnienia spre- kludowane nie mogą być podnoszone w formie zarzutu, chyba że przepis ustawy stanowi  inaczej. W doktrynie jako cechę wyróżniającą podkreśla się znaczny rygoryzm terminów  zawitych, wynikający z wymienionych skutków ich upływu. Terminy te wykazują daleko  idącą różnorodność w zakresie konstrukcji i zastosowania. Podstawowym podziałem jest  1 KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna podział na prekluzję sądową i pozasądową, chociaż wyróżniane są też grupy terminów  zawitych dotyczących uprawnień dochodzonych przed organem państwowym (terminy  dochodzenia roszczeń, praw stanu cywilnego, wytaczania powództw), terminów zawitych  do dokonywania czynności pozasądowych (do wykonania praw kształtujących, dokonania  zawiadomień, dochodzenia praw korporacyjnych) oraz terminów zawitych przewidujących  wygaśnięcie praw podmiotowych.  • Należy ponadto stwierdzić, że o ile art. 119 KC zakazuje bezwzględnie modyfikowania przez  strony terminów przedawnienia, o tyle przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają wyjątki  od reguły niedopuszczalności umownego wpływu na długość i bieg terminów zawitych,  przewidując w poszczególnych wypadkach ich kształtowanie przez strony (art. 395 § 1,  art. 558 i 598 § 2 KC). Omawiane różnice przejawiają się także w tym, że roszczenia ma- jątkowe podlegają przedawnieniu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, natomiast  inne uprawnienia nie podlegają żadnym ograniczeniom czasowym, chyba że co innego  wynika z przepisu szczególnego. W konsekwencji termin zawity dotyczący roszczenia ma- jątkowego jest wyjątkiem od reguły, że roszczenia te podlegają przedawnieniu. Wskazuje  się także na inne przyczyny wprowadzenia obu rodzajów terminów; termin przedawnienia  ma służyć ochronie interesu jednostki, natomiast termin zawity ochronie interesu ogólnego,  a zatem takich wartości, jak: porządek prawny, prawidłowość funkcjonowania gospodarki  narodowej lub stabilizacja rodziny. • Wśród uprawnień wyróżniane są: uprawnienia bezpośrednie, roszczenia oraz uprawnienia  kształtujące i zarzuty. Istotą uprawnienia w postaci zarzutu w znaczeniu materialnoprawnym  jest możliwość odmowy spełnienia świadczenia; uprawniony przeciwstawia swoje upraw- nienie uprawnieniu innego podmiotu. Zarzuty zalicza się do grupy uprawnień kształtują- cych, w wyniku bowiem jednostronnego działania zostaje ukształtowana sytuacja prawna  przeciwnika procesowego. O ile nie ulega wątpliwości, że uprawnionemu z tytułu rękojmi  przysługuje roszczenie lub uprawnienie kształtujące (art. 560 § 1 i art. 561 § 1 i 2 KC),  o tyle jest sporne, czy zobowiązanemu przysługuje uprawnienie w postaci zarzutu upływu  terminu określonego w art. 568 § 1 KC. Zwolennicy pierwszego stanowiska podkreślają,  że skoro nadużycie prawa może dotyczyć wyłącznie istniejącego prawa podmiotowego,  a z upływem terminu zawitego oznaczone prawo podmiotowe uprawnionego wygasa ex lege,  to po stronie zobowiązanego nie powstaje żadne uprawnienie do uchylenia się od spełnienia  jego żądania. Prekluzję sąd stwierdza nadto z urzędu bez względu na wolę i aktywność  pozwanego, a więc nie ma jego działania i w konsekwencji nie może dojść do czynienia  użytku z prawa. Przedstawiciele poglądu przeciwnego, wskazując na podobieństwa terminów  przedawnienia i terminów zawitych dotyczących roszczeń, twierdzą, że zobowiązanemu  przysługuje prawo uchylenia się od zadośćuczynienia roszczeniu, a zatem powstaje sytuacja  prawna przynosząca mu korzyść, którą nabywa bądź automatycznie, bądź przez działanie  uzupełniające. W konsekwencji zrównują oni osiągnięcie korzyści oraz samą możność od- mówienia spełnienia świadczenia z czynieniem ze swego prawa użytku. • Utrwalony jest pogląd, że ze względu na obronny charakter zarzutu zastosowanie art. 5 KC  nie może prowadzić ani do zmiany treści normy prawnej, ani do nabycia, zniweczenia bądź  modyfikacji prawa podmiotowego. Jednolite także jest stanowisko, że nie można stosować  tej konstrukcji wówczas, gdy ustawodawca przez przepisy szczególne wystarczająco chroni  sytuację prawną podmiotu powołującego się na nadużycie prawa. Ponadto utrwalony jest  pogląd, że art. 5 KC musi być stosowany ostrożnie i tylko w wyjątkowych wypadkach, po  wnikliwym rozważeniu wszystkich okoliczności (post. SN z 6.6.2002 r., I CKN 249/00, Izba  Cywilna 2003, Nr 3, s. 51, wyr. z 9.12.2010 r., IV CSK 248/10, OSP 2003, Nr 12, poz. 157,  wyr. z 15.5.2002 r., I CKN 827/00, Legalis i z 20.10.2011 r., IV CSK 16/11, Legalis). 2 Tytuł I. Przepisy wstępne • Na skutek uchylenia art. 117 § 3 KC ustawą z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks  cywilny powrócił problem dopuszczalności stosowania art. 5 KC do upływu terminów  zawitych. W odniesieniu do terminu dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi problem roz- strzygnęła uchwała III CZP 8/93, stwierdzająca, że skorzystanie z zarzutu upływu terminu  zawitego, ograniczającego uprawnienia dochodzone z tytułu rękojmi, może być w wyjąt- kowych okolicznościach uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. • Odmienny pogląd odnośnie do możliwości nieuwzględnienia upływu terminu określonego  w art. 568 § 1 KC został wyrażony w wyrokach Sądu Najwyższego z 16.5.2004 r. (II CK  270/03 r., Izba Cywilna 2004, Nr 12, s. 46), Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14.3.2006 r.  (I ACa 1947/05 oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30.3.2012 r., I ACa 230/12). W wy- mienionych orzeczeniach wskazano, że przepis ten nie konstruuje prawa podmiotowego,  którego wykonanie sąd mógłby ocenić w świetle art. 5 KC, a nadto, iż wobec wygaśnięcia  uprawnienia z tytułu rękojmi zastosowanie klauzuli generalnej prowadziłoby z jednej strony  do nabycia prawa, a z drugiej strony – w niektórych wypadkach – powodowałoby utratę  prawa podmiotowego, które może być wykonywane ze względu na upływ terminu zawitego. • Odpowiedź na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich poprzedzona musi być zastrzeże- niem, że ze względu na różnorodność terminów zawitych, zagadnienie pominięcia skutków  upływu konkretnego terminu zawitego na podstawie art. 5 KC wymaga uwzględnienia  zarówno specyfiki tego terminu, jak cech wspólnych wszystkim terminom prekluzyjnym. • Zasadnicze znaczenie należy przypisać temu, że upływ terminu zawitego nie uprawnia  dłużnika do uchylenia się od spełnienia świadczenia, lecz pozbawia wierzyciela przysługu- jącego mu prawa, a zatem jest to sytuacja krańcowo różna od powstającej w razie upływu  terminu przedawnienia. • Przeciwko stosowaniu konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego do upływu terminu  określonego w art. 568 § 1 KC przemawia także niejednorodność objętych nim upraw- nień. Prawo odstąpienia od umowy jest uprawnieniem prawokształtującym, a pozostałe  uprawnienia są kwalifikowane jako roszczenia (art. 560 § 1 i art. 561 § 1 KC). Konstrukcja  uprawnienia prawokształtującego różni się zasadniczo od konstrukcji roszczenia. O ile  roszczenia majątkowe podlegają co do zasady przedawnieniu i w razie upływu terminu  przedawnienia dopuszcza się wyjątkowo przeciwstawienie dłużnikowi, który powołuje się  na przedawnienie zarzutu nadużycia prawa – co mogłoby sugerować dopuszczenie takiego  zarzutu w drodze analogii również w razie upływu terminu zawitego dotyczącego roszczeń,  o tyle analogiczne rozwiązanie nie wchodzi z istoty swej w grę w odniesieniu do uprawnień  prawokształtujących, z chwilą upływu terminu zawitego ograniczającego ich wykonanie. • Rygorystyczne skutki upływu terminu zawitego określonego w art. 568 § 1 KC zostały  złagodzone przez zezwolenie kupującemu na podniesienie zarzutu opartego na rękojmi  także po upływie tego terminu. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że wprawdzie  uprawnienia kupującego wygasają i nie może on z nich skorzystać, ale i roszczenie sprze- dawcy może nie zostać uwzględnione w razie podniesienia zarzutu. W doktrynie podkreśla  się niekiedy, że skoro zgłoszenie zarzutu może dotyczyć tylko praw podmiotowych ist- niejących, to uprawnienia z tytułu rękojmi nie wygasają całkowicie. Omawiana regulacja  nie upoważnia do takiego wniosku. Przede wszystkim jednoznaczna treść art. 568 § 1 KC  przesądza o wygaśnięciu wszystkich uprawnień z upływem terminu, a nie w innym czasie.  Ustawodawca, chroniąc interesy kupującego w sytuacji, gdy żądanie sprzedawcy byłoby  sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości wskutek niewłaściwego wykonania przez niego zo- bowiązania, przyznał mu prawo powołania się na wadliwość rzeczy w granicach uprawnień  z tytułu rękojmi, które przysługiwały mu przed wygaśnięciem. Oznacza to, że przedmiotem  zarzutu nie są uprawnienia z rękojmi określone w art. 560 § 1 i art. 561 § 1 KC, które wy- 3 KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna gasły, lecz nowe prawo przyznane kupującemu; skorzystanie z niego uwarunkowane zostało  powiadomieniem sprzedawcy o wadzie przed upływem terminu. Innym środkiem ochrony  kupującego jest rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy przez przyznanie kupującemu  możliwości wykonania uprawnień z tytułu rękojmi także po upływie terminu w razie pod- stępnego działania sprzedawcy. • Wygaśnięcie ex lege uprawnienia wskutek upływu terminu określonego w art. 568 § 1 KC,  brane pod uwagę przez sąd z urzędu, nie stwarza dla sprzedawcy prawa do powołania się  na zarzut jego wygaśnięcia. Jak się trafnie podkreśla w doktrynie, wskazanie na ten fakt  w toku procesu przez pozwanego sprzedawcę stanowi jedynie zwrócenie uwagi sądowi  na konieczność uwzględnienia upływu terminu, natomiast nie stanowi realizacji prawa.  Sprzedawca nie uzyskuje prawa podmiotowego także w wyniku korzystnego oddziaływania  upływu terminu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi na jego sferę prawną; obojętne są  również dla powstania tego prawa względy ekonomiczne. Gdyby ustawodawca chciał jako  przesłankę zastosowania art. 5 KC wskazać samo uzyskanie korzyści majątkowej, to przepis  ten musiałby mieć zupełnie inną treść. Zdanie odrębne sędziego Krzysztofa Pietrzykowskiego • Istotny argument jurydyczny przeciwko stosowaniu art. 5 KC do terminu określonego  w art. 568 § 1 KC wiąże się z tym, że upływ tego terminu powoduje ex lege wygaśnięcie  uprawnienia, co jest brane pod uwagę przez sąd z urzędu. Zastosowanie w takim wypadku  art. 5 KC sprowadza się do swoistej fikcji, że uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne  rzeczy sprzedanej nie wygasło, jeżeli powołanie się na upływ terminu pozostaje w sprzecz- ności z zasadami współżycia społecznego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dostarcza  spektakularnych przykładów zastosowania art. 5 KC do terminów zawitych w sytuacjach,  w których z czysto jurydycznego punktu widzenia odwołanie się do zasad współżycia spo- łecznego było zdecydowanie trudniejsze niż w wypadku terminu określonego w art. 568  § 1 KC. Odwołam się tutaj przykładowo do wyroku wydanego w związku z zastosowaniem  nieobowiązującego już art. 228 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze. Przepis ten  w pierwotnym brzmieniu przewidywał wygaśnięcie ex lege spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu w wypadku niedokonania przez spadkobierców czynności zmierzających  do zachowania tego prawa (tzw. czynności zachowawczych) w terminach określonych  w przepisach tego artykułu. Sąd Najwyższy w wyroku z 30.8.1991 r., III CRN 206/91  stwierdził, że jeżeli spadkobiercy zmarłego członka spółdzielni mieszkaniowej sprzedali  odziedziczone własnościowe prawo do lokalu z nieznacznym, niespełna miesięcznym prze- kroczeniem rocznego terminu określonego w art. 228 § 1 PrSpółdz, sąd orzekający w sprawie  o przyjęcie nabywcy w poczet członków powinien rozważyć, czy opóźnienie nastąpiło  z przyczyn leżących po stronie spółdzielni; w takiej sytuacji uznanie, iż przed zawarciem  umowy sprzedaży wygasły prawa spadkobierców do lokalu, a umowa jest bezskuteczna,  może pozostawać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Artykuł 228 § 1 i 3  został później uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją w wyro- kach z 25.2.1999 r. (K 23/98, OTK Zb.Urz. 1999, Nr 2, poz. 25) i z 21.5.2001 r. (SK 15/00,  OTK Zb.Urz. 2001, Nr 4, poz. 85). • Zadaniem sądu jest wydanie słus
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: