Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 011404 10697821 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3 - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 548
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6736-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stosowana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dlatego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Zbiór orzecznictwa, został opracowany przede wszystkim z myślą studentach o wydziałów prawa i administracji i aplikantach. Będzie również przydatny dla praktyków - adwokatów, radców prawnych oraz pracownikach szeroko rozumianej administracji publicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i arty- kułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stano- wią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację. Postępowanie administracyjne jest podstawową procedurą, która jest stoso- wana przez organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Interpretacja przepisów KPA nastręczać może niekiedy pewne trudności, dla- tego wskazane jest korzystanie z bogatego orzecznictwa sądów administra- cyjnych zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiór orzecznictwa, został opracowany przede wszystkim z myślą o studen- tach wydziałów prawa i administracji i aplikantach. Będzie również przydatny dla praktyków – adwokatów, radców prawnych oraz pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej. Michał Rojewski – doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu organów ochrony prawnej i organizacji wymiaru sprawie- dliwości. Agnieszka Suławko-Karetko – doktor nauk prawnych, prawnik, właściciel Kancelarii Prawnej e-Infolex. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyj- nym. Posiada doświadczenie w stosowaniu prawa w praktyce w związku z wieloletnią współpracą z Kancelariami Prawnymi w Polsce i za granicą. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym kilku pozycji książkowych. ISBN 978-83-255-6735-4 ZOB Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo M. Rojewski A. Suławko-Karetko 3. wydanie Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Michał Rojewski Agnieszka Suławko-Karetko 3. wydanie www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena: 99,00 zł C.H.Beck C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA Aplikacje Prawnicze G. Witczak, M. Rojewski, E. Stawicka EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI, TOM 2, wyd. 5 Aplikacje Prawnicze B. Adamiak, J. Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ wyd. 13 Komentarze Kodeksowe www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo 3. wydanie dr Michał Rojewski dr Agnieszka Suławko-Karetko Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Justyna Witas Korekta: Irena Gajdul © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6735-4 ISBN e-book 978-83-255-6736-1 Spis treści Przedmowa .................................................................................................................................. XXIII Wykaz skrótów ............................................................................................................................. XXV Dział I. Przepisy ogólne ............................................................................................................. 1 Rozdział 1. Zakres obowiązywania .......................................................................................... 1 Art. 1. [Zakres regulacji] ............................................................................................................ 1 1 1. Ustanowienie rodziny zastępczej ............................................................................... 2 2. Zakres stosowania KPA w sprawach przed kuratorem oświaty ............................... 3. Zakres stosowania KPA w procedurze ustanawiania tłumacza przysięgłego .......... 2 3 4. Zakres stosowania KPA przy przyjęciu adwokata do zespołu adwokackiego ......... Art. 2. [Rozszerzenie] ................................................................................................................. 4 Art. 3. [Wyłączenia] .................................................................................................................... 4 5. Właściwość Ordynacji podatkowej ............................................................................ 4 5 6. Odmienność postępowania w sprawach karnych skarbowych.................................. Art. 4. [Immunitet] ...................................................................................................................... 6 Art. 5. [Pojęcie] ............................................................................................................................ 6 7. Pojęcie organu jednostki samorządu terytorialnego ..................................................... 6 8 8. Zakres pojęciowy słowa „minister” w świetle KPA .................................................. Rozdział 2. Zasady ogólne ......................................................................................................... 9 Art. 6. [Zasada praworządności] ................................................................................................ 9 9. Warunki przywrócenia terminu ................................................................................. 9 10 10. Obowiązki organów administracji ............................................................................. 11 11. Obowiązek przestrzegania przepisów wspólnotowych ............................................. 13 12. Podstawy prawne decyzji administracyjnej............................................................... 13. Warunki uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny ................ 15 17 Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] ......................................................................................... 17 14. Obowiązki organu administracji ................................................................................ 17 15. Zasady oceny materiału dowodowego przez organ administracji ............................ 16. Zasady działania organów administracji ................................................................... 19 20 17. Ramy prawne uznania administracyjnego ................................................................. 18. Zasada dwuinstancyjności – ramy prawne ................................................................ 21 19. Zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu spornym toczącym się przed Urzędem Patentowym ...................................................................................... 20. Zasada prawdy materialnej a obowiązki stron w zakresie zebrania materiału dowodowego ............................................................................................... 21. Obowiązek stania na straży praworządności przez organ administracji publicznej Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] ........................................................................................ 22. Zasady prowadzenia postępowania ............................................................................ 22 24 26 28 28  Spis treści 23. Sposób postępowania organu w zakresie informacji obywatela ............................... 24. Wykonalność decyzji administracyjnej ..................................................................... 25. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej ........ 26. Brak posiadania informacji publicznej przez organ a bezczynność w jej udostępnieniu ..................................................................................................... 27. Obowiązek informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych ................................................................ Art. 9. [Zasada udzielania informacji] ........................................................................................ 28. Obowiązki organu administracji w zakresie udzielania stronie wyjaśnień ............. 29. Zasada informowania stron przez organ prowadzący postępowanie administracyjne ................................................................................... Art. 10. [Zasada wysłuchania stron] ........................................................................................... 30. Warunki prawne skutecznego wydania decyzji administracyjnej ............................ Art. 11. [Wyjaśnianie zasadności przesłanek] ............................................................................ 31. Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym .......................................... Art. 12. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] ................................................................ 32. Umiejscowienie hierarchiczne zasady szybkości postępowania ............................... 33. Jedna decyzja procesowa ............................................................................................ 34. Zasada szybkości postępowania – ograniczenia ........................................................ Art. 13. [Zasada ugodowego załatwiania spraw] ....................................................................... Art. 14. [Zasada pisemności] ...................................................................................................... 35. Zakres stosowania zasady pisemności ....................................................................... 36. Warunki załatwienia sprawy ustnie ........................................................................... 37. Rola protokołu jako dowodu zachowania formy pisemnej ........................................ Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności] .......................................................................................... 38. Rola postępowania odwoławczego ............................................................................. 39. Niedopuszczalność wydania decyzji przez organ odwoławczy przy umorzeniu postępowania przez organ I instancji ......................................................................... 40. Warunki i zasady rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym.................. 41. Fundamenty dwuinstancyjności postępowania administracyjnego .......................... 42. Możliwości odwoławcze strony w postępowaniu administracyjnym ....................... Art. 16. [Zasada trwałości decyzji] ............................................................................................. 43. Możliwość wyeliminowania decyzji ostatecznej z obrotu prawnego ....................... 44. Domniemanie legalności decyzji administracyjnej ................................................... Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne ....................................................... Art. 17. [Słowniczek] ................................................................................................................... 45. Właściwość organów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym .............. 46. Rola organu wyższego stopnia ................................................................................... 47. Organy wyższego stopnia w stosunku do wojewody ................................................ Art. 18. [Pojęcie] ......................................................................................................................... 48. Charakter prawny Urzędu Rady Ministrów .............................................................. Rozdział 4. Właściwość organów .............................................................................................. Art. 19. [Przestrzeganie właściwości] ........................................................................................ 49. Możliwości organu administracyjnego co do rozpoznania sprawy .......................... 50. Podjęcie rozstrzygnięcia przez niewłaściwy organ ................................................... 51. Określenie właściwości rzeczowej organu administracji .......................................... I 29 30 32 33 34 36 36 37 39 39 41 41 42 42 44 45 47 48 48 50 51 52 52 53 54 55 57 58 58 59 60 60 60 61 63 65 65 68 68 68 69 71 Art. 20. [Właściwość rzeczowa] ................................................................................................. 52. Właściwość rzeczowa organów administracji publicznej w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji .................................................................................................... 53. Ustalanie właściwości rzeczowej organów na gruncie KPA ..................................... Art. 21. [Właściwość miejscowa] ............................................................................................... 54. Możliwość ustalania właściwości miejscowej przez przepisy prawa Spis treści 72 72 73 74 74 76 77 79 81 82 83 84 85 86 89 91 92 93 93 93 94 95 96 96 97 97 98 99 100 101 101 102 102 102 102 102 104 105 106 106 106 II administracyjnego materialnego ................................................................................ 55. Właściwość miejscowa w sprawach dotyczących nieruchomości ............................ 56. Kryteria ustalenia właściwości miejscowej ............................................................... 57. Okoliczności przeniesienia właściwości miejscowej ................................................. 58. Prymat właściwości rzeczowej w rozstrzyganiu sporu o właściwość. Zasada praworządności a właściwość kilku organów. Sposób ustalenia właściwości miejscowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ................................... Art. 22. [Właściwość organów] .................................................................................................. 59. Spór kompetencyjny pozytywny i negatywny .......................................................... 60. Istota sporu kompetencyjnego .................................................................................... 61. Wyłączenie stosowania decyzji administracyjnej ..................................................... 62. Kompetencje marszałka województwa ...................................................................... 63. Prawne określenie sporu kompetencyjnego ............................................................... 64. Spór negatywny o właściwość .................................................................................... 65. Przedmiot sporu kompetencyjnego ............................................................................ Art. 23. [Czynności organu] ........................................................................................................ Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu ................................................................... Art. 24. [Podstawy wyłączenia pracownika] ............................................................................. 66. Wykluczenie pracownika z udziału w postępowaniu ................................................ 67. Cele wznowienia postępowania ................................................................................. 68. Dopuszczalność zażalenia postanowienia w sprawie wyłączenia pracownika ........ Art. 25. [Podstawy wyłączenia organu] ..................................................................................... 69. Forma prawna wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu ........................ 70. Skutki procesowe wadliwego wyłączenia organu ..................................................... Art. 26. [Wyznaczenie pracownika i organu] ............................................................................ 71. Niedopuszczalność skargi do NSA ............................................................................ 72. Brak środka zaskarżenia na postanowienie o wyłączeniu urzędnika ....................... Art. 27. [Członek organu kolegialnego] ...................................................................................... 73. Zasady wyłączenia członka organu kolegialnego ...................................................... Art. 27a. (skreślony)...................................................................................................................... Rozdział 6. Strona ...................................................................................................................... Art. 28. [Definicja] ...................................................................................................................... 74. kreślenie strony postępowania ................................................................................... 75. Sposób ustalenia interesu prawnego strony ............................................................... 76. Określenie definicji prawnej strony ........................................................................... 77. Normy prawa materialnego, z których wynika interes prawny strony w postępowaniu administracyjnym ........................................................................... Art. 29. [Pojęcie] ......................................................................................................................... 78. Pojęcie strony (1) ......................................................................................................... 79. Pojęcie strony (2) ......................................................................................................... Spis treści 80. Okoliczności warunkujące umorzenie postępowania ............................................... Art. 30. [Odesłanie] ..................................................................................................................... 81. Ustalenie zdolności prawnej osoby a nieważność postępowania .............................. Art. 31. [Uprawnienia] ................................................................................................................ 82. Uprawnienia organizacji społecznej .......................................................................... 83. Ograniczone uprawnienia organizacji ....................................................................... 84. Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w sprawie ..................................... Art. 32. [Ustanowienie pełnomocnika] ...................................................................................... 85. Termin do wniesienia skargi ...................................................................................... 86. Uprawnienia pełnomocnika strony ............................................................................ 87. Doręczenie pisma stronie ........................................................................................... 88. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym ............................................... Art. 33. [Przesłanki i tryb] .......................................................................................................... 89. Uprawnienia podmiotu, który jest stroną postępowania .......................................... 90. Pełnomocnikiem strony może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych .............................................................................. Art. 34. [Wyznaczenie przedstawiciela] ..................................................................................... 91. Warunki wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej .................................. 92. Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela..................... 93. Wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla strony, jako osoby nieznanej z miejsca pobytu ...................................................................... 94. Podstawy prawne do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA .................................................................................................. Rozdział 7. Załatwianie spraw .................................................................................................. Art. 35. [Terminy załatwiania] ................................................................................................... 95. Warunki wniesienia skargi na bezczynność organu .................................................. 96. Możliwość wniesienia skargi na bezczynność .......................................................... 97. Bezczynność organu administracji a przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ .................................................................................................................. Art. 36. [Przekroczenie terminu] ................................................................................................ 98. Cel skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji ......... 99. Warunek dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego .................................. 100. Kompetencje organu, którego działanie lub bezczynność zaskarżono .................... 101. Forma prawna zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy .................... 102. Zawinienie organu lub jego brak nie przesądzają o dopuszczalności III skargi na bezczynność organu .................................................................................... 103. Przypadki bezczynności organu administracji publicznej ........................................ Art. 37. [Uprawnienie strony] ..................................................................................................... 104. Warunek formalny wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na bezczynność organu ............................................................................................... Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika] .................................................................................. 105. Warunki odpowiedzialności strony ........................................................................... 106. Konsekwencje prawne złożenia sprzeciwu ................................................................ 107. Obowiązek zawiadomienia strony o zwłoce .............................................................. Rozdział 8. Doręczenia ............................................................................................................... 108. Obowiązki osoby doręczającej pismo ........................................................................ 109. Warunki prawidłowego doręczania pism ................................................................... 107 108 109 109 110 110 111 112 112 113 113 115 116 116 117 118 118 118 119 120 121 121 121 122 122 123 124 124 125 126 127 128 128 129 129 129 130 131 132 132 133 110. Konsekwencje odmowy przyjęcia pisma ................................................................... Art. 391. [Doręczenie drogą elektroniczną] .............................................................................. 111. Warunki doręczenia drogą elektroniczną .................................................................. 112. Obowiązek zgody strony na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną .... 113. Warunki doręczenia pisma drogą elektroniczną ........................................................ 114. Rozróżnienie pomiędzy doręczeniem tradycyjnym a doręczeniem w formie elektronicznej .............................................................................................. Art. 40. [Pozycja przedstawiciela] .............................................................................................. 115. Obowiązki związane z doręczaniem pism ................................................................. 116. Konsekwencje zaznajomienia się z decyzją ............................................................... Art. 41. [Zmiana adresu] ............................................................................................................. 117. Obowiązki strony odnośnie do podania adresu do doręczeń .................................... 118. Doręczenie zastępcze .................................................................................................. 119. Doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem .................................................... Art. 42. [Miejsce] ........................................................................................................................ 120. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy ............ 121. Konsekwencje wskazania skrytki pocztowej jako adresu do doręczeń .................... Art. 43. [Nieobecność adresata] .................................................................................................. Art. 44. [Doręczenie zastępcze] .................................................................................................. 122. Warunki prawidłowego doręczenia zastępczego ....................................................... 123. Cele doręczenia zastępczego ...................................................................................... 124. Skuteczność zastępczego doręczenia ......................................................................... Art. 45. [Doręczenie w siedzibie] ............................................................................................... 125. Sposób doręczeń jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym ............ Art. 46. [Potwierdzenie odbioru] ................................................................................................ 126. Sposób odbioru pisma przez adresata w postępowaniu administracyjnym ............. 127. Odmowa przyjęcia pisma przesłanego przez pocztę ................................................. 128. Skutki prawne odmowy przyjęcia pisma ................................................................... Art. 47. [Odmowa przyjęcia] ....................................................................................................... 129. Odmowa przyjęcia pisma przez adresata – konsekwencje ........................................ 130. Sposób umieszczania adnotacji .................................................................................. 131. Skutki prawne odmowy przyjęcia pisma ................................................................... Art. 48. [Doręczenie przedstawicielowi] .................................................................................... 132. Doręczenie pism kuratorowi ...................................................................................... Art. 49. [Ogłoszenie publiczne] .................................................................................................. 133. Inne sposoby doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym ............................ 134. Termin dokonania zawiadomienia lub doręczenia .................................................... 135. Zakres pojęciowy sformułowania „podanie do publicznej wiadomości” ................. Rozdział 9. Wezwania ................................................................................................................ Art. 50. [Cel wezwania] .............................................................................................................. 136. Obowiązki organów prowadzących postępowanie .................................................... 137. Okoliczności dokonywania wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień .............................................................................................. Art. 51. [Osobiste stawiennictwo] ............................................................................................... Art. 52. [Pomoc prawna] ............................................................................................................. 138. Warunki skutecznego wszczęcia postępowania ........................................................ Spis treści 134 135 135 138 140 142 144 145 146 147 147 148 150 151 151 152 153 153 154 154 155 157 157 158 159 160 161 162 162 164 165 167 167 169 169 170 172 173 173 173 176 177 177 177 IX Spis treści 139. Sposób prowadzenia postępowania w świetle art. 52 KPA ....................................... Art. 53. [Wyłączenie] .................................................................................................................. 140. Odmowa wszczęcia postępowania w trybach nadzwyczajnych, tj. wznowienia lub stwierdzenia nieważności ..................................................................................... Art. 54. [Treść wezwania] ........................................................................................................... 141. Podstawy prawne do wezwania osób w celu złożenia wyjaśnień ............................. 142. Charakter prawny wezwania do uzupełnienia braków ............................................. 143. Elementy występujące w wezwaniu do uzupełnienia braków .................................. Art. 55. [Wezwanie w szczególnej formie] ................................................................................ 144. Możliwość sporządzenia notatki służbowej na okoliczność dokonania wezwania .. Art. 56. [Koszty stawiennictwa] ................................................................................................. 145. Składniki kosztów postępowania ............................................................................... Rozdział 10. Terminy ................................................................................................................. Art. 57. [Obliczanie terminów] ................................................................................................... 146. Konsekwencje terminu wypadającego w dzień ustawowo wolny od pracy ............. 147. Potwierdzenie daty złożenia wniosku ........................................................................ 148.Warunki prawne terminów ustanowionych dla organu administracji ........................... Art. 58. [Przywrócenie terminu] ................................................................................................ 149. Prośba o przywrócenie terminu – zasady postępowania .......................................... 150. Przywrócenie terminu na prośbę osoby zainteresowanej ......................................... 151. Okoliczności przywrócenia terminu .......................................................................... Art. 59. [Właściwość organu] ..................................................................................................... 152. Znaczenie prawne określenia „postanawia ostatecznie” .......................................... 153. Skutki prawne upłynięcia terminu do wszczęcia postępowania ............................... 154. Właściwość organu wydającego postanowienie o przywróceniu terminu .................. Art. 60. [Wstrzymanie wykonania] ............................................................................................ 155. Okoliczności wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia ........................... Dział II. Postępowanie ................................................................................................................. Rozdział 1. Wszczęcie postępowania ........................................................................................ Art. 61. [Z urzędu i na wniosek] ................................................................................................. 1. Powiadamianie stron postępowania ........................................................................... 2. Błędna interpretacja żądania strony ........................................................................... 3. Wszczęcie postępowania na wniosek – warunki ....................................................... 4. Określenie rodzaju sprawy będącej przedmiotem postępowania ............................. 5. Data wszczęcia postępowania – okoliczności i podstawa prawna ............................ 6. Konsekwencje nieusunięcia wad formalnych wniosku ............................................. 7. Wszczęcie postępowania z urzędu ............................................................................. Art. 61a. [Odmowa wszczęcia postępowania] ............................................................................ Art. 62. [Współuczestnictwo] ..................................................................................................... 8. Warunki prawne prowadzenia jednego postępowania, w odrębnych sprawach administracyjnych ...................................................................................................... 9. Warunki wydania jednego rozstrzygnięcia dotyczącego kilku różnych stron ......... 10. Konsekwencje złożenia odwołania tylko przez jedną ze stron postępowania .......... Art. 63. [Forma] .......................................................................................................................... 11. Termin usunięcia braków w podaniu ......................................................................... X 178 179 179 180 180 181 182 183 183 184 184 185 185 186 187 187 189 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 199 199 199 200 201 202 203 204 205 207 207 207 208 209 210 211 12. Sposób składania pism w postępowaniu administracyjnym ..................................... 13. Konsekwencje prawne w przypadku nieusunięcia braków przez stronę .................. Art. 64. [Braki formalne] ............................................................................................................ 14. Konsekwencje braku uiszczenia opłaty ..................................................................... 15. Czynności organu administracji w przypadku wystąpienia braków podania .......... 16. Konsekwencje pozostawienia wniosku bez rozpoznania .......................................... Art. 65. [Brak właściwości] ....................................................................................................... 17. Przekazanie wniosku organowi właściwemu ............................................................ Art. 66. [Forma załatwienia] ....................................................................................................... 18. Sposób rozpoznania różnych merytorycznie wniosków wniesionych Spis treści 212 213 215 215 216 217 218 218 219 przez ten sam podmiot ................................................................................................ 19. Sposób zwrotu podania przez organ administracji ................................................... 20. Termin złożenia odrębnego podania .......................................................................... Rozdział 2. Protokoły i adnotacje ............................................................................................. Art. 67. [Czynności protokołowane] ........................................................................................... 21. Obowiązek zaprotokołowania dowodu ...................................................................... 22. Obowiązek sporządzenia protokołu ........................................................................... 23. Czynności, z których sporządza się protokół ............................................................ Art. 68. [Treść] ............................................................................................................................ 24. Konsekwencje odmowy lub braku podpisu którejkolwiek osoby uczestniczącej w czynności administracyjnej .................................................................................... 25. Warunki prawidłowo sporządzonego protokołu ........................................................ Art. 69. [Wymogi] ....................................................................................................................... 26. Warunki dopuszczenia języka obcego przy środkach dowodowych ....................... Art. 70. [Dołączenie zeznania lub dokumentu] ......................................................................... 27. Możliwość dołączenia do protokołu zeznania na piśmie ......................................... Art. 71. [Korekta] ........................................................................................................................ 28. Sposób nanoszenia poprawek i skreśleń .................................................................... Art. 72. [Adnotacje urzędowe] .................................................................................................... 29. Cechy „notatki służbowej” ......................................................................................... Rozdział 3. Udostępnianie akt ................................................................................................... Art. 73. [Zasada] .......................................................................................................................... 30. Charakter uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy ................................................. 31. Przeglądanie akt sprawy przez stronę ........................................................................ Art. 74. [Wyłączenia] .................................................................................................................. 32. Prawo przeglądania akt sprawy.................................................................................. Rozdział 4. Dowody .................................................................................................................... Art. 75. [Pojęcie] .......................................................................................................................... 33. Środki dowodowe – regulacje prawne ....................................................................... Art. 76. [Dokumenty urzędowe] ................................................................................................. 34. Cechy charakterystyczne dokumentów urzędowych ................................................ 35. Zwrotne potwierdzenie odbioru jako dokument urzędowy....................................... Art. 76a. [Odpis lub wyciąg] ....................................................................................................... Art. 77. [Zbieranie i ocena dowodów] ......................................................................................... 36. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie ....................................................... 219 220 221 222 222 223 224 225 226 226 227 228 228 230 230 231 231 233 233 234 234 234 236 237 237 238 238 239 240 241 242 242 242 243 XI Spis treści Art. 78. [Zgłaszanie wniosków dowodowych] ........................................................................... 37. Okoliczności warunkujące przeprowadzenie dowodów ............................................ Art. 79. [Uprawnienia strony] ..................................................................................................... 38. Konsekwencje pozbawienia strony możliwości udziału w czynnościach dowodowych ............................................................................................................... Art. 80. [Swobodna ocena dowodów] ......................................................................................... 39. Konsekwencje wydania decyzji przez organ administracji bez przeprowadzenia rozprawy .................................................................................. Art. 81. [Domniemanie faktyczne] ............................................................................................. Art. 82. [Niezdolność bycia świadkiem] .................................................................................... Art. 83. [Prawo odmowy zeznań] .............................................................................................. 40. Warunki odmowy składania zeznań .......................................................................... Art. 84. [Powołanie biegłego] ..................................................................................................... 41. Zasady wyłączenia biegłego ....................................................................................... 42. Obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ........................................... Art. 85. [Oględziny] .................................................................................................................... 43. Oględziny jako element wyjaśnienia sprawy administracyjnej ................................ Art. 86. [Przesłuchanie strony] ................................................................................................... 44. Przyjęcie oświadczenia od strony .............................................................................. Art. 87. [Organ kolegialny] ......................................................................................................... 45. Ogół praw i obowiązków poprzednika prawnego, przechodzących na jego następcę ....................................................................................................................... Art. 88. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo] .................................................................... 46. Możliwość zaskarżenia postanowienia o ukaraniu grzywną .................................... Art. 88a. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] ............................................................................. Rozdział 5. Rozprawa................................................................................................................. Art. 89. [Wyznaczenie] ............................................................................................................... 47. Okoliczności nieprzeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem stron .... 48. Konieczność przeprowadzenia rozprawy, gdy wymaga tego przepis prawa ............ Art. 90. [Przygotowanie] ............................................................................................................. 49. Organ wzywa strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień ................................... Art. 91. [Treść wezwania] ........................................................................................................... 50. Zasady realizacji konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy .................................................................................................... 51. Ograniczone uprawnienia osoby wezwanej przez organ ........................................... Art. 92. [Zawiadomienie o rozprawie] ....................................................................................... 52. Warunki prawne odnośnie do wyznaczenia terminu rozprawy ................................ Art. 93. [Kierowanie] .................................................................................................................. 53. Kierowanie rozprawą administracyjną ...................................................................... Art. 94. [Nieobecność stron] ....................................................................................................... 54. Okoliczności wydania postanowienia ........................................................................ Art. 95. [Zgłaszanie wniosków i dowodów] ............................................................................... 55. Brak możliwości „zbiorowego” przesłuchania świadków ......................................... 56. Charakter prawny wyjaśnień składanych przez stronę ............................................. 57. Skutki uchybienia przepisów postępowania administracyjnego ............................... 244 244 245 246 247 247 248 248 249 249 250 251 252 253 253 254 254 255 255 256 256 257 257 257 257 262 266 266 267 268 269 269 270 271 271 272 272 274 274 275 277 XII Art. 96. [Policja sesyjna] ............................................................................................................. 58. Warunki i okoliczności ukarania stron i innych uczestników postępowania ........... Rozdział 6. Zawieszenie postępowania .................................................................................... Art. 97. [Zawieszenie obligatoryjne] .......................................................................................... 59. Przyczyny zawieszenia postępowania ....................................................................... 60. Bezczynność organu administracji ............................................................................ 61. Zawieszenie postępowania z przyczyn wynikających wprost z przepisu ................ Art. 98. [Fakultatywne] ............................................................................................................... 62. Okoliczności fakultatywnego zawieszenia postępowania......................................... 63. Postępowanie administracyjne nie może być umorzone w sytuacji zawieszenia Spis treści 279 279 281 281 282 283 285 286 286 288 289 289 290 291 292 293 296 296 298 300 300 301 301 303 304 305 305 305 306 306 307 308 310 311 312 313 315 316 317 321 321 323 324 XIII tego postępowania ...................................................................................................... Art. 99. [Rozwinięcie] ................................................................................................................. 64. Obowiązki organu, który zawiesił postępowanie ...................................................... Art. 100. [Zagadnienie wstępne] ................................................................................................ 65. Nie każda kwestia prejudycjalna skutkuje zawieszenie postępowania ..................... 66. Elementy postanowienia o zawieszeniu postępowania ............................................. 67. Sposób rozstrzygania sporów kompetencyjnych ....................................................... Art. 101. [Doręczenie postanowienia] ........................................................................................ 68. Konsekwencje niedoręczenia postanowienia stronom .............................................. 69. Wejście postanowienia do obrotu prawnego .............................................................. Art. 102. [Podejmowanie czynności] ......................................................................................... 70. Rodzaje czynności, które mogą być podejmowane w czasie, gdy postępowanie jest zawieszone ............................................................................................................ Art. 103. [Skutki zawieszenia] .................................................................................................... 71. Skutki prawne zawieszenia postępowania ................................................................. 72. Wstrzymanie biegu terminu ....................................................................................... 73. Zawieszenie postępowania formalnie przerywa bezczynność organu ..................... Rozdział 7. Decyzje ..................................................................................................................... Art. 104. [Forma załatwienia sprawy] ........................................................................................ 74. Sposób zakończenia postępowania w sprawie ........................................................... Art. 105. [Umorzenie postępowania] .......................................................................................... 75. Umorzenie postępowania na żądanie strony .............................................................. 76. Wniosek nieuprawnionego podmiotu......................................................................... 77. Bezprzedmiotowość postępowania ............................................................................ Art. 106. [Współdziałanie organów] ........................................................................................... 78. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie ....................................................... Art. 107. [Elementy decyzji; uzasadnienie] ................................................................................ 79. Oryginały dokumentów stanowiących dowody w sprawie ....................................... 80. Obligatoryjne elementy decyzji .................................................................................. 81. Charakter podpisu osoby upoważnionej .................................................................... 82. Wady formalne decyzji administracyjnej .................................................................. Art. 108. [Podstawy nadania rygoru] ......................................................................................... 83. Wyjątek od zasady niewykonywania decyzji ostatecznych ..................................... 84. Zasady nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności ...................................... Art. 109. [Doręczenie; ogłoszenie] ............................................................................................. Spis treści 85. Wydanie decyzji jako czynność procesowa ............................................................... 86. Charakter prawny decyzji niedoręczonej stronie ...................................................... 87. Obowiązki organu administracji publicznej .............................................................. 88. Doręczenie uwierzytelnionego odpisu decyzji .......................................................... Art. 110. [Skutki doręczenia; ogłoszenia] .................................................................................. 89. Skutki prawne doręczenia decyzji administracyjnej ................................................. 90. Prawidłowe doręczenie decyzji administracyjnej ..................................................... Art. 111. [Uzupełnienie] .............................................................................................................. 91. Żądanie uzupełnienia decyzji..................................................................................... 92. Niezaskarżalność postanowienia o odmowie uzupełnienia decyzji ......................... 93. Żądanie uzupełnienia decyzji..................................................................................... Art. 112. [Błędne pouczenie] ...................................................................................................... 94. Artykuł 112 KPA nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym ........................................................................................... Art. 113. [Prostowanie błędów i omyłek] ................................................................................... 95. Wyjaśnianie przez organ podstaw własnej decyzji .................................................... 96. Zakres wyjaśnienia decyzji administracyjnej ........................................................... 97. Obowiązki kontrolne sądu administracyjnego .......................................................... Rozdział 8. Ugoda ....................................................................................................................... Art. 114. [Dopuszczalność ugody] .............................................................................................. 98. Okoliczności zawarcia ugody ..................................................................................... Art. 115. [Czas zawarcia] ............................................................................................................. Art. 116. [Wyznaczenie terminu] ................................................................................................ Art. 117. [Forma i treść] .............................................................................................................. Art. 118. [Zatwierdzenie] ............................................................................................................ 99. Zatwierdzenie ugody przez organ administracji ....................................................... Art. 119. [Rozwinięcie] ............................................................................................................... 100. Obowiązek zatwierdzenia ugody przez organ administracji .................................... Art. 120. [Wykonalność ugody] .................................................................................................. Art. 121. [Skutki] ......................................................................................................................... Art. 122. [Odesłanie] ................................................................................................................... Rozdział 9. Postanowienia ......................................................................................................... Art. 123. [Przypadki wydania] ................................................................................................... 101. R odzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym i możliwość ich zaskarżania ............................................................................................................ 102. Sytuacje, kiedy obowiązkowe jest wydanie postanowienia, a nie decyzji administracyjnej ......................................................................................................... 103. Forma przedstawienia stanowiska organu wyższego stopnia ................................... Art. 124. [Elementy; uzasadnienie] ............................................................................................ 104. Postanowienia bez podstawy prawnej ........................................................................ 105. Elementy obligatoryjne postanowienia ...................................................................... Art. 125. [Doręczenie; pouczenie] .............................................................................................. Art. 126. [Odesłanie] .................................................................................................................. 106. Obalenie mocy wiążącej postanowienia .................................................................... 107. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania ................................................................... XI 324 329 330 331 340 340 341 344 345 346 348 349 349 350 350 353 355 357 357 357 357 357 357 358 358 360 360 361 362 362 362 362 362 364 364 365 366 367 369 369 369 370 108. Wada skutkująca nieważność postanowienia ............................................................ Rozdział 10. Odwołania ............................................................................................................. Art. 127. [Dopuszczalność] ......................................................................................................... 109. Charakter postępowania egzaminacyjnego ............................................................... 110. Charakter podstawy rozstrzygnięcia ......................................................................... 111. Uwzględnienie stanu faktycznego i prawnego .......................................................... 112. Sytuacja, kiedy wniosek o stwierdzenie nieważności powinien być traktowany jako odwołanie ............................................................................................................ 113. Termin bezwzględny .................................................................................................. 114. Zakaz zmiany treści wniosku i jego podstawy prawnej na etapie postępowania odwoławczego ..................................................................................... 115. Zasady rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym ................................... 116. Instytucja „dodatkowego” uzasadnienia decyzji nie jest przewidziana w KPA ...... 117. Uprawnienie strony, która nie brała udziału w postępowaniu .................................. Art. 128. [Odwołanie; forma; treść] ........................................................................................... 118. Konsekwencje wniesienia odmiennego, własnego stanowiska w sprawie ............... 119. Stronie przysługuje odwołanie zarówno od decyzji negatywnych, jak i pozytywnych ............................................................................................................ 120. Treść pisma wniesionego przez stronę wskazuje, czy jest to odwołanie od decyzji Art. 129. [Termin] ....................................................................................................................... 121. Zasady uzupełnienia rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej .......................... 122. Obowiązek zachowania ustawowego terminu ........................................................... 123. Zasada oficjalności doręczeń ...................................................................................... Art. 130. [Wpływ odwołania na wykonanie] ............................................................................. 124. Wstrzymanie wykonania decyzji ............................................................................... 125. Rygor natychmiastowej wykonalności ....................................................................... Art. 131. [Zawiadomienie o wniesieniu odwołania] .................................................................. 126. Rozpoznanie sprawy w trybie odwoławczym przez organ II instancji .................... Art. 132. [Działanie organu I instancji] ...................................................................................... 127. Wyłączenie prowadzenia postępowania dowodowego .............................................. 128. Przeprowadzenie postępowania bez udziału jednej ze stron – konsekwencje ......... 129. Przesłanki stosowania art. 132 KPA .......................................................................... 130. Rozpoznanie sprawy w trybie odwoławczym przez organ II instancji .................... Art. 133. [Rozwinięcie] ............................................................................................................... 131. Obowiązki organu I instancji przy postępowaniu odwoławczym ............................ Art. 134. [Niedopuszczalność; uchybienie terminu] .................................................................. 132. Niedopuszczalność odwołania ................................................................................... 133. Terminowość wniesienia odwołania .......................................................................... 134. Sposób rozstrzygnięcia w zakresie przywrócenia terminu do złożenia odwołania . 135. Możliwość rozstrzygnięcia dwóch spraw w jednym postanowieniu ........................ 136. Konsekwencje nieuzupełnienia braków formalnych odwołania ............................... 137. Środek odwoławczy od postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania ............................................................................................ Art. 135. [Wstrzymanie wykonania] ........................................................................................... Art. 136. [Uzupełnienie dowodów] ............................................................................................ 138. Przesłanki decyzji kasacyjnej .................................................................................... Spis treści 371 372 372 373 374 375 376 376 377 378 379 379 380 380 381 382 382 382 383 384 384 384 385 386 386 387 387 388 389 389 390 390 390 390 391 392 393 394 394 395 395 395 X Spis treści 139. Zachowanie zasady dwuinstancyjności ..................................................................... 140. Uzupełniające postępowanie dowodowe ................................................................... 141. Naruszenie zasady dwuinstancyjności ...................................................................... 142. Okoliczności wyłączające możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego 143. Kompetencje organu odwoławczego .......................................................................... 144. Obowiązek precyzyjnego i dokładnego określenia stanowiska organu odwoławczego ............................................................................................................. 145. Obowiązki organu odwoławczego przy uzasadnianiu decyzji kasacyjnej ............... Art. 137. [Cofnięcie] .................................................................................................................... 146. Brak możliwości cofnięcia odwołania „pod warunkiem” ......................................... 147. Dopuszczalność cofnięcia odwołania ograniczona jest przesłanką czasu ................ 148. Warunek umorzenia postępowania odwoławczego ................................................... 149. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego – warunki ............................... 150. Skutki cofnięcia odwołania przez stronę ................................................................... 151. Warunki prawne umorzenia postępowania................................................................ Art. 138. [Decyzje organu odwoławczego] ................................................................................ 152. Cechy decyzji kasacyjnej............................................................................................ 153. Rozpoznanie odwołania bez wskazania konkretnych osób występujących z odwołaniem .............................................................................................................. 154. Zakres decyzyjny organu administracji przy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy .................................................................................................... 155. Przesłanki negatywne wydania decyzji umarzającej postępowanie ......................... 156. Zakres stosowania art. 139 KPA ...........................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: