Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00799 012354 7905407 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Kodeks karny - część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7562-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium „Kodeks karny – część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice” podzielone jest na trzy części:

część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:

część druga – KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć obejmujące m.in. zagadnienia:

część trzecia – TABLICE przedstawiające m.in.:

Czwarte wydanie zawiera pytania dostosowane do aktualnego stanu prawnego oraz najnowszą literaturę.

Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk Krzysztof Wiak Kodeks karny – część szczególna pytania • kazusy • tablice 4. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Kodeks karny – część szczególna W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki Prawo karne Studia Prawnicze L. Gardocki Prawo karne, wyd. 19 Podręczniki Prawnicze R.A. Stefański kodeks karny. komentarz, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Prawo karne, wyd. 5 Skrypty Becka P. Hofmański (red.) kodeks PostęPowania karnego. komentarz, tom iii. wyd. 4 Duże Komentarze Becka kk, kPk, kkw, kskU, wyd. 28 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl kodeks karny – część szczególna pytania • kazusy • tablice 4. wydanie poprawione i uzupełnione dr Małgorzata Gałązka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Radosław G. Hałas Radca prawny dr Sławomir Hypś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Damian Szeleszczuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr hab. Krzysztof Wiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7561-8 ISBN e-book 978-83-255-7562-5 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Literatura __________________________________________________________ XIII Przedmowa _________________________________________________________ XIX Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne _________________________________________________________ 1 Pytanie 1–8 Rozdział II. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ____________ 8 Pytanie 9–15 Rozdział III. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej _________________________________________________ Pytanie 16–19 Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu _____________________ Pytanie 20–36 Rozdział V. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji ____________________________________ Pytanie 37–42 Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania oraz wolności seksualnej i obyczajności ____________________ Pytanie 43–65 Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece __________________ Pytanie 66–73 Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej ________ Pytanie 74–77 Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego _____________________________________ Pytanie 78–84 14 20 39 45 69 77 80 VI Spis treści Rozdział X. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości __________ Pytanie 85–97 Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ___________ Pytanie 98–103 Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ________________ Pytanie 104–106 Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu __ Pytanie 107–139 Rozdział XIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi _________________ Pytanie 140–149 Część B. Kazusy Kazus 1. Zabójstwo ___________________________________________________ Kazus 2. Przerywanie ciąży _____________________________________________ Kazus 3. Bójka _______________________________________________________ Kazus 4. Wypadek komunikacyjny ________________________________________ Kazus 5. Zmuszanie ___________________________________________________ Kazus 6. Naruszenie miru domowego _____________________________________ Kazus 7. Obraza uczuć religijnych ________________________________________ Kazus 8. Zgwałcenie ___________________________________________________ Kazus 9. Znęcanie się __________________________________________________ Kazus 10. Zniesławienie ________________________________________________ Kazus 11. Naruszenie nietykalności cielesnej _______________________________ Kazus 12. Łapownictwo bierne i czynne ___________________________________ Kazus 13. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 14. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 15. Zatajenie dowodów niewinności _________________________________ Kazus 16. Niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd ________________ Kazus 17. Wzięcie zakładnika, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym _____________________________________________________ Kazus 18. Kradzież z włamaniem _________________________________________ Kazus 19. Kradzież a przywłaszczenie _____________________________________ Kazus 20. Rozbój a kradzież _____________________________________________ Kazus 21. Rozbój a wymuszenie rozbójnicze _______________________________ Kazus 22. Uszkodzenie cudzej rzeczy _____________________________________ Część C. Tablice Tabl. 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne _____ Tabl. 2. Ludobójstwo __________________________________________________ Tabl. 3. Szpiegostwo __________________________________________________ Tabl. 4. Zdrada dyplomatyczna __________________________________________ 87 98 105 108 129 137 140 141 143 145 147 150 151 154 157 159 160 161 163 165 167 169 172 175 177 179 182 185 186 186 187 Spis treści Tabl. 5. Samowolne oddalenie a dezercja __________________________________ Tabl. 6. Ochrona życia _________________________________________________ Tabl. 7. Ochrona zdrowia ______________________________________________ Tabl. 8. Typy zabójstw _________________________________________________ Tabl. 9. Zabójstwo w typie podstawowym _________________________________ Tabl. 10. Przerywanie ciąży _____________________________________________ Tabl. 11. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ____________________________ Tabl. 12. Udział w bójce lub pobiciu – typ podstawowy _______________________ Tabl. 13. Udział w bójce lub pobiciu – typy kwalifikowane _____________________ Tabl. 14. Wypadek komunikacyjny a katastrofa komunikacyjna _________________ Tabl. 15. Pozbawienie wolności __________________________________________ Tabl. 16. Groźba bezprawna i groźba karalna _______________________________ Tabl. 17. Handel ludźmi ________________________________________________ Tabl. 18. Nękanie (stalking) _____________________________________________ Tabl. 19. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody ____________________ Tabl. 20. Przestępstwo zmuszania ________________________________________ Tabl. 21. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta _______________________________ Tabl. 22. Naruszenie miru domowego ____________________________________ Tabl. 23. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania ________________ Tabl. 24. Przestępstwo zgwałcenia _______________________________________ Tabl. 25. Przestepstwa związane z wykorzystaniem seksualnym ________________ Tabl. 26. Przestępstwa pedofilskie ________________________________________ Tabl. 27. Przestępstwo kazirodztwa ______________________________________ Tabl. 28. Przestępstwo nawiązania kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego (grooming) ______________________________________________ Tabl. 29. Przestępstwo propagowania lub pochwalania pedofilii _________________ Tabl. 30. Przestępstwa związane z pornografią ______________________________ Tabl. 31. Przestępstwa związane z prostytucją ______________________________ Tabl. 32. Przestępstwo bigamii __________________________________________ Tabl. 33. Przestępstwo znęcania się _______________________________________ Tabl. 34. Przestępstwo rozpijania małoletniego _____________________________ Tabl. 35. Przestępstwo niealimentacji _____________________________________ Tabl. 36. Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej __________ Tabl. 37. Przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej _______ Tabl. 38. Nielegalna adopcja _____________________________________________ Tabl. 39. Dozwolona krytyka ____________________________________________ Tabl. 40. Przestępstwa związane z korupcją ________________________________ Tabl. 41. Wyłączenie karalności za łapownictwo _____________________________ Tabl. 42. Przestępstwo poplecznictwa _____________________________________ Tabl. 43. Udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym ___________ Tabl. 44. Kryminalizacja zachowań odnoszących się do broni palnej i amunicji _____ Tabl. 45. Ochrona mienia – granica między przestępstwem a wykroczeniem ______ Tabl. 46. Przestępstwa rozbójnicze _______________________________________ Tabl. 47. Fałszowanie dokumentów ______________________________________ Tabl. 48. Paserstwo ___________________________________________________ Tabl. 49. Kradzież a przywłaszczenie ______________________________________ VII 188 189 189 190 190 191 192 193 193 194 195 195 196 197 198 199 199 200 200 201 202 203 204 204 205 206 207 208 208 209 209 210 210 211 212 213 214 214 215 216 217 219 220 221 221 VIII Spis treści Tabl. 50. Oszustwo – oszustwo gospodarcze – oszustwo ubezpieczeniowe _______ Tabl. 51. Kradzież – kradzież z włamaniem – kradzież rozbójnicza – rozbój _______ Tabl. 52. Przestępstwa przeciwko mieniu – wypadki mniejszej wagi _____________ Indeks rzeczowy ____________________________________________________ 222 223 224 225 Wykaz skrótów ze zm.) 1. Akty normatywne BrońU ________ ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 576 d. KK ________ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) EKPC ________ Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC __________ Kodeks cywilny KK __________ Kodeks karny KKW ________ Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP _ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPK _________ Kodeks postępowania karnego KRO _________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW __________ Kodeks wykroczeń MPPOiP ______ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) ObrRPU ______ ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo- OchrInfNiejawU ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, litej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.) poz. 1228) 2. Czasopisma GSP _________ Gdańskie Studia Prawnicze KZS _________ Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP _________ Monitor Prawniczy OSA _________ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ________ Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW ______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokura tura Generalna OSPiKA ______ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK _________ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. __________ Palestra PiP __________ Państwo i Prawo X Wykaz skrótów PPK _________ Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. _____ Prokuratura i Prawo PS ___________ Przegląd Sądowy PUG _________ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SP ___________ Studia Prawnicze WPP _________ Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Piśmiennictwo K. Daszkiewicz, Przestępstwa ________ K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Roz- dział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 L. Gardocki, Prawo ___ L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004 R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa ________ R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom pań- stwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok i in., Komentarz __________ O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999 Komentarz, red. O. Górniok ______ Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004 Komentarz, red. A. Wąsek, t. I ____ Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artyku- łów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2004 Komentarz, red. A. Wąsek, t. II ____ Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artyku- łów 226–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2005 Komentarz, red. A. Zoll __________ Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 2006 B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa ________ B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informa- cji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX–XXXIII Kodek- su karnego. Komentarz, Warszawa 2000 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa ________ B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa prze ciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXII, XXIV, XXV, XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 A. Marek, Prawo _____ A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000 Wykaz skrótów XI J. Skorupka, Przestępstwa ________ J. Skorupka, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i pa- pierami wartościowymi. Rozdział XXXVII Kodeksu karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2002 J. Warylewski, Przestępstwa ________ J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i oby- czajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warsza- wa 2001 J. Wojciechowski, Komentarz __________ J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, War- szawa 1997 4. Inne skróty art. _______________ artykuł orz. _______________ orzeczenie SA ________________ Sąd Apelacyjny SN _______________ Sąd Najwyższy SN (7) _____________ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK _______________ Trybunał Konstytucyjny post. ______________ postanowienie poz. _______________ pozycja pyt. _______________ pytanie t. _________________ tom tekst jedn. __________ tekst jednolity uchw. _____________ uchwała w zb. ______________ w zbiegu w zw. _____________ w związku wyr. _______________ wyrok zob. _______________ zobacz Literatura 1. Wybrane podręczniki, komentarze i monografie A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 J. Bednarzak, Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971 T. Bojarski, Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania jednostki, Lublin 1992 Z. Bożyczko, Kradzież z włamaniem i jej sprawca, Warszawa 1970 J. Bronisławski, Szpiegostwo. Wywiad. Paragrafy, Warszawa 1974 K. Buchała, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973 K. Buczkowski, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2000 K. Buczkowski, M. Wojtaszek, Pranie pieniędzy, Warszawa 2001 O. Chybiński, Rozbój w teorii i praktyce, Wrocław 1975 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 W. Cieślak, Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa 1948 K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1981 K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958 M. Filar, Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985 M. Flemming, Kodeks karny – część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2000 M. Flemming, W. Kutzmann, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Roz- dział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999 D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004 R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi spra- wiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2000 O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkie- wicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002–2003 O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999 XIV Literatura A. Grześkowiak, Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1991, Szczecin 1994 K. Gustowska-Szwaja, Z. Lachman, J. Stańda, Fałszywe zeznania i ich przyczyny, Kraków 1971 T. Hanausek, Przemoc jako forma działania przestępczego, Kraków 1966 K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998 K. Indecki, Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1969 r. Analiza dogmatyczna, J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwania dla okupu, Warszawa 2003 Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015 Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artykułów 226–316, red. A. Wąsek, Łódź 1991 Warszawa 2004 Warszawa 2005 Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 1999 Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 2006 Kodeks karny. Część szczególna, t. II, red. A. Zoll, Kraków 2013 Kodeks karny. Część szczególna, t. III, red. A. Zoll, Kraków 2008 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014 Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004 Kodeks karny. Część szczególna, t. I i II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław 2001 H. Kołakowska-Przełomiec, Przestępstwa niealimentacji, Ossolineum 1989 Z. Kubec, B. Hołyst, Bójka i pobicie, Warszawa 1962 W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w pol- skim prawie karnym. Zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984 B. Kunicka-Michalska, Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL na tle prawnoporów- nawczym, Toruń 1967 B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawied- liwości. Rozdział XXX–XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności su- mienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cieles- nej. Rozdział XXII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 J. Leszczyński, Przestępstwo zgwałcenia w Polsce, Warszawa 1973 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938 A. Marek, Komentarz do Kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007 A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 2004 A. Marek, E. Pływaczewski, A. Peczeniuk, Kradzież i paserstwo mienia prywatnego, Warsza- B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV KK. Komentarz, Warszawa wa 1985 1999 Literatura XV Z. Młynarczyk, Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971 I. Nowicka, Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Kra- ków 2004 Ochrona życia w nowym Kodeksie karnym, red. A. Grześkowiak, Lublin 1999 T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004 H. Popławski, Zbrodnia zdrady ojczyzny. Zbrodnia szpiegostwa, Warszawa 1983 J. Piórkowska-Flieger, Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004 Prawo karne, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015 Prawo karne gospodarcze, red. O. Górniok, Bydgoszcz 2003 A. Ratajczak, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego, Warszawa 1980 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002 Z. Siwik, Przestępstwo niealimentacji ze stanowiska polityki kryminalnej, Wrocław 1974 J. Skorupka, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Roz- dział XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2002 L. Sobolewski, Karalność fałszywych wyjaśnień, Warszawa 1966 R. A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 System Prawa Karnego, t. 8, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013 System Prawa Karnego, t. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawło- System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Wa- cki, Warszawa 2015 rylewski, Warszawa 2012 J. Szamrej, Przestępstwo poplecznictwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1977 M. Tarnawski, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1981 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 A. Wąsek, Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982 K. Wiak, Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001 J. Wojciechowska, Zdrada ojczyzny w polskim prawie karnym na tle porównawczym, Wroc- ław 1975 J. Wojciechowska, M. Flemming, Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz, War- szawa 1999 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997 J. Wojciechowski, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300–302. Komentarz, Warszawa 2001 XVI Literatura 2. Inne opracowania M. Bryła, Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organiza- cyjne przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2000, Nr 3 W. Cieślak, Przestępstwa rozbójnicze i ich wzajemne relacje (na tle Kodeksu karnego z 1997 r.), GSP 2002, t. VII W. Cieślak, „Rozporządzenie mieniem” jako znamię wymuszenia rozbójniczego (art. 211 KK), Pal. 1995, Nr 11–12 S. Cora, Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie, GSP 2003, t. XI M. Czekaj, Posługiwanie się niebezpiecznym przedmiotem – jako znamię przestępstwa w Kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 2 W. Dadak, Pozbawienie wolności jako znamię przestępstwa samouwolnienia. Uwagi na tle kryminalizacji samouwolnień, PiP 1995, z. 10–11 A. Grześkowiak, Ochrona życia ludzkiego na tle rozwiązań nowego Kodeksu karnego, Ethos 1999, Nr 45–46 O. Górniok, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w art. 115 § 20 KK, PS 2004, Nr 10 S. Hoc, O prawnokarnej ochronie przedstawicieli państw obcych oraz ich symboli pań­ stwowych, Prok. i Pr. 2003, Nr 12 S. Hoc, O przestępstwach zdrady dyplomatycznej, PPK 2004, Nr 23 S. Hoc, Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w nowym Kodeksie karnym, WPP 2000, Nr 1 S. Hoc, Szpiegostwo w nowym Kodeksie karnym, WPP 1998, Nr 1–2 J. Kaczmarek, Konsekwencje prawnokarne uwolnienia zakładnika (art. 252 § 4 KK), Prok. i Pr. 2001, Nr 6 Z. Kallaus, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 7, Warszawa 1998 P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, PS 2000, Nr 11–12 P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko mieniu. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1981–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002 B. Kaszowska, Porwanie osoby dla okupu w świetle art. 252 Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Z. Kegel, J. Satko, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pie­ niędzmi i papierami wartościowymi. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apela- cyjnych 1918–2000. Piśmiennictwo, Kraków 2002 J. Kędzierski, Fałszowanie papierów wartościowych w polskim prawie karnym, Pal. 2002, Nr 1–2 W. Kubala, Przestępstwa przeciwko państwu de lege ferenda, WPP 1988, Nr 4 M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego, PS 2005, Nr 4 M. Kulik, Czy bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania jest zatajeniem prawdy w rozumieniu art. 233 § 1 KK, WPP 2003, Nr 3 M. Kulik, Z prawnokarnej problematyki graffitti, Prok. i Pr. 2001, Nr 2 Literatura XVII B. Kunicka-Michalska, Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie, Pal. 1968, Nr 6. E. Kunze, Kradzież a zabór w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego (problem linii granicznej), WPP 1999, Nr 3–4 E. Kunze, Kwalifikowane postacie zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, Pal. 1999, Nr 5–6 J. Lachowski, T. Oczkowski, Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie naduży- cia zaufania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PS 2002, Nr 5 S. Łagodziński, Kontrowersje wokół przywłaszczenia (art. 284 KK), Prok. i Pr. 2001, Nr 2 S. Łagodziński, Przestępstwa przeciwko mieniu w kodeksie karnym (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 1999, Nr 2 S. Łagodziński, Przestępstwa rozbójnicze – wybrane zagadnienia, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12 J. Majewski, W. Wróbel, Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, PiP 1993, z. 5 B. Mik, Karnomaterialna ochrona dokumentów (zagadnienia wybrane), Prok. i Pr. 2001, Z. Młynarczyk, Przestępstwo fałszywych zeznań w nowej kodyfikacji karnej, Pal. 1969, Nr 6 Z. Młynarczyk, Uprawnienie przyjmującego zeznanie jako warunek przestępności fałszy- wych zeznań, NP 1966, Nr 11 P. Nasuszny, Treść i zakres pojęcia włamania jako okoliczności kwalifikującej przestępstwo kradzieży podstawowej w ujęciu doktryny i orzecznictwa sądowego, [w:] Nowa kodyfi- kacja prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław 2003 T. Oczkowski, Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawno- karne oceny i konsekwencje, Warszawa 2013 T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004 J. Palus, S. M. Przyjemski, Przyjęcie przez obywatela polskiego obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, WPP 2001, Nr 1 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w nowym Ko deksie karnym, PS 1997, Nr 10 G. Rejman, Przestępstwa przeciwko dokumentom w świetle art. 270 i 271 KK, PPK 1999, Nr 4 Nr 19 A. Sałata, Oszustwa ubezpieczeniowe (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 1999, Nr 5 J. Skorupka, Przestępstwa fałszowania papierów wartościowych w nowym kodeksie kar- nym, Prok. i Pr. 1998, Nr 10 R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a KK), Prok. i Pr. 2004, Nr 3 R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b KK), R. A. Stefański, Przestępstwo uwolnienia osoby pozbawionej wolności – art. 243 KK, R. A. Stefański, Przestępstwo zatajania dowodów niewinności – art. 236 KK, Prok. i Pr. M. Szewczyk, Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Prok. i Pr. 2004, Nr 2 Prok. i Pr. 2003, Nr 2 2001, Nr 9 Prok. i Pr. 2000, Nr 6 XVIII Literatura Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego, [w:] Nowe Kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997 A. Wąsek, Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda, A. Wujastyk, Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokurator- PiP 1995, z. 7 skiej i sądowej, Warszawa 2011 karnym, PUG 1998, Nr 5 PUG 1999, Nr 7–8 R. Zakrzewski, Ochrona obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi w nowym Kodeksie R. Zakrzewski, Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym Kodeksie karnym, A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego, Warszawa 2010 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 KK, MoP 2003, Nr 6 Przedmowa Oddawane do rąk Czytelników czwarte, poprawione i uzupełnione wydanie repetyto- rium „Kodeks karny – część szczególna” ma stanowić pomoc dydaktyczną w przyswojeniu materiału z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego. Adresowane jest dla studentów, prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również aplikantów, którzy przy- gotowują się do wykonywania zawodów związanych z prawem karnym. Zakres opracowania podyktowany jest celami dydaktycznymi, a więc nie tylko wagą poszczególnych zagadnień, ale i stopniem ich trudności, dającym się zaobserwować na pod- stawie dotychczasowych doświadczeń. Autorom zależało na przystępnym przedstawieniu poszczególnych przestępstw, z uwzględnieniem ich struktury i klasyfikacji według różnych kryteriów podziału, często mających charakter sporny w doktrynie. Naszym zamierzeniem nie było rozstrzyganie tych wątpliwości, dlatego przeważnie opierano się na rozwiązaniach dominujących w piśmiennictwie. Nie uniknięto jednak oceny obowiązujących przepisów, jak również ograniczonej polemiki z ich interpretacją przedstawianą w literaturze i orzecz- nictwie. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza stanowi omówienie podstawowych zagadnień w formie pytań i odpowiedzi. Oprócz dogmatycznej analizy znamion poszcze- gólnych przestępstw, autorzy przytaczają orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy prezentowane w literaturze. Część druga, obejmująca kazusy, ma charakter komplemen- tarny w stosunku do części opisowej. Pozwala ona odnieść się do wielu problemów in- terpretacyjnych powstających przy stosowaniu omawianych przepisów. Porusza zarazem zagadnienia, które nie zostały ujęte w części pierwszej. Rozwiązania kazusów traktować należy nie tyle jako arbitralne rozstrzygnięcie, często skomplikowanych i spornych zagad- nień, ale jako zachętę do podjęcia własnych, twórczych i krytycznych przemyśleń. Tablice poglądowe, stanowiące treść części trzeciej, mają ułatwić zapamiętanie najważniejszych zagadnień. Do korzystania z tej publikacji konieczna jest znajomość podstawowej siatki pojęciowej w zakresie prawa karnego, w szczególności zaś struktury przestępstwa i podziałów prze- stępstw. Od wyjaśniania tych pojęć autorzy odstąpili w przekonaniu, że powinny one być poznane w ramach części ogólnej prawa karnego. Podkreślić również należy, że w repetyto- rium w zasadzie nie przytacza się in extenso przepisów Kodeksu karnego, poprzestając na ich omówieniu i wskazaniu na istotne problemy, jakie nasuwa ich interpretacja. Mamy nadzieję, że niniejsze repetytorium spotka się z przychylnym i życzliwym przy- jęciem i skłoni do większego zainteresowania prawem karnym oraz zachęci do sięgania po
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: