Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00536 008661 10441586 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 144
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2606-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia m.in. najnowsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1.07.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Verwaltungs- Verwaltungs- verfahrensgesetz verfahrensgesetz Kodeks post´powania Kodeks post´powania administracyjnego administracyjnego T∏umaczenie Rödl Partner Opracowanie redakcyjne Przemys∏aw Fil Jens Jungmann Verwaltungs- verfahrensgesetz Kodeks post´powania administracyjnego T∏umaczenie / Textübersetzung Zbigniew Obara Julian Wunderer Ró˝a Zielnik-Ko∏odziƒska Opracowanie redakcyjne / redaktionelle Bearbeitung Przemys∏aw Fil Jens Jungmann y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Verwaltungs- verfahrensgesetz Kodeks post´powania administracyjnego We wspó∏pracy z / in Zusammenarbeit mit WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungsverfahrensgesetz Stan prawny:/ Rechtsstand: 01.07.2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów i przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der Gesetzestexte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-2605-4 ISBN ebook: 978-83-255-2606-1 Spis treści/ Inhaltsverzeichnis Wstęp ................................................................ VI Einleitung ........................................................... VII Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ........................................... Verwaltungsverfahrensgesetz vom 14. Juni 1960 ................. 2 3 V Wstęp Nasze 20-letnie doświadczenie pokazało, że znaczącą trudnością dla zagranicznych inwestorów jest brak dostępności polskich aktów prawnych w  językach obcych, stąd i  zapotrzebowanie na  usługi do- radztwa podatkowego jest duże, tym bardziej, że prawo podatkowe jest różnie interpretowane przez organy skarbowe. Interpretacje w podob- nych sprawach bywają zupełnie różne. Nie dziwi zatem w tym kontekś- cie, że Polska zajmuje dopiero 121. miejsce na świecie pod względem łatwości płacenia podatków (raport „Paying Taxes 2011” opublikowa- ny przez Bank Światowy). Polskę wyprzedza szereg krajów ze słabo rozwiniętą gospodarką, w tym dla przykładu Iran (115. miejsce) czy Tanzania (120.). Dlatego z  entuzjazmem przyjęliśmy informację, że na  początku kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowa- nia administracyjnego. Jednym z najistotniejszych aspektów nowelizacji jest wprowadzenie, obok dotychczas istniejącej możliwości skarżenia bezczynności organów administracji publicznej, możliwości skarże- nia prowadzenia przez organy administracji publicznej postępowania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony). Wierzymy, że no- welizacja wpłynie pozytywnie na szybkość oraz efektywność pracy ad- ministracji publicznej, a w konsekwencji na poziom zadowolenia osób z nią się stykających. Oddajemy zatem w Państwa ręce tłumaczenie na język niemiecki „Kodeksu postępowania administracyjnego”. Mamy również nadzieję, że tłumaczenie przepisów przyczyni się one do zwiększenia zaintere- sowania Polską jako krajem, w  którym można dobrze zainwestować kapitał. Polska, mimo złych ratingów, jest od lat dla Niemiec najwięk- szym partnerem handlowym, a  irmy niemieckie w  Polsce stanowią najliczniejszą grupę inwestorów. Do nich właśnie adresujemy niniejszą publikację. VI Einleitung Unsere 20-jährige Erfahrung hat gezeigt, dass polnische Rechtsak- te in Fremdsprachen nicht zugänglich sind, was für ausländische Inve- storen eine erhebliche Schwierigkeit darstellt. Daher ist die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Steuerberatung groß, und zwar umso mehr, als die Steuervorschriften durch die Steuerbehörden oft verschie- den ausgelegt werden. Bei ähnlichen Sachverhalten können sich die Auslegungen sehr stark voneinander unterscheiden. Es ist daher kein Wunder, dass Polen im Hinblick auf die Einfachheit der Steuerzahlung nur den 121. Platz weltweit belegt (Bericht „Paying Taxes 2011”, veröf- fentlicht von der Weltbank). Polen landete damit noch hinter solchen Ländern mit einer schwach entwickelten Wirtschaft wie der Iran (115. Platz), Laos (116. Platz), Kolumbien (118. Platz), Guyana (119. Platz) und Tansania (120. Platz). Aus diesem Grund haben wir die Information über das Inkrafttre- ten der Novelle des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu Anfang April mit Begeisterung aufgenommen. Einer der wichtigsten Aspekte der Novelle besteht darin, dass es neben der bereits bestehenden Möglichkeit einer Untätigkeitsklage nunmehr möglich ist, gegen die Langwierigkeit des Verfahrens zu klagen, wenn diese Langwierigkeit auf Dauer unbegrün- det ist. Wir sind überzeugt, dass die Novelle sich positiv auf die Efektivität der öfentlichen Verwaltung auswirken, deren Arbeit beschleunigen und zu größerer Zufriedenheit bei denjenigen führen wird, die mit der öfent- lichen Verwaltung zu tun haben. Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen die deutsche Übersetzung des polnischen Verwaltungsverfahrensgesetzes überreichen zu können. Wir hofen außerdem, dass diese Übersetzung der Vorschriften dazu beitragen wird, das Interesse an Polen als Investitionsstandort zu stei- gern. Polen ist, trotz der schlechten Ratings, seit Jahren der größte Han- delspartner für Deutschland, und deutsche Firmen bilden in Polen die zahlreichste Investorengruppe. An sie richtet sich die vorliegende Ver- öfentlichung. VII Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Verwaltungsverfahrensgesetz vom 14. Juni 1960 (GBl. Nr. 30, Pos. 168) 1 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 26) tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071) (zm.: Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 509; Dz.U. 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; Dz.U. 2003 Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; Dz.U. 2004 Nr 162, poz. 1692; Dz.U. 2005 Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; Dz.U. 2008 Nr 229, poz. 1539; Dz.U. 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 182, Nr 167, poz. 1131, poz. 1228; Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173) Spis treści Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Rozdział 4. Właściwość organów Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu Rozdział 6. Strona Rozdział 7. Załatwianie spraw Rozdział 8. Doręczenia Rozdział 9. Wezwania Rozdział 10. Terminy Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Postępowanie Rozdział 1. Wszczęcie postępowania Rozdział 2. Protokoły i adnotacje Rozdział 3. Udostępnianie akt Rozdział 4. Dowody 1‒60 1‒5 6‒16 17‒18 19‒23 24‒27a 28‒34 35‒38 39‒49 50‒56 57‒60 61‒163 61‒66 67‒72 73‒74 75‒88a 2 Verwaltungsverfahrensgesetz vom 14. Juni 1960 (GBl. Nr. 30, Pos. 168) Einheitstext vom 17. März 1980 (GBl. Nr. 9, Pos. 26) Einheitstext vom 9. Oktober 2000 (GBl. Nr. 98, Pos. 1071) (Gesetzesänderungen: GBl. 2001 Nr. 49, Pos. 509; GBl. 2002 Nr. 113, Pos. 984, Nr. 153, Pos. 1271, Nr. 169, Pos. 1387; GBl. 2003 Nr. 130, Pos. 1188, Nr. 170, Pos. 1660; GBl. 2004 Nr. 162, Pos. 1692; GBl. 2005 Nr. 64, Pos. 565, Nr. 78, Pos. 682, Nr. 181, Pos. 1524; GBl. 2008 Nr. 229, Pos. 1539; GBl. 2009 Nr. 195, Pos. 1501, Nr. 216, Pos. 1676; GBl. 2010 Nr. 40, Pos. 230, Nr. 182, Nr. 167, Pos. 1131, Pos. 1228, GBl. 2011 Nr. 6, Pos. 18, Nr. 34, Pos. 173) Inhaltsübersicht Teil I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Geltungsbereich Abschnitt 2. Allgemeine Grundsätze Abschnitt 3. Höhere und oberste Behörden Abschnitt 4. Zuständigkeit der Behörden Abschnitt 5. Ausschluss des Mitarbeiters und der Behörde Abschnitt 6. Beteiligte Abschnitt 7. Erledigung von Angelegenheiten Abschnitt 8. Zustellungen Abschnitt 9. Ladungen Abschnitt 10. Fristen Teil II. Verfahren Abschnitt 1. Einleitung des Verfahrens Abschnitt 2. Niederschriften und Vermerke Abschnitt 3. Akteneinsicht Abschnitt 4. Beweismittel 1‒60 1‒5 6‒16 17‒18 19‒23 24‒27a 28‒34 35‒38 39‒49 50‒56 57‒60 61‒163 61‒66 67‒72 73‒74 75‒88a 3 Rozdział 5. Rozprawa Rozdział 6. Zawieszenie postępowania Rozdział 7. Decyzje Rozdział 8. Ugoda Rozdział 9. Postanowienia Rozdział 10. Odwołania Rozdział 11. Zażalenia Rozdział 12. Wznowienie postępowania Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Dział IV. Udział prokuratora Dział V. (skreślony) Dział VI. (skreślony) Dział VII. Wydawanie zaświadczeń Dział VIII. Skargi i wnioski Dział IX. Opłaty i koszty postępowania Dział X. Przepisy końcowe Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Skargi Rozdział 3. Wnioski Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków Rozdział 6. Nadzór i kontrola Spis treści 89‒96 97‒103 104‒113 114‒122 123‒126 127‒140 141‒144 145‒153 154‒163 164‒181 182‒189 190‒195 196‒216 217‒220 221‒260 221‒226 227‒240 241‒247 248‒252 253‒256 257‒260 261‒267 268‒269 4 Inhaltsübersicht Abschnitt 5. Verhandlung Abschnitt 6. Aussetzung des Verfahrens Abschnitt 7. Entscheidungen Abschnitt 8. Vergleich Abschnitt 9. Beschlüsse Abschnitt 10. Widersprüche Abschnitt 11. Beschwerden Abschnitt 12. Wiederaufgreifen des Verfahrens Abschnitt 13. Aufhebung, Änderung und Feststellung der Nichtigkeit von Entscheidungen Teil III. Besondere Vorschriften über Sozialversicherungen Teil IV. Teilnahme des Staatsanwalts Teil V. (aufgehoben) Teil VI. (aufgehoben) Teil VII. Ausstellung von Bescheinigungen Teil VIII. Beschwerden und Anträge Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen Abschnitt 2. Beschwerden Abschnitt 3. Anträge Abschnitt 4. Beteiligung der Presse und gesellschaftlicher Organisationen Abschnitt 5. Annahme von Beschwerden und Anträgen Abschnitt 6. Aufsicht und Kontrolle Teil IX. Gebühren und Verfahrenskosten Teil X. Schlussvorschriften 89‒96 97‒103 104‒113 114‒122 123‒126 127‒140 141‒144 145‒153 154‒163 164‒181 182‒189 190‒195 196‒216 217‒220 221‒260 221‒226 227‒240 241‒247 248‒252 253‒256 257‒260 261‒267 268‒269 5 1‒3 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 1. Zakres regulacji Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2, 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Art. 2. Rozszerzenie Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowy- mi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Art. 3. Wyłączenia § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (uchylono) 2) (uchylono) 3) (uchylono) 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 6 Teil I. Allgemeine Vorschriften Teil I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Geltungsbereich Anwendungsbereich Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt für das Verfahren: 1) vor Behörden in Einzelfällen, die in den Zuständigkeitsbereich dieser Behörden fallen und durch Entscheidung entschieden werden, 2) vor anderen Staatsorganen und vor anderen Rechtsträgern, falls diese kraft Gesetzes oder Vereinbarung für die unter Zif. 1 bezeichneten Angelegenheiten zuständig sind, 3) in Angelegenheiten über die Zuständigkeit zwischen Organen von Gebietskörperschaften und Organen der Regierungsverwaltung sowie zwischen Behörden und Rechtsträgern, von denen in Zif. 2 die Rede ist, 4) in Sachen Ausstellung von Bescheinigungen. Erweiterung Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt außerdem für das Beschwerde- und Antragsverfahren (Teil VIII) vor Staatsorganen, Organen von Ge- bietskörperschaften und Organen von gesellschaftlichen Organisationen. Ausnahmen vom Anwendungsbereich § 1. Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt nicht für: 1) Verfahren nach dem Finanzstrafgesetzbuch, 2) Angelegenheiten nach dem Gesetz vom 29. August 1997 – Abga- benordnung (GBl. Nr. 137, Pos. 926 und Nr. 160, Pos. 1083, aus dem Jahre 1998 Nr. 106, Pos. 668, aus dem Jahre 1999 Nr. 11, Pos. 95 und Nr. 92, Pos. 1062 sowie aus dem Jahre 2000 Nr. 94, Pos. 1037), die Vorschriften der Teile IV, V und VIII ausgeschlossen. § 2. Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt ebenfalls nicht für Verfahren: 1) (aufgehoben) 2) (aufgehoben) 3) (aufgehoben) 4) vor polnischen diplomatischen und konsularischen Auslandsvertre- tungen, sofern besondere Vorschriften nichts anderes bestimmen. § 3. Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt ebenfalls nicht für Verfahren, die sich aus folgenden Umständen ergeben: 1‒3 Art. 1. Art. 2. Art. 3. 7 4‒5 Dział I. Przepisy ogólne 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organa- mi państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyj- nych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII. § 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć prze- pisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2. Art. 4. Immunitet Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych. Art. 5. Pojęcie § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. § 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego 1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyj- jest mowa o: nego, 2) (skreślono) 3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, 4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administra- cji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4, 5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne, 8 Teil I. Allgemeine Vorschriften 4‒5 1) organisationelle Über- und Unterordnung in den Beziehungen zwi- schen Staatsorganen und anderen staatlichen Organisationseinheiten, 2) dienstliche Unterordnung von Angestellten von Organen und Or- ganisationseinheiten, die in Zif. 1 genannt wurden, sofern sich aus besonderen Vorschriften nichts anderes ergibt. § 4. Auf Verfahren in Angelegenheiten, die in den §§ 1, 2 und 3 Zif. 2 genannt wurden, inden jedoch die Vorschriften von Teil VIII Anwendung. § 5. Der Ministerrat kann durch Verordnung einen Teil oder sämtliche Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf Verfahren in den in § 2 genannten Angelegenheiten ausweiten. Immunität Das Verwaltungsverfahrensgesetz berührt nicht die besonderen Rechte, die sich aus der diplomatischen und konsularischen Immunität sowie aus völkerrechtlichen Verträgen und aus dem Völkergewohnheitsrecht ergeben. Begrifserklärung § 1. Weist eine gesetzliche Vorschrift generell auf Vorschriften über das Verwaltungsverfahren hin, so sind darunter die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu verstehen. Art. 4. Art. 5. § 2. Sooft in den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Rede ist von: 1) dem Gesetz – ist damit das Verwaltungsverfahrensgesetz gemeint, 2) (gestrichen) 3) Verwaltungsbehörden – sind damit Minister, zentrale Organe der Regierungsverwaltung, Woiwoden, in ihrem oder in eigenem Namen handelnde lokale Organe der Regierungsverwaltung (Fachverwaltung und allgemeine Verwaltung), Organe von Gebietskörperschaften sowie Organe und Rechtsträger, die in Art. 1 Zif. 2 genannt worden sind, gemeint, 4) Ministern – sind damit der Ministerpräsident bzw. der Vizeminister- präsident gemeint, die ein entsprechendes Ressort der Regierungs- verwaltung leiten, Minister, die entsprechende Ressorts der Regie- rungsverwaltung leiten, Vorsitzende von Komitees, aus denen sich der Ministerrat zusammensetzt, Leiter zentraler Regierungsbehörden, die dem Ministerpräsidenten oder dem zuständigen Minister unterstellt oder untergeordnet sind oder von ihnen beaufsichtigt werden, sowie Leiter anderer gleichgestellter Staatsämter, die sich mit den in Art. 1 Zif. 1 und 4 genannten Angelegenheiten befassen, 5) gesellschaftlichen Organisationen – sind damit Arbeitnehmerorga- nisationen, berufsständische Körperschaften, genossenschaftliche und andere gesellschaftliche Organisationen gemeint, 9 6‒10 Dział I. Przepisy ogólne 6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Rozdział 2. Zasady ogólne Art. 6. Zasada praworządności Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Art. 7. Zasada prawdy obiektywnej W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Art. 8. Zasada pogłębiania zaufania Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Art. 9. Zasada udzielania informacji Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczer- pującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Art. 10. Zasada wysłuchania stron § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego Verwaltungs-verfahrensgesetz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: