Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 013765 17190226 na godz. na dobę w sumie
Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-652-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera:
• ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 20 lutego 2016 r.),
• wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
• wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy.
Publikacja zawiera:
• ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 20 lutego 2016 r.),
• wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
• wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dwutygodnikMONITOR księgowego K O D E K S K S I Ę G O W E G O P D O P 2 0 1 6 KODEKS KSIĘGOWEGO PDOP 2016 Stan prawny na 20 lutego 2016 r. ISBN 978-83-7440-652-9 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego USTAWA z dniA 15 lUTego 1992 r. o podATkU dochodoWym od oSób prAWnych Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania ............................................................................. 3 Rozdział 2. Przychody .......................................................................................................................... 19 Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów ....................................................................................... 27 Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe ............................................................................................... 59 Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu....................................................................... 65 Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku........................................................... 68 Rozdział 6. Pobór podatku .................................................................................................................. 80 Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących .......................................................................... 90 Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe .................................................................................... 90 Załączniki do ustawy ............................................................................................................................ 92 Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych ................................................. 92 Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ........................................................................................................ 98 Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 10 ust. 6, art. 12 Załącznik nr 3. ust. 11, art. 15 ust. 8, art. 16 ust. 9, art. 25a ust. 2 ustawy ............................... 99 Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 Załącznik nr 4. ust. 6 ustawy ........................................................................................................ 102 Załącznik nr 5. Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy ...... 105 USTAWy zmieniAjące pdop Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw .................................... 107 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw .................................................................................................................................................. 108 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ........................................................................................... 108 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności .............................................................................................................................................. 108 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym ............... 110 WykAz oboWiązUjących AkTóW prAWnych ....................................................................... 113 USTAWA O PDOP art. 1–1a 3 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; zm.: Dz.U. z 2014 r., poz. 915, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1457, poz. 1563, poz. 1662; Dz.U. z 2015 r., poz. 73, poz. 211, poz. 933, poz. 978, poz. 1166, poz. 1197, poz. 1259, poz. 1296, poz. 1348, poz. 1595, poz. 1688, poz. 1767, poz. 1844, poz. 1932, Dz.U z 2016 r., poz. 68)1 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji]2 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podat- kiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających oso- bowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 3. Przepisy ustawy mają również zastosowa- nie do: 1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej; spółek niemających osobowości prawnej ma- jących siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatko- wego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Art. 1a. [Podatkowe grupy kapitałowe] 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podat- kowymi grupami kapitałowymi”. 2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podat- nikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzial- nością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przy- padający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł, 2) 1 W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r.: – ustawą z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933), – ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978), – ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., – ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1215), – ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1259), – ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296), – ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595), – ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688), – ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1197), poz. 1767), – ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844), – ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932). Podkreśloną pogrubioną czcionką wyróżniono zmianę wprowadzoną od 1 lutego 2016 r. ustawą z 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68). 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. KODEKS księgowego IFK 4 2) 3) art. 1a USTAWA O PDOP b) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką domi- nującą”, posiada bezpośredni 95 udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę, d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących do- chód bud żetu państwa; spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utwo- rzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatko- wych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestro- wana przez naczelnika urzędu skarbowego; po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, a ponadto: a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku docho- dowego niewchodzącymi w skład podat- kowej grupy kapitałowej; 4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3 . 2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uwa- ża się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w termi- nie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji or- ganu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z na- leżnymi odsetkami. 2b. Wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez uwzględ- nienia tej części tego kapitału, jaka nie została na marzec 2016 ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka zosta- ła pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych poży- czek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także war- tościami niematerialnymi lub prawnymi, od któ- rych nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m. 1) 2) 3) 4) 3. Umowa musi zawierać co najmniej: wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakła- dowego; informację o udziałowcach (akcjonariu- szach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spół- kach zależnych tworzących podatkową gru- pę kapitałową, posiadających co najmniej 5 udziałów (akcji) tych spółek; określenie czasu trwania umowy; wskazanie spółki reprezentującej podatko- wą grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Or- dynacji podatkowej; określenie przyjętego roku podatkowego. 4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowe- go, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczę- ciem roku podatkowego przyjętego przez podat- kową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem docho- dowym podatkowej grupy kapitałowej. 5) 5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi za- rejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnio- ne warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4. 6. Po rejestracji umowy nie może być ona roz- szerzona na inne spółki. 7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spół- ce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ter- minowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. 8. Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obo- wiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skar- bowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmia- ny umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym IFK spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych oko- liczności. 9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uzna- nia podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któ- regokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. 11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na pod- stawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy ob- rót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunków uznania podat- kowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego. 12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzień utraty sta- tusu podatnika przez podatkową grupę kapitało- wą uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1, przy- pada termin złożenia tego zeznania. 13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wcho- dzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku podatkowego spółki, nastę- pującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za po- datnika. 14. Spółki tworzące podatkową grupę kapita- łową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy. 15. Informacje o zarejestrowaniu i wykre- śleniu podatkowej grupy kapitałowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodar- czym. Art. 2. [Wyłączenia stosowania przepisów ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: USTAWA O PDOP art. 2 5 2) 3) 4) 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjąt- kiem dochodów z działów specjalnych pro- dukcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia docho- dów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e; przychodów z gospodarki leśnej w rozumie- niu ustawy o lasach; przychodów wynikających z czynności, któ- re nie mogą być przedmiotem prawnie sku- tecznej umowy; przychodów (dochodów) przedsiębiorcy że- glugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 511), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a. 2. Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w sta- nie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw- nych i sadownicza, hodowla i produkcja mate- riału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu prze- mysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzy- mywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wyno- szą co najmniej: 1) 2) miesiąc – w przypadku roślin, 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwie- rząt 3) 4) – licząc od dnia nabycia. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodow- la i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, ho- dowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodar- stwem rolnym. KODEKS księgowego IFK 6 art. 3–4a USTAWA O PDOP 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodar- stwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. 5. Nie stanowią działów specjalnych produk- cji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w roz- miarach nieprzekraczających wielkości określo- nych w załączniku nr 2. 6. Jeżeli rozmiary działów specjalnych pro- dukcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod- legają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej. Art. 4. [Zasięg terytorialny] Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ro- zumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Art. 4a. [Definicje legalne] 1) 2) Ilekroć w ustawie jest mowa o: inwestycjach – oznacza to środki trwa- łe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”; składnikach majątkowych – oznacza to akty- wa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością go- spodarczą zbywcy, o ile długi te nie zosta- ły uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3; 3) 4) 5) przedsiębiorstwie – oznacza to przedsię- biorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wy- odrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niemate- rialnych, w tym zobowiązania, przeznaczo- nych do realizacji określonych zadań gospo- darczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; programie restrukturyzacji na podstawie od- rębnych ustaw – oznacza to restrukturyzację na podstawie ustaw: a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostoso- waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnie- niach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112, z późn. zm.),3 b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego poten- cjału obronnego i modernizacji technicz- nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz.U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.), c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz.U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693), d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębior- stwa państwowego „Polskie Koleje Pań- stwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.), e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyza- cji hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.), f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy pub- licznej i restrukturyzacji publicznych za- kładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.); 5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym – ozna- cza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978); urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 6) 3 Ustawa utraciła moc 26 grudnia 2003 r. na podstawie art. 55 ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2037), która weszła w życie 26 grudnia 2003 r. marzec 2016 IFK 7) 8) ustawie o podatku od towarów i usług – oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym – oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.); (uchylony); 9) 9a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ru- chu drogowym o dopuszczalnej masie całko- witej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyj- nie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego je- den rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: – klasyfikowanego na podstawie przepi- sów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumen- tów wydanych zgodnie z przepisami o ru- chu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnio- ne są również warunki zawarte w odręb- nych przepisach, określone dla następu- jących przeznaczeń: – agregat elektryczny/spawalniczy, – do prac wiertniczych, – koparka, koparko-spycharka, – ładowarka, – podnośnik do prac konserwacyjno- -montażowych, – żuraw samochodowy, d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od to- warów i usług; 10) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towa- rów i usług) nie przekroczyła w poprzednim USTAWA O PDOP art. 4a 7 roku podatkowym wyrażonej w złotych kwo- ty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października po- przedniego roku podatkowego, w zaokrągle- niu do 1000 zł; 11) zagranicznym zakładzie – oznacza to: a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium inne- go państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, war- sztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, b) plac budowy, budowę, montaż lub insta- lację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, c) osobę, która w imieniu i na rzecz pod- miotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na te- rytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to fak- tycznie wykonuje – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpo- spolita Polska, stanowi inaczej; 12) certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświad- czenie o miejscu siedziby podatnika dla ce- lów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika; 13) ubezpieczycielu – rozumie się przez to za- kład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji prowadzący działalność na podstawie prze- pisów o działalności ubezpieczeniowej i rea- sekuracyjnej; 14) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego; 15) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 i 586); 16) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3; KODEKS księgowego IFK 8 art. 4a USTAWA O PDOP 17) wspólniku – oznacza to również akcjonariusza; 18) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3; 19) udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o któ- rych mowa w art. 1 ust. 3; 20) objęciu udziału (akcji) – oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiąz- ków wspólnika w tej spółce; 21) spółce – oznacza to spółkę będącą podatni- kiem; 22) pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o któ- rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestni- ctwa w instytucjach wspólnego inwestowa- nia oraz instrumentów rynku pieniężnego; 23) komercjalizowanej własności intelektualnej – oznacza to: a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użyt- kowy, prawo z rejestracji wzoru przemy- słowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyska- nia powyższych praw lub prawo z pierw- szeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzysta- nia w działalności przemysłowej, nauko- wej lub handlowej (know-how), d) prawa do korzystania z praw lub warto- ści wymienionych w lit. a–c na podstawie umowy licencyjnej; 24) podmiocie komercjalizującym – oznacza to: a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lip- ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), b) spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, c) Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii marzec 2016 Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675), d) spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, e) instytut badawczy w rozumieniu usta- wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu- tach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092), f) spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, g) twórcę uprawnionego do praw lub warto- ści wymienionych w pkt 23 lit. a–c, a tak- że zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d, h) międzynarodowy instytut naukowy utwo- rzony na podstawie odrębnych przepi- sów, działający na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej – jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komer- cjalizowaną własność intelektualną; 25) krótkiej sprzedaży – oznacza to krótką sprze- daż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporzą- dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w spra- wie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 26) działalności badawczo-rozwojowej – ozna- cza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworze- nia nowych zastosowań; 27) badaniach naukowych – oznacza to: a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teore- tyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o pod- stawach zjawisk i obserwowalnych fak- tów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, c) badania przemysłowe – badania mają- ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz IFK umiejętności w celu opracowywania no- wych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworze- nie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środo- wisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szcze- gólnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilo- tażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 28) pracach rozwojowych – oznacza to na- bywanie, łączenie, kształtowanie i wyko- rzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wie- dzy i umiejętności do planowania produk- cji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produk- cyjnych, procesów wytwórczych, istnieją- cych usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i walidację nowych i projek- tów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowa- nia, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demon- stracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Art. 4b. (uchylony). Art. 4c. [Stwierdzenie spełnienia wymagań dla pojazdów samochodowych] USTAWA O PDOP art. 4b–6 9 Spełnienie wymagań dla pojazdów samocho- dowych określonych w: 1) art. 4a pkt 9a lit. a i b stwierdza się na pod- stawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświad- czeniem wydanym przez tę stację, oraz do- wodu rejestracyjnego pojazdu zawierające- go odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; art. 4a pkt 9a lit. c stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisa- mi o ruchu drogowym. 2) Art. 5. [Przychody] 1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólne- go przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw mająt- kowych łączy się z przychodami każdego wspól- nika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. 2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpo- wiednio do rozliczania kosztów uzyskania przy- chodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatko- wych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodat- kowania lub podatku. 3. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z dzia- łalności gospodarczej. Art. 6. [Zwolnienia podmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku: 1) 2) 3) 4) 4a) 4b) 5) Skarb Państwa; Narodowy Bank Polski; jednostki budżetowe; państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez or- gan administracji państwowej wspólnie z in- nymi państwami na podstawie porozumienia KODEKS księgowego IFK 10 6) 7) 8) 9) 10) art. 6 USTAWA O PDOP lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; jednostki samorządu terytorialnego w za- kresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa; (uchylony); Agencję Rynku Rolnego; fundusze inwestycyjne działające na pod- stawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157); i Modernizacji 10a) instytucje wspólnego inwestowania posia- dające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Euro- pejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki: a) podlegają w państwie, w którym mają sie- dzibę, opodatkowaniu podatkiem docho- dowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pie- niężnych, zebranych w drodze publiczne- go lub niepublicznego proponowania na- bycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pienięż- nego i inne prawa majątkowe, c) prowadzą swoją działalność na podsta- wie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym pań- stwa, w którym mają siedzibę, albo pro- wadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nad- zoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy: – prowadzą swoją działalność w formie inwestowania instytucji wspólnego typu zamkniętego oraz – zgodnie z dokumentami założyciel- skimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez oso- by fizyczne wyłącznie gdy osoby te marzec 2016 dokonają jednorazowego nabycia tytu- łów uczestnictwa o wartości nie mniej- szej niż 40 000 euro, d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w któ- rym mają siedzibę, e) posiadają depozytariusza przechowują- cego aktywa tej instytucji, f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podsta- wie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym pań- stwa, w którym podmioty te mają siedzi- bę; fundusze emerytalne utworzone na podsta- wie przepisów o organizacji i funkcjonowa- niu funduszy emerytalnych; 11) 11a) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie człon- kowskim Unii Europejskiej lub w innym pań- stwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związa- nych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie nastę- pujące warunki: a) podlegają w państwie, w którym mają sie- dzibę, opodatkowaniu podatkiem docho- dowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, b) prowadzą swoją działalność na podsta- wie zezwolenia właściwych władz pań- stwa, w którym mają siedzibę, c) ich działalność podlega nadzorowi właś- ciwych władz państwa, w którym mają siedzibę, d) posiadają depozytariusza prowadzące- go rejestr aktywów tych podatników, e) przedmiotem ich działalności jest wy- łącznie gromadzenie środków pienięż- nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu eme- rytalnego po osiągnięciu przez nich wie- ku emerytalnego; 12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o któ- rym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.); 12a) Fundusz Rezerwy Demograficznej, o któ- rym mowa w ustawie z dnia 13 października IFK 13) 14) 15) 16) 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych; Agencję Nieruchomości Rolnych; (uchylony); Agencję Rezerw Materiałowych; Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso- wanych ze środków publicznych. 2. (uchylony). 3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unika- niu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfi- kowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od or- ganu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę. Art. 7. [Przedmiot opodatkowania] 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na ro- dzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. 2. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku po- datkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. 3. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: 1) przychodów ze źródeł przychodów położo- nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem do- chodowym albo są wolne od podatku; przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o któ- rych mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny za- kład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu; kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku po- datników, o których mowa w art. 3 ust. 2, pro- wadzących działalność poprzez położony na 2) 3) USTAWA O PDOP art. 7–7a 11 5) 6) 4) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagra- niczny zakład uwzględnia się koszty uzy- skania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład; strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wy- jątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę; strat przedsiębiorstw państwowych przej- mowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji; strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, które- go składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 4. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie przekształce- nia formy prawnej, łączenia lub podziału przed- siębiorców, także straty przedsiębiorców prze- kształcanych, lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki. łączonych, przejmowanych 4a. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej związanych z działal- nością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierp- nia 1997 r. – Prawo bankowe. 5. O wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następu- jących pięciu latach podatkowych, z tym że wy- sokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 kwoty tej straty. Art. 7a. [Opodatkowanie dochodu w grupach kapitałowych] 1. W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem do- chodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest KODEKS księgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks księgowego - PDOP 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: