Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 006383 14091507 na godz. na dobę w sumie
Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016 - ebook/pdf
Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407410 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera ujednolicone teksty Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ujednolicone teksty ustaw zawierają wszystkie zmiany w ww. ustawach według stanu prawnego na dzień 20 marca 2015 r.

Najnowsze zmiany wprowadzone w tekstach ustaw zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, podkreśleniem lub kursywą - dzięki czemu łatwo je odnaleźć.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dwutygodnikMONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO Ordynacja podatkowa Ustawa o NIP Stan prawny na 5 stycznia 2016 r. ISBN 978-83-7440-741-0 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy na 2016 rok! Publikacja omawia m.in.: • zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę • nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony • zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych • badania lekarskie na nowych zasadach okładka miękka, 490 stron, format B5 Zamów już dziś w promocyjnej cenie 129 zł zamiast 149 zł! www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl SPIS TREŚCI 3 DZIAŁI. DZIAŁII. USTAWA z dniA 29 SierpniA 1997 r. – OrdynAcjA pOdATkOWA .............................5 Przepisyogólne............................................................................................................. 5 Organypodatkoweiichwłaściwość.......................................................................... 9 Rozdział1. Organypodatkowe................................................................................................ 9 Interpretacjeprzepisówprawapodatkowego................................................... 10 Rozdział1a. Rozdział2. Właściwośćorganówpodatkowych................................................................... 16 DZIAŁIIA. Porozumieniawsprawachustaleniacentransakcyjnych....................................... 18 Zobowiązaniapodatkowe............................................................................................. 22 DZIAŁIII. Powstawaniezobowiązaniapodatkowego........................................................ 22 Rozdział1. Rozdział2. Odpowiedzialnośćpodatnika,płatnikaiinkasenta.......................................... 25 Zabezpieczeniewykonaniazobowiązańpodatkowych................................... 26 Rozdział3. Terminypłatności................................................................................................... 30 Rozdział4. Rozdział5. Zaległośćpodatkowa............................................................................................ 31 Rozdział6. Odsetkizazwłokęiopłataprolongacyjna......................................................... 32 Rozdział7. Wygaśnięciezobowiązańpodatkowych............................................................ 35 Rozdział7a. Ulgiwspłaciezobowiązańpodatkowych.......................................................... 39 Rozdział8. Przedawnienie........................................................................................................ 40 Rozdział9. Nadpłata.................................................................................................................. 43 Rozdział9a. Podpisywaniedeklaracji....................................................................................... 48 Rozdział10. Korektadeklaracji.................................................................................................. 48 Rozdział11. Informacjepodatkowe.......................................................................................... 49 Rozdział12. Rachunki................................................................................................................. 51 Rozdział13. Odpowiedzialnośćsolidarna................................................................................ 51 Rozdział14. Prawaiobowiązkinastępcówprawnychorazpodmiotówprzekształconych.... 52 Rozdział15. Odpowiedzialnośćpodatkowaosóbtrzecich................................................... 55 Postępowaniepodatkowe............................................................................................ 60 Rozdział1. Zasadyogólne........................................................................................................ 60 Rozdział2. Wyłączeniepracownikaorganupodatkowegoorazorganupodatkowego. 60 Rozdział3. Strona...................................................................................................................... 62 Rozdział3a. Pełnomocnictwo.................................................................................................... 62 Rozdział4. Załatwianiespraw.................................................................................................. 67 Rozdział5. Doręczenia.............................................................................................................. 68 Rozdział6. Wezwania................................................................................................................ 72 Rozdział7. Przywrócenieterminu........................................................................................... 73 Rozdział8. Wszczęciepostępowania..................................................................................... 74 Rozdział9. Metryki,protokołyiadnotacje............................................................................. 77 Rozdział10. Udostępnianieakt.................................................................................................. 77 Rozdział11. Dowody................................................................................................................... 78 Rozdział11a. Rozprawa................................................................................................................ 82 Rozdział12. Zawieszeniepostępowania.................................................................................. 83 Rozdział13. Decyzje.................................................................................................................... 84 Rozdział14. Postanowienia........................................................................................................ 86 Rozdział15. Odwołania............................................................................................................... 86 Rozdział16. Zażalenia................................................................................................................. 87 Rozdział16a. Wykonaniedecyzji................................................................................................. 88 Rozdział17. Wznowieniepostępowania................................................................................... 89 Rozdział18. Stwierdzenienieważnościdecyzji....................................................................... 90 DZIAŁIV. KODEKSksięgowego IFK 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Rozdział19. Uchylenielubzmianadecyzjiostatecznej......................................................... 91 Rozdział20. Wygaśnięciedecyzji.............................................................................................. 92 Rozdział21. Odpowiedzialnośćodszkodowawcza................................................................ 92 Rozdział22. Karyporządkowe................................................................................................... 92 Rozdział23. Kosztypostępowania............................................................................................ 93 Czynnościsprawdzające.............................................................................................. 95 DZIAŁV. Kontrolapodatkowa...................................................................................................... 97 DZIAŁVI. DZIAŁVII. Tajemnicaskarbowa...................................................................................................... 104 DZIAŁVIIA. Wymianainformacjipodatkowychzinnymipaństwami........................................... 109 Zasadyogólnewymianyinformacjipodatkowych............................................ 109 Szczegółowezasadywymianyinformacjipodatkowychzpaństwami członkowskimiUniiEuropejskiej......................................................................... 109 Szczegółowezasadywymianyinformacjioprzychodach(dochodach) zoszczędności...................................................................................................... 112 DZIAŁVIII. Przepisykarne................................................................................................................ 112 DZIAŁVIIIA. Zaświadczenia................................................................................................................ 113 DZIAŁIX. Zmianywprzepisachobowiązujących,przepisyprzejścioweikońcowe............ 116 Zmianywprzepisachobowiązujących............................................................... 116 Przepisyprzejściowe............................................................................................ 116 Przepisykońcowe.................................................................................................. 116 Rozdział1. Rozdział2. Rozdział3. Rozdział1. Rozdział2. Rozdział3. USTAWA z dniA 10 WrześniA 2015 r. O zmiAnie USTAWy – OrdynAcjA pOdATkOWA OrAz niekTórych innych USTAW – art. 16, 19, 21–26, 28–31......... 117 USTAWA z dniA 13 pAździernikA 1995 r. O zASAdAch eWidencji i idenTyfikAcji pOdATnikóW i płATnikóW............................................................................. 119 Przepisyogólne..................................................................................................... 119 Rozdział1. Postępowaniewsprawienadanianumeruidentyfikacjipodatkowej............ 120 Rozdział2. Rozdział3. Zasadyposługiwaniasięidentyfikatorempodatkowym.................................. 124 Rozdział4. Rejestrpodatników............................................................................................... 125 Przepisykarne........................................................................................................ 127 Rozdział5. Rozdział6. Zmianywprzepisachobowiązujących,przepisyprzejścioweikońcowe.... 127 zeSTAWienie OBOWiĄzUjĄcych AkTóW prAWnych W zAkreSie OrdynAcji pOdATkOWej W 2016 r. ......................................................................................................................128 zeSTAWienie OBOWiĄzUjĄcych AkTóW prAWnych W zAkreSie USTAWy O zASAdAch eWidencji i idenTyfikAcji pOdATnikóW i płATnikóW W 2016 r. ........................................................................................................................130 styczeń2016 IFK ORDYNACJA PODATKOWA art. 1–3 5 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 2184)1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2 Ustawanormuje: 1)zobowiązaniapodatkowe; 2)informacjepodatkowe; 3)postępowanie podatkowe, kontrolę podatko­ wąiczynnościsprawdzające; 4)tajemnicęskarbową. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] §1.Przepisyustawystosujesiędo: 1)podatków,opłatorazniepodatkowychnależno­ ścibudżetupaństwaorazbudżetówjednostek samorząduterytorialnego,doktórychustalania lubokreślaniauprawnionesąorganypodatkowe; 2)(uchylony) 3)opłatyskarbowejorazopłat,októrychmowa w przepisach o podatkach i opłatach lokal­ nych; 4)spraw z zakresu prawa podatkowego innych niżwymienionewpkt1,należącychdowłaści­ wościorganówpodatkowych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. §3.Organom,októrychmowaw§2,przysłu­ gująuprawnieniaorganówpodatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeńpieniężnychwynikającychzestosun­ kówcywilnoprawnych. Art. 2a. [Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika] Niedające się usunąć wątpliwości co do tre­ ści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Art. 3. [Definicje] Ilekroćwustawiejestmowao: 1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatko­ wania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawęopodatkowania,stawkipodatkowe Wujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkieobowiązującezmiany.Wtreściustawypogrubioną czcionkąwyróżnionozmianywprowadzonezdniem1stycznia2016r.: – ustawąz5sierpnia2015r.ozmianieustawy–Ordynacjapodatkowaorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2015r., – ustawąz10września2015r.ozmianieustawy–Ordynacjapodatkowaorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2015r., poz.1197), poz.1649;zm.Dz.U.z2015r.,poz.2184), – ustawąz10lipca2015r.oadministracjipodatkowej(Dz.U.z2015r.,poz.1269;zm.Dz.U.z2015r.,poz.2184), – ustawąz15maja2015r.–Praworestrukturyzacyjne(Dz.U.z2015r.,poz.978), – ustawąz9kwietnia2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazniektórychinnych – ustawąz16stycznia2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazustawy–Ordynacja ustaw(Dz.U.z2015r.,poz.699), podatkowa(Dz.U.z2015r.,poz.251), 1      – ustawąz25lipca2014r.ospecjalnympodatkuwęglowodorowym(Dz.U.z2014r.,poz.1215), – ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2015r.,poz.1311) oraz – obwieszczeniemMinistraFinansówz13sierpnia2015r.wsprawiewysokościkwotywymienionejwart.262§1 – obwieszczeniem Ministra Finansów z13 sierpnia 2015 r. wsprawie wysokości kwoty wymienionej wart. 41 § 1 ustawy–Ordynacjapodatkowa(M.P.z2015r.,poz.723), ustawy–Ordynacjapodatkowa(M.P.z2015r.,poz.722). Przepisy,którewejdąwżyciewtrakcie2016r.,zostanąprzytoczonewramkachzpodaniemdatyichwejściawżycie. 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji. KODEKSksięgowego IFK 6 art. 3 ORDYNACJA PODATKOWA oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inka­ sentów,atakżeichnastępcówprawnychoraz osóbtrzecich; 2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzecz­ pospolitą Polską umów o unikaniu podwój­ nego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problema­ tykipodatkowej,atakżeprzepisyaktówwy­ konawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 3) podatkach–rozumiesięprzeztorównież:  a) zaliczkinapodatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa po­ datkowego przewidują płatność podatku wratach, c) opłatyorazniepodatkowenależnościbud­ żetowe; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych,napodstawieodrębnychprze­ pisów,obowiązanisąpodatnicy,płatnicylub inkasenci; 5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informa­ cje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidzianewprzepisachprawapodatkowe­ gozwolnienia,odliczenia,obniżkialbozmniej­ szenia,którychzastosowaniepowodujeobni­ żeniepodstawyopodatkowanialubwysokości podatku,zwyjątkiemobniżeniakwotypodatku należnegookwotępodatkunaliczonego,wro­ zumieniu przepisów o podatku od towarów iusług,orazinnychodliczeństanowiącychele­ mentkonstrukcjitegopodatku; 7) zwrociepodatku–rozumiesięprzeztozwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczo­ negowrozumieniuprzepisówopodatkuod towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 8) niepodatkowychnależnościachbudżetowych –rozumiesięprzeztoniebędącepodatkami styczeń2016 i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki sa­ morządu terytorialnego, wynikające ze sto­ sunkówpublicznoprawnych; 9) działalności gospodarczej – rozumie się przeztokażdądziałalnośćzarobkowąwro­ zumieniuprzepisówoswobodziedziałalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność za­ robkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalnościgospodarczejlubosobywykonu­ jącejtakądziałalność–doprzedsiębiorców; 10)cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenęprzedmiotutransakcjizawieranejpomię­ dzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisówprawapodatkowegodotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych orazpodatkuodtowarówiusług; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości praw­ nej, mającą miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat­ ku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) z innym pod­ miotem oraz zagraniczny zakład w rozumie­ niu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jed­ nostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza terytorium Rze­ czypospolitej Polskiej, powiązaną w rozu­ mieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z innym podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13)dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym IFK ORDYNACJA PODATKOWA art. 3a–3f 7 mowawart.3pkt2ustawyzdnia17lutego 2005r.oinformatyzacjidziałalnościpodmio­ tów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2014r.poz.1114); 14)portalupodatkowym–rozumiesięprzezto system teleinformatyczny administracji po­ datkowejsłużącydokontaktuorganówpo­ datkowychzpodatnikami,płatnikamiiinka­ sentami, a także ich następcami prawnymi orazosobamitrzecimi,wszczególnoścido wnoszeniapodań,składaniadeklaracjioraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektro­ nicznej; 15)podaniu lub deklaracji odwzorowanych cy­ frowo – rozumie się przez to dokument elek­ troniczny będący kopią elektroniczną poda­ nia lub deklaracji, złożonych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej niż elektroniczna, który zo­ stał wprowadzony do systemu teleinforma­ tycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób zapewniają­ cy niezaprzeczalność i integralność odwzo­ rowanych danych. Art. 3a. [Forma elektroniczna deklaracji] §1.Jeżeliodrębneprzepisyniestanowiąina­ czej,deklaracjemogąbyćskładanezapomocą środkówkomunikacjielektronicznej. §2.Organpodatkowy,elektronicznaskrzyn­ ka podawcza systemu teleinformatycznego ad­ ministracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicz­ nego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacjielektronicznej. §3.(uchylony) Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środ­ ków komunikacji elektronicznej] §1.Deklaracjaskładanazapomocąśrodków komunikacjielektronicznejpowinnazawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym wodrębnychprzepisach; 2) jedenpodpiselektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właś­ ciwymdosprawinformatyzacjiokreśli,wdrodze rozporządzenia: 1) (uchylony) 2) sposóbprzesyłaniadeklaracjiipodańzapo­ mocąśrodkówkomunikacjielektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracjilubpodań. §3.Wydającrozporządzenie,októrymmowa w§2,ministerwłaściwydosprawfinansówpub­ licznychpowinienuwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wia­ rygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebęichochronyprzednieuprawnionym dostępem; 2) limitywysokościzobowiązaniapodatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynika­ jącychzdeklaracjiirodzajpodatku,którego dotyczy deklaracja, a także wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określo­ newprzepisachopodpisieelektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji pod­ pisuiznakowaniaczasem. Art. 3c.(uchylony) Art. 3d. [Składanie deklaracji za pomocą środ­ ków komunikacji elektronicznej] Składaniedeklaracjizapomocąśrodkówko­ munikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwaregulująodrębneprzepisy. Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie do­ kumentu elektronicznego] § 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgodynadoręczaniepismwformiedokumentu elektronicznegowewszystkichsprawachpodat­ kowychzałatwianychprzeztenorgan. § 2. W przypadku wyrażenia przez podatni­ ka,płatnikalubinkasentazgody,októrejmowa w§1,organpodatkowypouczaichoskutkach prawnychwynikającychzwyrażeniatejzgody. §3.Dodoręczania,októrymmowaw§1,sto­ sujesięprzepisyart.144aorazart.146. Art. 3f. [Portal podatkowy] § 1. Identyfikacja podatników, płatników, in­ kasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecichnaportalupodatkowymnastępujeprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro­ nicznym(Dz.U.z2013r.poz.262orazz2014r. poz.1662)lubprzezzastosowanieprofiluzaufa­ nego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal­ nościpodmiotówrealizującychzadaniapubliczne. KODEKSksięgowego IFK 8 art. 4–12 ORDYNACJA PODATKOWA § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakresiwarunkikorzystaniazportalupodatko­ wego,mającnawzględziepotrzebęzapewnienia bezpieczeństwa,wiarygodnościiniezaprzeczal­ nościdanychzawartychwewnioskach,deklara­ cjachipismachorazpotrzebęichochronyprzed nieuprawnionymdostępem. §3.Ministerwłaściwydosprawfinansówpub­ licznychmożeokreślić,wdrodzerozporządzenia, innysposóbidentyfikacjinaportalupodatkowym niżprzewidzianyw§1,mającnawzględziepotrze­ bęupowszechnianiakontaktówzorganamipodat­ kowymizapośrednictwemportalupodatkowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufnościipewnościwprocesieidentyfikacji. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzajespraw,któremogąbyćzałatwianezwy­ korzystaniem portalu podatkowego, mając na względziepotrzebęstopniowegoupowszechnia­ nia elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymiorazcharaktertychspraw. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wskazać organy podatkowe, które załatwiają sprawyzwykorzystaniemportalupodatkowego, mającnawzględzieusprawnieniepracyurzędów iobsługipodatników,płatników,inkasentów,ich następcówprawnychorazosóbtrzecich. Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana po­ winność przymusowego świadczenia pieniężne­ gowzwiązkuzzaistnieniemzdarzeniaokreślo­ negowtychustawach. Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniempodatkowymjestwynikające zobowiązkupodatkowegozobowiązaniepodat­ nika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa,powiatualbogminypodatkuwwy­ sokości,wterminieorazwmiejscuokreślonych wprzepisachprawapodatkowego. Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusoweorazbezzwrotneświadczeniepienięż­ nenarzeczSkarbuPaństwa,województwa,powia­ tulubgminy,wynikającezustawypodatkowej. Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca styczeń2016 osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustawpodatkowychobowiązkowipodatkowemu. §2.Ustawypodatkowemogąustanawiaćpo­ datnikamiinnepodmiotyniżwymienionew§1. Art. 8. [Płatnik] Płatnikiemjestosobafizyczna,osobapraw­ nalubjednostkaorganizacyjnaniemającaoso­ bowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatko­ wemu. Art. 9. [Inkasent] Inkasentemjestosobafizyczna,osobapraw­ na lub jednostka organizacyjna niemająca oso­ bowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnikapodatkuiwpłaceniagowewłaściwym terminieorganowipodatkowemu. Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] §1.Wprowadzeniezryczałtowanejformyopo­ datkowania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych. §2.Przepisu§1niestosujesię,jeżeliustawy podatkowe nie przewidują możliwości wyboru przezpodatnikaformyopodatkowania. Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chybażeustawapodatkowastanowiinaczej. Art. 12. [Ostatni dzień terminu] § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tegoterminunieuwzględniasiędnia,wktórym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyzna­ czonejliczbydniuważasięzakoniecterminu. §2.Terminyokreślonewtygodniachkończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, któryodpowiadapoczątkowemudniowiterminu. §3.Terminyokreślonewmiesiącachkończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, któryodpowiadapoczątkowemudniowiterminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było–wostatnimdniutegomiesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, któ­ ry odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było –wdniu,którypoprzedzałbybezpośrednioten dzień. §5.Jeżeliostatnidzieńterminuprzypadana sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za IFK ORDYNACJA PODATKOWA art. 13–13a 9 ostatnidzieńterminuuważasięnastępnydzień podniulubdniachwolnychodpracy,chybaże ustawypodatkowestanowiąinaczej. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przedjegoupływempismozostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicz­ nego do organu podatkowego, a nadawca otrzymałurzędowepoświadczenieodbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej ope­ ratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkow­ skim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wy­ znaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsu larnym; 3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowejlubkapitanowistatku; 4) złożone przez osobę pozbawioną wolności wadministracjizakładukarnego; 5) złożoneprzezosobęaresztowanąwadmini­ stracjiaresztuśledczego. DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1 Organy podatkowe Art. 13. [Organ podatkowy] § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojejwłaściwości,jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek wojewódz­ twa–jakoorganpierwszejinstancji; 2) dyrektorizbyskarbowej,dyrektorizbycelnej  –jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od de­ cyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnikaurzęducelnego, b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnychprzepisów, c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przeztenorganwpierwszejinstancji; 3) samorządowe kolegium odwoławcze – ja­ ko organ odwoławczy od decyzji wójta, (prezydenta miasta), starosty burmistrza albomarszałkawojewództwa. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznychjestorganempodatkowym–jako: 1) organpierwszejinstancjiwsprawachstwier­ dzenia nieważności decyzji, wznowienia po­ stępowania,zmianylubuchyleniadecyzjilub stwierdzeniajejwygaśnięcia–zurzędu; 2) organ odwoławczy od decyzji wydanych wsprawach,októrychmowawpkt1; 3) organwłaściwywsprawachporozumieńdo­ tyczącychustaleniacentransakcyjnych; 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisówprawapodatkowego; Zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2016 r. 4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisówprawapodatkowego,októrych mowawart.14a§1; 4a) organ właściwy w sprawach dotyczących in­ terpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 5) organwłaściwywsprawachinformacjiprze­ kazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo­kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanychzprowadzeniemdziałalnościgo­ spodarczej. Zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2016 r. § 2a. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowejjestorganempodatkowym–jako organwłaściwywsprawachdotyczącychwy­ dawaniainterpretacjiprzepisówprawapodat­ kowego,októrychmowawart.14b§1. §3.Organamipodatkowymiwyższegostop­ niasąorganyodwoławcze. Art. 13a. [Nadanie uprawnień] RadaMinistrówmoże,wdrodzerozporządze­ nia,nadaćuprawnieniaorganówpodatkowych: 1) SzefowiAgencjiWywiadu, 2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz­ nego, 3) SzefowiCentralnegoBiuraAntykorupcyjnego, 4) SzefowiSłużbyWywiaduWojskowego, 5) SzefowiSłużbyKontrwywiaduWojskowego –jeżelijesttouzasadnioneochronąinformacjinie­ jawnychiwymogamibezpieczeństwapaństwa. KODEKSksięgowego IFK 10 art. 14–14a ORDYNACJA PODATKOWA Art. 14. [Zakres zadań ministra] §1.Ministerwłaściwydosprawfinansówpub­ licznychsprawujeogólnynadzórwsprawachpo­ datkowych. §2.Wramachnadzoru,októrymmowaw§1, minister właściwy do spraw finansów publicz­ nych w celu wykonywania ustawowych zadań, wszczególnościzadańanalityczno­sprawozdaw­ czych,możeprzetwarzaćdanewynikającezde­ klaracjipodatkowychskładanychdonaczelników urzędówskarbowychoraznaczelnikówurzędów celnych. § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowochronionych. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowegoijestadministratoremdanychpo­ datników,płatników,inkasentów,ichnastępców prawnych oraz osób trzecich korzystających ztegoportaluwrozumieniuprzepisówustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z2014r.poz.1182i1662). Rozdział 1a Interpretacje przepisów prawa podatkowego3 Art. 14a. [Interpretacja prawa podatkowego] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontro­ li skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniuorzecznictwasądóworazTrybu­ nałuKonstytucyjnegolub Trybunału Sprawied­ liwości Unii Europejskiej(interpretacjeogólne); wnioskodawcąniemożebyćorganadministra­ cjipublicznej. §1a.Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego; 2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stoso­ wania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. §2.Wniosekowydanieinterpretacjiogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydaniainterpretacjiogólnej,wszczególności: 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagają­ cychwydaniainterpretacjiogólnej; 2) wskazanie niejednolitego stosowania prze­ pisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpreta­ cjachindywidualnychwydanychprzezorgany podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich sa­ mychstanachprawnych. § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których mowaw§2pkt2,nietoczysiępostępowaniepo­ datkowelubpostępowaniekontrolneorganukon­ troliskarbowejalbooddecyzjilubnapostanowie­ nieniezostałowniesioneodwołanielubzażalenie. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznychpozostawiawniosekowydanieinter­ pretacjiogólnejbezrozpatrzenia,jeżeli: 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w§2i3,lubwniosekniespełniainnychwy­ mogówokreślonychprzepisamiprawa,lub interpretacji ogólnej 2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest i stan przedmiotem prawnynieuległwtymzakresiezmianie. §5.Wsprawiepozostawieniawnioskuowy­ danie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wy­ dajesiępostanowienie,naktóresłużyzażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikują­ cychstronępostępowania,wktórymwydanode­ cyzję,postanowienielubinterpretacjęindywidu­ alną,wskazanąwewnioskuowydanieinterpreta­ cjiogólnej.Przepisyrozdziałów14i16działuIV stosujesięodpowiednio. § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych iden­ tyfikującychstronępostępowania,wktórymwy­ dano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacjiogólnej. § 7. Na pisemne żądanie ministra właści­ wego do spraw finansów publicznych organy 3 Patrzart.16ustawynowelizującejz10września2015r.(Dz.U.z2015r.,poz.1649;zm.Dz.U.z2015r.,poz.2184) –str.117. styczeń2016 IFK ORDYNACJA PODATKOWA art. 14b 11 podatkoweorazorganykontroliskarbowejprze­ kazująniezwłocznieaktadotyczącewskazanych wewnioskuowydanieinterpretacjiogólnejdecy­ zji,postanowieńorazinterpretacjiindywidualnych. § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie wprzypadkuwydaniainterpretacjiogólnej.Zwrot opłatynastępujewterminie7dnioddniaopubli­ kowaniainterpretacjiogólnej. § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art.14d,art.14f,art.120,art.121§1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnio­ skodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnićpodległeorganydowydawania,jako organ pierwszej instancji, postanowień o któ­ rychmowaw§5,orazwykonywaniaczynności, októrychmowaw§7,określającjednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważ­ nionychorganów. § 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnościpostępowania,określi,wdrodzeroz­ porządzenia, wzór wniosku o wydanie interpre­ tacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę,danewskazanew§2,orazspo­ sóbuiszczeniaopłaty. Art. 14b. [Interpretacja indywidualna] §1.Ministerwłaściwydosprawfinansówpub­ licznych,nawniosekzainteresowanego,wydaje, wjegoindywidualnejsprawie,interpretacjęprze­ pisówprawapodatkowego(interpretacjęindywi­ dualną). Zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2016 r. § 1. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, inter­ pretację przepisów prawa podatkowego (in­ terpretacjęindywidualną). § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lubzdarzeńprzyszłych. § 2a. Przedmiotem wniosku o interpre­ indywidualną nie mogą być przepisy tację prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatko­ wych oraz organów kontroli skarbowej. §3.Składającywniosekowydanieinterpreta­ cjiindywidualnejobowiązanyjestdowyczerpują­ cegoprzedstawieniazaistniałegostanufaktycz­ nego albo zdarzenia przyszłego oraz do przed­ stawieniawłasnegostanowiskawsprawieoceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji in­ dywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, żeelementystanufaktycznegoobjętewnioskiem owydanieinterpretacjiwdniuzłożeniawniosku niesąprzedmiotemtoczącegosiępostępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowa­ niakontrolnegoorganukontroliskarbowejoraz żewtymzakresiesprawaniezostałarozstrzyg­ niętacodojejistotywdecyzjilubpostanowieniu organupodatkowegoluborganukontroliskarbo­ wej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydanainterpretacjaindywidualnaniewywołuje skutkówprawnych. §5.Niewydajesięinterpretacjiindywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, którewdniuzłożeniawnioskuointerpretacjęsą przedmiotem toczącego się postępowania po­ datkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnegoorganukontroliskarbowejalbogdy wtymzakresiesprawazostałarozstrzygniętaco dojejistotywdecyzjilubpostanowieniuorganu podatkowegoluborganukontroliskarbowej. §5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpre­ tacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwier­ dzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zasto­ sowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z po­ daniem miejsca jej publikacji. Na wydane posta­ nowienie przysługuje zażalenie. § 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i uspraw­ nieniaobsługiwnioskodawcówmoże,wdrodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do KODEKSksięgowego IFK 12 art. 14c–14e ORDYNACJA PODATKOWA wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniuiwustalonymzakresieokreślającjedno­ cześnie właściwość rzeczową imiejscową upo­ ważnionychorganów. Od 1 lipca 2016 r. § 6 zostanie uchylony. § 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając konieczność zapew­ nienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych oraz w celu usprawnienia postę­ powania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych i ich zmiany, może, w drodze roz­ porządzenia, upoważnić podległe organy do: 1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naru­ szenia prawa, 2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywi­ dualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3, 3) uchylania interpretacji indywidualnych i wyda­ wania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 4) wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, oraz ich zmiany na podstawie art. 14e § 1 pkt 5, 5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6 – w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określa­ jąc jednocześnie właściwość rzeczową i miejsco­ wą upoważnionych organów. §7.Minister właściwy do spraw finansów pub­ licznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na wzglę­ dzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców. Art. 14c. [Zakres interpretacji indywidualnej] § 1. Interpretacja indywidualna zawiera wy­ czerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasad­ nieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnio­ skodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. §2.Wrazienegatywnejocenystanowiskawnio­ skodawcyinterpretacjaindywidualnazawierawska­ zanieprawidłowegostanowiskawrazzuzasadnie­ niemprawnym. styczeń2016 §3.Interpretacjaindywidualnazawierapoucze­ nieoprawiewniesieniaskargidosąduadministra­ cyjnego. §4. Interpretacja indywidualna wydana w for­ mie dokumentu elektronicznego jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi­ kowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Art. 14d. [Termin interpretacji indywidualnej] §1.Interpretacjęindywidualnąprzepisówprawa podatkowegowydajesiębezzbędnejzwłoki,jed­ nakniepóźniejniżwterminie3miesięcyoddnia otrzymaniawniosku.Dotegoterminuniewliczasię terminówiokresów,októrychmowawart.139§4. §2.W przypadku doręczenia interpretacji in­ dywidualnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało przesłane przed upływem tego terminu. § 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go tele­ fonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indy­ widualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego sta­ nowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidu­ alnej – nie później niż w dniu roboczym następują­ cym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie. Art. 14e. [Zmiana, uchylenie lub stwierdzenie wy­ gaśnięcia interpretacji] § 1. Minister właściwy do spraw finansów pub­ licznych może z urzędu: 1) zmienić wydaną interpretację ogólną lub indy­ widualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybu­ nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wy­ dania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej; 3) stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidu­ alnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją IFK ORDYNACJA PODATKOWA art. 14f–14i 13 ogólną wydaną w takim samym stanie praw­ nym; 4) uchylić wydaną indywidual­ ną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a; interpretację 5) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany interpre­ tacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 6) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wnio­ sku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przed­ miotem wskazanej w postanowieniu interpre­ tacji ogólnej, i przekazać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego roz­ patrzenia. § 2. Zmiana interpretacji indywidualnej nastę­ puje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona in­ terpretacja. § 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub uchy­ lenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. § 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wy­ dane interpretacja indywidualna lub postanowie­ nie, albo jego następcy prawnemu. § 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji in­ dywidualnej, w postanowieniu wskazuje się ozna­ czenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miej­ sca jej publikacji. Art. 14f. [Opłata wniosku o wydanie interpretacji] §1.Wniosekowydanieinterpretacjiindywidual­ nejpodlegaopłaciewwysokości40zł,którąnależy wpłacićwterminie7dnioddniazłożeniawniosku. §2.Wprzypadkuwystąpieniawjednymwnio­ sku o wydanie interpretacji indywidualnej odręb­ nych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego wewnioskuodrębnegostanufaktycznegolubzda­ rzeniaprzyszłego. § 2a. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie późniejniżwterminie7dnioddniazakończenia postępowaniawsprawiewydaniainterpretacji. § 2b. Opłata za wniosek o wydanie interpre­ tacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku: 1) wycofania wniosku – w całości; 2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu fak­ tycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpo­ wiedniej części; 3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w odpowiedniej części. §3.Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi dochód budżetu państwa. Art. 14g. [Pozostawienie bez rozpatrzenia wnio­ sku o wydanie interpretacji] §1. Wniosek o wydanie interpretacji indywi­ dualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpa­ trzenia. §2.(uchylony) §3.(uchylony) Art. 14h. [Stosowanie przepisów w sprawach doty­ czących interpretacji indywidualnej] W sprawach dotyczących interpretacji indywi­ dualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV. Art. 14i. [Publikacja interpretacji] § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnejzwłoki,wDziennikuUrzędowymMinistra FinansóworazzamieszczanewBiuletynieInforma­ cjiPublicznej. § 2. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są nie­ zwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu orga­ nowi kontroli skarbowej. §3.Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługujące­ go ministra właściwego do spraw finansów KODEKSksięgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: