Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01578 012164 16910756 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny skarbowy - ebook/pdf
Kodeks karny skarbowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2327-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana pozycja zawiera obszerne omówienie ustawy – Kodeks karny skarbowy wraz z profesjonalnie dobranym i usystematyzowanym zestawem najważniejszych orzeczeń oraz bogatym wyborem użytecznej literatury z zakresu prawa karnego skarbowego. Ponadto pozycja ta zawiera przydatną tabelę zawierającą porównanie stanu prawnego z uwzględnieniem poszczególnych nowelizacji KKS.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do prawników stosujących przepisy Kodeksu karnego skarbowego w praktyce, aplikantów oraz studentów prawa.

Publikacja zawiera stan prawny na 1.1.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K O D E KSS Y S T E M KKS KODEKS KARNY SKARBOWY E D Y C J A P I E R W S Z A C·H·BECK K O D E KS Y S T E M S KODEKS KARNY SKARBOWY KODEKS KARNY SKARBOWY Edycja pierwsza prof. zw. dr hab. Feliks Prusak WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Stan prawny: 1 marca 2011 r. Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie w systemie TEX: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1968-1 ISBN e-book 978-83-255-2327-5 SPIS TREŚCI Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII X Informacje o autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 487 Zestawienie nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 KodeksSystem V WPROWADZENIE Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie systemu prawa karnego skar- bowego w oparciu o obowiązujący Kodeks karny skarbowy oraz pozakodeksowe przepisy związkowe i wykonawcze z zakresu prawa i postępowania karnego oraz z zakresu szeroko rozumianego prawa skarbowego. Koncepcja opracowania zasadza się na przyjęciu formuły obejmującej generalnie prezentację kodeksowego systemu prawa i postępowania karnego skarbowego, ale z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań i uzupełnień ustawowych w płasz- czyźnie tzw. okołokodeksowej. Opracowanie zawiera również wskazanie kontekstu normatywnego przepisu oraz liczne łączniki wewnętrzne ułatwiające rozpoznanie koniunkcji normatywnego wyrazu konkretnego przepisu. W opracowaniu zachowano odesłania do genezy przepisu i założeń jego konstrukcji przez wskazanie również przepisów uchylonych czy kolejno zmienianych, co ma znaczenie w procesie sądowego stosowania prawa. Orzecznictwo sądowe odnoszące się do poszczególnych przepisów przytoczono w niezbędnym (ale i praktycznie możliwym) zakresie, zważywszy nawet na to, że nie jest ono bogate w sferze prawa i postępowania karnego skarbowego. Uwzględniono w szczególności orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, a także orzeczenia sądów apelacyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. W załączniku znajduje się również wykaz licznych nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, a także tabela obliczeniowa wartości kodeksowych. Utrzymuje się stan prawny na dzień 30 grudnia 2010. Warszawa, luty 2011 r. prof. zw. dr hab. Feliks Prusak KodeksSystem VII OBJAŚNIENIA VIII KodeksSystem Obja´snienia KodeksSystem IX INFORMACJE O AUTORZE Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak Studia prawnicze odbywał w latach 1957–1962 na Wydziale Prawa Uniwersy- tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersy- tetu Warszawskiego dnia 23.10.1967 r. na podstawie opublikowanej drukiem rozprawy doktorskiej „Podstawy rewizji w polskim procesie karnym”. W prze- wodzie doktorskim uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Murzynowski, prof. dr hab. Jan Waszczyński i minister sprawiedliwości prof. dr hab. Jerzy Bafia. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie proce- dury karnej uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego dnia 11.6.1975 r. Tytuł opublikowanej rozprawy habilitacyjnej „Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym”. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Marian Cieślak, prof. dr hab. Mieczysław Siewierski i prof. dr hab. Andrzej Murzynowski. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk prawnych uzyskał na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12.8.1982 r. Mianowanie przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nastąpiło dnia 1.9.2003 r. Na stanowisko profesora został wcześniej mianowany na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 1.4.1998 r., po przeniesieniu z Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie pełnił obowiązki dyrektora międzywydziałowego instytutu prawa i administracji, przekształconego na jego wniosek w Wydział Prawa i Administracji. Na Uniwersytecie Szczecińskim pełnił również obowiązki prorektora do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Teologii Katolickiej, a obec- nie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekspert kilku Komisji Sejmu i Senatu RP. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów II Kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Ochrony Środowiska. Odznaczony jest m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2001). X KodeksSystem WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa AlkoholU . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) dKK . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – dKPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) Nr 13, poz. 96 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 wowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. ze zm.) ze zm.) ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, KKWP . . . . . . . . . . . dekret z 23.9.1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.) poz. 557 ze zm.) z 1957 r. Nr 22, poz. 107) poz. 483 ze zm.) poz. 94 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KRKU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) Nr 9, poz. 59 ze zm.) KodeksSystem XI Wykaz skrótów KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KSU . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) PWKKS . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępo- wania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RehZawU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. (wersja skonsolidowana; Dz.Urz UE C 2008 Nr 115, s. 13) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (wer- sja skonsolidowana; Dz.Urz. UE C 1992 Nr 224, s. 1) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPC . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTW . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Wojskowy NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów XII KodeksSystem Wykaz skrótów RIO . . . . . . . . . . . . . Regionalna Izba Obrachunkowa SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Publikatory i czasopisma Acta UNC . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AK . . . . . . . . . . . . . . Archiwum Kryminologiczne (od 1960 r. Archiwum Kryminolo- gii) . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KodeksSystem XIII . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy . . . Czasopismo Prawa Karnego . . . . . . Archiwum Kryminologii . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Prawnej . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska . . . . . . . Apelacja Warszawa Ann. UMCS Apel. W-wa Arch. Krymin. AUW . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BIP BISN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul. Skarb. BPK . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Czas. Prawa Karn. DP . . . . . . . . . . . . . . Doradca Podatkowy Dz.U. Dz.Urz. ECR . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS Fin. FK . . . . . . . . . . . . . . Finanse Kryminalne Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa GSiP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSP–Prz.Orz. Jur. KF . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Filozoficzny KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPod. KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy . . . . . . . . . . . . . Finanse . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Podatkowego . . . . . . . . . . . . . . Glosa Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. MPCiP . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Celnego i Podatkowego MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NKPK . . . . . . . . . . . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w Białymstoku OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (lata 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego OSS OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PG . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiM . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiPod . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny POP . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Polskiego POPod. PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPE . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPKUŚl PPP . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. Pr. Spółek . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PS PSejm . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy Prob. Praw. PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWP RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego Uniwersytetu Śląskiego . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . Problemy Praworządności . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego XIV KodeksSystem Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SE . . . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie . . . . . . . . . . . . . . Studia Filozoficzne SF SI SKKiP SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Krymin. Wok. WPP WSBank . . . . . . . . . . Wyższa Szkoła Bankowa Zb. Orzecz. SN . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego Zesz. Naukowe WSE Ni- sko . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku ZNUJ ZNWPiPUG . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . . . . . . Studia Kryminalne, Kryminalistyczne i Penitencjarne ZNWPiAWSM . . . . . . Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Gdańskiego Szkoły Menedżerskiej ZNWSHiP ZPBAS . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sądowych . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa 4. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . litera . . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . cytowany . . . . . . . . . . . . . . część . . . . . . . . . . . . . . do spraw . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne art. cyt. cz. ds. itd. itp. KRK . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny lit. . . . . . . . . . . . . między innymi m.in. . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) n. Nb . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy . . . . . . . . . . niepublikowany niepubl. np. Nr orz. pkt por. post. poz. red. rozp. . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . Redakcja . . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . punkt KodeksSystem XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . to znaczy . . . . . . . . . . . . . tak zwana (e, y) . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . . to jest r. RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SAD . . . . . . . . . . . . . Single Administrative Document s. t. tj. t.j. tzn. tzw. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uw. wyd. wyr. w zw. z. ze zm. zd. zob. ww. w zb. . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . wyżej wymienione . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . uwaga (i) . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . w zbiegu . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . ze zmianami XVI KodeksSystem Kodeks karny skarbowy z dnia 10 wrze´snia 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) Tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 765)1 (zm.: Dz.U. 2007, Nr 112, poz. 766; 2008, Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355, Nr 237, poz. 1651; 2009, Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589; 2010, Nr 88, poz. 583, Nr 127, poz. 858, Nr 151, poz. 1013) Tytuł I. Przest ˛epstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I. Cz ˛e´s ´c ogólna Rozdział 1. Przepisy wst ˛epne Banasik A., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skar- bowe, Nieruchomości 2005, Nr 6, s. 27–30; Bartosiewicz A., Kubacki R., Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej skarbowej po akcesji Polski do Wspólnot Eu- ropejskich, MoPod 2005, Nr 8 s. 29; ciż, Społeczna szkodliwość czynu w prawie karnym skarbowym. Uwagi praktyczne, PP 2008, Nr 6, s. 30–35; Bogdan G., Jedność i wielość zachowań i ocen prawnych w nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, CPKiNP 2006, Nr 1, s. 5–19; tenże, Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997, Nr 5, s. 83; tenże, Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym, CPKiNP 1998, Nr 1–2, s. 65–73; Budziszewski J., Postacie sprawstwa na gruncie Kodeksu karnego skar- bowego, DP 2007, Nr 2, s. 26; Buk K., Wina w kodeksie karnym skarbowym, DP 2000, Nr 3; Grzegorczyk T., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w znowelizowanym kodeksie karnym skarbowym, Pal. 2006, Nr 3–4, s. 9–13; Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, Ius et Administratio 2004, Nr 4, s. 137–148; Kaczmarek P., Łabuda G., Razowski T., Retroaktywność prawa karnego skarbowego – wybrana problematyka, Prok. i Pr. 2005, Nr 5; Kardas P., Łabuda G., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym. cz. 1–2, Prok. i Pr. 2001, Nr 9, s. 76–94, Nr 10, s. 23–42; Koch B., Wina nieumyślna i błąd przy przestępstwach dewizowych, Pal. 1969, Nr 4–5; Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skar- 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 26.06.2007 r. KodeksSystem 1 Art. 1 Kodeks karny skarbowy bowego w obowiązującym systemie prawnym – jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. DP 1997, Nr 10, s. 18, cz. II, DP 1997, Nr 12, s. 21; Małek R., Klasyczny bubel ustawodawczy, Rzeczp. 1996, Nr 4, s. 2; Młynarczyk Z., Zbieg niektórych przepisów ustawy karnej skarbowej z innymi przepisami dotyczącymi przestępstw popełnionych na szkodę skarbu państwa, Prok. i Pr. 1997, Nr 2, s.153; Puławska E., Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym a odpowiedzialność doradców podatkowych, MoPod 2002, Nr 3, s. 20–25; Raglewski J., Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu, Prok. i Pr. 1997, Nr 3, s. 37–48; tenże, Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art. 7 u.k.s., Pal. 1997, Nr 5–6, s. 20; tenże, Kilka uwag odnośnie strony podmiotowej czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym, PUG 2004, Nr 12, s. 23–27; Sawicki J., Czynny żal jako instrument degresji karania za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Wrocław 2005, Nr 73, s. 61–78; Siwik Z., Jeszcze o „zaliczeniu” grzywny na tle idealnego zbiegu w ustawie karnej skarbowej. (W związku z glosą E. Szwedka), PiP 1983, z. 2, s. 111–114; tenże, Ogólne zasady odpowiedzialności i karania, PP 1999, Nr 12, s. 1, 30–34; tenże, „Odpowiednie” stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1987, Nr 23, s. 97–133; tenże, Odstąpienie od wymierzenia kary w prawie karnym skarbowym, Pal. 1980, Nr 10, s. 58–67; Skowron A., Czyn ciągły na gruncie kodeksu karnego skarbowego, PS 2000, Nr 11–12; Skwarczyński H., Czy spółka cywilna może ponosić odpowiedzialność za czyny zabronione pod groźbą kary?, Pr. Spółek 2005, Nr 5, s. 21–28; tenże, Czynny żal w prawie karnym skarbowym, MoP 2006, Nr 2, s. 21–25; tenże, Zbieg czynów karalnych i zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym a wła- ściwość organów postępowania przygotowawczego, WPP 2005, Nr 3, s. 118; Szwarczyk M., Odpowiedzialność nieletnich w prawie karnym skarbowym, SI, Lublin 2004, t. 3, s. 211–220; tenże, Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. SI Lublinensia 2003, Nr 1, s. 167–175; Śmietanka I., Zasady ogólne odpowiedzialności. Prezentujemy projekt UKS, GSiP 1970, Nr 22; Tyszka P., Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji, Prok. i Pr. 2007, Nr 1, s. 101–110; Wilk L., Stan wyższej konieczności a prze- stępstwa podatkowe, Pal. 1998, Nr 5–6, s. 45; tenże, Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym, Pal. 1999, Nr 1–2, s. 38–44; tenże, Wina i strona podmiotowa czynu w prawie karnym skarbowym, PiP 2001, z. 4, s. 46–53; tenże, Założenia nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 28.7.2005 r., MoP 2006, Nr 1, poz. 7; tenże, Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009. Art. 1. [Warunki odpowiedzialno´sci] § 1. Odpowiedzialno´sci karnej za przest ˛epstwo skarbowe lub odpowiedzialno´sci za wykro- czenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod gro´zb ˛a kary przez ustaw ˛e obowi ˛azuj ˛ac ˛a w czasie jego popełnienia. § 2. Nie jest przest ˛epstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwo´s ´c jest znikoma. 2 KodeksSystem Przest ˛epstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Art. 1 § 3. Nie popełnia przest ˛epstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, je˙zeli nie mo˙zna mu przypisa ´c winy w czasie czynu. § 4. Je˙zeli do dokonania przest ˛epstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wyma- gane jest nast ˛apienie okre´slonego w kodeksie skutku, sprawca zaniechania podlega odpo- wiedzialno´sci karnej za przest ˛epstwo skarbowe lub odpowiedzialno´sci za wykroczenie skar- bowe tylko wtedy, je˙zeli ci ˛a˙zył na nim prawny, szczególny obowi ˛azek zapobiegni ˛ecia skut- kowi. 1. Specyfika prawa karnego skarbo- wego. Prawo karne skarbowe jest dyscy- pliną z pogranicza prawa karnego, finan- sowego, administracyjnego i cywilnego. Stanowi ono wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, określającą swoiste zasady odpowiedzialności i środki karne. Zrębową regulacją jest Kodeks karny skarbowy, sta- nowiący autonomiczną kodyfikację prawa materialnego, procesowego i wykonaw- czego. W części materialnoprawnej KKS jest regulacją samodzielną – do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania unor- mowania części ogólnej Kodeksu karnego, z wyjątkiem przepisów wprost powołanych (art. 20 KKS). W kwestiach proceduralnych i związanych z postępowaniem wykonaw- czym – o ile KKS nie stanowi inaczej – sto- suje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego (art. 113 KKS) i Ko- deksu karnego wykonawczego (art. 178 § 1 KKS). Przedmiotem ochrony prawa kar- nego skarbowego jest interes fiskalny i po- rządek finansowy państwa – między in- nymi uchronienie Skarbu Państwa przed uszczupleniami w wyniku działań prze- stępnych. Wyrok TK z 16.1.2001 r., P 5/00 (OTK ZU 2001, Nr 1, poz. 1) 2. Odpowiedzialność karna skarbowa a odpowiedzialność administracyjna. 1) Przepisy ustawy z 10.9.1999 r. – Ko- deks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.), który wszedł w życie 17.10.1999 r. (a zatem po wydaniu decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu In- spekcji Handlowej), przewiduje, że odpo- wiedzialności karnej za przestępstwo skar- bowe lub odpowiedzialności za wykrocze- nie skarbowe podlega ten tylko, kto popeł- nia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązu- jącą w czasie jego popełnienia (art. 1). Nie zawiera przy tym przepisu, który mógłby stanowić podstawę ukarania za niedopeł- nienie obowiązku wynikającego z ustawy o badaniach i certyfikacji. (…) 2) Odpowiedzialność administracyjna ma charakter zobiektywizowany i ode- rwana jest od pojęcia winy. Samo naru- szenie obowiązku administracyjnego skut- kuje koniecznością nałożenia sankcji admi- nistracyjnej. (…) Wyrok TK z 14.6.2004 r., SK 21/03 (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1531) 3. Odpowiedzialność administracyjna a odpowiedzialność za wykroczenie skar- bowe. 1) Odpowiedzialność administra- cyjna podatnika niebędącego osobą fi- zyczną, polegająca na obciążeniu go do- datkowym zobowiązaniem podatkowym, przewidzianym w zaskarżonych przepi- sach, nie jest konkurencyjna z odpowie- dzialnością karno-skarbową, ponoszoną przez osoby fizyczne. Inaczej problem ten jednak przedstawia się w odniesieniu do podatników będących osobami fizycznymi. Podatnikowi, który złożył nieprawidłową deklarację podatkową można bowiem z re- guły zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wy- kroczenia karnoskarbowego. KodeksSystem 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny skarbowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: