Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 004481 20007308 na godz. na dobę w sumie
Kodeks drogowy. Przepisy - ebook/pdf
Kodeks drogowy. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 457
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4399-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 7.05.2013 r.

Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy.

Przepisy zostały wzbogacone o:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

19. wydanie Stan prawny na 7 maja 2013 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ typografi czny Kamila Tomecka © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4399-2 19. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym .......................................................................................11 Dział.I..Przepisy.ogólne........................................................................13 Dział.II..Ruch.drogowy.........................................................................28 Rozdział.1..Zasady.ogólne..............................................................28 Rozdział.2..Ruch.pieszych...............................................................35 Rozdział.3..Ruch.pojazdów............................................................38 Oddział.1..Zasady.ogólne..........................................................38 Oddział.2..Włączanie.się.do.ruchu...........................................39 Oddział.3..Prędkość.i.hamowanie............................................40 Oddział.4..Zmiana.kierunku.jazdy.lub.pasa.ruchu...............43 Oddział.5..Wymijanie,.omijanie.i.cofanie................................44 Oddział.6..Wyprzedzanie..........................................................45 Oddział.7..Przecinanie.się.kierunków.ruchu.........................46 Oddział.8..Ostrzeganie.oraz.jazda.w.warunkach.. zmniejszonej.przejrzystości.powietrza..............................49 Oddział.9..Holowanie.................................................................51 Oddział.10..Ruch.pojazdów.w.kolumnie................................52 Oddział.11..Przepisy.dodatkowe.o.ruchu.rowerów,.. motorowerów.oraz.pojazdów.zaprzęgowych..................53 Rozdział.4..Ruch.zwierząt...............................................................55 5 Spis treści Rozdział.5..Porządek.i.bezpieczeństwo.ruchu.. na.drogach....................................................................................56 Oddział.1..Przepisy.porządkowe..............................................56 Oddział.2..Zatrzymanie.i.postój...............................................61 Oddział.3..Używanie.świateł.zewnętrznych..........................66 Oddział.4..Warunki.używania.pojazdów.w.ruchu.. drogowym...............................................................................67 Oddział.5..Wykorzystanie.dróg.w.sposób.szczególny..........90 Dział.III..Pojazdy....................................................................................98 Rozdział.1..Warunki.techniczne.pojazdów..................................98 Rozdział 1a. Homologacja.................................................................110 Rozdział 1b. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu.............................151 Rozdział 1c. Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu....................155 Rozdział.2..Warunki.dopuszczenia.pojazdów.do.ruchu.........158 Rozdział.2a..Centralna.ewidencja.pojazdów.............................180 Rozdział.2b..(uchylony)...................................................................192 Rozdział.3..Badania.techniczne.pojazdów.................................192 Dział.IV..Bezpieczeństwo.ruchu.drogowego...................................207 Rozdział.1..(uchylony).....................................................................207 Rozdział.1a..Centralna.ewidencja.kierowców...........................207 Rozdział.2..Szkolenie.i.egzaminowanie......................................221 Rozdział 2..(uchylony).......................................................................223 Rozdział.2a..(uchylony)...................................................................223 Rozdział.2b..(uchylony)...................................................................223 Rozdział.3..Wojewódzki.ośrodek.ruchu.drogowego................224 Rozdział.4..(uchylony).....................................................................227 Dział.V..Kontrola.ruchu.drogowego.................................................227 Rozdział.1..Uprawnienia.Policji.i.innych.organów...................227 Rozdział.2..Zatrzymywanie.i.zwracanie.. dowodów.rejestracyjnych.......................................................250 Rozdział.3..Zatrzymywanie.praw.jazdy.i.pozwoleń.. oraz.cofanie.i.przywracanie.uprawnień.. do.kierowania.pojazdami........................................................253 6 Spis treści Rozdział.4..Kary.pieniężne.za.przejazd.pojazdów.. nienormatywnych.bez.zezwolenia.lub.niezgodnie.. z.warunkami.okreś.lonymi.w.zezwoleniu.............................256 Dział.Va..Działania.na.rzecz.bezpieczeństwa.ruchu.. drogowego.......................................................................................261 Dział Vb. Kary pieniężne.......................................................................267 Dział.VI..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących.. oraz.przepisy.przejściowe.i.końcowe.........................................268 Załącznik Nr 1..Kategorie.zezwoleń.na.przejazd.. pojazdu.nienormatywnego..........................................................273 Załącznik Nr 2. Kategorie pojazdów.....................................................276 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych......................................................................................279 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................281 Rozdział.2..Znaki.drogowe.pionowe..........................................283 Znaki.ostrzegawcze..................................................................283 Znaki.zakazu..............................................................................289 Znaki.nakazu.............................................................................299 Znaki.informacyjne...................................................................301 Znaki.kierunku.i.miejscowości...............................................308 Znaki.uzupełniające.................................................................312 Rozdział.3..Dodatkowe.znaki.pionowe......................................315 Dodatkowe.znaki.przed.przejazdami.kolejowymi.............315 Dodatkowe.znaki.dla.kierujących.tramwajami...................316 Dodatkowe.znaki.szlaków.rowerowych...............................317 Dodatkowe.znaki.dla.kierujących.pojazdami.. wojskowymi..........................................................................318 Rozdział.4..Znaki.drogowe.poziome...........................................318 7 Spis treści Rozdział.5..Sygnały.świetlne.nadawane.przez.urządzenia. umieszczone.na.drodze............................................................322 Sygnały.świetlne.dla.kierujących.i.pieszych........................322 Sygnały.świetlne.dla.kierujących.pojazdami.. wykonującymi.odpłatny.przewóz.osób.. na.regularnych.liniach........................................................325 Rozdział.6..Sygnały.dawane.przez.uprawnione.osoby...........327 Rozdział.7..Sygnały.dźwiękowe.lub.wibracyjne.wysyłane. przez.urządzenia.umieszczone.na.drodze...........................329 Rozdział.8..Przepisy.przejściowe.i.końcowe..............................329 ZAŁĄCZNIK..Spis.wzorów.znaków.i.sygnałów.drogowych.......331 Znaki.drogowe.pionowe...............................................................331 Znaki.ostrzegawcze..................................................................331 Znaki.zakazu..............................................................................332 Znaki.nakazu.............................................................................334 Znaki.informacyjne...................................................................334 Znaki.kierunku.i.miejscowości...............................................337 Znaki.uzupełniające.................................................................338 Tabliczki.do.znaków.drogowych............................................339 Dodatkowe.znaki.pionowe...........................................................342 Dodatkowe.znaki.przed.przejazdami.kolejowymi.............342 Dodatkowe.znaki.dla.kierujących.tramwajami...................343 Dodatkowe.znaki.szlaków.rowerowych...............................343 Dodatkowe.znaki.dla.kierujących.pojazdami.. wojskowymi..........................................................................343 Znaki.drogowe.poziome...............................................................344 Sygnały.świetlne.............................................................................345 Sygnały.świetlne.dla.kierujących.i.pieszych........................345 Sygnały.świetlne.dla.kierujących.pojazdami.. wykonującymi.odpłatny.przewóz.osób.. na.regularnych.liniach........................................................345 8 Spis treści Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego......................................................................................347 ZAŁĄCZNIKI.......................................................................................359 Załącznik.Nr.1..Wykaz.naruszeń.przepisów.ruchu.. drogowego.i.liczba.punktów.odpowiadająca.. tym.naruszeniom......................................................................359 Załącznik.Nr.2..Wzór.karty.informacyjnej.(pominięty).............380 Załącznik.Nr.3..Wzór.karty.rejestracyjnej.(pominięty)..............380 Załącznik.Nr.4..Wzór.zawiadomienia.o.wydaniu.. decyzji.o.cofnięciu.uprawnienia.do.kierowania.. pojazdami.(pominięty)...............................................................380 Załącznik.Nr.5..Wzór.zawiadomienia.o.poddaniu.. kontrolnemu.sprawdzeniu.kwalifikacji.(pominięty)............380 Załącznik.Nr.6..Wzór.zawiadomienia.o.wydaniu.. decyzji.o.przywróceniu.uprawnienia.do.kierowania.. pojazdami.(pominięty)...............................................................380 Załącznik.Nr.7..Wzór.wniosku.o.kontrolne.. sprawdzenie.kwalifikacji.lub.cofnięcie.uprawnień.. do.kierowania.pojazdami.(pominięty)....................................380 Załącznik.Nr.8..Program.szkolenia.kierowców.. naruszających.przepisy.ruchu.drogowego...........................381 Załącznik.Nr.9..Wzór.zaświadczenia.o.odbyciu.. szkolenia.upoważniającego.do.zmniejszenia.. liczby.punktów.(pominięty)......................................................382 Załącznik.Nr.10.Wzór.zaświadczenia/informacji.. o.wpisach.w.ewidencji.kierowców.naruszających.. przepisy.ruchu.drogowego.(pominięty).................................382 9 Spis treści Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy......................................................................................383 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń................................391 ZAŁĄCZNIK..Wysokość.grzywien.nakładanych.. w.drodze.mandatu.karnego.za.wybrane.rodzaje.. wykroczeń.przez.uprawnione.organy........................................394 Tabela.A............................................................................................394 Tabela.B.............................................................................................404 Tabela.C............................................................................................436 Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (wzór).....................443 Wzory znaków i sygnałów drogowych...................................445 Ustawa z.dnia.20.czerwca.1997.r. Prawo o ruchu drogowym1 (t.j..Dz..U..z.2012.r..poz..1137;.zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1448) 1.Niniejsza.ustawa.wdraża.postanowienia.następujących.dyrektyw.Wspól- noty.Europejskiej: .1). dyrektywy.70/156/EWG.z.dnia.6.lutego.1970.r..w.sprawie.zbliżenia.ustawo- dawstw.państw.członkowskich.odnoszących.się.do.homologacji.typu.pojaz- dów.silnikowych.i.ich.przyczep.(Dz..Urz..WE.L.42.z.23.02.1970,.z.późn..zm.); .2). dyrektywy.74/150/EWG.z.dnia.4.marca.1974.r..w.sprawie.zbliżenia.ustawo- dawstw.państw.członkowskich.odnoszących.się.do.homologacji.typu.ko- łowych.ciągników.rolniczych.lub.leśnych.(Dz..Urz..WE.L.84.z.28.03.1974,. z.późn..zm.); .3). dyrektywy.91/671/EWG.z.dnia.16.grudnia.1991.r..w.sprawie.zbliżenia.usta- wodawstw.państw.członkowskich.odnoszących.się.do.obowiązkowego. stosowania.pasów.bezpieczeństwa.w.pojazdach.poniżej.3,5.tony.(Dz..Urz.. WE.L.373.z.31.12.1991,.z.późn..zm.); .4). dyrektywy.92/6/EWG.z.dnia.10.lutego.1992.r..w.sprawie.montowania.i.za- stosowania.urządzeń.ograniczenia.prędkości.w.niektórych.kategoriach. pojazdów.mechanicznych.we.Wspólnocie.(Dz..Urz..WE.L.57.z.02.03.1992,. z.późn..zm.); .5). dyrektywy.96/53/WE.z.dnia.25.lipca.1996.r..ustanawiającej.dla.niektórych. pojazdów.drogowych.poruszających.się.na.terytorium.Wspólnoty.maksy- malne.dopuszczalne.wymiary.w.ruchu.krajowym.i.międzynarodowym. oraz.maksymalne.dopuszczalne.obciążenia.w.ruchu.międzynarodowym. (Dz..Urz..WE.L.235.z.17.09.1996,.z.późn..zm.); 11 Prawo o ruchu drogowym .6). dyrektywy.96/96/WE.z.dnia.20.grudnia.1996.r..w.sprawie.zbliżenia.usta- wodawstw.państw.członkowskich.dotyczących.badań.przydatności.do. ruchu.drogowego.pojazdów.silnikowych.i.ich.przyczep.(Dz..Urz..WE.L.46. z.17.02.1997,.z.późn..zm.); .7). dyrektywy.97/27/WE.z.dnia.22.lipca.1997.r..odnoszącej.się.do.mas.i.wymia- rów.niektórych.kategorii.pojazdów.silnikowych.i.ich.przyczep.oraz.zmie- niającej.dyrektywę.70/156/EWG.(Dz..Urz..WE.L.233.z.28.08.1997,.z.późn.. zm.); .8). dyrektywy.1999/37/WE.z.dnia.29.kwietnia.1999.r..w.sprawie.dokumentów. rejestracyjnych.pojazdów.(Dz..Urz..WE.L.138.z.01.06.1999,.z.późn..zm.); .9). dyrektywy.1999/62/WE.z.dnia.17.czerwca.1999.r..w.sprawie.pobierania.opłat. za.użytkowanie.niektórych.typów.infrastruktury.przez.pojazdy.ciężarowe. (Dz..Urz..WE.L.187.z.20.07.1999); .10). dyrektywy.2000/30/WE.z.dnia.6.czerwca.2000.r..w.sprawie.drogowej.kon- troli.technicznej.pojazdów.dostawczych.poruszających.się.we.Wspólnocie. (Dz..Urz..WE.L.203.z.10.08.2000,.z.późn..zm.); .11). dyrektywy.2002/24/WE.z.dnia.18.marca.2002.r..w.sprawie.homologacji.typu. dwu–.lub.trzykołowych.pojazdów.mechanicznych.i.uchylającej.dyrektywę. 92/61/EWG.(Dz..Urz..WE.L.124.z.09.05.2002). .Dane.odnoszące.się.do.aktów.prawa.Unii.Europejskiej,.ogłoszone.przed. dniem.1.maja.2004.r.,.zamieszczone.w.niniejszej.ustawie,.dotyczą.ogłoszenia.tych. aktów.w.Dzienniku.Urzędowym.Unii.Europejskiej.—.polskie.wydanie.specjalne. .Odnośnik.nr.1.zmieniony.przez.art..125.pkt.1.ustawy.z.dnia.5.stycznia.2011.r.. o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty Eu­ ropejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stoso­ wania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.); 2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i za­ stosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 359, z późn. zm.); 3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymal­ ne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 478, z późn. zm.); 12 Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy ustawy 1). zasady.ruchu.na.drogach.publicznych,.w.strefach.zamieszka- Art. 1. 1. Ustawa.okreś.la: nia.oraz.w.strefach.ruchu; 4) dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odno­ szącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przy­ czep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 25.08.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 19, str. 200, z późn. zm.); 5) dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 351, z późn. zm.); 6) dyrektywy 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poru­ szających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5 str. 80, z późn. zm.); 7) dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu– lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.); 8) dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bez­ pieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 115 z 09.05.2003, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 277); 13 Art. 1 Prawo o ruchu drogowym 2). zasady.i.warunki.dopuszczenia.pojazdów.do.tego.ruchu; 2)2 zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie; 3)3. wymagania.w.stosunku.do.innych.uczestników.ruchu.niż. kierujący.pojazdami; 4). zasady.i.warunki.kontroli.ruchu.drogowego. 2. Przepisy.ustawy.stosuje.się.również.do.ruchu.odbywającego. się.poza.miejscami.wymienionymi.w.ust..1.pkt.1,.w.zakresie: 1). koniecznym.dla.uniknięcia.zagrożenia.bezpieczeństwa.osób; 2). wynikającym.ze.znaków.i.sygnałów.drogowych. 3.4.Zadania.samorządu.województwa,.o.których.mowa.w.art. 75aa–75ac,.art..140g.ust..2,.art..140i.i.art..140k,.stanowią.zadania. z.zakresu.administracji.rządowej. 9) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wy­ miennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.); 10) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ukła­ dów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.); 11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przy­ czep (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 12, z późn. zm.). Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne. Odnośnik nr 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1448) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2013 r. 2.Art..1.ust..1.pkt.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 3.Art..1.ust..1.pkt.3.zmieniony.przez.art..125.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 4.Art..1.ust..3.zmieniony.przez.art..125.pkt.2.lit..b).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 14 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 Słownik pojęć ustawowych Art. 2. Użyte.w.ustawie.okreś.lenia.oznaczają: 1). droga.—.wydzielony.pas.terenu.składający.się.z.jezdni,.po- bocza,.chodnika,.drogi.dla.pieszych.lub.drogi.dla.rowerów,. łącznie.z.torowiskiem.pojazdów.szynowych.znajdującym. się.w.obrębie.tego.pasa,.przeznaczony.do.ruchu.lub.postoju. pojazdów,.ruchu.pieszych,.jazdy.wierzchem.lub.pędzenia. zwierząt; 1a). droga.publiczna.—.droga.w.rozumieniu.art..1.ustawy.z.dnia. 21.marca.1985.r..o.drogach.publicznych.(Dz..U..z.2007.r..Nr.19,. poz..115,.z.późn..zm.); 1b). droga.wewnętrzna.—.droga.w.rozumieniu.art..8.ust..1.ustawy. z.dnia.21.marca.1985.r..o.drogach.publicznych; 2). droga.twarda.—.drogę.z.jezdnią.o.nawierzchni.bitumicznej,. betonowej,.kostkowej,.klinkierowej.lub.brukowcowej.oraz. z.płyt.betonowych.lub.kamienno–betonowych,.jeżeli.długość. nawierzchni.przekracza.20.m;.inne.drogi.są.drogami.grunto- wymi; 3)5. autostrada.—.drogę.dwujezdniową,.oznaczoną.odpowied- nimi.znakami.drogowymi,.na.której.nie.dopuszcza.się.ru- chu.poprzecznego,.przeznaczoną.tylko.do.ruchu.pojazdów. samochodowych,.z.wyłączeniem.czterokołowca,.które.na. równej,.poziomej.jezdni.mogą.rozwinąć.prędkość.co.najmniej. 40.km/h,.w.tym.również.w.razie.ciągnięcia.przyczep; 4)6. droga.ekspresowa.—.drogę.dwu–.lub.jednojezdniową,. oznaczoną.odpowiednimi.znakami.drogowymi,.na.której. skrzyżowania.występują.wyjątkowo,.przeznaczoną.tylko.do. ruchu.pojazdów.samochodowych,.z.wyłączeniem.czteroko-. łowca; 5). droga.dla.rowerów.—.drogę.lub.jej.część.przeznaczoną.do. ruchu.rowerów,.oznaczoną.odpowiednimi.znakami.drogo- 5.Art..2.pkt.3.zmieniony.przez.art..125.pkt.3.lit..a).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 6.Art..2.pkt.4.zmieniony.przez.art..125.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 15 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym wymi;.droga.dla.rowerów.jest.oddzielona.od.innych.dróg.lub. jezdni.tej.samej.drogi.konstrukcyjnie.lub.za.pomocą.urządzeń. bezpieczeństwa.ruchu.drogowego; 5a). pas.ruchu.dla.rowerów.—.część.jezdni.przeznaczoną.do.ru- chu.rowerów.w.jednym.kierunku,.oznaczoną.odpowiednimi. znakami.drogowymi; 5b). śluza.dla.rowerów.—.część.jezdni.na.wlocie.skrzyżowania.na. całej.szerokości.jezdni.lub.wybranego.pasa.ruchu.przeznaczo- na.do.zatrzymania.rowerów.w.celu.zmiany.kierunku.jazdy. lub.ustąpienia.pierwszeństwa,.oznaczona.odpowiednimi. znakami.drogowymi; jezdnia.—.część.drogi.przeznaczoną.do.ruchu.pojazdów;. okreś.lenie.to.nie.dotyczy.torowisk.wydzielonych.z.jezdni; 6). 7). pas.ruchu.—.każdy.z.podłużnych.pasów.jezdni.wystarczający. do.ruchu.jednego.rzędu.pojazdów.wielośladowych,.oznaczo- ny.lub.nieoznaczony.znakami.drogowymi; 8). pobocze.—.część.drogi.przyległą.do.jezdni,.która.może.być. przeznaczona.do.ruchu.pieszych.lub.niektórych.pojazdów,. postoju.pojazdów,.jazdy.wierzchem.lub.pędzenia.zwierząt; 9). chodnik.—.część.drogi.przeznaczoną.do.ruchu.pieszych; 10). skrzyżowanie.—.przecięcie.się.w.jednym.poziomie.dróg. mających.jezdnię,.ich.połączenie.lub.rozwidlenie,.łącznie. z.powierzchniami.utworzonymi.przez.takie.przecięcia,.połą- czenia.lub.rozwidlenia;.okreś.lenie.to.nie.dotyczy.przecięcia,. połączenia.lub.rozwidlenia.drogi.twardej.z.drogą.gruntową,. z.drogą.stanowiącą.dojazd.do.obiektu.znajdującego.się.przy. drodze.lub.z.drogą.wewnętrzną; 11). przejście.dla.pieszych.—.powierzchnię.jezdni,.drogi.dla.ro- werów.lub.torowiska.przeznaczoną.do.przechodzenia.przez. pieszych,.oznaczoną.odpowiednimi.znakami.drogowymi; 12). przejazd.dla.rowerzystów.—.powierzchnię.jezdni.lub.toro- wiska.przeznaczoną.do.przejeżdżania.przez.rowerzystów,. oznaczoną.odpowiednimi.znakami.drogowymi; 16 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 13). przystanek.—.miejsce.zatrzymywania.się.pojazdów.transpor- tu.publicznego,.oznaczone.odpowiednimi.znakami.drogo- wymi; 14). tunel.—.budowlę.na.drodze,.oznaczoną.odpowiednimi.zna- kami.drogowymi; znakami.drogowymi; 15). obszar.zabudowany.—.obszar.oznaczony.odpowiednimi. 16). strefa.zamieszkania.—.obszar.obejmujący.drogi.publiczne.lub. inne.drogi,.na.którym.obowiązują.szczególne.zasady.ruchu. drogowego,.a.wjazdy.i.wyjazdy.oznaczone.są.odpowiednimi. znakami.drogowymi; 16a). strefa.ruchu.—.obszar.obejmujący.co.najmniej.jedną.drogę. wewnętrzną,.na.który.wjazdy.i.wyjazdy.oznaczone.są.odpo- wiednimi.znakami.drogowymi; 17). uczestnik.ruchu.—.pieszego,.kierującego,.a.także.inne.osoby. przebywające.w.pojeździe.lub.na.pojeździe.znajdującym.się. na.drodze; 18). pieszy.—.osobę.znajdującą.się.poza.pojazdem.na.drodze. i.niewykonującą.na.niej.robót.lub.czynności.przewidzia- nych.odrębnymi.przepisami;.za.pieszego.uważa.się.również. osobę.prowadzącą,.ciągnącą.lub.pchającą.rower,.motorower,. motocykl,.wózek.dziecięcy,.podręczny.lub.inwalidzki,.osobę. poruszającą.się.w.wózku.inwalidzkim,.a.także.osobę.w.wie- ku.do.10.lat.kierującą.rowerem.pod.opieką.osoby.dorosłej; 19). kolumna.pieszych.—.zorganizowaną.grupę.pieszych.prowa- dzoną.przez.kierownika.lub.dowódcę; 20). kierujący.—.osobę,.która.kieruje.pojazdem.lub.zespołem. pojazdów,.a.także.osobę,.która.prowadzi.kolumnę.pieszych,. jedzie.wierzchem.albo.pędzi.zwierzęta.pojedynczo.lub.w.sta- dzie; 21)7. kierowca.—.osobę.uprawnioną.do.kierowania.pojazdem. silnikowym.lub.motorowerem; 7.Art..2.pkt.21.zmieniony.przez.art..125.pkt.3.lit..c).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 17 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym 22). szczególna.ostrożność.—.ostrożność.polegającą.na.zwiększe- niu.uwagi.i.dostosowaniu.zachowania.uczestnika.ruchu.do. warunków.i.sytuacji.zmieniających.się.na.drodze,.w.stopniu. umożliwiającym.odpowiednio.szybkie.reagowanie; 23). ustąpienie.pierwszeństwa.—.powstrzymanie.się.od.ruchu,. jeżeli.ruch.mógłby.zmusić.innego.kierującego.do.zmiany. kierunku.lub.pasa.ruchu.albo.istotnej.zmiany.prędkości,.a.pie- szego.—.do.zatrzymania.się,.zwolnienia.lub.przyspieszenia. kroku; 24). ruch.kierowany.—.ruch.otwierany.i.zamykany.za.pomocą. sygnalizacji.świetlnej.albo.przez.uprawnioną.osobę; 25). niedostateczna.widoczność.—.widoczność.występującą.od. zmierzchu.do.świtu,.a.także.w.warunkach.zmniejszonej.przej- rzystości.powietrza.od.świtu.do.zmierzchu; 26). wymijanie.—.przejeżdżanie.(przechodzenie).obok.pojazdu. lub.uczestnika.ruchu.poruszającego.się.w.przeciwnym.kie- runku; 27). omijanie.—.przejeżdżanie.(przechodzenie).obok.nieporusza- jącego.się.pojazdu,.uczestnika.ruchu.lub.przeszkody; 28). wyprzedzanie.—.przejeżdżanie.(przechodzenie).obok.po- jazdu.lub.uczestnika.ruchu.poruszającego.się.w.tym.samym. kierunku; 29). zatrzymanie.pojazdu.—.unieruchomienie.pojazdu.niewyni- kające.z.warunków.lub.przepisów.ruchu.drogowego,.trwające. nie.dłużej.niż.1.minutę,.oraz.każde.unieruchomienie.pojazdu. wynikające.z.tych.warunków.lub.przepisów; 30). postój.pojazdu.—.unieruchomienie.pojazdu.niewynikające. z.warunków.lub.przepisów.ruchu.drogowego,.trwające.dłużej. niż.1.minutę; 31). pojazd.—.środek.transportu.przeznaczony.do.poruszania.się. po.drodze.oraz.maszynę.lub.urządzenie.do.tego.przystoso- wane; 32). pojazd.silnikowy.—.pojazd.wyposażony.w.silnik,.z.wyjątkiem. motoroweru.i.pojazdu.szynowego; 18 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 33). pojazd.samochodowy.—.pojazd.silnikowy,.którego.konstruk- cja.umożliwia.jazdę.z.prędkością.przekraczającą.25.km/h;. okreś.lenie.to.nie.obejmuje.ciągnika.rolniczego; 34). pojazd.wolnobieżny.—.pojazd.silnikowy,.którego.konstrukcja. ogranicza.prędkość.jazdy.do.25.km/h,.z.wyłączeniem.ciągnika. rolniczego; 35). pojazd.członowy.—.zespół.pojazdów.składający.się.z.pojazdu. silnikowego.złączonego.z.naczepą; 35a)8. pojazd.nienormatywny.—.pojazd.lub.zespół.pojazdów,.któ- rego.naciski.osi.wraz.z.ładunkiem.lub.bez.ładunku.są.większe. od.dopuszczalnych,.przewidzianych.dla.danej.drogi.w.prze- pisach.o.drogach.publicznych,.lub.którego.wymiary.lub.rze- czywista.masa.całkowita.wraz.z.ładunkiem.lub.bez.niego.są. większe.od.dopuszczalnych,.przewidzianych.w.przepisach. niniejszej.ustawy; 35b)9. ładunek.niepodzielny.—.ładunek,.który.bez.niewspółmiernie. wysokich.kosztów.lub.ryzyka.powstania.szkody.nie.może.być. podzielony.na.dwa.lub.więcej.mniejszych.ładunków; 35c)10.pilot.—.osobę.odpowiedzialną.za.zapewnienie.bezpieczeń- stwa.ruchu.drogowego.oraz.minimalizację.utrudnień.w.ruchu. drogowym.w.czasie.przejazdu.pojazdu; 36). pojazd.specjalny.—.pojazd.samochodowy.lub.przyczepę.prze- znaczone.do.wykonywania.specjalnej.funkcji,.która.powoduje. konieczność.dostosowania.nadwozia.lub.posiadania.specjal- nego.wyposażenia;.w.pojeździe.tym.mogą.być.przewożone. osoby.i.rzeczy.związane.z.wykonywaniem.tej.funkcji; 8.Art..2.pkt.35a.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.18.sierpnia.2011.r.. (Dz..U..Nr.222,.poz..1321).z.dniem.19.października.2012.r. 9.Art..2.pkt.35b.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.18.sierpnia.2011.r.. (Dz..U..Nr.222,.poz..1321).z.dniem.19.października.2012.r. 10.Art..2.pkt.35c.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.18.sierpnia.2011.r.. (Dz..U..Nr.222,.poz..1321).z.dniem.19.października.2012.r. 19 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym 37)11.pojazd.używany.do.celów.specjalnych.—.pojazd.samochodo- wy.przystosowany.w.sposób.szczególny.do.przewozu.osób. lub.ładunków,.używany.przez.Siły.Zbrojne.Rzeczypospolitej. Polskiej,.Policję,.Agencję.Bezpieczeństwa.Wewnętrznego,. Agencję.Wywiadu,.Służbę.Kontrwywiadu.Wojskowego,.Służ- bę.Wywiadu.Wojskowego,.Centralne.Biuro.Antykorupcyjne,. Biuro.Ochrony.Rządu,.Straż.Graniczną,.kontrolę.skarbową,. Służbę.Celną,.jednostki.ochrony.przeciwpożarowej,.Inspekcję. Transportu.Drogowego.i.Służbę.Więzienną; 38). pojazd.uprzywilejowany.—.pojazd.wysyłający.sygnały.świetl- ne.w.postaci.niebieskich.świateł.błyskowych.i.jednocześnie. sygnały.dźwiękowe.o.zmiennym.tonie,.jadący.z.włączonymi. światłami.mijania.lub.drogowymi;.okreś.lenie.to.obejmuje.rów- nież.pojazdy.jadące.w.kolumnie,.na.której.początku.i.na.końcu. znajdują.się.pojazdy.uprzywilejowane.wysyłające.dodatkowo. sygnały.świetlne.w.postaci.czerwonego.światła.błyskowego; 39). pojazd.zabytkowy.—.pojazd,.który.na.podstawie.odrębnych. przepisów.został.wpisany.do.rejestru.zabytków.lub.znajdu- je.się.w.wojewódzkiej.ewidencji.zabytków,.a.także.pojazd. wpisany.do.inwentarza.muzealiów,.zgodnie.z.odrębnymi. przepisami; 40). samochód.osobowy.—.pojazd.samochodowy.przeznaczony. konstrukcyjnie.do.przewozu.nie.więcej.niż.9.osób.łącznie. z.kierowcą.oraz.ich.bagażu; 41). autobus.—.pojazd.samochodowy.przeznaczony.konstrukcyj- nie.do.przewozu.więcej.niż.9.osób.łącznie.z.kierowcą; 41a). autobus.szkolny.—.autobus.przeznaczony.do.przewozu.dzieci. do.szkoły,.barwy.pomarańczowej,.oznaczony.z.przodu.i.z.tyłu. prostokątnymi.tablicami.barwy.białej,.z.napisem.barwy.czar- nej.„autobus.szkolny”; 42). samochód.ciężarowy.—.pojazd.samochodowy.przeznaczony. konstrukcyjnie.do.przewozu.ładunków;.okreś.lenie.to.obej- 11.Art..2.pkt.37.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.18.sierpnia. 2011.r..(Dz..U..Nr.222,.poz..1321).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.19.paździer- nika.2012.r. 20 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 muje.również.samochód.ciężarowo–osobowy.przeznaczony. konstrukcyjnie.do.przewozu.ładunków.i.osób.w.liczbie.od. 4.do.9.łącznie.z.kierowcą; 42a). ciągnik.samochodowy.—.pojazd.samochodowy.przeznaczony. konstrukcyjnie.wyłącznie.do.ciągnięcia.przyczepy;.okreś.lenie. to.obejmuje.ciągnik.siodłowy.i.ciągnik.balastowy; 42b)12.czterokołowiec.—.pojazd.samochodowy.przeznaczony.do. przewozu.osób.lub.ładunków,.z.wyłączeniem.samochodu. osobowego,.ciężarowego.i.motocykla,.którego.masa.własna. nie.przekracza: a). w.przypadku.przewozu.rzeczy.550.kg, b). w.przypadku.przewozu.osób.400.kg; 42c)13.czterokołowiec.lekki.—.czterokołowiec,.którego.masa.własna. nie.przekracza.350.kg.i.konstrukcja.ogranicza.prędkość.jazdy. do.45.km/h; 43). taksówka.—.pojazd.samochodowy,.odpowiednio.wyposażo- ny.i.oznaczony,.przeznaczony.do.przewozu.osób.w.liczbie.nie. większej.niż.9.łącznie.z.kierowcą.oraz.ich.bagażu.podręcznego. za.ustaloną.na.podstawie.taksometru.opłatą; 44). ciągnik.rolniczy.—.pojazd.silnikowy.skonstruowany.do.uży- wania.łącznie.ze.sprzętem.do.prac.rolnych,.leśnych.lub.ogrod- niczych;.ciągnik.taki.może.być.również.przystosowany.do. ciągnięcia.przyczep.oraz.do.prac.ziemnych; 44)14 ciągnik rolniczy — pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodni­ czych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; 12.Art..2.pkt.42b.dodany.przez.art..125.pkt.3.lit..d).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151)z.dniem.19.stycznia.2013.r. 13.Art..2.pkt.42c.dodany.przez.art..125.pkt.3.lit..d).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 14.Art..2.pkt.44.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).ustawy.z.dnia.10.paździer- nika.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 21 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym 45)15.motocykl.—.pojazd.samochodowy.zaopatrzony.w.silnik. spalinowy.o.pojemności.skokowej.przekraczającej.50.cm3,. dwukołowy.lub.z.bocznym.wózkiem.—.wielośladowy;.okreś- lenie.to.obejmuje.również.pojazd.trójkołowy.o.symetrycznym. rozmieszczeniu.kół; 46)16.motorower.—.pojazd.dwu–.lub.trójkołowy.zaopatrzony. w.silnik.spalinowy.o.pojemności.skokowej.nieprzekraczającej. 50.cm3.lub.w.silnik.elektryczny.o.mocy.nie.większej.niż.4.kW,. którego.konstrukcja.ogranicza.prędkość.jazdy.do.45.km/h; 47). rower.—.pojazd.o.szerokości.nieprzekraczającej.0,9.m.poru- szany.siłą.mięśni.osoby.jadącej.tym.pojazdem;.rower.może. być.wyposażony.w.uruchamiany.naciskiem.na.pedały.po- mocniczy.napęd.elektryczny.zasilany.prądem.o.napięciu.nie. wyższym.niż.48.V.o.znamionowej.mocy.ciągłej.nie.większej. niż.250.W,.którego.moc.wyjściowa.zmniejsza.się.stopniowo. i.spada.do.zera.po.przekroczeniu.prędkości.25.km/h; 47a). wózek.rowerowy.—.pojazd.o.szerokości.powyżej.0,9.m.prze- znaczony.do.przewozu.osób.lub.rzeczy.poruszany.siłą.mięśni. osoby.jadącej.tym.pojazdem;.wózek.rowerowy.może.być.wy- posażony.w.uruchamiany.naciskiem.na.pedały.pomocniczy. napęd.elektryczny.zasilany.prądem.o.napięciu.nie.wyższym. niż.48.V.o.znamionowej.mocy.ciągłej.nie.większej.niż.250.W,. którego.moc.wyjściowa.zmniejsza.się.stopniowo.i.spada.do. zera.po.przekroczeniu.prędkości.25.km/h; 48). wózek.inwalidzki.—.pojazd.konstrukcyjnie.przeznaczony. do.poruszania.się.osoby.niepełnosprawnej,.napędzany.siłą. mięśni.lub.za.pomocą.silnika,.którego.konstrukcja.ogranicza. prędkość.jazdy.do.prędkości.pieszego; 49). zespół.pojazdów.—.pojazdy.złączone.ze.sobą.w.celu.poru- szania.się.po.drodze.jako.całość;.nie.dotyczy.to.pojazdów. złączonych.w.celu.holowania; 15.Art..2.pkt.45.zmieniony.przez.art..125.pkt.3.lit..e).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 16.Art..2.pkt.46.zmieniony.przez.art..125.pkt.3.lit..e).ustawy.z.dnia.5.stycznia. 2011.r..o.kierujących.pojazdami.(Dz..U..Nr.30,.poz..151).z.dniem.19.stycznia.2013.r. 22 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 49a). kolejka.turystyczna.—.zespół.pojazdów.składający.się.z.ciągni- ka.rolniczego,.którego.konstrukcja.ogranicza.prędkość.jazdy. do.25.km/h,.albo.pojazdu.wolnobieżnego.oraz.przyczepy. (przyczep).dostosowanej.do.przewozu.osób,.wykorzystywa- nych.w.ramach.prowadzonej.działalności.w.zakresie.świad- czenia.usług.turystycznych; 50). przyczepa.—.pojazd.bez.silnika,.przystosowany.do.łączenia. go.z.innym.pojazdem; 51). przyczepa.lekka.—.przyczepę,.której.dopuszczalna.masa. całkowita.nie.przekracza.750.kg; 52). naczepa.—.przyczepę,.której.część.spoczywa.na.pojeździe. silnikowym.i.obciąża.ten.pojazd; 53). masa.własna.—.masę.pojazdu.z.jego.normalnym.wyposa- żeniem,.paliwem,.olejami,.smarami.i.cieczami.w.ilościach. nominalnych,.bez.kierującego; 54). dopuszczalna.masa.całkowita.—.największą.okreś.loną.właści- wymi.warunkami.technicznymi.masę.pojazdu.obciążonego. osobami.i.ładunkiem,.dopuszczonego.do.poruszania.się.po. drodze; 55). rzeczywista.masa.całkowita.—.masę.pojazdu.łącznie.z.masą. znajdujących.się.na.nim.rzeczy.i.osób; 56). dopuszczalna.ładowność.—.największą.masę.ładunku.i.osób,. jaką.może.przewozić.pojazd,.która.stanowi.różnicę.dopusz- czalnej.masy.całkowitej.i.masy.własnej.pojazdu; 57). nacisk.osi.—.sumę.nacisków,.jaką.na.drogę.wywierają.koła. 58). VIN.—.numer.identyfikacyjny.pojazdu.nadany.i.umieszczony. znajdujące.się.na.jednej.osi; przez.producenta; 59). urządzenie.rejestrujące.—.stacjonarne,.przenośne.albo.zain- stalowane.w.pojeździe.albo.na.statku.powietrznym.urządze- nie.ujawniające.i.zapisujące.za.pomocą.technik.utrwalania. obrazów.naruszenia.przepisów.ruchu.drogowego.przez.kie- rujących.pojazdami; 23 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym 60)17.kategoria pojazdu — klasyfikację pojazdu według wymagań homo­ 61)18.maksymalna masa całkowita — największą masę pojazdu obciążone­ go osobami i ładunkiem, okreś loną przez producenta pojazdu; 62)19.nowy pojazd — pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestro­ logacyjnych; wany; 63). państwo członkowskie — państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego. Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronę umowy o Euro­ pejskim Obszarze Gospodarczym; 64)20.pojazd kompletny — pojazd, który w celu spełnienia wymagań tech­ nicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji; 65)21.pojazd marki „SAM” — pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej; 66)22.pojazd produkowany w małych seriach — pojazd produkowany w li­ mitowanej liczbie, okreś lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3; 67)23.pojazd niekompletny — pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap kompletacji; 17.Art..2.pkt.60.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 18.Art..2.pkt.61.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 19.Art..2.pkt.62.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 20.Art..2.pkt.64.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 21.Art..2.pkt.65.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 22.Art..2.pkt.66.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 23.Art..2.pkt.67.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 24 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 68)24.pojazd skompletowany — pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji; 69)25.pojazd z końcowej partii produkcji — pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność; 70)26.przedmiot wyposażenia lub część — rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, podlegające wymaganiom tech­ nicznym okreś lonym w dziale III, rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe; 71)27.świadectwo homologacji typu — świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo homologacji typu pojazdu, świadectwo homologa­ cji typu WE; 72)28.świadectwo homologacji typu EKG ONZ — dokument wydany przez właściwy organ państwa — strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), zwanego dalej „Porozu­ mieniem”, stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ okreś­ lone w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 24.Art..2.pkt.68.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 25.Art..2.pkt.69.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 26.Art..2.pkt.70.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 27.Art..2.pkt.71.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 28.Art..2.pkt.72.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 25 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Porozumienia; 73)29.świadectwo homologacji typu pojazdu — dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ po­ jazdu spełnia wymagania procedury homologacji typu pojazdu; 74)30.świadectwo homologacji typu WE — dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwier­ dzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE; 75)31.typ przedmiotu wyposażenia lub części — oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ochronę środowiska, jeżeli wymagania okreś lone w przepisach UE dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej; 76)32.świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu — doku­ ment wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 77)33.świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowują­ cej dany typ pojazdu do zasilania gazem — dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury 29.Art..2.pkt.73.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 30.Art..2.pkt.74.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 31.Art..2.pkt.75.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 32.Art..2.pkt.76.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 33.Art..2.pkt.77.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 26 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 78)34.typ pojazdu — oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech, okreś lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 79)35.wprowadzenie do obrotu — odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkownikowi; 80)36.wariant pojazdu — oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem istotnych cech, okreś­ lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 81)37.wersja pojazdu — oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o komple­ tacji okreś lonej w opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo świadectwie homologacji typu WE pojazdu; 82)38.tramwaj — pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy za­ silany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 83)39.trolejbus — autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej. 34.Art..2.pkt.78.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 35.Art..2.pkt.79.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 36.Art..2.pkt.80.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 37.Art..2.pkt.81.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 38.Art..2.pkt.82.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 39.Art..2.pkt.83.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.10.październi- ka.2012.r..(Dz..U..poz..1448).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.22.czerwca.2013.r. 27 Art. 3–5 Prawo o ruchu drogowym Dział II. Ruch drogowy Rozdział 1. Zasady ogólne Obowiązki uczestnika ruchu Art. 3. 1. Uczestnik.ruchu.i.inna.osoba.znajdująca.się.na.dro- dze.są.obowiązani.zachować.ostrożność.albo.gdy.ustawa.tego.wy- maga.—.szczególną.ostrożność,.unikać.wszelkiego.działania,.które. mogłoby.spowodować.zagrożenie.bezpieczeństwa.lub.porządku. ruchu.drogowego,.ruch.ten.utrudnić.albo.w.związku.z.ruchem.za- kłócić.spokój.lub.porządek.publiczny.oraz.narazić.kogokolwiek.na. szkodę..Przez.działanie.rozumie.się.również.zaniechanie. 2. Przepis.ust..1.stosuje.się.odpowiednio.do.osoby.znajdującej. się.w.pobliżu.drogi,.jeżeli.jej.zachowanie.mogłoby.pociągnąć.za.sobą. skutki,.o.których.mowa.w.tym.przepisie. 3. Jeżeli.uczestnik.ruchu.lub.inna.osoba.spowodowała.jednak. zagrożenie.bezpieczeństwa.ruchu.drogowego,.jest.obowiązana. przedsięwziąć.niezbędne.środki.w.celu.niezwłocznego.usunięcia. zagrożenia,.a.gdyby.nie.mogła.tego.uczynić,.powinna.o.zagrożeniu. uprzedzić.innych.uczestników.ruchu. Zasada zaufania do innych uczestników ruchu Art. 4. Uczestnik.ruchu.i.inna.osoba.znajdująca.się.na.dro- dze.mają.prawo.liczyć,.że.inni.uczestnicy.tego.ruchu.przestrzegają. przepisów.ruchu.drogowego,.chyba.że.okoliczności.wskazują.na. możliwość.odmiennego.ich.zachowania. Polecenia i sygnały osób kierujących ruchem Art. 5. 1. Uczestnik.ruchu.i.inna.osoba.znajdująca.się.na.dro- dze.są.obowiązani.stosować.się.do.poleceń.i.sygnałów.dawanych. przez.osoby.kierujące.ruchem.lub.uprawnione.do.jego.kontroli,.sy- gnałów.świetlnych.oraz.znaków.drogowych,.nawet.wówczas,.gdy. z.przepisów.ustawy.wynika.inny.sposób.zachowania.niż.nakazany. przez.te.osoby,.sygnały.świetlne.lub.znaki.drogowe. 28 Prawo o ruchu drogowym Art. 6 2. Polecenia.i.sygnały.dawane.przez.osoby.kierujące.ruchem.lub. uprawnione.do.jego.kontroli.mają.pierwszeństwo.przed.sygnałami. świetlnymi.i.znakami.drogowymi. 3. Sygnały.świetlne.mają.pierwszeństwo.przed.znakami.drogo- wymi.regulującymi.pierwszeństwo.przejazdu. Osoby uprawnione do wydawania poleceń i sygnałów Art. 6. 1. Polecenia.lub.sygnały.może.dawać.uczestnikowi.ru- chu.lub.innej.osobie.znajdującej.się.na.drodze: 1). policjant; 2). żołnierz.Żandarmerii.Wojskowej.lub.wojskowego.organu. porządkowego,.zabezpieczający.przemarsz.lub.przejazd.ko- lumny.wojskowej.albo.w.razie.akcji.związanej.z.ratowaniem. życia.lub.mienia; 3). funkcjonariusz.Straży.Granicznej; 3a). 3b). umundurowany.inspektor.kontroli.skarbowej.lub.funkcjona- inspektor.Inspekcji.Transportu.Drogowego; riusz.celny; 3c). strażnik.gminny.(miejski); 4). pracownik.kolejowy.na.przejeździe.kolejowym; 5). osoba.działająca.w.imieniu.zarządcy.drogi.lub.osoba.wykonu- jąca.roboty.na.drodze.na.zlecenie.lub.za.zgodą.zarządcy.drogi; 6). osoba.nadzorująca.bezpieczne.przejście.dzieci.przez.jezdnię,. w.wyznaczonym.miejscu; 7). kierujący.autobusem.szkolnym.w.miejscach.postoju.związa- nych.z.wsiadaniem.lub.wysiadaniem.dzieci; 7a). ratownik.górski.podczas.wykonywania.czynności.związanych. z.prowadzeniem.akcji.ratowniczej; 8). strażnik.leśny.lub.funkcjonariusz.Straży.Parku.—.na.terenie. odpowiednio.lasu.lub.parku.narodowego. 9). strażak.Państwowej.Straży.Pożarnej.podczas.wykonywania. czynności.związanych.z.prowadzeniem.akcji.ratowniczej; 10). członek.ochotniczej.straży.pożarnej.podczas.wykonywania. czynności.związanych.z.prowadzeniem.akcji.ratowniczej; 29 Art. 6 Prawo o ruchu drogowym 11)40.funkcjonariusz.Biura.Ochrony.Rządu.podczas.wykonywa- nia.czynności.związanych.z.zapewnieniem.bezpieczeństwa. ochranianych.osób,.obiektów.i.urządzeń; 12)41.pilot.podczas.wykonywania.czynności.związanych.z.piloto- waniem.przejazdu.pojazdu.nienormatywnego. 2. Osoby,.o.których.mowa.w.ust..1.i.ust..4.pkt.2,.powinny.być. łatwo.rozpoznawalne.i.widoczne.z.dostatecznej.odległości,.zarówno. w.dzień,.jak.i.w.nocy. 3. Przepis.ust..2.w.zakresie.łatwej.rozpoznawalności: 1). dotyczy.osoby.wymienionej.w.ust..1.pkt.1.tylko.poza.obszarem. zabudowanym; 2). nie.dotyczy.kierującego.autobusem.szkolnym,.jeżeli.sygnał. do.zatrzymania.innych.pojazdów.dawany.jest.przez.tę.osobę. bez.wychodzenia.z.odpowiednio.oznaczonego.pojazdu. 3a.42.Osoby,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.4–8.i.12.oraz.ust..4.pkt.2,. mogą.dawać.polecenia.lub.sygnały.uczestnikowi.ruchu.lub.innej. osobie.znajdującej.się.na.drodze.pod.warunkiem.ukończenia.szkole- nia.organizowanego.przez.wojewódzki.ośrodek.ruchu.drogowego.. Pilot.zabezpieczający.przejazd.pojazdu.nienormatywnego.będący. osobą,.o.której.mowa.w.ust..1.pkt.1–3c.i.9,.nie.podlega.szkoleniu. 3b. Szkolenie,.o.którym.mowa.w.ust..3a,.może.być.przeprowa- dzone.odpłatnie..Opłatę.ponosi.podmiot.kierujący.na.szkolenie,. a.w.pozostałych.przypadkach.—.osoba.odbywająca.szkolenie.. Wysokość.maksymalnej.opłaty.za.szkolenie.jednej.osoby.nie.może. przekraczać.30 .minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.ustalonego. na.podstawie.przepisów.o.minimalnym.wynagrodzeniu.za.pracę. 4. Minister.właściwy.do.spraw.wewnętrznych.w.porozumieniu. z.ministrem.właściwym.do.spraw.transportu,.uwzględniając.potrze- bę.zapewnienia.bezpieczeństwa.i.porządku.w.trakcie.kierowania. 40.Art..6.ust..1.pkt.11.dodany.przez.art..1.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.18.sierpnia. 2011.r..(Dz..U..Nr.222,.poz..1321).z.dniem.19.października.2012.r. 41.Art..6.ust..1.pkt.12.dodany.przez.art..1.pkt.2.lit..a).ustawy.z.dnia.18.sierpnia. 2011.r..(Dz..U..Nr.222,.poz..1321).z.dniem.19.października.2012.r. 42.Art..6.ust..3a.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.lit..b).ustawy.z.dnia.18.sierpnia. 2011.r..(Dz..U..Nr.222,.poz..1321).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.19.paździer- nika.2012.r. 30 Prawo o ruchu drogowym Art. 7–8 ruchem.drogowym.oraz.sprawnego.wykonywania.czynności.w.tym. zakresie,.w.drodze.rozporządzenia: 1). okreś.li.organizację.i.sposób.wykonywania.czynności,.o.któ- rych.mowa.w.ust..1,.program.i.tryb.prowadzenia.szkolenia. w.tym.zakresie,.wzór.zaświadczenia.o.ukończeniu.szkolenia,. wysokość.stawek.za.szkolenie.oraz.tryb.ich.pobierania.i.zwro- tu,.biorąc.pod.uwagę.w.szczególności.średnie.realne.koszty. organizacji.i.przeprowadzania.szkolenia; 2). może.upoważnić.inne.osoby.do.wykonywania.czynności,. o.których.mowa.w.ust..1,.oraz.okreś.lić.okoliczności,.szczegóło- we.warunki,.sposób.wykonywania.czynności.w.tym.zakresie,. jak.również.warunki,.które.te.osoby.muszą.spełniać; 3). okreś.li.wzór.ubioru.osób,.o.których.mowa.w.ust..1.pkt.4–6. Znaki i sygnały drogowe Art. 7. 1. Znaki.i.sygnały.drogowe.wyrażają.ostrzeżenia,.zaka- zy,.nakazy.lub.informacje. 2. Minister.właściwy.do.spraw.transportu.i.minister.właściwy. do.spraw.wewnętrznych,.w.porozumieniu.z.Ministrem.Obrony.Na- rodowej,.uwzględniając.w.szczególności.konieczność.dostosowania. sygnałów.drogowych.do.postanowień.umów.międzynarodowych,. okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,.znaki.i.sygnały.obowiązujące. w.ruchu.drogowym,.ich.znaczenie.i.zakres.obowiązywania. 3. Minister.właściwy.do.spraw.transportu.w.porozumieniu. z.ministrem.właściwym.do.spraw.wewnętrznych,.uwzględnia- jąc.konieczność.zapewnienia.czytelności.i.zrozumiałości.znaków. i.sygnałów.drogowych.dla.uczestników.ruchu.drogowego,.okreś.li,. w.drodze.rozporządzenia,.szczegółowe.warunki.techniczne.dla. znaków.i.sygnałów.drogowych.oraz.urządzeń.bezpieczeństwa. ruchu.drogowego,.a.także.warunki.ich.umieszczania.na.drogach. Osoba niepełnosprawna. Karta parkingowa Art. 8. 1. Osoba.niepełnosprawna.o.obniżonej.sprawności. ruchowej,.kierująca.pojazdem.samochodowym.oznaczonym.kar- tą.parkingową.może.nie.stosować.się.do.niektórych.znaków.dro- 31 Art. 8 Prawo o ruchu drogowym gowych.dotyczących.zakazu.ruchu.lub.postoju,.w.zakresie.okreś- lonym.przepisami,.o.których.mowa.w.art..7.ust..2. 2. Przepis.ust..1.stosuje.się.również.do: 1). kierującego.pojazdem.przewożącego.osobę.o.obniżonej. sprawności.ruchowej; 2). pracowników.placówek.zajmujących.się.opieką,.rehabilitacją. lub.edukacją.osób.niepełnosprawnych.pozostających.pod. opieką.tych.placówek. 3. Karta.parkingowa.powinna.być.umieszczona.za.przednią. szybą.pojazdu.samochodowego.w.sposób.umożliwiający.jej.od- czytanie. 4. Kartę.parkingową,.za.opłatą,.wydaje.starosta. 5. Kartę.parkingową.osobie,.o.której.mowa.w.ust..1,.wydaje.się. na.podstawie.wydanego.przez.zespół.do.spraw.orzekania.o.niepeł- nosprawności: 1). orzeczenia.o.niepełnosprawności, 2). orzeczenia.o.stopniu.niepełnosprawności, 3). orzeczenia.o.wskazaniach.do.ulg.i.uprawnień —.wraz.ze.wskazaniem,.o.którym.mowa.w.art..6b.ust..3.pkt.9.usta- wy.z.dnia.27.sierpnia.1997.r..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej. oraz.zatrudnianiu.osób.niepełnosprawnych.(Dz..U..z.2011.r..Nr.127,. poz..721,.z.późn..zm.). 5a–5b. (uchylone) 6. Przepis.ust..1.stosuje.się.odpowiednio.w.stosunku.do.kie- rujących.pojazdami.zaopatrzonymi.w.kartę.parkingową.wydaną. za.granicą. 7. Minister.właściwy.do.spraw.transportu.okreś.li,.w.drodze. rozporządzenia: 1). wzór.karty.parkingowej,.uwzględniając.w.szczególności. konieczność.ujednolicenia.wzoru.karty.parkingowej.z.rozwią- zaniami.przyjętymi.w.krajach.europejskich,.w.celu.umożli- wienia.korzystania.osobom.niepełnosprawnym.z.ulg.i.przywi- lejów.w.ruchu.drogowym,.okreś.lonych.w.przepisach.prawa. krajowego; 32 Prawo o ruchu drogowym Art. 9–10 1a). wzór.oraz.tryb.wydania.karty.parkingowej.dla.placówek,. o.których.mowa.w.ust..2.pkt.2; 2). wysokość.opłat.za.wydanie.karty.parkingowej,.uwzględniając. koszty.związane.z.jej.wydaniem.i.dystrybucją. 8. Minister.właściwy.do.spraw.transportu.w.porozumieniu. z.ministrem.właściwym.do.spraw.zabezpieczenia.społecznego. i.ministrem.właściwym.do.spraw.zdrowia.okreś.li,.w.drodze.roz- porządzenia,.rodzaj.placówek.zajmujących.się.opieką,.rehabilitacją. lub.edukacją.osób.niepełnosprawnych.uprawnionych.do.uzyskania. karty.parkingowej.oraz.tryb.wydawania.tym.placówkom.karty. parkingowej,.mając.na.względzie.zapewnienie.wydawania.karty. właściwym.placówkom. Art. 8a. (uchylony) Pojazd uprzywilejowany Art. 9. Uczestnik.ruchu.i.inna.osoba.znajdująca.się.na.dro- dze.są.obowiązani.ułatwić.przejazd.pojazdu.uprzywilejowane- go,.w.szczególności.przez.niezwłoczne.usunięcie.się.z.jego.drogi,. a.w.razie.potrzeby.zatrzymanie.się. Zarządzanie, sprawowanie nadzoru nad ruchem drogowym Art. 10. 1. Minister.właściwy.do.spraw.transportu.sprawuje. nadzór.nad.zarządzaniem.ruchem.na.drogach.krajowych. 2. Wojewoda.sprawuje.nadzór.nad.zarządzaniem.ruchem.na. drogach: 1). wojewódzkich; 2). powiatowych; 3). gminnych; 4). publicznych.położonych.w.miastach.na.prawach.powiatu. i.w.mieście.stołecznym.Warszawie; 5). wewnętrznych.położonych.w.strefach.ruchu.lub.strefach. zamieszkania. 3. Generalny.Dyrektor.Dróg.Krajowych.i.Autostrad.zarządza. ruchem.na.drogach.krajowych,.z.zastrzeżeniem.ust..6. 33 Art. 10 Prawo o ruchu drogowym 4. Marszałek.województwa.zarządza.ruchem.na.drogach.wo- jewódzkich,.z.zastrzeżeniem.ust..6. 5. Starosta.zarządza.ruchem.na.drogach.powiatowych.i.gmin- nych,.z.zastrzeżeniem.ust..6. 6. Prezydent.miasta.zarządza.ruchem.na.drogach.publicznych. położonych.w.miastach.na.prawach.powiatu,.z.wyjątkiem.autostrad. i.dróg.ekspresowych. 7. Zarządzanie.ruchem.na.drogach.wewnętrznych,.w.tym. w.strefie.ruchu.i.strefie.zamieszkania,.należy.do.podmiotu.zarzą- dzającego.tymi.drogami. 8. Generalny.Dyrektor.Dróg.Krajowych.i.Autostrad.może.po- wierzyć.zadania.w.zakresie.zarządzania.ruchem.na.drogach.krajo- wych.marszałkowi.województwa. 9. Drogami.krajowymi,.wojewódzkimi,.powiatowymi.i.gmin- nymi.są.drogi.publiczne.okreś.lone.zgodnie.z.przepisami.o.drogach. publicznych. 10. Organy.sprawujące.nadzór.nad.zarządzaniem.ruchem.na. drogach.mogą.nakazać.zmianę.organizacji.ruchu.ze.względu.na. ważny.interes.ogólnospołeczny.lub.konieczność.zapewnienia.ruchu. tranzytowego. 10a. Podmioty.zarządzające.drogami,.o.których.mowa.w.ust..7,. ustalając.organizację.ruchu.na.tych.drogach.stosują.znaki.i.sygnały. drogowe.oraz.zasady.ich.umieszczania.wynikające.z.ustawy.i.jej. przepisów.wykonawczych..Koszt.oznakowania.drogi.wewnętrznej. ponosi.podmiot.zarządzający.drogą. 11. Minister.właściwy.do.spraw.transportu,.mając.na.uwadze. konieczność.ochrony.dróg.przed.zniszczeniem.oraz.zapewnienie. bezpieczeństwa.ruchu.w.okresie.zwiększonego.natężenia.ruchu. pojazdów.osobowych,.może.wprowadzić,.w.drodze.rozporządze- nia,.okresowe.ograniczenia.ruchu.pojazdów.na.drogach.lub.zakaz. ruchu.niektórych.rodzajów.pojazdów. 12. Minister.właściwy.do.spraw.transportu,.w.porozumieniu. z.ministrem.właściwym.do.spraw.wewnętrznych.i.Ministrem.Obro- ny.Narodowej,.uwzględniając.w.szczególności: 1). konieczność.zapewnienia.bezpieczeństwa.wszystkim.uczest- nikom.ruchu.drogowego, 34 Prawo o ruchu drogowym Art. 11–12 2). potrzebę.efektywnego.wykorzystania.dróg.publicznych, 3). potrzeby.społeczności.lokalnej,. okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,.szczegółowe.warunki.zarzą- dzania.ruchem.na.drogach.oraz.wykonywania.nadzoru.nad.tym. zarządzaniem. Rozdział 2. Ruch pieszych Obowiązki pieszego na drodze Art. 11. 1. Pieszy.jest.obowiązany.korzystać.z.chodnika.lub. drogi.dla.pieszych,.a.w.razie.ich.braku.—.z.pobocza..Jeżeli.nie.ma. pobocza.lub.czasowo.nie.można.z.niego.korzystać,.pieszy.może.ko- rzystać.z.jezdni,.pod.warunkiem.zajmowania.miejsca.jak.najbliżej. jej.krawędzi.i.ustępowania.miejsca.nadjeżdżającemu.pojazdowi. 2. Pieszy.idący.po.poboczu.lub.jezdni.jest.obowiązany.iść.lewą. stroną.drogi. 3. Piesi.idący.jezdnią.są.obowiązani.iść.jeden.za.drugim..Na. drodze.o.małym.ruchu,.w.warunkach.dobrej.widoczności,.dwóch. pieszych.może.iść.obok.siebie. 4. Korzystanie.przez.pieszego.z.drogi.dla.rowerów.jest.dozwo- lone.tylko.w.razie.braku.chodnika.lub.pobocza.albo.niemożności. korzystania.z.nich..Pieszy,.z.wyjątkiem.osoby.niepełnosprawnej,. korzystając.z.tej.drogi,.jest.obowiązany.ustąpić.miejsca.rowerowi. 5. Przepisów.ust..1–4.nie.stosuje.się.w.strefie.zamieszkania.. W.strefie.tej.pieszy.korzysta.z.całej.szerokości.drogi.i.ma.pierwszeń- stwo.przed.pojazdem. Kolumna pieszych Art. 12. 1. Kolumna.pieszych,.z.wyjątkiem.pieszych.w.wieku. do.10.lat,.może.się.poruszać.tylko.prawą.stroną.jezdni. 2. Do.kolumny.pieszych.w.wieku.do.10.lat.stosuje.się.odpowied- nio.przepisy.art..11.ust..1.i.2. 3. Liczba.pieszych.idących.jezdnią.w.kolumnie.obok.siebie.nie. może.przekraczać.4,.a.w.kolumnie.wojskowej.—.6,.pod.warunkiem. że.kolumna.nie.zajmuje.więcej.niż.połowy.szerokości.jezdni. 35 Art. 13 Prawo o ruchu drogowym 4. Piesi.w.wieku.do.10.lat.mogą.iść.w.kolumnie.tylko.dwójkami. pod.nadzorem.co.najmniej.jednej.osoby.pełnoletniej. 5. Długość.kolumny.pieszych.nie.może.przekraczać.50.m..Od- ległość.między.kolumnami.nie.może.być.mniejsza.niż.100.m. 6. Jeżeli.przemarsz.kolumny.pieszych.odbywa.się.w.warunkach. niedostatecznej.widoczności: 1). pierwszy.i.ostatni.z.idących.z.lewej.strony.są.obowiązani.nieść. latarki: a). pierwszy.—.ze.światłem.białym,.skierowanym.do.przodu, b). ostatni.—.ze.światłem.czerwonym,.skierowanym.do.tyłu; 2). w.kolumnie.o.długości.przekraczającej.20.m.idący.po.lewej. stronie.z.przodu.i.z.tyłu.są.obowiązani.używać.elementów. odblaskowych.odpowiadających.właściwym.warunkom.tech- nicznym,.a.ponadto.idący.po.lewej.stronie.są.obowiązani.nieść. dodatkowe.latarki.ze.światłem.białym,.rozmieszczone.w.taki. sposób,.aby.odległość.między.nimi.nie.przekraczała.10.m; 3). światło.latarek.powinno.być.widoczne.z.odległości.co.naj- mniej.150.m. 7. Zabrania.się: 1). ruchu.po.jezdni.kolumny.pieszych.w.czasie.mgły;.zakaz.ten. nie.dotyczy.kolumny.wojskowej.lub.policyjnej; 2). ruchu.po.jezdni.kolumny.pieszych.w.wieku.do.10.lat.w.wa- runkach.niedostatecznej.widoczności; 3). prowadzenia.po.jezdni.kolumny.pieszych.przez.osobę.w.wie- ku.poniżej.18.lat. Przechodzenie przez jezdnię Art. 13. 1. Pieszy,.przechodząc.przez.jezdnię.lub.torowisko,. jest.obowiązany.zachować.szczególną.ostrożność.oraz,.z.zastrzeże- niem.ust..2.i.3,.korzystać.z.przejścia.dla.pieszych..Pieszy.znajdujący. się.na.tym.przejściu.ma.pierwszeństwo.przed.pojazdem. 2. Przechodzenie.przez.jezdnię.poza.przejściem.dla.pieszych. jest.dozwolone,.gdy.odległość.od.przejścia.przekracza.100.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks drogowy. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: