Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 004920 19012191 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-058-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tadeusz Bojarski profesor doktor habilitowany, profesor zw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS; autor wielu prac z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego nieletnich i prawa karnego skarbowego.
Aneta Michalska-Warias - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.
Joanna Piórkowska-Flieger - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autorka licznych prac z zakresu prawa karnego materialnego.
Maciej Szwarczyk były asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS;radca prawny; autor prac z zakresu prawa karnego materialnego.

W siódmym wydaniu komentarza autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała. Zmiany te mają charakter szeroki, a niektóre spośród nich mogą wywoływać zróżnicowane oceny i trudności interpretacyjne. W części ogólnej dotyczą one m.in. :
- kar, środków karnych i zasad ich wymiaru,
- środków probacyjnych, a także środków zabezpieczających,
- pojęcia występku,
- obrony koniecznej,
- błędu co do znamienia czynu zabronionego.
Zmiany w części szczególnej kodeksu dotyczą m.in. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Pomocna będzie także aplikantom i studentom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Komentarz redakcja naukowa Tadeusz Bojarski Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk KOMENTARZE PRAKTYCZNE 7. WYDANIE POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 10 października 2015 r. z uwzględnieniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549) , która wchodzi w życie 7 stycznia 2016 r. i ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1707), która wchodzi w życie 26 listopada 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Agnieszka Zagozda Łamanie Fotoedytor Poszczególne rozdziały opracowali: Tadeusz Bojarski: I–XIII, XIV (art. 115, § 1–7, 16, 21, 23), XV, XVI (art. 117–119, 126a–126b), XVII (art. 127–129, 132a), XVIII (art. 140), XXIII (art. 189, 191a–193), XXXVIII Aneta Michalska-Warias: XIV (art. 115, § 8–12, 20), XVII (art. 130–132, 133–139), XVIII (art. 143–144), XXIII (art. 190–191), XXXVI Joanna Piórkowska-Flieger: XIV (art. 115, § 13–15, 22), XVI (art. 124–126), XVIII (art. 141–142), XX–XXI, XXIII (art. 189a), XXIV–XXV, XXVI (art. 211a), XXVII–XXVIII, XXX, XXXII–XXXIV, XXXVII, XXXIX–XLI, Maciej Szwarczyk: XIV (art. 115, § 17–19), XVI (art. 120–123), XVIII (art. 145–147), XIX, XXII, XXVI (art. 206–211), XXIX, XXXI, XXXV, XLII–XLIV Przepisy wprowadzające: Tadeusz Bojarski i Maciej Szwarczyk © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9387-4 7. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Literatura podstawowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Słowo wstępne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33 CZĘŚĆ OGÓLNA Art� 1� Art� 2� Art� 3� Art� 4� Art� 5� Art� 6� Art� 7� Art� 8� Art� 9� Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 [Warunki odpowiedzialności za przestępstwo] � � � � � � � � � � � � � 44 [Przestępstwo skutkowe z zaniechania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 [Zasada humanitaryzmu] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56 [Stosowanie ustawy karnej w czasie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 [Zasada terytorialności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64 [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] � � � � � � � � � � � 65 [Zbrodnia i występek] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 [Formy winy przy zbrodniach i występkach] � � � � � � � � � � � � � � � 68 [Strona podmiotowa czynu zabronionego� Umyślność i nieumyślność] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69 [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] � � � � � � � � � � � � � 79 [Jedność czynu i przestępstwa� Zbieg przepisów ustawy] � � � � � 82 [Czyn ciągły] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89 Art� 10� Art� 11� Art� 12� Art� 13� Art� 14� Art� 15� Art� 16� Art� 17� Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93 [Usiłowanie� Rodzaje usiłowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 [Odpowiedzialność za usiłowanie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 [Czynny żal sprawcy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 101 [Przygotowanie� Odpowiedzialność za przygotowanie] � � � � � � 102 [Niekaralność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 [Formy zjawiskowe czynu zabronionego] � � � � � � � � � � � � � � � � � 104 [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] � � � � � � � � � � � � � � 113 Art� 18� Art� 19� 5 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 20� Art� 21� Art� 22� Art� 23� Art� 24� [Indywidualizacja winy i niezależność odpowiedzialności współdziałających] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 113 [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej] � � � � � � � � � 115 [Złagodzona odpowiedzialność podżegacza i pomocnika] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 117 [Zaniechanie ukarania sprawcy� Czynny żal] � � � � � � � � � � � � � � � 117 [Karalność prowokacji] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 Art� 25� Art� 26� Art� 27� Art� 28� Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 [Obrona konieczna] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123 [Stan wyższej konieczności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132 [Ryzyko nowatorskie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 135 [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136 [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 [Błąd co do bezprawności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 142 [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona] � � � � � � � � � � � � � � 143 Art� 30� Art� 31� Art� 29� Art� 32� Art� 33� Art� 34� Rozdział IV. Kary � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 146 [Katalog kar] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 [Grzywna� Granice kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 151 [Kara ograniczenia wolności� Granice kary� Obowiązki skazanego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153 [Praca na cele społeczne i potrącenia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161 [Pozbawienie wolności� Granice kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 162 [Zamiana rodzaju kar] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 [Kara łączona] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 [Obniżenie lub obostrzenie kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 166 Art� 35� Art� 36� Art� 37� Art� 37a� Art� 37b� Art� 38� Art� 39� Art� 40� Art� 41� Art� 41a� Art� 41b� Art� 41c� Rozdział V. Środki karne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167 [Katalog środków karnych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 171 [Pozbawienie praw publicznych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173 [Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 174 [Zakaz kontaktowania się] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 176 [Zakaz wstępu na imprezę masową] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 [Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181 [Zakaz prowadzenia pojazdów� Zakres zakazu] � � � � � � � � � � � � � 181 [Okres obowiązywania środków karnych] � � � � � � � � � � � � � � � � � 184 [Orzeczenie świadczenia pieniężnego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186 [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] � � � � � � � � � � � � � � 187 [Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 188 Art� 42� Art� 43� Art� 43a� Art� 43b� Art� 43c� 6 www.wolterskluwer.pl Spis treści Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 189 [Przepadek przedmiotów� Zakres orzekania] � � � � � � � � � � � � � � � 189 [Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości] � � � � � � 192 [Szczególne przesłanki orzekania przepadku] � � � � � � � � � � � � � � 194 [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody] � � � � � � � � � � � � � � 195 [Orzeczenie nawiązki] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 197 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 199 [Granice nawiązki] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 199 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201 Art� 44� Art� 45� Art� 45a� Art� 46� Art� 47� Art� 47a� Art� 48� Art� 49� Art� 49a� Art� 50� Art� 51� Art� 52� Art� 57� Art� 57a� Art� 58� Art� 59� Art� 53� Art� 54� Art� 55� Art� 56� Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201 [Zasady i dyrektywy wymiaru kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 204 [Zasady wymiaru kary wobec nieletniego lub młodocianego] � � � 211 [Zasada indywidualizacji] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 212 [Zakres stosowania reguł określonych w art� 53, 54 § 1 i art� 55 k�k�] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 212 [Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 213 [Zaostrzenie kary za występek chuligański] � � � � � � � � � � � � � � � � 214 [Wybór rodzaju kary� Prymat kar wolnościowych] � � � � � � � � � � 215 [Odstąpienie od kary na rzecz środka karnego lub innego środka] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 218 [Umorzenie postępowania� Pozór sprawiedliwości] � � � � � � � � � 218 [Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary] � � � � � � � � � � � � � 219 [Dodatkowe podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 223 [Odstąpienie od wymierzenia kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 224 [Wybór rodzaju i typu zakładu karnego oraz systemu terapeutycznego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 225 [Zaliczenie rzeczywistego pozbawienia wolności lub środków zapobiegawczych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 226 Art� 59a� Art� 60� Art� 60a� Art� 61� Art� 62� Art� 63� Art� 64� Art� 65� Rozdział VII. Powrót do przestępstwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227 [Recydywa szczególna zwykła i wielokrotna] � � � � � � � � � � � � � � 228 [Stałe źródło dochodu lub działanie w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 232 Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie � � � � � � � � � � � � � 234 Art� 66� Art� 67� [Warunkowe umorzenie postępowania� Przesłanki stosowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 236 [Okres próby, dozór i obowiązki] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 237 7 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 68� Art� 69� Art� 70� Art� 71� Art� 72� Art� 73� Art� 74� Art� 75� Art� 75a� Art� 76� Art� 77� Art� 78� Art� 79� Art� 80� Art� 81� Art� 82� Art� 83� Art� 84� Art� 84a� [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] � � � � � � � � � 239 [Warunkowe zawieszenie wykonania kary� Podstawy stosowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 241 [Zawieszenie wykonania kary na okres próby] � � � � � � � � � � � � � 242 [Grzywna związana z zawieszeniem wykonania kary] � � � � � � � � 242 [Obowiązki okresu próby] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 244 [Dozór fakultatywny lub obligatoryjny] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 245 [Ustalenie wykonania i zmiana obowiązków] � � � � � � � � � � � � � � 246 [Wykonanie zawieszonej kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 247 [Szczególne przesłanki zmiany rodzaju kary] � � � � � � � � � � � � � � 249 [Zatarcie skazania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 251 [Podstawy warunkowego przedterminowego zwolnienia] � � � � 251 [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia] � � � � � � � � � � � � 253 [Przesłanki formalne przy sumie kar] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 254 [Okres próby] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 254 [Ponowne warunkowe zwolnienie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 255 [Warunkowe zwolnienie a odbycie kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 256 [Skrócenie kary ograniczenia wolności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 256 [Skrócenie czasu trwania środków karnych] � � � � � � � � � � � � � � � 257 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 258 Art� 85� Art� 85a� Art� 86� Art� 87� Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych � � � � � � 258 [Warunki orzekania kary łącznej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 [Okoliczności wpływające na wymiar kary łącznej] � � � � � � � � � � 261 [Wymiar kary łącznej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 261 [Łączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] � � � � � � � � � � 264 [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej w związku z art� 60 § 5 k�k�] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266 [Środki karne, inne środki i środki zabezpieczające oraz ich łączenie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266 Art� 91� [Ciąg przestępstw] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 267 Art� 92–92a� (uchylone) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 268 Art� 90� Art� 88� Art� 89� Art� 89a� Art� 93� Art� 93a� Art� 93b� Art� 93c� Rozdział X. Środki zabezpieczające � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 268 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 269 [Katalog środków zabezpieczających] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 270 [Przesłanki orzekania środków zabezpieczających] � � � � � � � � � � 270 [Podstawy formalne (kryteria) orzekania środków zabezpiecza jących] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 271 [Czas trwania środka] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 272 [Obowiązek poddania się kontroli elektronicznej] � � � � � � � � � � 273 [Terapia, terapia uzależnień, obowiązki sprawcy] � � � � � � � � � � � 273 Art� 93d� Art� 93e� Art� 93f� 8 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 93g� Art� 94–98� Art� 99� Art� 100� [Orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym] � � � 274 (uchylone) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 275 [Orzeczenie obowiązku, zakazu lub przepadku wobec niepoczytalnego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276 Rozdział XI. Przedawnienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276 [Ustanie karalności� Przedawnienie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 277 [Przedłużenie przedawnienia karalności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 279 [Przedawnienie wykonania kary] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 279 [Spoczywanie biegu przedawnienia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 [Wyłączenie biegu przedawnienia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 281 Art� 101� Art� 102� Art� 103� Art� 104� Art� 105� Rozdział XII. Zatarcie skazania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 282 [Uznanie skazania za niebyłe] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 282 [Wyłączenie zatarcia skazania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 282 [Przesłanki zatarcia skazania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 284 [Zatarcie przy zbiegu skazań] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 284 Art� 106� Art� 106a� Art� 107� Art� 107a� Art� 108� Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą � � � � 284 [Odpowiedzialność obywatela polskiego] � � � � � � � � � � � � � � � � � 285 [Odpowiedzialność cudzoziemca] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 286 [Warunek odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą] � � � 287 [Ograniczenie warunku odpowiedzialności] � � � � � � � � � � � � � � � 288 [Ściganie przestępstw na mocy umów międzynarodowych] � � � 289 [Znaczenie wyroku zagranicznego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 290 [Zasada uwzględniania zagranicznych wyroków skazujących] � � � 292 Art� 109� Art� 110� Art� 111� Art� 112� Art� 113� Art� 114� Art� 114a� Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 293 [Słowniczek wyrażeń ustawowych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 295 Art� 115� Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 328 [Stosowanie przepisów części ogólnej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 328 Art� 116� CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 329 [Wojna napastnicza] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 331 [Eksterminacja] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 333 [Zbrodnie przeciwko ludzkości] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 335 [Dyskryminacja] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 336 [Stosowanie środków masowej zagłady] � � � � � � � � � � � � � � � � � 337 [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami] � � � 339 [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] � � � � � � � � � � � � � � � 341 Art� 117� Art� 118� Art� 118a� Art� 119� Art� 120� Art� 121� Art� 122� 9 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 123� Art� 124� Art� 125� Art� 126� Art� 126a� Art� 126b� [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 343 [Naruszenie prawa międzynarodowego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 346 [Zamach na dobra kultury] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 348 [Bezprawne używanie znaków] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 350 [Publiczne nawoływanie lub pochwalanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych] � � � 353 [Niedopełnienie obowiązku należytej kontroli] � � � � � � � � � � � � � 353 Art� 127� Art� 128� Art� 129� Art� 130� Art� 131� Art� 132� Art� 132a� Art� 133� Art� 134� Art� 135� Art� 136� Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej � � � � � � � � � 354 [Spisek przeciwko Państwu Polskiemu� Zamach stanu] � � � � � � � 355 [Zamach na konstytucyjny organ RP] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 356 [Zdrada dyplomatyczna] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 358 [Szpiegostwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 359 [Czynny żal] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 363 [Dezinformacja wywiadowcza] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 365 (utracił moc) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 367 [Znieważenie Narodu lub Państwa Polskiego] � � � � � � � � � � � � � � 368 [Zamach na życie Prezydenta RP] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 369 [Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP] � � � � � � � � � � � 371 [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 373 [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 375 [Zasada wzajemności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 [Przepadek przedmiotów] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 379 Art� 138� Art� 139� Art� 137� Art� 140� Art� 141� Art� 142� Art� 143� Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 379 [Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 380 [Podjęcie służby w obcym wojsku] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 381 [Zaciąg do wojska obcego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 384 [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 386 [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] � � � � � � � � � � � 389 [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] � � � � � � � � � � � � � 392 [Dobrowolny powrót] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 394 [Niezdolność do pełnienia służby] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 395 Art� 144� Art� 145� Art� 146� Art� 147� Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu � � � � � � � � � � � � � � � � � � 396 [Zabójstwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 398 [Dzieciobójstwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 406 [Zabójstwo eutanatyczne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 408 [Namowa do samobójstwa lub pomoc w nim] � � � � � � � � � � � � � 410 [Aborcja za zgodą kobiety] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 411 [Wymuszona aborcja] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 414 [Śmierć kobiety jako następstwo aborcji] � � � � � � � � � � � � � � � � � 416 Art� 148� Art� 149� Art� 150� Art� 151� Art� 152� Art� 153� Art� 154� 10 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 155� Art� 156� Art� 157� Art� 157a� Art� 158� Art� 159� Art� 160� Art� 161� Art� 162� [Nieumyślne spowodowanie śmierci] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 417 [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 419 [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 423 [Uszkodzenie ciała dziecka poczętego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 426 [Bójka i pobicie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 427 [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego przedmiotu] � � � � � 431 [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] � � � � � � � � � � � � � � 433 [Narażenie człowieka na zarażenie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 436 [Nieudzielenie pomocy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 438 Art� 163� Art� 164� Art� 165� Art� 165a� Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu � � � � 440 [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] � � � � 442 [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa określonego zdarzenia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 448 [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych] � � � � � � � 450 [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 455 [Zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym] � � � � � � � � � 458 [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 460 [Karalność przygotowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 462 [Czynny żal] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 462 [Rozbójnictwo morskie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 464 [Wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi] � � � � � 465 [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 467 Art� 168� Art� 169� Art� 170� Art� 171� Art� 172� Art� 166� Art� 167� Art� 173� Art� 174� Art� 175� Art� 176� Art� 177� Art� 178� Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji � � � � 469 [Katastrofa w komunikacji] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 471 [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 475 [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] � � � � � � � � � � � � � 477 [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] � � � � � � � � � � � � � � � � 477 [Spowodowanie wypadku w komunikacji] � � � � � � � � � � � � � � � � 478 [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 483 [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 487 [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] � � � � � � � � � 490 [Pełnienie określonych czynności przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 493 [Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 494 Art� 179� Art� 180� Art� 178a� Art� 180a� Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 496 [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 498 Art� 181� www.wolterskluwer.pl 11 Spis treści Art� 182� Art� 183� Art� 184� Art� 185� Art� 186� Art� 187� Art� 188� [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] � � � � � 501 [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] � � � � � � � � � � � � � � 505 [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 508 [Kwalifikowane typy przestępstw] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 511 [Brak dbałości o urządzenia ochronne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 512 [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 514 [Działalność zagrażająca środowisku] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 516 Art� 189� Art� 189a� Art� 190� Art� 190a� Art� 191� Art� 191a� Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 518 [Bezprawne pozbawienie wolności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 519 [Handel ludźmi] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 522 [Groźba karalna] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 524 [Stalking – uporczywe nękanie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 532 [Zmuszanie do określonego zachowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � 538 [Wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 547 [Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 548 [Zakłócenie miru domowego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 550 Art� 192� Art� 193� Art� 194� Art� 195� Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania � � � � 553 [Dyskryminacja wyznaniowa] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 555 [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 556 [Obraza uczuć religijnych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 558 Art� 196� Art� 197� Art� 198� Art� 199� Art� 200� Art� 200a� Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 560 [Zgwałcenie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 563 [Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności] � � � 569 [Seksualne wykorzystanie zależności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 572 [Seksualne wykorzystanie małoletniego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 575 [Wykorzystanie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa] � � � � � � � 579 [Propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim] � � � � � � � 582 [Kazirodztwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 583 [Prezentowanie treści pornograficznych] � � � � � � � � � � � � � � � � � 585 [Doprowadzenie do uprawiania prostytucji] � � � � � � � � � � � � � � � 591 [Stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo] � � � � � � � � � � � � � � � 592 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 595 Art� 200b� Art� 201� Art� 202� Art� 203� Art� 204� Art� 205� Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece � � � � � � � � � � � � � � � 595 [Przestępstwo bigamii] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 596 [Znęcanie się nad osobą zależną] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 598 [Rozpijanie małoletniego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 603 Art� 206� Art� 207� Art� 208� 12 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 209� Art� 210� Art� 211� Art� 211a� [Uporczywe uchylanie się od alimentacji] � � � � � � � � � � � � � � � � � 605 [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] � � � � � � � � � � 608 [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] � � � � � � � 610 [Organizowanie adopcji dzieci] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 612 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej � � � � � 614 [Zniesławienie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 616 [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] � � � � � � � � � � � � � � � � � 621 [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] � � � � � � � � � � � � � � � � � 625 [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] � � � � � � � � � � � � � � 625 [Zniewaga] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 626 [Naruszenie nietykalności cielesnej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 630 [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] � � � 632 Art� 212� Art� 213� Art� 214� Art� 215� Art� 216� Art� 217� Art� 217a� Art� 218� Art� 219� Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 634 [Naruszenie praw pracownika] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 636 [Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 640 [Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp] � � � � � � � � � � � � � � 642 [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy] � � � � � � � � � � � � � � � � 644 Art� 220� Art� 221� Art� 222� Art� 223� Art� 224� Art� 224a� Art� 225� Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 646 [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] � � � � � � � � � 649 [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] � � � � � � � � � � � 652 [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] � � � � � � � � � � � � � 655 [Fałszywy alarm] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 657 [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] � � � � � � � � � � � 661 [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] � � � 665 [Przywłaszczenie funkcji publicznej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 669 [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną] � � � � � � � � � � � � � � 670 [Przekupstwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 674 [Płatna protekcja bierna] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 678 [Płatna protekcja czynna] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 680 [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] � � � � � � � � � � � � � 682 [Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego] � � � � � � � � � � � � 685 [Rozszerzenie ochrony na inne osoby niż funkcjonariusz publiczny] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 685 Art� 226� Art� 227� Art� 228� Art� 229� Art� 230� Art� 230a� Art� 231� Art� 231a� Art� 231b� Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości � � � � � � � 688 [Wywieranie wpływu na czynności sądu] � � � � � � � � � � � � � � � � � 690 [Fałszywe zeznania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 692 [Fałszywe oskarżenie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 697 [Tworzenie fałszywych dowodów] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 700 Art� 232� Art� 233� Art� 234� Art� 235� www.wolterskluwer.pl 13 Spis treści Art� 236� Art� 237� Art� 238� Art� 239� Art� 240� Art� 241� Art� 242� Art� 243� Art� 244� Art� 244a� Art� 244b� Art� 245� Art� 246� Art� 247� Art� 247a� [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] � � � � � � � 702 [Nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 704 [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] � � � � � � � � � � � � � � � � 705 [Poplecznictwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 706 [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] � � � � � � � � � � � � � � 710 [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 712 [Bezprawne samouwolnienie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 714 [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] � � � � � � � � � � � � � � � � 718 [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] � � � � � � � 719 [Niestosowanie się do zakazu wstępu lub obowiązku osobistego stawiennictwa] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 721 [Niestosowanie się do obowiązków związanych z orzeczonym wobec sprawcy środkiem zabezpieczającym lub udaremnianie wykonywania środka zabezpieczającego] � � � � � � � � � � � � � � � � � 723 [Przemoc lub groźba bezprawna wobec uczestników postępowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 725 [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] � � � � 727 [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] � � � � � � � � � � � � 728 [Czyny popełnione w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym] � � � � � � � � � � � � � 730 Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum � � � � � � � � � � 731 [Nadużycia przy przebiegu wyborów] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 733 [Zakłócenie przebiegu wyborów] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 735 [Naruszenie swobody głosowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 738 [Łapownictwo wyborcze] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 739 [Naruszenie tajności głosowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 743 Art� 248� Art� 249� Art� 250� Art� 250a� Art� 251� Art� 252� Art� 253� Art� 254� Art� 254a� Art� 255� Art� 255a� Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu � � � � � � � � 745 [Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika] � � � � � � � � � � � � � � � � 747 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 750 [Czynny udział w zbiegowisku] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 750 [Zamach na urządzenia infrastruktury] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 753 [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa] � � � � � � 756 [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] � � � � � � � � � � � � � � 758 [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 760 [Zniewaga lub naruszenie nietykalności cielesnej] � � � � � � � � � � 764 [Przestępczość zorganizowana� Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 765 [Dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 769 [Zakłócenie przebiegu zgromadzenia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 770 Art� 257� Art� 258� Art� 256� Art� 259� Art� 260� 14 www.wolterskluwer.pl Spis treści Art� 261� Art� 262� Art� 263� Art� 264� Art� 264a� [Znieważenie miejsca publicznego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 772 [Zbezczeszczenie zwłok] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 773 [Wyrób i handel bronią bez zezwolenia] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 775 [Nielegalne przekroczenie granicy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 779 [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] � � � � � � � 782 Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji � � � � � � � � � � � � 785 Art� 265� Art� 266� Art� 267� Art� 268� Art� 268a� Art� 269� Art� 269a� Art� 269b� [Ujawnianie lub wykorzystanie informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 787 [Ujawnianie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” i innych informacji] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 791 [Bezprawne uzyskanie dostępu do informacji] � � � � � � � � � � � � � 794 [Utrudnianie zapoznania się z informacją] � � � � � � � � � � � � � � � � 800 [Niszczenie danych informatycznych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 802 [Uszkodzenie danych informatycznych] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 804 [Zakłócenie systemu komputerowego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 806 [Karalność przygotowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 807 Art� 270� Art� 271� Art� 272� Art� 273� Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów � � � � 809 [Fałszerstwo materialne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 811 [Fałszerstwo intelektualne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 819 [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 825 [Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę – zawierających fałszerstwo intelektualne] � � � � � � � � � � � � � � � � 827 [Zbycie dokumentu tożsamości] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 828 [Posługiwanie się cudzym dokumentem� Wywóz za granicę] � � � 830 [Czyny skierowane przeciwko dokumentowi, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 832 [Czyny skierowane przeciwko znakom granicznym] � � � � � � � � � 834 Art� 274� Art� 275� Art� 276� Art� 277� Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 836 [Kradzież] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 838 [Kradzież z włamaniem] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 842 [Rozbój] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 844 [Kradzież rozbójnicza] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 850 [Wymuszenie rozbójnicze] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 852 [Wypadek mniejszej wagi] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 855 [Przywłaszczenie] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 856 [Uruchomienie impulsów telefonicznych] � � � � � � � � � � � � � � � � � 860 [Oszustwo] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 861 [Oszustwo komputerowe] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 866 [Zniszczenie mienia ruchomego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 868 [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] � � � � � � � � � � � � � 870 [Kradzież drzewa z lasu] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 874 [Paserstwo umyślne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 876 [Paserstwo nieumyślne] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 879 Art� 278� Art� 279� Art� 280� Art� 281� Art� 282� Art� 283� Art� 284� Art� 285� Art� 286� Art� 287� Art� 288� Art� 289� Art� 290� Art� 291� Art� 292� www.wolterskluwer.pl 15 Spis treści Art� 293� Art� 294� Art� 295� [Paserstwo programu komputerowego] � � � � � � � � � � � � � � � � � � 880 [Obostrzenie odpowiedzialności] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 881 [Nadzwyczajne złagodzenie kary� Odstąpienie od ukarania] � � � 881 Art� 296� Art� 296a� Art� 296b� Art� 297� Art� 298� Art� 299� Art� 300� Art� 301� Art� 302� Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu � � � � � � 882 [Niegospodarność] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 888 [Łapownictwo gospodarcze] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 903 (uchylony) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 907 [Oszustwo kredytowe] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 911 [Wyłudzenie odszkodowania] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 919 [Pranie brudnych pieniędzy] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 922 [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] � � � � 937 [Pokrzywdzenie wierzyciela] � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 945 [Zaspokojenie wybranych wierzycieli� Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] � � � � � � � � � � � � � 948 [Nieprowadzenie dokum
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: